Ganesh Stotram Sahasranamavali

1000 Names of Sri Ganesha Gakara | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Punjabi

Shri Ganesha Gakara Sahasranamavali Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ ਗਕਾਰਸਹਸ੍ਰਨਾਮਾਵਲੀ ॥

॥ ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ ॥

ॐ ਗਣੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਾਰਾਧ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਨਾਥਾਯ ਨਮਃ । ੫ ।
ॐ ਗਣਸ੍ਵਾਮਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਨਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ । ੧੦ ।

ॐ ਗਣਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਂਜਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਕ੍ਰੀਡਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਦੇਵਾਯ ਨਮਃ । ੧੫ ।
ॐ ਗਣਾਧਿਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਪ੍ਰੇਸ਼੍ਠਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਾਧਿਰਾਜਾਯ ਨਮਃ । ੨੦ ।

ॐ ਗਣਰਾਜੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਗੋਪ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਾਙ੍ਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਦੈਵਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਬਂਧਵੇ ਨਮਃ । ੨੫ ।
ॐ ਗਣਸੁਹਦੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਾਧੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਪ੍ਰਿਯਸਖਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਪ੍ਰਿਯਸੁਹਦੇ ਨਮਃ । ੩੦ ।

ॐ ਗਣਪ੍ਰਿਯਰਤੋਨਿਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਪ੍ਰੀਤਿਵਿਵਰ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਕੇਲਿਪਰਾਯਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਾਗ੍ਰਣ੍ਯੇ ਨਮਃ । ੩੫ ।
ॐ ਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਗੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣੋਚ੍ਛ੍ਰਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਹਿਤਾਯ ਨਮਃ । ੪੦ ।

ॐ ਗਰ੍ਜਦ੍ਗਣਸੇਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣੋਦ੍ਯਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਪ੍ਰੀਤਿਪ੍ਰਮਤਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਪ੍ਰੀਤ੍ਯਪਹਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਨਾਰ੍ਹਾਯ ਨਮਃ । ੪੫ ।
ॐ ਗਣਪ੍ਰੌਢਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਭਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਪ੍ਰਭਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਸੇਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਚਰਾਯ ਨਮਃ । ੫੦ ।

ॐ ਗਣਪ੍ਰਾਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣੈਕਰਾਜੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਾਗ੍ਰ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣ੍ਯਨਾਮ੍ਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਪਾਲਨਤਤ੍ਪਰਾਯ ਨਮਃ । ੫੫ ।
ॐ ਗਣਜਿਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਗਰ੍ਭਸ੍ਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਪ੍ਰਵਣਮਾਨਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਗਰ੍ਵਪਰਿਹਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਾਯ ਨਮਃ । ੬੦ ।

ॐ ਗਣਨਮਸ੍ਕਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਾਰ੍ਚਿਤਾਂਘ੍ਰਿਯੁਗਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਰਕ੍ਸ਼ਣਕਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਧ੍ਯਾਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਗੁਰਵੇ ਨਮਃ । ੬੫ ।
ॐ ਗਣਪ੍ਰਣਯਤਤ੍ਪਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਾਗਣਪਰਿਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਾਦਿਹਰਣੋਦਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਸੇਤਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਨਾਥਾਯ ਨਮਃ । ੭੦ ।

ॐ ਗਣਕੇਤਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਾਗ੍ਰਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਹੇਤਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਗ੍ਰਾਹਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਾਨੁਗ੍ਰਹਕਾਰਕਾਯ ਨਮਃ । ੭੫ ।
ॐ ਗਣਾਗਣਾਨੁਗ੍ਰਹਭੁਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਾਗਣਵਰਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਸ੍ਤੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਪ੍ਰਾਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਸਰ੍ਵਸ੍ਵਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ । ੮੦ ।

ॐ ਗਣਵਲ੍ਲਭਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਭੂਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣੇਸ਼੍ਠਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਸੌਖ੍ਯਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਦੁਃਖਪ੍ਰਣਾਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ । ੮੫ ।
ॐ ਗਣਪ੍ਰਥਿਤਨਾਮ੍ਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਾਭੀਸ਼੍ਟਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਮਾਨ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਖ੍ਯਾਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਵੀਤਾਯ ਨਮਃ । ੯੦ ।

ॐ ਗਣੋਤ੍ਕਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਪਾਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਗੌਰਵਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਗਰ੍ਜਿਤਸਂਤੁਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ । ੯੫ ।
ॐ ਗਣਸ੍ਵਚ੍ਛਂਦਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਰਾਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਸ਼੍ਰੀਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਭੀਤਿਹਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਮੂਰ੍ਧਾਭਿਸ਼ਿਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ । ੧੦੦ ।

ॐ ਗਣਸੈਨ੍ਯਪੁਰਃਸਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਾਤੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਮਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਤ੍ਰਯਵਿਭਗਕਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਿਨੇ ਨਮਃ । ੧੦੫ ।
ॐ ਗੁਣਕਤਿਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਸ਼ਾਲਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਪੂਰ੍ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਭੋਧਯੇ ਨਮਃ । ੧੧੦ ।

ॐ ਗੁਣ ਭਾਜੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਦੂਰਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਾਗੁਣਵਪੁਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਸ਼ਰੀਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਮਣ੍ਡਿਤਾਯ ਨਮਃ । ੧੧੫ ।
ॐ ਗੁਣਸ੍ਰਸ਼੍ਟ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣੇਸ਼ਾਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਸਸ਼੍ਟਜਗਤ੍ਸਂਗਾਯ ਨਮਃ । ੧੨੦ ।

ॐ ਗੁਣਸਂਘਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣੈਕਰਾਜੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਪ੍ਰਵਿਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਭੁਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣੀਕਤਚਰਾਚਰਾਯ ਨਮਃ । ੧੨੫ ।
ॐ ਗੁਣਪ੍ਰਵਣਸਂਤੁਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਹੀਨਪਰਾਙ੍ਮੁਖਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣੈਕਭੁਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਜ੍ਯੇਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ । ੧੩੦ ।

ॐ ਗੁਣਪ੍ਰਭਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਸਂਪੂਜ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਪ੍ਰਣਤਪਾਦਾਬ੍ਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਿਗੀਤਾਯ ਨਮਃ । ੧੩੫ ।
ॐ ਗੁਣੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਵਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਸਂਪਨ੍ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਾਨਨ੍ਦਿਤਮਾਨਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਸਂਚਾਰਚਤੁਰਾਯ ਨਮਃ । ੧੪੦ ।

ॐ ਗੁਣਸਂਚਯਸੁਂਦਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਗੌਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਾਧਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਸਂਵਤਚੇਤਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਕਤੇ ਨਮਃ । ੧੪੫ ।
ॐ ਗੁਣਭਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਾਗ੍ਰਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਪਾਰਦਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਪ੍ਰਚਾਰਿਣੇ ਨਮਃ । ੧੫੦ ।

ॐ ਗੁਣਯੁਜੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਾਗੁਣਵਿਵੇਕਕਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਾਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਪ੍ਰਵਣਵਰ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਗੂਢਚਰਾਯ ਨਮਃ । ੧੫੫ ।
ॐ ਗੌਣਸਰ੍ਵਸਂਸਾਰਚੇਸ਼੍ਟਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਦਕ੍ਸ਼ਿਣਸੌਹਾਰ੍ਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਦਕ੍ਸ਼ਿਣਤਤ੍ਤ੍ਵਵਿਦੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਹਾਰਿਣੇ ਨਮਃ । ੧੬੦ ।

ॐ ਗੁਣਕਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਸਂਘਸਖਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਸ,ਨ੍ਸ੍ਕਤਸਂਸਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਤਤ੍ਤ੍ਵਵਿਵੇਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਗਰ੍ਵਧਰਾਯ ਨਮਃ । ੧੬੫ ।
ॐ ਗੌਣਸੁਖਦੁਃਖੋਦਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਾਧੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਾਲਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਵੀਕ੍ਸ਼ਣਾਲਾਲਸਾਯ ਨਮਃ । ੧੭੦ ।

ॐ ਗੁਣਗੌਰਵਦਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਦਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਪ੍ਰਭ੍ਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਕਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਸਂਬੋਧਾਯ ਨਮਃ । ੧੭੫ ।
ॐ ਗੁਣਭੁਜੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਬਂਧਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਹਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਸ੍ਥਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਦਾਯਿਨੇ ਨਮਃ । ੧੮੦ ।

ॐ ਗੁਣੋਤ੍ਕਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਚਕ੍ਰਚਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਾਵਤਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਬਾਂਧਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਬਂਧਵੇ ਨਮਃ । ੧੮੫ ।
ॐ ਗੁਣਪ੍ਰਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਪ੍ਰਾਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਾਲਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਧਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਪ੍ਰਾਣਾਯ ਨਮਃ । ੧੯੦ ।

ॐ ਗੁਣਗੋਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਾਸ਼੍ਰਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਯਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਦਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਪਾਯ ਨਮਃ । ੧੯੫ ।
ॐ ਗੁਣਪਾਲਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਹਤਤਨਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੌਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਰ੍ਵਾਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਗੌਰਵਾਯ ਨਮਃ । ੨੦੦ ।

ॐ ਗੁਣਵਤ੍ਪੂਜਿਤਪਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਵਤ੍ਪ੍ਰੀਤਿਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਵਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਤਕੀਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਵਦ੍ਭਦ੍ਧਸੌਹਦਾਯ ਨਮਃ । ੨੦੫ ।
ॐ ਗੁਣਵਦ੍ਵਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਵਤ੍ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਵਤ੍ਗੁਣਸਂਤੁਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਵਦ੍ਰਚਿਤਦ੍ਰਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਵਦ੍ਰਕ੍ਸ਼ਣਪਰਾਯ ਨਮਃ । ੨੧੦ ।

ॐ ਗੁਣਵਾਤ੍ਪ੍ਰਣਯਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਵਚ੍ਚਕ੍ਰਸਂਚਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਵਤ੍ਕੀਰ੍ਤਿਵਰ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਵਦ੍ਗੁਣਚਿਤ੍ਤਸ੍ਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਵਦ੍ਗੁਣਰਕ੍ਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ । ੨੧੫ ।
ॐ ਗੁਣਵਤ੍ਪੋਸ਼ਣਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਵਚ੍ਛਤ੍ਰੁਸੂਦਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਵਤ੍ਸਿਦ੍ਧਿਦਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਵਦ੍ਗੌਰਵਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਵਤ੍ਪ੍ਰਣਵਸ੍ਵਾਂਤਾਯ ਨਮਃ । ੨੨੦ ।

ॐ ਗੁਣਵਦ੍ਗੁਣਭੂਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਵਤ੍ਕੁਲਵਿਦ੍ਵੇਸ਼ਿ ਵਿਨਾਸ਼ਕਰਣ-
ਕ੍ਸ਼ਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਿਸ੍ਤੁਤਗੁਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰ੍ਜਤ੍ਪ੍ਰਲਯਾਂਬੁਦਨਿਃਸ੍ਵਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਾਯ ਨਮਃ । ੨੨੫ ।
ॐ ਗਜਾਨਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰ੍ਜਨ੍ਨਾਗਯੁਦ੍ਧਵਿਸ਼ਾਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਕਰ੍ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਰਾਜਾਯ ਨਮਃ । ੨੩੦ ।

ॐ ਗਜਾਨਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਰੂਪਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰ੍ਜਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਯੂਥੋਦ੍ਧੁਰਧ੍ਵਨਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਾਧੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ । ੨੩੫ ।
ॐ ਗਜਾਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਾਸੁਰਜਯੋਦ੍ਧੁਰਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਦਂਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਕੁਂਭਾਯ ਨਮਃ । ੨੪੦ ।

ॐ ਗਜਧ੍ਵਨਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਮਾਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਮਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਸ਼੍ਰਿਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਗਰ੍ਜਿਤਾਯ ਨਮਃ । ੨੪੫ ।
ॐ ਗਜਾਮਯਹਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਪੁਸ਼੍ਟਿਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜੋਤ੍ਪਤ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਹੇਤਵੇ ਨਮਃ । ੨੫੦ ।

ॐ ਗਜਾਧਿਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਮੁਖ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਕੁਲਪ੍ਰਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਦੈਤ੍ਯਘ੍ਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਕੇਤਵੇ ਨਮਃ । ੨੫੫ ।
ॐ ਗਜਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਸੇਤਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਾਕਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਵਂਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਪ੍ਰਾਣਾਯ ਨਮਃ । ੨੬੦ ।

ॐ ਗਜਸੇਵ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਪ੍ਰਭਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਮਤ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜੇਸ਼ਾਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ । ੨੬੫ ।
ॐ ਗਜਪੁਂਗਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਦਂਤਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰ੍ਜਨ੍ਮਧੁਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਵੇਸ਼ਭਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਚ੍ਛਦ੍ਮਨੇ ਨਮਃ । ੨੭੦ ।

ॐ ਗਜਾਗ੍ਰਸ੍ਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਯਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਾਜਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਰਾਜੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਯੂਥਸ੍ਥਾਯ ਨਮਃ । ੨੭੫ ।
ॐ ਗਜਗਰ੍ਜਕਭਂਜਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰ੍ਜਿਤੋਜ੍ਝਿਤਦੈਤ੍ਯਾਸਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰ੍ਜਿਤਤ੍ਰਾਤਵਿਸ਼੍ਟਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਕੁਸ਼ਲਾਯ ਨਮਃ । ੨੮੦ ।

ॐ ਗਾਨਤਤ੍ਤ੍ਵਵਿਵੇਚਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਸ਼੍ਲਾਘਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਰਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਜ੍ਞਾਨਪਰਾਯਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਾਗਮਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ । ੨੮੫ ।
ॐ ਗਾਨਾਂਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਪ੍ਰਵਣਚੇਤਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਧ੍ਯੇਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਗਮ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਧ੍ਯਾਨਪਰਾਯਣਾਯ ਨਮਃ । ੨੯੦ ।

ॐ ਗਾਨਭੁਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਕਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਚਤੁਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਵਿਦ੍ਯਾਵਿਸ਼ਾਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਸ਼ੀਲਾਯ ਨਮਃ । ੨੯੫ ।
ॐ ਗਾਨਸ਼ਾਲਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਤਸ਼੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਵਿਜ੍ਞਾਨਸਂਪਨ੍ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਸ਼੍ਰਵਣਲਾਲਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਾਯਤ੍ਤਾਯ ਨਮਃ । ੩੦੦ ।

ॐ ਗਾਨਮਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਪ੍ਰਣਯਵਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਧ੍ਯਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਬੁਦ੍ਧਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨੋਤ੍ਸੁਕਮਨਸੇ ਨਮਃ । ੩੦੫ ।
ॐ ਗਾਨੋਤ੍ਸੁਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਭੂਮਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਸੀਮ੍ਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਾਂਗਜ੍ਞਾਨਵਤੇ ਨਮਃ । ੩੧੦ ।

ॐ ਗਾਨਮਾਨਵਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਪੇਸ਼ਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਵਤ੍ਪ੍ਰਣਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਸਮੁਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਭੂਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ । ੩੧੫ ।
ॐ ਗਾਨਸਿਂਧਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਪਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਪ੍ਰਾਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਾਸ਼੍ਰਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਨੈਕਭੁਵੇ ਨਮਃ । ੩੨੦ ।

ॐ ਗਾਨਹਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਨੈਕਦਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਮਤ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਰੁਚਯੇ ਨਮਃ । ੩੨੫ ।
ॐ ਗਾਨਵਿਦੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਨਵਿਤ੍ਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਾਂਤਰਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਾਢ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਭ੍ਰਾਜਤ੍ਸ੍ਵਭਾਵਾਯ ਨਮਃ । ੩੩੦ ।

ॐ ਗਨਮਾਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਵਿਦ੍ਯਾਵਿਸ਼ੋਧਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਾਹਿਤਘ੍ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ । ੩੩੫ ।
ॐ ਗਾਨਲੀਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਤਿਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਾਧੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਲਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਾਧਾਰਾਯ ਨਮਃ । ੩੪੦ ।

ॐ ਗਤੀਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਵਨ੍ਮਾਨਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਭੂਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨੈਕਭੂਤਿਮਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਤਾਨਨਤਾਯ ਨਮਃ । ੩੪੫ ।
ॐ ਗਾਨਤਾਨਦਾਨਵਿਮੋਹਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੂਦਰਸ਼੍ਰੇਣਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਤਤ੍ਤ੍ਵਾਰ੍ਥਦਰ੍ਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਸ੍ਤੁਤਾਯ ਨਮਃ । ੩੫੦ ।

ॐ ਗੁਰੁਗੁਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਮਾਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਕੀਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਭੁਜਾਯ ਨਮਃ । ੩੫੫ ।
ॐ ਗੁਰੁਵਕ੍ਸ਼ਸੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਪ੍ਰਭਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਲਕ੍ਸ਼ਣਸਂਪਨ੍ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਦ੍ਰੋਹਪਰਾਙ੍ਮੁਖਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਵਿਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ੩੬੦ ।

ॐ ਗੁਰੁਪ੍ਰਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਬਾਹੁਬਲੋਚ੍ਛ੍ਰਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਦੈਤ੍ਯਪ੍ਰਾਣਹਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਦੈਤ੍ਯਾਪਹਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਗਰ੍ਵਹਰਾਯ ਨਮਃ । ੩੬੫ ।
ॐ ਗੁਰੁਪ੍ਰਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਦਰ੍ਪਘ੍ਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਗੌਰਵਦਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਭੀਤ੍ਯਪਹਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਸ਼ੁਣ੍ਡਾਯ ਨਮਃ । ੩੭੦ ।

ॐ ਗੁਰੁਸ੍ਕਨ੍ਧਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਜਂਘਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਪ੍ਰਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਭਾਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਗਲਾਯ ਨਮਃ । ੩੭੫ ।
ॐ ਗੁਰੁਸ਼੍ਰਿਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਗਰ੍ਵਨੁਦੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਪੀਨਾਂਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਪ੍ਰਣਯਲਾਲਸਾਯ ਨਮਃ । ੩੮੦ ।

ॐ ਗੁਰੁਮੁਖ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਕੁਲਸ੍ਥਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਸਂਸ਼ਯਭੇਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਮਾਨਪ੍ਰਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ । ੩੮੫ ।
ॐ ਗੁਰੁਧਰ੍ਮਸਦਾਰਾਧ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਧਰ੍ਮਨਿਕੇਤਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਦੈਤ੍ਯਗਲਚ੍ਛੇਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਸੈਨ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਦ੍ਯੁਤਯੇ ਨਮਃ । ੩੯੦ ।

ॐ ਗੁਰੁਧਰ੍ਮਾਗ੍ਰਣ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਧਰ੍ਮਧੁਰਂਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰਿਸ਼੍ਠਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਸਂਤਾਪਸ਼ਮਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ । ੩੯੫ ।
ॐ ਗੁਰੁਧਰ੍ਮਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੌਰਵਧਰ੍ਮਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਦਾਪਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਵਿਚਾਰਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਕਤੋਦ੍ਯਮਾਯ ਨਮਃ । ੪੦੦ ।

ॐ ਗੁਰੁਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥਨਿਲਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਲਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਮਨ੍ਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਮਨ੍ਤ੍ਰਫਲਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ । ੪੦੫ ।
ॐ ਗੁਰੁਸ੍ਤ੍ਰੀਗਮਨਦੋਸ਼ਪ੍ਰਾਯਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤਨਿਵਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਸਂਸਾਰਸੁਖਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਸਂਸਾਰਦੁਃਖਭਿਦੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਸ਼੍ਲਾਘਾਪਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੌਰਭਾਨੁਖਂਡਾਵਤਂਸਭਤੇ ਨਮਃ । ੪੧੦ ।

ॐ ਗੁਰੁਪ੍ਰਸਨ੍ਨਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਸ਼ਾਪਵਿਮੋਚਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਕਾਂਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਮਹਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਸ਼ਾਸਨਪਾਲਕਾਯ ਨਮਃ । ੪੧੫ ।
ॐ ਗੁਰੁਤਂਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਪ੍ਰਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਭਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਦੈਵਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਵਿਕ੍ਰਮਸਂਚਾਰਾਯ ਨਮਃ । ੪੨੦ ।

ॐ ਗੁਰੁਦਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਵਿਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਪ੍ਰੇਸ਼੍ਠਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਪਾਖਂਡਖਂਡਕਾਯ ਨਮਃ । ੪੨੫ ।
ॐ ਗੁਰੁਗਰ੍ਜਿਤਸਂਪੂਰ੍ਣਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਗਰ੍ਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਪੁਤ੍ਰਪ੍ਰਿਯਸਖਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਪੁਤ੍ਰਭਯਾਪਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਪੁਤ੍ਰਪਰਿਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ । ੪੩੦ ।

ॐ ਗੁਰੁਪੁਤ੍ਰਵਰਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਪੁਤ੍ਰਾਰ੍ਤਿਸ਼ਮਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਪੁਤ੍ਰਾਧਿਨਾਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਪੁਤ੍ਰਪ੍ਰਾਣਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਭਕ੍ਤਿਪਰਾਯਣਾਯ ਨਮਃ । ੪੩੫ ।
ॐ ਗੁਰੁਵਿਜ੍ਞਾਨਵਿਭਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੌਰਭਾਨੁਵਰਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੌਰਭਾਨੁਸੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੌਰਭਾਨੁਤ੍ਰਾਸਾਪਹਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੌਰਭਾਨੁਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ । ੪੪੦ ।

ॐ ਗੌਰਭਾਨਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੌਰਵਵਰ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੌਰਭਾਨੁਪਰਿਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੌਰਭਾਨੁਸਖਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੌਰਭਾਨੁਪ੍ਰਭਵੇ ਨਮਃ । ੪੪੫ ।
ॐ ਗੌਰਭਾਨੁਮਤ੍ਪ੍ਰਾਣਨਾਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੌਰੀਤੇਜਃਸਮੁਤ੍ਪਨ੍ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੌਰੀਹਦਯਨਨ੍ਦਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੌਰੀਸ੍ਤਨਂਧਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੌਰੀਮਨੋਵਾਞ੍ਚਿਤਸਿਦ੍ਧਿਕਤੇ ਨਮਃ । ੪੫੦ ।

ॐ ਗੌਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੌਰਗੁਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੌਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੌਰਭੈਰਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੌਰੀਸ਼ਨਨ੍ਦਨਾਯ ਨਮਃ । ੪੫੫ ।
ॐ ਗੌਰੀਪ੍ਰਿਯਪੁਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਦਾਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੌਰੀਵਰਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੌਰੀਪ੍ਰਣਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੌਰਚ੍ਛਵਯੇ ਨਮਃ । ੪੬੦ ।

ॐ ਗੌਰੀਗਣੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੌਰੀਪ੍ਰਵਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੌਰਭਾਵਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੌਰਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੌਰਕੀਰ੍ਤਯੇ । ੪੬੫ ।
ॐ ਗੌਰਭਾਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰਿਸ਼੍ਠਦਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੌਤਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੌਤਮੀਨਾਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੌਤਮੀਪ੍ਰਾਣਵਲ੍ਲਭਾਯ ਨਮਃ । ੪੭੦ ।

ॐ ਗੌਤਮਾਭੀਸ਼੍ਟਵਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੌਤਮਾਭਯਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੌਤਮਪ੍ਰਣਯਪ੍ਰਹ੍ਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੌਤਮਾਸ਼੍ਰਮਦੁਃਖਘ੍ਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੌਤਮੀਤੀਰਸਂਚਾਰਿਣੇ ਨਮਃ । ੪੭੫ ।
ॐ ਗੌਤਮੀਤੀਰ੍ਥਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੌਤਮਾਪਤ੍ਪਰਿਹਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੌਤਮਾਧਿਵਿਨਾਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਧਨਾਯ ਨਮਃ । ੪੮੦ ।

ॐ ਗੋਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਪਾਲਪ੍ਰਿਯਦਰ੍ਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਪਾਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਗਣਾਧੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਕਸ਼੍ਮਲਨਿਵਰ੍ਤਕਾਯ ਨਮਃ । ੪੮੫ ।
ॐ ਗੋਸਹਸ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਪਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਪਗੋਪੀਸੁਖਾਵਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਵਰ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਪਗੋਪਾਯ ਨਮਃ । ੪੯੦ ।

ॐ ਗੋਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਕੁਲਵਰ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਚਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਚਰਾਧ੍ਯ੍ਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਚਰਪ੍ਰੀਤਿਵਦ੍ਧਿਕਤੇ ਨਮਃ । ੪੯੫ ।
ॐ ਗੋਮਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਕਸ਼੍ਟਸਂਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਸਂਤਾਪਨਿਵਰ੍ਤਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਸ਼੍ਠਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਸ਼੍ਠਾਸ਼੍ਰਯਾਯ ਨਮਃ । ੫੦੦ ।

ॐ ਗੋਸ਼੍ਠਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਧਨਵਰ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਸ਼੍ਠਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਸ਼੍ਠਮਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਸ਼੍ਠਾਮਯਨਿਵਰ੍ਤਕਾਯ ਨਮਃ । ੫੦੫ ।
ॐ ਗੋਲੋਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਲਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਭਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਭਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਸੁਖਾਵਹਾਯ ਨਮਃ । ੫੧੦ ।

ॐ ਗੋਦੁਹੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਧੁਗ੍ਗਣਪ੍ਰੇਸ਼੍ਠਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਦੋਗ੍ਧ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਪਯਃਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ । ੫੧੫ ।
ॐ ਗੋਤ੍ਰਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਤ੍ਰਭਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਤ੍ਰਭਯਾਪਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਤ੍ਰਵਦ੍ਧਿਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਤ੍ਰਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ । ੫੨੦ ।

ॐ ਗੋਤ੍ਰਾਤਿਨਾਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਤ੍ਰੋਦ੍ਧਾਰਪਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਤ੍ਰਪ੍ਰਭਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਤ੍ਰਦੇਵਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਤ੍ਰਵਿਖ੍ਯਾਤਨਾਮ੍ਨੇ ਨਮਃ । ੫੨੫ ।
ॐ ਗੋਤ੍ਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਤ੍ਰਪ੍ਰਪਾਲਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਤ੍ਰਸੇਤਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਤ੍ਰਕੇਤਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਤ੍ਰਹੇਤਵੇ ਨਮਃ । ੫੩੦ ।

ॐ ਗਤਕ੍ਲਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਤ੍ਰਤ੍ਰਾਣਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਤ੍ਰਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਤ੍ਰੇਸ਼ਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਤ੍ਰਵਿਦੇ ਨਮਃ । ੫੩੫ ।
ॐ ਗੋਤ੍ਰਭਿਤ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਤ੍ਰਭਿਦ੍ਵਰਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਤ੍ਰਭਿਤ੍ਪੂਜਿਤਪਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਤ੍ਰਭਿਚ੍ਛਤ੍ਰੁਸੂਦਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਤ੍ਰਭਿਤ੍ਪ੍ਰੀਤਿਦਾਯ ਨਮਃ । ੫੪੦ ।

ॐ ਗੋਤ੍ਰਭਿਦੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਤ੍ਰਪਾਲਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਤ੍ਰਭਿਦ੍ਗੀਤਚਰਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਤ੍ਰਭਿਦ੍ਰਾਜ੍ਯਰਕ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਤ੍ਰਭਿਦ੍ਵਰਦਾਯਿਨੇ ਨਮਃ । ੫੪੫ ।
ॐ ਗੋਤ੍ਰਭਿਤ੍ਪ੍ਰਾਣਨਿਲਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਤ੍ਰਭਿਦ੍ਭਯਸਂਹਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਤ੍ਰਭਿਨ੍ਮਾਨਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਤ੍ਰਭਿਦ੍ਗੋਪਨਪਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਤ੍ਰਭਿਤ੍ਸੈਨ੍ਯਨਾਯਕਾਯ ਨਮਃ । ੫੫੦ ।

ॐ ਗੋਤ੍ਰਾਧਿਪਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਤ੍ਰਾਪੁਤ੍ਰਪ੍ਰੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਿਰਿਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਕਤੇ ਨਮਃ । ੫੫੫ ।
ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਗ੍ਰਨ੍ਥਿਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਵਿਘ੍ਨਘ੍ਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਾਦਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਸਞ੍ਚਾਰਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਸ਼੍ਰਵਣਲੋਲੁਪਾਯ ਨਮਃ । ੫੬੦ ।

ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਤਾਧੀਨਕ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਾਰ੍ਥਤਤ੍ਤ੍ਵਵਿਦੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਸਂਸ਼ਯਸਂਛੇਦਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਵਕ੍ਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ । ੫੬੫ ।
ॐ ਗ੍ਰਹਾਗ੍ਰਣ੍ਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਗੀਤਗੁਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਗੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਾਦਿਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਾਰਂਭਸ੍ਤੁਤਾਯ ਨਮਃ । ੫੭੦ ।

ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਗ੍ਰਾਹਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਾਰ੍ਥਪਾਰਦਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਦਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਵਿਜ੍ਞਾਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਸਂਦਰ੍ਸ਼ਸ਼ੋਧਕਾਯ ਨਮਃ । ੫੭੫ ।
ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਕਤ੍ਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਪਰਾਯਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਪਾਰਾਯਣਪਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਸਂਦੇਹਭਂਜਕਾਯ ਨਮਃ । ੫੮੦ ।

ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਕਦ੍ਵਰਦਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਕਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਵਨ੍ਦਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਾਨੁਰਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ । ੫੮੫ ।
ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਾਨੁਗ੍ਰਹਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਾਨ੍ਤਰਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਾਰ੍ਥਪਣ੍ਡਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਸੌਹਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਪਾਰਙ੍ਗਮਾਯ ਨਮਃ । ੫੯੦ ।

ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਗੁਣਵਿਦੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਸੇਵਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਹੇਤਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਕੇਤਵੇ ਨਮਃ । ੫੯੫ ।
ॐ ਗ੍ਰਹਾਗ੍ਰਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਪੂਜ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਗੇਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਗ੍ਰਥਨਲਾਲਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਭੂਮਯੇ ਨਮਃ । ੬੦੦ ।

ॐ ਗ੍ਰਹਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਹਕੇਤਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਹਾਸ਼੍ਰਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਕਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਕਾਰਮਾਨ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ੬੦੫ ।
ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਪ੍ਰਸਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਸ਼੍ਰਮਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਾਂਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਭ੍ਰਮਨਿਵਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਪ੍ਰਵਣਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗਾਯ ਨਮਃ । ੬੧੦ ।

ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਪ੍ਰਣਯਤਤ੍ਪਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਤਗੁਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਤਕੀਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਤਵਿਸ਼ਾਰਦਾਯ ਨਮਃ । ੬੧੫ ।
ॐ ਗੀਤਸ੍ਫੀਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਤਪ੍ਰਣਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਤਚਂਚੁਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਤਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਤਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ । ੬੨੦ ।

ॐ ਗੀਤਲੋਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਤਸ੍ਪਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਤਾਸ਼੍ਰਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਤਮਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਤਤਤ੍ਵਾਰ੍ਥਕੋਵਿਦਾਯ ਨਮਃ । ੬੨੫ ।
ॐ ਗੀਤਸਂਸ਼ਯਸਂਛੇਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਤਸਙ੍ਗੀਤਸ਼ਾਸਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਤਾਰ੍ਥਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਤਤਤ੍ਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਤਾਤਤ੍ਵਾਯ ਨਮਃ । ੬੩੦ ।

ॐ ਗਤਾਸ਼੍ਰਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਤਸਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਤਕਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਤਵਿਘ੍ਨਵਿਨਾਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਤਾਸਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ । ੬੩੫ ।
ॐ ਗੀਤਲੀਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਤਾਵਿਗਤਸਂਜ੍ਵ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਤੈਕਦਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਤਭੂਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਤਾਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ । ੬੪੦ ।

ॐ ਗਤਾਲਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਤਵਾਦ੍ਯਪਟਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਤਪ੍ਰਭਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਤਾਰ੍ਥਤਤ੍ਵਵਿਦੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਤਾਗੀਤਵਿਵੇਕਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ । ੬੪੫ ।
ॐ ਗੀਤਪ੍ਰਵਣਚੇਤਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਤਭਿਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਤਵਿਦ੍ਵੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਤਸਂਸਾਰਬਂਧਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਤਮਾਯਾਯ ਨਮਃ । ੬੫੦ ।

ॐ ਗਤਤ੍ਰਾਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਤਦੁਃਖਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਤਜ੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਤਾਸੁਹਦੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਤਾਜ੍ਞਾਨਾਯ ਨਮਃ । ੬੫੫ ।
ॐ ਗਤਦੁਸ਼੍ਟਾਸ਼ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਤਾਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਤਸਂਕਲ੍ਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਤਦੁਸ਼੍ਟਵਿਚੇਸ਼੍ਟਿਤਾਯ ਨਮਃ । ੬੬੦ ।

ॐ ਗਤਾਹਂਹਾਰਸਂਚਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਤਦਰ੍ਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਤਾਹਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਤਾਵਿਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਤਭਯਾਯ ਨਮਃ । ੬੬੫ ।
ॐ ਗਤਾਗਤਨਿਵਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਤਵ੍ਯਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਤਾਪਾਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਤਦੋਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਤੇਃ ਪਰਾਯ ਨਮਃ । ੬੭੦ ।

ॐ ਗਤਸਰ੍ਵਵਿਕਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਗਰ੍ਜਿਤਕੁਞ੍ਜਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਤਕਂਪਿਤਮੂਪਸ਼੍ਠਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਤਰੁਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਤਕਲ੍ਮਸ਼ਾਯ ਨਮਃ । ੬੭੫ ।
ॐ ਗਤਦੈਨ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਤਸ੍ਤੈਨ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਤਮਾਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਤਸ਼੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਤਕ੍ਰੋਧਾਯ ਨਮਃ । ੬੮੦ ।

ॐ ਗਤਗ੍ਲਾਨਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਤਮ੍ਲਾਨਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਤਭ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਤਾਭਾਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਤਭਵਾਯ ਨਮਃ । ੬੮੫ ।
ॐ ਗਤਤਤ੍ਵਾਰ੍ਥਸਂਸ਼ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਯਾਸੁਰਸ਼ਿਰਸ਼੍ਛੇਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਯਾਸੁਰਵਰਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਯਾਵਾਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਯਾਨਾਥਾਯ ਨਮਃ । ੬੯੦ ।

ॐ ਗਯਾਵਾਸਿਨਮਸ੍ਕਤਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਯਾਤੀਰ੍ਥਫਲਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਯਾਯਾਤ੍ਰਾਫਲਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਯਾਮਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਯਾਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ । ੬੯੫ ।
ॐ ਗਯਾਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਨਿਵਾਸਕਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਯਾਵਾਸਿਸ੍ਤੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਯਨ੍ਮਧੁਵ੍ਰਤਲਸਤ੍ਕਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਯਕਵਰਾਯ ਨਮਃ । ੭੦੦ ।

ॐ ਗਾਯਕੇਸ਼੍ਟਫਲਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਯਕਪ੍ਰਣਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਯਕਾਭਯਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਯਕਪ੍ਰਵਣਸ੍ਵਾਂਤਾਯ ਨਮਃ । ੭੦੫ ।
ॐ ਗਾਯਕਪ੍ਰਥਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਯਕੋਦ੍ਗੀਤਸਂਪ੍ਰੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਯਕੋਤ੍ਕਟਵਿਘ੍ਨਘ੍ਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਗੇਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਯਕੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ । ੭੧੦ ।

ॐ ਗਾਯਕਾਂਤਰਸਂਚਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਯਕਪ੍ਰਿਯਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਯਕਾਧੀਨਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੇਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੇਯਗੁਣਾਯ ਨਮਃ । ੭੧੫ ।
ॐ ਗੇਯਚਰਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੇਯਤਤ੍ਵਵਿਦੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਯਕਤ੍ਰਾਸਘ੍ਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਂਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਂਥਤਤ੍ਵਵਿਵੇਚਕਾਯ ਨਮਃ । ੭੨੦ ।

ॐ ਗਾਢਾਨੁਰਾਗਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਢਾਂਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਢਗਂਗਾਜਲੋਦ੍ਵਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਢਾਵਗਾਢਜਲਧਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਢਪ੍ਰਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ । ੭੨੫ ।
ॐ ਗਤਾਮਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਢਪ੍ਰਤ੍ਯਰ੍ਥਿਸੈਨ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਢਾਨੁਗ੍ਰਹਤਤ੍ਪਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਢਾਸ਼੍ਲੇਸ਼ਰਸਾਭਿਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਢਨਿਰ੍ਵਤ੍ਤਿਸਾਧਕਾਯ ਨਮਃ । ੭੩੦ ।

ॐ ਗਂਗਾਧਰੇਸ਼੍ਟਵਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਂਗਾਧਰਭਯਾਪਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਂਗਾਧਰਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਂਗਾਧਰਧ੍ਯਾਨਪਰਾਯਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਂਗਾਧਰਸ੍ਤੁਤਾਯ ਨਮਃ । ੭੩੫ ।
ॐ ਗਂਗਾਧਰਰਾਧ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਤਸ੍ਮਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਂਗਾਧਰਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਂਗਾਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਂਗਾਂਬੁਸੁਨ੍ਦਰਾਯ ਨਮਃ । ੭੪੦ ।

ॐ ਗਂਗਾਜਲਰਸਾਸ੍ਵਾਦ ਚਤੁਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਂਗਾਨਿਰਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਂਗਾਜਲਪ੍ਰਣਯਵਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਂਗਾਤੀਰਵਿਹਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਂਗਾਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ । ੭੪੫ ।
ॐ ਗਂਗਾਜਲਾਵਗਾਹਨਪਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਨ੍ਧਮਾਦਨਸਂਵਾਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਨ੍ਧਮਾਦਨਕੇਲਿਕਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਨ੍ਧਾਨੁਲਿਪ੍ਤਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਨ੍ਧਲੁਭ੍ਯਨ੍ਮਧੁਵ੍ਰਤਾਯ ਨਮਃ । ੭੫੦ ।

ॐ ਗਨ੍ਧਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਰਾਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਪ੍ਰਿਯਕਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾਤਤ੍ਵਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਪ੍ਰੀਤਿਵਰ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ । ੭੫੫ ।
ॐ ਗਕਾਰਬੀਜਨਿਲਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਨ੍ਧਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰ੍ਵਿਗਰ੍ਵਨੁਦੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਗਣਸਂਸੇਵ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਵਰਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ । ੭੬੦ ।

ॐ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਨ੍ਧਮਾਤਙ੍ਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਕੁਲਦੈਵਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਸਂਸ਼ਯਚ੍ਛੇਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਵਰਦਰ੍ਪਘ੍ਨੇ ਨਮਃ । ੭੬੫ ।
ॐ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਪ੍ਰਵਣਸ੍ਵਾਨ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਗਣਸਂਸ੍ਤੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਾਰ੍ਚਿਤਪਾਦਾਬ੍ਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਭਯਹਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਾਭਯਦਾਯ ਨਮਃ । ੭੭੦ ।

ॐ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਪ੍ਰੀਤਿਪਾਲਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਗੀਤਚਰਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਪ੍ਰਣਯੋਤ੍ਸੁਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਗਾਨਸ਼੍ਰਵਣਪ੍ਰਣਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਭਾਜਨਾਯ ਨਮਃ । ੭੭੫ ।
ॐ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਤ੍ਰਾਣਸਨ੍ਨਦ੍ਧਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਸਮਰਕ੍ਸ਼ਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਸ੍ਤ੍ਰੀਭਿਰਾਰਾਧ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਪਟਵੇ ਨਮਃ । ੭੮੦ ।

ॐ ਗਚ੍ਛਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਚ੍ਛਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਚ੍ਛਨਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਚ੍ਛਗਰ੍ਵਘ੍ਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਚ੍ਛਰਾਜਾਯ ਨਮਃ । ੭੮੫ ।
ॐ ਗਚ੍ਛੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਚ੍ਛਰਾਜਨਮਸ੍ਕਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਚ੍ਛਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਚ੍ਛਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਚ੍ਛਤ੍ਰਾਣਕਤੋਦ੍ਯਮਾਯ ਨਮਃ । ੭੯੦ ।

ॐ ਗਚ੍ਛਪ੍ਰਭਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਚ੍ਛਚਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਚ੍ਛਪ੍ਰਿਯਕਤੋਦ੍ਯਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਚ੍ਛਾਤੀਤਗੁਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਚ੍ਛਮਰ੍ਯਾਦਾਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕਾਯ ਨਮਃ । ੭੯੫ ।
ॐ ਗਚ੍ਛਧਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਚ੍ਛਭਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਚ੍ਛਵਨ੍ਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੋਰ੍ਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਤ੍ਸਾਯ ਨਮਃ । ੮੦੦ ।

ॐ ਗਤ੍ਸਮਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਤ੍ਸਮਦਾਭੀਸ਼੍ਟਵਰਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਰ੍ਵਾਣਗੀਤਚਰਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਰ੍ਵਾਣਗਣਸੇਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਰ੍ਵਾਣਵਰਦਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ । ੮੦੫ ।
ॐ ਗੀਰ੍ਵਾਣਭਯਨਾਸ਼ਕਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਰ੍ਵਾਣਗਣਸਙ੍ਗੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਰ੍ਵਾਣਾਰਾਤਿਸੂਦਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਰ੍ਵਾਣਧਾਮ੍ਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਰ੍ਵਾਣਗੋਪ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ । ੮੧੦ ।

ॐ ਗੀਰ੍ਵਾਣਗਰ੍ਵਨੁਦੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਰ੍ਵਾਣਾਰ੍ਤਿਹਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਰ੍ਵਾਣਵਰਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਰ੍ਵਾਣਸ਼ਰਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਤਨਾਮ੍ਨੇ ਨਮਃ । ੮੧੫ ।
ॐ ਗੀਰ੍ਵਾਣਸੁਨ੍ਦਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਰ੍ਵਾਣਪ੍ਰਾਣਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਂਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਰ੍ਵਾਣਾਨੀਕਰਕ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਹੇਹਾਪੂਰਕਾਯ ਨਮਃ । ੮੨੦ ।

ॐ ਗਨ੍ਧਮਤ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਰ੍ਵਾਣਪੁਸ਼੍ਟਿਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਰ੍ਵਾਣਪ੍ਰਯੁਤਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਤਗੋਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਤਾਹਿਤਾਯ ਨਮਃ । ੮੨੫ ।
ॐ ਗੀਰ੍ਵਾਣਸੇਵਿਤਪਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਰ੍ਵਾਣਪ੍ਰਥਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਲਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਰ੍ਵਾਣਗੋਤ੍ਰਪ੍ਰਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਰ੍ਵਾਣਬਲਦਾਯ ਨਮਃ । ੮੩੦ ।

ॐ ਗੀਰ੍ਵਾਣਪ੍ਰਿਯਕਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਰ੍ਵਾਣਾਗਮਸਾਰਵਿਦੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਰ੍ਵਾਣਾਗਮਸਂਪਤ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਰ੍ਵਾਣਵ੍ਯਸਨਾਪਤ੍ਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਰ੍ਵਾਣਪ੍ਰਣਯਾਯ ਨਮਃ । ੮੩੫ ।
ॐ ਗੀਤਗ੍ਰਹਣੋਤ੍ਸੁਕਮਾਨਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਰ੍ਵਾਣਮਦਸਂਹਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਰ੍ਵਾਣਗਣਪਾਲਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਹਪਤਯੇ ਨਮਃ । ੮੪੦ ।

ॐ ਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਹਪੀਡਾਪ੍ਰਣਾਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਹਸ੍ਤੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਹਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਹੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ । ੮੪੫ ।
ॐ ਗ੍ਰਹਦੈਵਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਹਕਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਹਭਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਹੇਸ਼ਾਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਹੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ । ੮੫੦ ।

ॐ ਗ੍ਰਹਾਰਾਧ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਹਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਹਗੋਪ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਹੋਤ੍ਕਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਹਗੀਤਗੁਣਾਯ ਨਮਃ । ੮੫੫ ।
ॐ ਗ੍ਰਨ੍ਥਪ੍ਰਣੇਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਹਵਨ੍ਦਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਵਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਵੀਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਹਣੇ ਨਮਃ । ੮੬੦ ।

ॐ ਗ੍ਰਹਸ਼੍ਠਾਯਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਹਗਰ੍ਵਘ੍ਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਵਾਂਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਵਾਂਨਾਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਵੀਸ਼ਾਨਾਯ ਨਮਃ । ੮੬੫ ।
ॐ ਗਵਾਂਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਵ੍ਯਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਵਾਂਗੋਪ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਵਿਸਂਪਤ੍ਤਿਸਾਧਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਵਿਰਕ੍ਸ਼ਣਸਨ੍ਨਦ੍ਧਾਯ ਨਮਃ । ੮੭੦ ।

ॐ ਗਵਿਭਯਹਰਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਵਿਗਰ੍ਵਹਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਜਯਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ । ੮੭੫ ।
ॐ ਗੋਜਾਯੁਤਬਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਂਡਗੁਂਜਨ੍ਮਧੁਵ੍ਰਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਂਡਸ੍ਥਲਗਲਦ੍ਦਾਨਮਿਲਨ੍ਮਤ੍ਤਾਲਿਮਣ੍ਡਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਡਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਡਾਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ । ੮੮੦ ।

ॐ ਗਣ੍ਡਗਲਦ੍ਦਾਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਡਾਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਡਾਕੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਡਾਕੇਸ਼ਸਹਾਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਡਲਡ੍ਡੁਭੁਜੇ ਨਮਃ । ੮੮੫ ।
ॐ ਗੁਡਭੁਜੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਡਭੁਗ੍ਗਣ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਡਾਕੇਸ਼ਵਰਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਡਾਕੇਸ਼ਾਰ੍ਚਿਤਪਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਡਾਕੇਸ਼ਸਖਾਯ ਨਮਃ । ੮੯੦ ।

ॐ ਗਦਾਧਰਾਰ੍ਚਿਤਪਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਦਾਧਰਜਯਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਦਾਯੁਧਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਦਾਪਾਣਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਦਾਯੁਦ੍ਧਵਿਸ਼ਾਰਦਾਯ ਨਮਃ । ੮੯੫ ।
ॐ ਗਦਘ੍ਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਦਦਰ੍ਪਘ੍ਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਦਗਰ੍ਵਪ੍ਰਣਾਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਦਗ੍ਰਸ੍ਤਪਰਿਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਦਾਡਂਬਰਖਣ੍ਡਕਾਯ ਨਮਃ । ੯੦੦ ।

ॐ ਗੁਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਹਾਗ੍ਰਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਪ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਹਾਸ਼ਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਹਾਸ਼ਯਾਯ ਨਮਃ । ੯੦੫ ।
ॐ ਗੁਹਪ੍ਰੀਤਿਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੂਢਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੂਢਗੁਲ੍ਫਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣੈਕਦਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਿਰੇ ਨਮਃ । ੯੧੦ ।

ॐ ਗੀਸ਼੍ਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਿਰੀਸ਼ਾਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਰ੍ਦੇਵੀਗੀਤਸਦ੍ਗੁਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਰ੍ਦੇਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਸ਼੍ਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ । ੯੧੫ ।
ॐ ਗੀਰ੍ਭੁਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਰਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਸ਼੍ਪ੍ਰਿਯਙ੍ਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਰ੍ਭੂਮਯੇ ਅਮਃ ।
ॐ ਗੀਰਸਜ੍ਞ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ੯੨੦ ।

ॐ ਗੀਃਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਿਰੀਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਿਰੀਸ਼ਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਿਰੀਸ਼ਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਿਰਿਰਾਜਸੁਖਾਵਹਾਯ ਨਮਃ । ੯੨੫ ।
ॐ ਗਿਰਿਰਾਜਾਰ੍ਚਿਤਪਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਿਰਿਰਾਜਨਮਸ੍ਕਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਿਰਿਰਾਜਗੁਹਾਵਿਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਿਰਿਰਾਜਾਭਯਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਿਰਿਰਾਜੇਸ਼੍ਟਵਰਦਾਯ ਨਮਃ । ੯੩੦ ।

ॐ ਗਿਰਿਰਾਜਪ੍ਰਪਾਲਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਿਰਿਰਾਜਸੁਤਾਸੂਨਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਿਰਿਰਾਜਜਯਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਿਰਿਵ੍ਰਜਵਨਸ੍ਥਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਿਰਿਵ੍ਰਜਚਰਾਯ ਨਮਃ । ੯੩੫ ।
ॐ ਗਰ੍ਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰ੍ਗਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰ੍ਗਦੇਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰ੍ਗਨਮਸ੍ਕਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰ੍ਗਭੀਤਿਹਰਾਯ ਨਮਃ । ੯੪੦ ।

ॐ ਗਰ੍ਗਵਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰ੍ਗਸਂਸ੍ਤੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰ੍ਗਗੀਤਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰ੍ਗਾਨਨ੍ਦਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰ੍ਗਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ । ੯੪੫ ।
ॐ ਗਰ੍ਗਮਾਨਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰ੍ਗਾਰਿਭਞ੍ਜਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰ੍ਗਵਰ੍ਗਪਰਿਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰ੍ਗਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰ੍ਗਗ੍ਲਾਨਿਹਰਾਯ ਨਮਃ । ੯੫੦ ।

ॐ ਗਰ੍ਗਸ਼੍ਰਮਨੁਦੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰ੍ਗਸਙ੍ਗਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰ੍ਗਾਚਾਰ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰ੍ਗऋਸ਼ਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰ੍ਗਸਨ੍ਮਾਨਭਾਜਨਾਯ ਨਮਃ । ੯੫੫ ।
ॐ ਗਂਭੀਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਿਤਪ੍ਰਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਿਤਾਗਮਸਾਰਵਿਦੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਕਸ਼੍ਲਾਘ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ੯੬੦ ।

ॐ ਗਣਕਪ੍ਰਣਯੋਤ੍ਸੁਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਕਪ੍ਰਵਣਸ੍ਵਾਨ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਿਤਾਗਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ੯੬੫ ।
ॐ ਗਦ੍ਯਮਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਦ੍ਯਪਦ੍ਯਵਿਦ੍ਯਾਵਿਵੇਚਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਲਲਗ੍ਨਮਹਾਨਾਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਲਦਰ੍ਚਿਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਲਨ੍ਮਦਾਯ ਨਮਃ । ੯੭੦ ।

ॐ ਗਲਤ੍ਕੁਸ਼੍ਠਿਵ੍ਯਥਾਹਨ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਲਤ੍ਕੁਸ਼੍ਠਿਸੁਖਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਂਭੀਰਨਾਭਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਂਭੀਰਸ੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਂਭੀਰਲੋਚਨਾਯ ਨਮਃ । ੯੭੫ ।
ॐ ਗਂਭੀਰਗੁਣਸਂਪਨ੍ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਂਭੀਰਗਤਿਸ਼ੋਭਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰ੍ਭਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰ੍ਭਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰ੍ਭਾਪਦ੍ਵਿਨਿਵਾਰਕਾਯ ਨਮਃ । ੯੮੦ ।

ॐ ਗਰ੍ਭਾਗਮਨਸਂਭੂਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰ੍ਭਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰ੍ਭਸ਼ੋਕਨੁਦੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰ੍ਭਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰ੍ਭਗੋਪ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ । ੯੮੫ ।
ॐ ਗਰ੍ਭਪੁਸ਼੍ਟਿਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰ੍ਭਗੌਰਵਸਾਧਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰ੍ਭਗਰ੍ਵਨੁਦੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰੀਯਸੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰ੍ਵਨੁਦੇ ਨਮਃ । ੯੯੦ ।

ॐ ਗਰ੍ਵਮਰ੍ਦਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰਦਮਰ੍ਦਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰਸਂਤਾਪਸ਼ਮਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਰਾਜਸੁਖਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰ੍ਭਾਸ਼੍ਰਯਾਯ ਨਮਃ । ੯੯੫ ।
ॐ ਗਰ੍ਭਮਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰ੍ਭਾਮਯਨਿਵਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰ੍ਭਾਧਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰ੍ਭਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰ੍ਭਸਨ੍ਤੋਸ਼ਸਾਧਕਾਯ ਨਮਃ । ੧੦੦੦ ।

॥ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਗਕਾਰ
ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Ganesha Gakara:

1000 Names of Sri Ganesha Gakara | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalama | Oriya | Telugu | Tamil