Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Dakshinamurti | Sahasranamavali 2 Stotram Lyrics in Telugu

Shri Dakshinamurti Sahasranamavali 2 Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీదక్షిణామూర్తిసహస్రనామావలిః ౨ ॥ 
ఓం ఆదిదేవాయ నమః । దయాసిన్ధవే । అఖిలాగమదేశికాయ ।
దక్షిణామూర్తయే । అతులాయ । శిక్షితాసురవిక్రమాయ ।
కైలాసశిఖరోల్లాసినే । కమనీయనిజాకృతయే ।
వీరాసనసమాసీనాయ । వీణాపుస్తలసత్కరాయ । అక్షమాలాలసత్పాణయే ।
చిన్ముద్రితకరామ్బుజాయ । అపస్మారోపరిన్యస్తసవ్యపాదసరోరుహాయ ।
చారుచామీకరాకారజటాలార్పితచన్ద్రమసే ।
అర్ధచన్ద్రాభనిటిలపాటీరతిలకోజ్జ్వలాయ ।
కరుణాలహరీపూర్ణకర్ణాన్తాయతలోచనాయ ।
కర్ణదివ్యోల్లసద్దివ్యమణికుణ్డలమణ్డితాయ । వరవజ్రశిలాదర్శపరిభావి
కపోలభువే । చారుచామ్పేయ పుష్పాభనాసికాపుటరఞ్జితాయ ।
దన్తాలికుసుమోత్కృష్టకోమలాధరపల్లవాయ నమః । ౨౦ ।

ముగ్ధస్మితపరీపాకప్రకాశితరదాఙ్కురాయ నమః ।
అనాకలితసాదృశ్యచిబుకశ్రీవిరాజితాయ ।
అనర్ఘరత్నగ్రైవేయ విలసత్కమ్బుకన్ధరాయ ।
మాణిక్యకఙ్కణోల్లాసి కరామ్బుజవిరాజితాయ । ముక్తాహారలసత్తుఙ్గ
విపులోరస్కరాజితాయ । ఆవర్తనాభిరోమాలివలిత్రయయుతోదరాయ ।
విశఙ్కటకటిన్యస్తవాచాలమణిమేఖలాయ । కరిహస్తోపమేయోరవే ।
ఆదర్శోజ్జ్వలజానుకాయ । కన్దర్పతూణీజిజ్జఙ్ఘాయ ।
గుల్ఫోదఞ్చితనూపురాయ । మణిమఞ్జీరకిరణ కిఞ్జల్కితపదామ్బుజాయ ।
శాణోల్లీఢమణిశ్రేణీరమ్యాఙ్ఘ్రినఖమణ్డలాయ ।
ఆపాదకర్ణకాముక్తభూషాశతమనోహరాయ ।
సనకాదిమహాయోగిసమారాధితపాదుకాయ ।
యక్షకిన్నరగన్ధర్వస్తూయమానాత్మవైభవాయ । బ్రహ్మాదిదేవవినుతాయ ।
యోగమాయానియోజకాయ । శివయోగినే । శివానన్దాయ నమః । ౪౦ ।

శివభక్తిసముత్తరాయ నమః । వేదాన్తసారసన్దోహాయ । సర్వసత్వావలమ్బనాయ ।
వటమూలాశ్రయాయ । వాగ్మిణే । మాన్యాయ । మలయజప్రియాయ । సుఖదాయ ।
వాఞ్ఛితార్థజ్ఞాయ । ప్రసన్నవదనేక్షణాయ । కర్మసాక్షిణే ।
కర్మమా(యా) యినే । సర్వకర్మఫలప్రదాయ । జ్ఞానదాత్రే । సదాచారాయ ।
సర్వపాపవిమోచనాయ । అనాథనాథాయ । భగవతే । ఆశ్రితామరపాదపాయ ।
వరప్రదాయ నమః । ౬౦ ।

ప్రకాశాత్మనే నమః । సర్వభూతహితే రతాయ । వ్యాఘ్రచర్మాసనాసీనాయ ।
ఆదికర్త్రే । మహేశ్వరాయ । సువిక్రమాయ । సర్వగతాయ ।
విశిష్టజనవత్సలాయ । చిన్తాశోకప్రశమనాయ । జగదానన్దాయ కారకాయ ।
రశ్మిమతే । భువనేశానాయ । దేవాసురాయసుపూజితాయ । మృత్యుఞ్జయాయ ।
వ్యోమకేశాయ । షట్త్రింశత్తత్వసఙ్గ్రహాయ । అజ్ఞాతసమ్భవాయ ।
భిక్షవే । అద్వితీయాయ । దిగమ్బరాయ నమః । ౮౦ ।

సమస్తదేవతామూర్తయే నమః । సోమసూర్యాగ్నిలోచనాయ ।
సర్వసామ్రాజ్యనిపుణాయ । ధర్మమార్గప్రవర్తకాయ । విశ్వాధికాయ ।
పశుపతయే । పశుపాశవిమోచకాయ । అష్టమూర్తయే । దీప్తమూర్తయే ।
నామోచ్చారణముక్తిదాయ । సహస్రాదిత్యసఙ్కాశాయ । సదాషోడశవార్షికాయ ।
దివ్యకేలీసమాముక్తాయ । దివ్యమాల్యామ్బరావృతాయ । అనర్ఘరత్నసమ్పూర్ణాయ ।
మల్లికాకుసుమప్రియాయ । తప్తచామీకరాకారాయ । క్రుద్ధదావానలాకృతయే ।
నిరఞ్జనాయ । నిర్వికారాయ నమః । ౧౦ ।౦ ।

నిజా(రా) వాసాయ నమః । నిరాకృతయే । జగద్గురు । జగత్కర్త్రే ।
జగదీశాయ । జగత్పతయే । కామహన్త్రే । కామమూర్తయే । కల్యాణాయ ।
వృషవాహనాయ । గఙ్గాధరాయ । మహాదేవాయ । దీనబన్ధవిమోచనాయ ।
ధూర్జటయే । ఖణ్డపరశవే । సద్గుణాయ । గిరిజాసఖాయ । అవ్యయాయ ।
భూతసేనేశాయ । పాపఘ్నాయ నమః । ౧౨౦ ।

పుణ్యదాయకాయ నమః । ఉపదేష్ట్రే । దృఢప్రజ్ఞాయ ।
రుద్రాయ । రోగవినాశకాయ । నిత్యానన్దాయ । నిరాధారాయ । హరాయ ।
దేవశిఖామణయే । ప్రణతార్తిహరాయ । సోమాయ । సాన్ద్రానన్దాయ । మహామతయే ।
ఆశ్చర్యవైభవాయ (ఐశ్వర్యవైభవాయ) । దేవాయ । సంసారార్ణవతారకాయ ।
యజ్ఞేశాయ । రాజరాజేశాయ । భస్మరుద్రాక్షలాఞ్ఛనాయ । అనన్తాయ నమః । ౧౪౦ ।

తారకాయ నమః । స్థాణవే । సర్వవిద్యేశ్వరాయ । హరయే । విశ్వరూపాయ ।
విరూపాక్షాయ । ప్రభవే । పరివృఢాయ । దృఢాయ । భవ్యాయ ।
జితారిషడ్వర్గాయ । మహోదారాయ । అఘనాశనాయ । సుకీర్తయే । ఆదిపురుషాయ ।
జరామరణవర్జితాయ । ప్రమాణభూతాయ । దుర్జ్ఞేయాయ । పుణ్యాయ ।
పరపురఞ్జయాయ నమః । ౧౬౦ ।

గుణాకరాయ నమః । గుణశ్రేష్ఠాయ । సచ్చిదానన్దవిగ్రహాయ । సుఖదాయ ।
కారణాయ । కర్త్రే । భవబన్ధవిమోచకాయ । అనిర్విణ్ణాయ । గుణగ్రాహిణే ।
నిష్కలఙ్కాయ । కలఙ్కాఘ్నే । పురుషాయ । శాశ్వతాయ । యోగినే ।
వ్యక్తావ్యక్తాయ । సనాతనాయ । చరాచరాత్మనే । విశ్వాత్మనే । విశ్వకర్మణే ।
తమోపహృతే నమః । ౧౮౦ ।

భుజఙ్గభూషణాయ నమః । భర్గాయ । తరుణాయ । కరుణాలయాయ ।
అణిమాదిగుణోపేతాయ । లోకవశ్యవిధాయకాయ । యోగపట్టధరాయ ।
ముక్తాయ । ముక్తానాం పరమాయై గతయే । గురురూపధరాయ । శ్రీమతే ।
పరమానన్దసాగరాయ । సహస్రబాహవే । సర్వేశాయ । సహస్రావయవాన్వితాయ ।
సహస్రమూర్దఘ్నే । సర్వాత్మనే । సహస్రాక్షాయ । సహస్రపాదే ।
నిర్వికల్పాయ నమః । ౨౦ ।౦ ।

నిరాభాసాయ నమః । శాన్తాయ । సూక్ష్మాయ । పరాత్పరాయ । సర్వాత్మకాయ ।
సర్వసాక్షిణే । నిస్సఙ్గాయ । నిరుపద్రవాయ । నిర్లేపాయ । సకలాధ్యక్షాయ ।
చిన్మయాయ । తమసః పరాయ । జ్ఞానవైరాగ్యసమ్పన్నాయ । యోగానన్దమయాయ ।
శివాయ । శాశ్వతైశ్వర్యసమ్పూర్ణాయ । మహాయోగీశ్వరేశ్వరాయ ।
సహస్రశక్తిసంయుక్తాయ । పుణ్యకాయాయ । దురాసదాయ నమః । ౨౨౦ ।

తారకబ్రహ్మణే నమః । సమ్పూర్ణాయ । తపస్విజనసంవృతాయ ।
విధీన్ద్రామరసమ్పూజ్యాయ । జ్యోతిషాం జ్యోతిషే । ఉత్తమాయ ।
నిరక్షరాయ । నిరాలమ్బాయ । స్వాత్మారామాయ । వికర్తనాయ । నిరవద్యాయ ।
నిరాతఙ్కాయ । భీమాయ । భీమపరాక్రమాయ । వీరభద్రాయ । పురారాతయే ।
జలన్ధరశిరోహరాయ । అన్ధకాసురసంహర్త్రే । భగనేత్రభిదే ।
అద్భుతాయ నమః । ౨౪౦ ।

విశ్వగ్రాసాయ నమః । అధర్మశత్రవే । బ్రహ్మానన్దైకమన్దిరాయ ।
అగ్రేసరాయ । తీర్థభూతాయ । సితభస్మావగుణ్ఠనాయ । అకుణ్ఠమేధసే ।
శ్రీకణ్ఠాయ । బైకుణ్ఠపరమప్రియాయ । లలాటోజ్జ్వలనేత్రాబ్జాయ ।
తుషారకరశేఖరాయ । గజాసురశిరచ్ఛేత్రే । గఙ్గోద్భాసితమూర్ధజాయ ।
కల్యాణాచలకోదణ్డాయ । కమలాపతిసాయకాయ । వారాం శేవధితూణీరాయ ।
సరోజాసనసారథయే । త్రయీతురఙ్గసఙ్క్రాన్తాయ । వాసుకిజ్యావిరాజితాయ ।
రవీన్దుచరణాచారిధరారథవిరాజితాయ నమః । ౨౬౦ ।

త్రయ్యన్తప్రగ్రహోదారాయ నమః । ఉడుకణ్ఠారవోజ్జ్వలాయ ।
ఉత్తానభల్లవామాఢయాయ । లీలావిజితదానవాయ ।
జాతు ప్రపఞ్చజనితజీవనోపాయనోత్సుకాయ । సంసారార్ణవ
సమ్మగ్నసముద్ధరణపణ్డితాయ । మత్తద్విరదధిక్కారిగతివైభవమఞ్జులాయ ।
మత్తకోకిలమాధుర్యాయరసనిర్భరనిస్వనాయ ।
కైవల్యోదితకల్లోలలీలాతాణ్డవపణ్డితాయ । విష్ణవే । జిష్ణవే ।
వాసుదేవాయ । ప్రభవిష్ణవే । పురాతనాయ । వర్ధిష్ణవే । వరదాయ ।
వైద్యాయ । హరయే । నారాయణాయ । అచ్యుతాయ నమః । ౨౮౦ ।

అజ్ఞానవనదావాగ్నయే నమః । ప్రజ్ఞాప్రాసాదభూపతయే ।
సర్వభూషితసర్వాఙ్గాయ । కర్పూరోజ్జ్వలితాకృతయే । అనాదిమధ్యనిధనాయ ।
గిరిశాయ । గిరిజాపతయే । వీతరాగాయ । వినీతాత్మనే । తపస్వినే ।
భూతభావనాయ । దేవాసుర గురవే । ధ్యేయాయ(దేవాయ) । దేవాసురనమస్కృతాయ ।
దేవాదిదేవాయ । దేవర్షయే । దేవాసురవరప్రదాయ । సర్వదేవమయాయ ।
అచిన్త్యాయ । దేవతాత్మనే నమః । ౩౦ ।౦ ।

ఆత్మసమ్భవాయ నమః । నిర్లేపాయ । నిష్ప్రపఞ్చాత్మనే । నిర్వ్యగ్రాయ ।
విఘ్ననాశనాయ । ఏకజ్యోతిషే । నిరానన్దాయ । వ్యాప్తమూర్తయే । అనాకులాయ ।
నిరవద్యాయ । బహూ(ధో) పాయాయ । విద్యారాశయే । అకృత్రిమాయ । నిత్యానన్దాయ ।
సురాధ్యక్షాయ । నిస్సఙ్కల్పాయ । నిరఞ్జనాయ । నిరాతఙ్కాయ ।
నిరాకారాయ । నిష్ప్రపఞ్చాయ నమః । ౩౨౦ ।

నిరామయాయ నమః । విద్యాధరాయ । వియత్కేశాయ । మార్కణ్డయౌవనాయ ।
ప్రభువే । భైరవాయ । భైరవీనాథాయ । కామదాయ । కమలాసనాయ ।
వేదవేద్యాయ । సురానన్దాయ । లసజ్జ్యోతషే । ప్రభాకరాయ । చూడామణయే ।
సురాధీశాయ । యక్షగేయాయ । హరిప్రియాయ । నిర్లేపాయ । నీతిమతే ।
సూత్రిణే నమః । ౩౪౦ ।

శ్రీహాలాహలసున్దరాయ నమః । ధర్మరక్షాయ । మహారాజాయ ।
కిరీటినే । వన్దితాయ । గుహాయ । మాధవాయ । యామినీనాథాయ ।
శమ్బరాయ । శమ్బరీప్రియాయ । సఙ్గీతవేత్త్రే । లోకజ్ఞాయ । శాన్తాయ ।
కలశసమ్భవాయ । బహ్మణ్యాయ । వరదాయ । నిత్యాయ । శూలినే । గురుపరాయ ।
హరాయ నమః । ౩౬౦ ।

మార్తాణ్డాయ నమః । పుణ్డరీకాక్షాయ । కర్మజ్ఞాయ । లోకనాయకాయ ।
త్రివిక్రమాయ । ముకున్దార్చ్యాయ । వైద్యనాథాయ । పురన్దరాయ ।
భాషావిహీనాయ । భాషాజ్ఞాయ । విఘ్నేశాయ । విఘ్ననాశనాయ ।
కిన్నరేశాయ । బృహద్భానవే । శ్రీనివాసాయ । కపాలభృతే । విజయినే ।
భూతవాహాయ । భీమసేనాయ । దివాకరాయ నమః । ౩౮౦ ।

బిల్వప్రియాయ నమః । వసిష్ఠేశాయ । సర్వమార్గప్రవర్తకాయ । ఓషధీశాయ ।
వామదేవాయ । గోవిన్దాయ । నీలలోహితాయ । షడర్ధనయనాయ । శ్రీమతే ।
మహాదేవాయ । వృషధ్వజాయ । కర్పూరవీటికాలోలాయ । కర్పూరవరచర్చితాయ ।
అవ్యాజకరుణమూర్తయే । త్యాగరాజాయ । క్షపాకరాయ । ఆశ్చర్యవిగ్రహాయ ।
సూక్ష్మాయ । సిద్ధేశాయ । స్వర్ణభైరవాయ నమః । ౪౦ ।౦ ।

దేవరాజాయ నమః । కృపాసిన్ధవే । అద్వయాయ । అమితవిక్రమాయ । నిర్భేదాయ ।
నిత్యసత్వస్థాయ । నిర్యోగక్షేమాయ । ఆత్మవతే । నిరపాయాయ । నిరాసఙ్గాయ ।
నిఃశబ్దాయ । నిరుపాధికాయ । అజాయ । సర్వేశ్వరాయ । స్వామినే ।
భవభీతివిభఞ్జనాయ । దారిద్రయతృణకూటాగ్నయే । దారితాసురసన్తత్యై ।
ముక్తిదాయ । ముదితాయ నమః । ౪౨౦ ।

కుబ్జసే నమః । ధార్మికాయ । భక్తవత్సలాయ । అభ్యాసాతిశయజ్ఞేయాయ ।
చన్ద్రమౌలయే । కలాధరాయ । మహాబలాయ । మహావీర్యాయ । విభువే ।
శ్రీశాయ । శుభప్రదాయ (ప్రియాయ) । సిద్ధాయ । పురాణపురుషాయ ।
రణమణ్డలభైరవాయ । సద్యోజాతాయ । వటారణ్యవాసినే । పురుషవల్లభాయ ।
హరికేశాయ । మహాత్రాత్రే । నీలగ్రీవాయ నమః । ౪౪౦ ।

సుమఙ్గలాయ నమః । హిరణ్యబాహవే । తిగ్మాంశవే । కామేశాయ ।
సోమవిగ్రహాయ । సర్వాత్మనే । సర్వసత్కర్త్రే । తాణ్డవాయ । ముణ్డమాలికాయ ।
అగ్రగణ్యాయ । సుగమ్భీరాయ । దేశికాయ । వైదికోత్తమాయ । ప్రసన్నదేవాయ ।
వాగీశాయ । చిన్తాతిమిరభాస్కరాయ । గౌరీపతయే । తుఙ్గమౌలయే ।
మధురాజసే । మహాకవయే నమః । ౪౬౦ ।

శ్రీధరాయ నమః । సర్వసిద్ధేశాయ । విశ్వనాథాయ । దయానిధయే ।
అన్తర్ముఖాయ । బహిర్దృష్టయే । సిద్ధవేషాయ । మనోహరాయ । కృత్తివాససే ।
కృపాసిన్ధవే । మన్త్రసిద్ధాయ । మతిప్రదాయ । మహోత్కృష్టాయ ।
పుణ్యకరాయ । జగత్సాక్షిణే । సదాశివాయ । మహాక్రతువే । మహాయజ్వనే ।
విశ్వకర్మణే । తపోనిధయే నమః । ౪౮౦ ।

ఛన్దోమయాయ నమః । మహాజ్ఞానినే । సర్వజ్ఞాయ । దేవవన్దితాయ ।
సార్వభౌమాయ । సదానన్దాయ । కరుణామృతవారిధయే । కాలకాలాయ ।
కలిధ్వంసినే । జరామరణనాశకాయ । శితికణ్ఠాయ । చిదానన్దాయ ।
యోగినీగణసేవితాయ । చణ్డీశాయ । సుఖసంవేద్యాయ । పుణ్యశ్లోకాయ ।
దివస్పతయే । స్థాయినే । సకలతత్త్వాత్మనే । సదా సేవకవర్ధకాయ నమః । ౫౦ ।౦ ।

రోహితాశ్వాయ నమః । క్షమారూపిణే । తప్తచామీకరప్రభాయ । త్రియమ్బకాయ ।
వరరూచయే । దేవదేవాయ । చతుర్భుజాయ । విశ్వమ్భరాయ । విచిత్రాఙ్గాయ ।
విధాత్రే । పురనాశ(శాస) నాయ । సుబ్రహ్మణ్యాయ । జగత్స్వామిణే ।
లోహితాక్షాయ । శివోత్తమాయ । నక్షత్రమాల్యాభరణాయ । భగవతే ।
తమస: పరాయ । విధికర్త్రే । విధానజ్ఞాయ నమః । ౫౨౦ ।

ప్రధానపురుషేశ్వరాయ నమః । చిన్తామణయే । సురగురవే । ధ్యేయాయ ।
నీరాజనప్రియాయ । గోవిన్దాయ । రాజరాజేశాయ । బహుపుష్పార్చనప్రియాయ ।
సర్వానన్దాయ । దయారూపిణే । శైలజాసుమనోహరాయ । సువిక్రమాయ ।
సర్వగతాయ । హేతుసాధనవర్జితాయ । వృషాఙ్కాయ । రమణీయాఙ్గాయ ।
సత్కర్త్రే । సామపారగాయ । చిన్తాశోకప్రశమనాయ ।
సర్వవిద్యావిశారదాయ నమః । ౫౪౦ ।

భక్తవిజ్ఞప్తిసన్ధాత్రే నమః । వక్త్రే । గిరివరాకృతయే । జ్ఞానప్రదాయ ।
మనోవాసాయ । క్షేమ్యాయ । మోహవినాశనాయ । సురోత్తమాయ । చిత్రభానవే ।
సదా వైభవతత్పరాయ । సుహృదగ్రేసరాయ । సిద్ధాయ । జ్ఞానముద్రాయ ।
గణాధిపాయ । అమరాయ । చర్మవసనాయ । వాఞ్ఛితార్థఫలప్రదాయ ।
అసమానాయ । అన్తరహితాయ । దేవసింహాసనాధిపాయ నమః । ౫౬౦ ।

వివాదహన్త్రే నమః । సర్వాత్మనే । కాలాయ । కాలవివర్జితాయ । విశ్వాతీతాయ ।
విశ్వకర్త్రే । విశ్వేశాయ । విశ్వకారణాయ । యోగిధ్యేయాయ । యోగనిష్ఠాయ ।
యోగాత్మనే । యోగవిత్తమాయ । ఓఙ్కారరూపాయ । భగవతే । బిన్దునాదమయాయ ।
శివాయ । చతుర్ముఖాదిసంస్తుత్యాయ । చతుర్వర్గఫలప్రదాయ ।
సహయాచలగుహావాసినే । సాక్షాన్మోక్షరసాకృతయే నమః । ౫౮౦ ।

దక్షాధ్వరసముచ్ఛేత్త్రే నమః । పక్షపాతవివర్జితాయ । ఓఙ్కారవాచకాయ ।
శంభవే । శఙ్కరాయ । శశిశీతలాయ । పఙ్కజాసనసంసేవ్యాయ ।
కిఙ్కరామరవత్సలాయ । నతదౌర్భాగ్యతూలాగ్నయే । కృతకౌతుకవిభ్రమాయ ।
త్రిలోకమోహనాయ । శ్రీమతే । త్రిపుణ్డ్రాఙ్కితమస్తకాయ । క్రౌఞ్చారిజనకాయ ।
శ్రీమద్గణనాథసుతాన్వితాయ । అద్భుతాయ । అనన్తవరదాయ ।
అపరిచ్ఛేద్యాత్మవైభవాయ । ఇష్టామూర్తప్రియాయ । శర్వాయ నమః । ౬౦ ।౦ ।

ఏకవీరప్రియంవదాయ నమః । ఊహాపోహవినిర్ముక్తాయ । ఓఙ్కారేశ్వరపూజితాయ ।
కలానిధయే । కీర్తినాథాయ । కామేశీహృదయఙ్గమాయ । కామేశ్వరాయ ।
కామరూపాయ । గణనాథసహోదరాయ । గాఢాయ । గగనగమ్భీరాయ । గోపాలాయ ।
గోచరాయ । గురవే । గణేశాయ । గాయకాయ । గోప్త్రే । గాణాపత్యగణప్రియాయ ।
ఘణ్టానినాదరుచిరాయ । కర్ణలజ్జావిభఞ్జనాయ నమః । ౬౨౦ ।

కేశవాయ నమః । కేవలాయ । కాన్తాయ । చక్రపాణయే । చరాచరాయ ।
ఘనాఘనాయ । ఘోషయుక్తాయ । చణ్డీహృదయనన్దనాయ । చిత్రార్పితాయ ।
చిత్రమయాయ । చిన్తితార్థప్రదాయకాయ । ఛద్మచారిణే । ఛద్మగతయే ।
చిదాభాసాయ । చిదాత్మకాయ । ఛన్దోమయాయ । ఛత్రపతయే ।
ఛన్దఃశాస్త్రవిశారదాయ । జీవనాయ । జీవనాధారాయ నమః । ౬౪౦ ।

జ్యోతిఃశాస్త్రవిశారదాయ నమః । జ్యోతిషే । జ్యోత్స్నామయాయ । జేత్రే ।
జీమూతవరదాయకాయ । జనాఘనాశనాయ । జీవాయ । జీవదాయ । జీవనౌషధాయ ।
జరాహరాయ । జాడ్యహరాయ । జ్యోత్స్నాజాలప్రవర్తకాయ । జ్ఞానేశ్వరాయ ।
జ్ఞానగమ్యాయ । జ్ఞానమార్గపరాయణాయ । తరుస్థాయ । తరుమధ్యస్థాయ ।
డామరీశక్తిరఞ్జకాయ । తారకాయ । తారతమ్యాత్మనే నమః । ౬౬౦ ।

టీపాయ నమః । తర్పణకారకాయ । తుషారాచలమధ్యస్థాయ ।
తుషారకరభూషణాయ । త్రిసుగన్ధాయ । త్రిమూర్తయే । త్రిముఖాయ ।
త్రికకుద్ధరాయ । త్రిలోకీముద్రికాయూషాయ । త్రికాలజ్ఞాయ ।
త్రయీమయాయ । తత్త్వరూపాయ । తరుస్థాయినే । తన్త్రీవాదనతత్పరాయ ।
అద్భుతానన్తసఙ్గ్రామాయ । ఢక్కావాదన తత్పరాయ (కౌతుకాయ) । తుష్టాయ ।
తుష్టిమయాయ । స్తోత్రపాఠకాయ । అతిప్రియస్తవాయ నమః । ౬౮౦ ।

తీర్థప్రియాయ నమః । తీర్థరతాయ । తీర్థాటనపరాయణాయ ।
తైలదీపప్రియాయ । తైలపక్వాన్నప్రీతమానసాయ । తైలాభిషేకాయసన్తుష్టాయ ।
తిలచర్వణాయ తత్పరాయ । దీనార్తిహ్యతే । దీనబన్ధవే । దీననాథాయ ।
దయాపరాయ । దనుజారయే । దుఃఖహన్త్రే । దుష్టభూతనిషూదనాయ ।
దీనోరుదాయకాయ । దాన్తాయ । దీప్తిమతే । దివ్యలోచనాయ । దేదీప్యమానాయ ।
దుర్జ్ఞేయాయ నమః । ౭౦ ।౦ ।

దీనసమ్మానతోషితాయ నమః । దక్షిణాప్రేమసన్తుష్టాయ ।
దారిద్రయబడబానలాయ । ధర్మాయ । ధర్మప్రదాయ । ధ్యేయాయ । ధీమతే ।
ధైర్యవిభూషితాయ । నానారూపధరాయ । నమ్రాయ । నదీపులినసంశ్రితాయ ।
నటప్రియాయ । నాట్యకరాయ । నారీమానసమోహనాయ । నారదాయ । నామరహితాయ ।
నానామన్త్రరహస్యవిదే । పత్యై । పాతిత్యసంహర్త్రే ।
పరవిద్యావికర్షకాయ నమః । ౭౨౦ ।

పురాణపురుషాయ నమః । పుణ్యాయ । పద్యగద్యప్రదాయకాయ । పార్వతీరమణాయ ।
పూర్ణాయ । పురాణాగమసూచకాయ । పశూపహారరసికాయ । పుత్రదాయ ।
పుత్రపూజితాయ । బ్రహ్మాణ్డభేదనాయ । బ్రహ్మజ్ఞానినే । బ్రాహ్మణపాలకాయ ।
భూతాధ్యక్షాయ । భూతపతయే । భూతభీతినివారణాయ । భద్రాకారాయ ।
భీమగర్భాయ । భీమసఙ్గ్రామలోలుపాయ । భస్మభూషాయ ।
భస్మసంస్థాయ నమః । ౭౪౦ ।

భైక్ష్యకర్మపరాయణాయ నమః । భానుభూషాయ । భానురూపాయ ।
భవానీప్రీతిదాయకాయ । భవప్రియాయ । భావరతాయ । భావాభావవివర్జితాయ ।
భ్రాజిష్ణవే । జీవసన్తుష్టాయ । భట్టారాయ । భద్రవాహనాయ । భద్రదాయ ।
భ్రాన్తిరహితాయ । భీమచణ్డీపత్యే । మహతే । యజుర్వేదప్రియాయ । యాజినే ।
యమసంయమసంయుతాయ । రామపూజ్యాయ । రామనాథాయ నమః । ౭౬౦ ।

రత్నదాయ నమః । రత్నహారకాయ । రాజ్యదాయ । రామవరదాయ । రఞ్జకాయ ।
రతిమార్గధృతే । రామానన్దమయాయ । రమ్యాయ । రాజరాజేశ్వరాయ ।
రసాయ । రత్నమన్దిరమధ్యస్థాయ । రత్నపూజాపరాయణాయ । రత్నాకారాయ ।
లక్షణేశాయ । లక్ష్యదాయ । లక్ష్యలక్షణాయ । లోలాక్షీనాయకాయ ।
లోభినే । లక్షమన్త్రజపప్రియాయ । లమ్బికామార్గనిరతాయ నమః । ౭౮౦ ।

లక్ష్యకోట్యణ్డనాయకాయ నమః । విద్యాప్రదాయ । వీతిహోత్రే ।
వీరవిద్యావికర్షకాయ । వారాహీపాలకాయ । వన్యాయ । వనవాసినే ।
వనప్రియాయ । వనేచరాయ । వనచరాయ । శక్తిపూజ్యాయ । శిఖిప్రియాయ ।
శరచ్చన్ద్రనిభాయ । శాన్తాయ । శక్తాయ । సంశయవర్జితాయ ।
శాపానుగ్రహదాయ । శఙ్ఖప్రియాయ । శత్రునిషూదనాయ ।
షట్కృత్తికాసుసమ్పూజ్యాయ నమః । ౮౦ ।౦ ।

షట్శాస్త్రార్థరహస్యవిదే నమః । సుభగాయ । సర్వజితే ।
సౌమ్యాయ । సిద్ధమార్గప్రవర్తకాయ । సహజానన్దదాయ । సోమాయ ।
సర్వశాస్త్రరహస్యవిదే । సర్వజితే । సర్వవిదే । సాధవే । సర్వధర్మ
సమన్వితాయ । సర్వాధ్యక్షాయ । సర్వదేవాయ । మహర్షయే । మోహనాస్త్రవిదే ।
క్షేమఙ్కరాయ । క్షేత్రపాలాయ । క్షయరోగక్షయఙ్కరాయ ।
నిస్సిమమహిమ్నే నమః । ౮౨౦ ।

నిత్యాయ నమః । లీలావిగ్రహరూపధృతే । చన్దనద్రవదిగ్ధాఙ్గాయ ।
చామ్పేయకుసుమప్రియాయ । సమస్తభక్తసుఖదాయ । పరమాణవే । మహాహ్నదాయ ।
ఆకాశగాయ । దుష్ప్రధర్షాయ । కపిలాయ । కాలకన్ధరాయ । కర్పూరగౌరాయ ।
కుశలాయ । సత్యసన్ధాయ । జితేన్ద్రియాయ । శాశ్వతైశ్వర్యవిభవాయ ।
పుష్కరాయ । సుసమాహితాయ । మహర్షయే । పణ్డితాయ నమః । ౮౪౦ ।

బ్రహ్మయోనయే నమః । సర్వోత్తమోత్తమాయ । భూమిభారార్తిసంహర్త్రే ।
షడూర్మిరహితాయ । మృడాయ । త్రివిష్టపేశ్వరాయ ।
సర్వహృదయామ్బుజమధ్యగాయ । సహస్రదలపద్మస్థాయ ।
సర్వవర్ణోపశోభితాయ । పుణ్యమూర్తయే । పుణ్యలభ్యాయ ।
పుణ్యశ్రవణకీర్తనాయ । సూర్యమణ్డలమధ్యస్థాయ ।
చన్ద్రమణ్డలమధ్యగాయ । సద్భక్తధ్యాననిగలాయ । శరణాగతపాలకాయ ।
శ్వేతాతపత్రరుచిరాయ । శ్వేతచామరవీజితాయ । సర్వావయసమ్పూర్ణాయ ।
సర్వలక్షణలక్షితాయ నమః । ౮౬౦ ।

సర్వమఙ్గలామాఙ్గల్యాయ నమః । సర్వకారణకారణాయ । ఆమోదమోదజనకాయ ।
సర్పరాజోత్తరీయకాయ । కపాలినే । గోవిన్దసిద్ధాయ । కాన్తిసంవలితాననాయ ।
సర్వసద్గురుసంసేవ్యాయ । దివ్యచన్దనచర్చితాయ । విలాసినీకృతోల్లాసాయ ।
ఇచ్ఛాశక్తినిషేవితాయ । అనన్తాయ । అనన్తసుఖదాయ । నన్దనాయ ।
శ్రీనికేతనాయ । అమృతాబ్ధికృతావాసాయ (తోల్లాసీ) । నిత్యక్లిన్నాయ ।
నిరామయాయ । అనపాయాయ । అనన్తదృష్టయే నమః । ౮౮౦ ।

అప్రమేయాయ నమః । అజరాయ । అమరాయ । అనామయాయ । అప్రతిహతాయ ।
అప్రతర్క్యాయ । అమృతాయ । అక్షరాయ । అమోఘసిద్ధయే । ఆధారాయ ।
ఆధారాధేయవర్జితాయ । ఈషణాత్రయనిర్ముక్తాయ । ఈహామాత్రవివర్జితాయ ।
ఋగ్యజుఃసామనయనాయ । ఋద్ధిసిద్ధిసమృద్ధిదాయ । ఔదార్యనిధయే ।
ఆపూర్ణాయ । ఐహికాముష్మికప్రదాయ । శుద్ధసన్మాత్రసంవిత్తాస్వరూపసు(ము)
ఖవిగ్రహాయ । దర్శనప్రథమాభాసాయ నమః । ౯౦ ।౦ ।

దుష్టదర్శనవర్జితాయ నమః । అగ్రగణ్యాయ । అచిన్త్యరూపాయ ।
కలికల్మషనాశనాయ । విమర్శరూపాయ । విమలాయ । నిత్యతృప్తాయ ।
నిరాశ్రయాయ । నిత్యశుద్ధాయ । నిత్యబుద్ధాయ । నిత్యముక్తాయ ।
నిరావృతాయ । మైత్ర్యాదివాసనాలభ్యాయ । మహాప్రలయసంస్థితాయ ।
మహాకైలాసనిలయాయ । ప్రజ్ఞానఘనవిగ్రహాయ । శ్రీమద్వ్యాఘ్రపురావాసాయ ।
భుక్తిముక్తిఫలప్రదాయ । జగద్యోనయే । జగత్సాక్షిణే నమః । ౯౨౦ ।

జగదీశాయ నమః । జగన్మయాయ । జపాయ । జపపరాయ । జప్యాయ ।
విద్యాసింహాసనప్రభవే । తత్త్వానాం ప్రకృతయే । తత్త్వాయ ।
తత్త్వమ్పదనిరూపితాయ । దిక్కాలాగ్న్యనవచ్ఛిన్నాయ । సహజానన్దసాగరాయ ।
ప్రకృతయై । ప్రాకృతాతీతాయ । ప్రజ్ఞానైకరసాకృతయే ।
నిఃశఙ్కమతిదూరస్థాయ । చేత్యచేతనచిన్తకాయ । తారకాన్తరసంస్థానాయ ।
తారకాయ । తారకాన్తకాయ । ధ్యానైకప్రకటాయ నమః । ౯౪౦ ।

ధ్యేయాయ నమః । ధ్యానాయ । ధ్యానవిభూషణాయ । పరస్మై వ్యోమ్నే ।
పరస్మైధామ్నే । పరమాణవే । పరస్మైపదాయ । పూర్ణానన్దాయ । సదానన్దాయ ।
నాదమధ్యప్రతిష్ఠితాయ । ప్రమావిపర్యయా (ణప్రత్యయా) తీతాయ ।
ప్రణతాజ్ఞాననాశకాయ । బాణార్చితాఙ్ఘ్రియుగలాయ । బాలకేలికుతూహలాయ ।
బృహత్తమాయ । బ్రహ్మపదాయ । బ్రహ్మవిదే । బ్రహ్మవిత్ప్రియాయ ।
భ్రూక్షేపదత్తలక్ష్మీకాయ । భ్రూమధ్యధ్యానలక్షితాయ నమః । ౯౬౦ ।

యశస్కరాయ నమః । రత్నగర్భాయ । మహారాజ్య సుఖప్రదాయ ।
శబ్దబ్రహ్మణే । శమప్రాప్యాయ । లాభకృతే । లోకవిశ్రుతాయ । శాస్త్రే ।
శిఖాగ్రనిలయాయ । శరణ్యాయ । యాజకప్రియాయ । సంసారవేద్యాయ ।
సర్వజ్ఞాయ । సర్వభేషజభేషజాయ । మనోవాచాభిరగ్రాహ్యాయ ।
పఞ్చకోశవిలక్షణాయ । అవస్థాత్రయనిర్ముక్తాయ । త్వక్స్థాయ । సాక్షిణే ।
తురీయకాయ నమః । ౯౮౦ ।

పఞ్చభూతాదిదూరస్థాయ నమః । ప్రతీచే । ఏకరసాయ ।
అవ్యయాయ । షట్చక్రాన్తఃకృతోల్లాసాయ । షడ్వికారవివర్జితాయ ।
విజ్ఞానఘనసమ్పూర్ణాయ । వీణావాదనతత్పరాయ । నీహారాకారగౌరాఙ్గాయ ।
మహాలావణ్యవారిధయే । పరాభిచారశమనాయ । షడధ్వోపరిసంస్థితాయ ।
సుషుమ్నామార్గసఞ్చారిణే । బిసతన్తునిభాకృతయే । పినాకినే । లిఙ్గరూపాయ ।
శ్రీమఙ్గలావయవోజ్జ్వలాయ । క్షేత్రాధిపాయ । సుసంవేద్యాయ ।
శ్రీప్రదాయ నమః । ౧౦౦౦ ।

విభవప్రదాయ నమః । సర్వవశ్యకరాయ । సర్వతోషకాయ । పుత్రపౌత్రదాయ ।
ఆత్మనాథాయ । తిర్థనాథాయ । సప్త(ప్తి)నాథాయ । సదాశివాయ నమః । ౧౦౦౮ ।

ఇతి శ్రీదక్షిణామూర్తిసహస్రనామావలిః సమాప్తా ।

Also Read 1000 Names of Shri Dakshinamurti 2:

1000 Names of Sri Dakshinamurti | Sahasranamavali 2 Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Dakshinamurti | Sahasranamavali 2 Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top