Ganesh Stotram Sahasranamavali

1000 Names of Sri Ganesha Gakara | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Kannada

Shri Ganesha Gakara Sahasranamavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಗಣೇಶ ಗಕಾರಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲೀ ॥

॥ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ॥

ಓಂ ಗಣೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣನಾಥಾಯ ನಮಃ । 5 ।
ಓಂ ಗಣಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಗಣತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಂಜಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಕ್ರೀಡಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣದೇವಾಯ ನಮಃ । 15 ।
ಓಂ ಗಣಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಾಧಿರಾಜಾಯ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಗಣರಾಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣದೈವತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಬಂಧವೇ ನಮಃ । 25 ।
ಓಂ ಗಣಸುಹೃದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಪ್ರಿಯಸಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಪ್ರಿಯಸುಹೃದೇ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ಗಣಪ್ರಿಯರತೋನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಪ್ರೀತಿವಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಕೇಲಿಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಾಗ್ರಣ್ಯೇ ನಮಃ । 35 ।
ಓಂ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಗೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣೋಚ್ಛ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಹಿತಾಯ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಗರ್ಜದ್ಗಣಸೇನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣೋದ್ಯತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಪ್ರೀತಿಪ್ರಮತನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಪ್ರೀತ್ಯಪಹಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣನಾರ್ಹಾಯ ನಮಃ । 45 ।
ಓಂ ಗಣಪ್ರೌಢಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಭರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಸೇನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಚರಾಯ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ಗಣಪ್ರಾಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣೈಕರಾಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಾಗ್ರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣ್ಯನಾಮ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಪಾಲನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ । 55 ।
ಓಂ ಗಣಜಿತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಗರ್ಭಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಪ್ರವಣಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಗರ್ವಪರಿಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಾಯ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಗಣನಮಸ್ಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಯುಗಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣರಕ್ಷಣಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಧ್ಯಾತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಗುರವೇ ನಮಃ । 65 ।
ಓಂ ಗಣಪ್ರಣಯತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಾಗಣಪರಿತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಾದಿಹರಣೋದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಸೇತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣನಾಥಾಯ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ಗಣಕೇತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಾಗ್ರಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಹೇತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಗ್ರಾಹಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಾನುಗ್ರಹಕಾರಕಾಯ ನಮಃ । 75 ।
ಓಂ ಗಣಾಗಣಾನುಗ್ರಹಭುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಾಗಣವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಪ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಸರ್ವಸ್ವದಾಯಕಾಯ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಗಣವಲ್ಲಭಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಭೂತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣೇಷ್ಠದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಸೌಖ್ಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣದುಃಖಪ್ರಣಾಶನಾಯ ನಮಃ । 85 ।
ಓಂ ಗಣಪ್ರಥಿತನಾಮ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಾಭೀಷ್ಟಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಮಾನ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಖ್ಯಾತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣವೀತಾಯ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ಗಣೋತ್ಕಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಪಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಗೌರವದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಗರ್ಜಿತಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ । 95 ।
ಓಂ ಗಣಸ್ವಚ್ಛಂದಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣರಾಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಶ್ರೀದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಭೀತಿಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಮೂರ್ಧಾಭಿಷಿಕ್ತಾಯ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ಗಣಸೈನ್ಯಪುರಃಸರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾತೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣತ್ರಯವಿಭಗಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಿನೇ ನಮಃ । 105 ।
ಓಂ ಗುಣಕೃತಿಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಭೋಧಯೇ ನಮಃ । 110 ।

ಓಂ ಗುಣ ಭಾಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣದೂರಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾಗುಣವಪುಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಶರೀರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ । 115 ।
ಓಂ ಗುಣಸ್ರಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣೇಶಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಸೃಷ್ಟಜಗತ್ಸಂಗಾಯ ನಮಃ । 120 ।

ಓಂ ಗುಣಸಂಘಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣೈಕರಾಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಪ್ರವಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಭುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣೀಕೃತಚರಾಚರಾಯ ನಮಃ । 125 ।
ಓಂ ಗುಣಪ್ರವಣಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಹೀನಪರಾಙ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣೈಕಭುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಶ್ರೇಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಜ್ಯೇಷ್ಟಾಯ ನಮಃ । 130 ।

ಓಂ ಗುಣಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಸಂಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಪ್ರಣತಪಾದಾಬ್ಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಿಗೀತಾಯ ನಮಃ । 135 ।
ಓಂ ಗುಣೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಸಂಪನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾನನ್ದಿತಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಸಂಚಾರಚತುರಾಯ ನಮಃ । 140 ।

ಓಂ ಗುಣಸಂಚಯಸುಂದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಗೌರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಸಂವೃತಚೇತನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಕೃತೇ ನಮಃ । 145 ।
ಓಂ ಗುಣಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾಗ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಪಾರದೃಶೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಪ್ರಚಾರಿಣೇ ನಮಃ । 150 ।

ಓಂ ಗುಣಯುಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾಗುಣವಿವೇಕಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಪ್ರವಣವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಗೂಢಚರಾಯ ನಮಃ । 155 ।
ಓಂ ಗೌಣಸರ್ವಸಂಸಾರಚೇಷ್ಟಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣದಕ್ಷಿಣಸೌಹಾರ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣದಕ್ಷಿಣತತ್ತ್ವವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಹಾರಿಣೇ ನಮಃ । 160 ।

ಓಂ ಗುಣಕಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಸಂಘಸಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಸ,ನ್ಸ್ಕೃತಸಂಸಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣತತ್ತ್ವವಿವೇಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಗರ್ವಧರಾಯ ನಮಃ । 165 ।
ಓಂ ಗೌಣಸುಖದುಃಖೋದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣವೀಕ್ಷಣಾಲಾಲಸಾಯ ನಮಃ । 170 ।

ಓಂ ಗುಣಗೌರವದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಪ್ರಭ್ವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಸಂಬೋಧಾಯ ನಮಃ । 175 ।
ಓಂ ಗುಣಭುಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಬಂಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಹೃದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಸ್ಥಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣದಾಯಿನೇ ನಮಃ । 180 ।

ಓಂ ಗುಣೋತ್ಕಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಚಕ್ರಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾವತಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಬಾಂಧವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಬಂಧವೇ ನಮಃ । 185 ।
ಓಂ ಗುಣಪ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಪ್ರಾಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಧಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಪ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ । 190 ।

ಓಂ ಗುಣಗೋಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಯಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣದಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಪಾಯ ನಮಃ । 195 ।
ಓಂ ಗುಣಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಹೃತತನವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀರ್ವಾಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಗೌರವಾಯ ನಮಃ । 200 ।

ಓಂ ಗುಣವತ್ಪೂಜಿತಪದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣವತ್ಪ್ರೀತಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀತಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣವದ್ಭದ್ಧಸೌಹೃದಾಯ ನಮಃ । 205 ।
ಓಂ ಗುಣವದ್ವರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣವತ್ಪ್ರತಿಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣವತ್ಗುಣಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣವದ್ರಚಿತದ್ರವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣವದ್ರಕ್ಷಣಪರಾಯ ನಮಃ । 210 ।

ಓಂ ಗುಣವಾತ್ಪ್ರಣಯಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣವಚ್ಚಕ್ರಸಂಚಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣವತ್ಕೀರ್ತಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣವದ್ಗುಣಚಿತ್ತಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣವದ್ಗುಣರಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ । 215 ।
ಓಂ ಗುಣವತ್ಪೋಷಣಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣವಚ್ಛತ್ರುಸೂದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣವತ್ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣವದ್ಗೌರವಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣವತ್ಪ್ರಣವಸ್ವಾಂತಾಯ ನಮಃ । 220 ।

ಓಂ ಗುಣವದ್ಗುಣಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣವತ್ಕುಲವಿದ್ವೇಷಿ ವಿನಾಶಕರಣ-
ಕ್ಷಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಿಸ್ತುತಗುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ಜತ್ಪ್ರಲಯಾಂಬುದನಿಃಸ್ವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಾಯ ನಮಃ । 225 ।
ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ಜನ್ನಾಗಯುದ್ಧವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜರಾಜಾಯ ನಮಃ । 230 ।

ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜರೂಪಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ಜತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಯೂಥೋದ್ಧುರಧ್ವನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ । 235 ।
ಓಂ ಗಜಾಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಾಸುರಜಯೋದ್ಧುರಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜದಂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಕುಂಭಾಯ ನಮಃ । 240 ।

ಓಂ ಗಜಧ್ವನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಮಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಗರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ । 245 ।
ಓಂ ಗಜಾಮಯಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಪುಷ್ಟಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜೋತ್ಪತ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಹೇತವೇ ನಮಃ । 250 ।

ಓಂ ಗಜಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಮುಖ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಕುಲಪ್ರವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜದೈತ್ಯಘ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಕೇತವೇ ನಮಃ । 255 ।
ಓಂ ಗಜಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಸೇತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಪ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ । 260 ।

ಓಂ ಗಜಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಮತ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜೇಶಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜೇಶಾಯ ನಮಃ । 265 ।
ಓಂ ಗಜಪುಂಗವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜದಂತಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ಜನ್ಮಧುಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜವೇಷಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಚ್ಛದ್ಮನೇ ನಮಃ । 270 ।

ಓಂ ಗಜಾಗ್ರಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಯಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಾಜಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜರಾಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಯೂಥಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । 275 ।
ಓಂ ಗಜಗರ್ಜಕಭಂಜಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ಜಿತೋಜ್ಝಿತದೈತ್ಯಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ಜಿತತ್ರಾತವಿಷ್ಟಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಕುಶಲಾಯ ನಮಃ । 280 ।

ಓಂ ಗಾನತತ್ತ್ವವಿವೇಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಶ್ಲಾಘಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನರಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಜ್ಞಾನಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಾಗಮಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । 285 ।
ಓಂ ಗಾನಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಪ್ರವಣಚೇತನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಧ್ಯೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ । 290 ।

ಓಂ ಗಾನಭುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಚತುರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಶೀಲಾಯ ನಮಃ । 295 ।
ಓಂ ಗಾನಶಾಲಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತಶ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನವಿಜ್ಞಾನಸಂಪನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಶ್ರವಣಲಾಲಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಾಯತ್ತಾಯ ನಮಃ । 300 ।

ಓಂ ಗಾನಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಪ್ರಣಯವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಧ್ಯಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಬುದ್ಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನೋತ್ಸುಕಮನಸೇ ನಮಃ । 305 ।
ಓಂ ಗಾನೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಭೂಮಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಸೀಮ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಾಂಗಜ್ಞಾನವತೇ ನಮಃ । 310 ।

ಓಂ ಗಾನಮಾನವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಪೇಶಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನವತ್ಪ್ರಣಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಸಮುದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ । 315 ।
ಓಂ ಗಾನಸಿಂಧವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಪ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನೈಕಭುವೇ ನಮಃ । 320 ।

ಓಂ ಗಾನಹೃಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಚಕ್ಷುಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನೈಕದೃಶೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಮತ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನರುಚಯೇ ನಮಃ । 325 ।
ಓಂ ಗಾನವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನವಿತ್ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಾಂತರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಭ್ರಾಜತ್ಸ್ವಭಾವಾಯ ನಮಃ । 330 ।

ಓಂ ಗನಮಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನವಿದ್ಯಾವಿಶೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಾಹಿತಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನೇನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ । 335 ।
ಓಂ ಗಾನಲೀಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಾಧಾರಾಯ ನಮಃ । 340 ।

ಓಂ ಗತೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನವನ್ಮಾನದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಭೂತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನೈಕಭೂತಿಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನತಾನನತಾಯ ನಮಃ । 345 ।
ಓಂ ಗಾನತಾನದಾನವಿಮೋಹಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರೂದರಶ್ರೇಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುತತ್ತ್ವಾರ್ಥದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ । 350 ।

ಓಂ ಗುರುಗುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಮಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಭುಜಾಯ ನಮಃ । 355 ।
ಓಂ ಗುರುವಕ್ಷಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಲಕ್ಷಣಸಂಪನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುದ್ರೋಹಪರಾಙ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುವಿದ್ಯಾಯ ನಮಃ । 360 ।

ಓಂ ಗುರುಪ್ರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಬಾಹುಬಲೋಚ್ಛ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುದೈತ್ಯಪ್ರಾಣಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುದೈತ್ಯಾಪಹಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಗರ್ವಹರಾಯ ನಮಃ । 365 ।
ಓಂ ಗುರುಪ್ರವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುದರ್ಪಘ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಗೌರವದಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಭೀತ್ಯಪಹಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಶುಂಡಾಯ ನಮಃ । 370 ।

ಓಂ ಗುರುಸ್ಕನ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಜಂಘಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಪ್ರಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಭಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಗಲಾಯ ನಮಃ । 375 ।
ಓಂ ಗುರುಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಗರ್ವನುದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಪೀನಾಂಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಪ್ರಣಯಲಾಲಸಾಯ ನಮಃ । 380 ।

ಓಂ ಗುರುಮುಖ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಕುಲಸ್ಥಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಸಂಶಯಭೇತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಮಾನಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ । 385 ।
ಓಂ ಗುರುಧರ್ಮಸದಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಧರ್ಮನಿಕೇತನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುದೈತ್ಯಗಲಚ್ಛೇತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಸೈನ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ । 390 ।

ಓಂ ಗುರುಧರ್ಮಾಗ್ರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಧರ್ಮಧುರಂಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಸಂತಾಪಶಮನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ । 395 ।
ಓಂ ಗುರುಧರ್ಮಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರವಧರ್ಮಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗದಾಪಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಶಾಸ್ತ್ರವಿಚಾರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಶಾಸ್ತ್ರಕೃತೋದ್ಯಮಾಯ ನಮಃ । 400 ।

ಓಂ ಗುರುಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥನಿಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಶಾಸ್ತ್ರಾಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಮನ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಮನ್ತ್ರಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । 405 ।
ಓಂ ಗುರುಸ್ತ್ರೀಗಮನದೋಷಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಸಂಸಾರಸುಖದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಸಂಸಾರದುಃಖಭಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಶ್ಲಾಘಾಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರಭಾನುಖಂಡಾವತಂಸಭೃತೇ ನಮಃ । 410 ।

ಓಂ ಗುರುಪ್ರಸನ್ನಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಶಾಪವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಕಾಂತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಮಹತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಶಾಸನಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ । 415 ।
ಓಂ ಗುರುತಂತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಪ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುದೈವತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುವಿಕ್ರಮಸಂಚಾರಾಯ ನಮಃ । 420 ।

ಓಂ ಗುರುದೃಶೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಪಾಖಂಡಖಂಡಕಾಯ ನಮಃ । 425 ।
ಓಂ ಗುರುಗರ್ಜಿತಸಂಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಗರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಪುತ್ರಪ್ರಿಯಸಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಪುತ್ರಭಯಾಪಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಪುತ್ರಪರಿತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ । 430 ।

ಓಂ ಗುರುಪುತ್ರವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಪುತ್ರಾರ್ತಿಶಮನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಪುತ್ರಾಧಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಪುತ್ರಪ್ರಾಣದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಭಕ್ತಿಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ । 435 ।
ಓಂ ಗುರುವಿಜ್ಞಾನವಿಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರಭಾನುವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರಭಾನುಸುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರಭಾನುತ್ರಾಸಾಪಹಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರಭಾನುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 440 ।

ಓಂ ಗೌರಭಾನವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರವವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರಭಾನುಪರಿತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರಭಾನುಸಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರಭಾನುಪ್ರಭವೇ ನಮಃ । 445 ।
ಓಂ ಗೌರಭಾನುಮತ್ಪ್ರಾಣನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರೀತೇಜಃಸಮುತ್ಪನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರೀಹೃದಯನನ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರೀಸ್ತನಂಧಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರೀಮನೋವಾಂಚಿತಸಿದ್ಧಿಕೃತೇ ನಮಃ । 450 ।

ಓಂ ಗೌರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರಗುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರಭೈರವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರೀಶನನ್ದನಾಯ ನಮಃ । 455 ।
ಓಂ ಗೌರೀಪ್ರಿಯಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗದಾಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರೀವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರೀಪ್ರಣಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರಚ್ಛವಯೇ ನಮಃ । 460 ।

ಓಂ ಗೌರೀಗಣೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರೀಪ್ರವಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರಭಾವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರಕೀರ್ತಯೇ । 465 ।
ಓಂ ಗೌರಭಾವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರಿಷ್ಠದೃಶೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌತಮೀನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌತಮೀಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ । 470 ।

ಓಂ ಗೌತಮಾಭೀಷ್ಟವರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌತಮಾಭಯದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌತಮಪ್ರಣಯಪ್ರಹ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌತಮಾಶ್ರಮದುಃಖಘ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌತಮೀತೀರಸಂಚಾರಿಣೇ ನಮಃ । 475 ।
ಓಂ ಗೌತಮೀತೀರ್ಥದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌತಮಾಪತ್ಪರಿಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌತಮಾಧಿವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಧನಾಯ ನಮಃ । 480 ।

ಓಂ ಗೋಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪಾಲಪ್ರಿಯದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಗಣಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಕಶ್ಮಲನಿವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ । 485 ।
ಓಂ ಗೋಸಹಸ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪಗೋಪೀಸುಖಾವಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪಗೋಪಾಯ ನಮಃ । 490 ।

ಓಂ ಗೋಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಕುಲವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಚರಾಧ್ಯ್ಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಚರಪ್ರೀತಿವೃದ್ಧಿಕೃತೇ ನಮಃ । 495 ।
ಓಂ ಗೋಮಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಕಷ್ಟಸಂತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಸಂತಾಪನಿವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಷ್ಠಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ । 500 ।

ಓಂ ಗೋಷ್ಠಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಧನವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಷ್ಠಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಷ್ಠಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಷ್ಠಾಮಯನಿವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ । 505 ।
ಓಂ ಗೋಲೋಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಭರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಸುಖಾವಹಾಯ ನಮಃ । 510 ।

ಓಂ ಗೋದುಹೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಧುಗ್ಗಣಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋದೋಗ್ಧ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪಯಃಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋತ್ರಾಯ ನಮಃ । 515 ।
ಓಂ ಗೋತ್ರಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋತ್ರಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋತ್ರಭಯಾಪಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋತ್ರವೃದ್ಧಿಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋತ್ರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 520 ।

ಓಂ ಗೋತ್ರಾತಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋತ್ರೋದ್ಧಾರಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋತ್ರಪ್ರಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋತ್ರದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋತ್ರವಿಖ್ಯಾತನಾಮ್ನೇ ನಮಃ । 525 ।
ಓಂ ಗೋತ್ರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋತ್ರಪ್ರಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋತ್ರಸೇತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋತ್ರಕೇತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋತ್ರಹೇತವೇ ನಮಃ । 530 ।

ಓಂ ಗತಕ್ಲಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋತ್ರತ್ರಾಣಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋತ್ರಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋತ್ರೇಶಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋತ್ರವಿದೇ ನಮಃ । 535 ।
ಓಂ ಗೋತ್ರಭಿತ್ತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋತ್ರಭಿದ್ವರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋತ್ರಭಿತ್ಪೂಜಿತಪದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋತ್ರಭಿಚ್ಛತ್ರುಸೂದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋತ್ರಭಿತ್ಪ್ರೀತಿದಾಯ ನಮಃ । 540 ।

ಓಂ ಗೋತ್ರಭಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋತ್ರಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋತ್ರಭಿದ್ಗೀತಚರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋತ್ರಭಿದ್ರಾಜ್ಯರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋತ್ರಭಿದ್ವರದಾಯಿನೇ ನಮಃ । 545 ।
ಓಂ ಗೋತ್ರಭಿತ್ಪ್ರಾಣನಿಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋತ್ರಭಿದ್ಭಯಸಂಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋತ್ರಭಿನ್ಮಾನದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋತ್ರಭಿದ್ಗೋಪನಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋತ್ರಭಿತ್ಸೈನ್ಯನಾಯಕಾಯ ನಮಃ । 550 ।

ಓಂ ಗೋತ್ರಾಧಿಪಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋತ್ರಾಪುತ್ರಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಕೃತೇ ನಮಃ । 555 ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಗ್ರನ್ಥಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥವಿಘ್ನಘ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಾದಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಸಂಚಾರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಶ್ರವಣಲೋಲುಪಾಯ ನಮಃ । 560 ।

ಓಂ ಗ್ರನ್ತಾಧೀನಕ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಾರ್ಥತತ್ತ್ವವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಸಂಶಯಸಂಛೇದಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ । 565 ।
ಓಂ ಗ್ರಹಾಗ್ರಣ್ಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಗೀತಗುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಗೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಾದಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಾರಂಭಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ । 570 ।

ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಗ್ರಾಹಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಾರ್ಥಪಾರದೃಶೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥದೃಶೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥವಿಜ್ಞಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಸಂದರ್ಶಶೋಧಕಾಯ ನಮಃ । 575 ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಕೃತ್ಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಪಾರಾಯಣಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಸಂದೇಹಭಂಜಕಾಯ ನಮಃ । 580 ।

ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಕೃದ್ವರದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥವನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಾನುರಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । 585 ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಾನುಗ್ರಹದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಾನ್ತರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಾರ್ಥಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಸೌಹೃದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಪಾರಂಗಮಾಯ ನಮಃ । 590 ।

ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಗುಣವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಸೇವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಹೇತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಕೇತವೇ ನಮಃ । 595 ।
ಓಂ ಗ್ರಹಾಗ್ರಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಗೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಗ್ರಥನಲಾಲಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಭೂಮಯೇ ನಮಃ । 600 ।

ಓಂ ಗ್ರಹಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಹಕೇತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಹಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಕಾರಮಾನ್ಯಾಯ ನಮಃ । 605 ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಪ್ರಸಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಶ್ರಮಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಭ್ರಮನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಪ್ರವಣಸರ್ವಾಂಗಾಯ ನಮಃ । 610 ।

ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಪ್ರಣಯತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀತಗುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀತಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀತವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ । 615 ।
ಓಂ ಗೀತಸ್ಫೀತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀತಪ್ರಣಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀತಚಂಚುರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀತಪ್ರಸನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । 620 ।

ಓಂ ಗೀತಲೋಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀತಸ್ಪೃಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀತಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀತಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀತತತ್ವಾರ್ಥಕೋವಿದಾಯ ನಮಃ । 625 ।
ಓಂ ಗೀತಸಂಶಯಸಂಛೇತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀತಸಂಗೀತಶಾಸನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀತಾರ್ಥಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀತತತ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀತಾತತ್ವಾಯ ನಮಃ । 630 ।

ಓಂ ಗತಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀತಸಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀತಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀತವಿಘ್ನವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀತಾಸಕ್ತಾಯ ನಮಃ । 635 ।
ಓಂ ಗೀತಲೀನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀತಾವಿಗತಸಂಜ್ವ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀತೈಕದೃಶೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀತಭೂತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀತಾಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 640 ।

ಓಂ ಗತಾಲಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀತವಾದ್ಯಪಟವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀತಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀತಾರ್ಥತತ್ವವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀತಾಗೀತವಿವೇಕಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । 645 ।
ಓಂ ಗೀತಪ್ರವಣಚೇತನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತಭಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತವಿದ್ವೇಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತಸಂಸಾರಬಂಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತಮಾಯಾಯ ನಮಃ । 650 ।

ಓಂ ಗತತ್ರಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತದುಃಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತಜ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತಾಸುಹೃದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತಾಜ್ಞಾನಾಯ ನಮಃ । 655 ।
ಓಂ ಗತದುಷ್ಟಾಶಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತಾರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತದುಷ್ಟವಿಚೇಷ್ಟಿತಾಯ ನಮಃ । 660 ।

ಓಂ ಗತಾಹಂಹಾರಸಂಚಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತದರ್ಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತಾಹಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತಾವಿದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತಭಯಾಯ ನಮಃ । 665 ।
ಓಂ ಗತಾಗತನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತವ್ಯಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತಾಪಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತದೋಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತೇಃ ಪರಾಯ ನಮಃ । 670 ।

ಓಂ ಗತಸರ್ವವಿಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಗರ್ಜಿತಕುಂಜರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತಕಂಪಿತಮೂಪೃಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತರುಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತಕಲ್ಮಷಾಯ ನಮಃ । 675 ।
ಓಂ ಗತದೈನ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತಸ್ತೈನ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತಮಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತಶ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತಕ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ । 680 ।

ಓಂ ಗತಗ್ಲಾನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತಮ್ಲಾನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತಭ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತಾಭಾವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತಭವಾಯ ನಮಃ । 685 ।
ಓಂ ಗತತತ್ವಾರ್ಥಸಂಶಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಯಾಸುರಶಿರಶ್ಛೇತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಯಾಸುರವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಯಾವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಯಾನಾಥಾಯ ನಮಃ । 690 ।

ಓಂ ಗಯಾವಾಸಿನಮಸ್ಕೃತಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಯಾತೀರ್ಥಫಲಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಯಾಯಾತ್ರಾಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಯಾಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಯಾಕ್ಷೇತ್ರಾಯ ನಮಃ । 695 ।
ಓಂ ಗಯಾಕ್ಷೇತ್ರನಿವಾಸಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಯಾವಾಸಿಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಯನ್ಮಧುವ್ರತಲಸತ್ಕಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಯಕವರಾಯ ನಮಃ । 700 ।

ಓಂ ಗಾಯಕೇಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಯಕಪ್ರಣಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಯಕಾಭಯದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಯಕಪ್ರವಣಸ್ವಾಂತಾಯ ನಮಃ । 705 ।
ಓಂ ಗಾಯಕಪ್ರಥಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಯಕೋದ್ಗೀತಸಂಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಯಕೋತ್ಕಟವಿಘ್ನಘ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಗೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಯಕೇಶಾಯ ನಮಃ । 710 ।

ಓಂ ಗಾಯಕಾಂತರಸಂಚಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಯಕಪ್ರಿಯದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಯಕಾಧೀನವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೇಯಗುಣಾಯ ನಮಃ । 715 ।
ಓಂ ಗೇಯಚರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೇಯತತ್ವವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಯಕತ್ರಾಸಘ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಂಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಂಥತತ್ವವಿವೇಚಕಾಯ ನಮಃ । 720 ।

ಓಂ ಗಾಢಾನುರಾಗಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಢಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಢಗಂಗಾಜಲೋದ್ವಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಢಾವಗಾಢಜಲಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಢಪ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । 725 ।
ಓಂ ಗತಾಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಢಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿಸೈನ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಢಾನುಗ್ರಹತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಢಾಶ್ಲೇಷರಸಾಭಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಢನಿರ್ವೃತ್ತಿಸಾಧಕಾಯ ನಮಃ । 730 ।

ಓಂ ಗಂಗಾಧರೇಷ್ಟವರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಗಾಧರಭಯಾಪಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಗಾಧರಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಗಾಧರಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಗಾಧರಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ । 735 ।
ಓಂ ಗಂಗಾಧರರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತಸ್ಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಗಾಧರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಗಾಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಗಾಂಬುಸುನ್ದರಾಯ ನಮಃ । 740 ।

ಓಂ ಗಂಗಾಜಲರಸಾಸ್ವಾದ ಚತುರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಗಾನಿರತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಗಾಜಲಪ್ರಣಯವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಗಾತೀರವಿಹಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಗಾಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 745 ।
ಓಂ ಗಂಗಾಜಲಾವಗಾಹನಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧಮಾದನಸಂವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧಮಾದನಕೇಲಿಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧಾನುಲಿಪ್ತಸರ್ವಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧಲುಭ್ಯನ್ಮಧುವ್ರತಾಯ ನಮಃ । 750 ।

ಓಂ ಗನ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧರ್ವರಾಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧರ್ವಪ್ರಿಯಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧರ್ವವಿದ್ಯಾತತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧರ್ವಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ । 755 ।
ಓಂ ಗಕಾರಬೀಜನಿಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ವಿಗರ್ವನುದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧರ್ವಗಣಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧರ್ವವರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ । 760 ।

ಓಂ ಗನ್ಧರ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧಮಾತಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧರ್ವಕುಲದೈವತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧರ್ವಸಂಶಯಚ್ಛೇತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧರ್ವವರದರ್ಪಘ್ನೇ ನಮಃ । 765 ।
ಓಂ ಗನ್ಧರ್ವಪ್ರವಣಸ್ವಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧರ್ವಗಣಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧರ್ವಾರ್ಚಿತಪಾದಾಬ್ಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧರ್ವಭಯಹಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧರ್ವಾಭಯದಾಯ ನಮಃ । 770 ।

ಓಂ ಗನ್ಧರ್ವಪ್ರೀತಿಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧರ್ವಗೀತಚರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧರ್ವಪ್ರಣಯೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧರ್ವಗಾನಶ್ರವಣಪ್ರಣಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧರ್ವಭಾಜನಾಯ ನಮಃ । 775 ।
ಓಂ ಗನ್ಧರ್ವತ್ರಾಣಸನ್ನದ್ಧಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧರ್ವಸಮರಕ್ಷಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧರ್ವಸ್ತ್ರೀಭಿರಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಪಟವೇ ನಮಃ । 780 ।

ಓಂ ಗಚ್ಛಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಚ್ಛಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಚ್ಛನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಚ್ಛಗರ್ವಘ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಚ್ಛರಾಜಾಯ ನಮಃ । 785 ।
ಓಂ ಗಚ್ಛೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಚ್ಛರಾಜನಮಸ್ಕೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಚ್ಛಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಚ್ಛಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಚ್ಛತ್ರಾಣಕೃತೋದ್ಯಮಾಯ ನಮಃ । 790 ।

ಓಂ ಗಚ್ಛಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಚ್ಛಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಚ್ಛಪ್ರಿಯಕೃತೋದ್ಯಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಚ್ಛಾತೀತಗುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಚ್ಛಮರ್ಯಾದಾಪ್ರತಿಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ । 795 ।
ಓಂ ಗಚ್ಛಧಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಚ್ಛಭರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಚ್ಛವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರೋರ್ಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೃತ್ಸಾಯ ನಮಃ । 800 ।

ಓಂ ಗೃತ್ಸಮದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೃತ್ಸಮದಾಭೀಷ್ಟವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀರ್ವಾಣಗೀತಚರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀರ್ವಾಣಗಣಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀರ್ವಾಣವರದಾತ್ರೇ ನಮಃ । 805 ।
ಓಂ ಗೀರ್ವಾಣಭಯನಾಶಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀರ್ವಾಣಗಣಸಂಗೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀರ್ವಾಣಾರಾತಿಸೂದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀರ್ವಾಣಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀರ್ವಾಣಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ । 810 ।

ಓಂ ಗೀರ್ವಾಣಗರ್ವನುದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀರ್ವಾಣಾರ್ತಿಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀರ್ವಾಣವರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀರ್ವಾಣಶರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀತನಾಮ್ನೇ ನಮಃ । 815 ।
ಓಂ ಗೀರ್ವಾಣಸುನ್ದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀರ್ವಾಣಪ್ರಾಣದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀರ್ವಾಣಾನೀಕರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹೇಹಾಪೂರಕಾಯ ನಮಃ । 820 ।

ಓಂ ಗನ್ಧಮತ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀರ್ವಾಣಪುಷ್ಟಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀರ್ವಾಣಪ್ರಯುತತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀತಗೋತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತಾಹಿತಾಯ ನಮಃ । 825 ।
ಓಂ ಗೀರ್ವಾಣಸೇವಿತಪದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀರ್ವಾಣಪ್ರಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಲತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀರ್ವಾಣಗೋತ್ರಪ್ರವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀರ್ವಾಣಬಲದಾಯ ನಮಃ । 830 ।

ಓಂ ಗೀರ್ವಾಣಪ್ರಿಯಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀರ್ವಾಣಾಗಮಸಾರವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀರ್ವಾಣಾಗಮಸಂಪತ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀರ್ವಾಣವ್ಯಸನಾಪತ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀರ್ವಾಣಪ್ರಣಯಾಯ ನಮಃ । 835 ।
ಓಂ ಗೀತಗ್ರಹಣೋತ್ಸುಕಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀರ್ವಾಣಮದಸಂಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀರ್ವಾಣಗಣಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಹಪತಯೇ ನಮಃ । 840 ।

ಓಂ ಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಹಪೀಡಾಪ್ರಣಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಹಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಹಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಹೇಶಾಯ ನಮಃ । 845 ।
ಓಂ ಗ್ರಹದೈವತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಹಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಹಭರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಹೇಶಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । 850 ।

ಓಂ ಗ್ರಹಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಹತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಹಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಹೋತ್ಕಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಹಗೀತಗುಣಾಯ ನಮಃ । 855 ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಪ್ರಣೇತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಹವನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗವೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಹಣೇ ನಮಃ । 860 ।

ಓಂ ಗ್ರಹಷ್ಠಾಯನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಹಗರ್ವಘ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗವಾಂಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗವಾಂನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗವೀಶಾನಾಯ ನಮಃ । 865 ।
ಓಂ ಗವಾಂಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗವ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗವಾಂಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗವಿಸಂಪತ್ತಿಸಾಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗವಿರಕ್ಷಣಸನ್ನದ್ಧಾಯ ನಮಃ । 870 ।

ಓಂ ಗವಿಭಯಹರಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗವಿಗರ್ವಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಜಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । 875 ।
ಓಂ ಗೋಜಾಯುತಬಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಡಗುಂಜನ್ಮಧುವ್ರತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಡಸ್ಥಲಗಲದ್ದಾನಮಿಲನ್ಮತ್ತಾಲಿಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಡಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಡಾಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 880 ।

ಓಂ ಗಂಡಗಲದ್ದಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಡಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಡಾಕೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಡಾಕೇಶಸಹಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಡಲಡ್ಡುಭುಜೇ ನಮಃ । 885 ।
ಓಂ ಗುಡಭುಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಡಭುಗ್ಗಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಡಾಕೇಶವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಡಾಕೇಶಾರ್ಚಿತಪದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಡಾಕೇಶಸಖಾಯ ನಮಃ । 890 ।

ಓಂ ಗದಾಧರಾರ್ಚಿತಪದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗದಾಧರಜಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗದಾಯುಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗದಾಪಾಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗದಾಯುದ್ಧವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ । 895 ।
ಓಂ ಗದಘ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗದದರ್ಪಘ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗದಗರ್ವಪ್ರಣಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗದಗ್ರಸ್ತಪರಿತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗದಾಡಂಬರಖಂಡಕಾಯ ನಮಃ । 900 ।

ಓಂ ಗುಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹಾಗ್ರಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಪ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹಾಶಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹಾಶಯಾಯ ನಮಃ । 905 ।
ಓಂ ಗುಹಪ್ರೀತಿಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೂಢಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೂಢಗುಲ್ಫಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣೈಕದೃಶೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರೇ ನಮಃ । 910 ।

ಓಂ ಗೀಷ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರೀಶಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀರ್ದೇವೀಗೀತಸದ್ಗುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀರ್ದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀಷ್ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 915 ।
ಓಂ ಗೀರ್ಭುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀಷ್ಪ್ರಿಯಂಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀರ್ಭೂಮಯೇ ಅಮಃ ।
ಓಂ ಗೀರಸಜ್ಞ್ಯಾಯ ನಮಃ । 920 ।

ಓಂ ಗೀಃಪ್ರಸನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರೀಶಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರೀಶಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರಿರಾಜಸುಖಾವಹಾಯ ನಮಃ । 925 ।
ಓಂ ಗಿರಿರಾಜಾರ್ಚಿತಪದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರಿರಾಜನಮಸ್ಕೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರಿರಾಜಗುಹಾವಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರಿರಾಜಾಭಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರಿರಾಜೇಷ್ಟವರದಾಯ ನಮಃ । 930 ।

ಓಂ ಗಿರಿರಾಜಪ್ರಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರಿರಾಜಸುತಾಸೂನವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರಿರಾಜಜಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರಿವ್ರಜವನಸ್ಥಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರಿವ್ರಜಚರಾಯ ನಮಃ । 935 ।
ಓಂ ಗರ್ಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ಗಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ಗದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ಗನಮಸ್ಕೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ಗಭೀತಿಹರಾಯ ನಮಃ । 940 ।

ಓಂ ಗರ್ಗವರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ಗಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ಗಗೀತಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ಗಾನನ್ದಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ಗಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 945 ।
ಓಂ ಗರ್ಗಮಾನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ಗಾರಿಭಂಜಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ಗವರ್ಗಪರಿತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ಗಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ಗಗ್ಲಾನಿಹರಾಯ ನಮಃ । 950 ।

ಓಂ ಗರ್ಗಶ್ರಮನುದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ಗಸಂಗತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ಗಋಷಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ಗಸನ್ಮಾನಭಾಜನಾಯ ನಮಃ । 955 ।
ಓಂ ಗಂಭೀರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಿತಪ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಿತಾಗಮಸಾರವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಕಶ್ಲಾಘ್ಯಾಯ ನಮಃ । 960 ।

ಓಂ ಗಣಕಪ್ರಣಯೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಕಪ್ರವಣಸ್ವಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಿತಾಗಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗದ್ಯಾಯ ನಮಃ । 965 ।
ಓಂ ಗದ್ಯಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗದ್ಯಪದ್ಯವಿದ್ಯಾವಿವೇಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಲಲಗ್ನಮಹಾನಾಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಲದರ್ಚಿಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಲನ್ಮದಾಯ ನಮಃ । 970 ।

ಓಂ ಗಲತ್ಕುಷ್ಠಿವ್ಯಥಾಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಲತ್ಕುಷ್ಠಿಸುಖಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಭೀರನಾಭಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಭೀರಸ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಭೀರಲೋಚನಾಯ ನಮಃ । 975 ।
ಓಂ ಗಂಭೀರಗುಣಸಂಪನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಭೀರಗತಿಶೋಭನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ಭಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ಭರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ಭಾಪದ್ವಿನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ । 980 ।

ಓಂ ಗರ್ಭಾಗಮನಸಂಭೂತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ಭದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ಭಶೋಕನುದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ಭತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ಭಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ । 985 ।
ಓಂ ಗರ್ಭಪುಷ್ಟಿಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ಭಗೌರವಸಾಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ಭಗರ್ವನುದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರೀಯಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ವನುದೇ ನಮಃ । 990 ।

ಓಂ ಗರ್ವಮರ್ದಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರದಮರ್ದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರಸಂತಾಪಶಮನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುರಾಜಸುಖಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ಭಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ । 995 ।
ಓಂ ಗರ್ಭಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ಭಾಮಯನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ಭಾಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ಭಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ಭಸನ್ತೋಷಸಾಧಕಾಯ ನಮಃ । 1000 ।

॥ಇತಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಗಕಾರ
ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Ganesha Gakara:

1000 Names of Sri Ganesha Gakara | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalama | Oriya | Telugu | Tamil