1008 - Sahasranamavali Ganesh Stotram

1000 Names of Sri Ganesha Gakara | Sahasranamavali Stotram Lyrics in English

Shri Ganesha Gakara Sahasranamavali Lyrics in English:

॥ sriganesa gakarasahasranamavali ॥

॥ Om sri mahaganapataye namah ॥

Om ganesvaraya namah ।
Om ganadhyaksaya namah ।
Om ganaradhyaya namah ।
Om ganapriyaya namah ।
Om gananathaya namah । 5 ।
Om ganasvamine namah ।
Om ganesaya namah ।
Om gananayakaya namah ।
Om ganamurtaye namah ।
Om ganapataye namah । 10 ।

Om ganatratre namah ।
Om ganamjayaya namah ।
Om ganapaya namah ।
Om ganakridaya namah ।
Om ganadevaya namah । 15 ।
Om ganadhipaya namah ।
Om ganajyesthaya namah ।
Om ganasresthaya namah ।
Om ganapresthaya namah ।
Om ganadhirajaya namah । 20 ।

Om ganaraje namah ।
Om ganagoptre namah ।
Om ganaṅgaya namah ।
Om ganadaivataya namah ।
Om ganabamdhave namah । 25 ।
Om ganasuhrde namah ।
Om ganadhisaya namah ।
Om ganapradaya namah ।
Om ganapriyasakhaya namah ।
Om ganapriyasuhrde namah । 30 ।

Om ganapriyaratonityaya namah ।
Om ganapritivivardhanaya namah ।
Om ganamandalamadhyasthaya namah ।
Om ganakeliparayanaya namah ।
Om ganagranye namah । 35 ।
Om ganesaya namah ।
Om ganagitaya namah ।
Om ganocchrayaya namah ।
Om ganyaya namah ।
Om ganahitaya namah । 40 ।

Om garjadganasenaya namah ।
Om ganodyataya namah ।
Om ganapritipramatanaya namah ।
Om ganaprityapaharakaya namah ।
Om gananarhaya namah । 45 ।
Om ganapraudhaya namah ।
Om ganabhartre namah ।
Om ganaprabhave namah ।
Om ganasenaya namah ।
Om ganacaraya namah । 50 ।

Om ganaprajnaya namah ।
Om ganaikaraje namah ।
Om ganagryaya namah ।
Om ganyanamne namah ।
Om ganapalanatatparaya namah । 55 ।
Om ganajite namah ।
Om ganagarbhasthaya namah ।
Om ganapravanamanasaya namah ।
Om ganagarvaparihartre namah ।
Om ganaya namah । 60 ।

Om gananamaskrte namah ।
Om ganarcitamghriyugalaya namah ।
Om ganaraksanakrte namah ।
Om ganadhyataya namah ।
Om ganagurave namah । 65 ।
Om ganapranayatatparaya namah ।
Om ganaganaparitratre namah ।
Om ganadiharanodaraya namah ।
Om ganasetave namah ।
Om gananathaya namah । 70 ।

Om ganaketave namah ।
Om ganagragaya namah ।
Om ganahetave namah ।
Om ganagrahine namah ।
Om gananugrahakarakaya namah । 75 ।
Om ganagananugrahabhuve namah ।
Om ganaganavarapradaya namah ।
Om ganastutaya namah ।
Om ganapranaya namah ।
Om ganasarvasvadayakaya namah । 80 ।

Om ganavallabhamurtaye namah ।
Om ganabhutaye namah ।
Om ganesthadaya namah ।
Om ganasaukhyapradaya namah ।
Om ganaduhkhapranasanaya namah । 85 ।
Om ganaprathitanamne namah ।
Om ganabhistakaraya namah ।
Om ganamanyaya namah ।
Om ganakhyataya namah ।
Om ganavitaya namah । 90 ।

Om ganotkataya namah ।
Om ganapalaya namah ।
Om ganavaraya namah ।
Om ganagauravadaya namah ।
Om ganagarjitasamtustaya namah । 95 ।
Om ganasvacchamdagaya namah ।
Om ganarajaya namah ।
Om ganasridaya namah ।
Om ganabhitiharaya namah ।
Om ganamurdhabhisiktaya namah । 100 ।

Om ganasainyapurahsaraya namah ।
Om gunatitaya namah ।
Om gunamayaya namah ।
Om gunatrayavibhagakrte namah ।
Om gunine namah । 105 ।
Om gunakrtidharaya namah ।
Om gunasaline namah ।
Om gunapriyaya namah ।
Om gunapurnaya namah ।
Om gunabhodhaye namah । 110 ।

Om guna bhaje namah ।
Om gunaduragaya namah ।
Om gunagunavapuse namah ।
Om gunasariraya namah ।
Om gunamanditaya namah । 115 ।
Om gunasrastre namah ।
Om gunesaya namah ।
Om gunesanaya namah ।
Om gunesvaraya namah ।
Om gunasrstajagatsamgaya namah । 120 ।

Om gunasamghaya namah ।
Om gunaikaraje namah ।
Om gunapravistaya namah ।
Om gunabhuve namah ।
Om gunikrtacaracaraya namah । 125 ।
Om gunapravanasamtustaya namah ।
Om gunahinaparaṅmukhaya namah ।
Om gunaikabhuve namah ।
Om gunasrestaya namah ।
Om gunajyestaya namah । 130 ।

Om gunaprabhave namah ।
Om gunajnaya namah ।
Om gunasampujyaya namah ।
Om gunapranatapadabjaya namah ।
Om gunigitaya namah । 135 ।
Om gunojjvalaya namah ।
Om gunavate namah ।
Om gunasampannaya namah ।
Om gunananditamanasaya namah ।
Om gunasamcaracaturaya namah । 140 ।

Om gunasamcayasumdaraya namah ।
Om gunagauraya namah ।
Om gunadharaya namah ।
Om gunasamvrtacetanaya namah ।
Om gunakrte namah । 145 ।
Om gunabhrte namah ।
Om gunyaya namah ।
Om gunagrayaya namah ।
Om gunaparadrse namah ।
Om gunapracarine namah । 150 ।

Om gunayuje namah ।
Om gunagunavivekakrte namah ।
Om gunakaraya namah ।
Om gunapravanavardhanaya namah ।
Om gunagudhacaraya namah । 155 ।
Om gaunasarvasamsaracestitaya namah ।
Om gunadaksinasauhardaya namah ।
Om gunadaksinatattvavide namah ।
Om gunaharine namah । 160 ।

Om gunakalaya namah ।
Om gunasamghasakhaya namah ।
Om gunasa,nskrtasamsaraya namah ।
Om gunatattvavivekaya namah ।
Om gunagarvadharaya namah । 165 ।
Om gaunasukhaduhkhodayaya namah ।
Om gunaya namah ।
Om gunadhisaya namah ।
Om gunalayaya namah ।
Om gunaviksanalalasaya namah । 170 ।

Om gunagauravadatre namah ।
Om gunadatre namah ।
Om gunaprabhve namah ।
Om gunakrte namah ।
Om gunasambodhaya namah । 175 ।
Om gunabhuje namah ।
Om gunabamdhanaya namah ।
Om gunahrdyaya namah ।
Om gunasthayine namah ।
Om gunadayine namah । 180 ।

Om gunotkataya namah ।
Om gunacakracaraya namah ।
Om gunavataraya namah ।
Om gunabamdhavaya namah ।
Om gunabamdhave namah । 185 ।
Om gunaprajnaya namah ।
Om gunaprajnaya namah ।
Om gunalayaya namah ।
Om gunadhatre namah ।
Om gunapranaya namah । 190 ।

Om gunagopaya namah ।
Om gunasrayaya namah ।
Om gunayayine namah ।
Om gunadayine namah ।
Om gunapaya namah । 195 ।
Om gunapalakaya namah ।
Om gunahrtatanave namah ।
Om gaunaya namah ।
Om girvanaya namah ।
Om gunagauravaya namah । 200 ।

Om gunavatpujitapadaya namah ।
Om gunavatpritidaya namah ।
Om gunavate namah ।
Om gitakirtaye namah ।
Om gunavadbhaddhasauhrdaya namah । 205 ।
Om gunavadvaradaya namah ।
Om gunavatpratipalakaya namah ।
Om gunavatgunasamtustaya namah ।
Om gunavadracitadravaya namah ।
Om gunavadraksanaparaya namah । 210 ।

Om gunavatpranayapriyaya namah ।
Om gunavaccakrasamcaraya namah ।
Om gunavatkirtivardhanaya namah ।
Om gunavadgunacittasthaya namah ।
Om gunavadgunaraksanaya namah । 215 ।
Om gunavatposanakaraya namah ।
Om gunavacchatrusudanaya namah ।
Om gunavatsiddhidatre namah ।
Om gunavadgauravapradaya namah ।
Om gunavatpranavasvamtaya namah । 220 ।

Om gunavadgunabhusanaya namah ।
Om gunavatkulavidvesi vinasakarana-
ksamaya namah ।
Om gunistutagunaya namah ।
Om garjatpralayambudanihsvanaya namah ।
Om gajaya namah । 225 ।
Om gajananaya namah ।
Om gajapataye namah ।
Om garjannagayuddhavisaradaya namah ।
Om gajakarnaya namah ।
Om gajarajaya namah । 230 ।

Om gajananaya namah ।
Om gajarupadharaya namah ।
Om garjate namah ।
Om gajayuthoddhuradhvanaye namah ।
Om gajadhisaya namah । 235 ।
Om gajadharaya namah ।
Om gajasurajayoddhuraya namah ।
Om gajadamtaya namah ।
Om gajavaraya namah ।
Om gajakumbhaya namah । 240 ।

Om gajadhvanaye namah ।
Om gajamayaya namah ।
Om gajamayaya namah ।
Om gajasriye namah ।
Om gajagarjitaya namah । 245 ।
Om gajamayaharaya namah ।
Om gajapustipradaya namah ।
Om gajotpattaye namah ।
Om gajatratre namah ।
Om gajahetave namah । 250 ।

Om gajadhipaya namah ।
Om gajamukhyaya namah ।
Om gajakulapravaraya namah ।
Om gajadaityaghne namah ।
Om gajaketave namah । 255 ।
Om gajadhyaksaya namah ।
Om gajasetave namah ।
Om gajakrtaye namah ।
Om gajavamdyaya namah ।
Om gajapranaya namah । 260 ।

Om gajasevyaya namah ।
Om gajaprabhave namah ।
Om gajamattaya namah ।
Om gajesanaya namah ।
Om gajesaya namah । 265 ।
Om gajapumgavaya namah ।
Om gajadamtadharaya namah ।
Om garjanmadhupaya namah ।
Om gajavesabhrte namah ।
Om gajacchadmane namah । 270 ।

Om gajagrasthaya namah ।
Om gajayayine namah ।
Om gajajayaya namah ।
Om gajaraje namah ।
Om gajayuthasthaya namah । 275 ।
Om gajagarjakabhamjakaya namah ।
Om garjitojjhitadaityasine namah ।
Om garjitatratavistapaya namah ।
Om ganajnaya namah ।
Om ganakusalaya namah । 280 ।

Om ganatattvavivecakaya namah ।
Om ganaslaghine namah ।
Om ganarasaya namah ।
Om ganajnanaparayanaya namah ।
Om ganagamajnaya namah । 285 ।
Om ganamgaya namah ।
Om ganapravanacetanaya namah ।
Om ganadhyeyaya namah ।
Om ganagamyaya namah ।
Om ganadhyanaparayanaya namah । 290 ।

Om ganabhuve namah ।
Om ganakrte namah ।
Om ganacaturaya namah ।
Om ganavidyavisaradaya namah ।
Om ganasilaya namah । 295 ।
Om ganasaline namah ।
Om gatasramaya namah ।
Om ganavijnanasampannaya namah ।
Om ganasravanalalasaya namah ।
Om ganayattaya namah । 300 ।

Om ganamayaya namah ।
Om ganapranayavate namah ।
Om ganadhyatre namah ।
Om ganabuddhaye namah ।
Om ganotsukamanase namah । 305 ।
Om ganotsukaya namah ।
Om ganabhumaye namah ।
Om ganasimne namah ।
Om ganojjvalaya namah ।
Om ganamgajnanavate namah । 310 ।

Om ganamanavate namah ।
Om ganapesalaya namah ।
Om ganavatpranayaya namah ।
Om ganasamudraya namah ।
Om ganabhusanaya namah । 315 ।
Om ganasimdhave namah ।
Om ganaparaya namah ।
Om ganapranaya namah ।
Om ganasrayaya namah ।
Om ganaikabhuve namah । 320 ।

Om ganahrstaya namah ।
Om ganacaksuse namah ।
Om ganaikadrse namah ।
Om ganamattaya namah ।
Om ganarucaye namah । 325 ।
Om ganavide namah ।
Om ganavitpriyaya namah ।
Om ganamtaratmane namah ।
Om ganadhyaya namah ।
Om ganabhrajatsvabhavaya namah । 330 ।

Om ganamayaya namah ।
Om ganadharaya namah ।
Om ganavidyavisodhakaya namah ।
Om ganahitaghnaya namah ।
Om ganendraya namah । 335 ।
Om ganalilaya namah ।
Om gatipriyaya namah ।
Om ganadhisaya namah ।
Om ganalayaya namah ।
Om ganadharaya namah । 340 ।

Om gatisvaraya namah ।
Om ganavanmanadaya namah ।
Om ganabhutaye namah ।
Om ganaikabhutimate namah ।
Om ganatananataya namah । 345 ।
Om ganatanadanavimohitaya namah ।
Om gurave namah ।
Om gurudarasrenaye namah ।
Om gurutattvarthadarsanaya namah ।
Om gurustutaya namah । 350 ।

Om gurugunaya namah ।
Om gurumayaya namah ।
Om gurupriyaya namah ।
Om gurukirtaye namah ।
Om gurubhujaya namah । 355 ।
Om guruvaksase namah ।
Om guruprabhaya namah ।
Om gurulaksanasampannaya namah ।
Om gurudrohaparaṅmukhaya namah ।
Om guruvidyaya namah । 360 ।

Om gurupranaya namah ।
Om gurubahubalocchrayaya namah ।
Om gurudaityapranaharaya namah ।
Om gurudaityapaharakaya namah ।
Om gurugarvaharaya namah । 365 ।
Om gurupravaraya namah ।
Om gurudarpaghne namah ।
Om gurugauravadayine namah ।
Om gurubhityapaharakaya namah ।
Om gurusundaya namah । 370 ।

Om guruskandhaya namah ।
Om gurujamghaya namah ।
Om guruprathaya namah ।
Om gurubhalaya namah ।
Om gurugalaya namah । 375 ।
Om gurusriye namah ।
Om gurugarvanude namah ।
Om gurave namah ।
Om gurupinamsaya namah ।
Om gurupranayalalasaya namah । 380 ।

Om gurumukhyaya namah ।
Om gurukulasthayine namah ।
Om gunagurave namah ।
Om gurusamsayabhetre namah ।
Om gurumanapradayakaya namah । 385 ।
Om gurudharmasadaradhyaya namah ।
Om gurudharmaniketanaya namah ।
Om gurudaityagalacchetre namah ।
Om gurusainyaya namah ।
Om gurudyutaye namah । 390 ।

Om gurudharmagranyaya namah ।
Om gurudharmadhuramdharaya namah ।
Om garisthaya namah ।
Om gurusamtapasamanaya namah ।
Om gurupujitaya namah । 395 ।
Om gurudharmadharaya namah ।
Om gauravadharmadharaya namah ।
Om gadapahaya namah ।
Om gurusastravicarajnaya namah ।
Om gurusastrakrtodyamaya namah । 400 ।

Om gurusastrarthanilayaya namah ।
Om gurusastralayaya namah ।
Om gurumantraya namah ।
Om gurusresthaya namah ।
Om gurumantraphalapradaya namah । 405 ।
Om gurustrigamanadosaprayascittanivarakaya namah ।
Om gurusamsarasukhadaya namah ।
Om gurusamsaraduhkhabhide namah ।
Om guruslaghaparaya namah ।
Om gaurabhanukhamdavatamsabhrte namah । 410 ।

Om guruprasannamurtaye namah ।
Om gurusapavimocakaya namah ।
Om gurukamtaye namah ।
Om gurumahate namah ।
Om gurusasanapalakaya namah । 415 ।
Om gurutamtraya namah ।
Om guruprajnaya namah ।
Om gurubhaya namah ।
Om gurudaivataya namah ।
Om guruvikramasamcaraya namah । 420 ।

Om gurudrse namah ।
Om guruvikramaya namah ।
Om gurukramaya namah ।
Om gurupresthaya namah ।
Om gurupakhamdakhamdakaya namah । 425 ।
Om gurugarjitasampurnabrahmandaya namah ।
Om gurugarjitaya namah ।
Om guruputrapriyasakhaya namah ।
Om guruputrabhayapahaya namah ।
Om guruputraparitratre namah । 430 ।

Om guruputravarapradaya namah ।
Om guruputrartisamanaya namah ।
Om guruputradhinasanaya namah ।
Om guruputrapranadaya namah ।
Om gurubhaktiparayanaya namah । 435 ।
Om guruvijnanavibhavaya namah ।
Om gaurabhanuvarapradaya namah ।
Om gaurabhanusutaya namah ।
Om gaurabhanutrasapaharakaya namah ।
Om gaurabhanupriyaya namah । 440 ।

Om gaurabhanave namah ।
Om gauravavardhanaya namah ।
Om gaurabhanuparitratre namah ।
Om gaurabhanusakhaya namah ।
Om gaurabhanuprabhave namah । 445 ।
Om gaurabhanumatprananasanaya namah ।
Om gauritejahsamutpannaya namah ।
Om gaurihrdayanandanaya namah ।
Om gauristanamdhayaya namah ।
Om gaurimanovancitasiddhikrte namah । 450 ।

Om gauraya namah ।
Om gauragunaya namah ।
Om gauraprakasaya namah ।
Om gaurabhairavaya namah ।
Om gaurisanandanaya namah । 455 ।
Om gauripriyaputraya namah ।
Om gadadharaya namah ।
Om gaurivarapradaya namah ।
Om gauripranayaya namah ।
Om gauracchavaye namah । 460 ।

Om gauriganesvaraya namah ।
Om gauripravanaya namah ।
Om gaurabhavanaya namah ।
Om gauratmane namah ।
Om gaurakirtaye । 465 ।
Om gaurabhavaya namah ।
Om garisthadrse namah ।
Om gautamaya namah ।
Om gautaminathaya namah ।
Om gautamipranavallabhaya namah । 470 ।

Om gautamabhistavaradaya namah ।
Om gautamabhayadayakaya namah ।
Om gautamapranayaprahvaya namah ।
Om gautamasramaduhkhaghne namah ।
Om gautamitirasamcarine namah । 475 ।
Om gautamitirthadayakaya namah ।
Om gautamapatpariharaya namah ।
Om gautamadhivinasanaya namah ।
Om gopataye namah ।
Om godhanaya namah । 480 ।

Om gopaya namah ।
Om gopalapriyadarsanaya namah ।
Om gopalaya namah ।
Om goganadhisaya namah ।
Om gokasmalanivartakaya namah । 485 ।
Om gosahasraya namah ।
Om gopavaraya namah ।
Om gopagopisukhavahaya namah ।
Om govardhanaya namah ।
Om gopagopaya namah । 490 ।

Om gopaya namah ।
Om gokulavardhanaya namah ।
Om gocaraya namah ।
Om gocaradhyksaya namah ।
Om gocarapritivrddhikrte namah । 495 ।
Om gomine namah ।
Om gokastasamtratre namah ।
Om gosamtapanivartakaya namah ।
Om gosthaya namah ।
Om gosthasrayaya namah । 500 ।

Om gosthapataye namah ।
Om godhanavardhanaya namah ।
Om gosthapriyaya namah ।
Om gosthamayaya namah ।
Om gosthamayanivartakaya namah । 505 ।
Om golokaya namah ।
Om golakaya namah ।
Om gobhrte namah ।
Om gobhartre namah ।
Om gosukhavahaya namah । 510 ।

Om goduhe namah ।
Om godhugganapresthaya namah ।
Om godogdhre namah ।
Om gopayahpriyaya namah ।
Om gotraya namah । 515 ।
Om gotrapataye namah ।
Om gotrabhavaya namah ।
Om gotrabhayapahaya namah ।
Om gotravrddhikaraya namah ।
Om gotrapriyaya namah । 520 ।

Om gotratinasanaya namah ।
Om gotroddharaparaya namah ।
Om gotraprabhavaya namah ।
Om gotradevatayai namah ।
Om gotravikhyatanamne namah । 525 ।
Om gotrine namah ।
Om gotraprapalakaya namah ।
Om gotrasetave namah ।
Om gotraketave namah ।
Om gotrahetave namah । 530 ।

Om gataklamaya namah ।
Om gotratranakaraya namah ।
Om gotrapataye namah ।
Om gotresapujitaya namah ।
Om gotravide namah । 535 ।
Om gotrabhittratre namah ।
Om gotrabhidvaradayakaya namah ।
Om gotrabhitpujitapadaya namah ।
Om gotrabhicchatrusudanaya namah ।
Om gotrabhitpritidaya namah । 540 ।

Om gotrabhide namah ।
Om gotrapalakaya namah ।
Om gotrabhidgitacaritaya namah ।
Om gotrabhidrajyaraksakaya namah ।
Om gotrabhidvaradayine namah । 545 ।
Om gotrabhitprananilayaya namah ।
Om gotrabhidbhayasamhartre namah ।
Om gotrabhinmanadayakaya namah ।
Om gotrabhidgopanaparaya namah ।
Om gotrabhitsainyanayakaya namah । 550 ।

Om gotradhipapriyaya namah ।
Om gotraputrapritaya namah ।
Om giripriyaya namah ।
Om granthajnaya namah ।
Om granthakrte namah । 555 ।
Om granthagranthidaya namah ।
Om granthavighnaghne namah ।
Om granthadaye namah ।
Om granthasancaraye namah ।
Om granthasravanalolupaya namah । 560 ।

Om grantadhinakriyaya namah ।
Om granthapriyaya namah ।
Om grantharthatattvavide namah ।
Om granthasamsayasamchedine namah ।
Om granthavaktraya namah । 565 ।
Om grahagranye namah ।
Om granthagitagunaya namah ।
Om granthagitaya namah ।
Om granthadipujitaya namah ।
Om grantharambhastutaya namah । 570 ।

Om granthagrahine namah ।
Om grantharthaparadrse namah ।
Om granthadrse namah ।
Om granthavijnanaya namah ।
Om granthasamdarsasodhakaya namah । 575 ।
Om granthakrtpujitaya namah ।
Om granthakaraya namah ।
Om granthaparayanaya namah ।
Om granthaparayanaparaya namah ।
Om granthasamdehabhamjakaya namah । 580 ।

Om granthakrdvaradatre namah ।
Om granthakrte namah ।
Om granthavanditaya namah ।
Om granthanuraktaya namah ।
Om granthajnaya namah । 585 ।
Om granthanugrahadayakaya namah ।
Om granthantaratmane namah ।
Om grantharthapanditaya namah ।
Om granthasauhrdaya namah ।
Om granthaparaṅgamaya namah । 590 ।

Om granthagunavide namah ।
Om granthavigrahaya namah ।
Om granthasevate namah ।
Om granthahetave namah ।
Om granthaketave namah । 595 ।
Om grahagragaya namah ।
Om granthapujyaya namah ।
Om granthageyaya namah ।
Om granthagrathanalalasaya namah ।
Om granthabhumaye namah । 600 ।

Om grahasresthaya namah ।
Om grahaketave namah ।
Om grahasrayaya namah ।
Om granthakaraya namah ।
Om granthakaramanyaya namah । 605 ।
Om granthaprasarakaya namah ।
Om granthasramajnaya namah ।
Om granthamgaya namah ।
Om granthabhramanivarakaya namah ।
Om granthapravanasarvaṅgaya namah । 610 ।

Om granthapranayatatparaya namah ।
Om gitaya namah ।
Om gitagunaya namah ।
Om gitakirtaye namah ।
Om gitavisaradaya namah । 615 ।
Om gitasphitaye namah ।
Om gitapranayine namah ।
Om gitacamcuraya namah ।
Om gitaprasannaya namah ।
Om gitatmane namah । 620 ।

Om gitalolaya namah ।
Om gitasprhaya namah ।
Om gitasrayaya namah ।
Om gitamayaya namah ।
Om gitatatvarthakovidaya namah । 625 ।
Om gitasamsayasamchetre namah ।
Om gitasaṅgitasasanaya namah ।
Om gitarthajnaya namah ।
Om gitatatvaya namah ।
Om gitatatvaya namah । 630 ।

Om gatasrayaya namah ।
Om gitasaraya namah ।
Om gitakrtaye namah ।
Om gitavighnavinasanaya namah ।
Om gitasaktaya namah । 635 ।
Om gitalinaya namah ।
Om gitavigatasamjvraya namah ।
Om gitaikadrse namah ।
Om gitabhutaye namah ।
Om gitapriyaya namah । 640 ।

Om gatalasaya namah ।
Om gitavadyapatave namah ।
Om gitaprabhave namah ।
Om gitarthatatvavide namah ।
Om gitagitavivekajnaya namah । 645 ।
Om gitapravanacetanaya namah ।
Om gatabhiye namah ।
Om gatavidvesaya namah ।
Om gatasamsarabamdhanaya namah ।
Om gatamayaya namah । 650 ।

Om gatatrasaya namah ।
Om gataduhkhaya namah ।
Om gatajvaraya namah ।
Om gatasuhrde namah ।
Om gatajnanaya namah । 655 ।
Om gatadustasayaya namah ।
Om gataya namah ।
Om gatartaye namah ।
Om gatasamkalpaya namah ।
Om gatadustavicestitaya namah । 660 ।

Om gatahamharasamcaraya namah ।
Om gatadarpaya namah ।
Om gatahitaya namah ।
Om gatavidyaya namah ।
Om gatabhayaya namah । 665 ।
Om gatagatanivarakaya namah ।
Om gatavyathaya namah ।
Om gatapayaya namah ।
Om gatadosaya namah ।
Om gateh paraya namah । 670 ।

Om gatasarvavikaraya namah ।
Om gajagarjitakunjaraya namah ।
Om gatakampitamuprsthaya namah ।
Om gataruse namah ।
Om gatakalmasaya namah । 675 ।
Om gatadainyaya namah ।
Om gatastainyaya namah ।
Om gatamanaya namah ।
Om gatasramaya namah ।
Om gatakrodhaya namah । 680 ।

Om gataglanaye namah ।
Om gatamlanaye namah ।
Om gatabhramaya namah ।
Om gatabhavaya namah ।
Om gatabhavaya namah । 685 ।
Om gatatatvarthasamsayaya namah ।
Om gayasurasiraschetre namah ।
Om gayasuravarapradaya namah ।
Om gayavasaya namah ।
Om gayanathaya namah । 690 ।

Om gayavasinamaskrtaya namah ।
Om gayatirthaphaladhyaksaya namah ।
Om gayayatraphalapradaya namah ।
Om gayamayaya namah ।
Om gayaksetraya namah । 695 ।
Om gayaksetranivasakrte namah ।
Om gayavasistutaya namah ।
Om gayanmadhuvratalasatkataya namah ।
Om gayakaya namah ।
Om gayakavaraya namah । 700 ।

Om gayakestaphalapradaya namah ।
Om gayakapranayine namah ।
Om gatre namah ।
Om gayakabhayadayakaya namah ।
Om gayakapravanasvamtaya namah । 705 ।
Om gayakaprathamaya namah ।
Om gayakodgitasampritaya namah ।
Om gayakotkatavighnaghne namah ।
Om ganageyaya namah ।
Om gayakesaya namah । 710 ।

Om gayakamtarasamcaraya namah ।
Om gayakapriyadaya namah ।
Om gayakadhinavigrahaya namah ।
Om geyaya namah ।
Om geyagunaya namah । 715 ।
Om geyacaritaya namah ।
Om geyatatvavide namah ।
Om gayakatrasaghne namah ।
Om gramthaya namah ।
Om gramthatatvavivecakaya namah । 720 ।

Om gadhanuragaya namah ।
Om gadhamgaya namah ।
Om gadhagamgajalodvahaya namah ।
Om gadhavagadhajaladhaye namah ।
Om gadhaprajnaya namah । 725 ।
Om gatamayaya namah ।
Om gadhapratyarthisainyaya namah ।
Om gadhanugrahatatparaya namah ।
Om gadhaslesarasabhijnaya namah ।
Om gadhanirvrttisadhakaya namah । 730 ।

Om gamgadharestavaradaya namah ।
Om gamgadharabhayapahaya namah ।
Om gamgadharagurave namah ।
Om gamgadharadhyanaparayanaya namah ।
Om gamgadharastutaya namah । 735 ।
Om gamgadhararadhyaya namah ।
Om gatasmayaya namah ।
Om gamgadharapriyaya namah ।
Om gamgadharaya namah ।
Om gamgambusundaraya namah । 740 ।

Om gamgajalarasasvada caturaya namah ।
Om gamganirataya namah ।
Om gamgajalapranayavate namah ।
Om gamgatiraviharaya namah ।
Om gamgapriyaya namah । 745 ।
Om gamgajalavagahanaparaya namah ।
Om gandhamadanasamvasaya namah ।
Om gandhamadanakelikrte namah ।
Om gandhanuliptasarvaṅgaya namah ।
Om gandhalubhyanmadhuvrataya namah । 750 ।

Om gandhaya namah ।
Om gandharvarajaya namah ।
Om gandharvapriyakrte namah ।
Om gandharvavidyatatvajnaya namah ।
Om gandharvapritivardhanaya namah । 755 ।
Om gakarabijanilayaya namah ।
Om gandhakaya namah ।
Om garvigarvanude namah ।
Om gandharvaganasamsevyaya namah ।
Om gandharvavaradayakaya namah । 760 ।

Om gandharvaya namah ।
Om gandhamataṅgaya namah ।
Om gandharvakuladaivataya namah ।
Om gandharvasamsayacchetre namah ।
Om gandharvavaradarpaghne namah । 765 ।
Om gandharvapravanasvantaya namah ।
Om gandharvaganasamstutaya namah ।
Om gandharvarcitapadabjaya namah ।
Om gandharvabhayaharakaya namah ।
Om gandharvabhayadaya namah । 770 ।

Om gandharvapritipalakaya namah ।
Om gandharvagitacaritaya namah ।
Om gandharvapranayotsukaya namah ।
Om gandharvaganasravanapranayine namah ।
Om gandharvabhajanaya namah । 775 ।
Om gandharvatranasannaddhaya namah ।
Om gandharvasamaraksamaya namah ।
Om gandharvastribhiraradhyaya namah ।
Om ganaya namah ।
Om ganapatave namah । 780 ।

Om gacchaya namah ।
Om gacchapataye namah ।
Om gacchanayakaya namah ।
Om gacchagarvaghne namah ।
Om gaccharajaya namah । 785 ।
Om gacchesaya namah ।
Om gaccharajanamaskrtaya namah ।
Om gacchapriyaya namah ।
Om gacchagurave namah ।
Om gacchatranakrtodyamaya namah । 790 ।

Om gacchaprabhave namah ।
Om gacchacaraya namah ।
Om gacchapriyakrtodyamaya namah ।
Om gacchatitagunaya namah ।
Om gacchamaryadapratipalakaya namah । 795 ।
Om gacchadhatre namah ।
Om gacchabhartre namah ।
Om gacchavandyaya namah ।
Om gurorgurave namah ।
Om grtsaya namah । 800 ।

Om grtsamadaya namah ।
Om grtsamadabhistavarapradaya namah ।
Om girvanagitacaritaya namah ।
Om girvanaganasevitaya namah ।
Om girvanavaradatre namah । 805 ।
Om girvanabhayanasakrte namah ।
Om girvanaganasaṅgitaya namah ।
Om girvanaratisudanaya namah ।
Om girvanadhamne namah ।
Om girvanagoptre namah । 810 ।

Om girvanagarvanude namah ।
Om girvanartiharaya namah ।
Om girvanavaradayakaya namah ।
Om girvanasaranaya namah ।
Om gitanamne namah । 815 ।
Om girvanasundaraya namah ।
Om girvanapranadaya namah ।
Om gamtre namah ।
Om girvananikaraksakaya namah ।
Om guhehapurakaya namah । 820 ।

Om gandhamattaya namah ।
Om girvanapustidaya namah ।
Om girvanaprayutatratre namah ।
Om gitagotraya namah ।
Om gatahitaya namah । 825 ।
Om girvanasevitapadaya namah ।
Om girvanaprathitaya namah ।
Om galate namah ।
Om girvanagotrapravaraya namah ।
Om girvanabaladaya namah । 830 ।

Om girvanapriyakartre namah ।
Om girvanagamasaravide namah ।
Om girvanagamasampattaye namah ।
Om girvanavyasanapatne namah ।
Om girvanapranayaya namah । 835 ।
Om gitagrahanotsukamanasaya namah ।
Om girvanamadasamhartre namah ।
Om girvanaganapalakaya namah ।
Om grahaya namah ।
Om grahapataye namah । 840 ।

Om grahaya namah ।
Om grahapidapranasanaya namah ।
Om grahastutaya namah ।
Om grahadhyaksaya namah ।
Om grahesaya namah । 845 ।
Om grahadaivataya namah ।
Om grahakrte namah ।
Om grahabhartre namah ।
Om grahesanaya namah ।
Om grahesvaraya namah । 850 ।

Om graharadhyaya namah ।
Om grahatratre namah ।
Om grahagoptre namah ।
Om grahotkataya namah ।
Om grahagitagunaya namah । 855 ।
Om granthapranetre namah ।
Om grahavanditaya namah ।
Om gavine namah ।
Om gavisvaraya namah ।
Om grahane namah । 860 ।

Om grahasthayanamah ।
Om grahagarvaghne namah ।
Om gavampriyaya namah ।
Om gavamnathaya namah ।
Om gavisanaya namah । 865 ।
Om gavampataye namah ।
Om gavyapriyaya namah ।
Om gavamgoptre namah ।
Om gavisampattisadhakaya namah ।
Om gaviraksanasannaddhaya namah । 870 ।

Om gavibhayaharaya namah ।
Om gavigarvaharaya namah ।
Om godaya namah ।
Om gopradaya namah ।
Om gojayapradaya namah । 875 ।
Om gojayutabalaya namah ।
Om gamdagumjanmadhuvrataya namah ।
Om gamdasthalagaladdanamilanmattalimanditaya namah ।
Om gudaya namah ।
Om gudapriyaya namah । 880 ।

Om gandagaladdanaya namah ।
Om gudasanaya namah ।
Om gudakesaya namah ।
Om gudakesasahayaya namah ।
Om gudaladdubhuje namah । 885 ।
Om gudabhuje namah ।
Om gudabhugganyaya namah ।
Om gudakesavarapradaya namah ।
Om gudakesarcitapadaya namah ।
Om gudakesasakhaya namah । 890 ।

Om gadadhararcitapadaya namah ।
Om gadadharajayapradaya namah ।
Om gadayudhaya namah ।
Om gadapanaye namah ।
Om gadayuddhavisaradaya namah । 895 ।
Om gadaghne namah ।
Om gadadarpaghne namah ।
Om gadagarvapranasanaya namah ।
Om gadagrastaparitratre namah ।
Om gadadambarakhandakaya namah । 900 ।

Om guhaya namah ।
Om guhagrajaya namah ।
Om guptaya namah ।
Om guhasayine namah ।
Om guhasayaya namah । 905 ।
Om guhapritikaraya namah ।
Om gudhaya namah ।
Om gudhagulphaya namah ।
Om gunaikadrse namah ।
Om gire namah । 910 ।

Om gispataye namah ।
Om girisanaya namah ।
Om girdevigitasadgunaya namah ।
Om girdevaya namah ।
Om gispriyaya namah । 915 ।
Om girbhuve namah ।
Om giratmane namah ।
Om gispriyaṅkaraya namah ।
Om girbhumaye amah ।
Om girasajnyaya namah । 920 ।

Om gihprasannaya namah ।
Om girisvaraya namah ।
Om girisajaya namah ।
Om girisayine namah ।
Om girirajasukhavahaya namah । 925 ।
Om girirajarcitapadaya namah ।
Om girirajanamaskrtaya namah ।
Om girirajaguhavistaya namah ।
Om girirajabhayapradaya namah ।
Om girirajestavaradaya namah । 930 ।

Om girirajaprapalakaya namah ।
Om girirajasutasunave namah ।
Om girirajajayapradaya namah ।
Om girivrajavanasthayine namah ।
Om girivrajacaraya namah । 935 ।
Om gargaya namah ।
Om gargapriyaya namah ।
Om gargadevaya namah ।
Om garganamaskrtaya namah ।
Om gargabhitiharaya namah । 940 ।

Om gargavaradaya namah ।
Om gargasamstutaya namah ।
Om gargagitaprasannatmane namah ।
Om garganandakaraya namah ।
Om gargapriyaya namah । 945 ।
Om gargamanapradaya namah ।
Om gargaribhanjakaya namah ।
Om gargavargaparitratre namah ।
Om gargasiddhipradayakaya namah ।
Om gargaglaniharaya namah । 950 ।

Om gargasramanude namah ।
Om gargasaṅgataya namah ।
Om gargacaryaya namah ।
Om gargarsaye namah ।
Om gargasanmanabhajanaya namah । 955 ।
Om gambhiraya namah ।
Om ganitaprajnaya namah ।
Om ganitagamasaravide namah ।
Om ganakaya namah ।
Om ganakaslaghyaya namah । 960 ।

Om ganakapranayotsukaya namah ।
Om ganakapravanasvantaya namah ।
Om ganitaya namah ।
Om ganitagamaya namah ।
Om gadyaya namah । 965 ।
Om gadyamayaya namah ।
Om gadyapadyavidyavivecakaya namah ।
Om galalagnamahanagaya namah ।
Om galadarcise namah ।
Om galanmadaya namah । 970 ।

Om galatkusthivyathahantre namah ।
Om galatkusthisukhapradaya namah ।
Om gambhiranabhaye namah ।
Om gambhirasvaraya namah ।
Om gambhiralocanaya namah । 975 ।
Om gambhiragunasampannaya namah ।
Om gambhiragatisobhanaya namah ।
Om garbhapradaya namah ।
Om garbharupaya namah ।
Om garbhapadvinivarakaya namah । 980 ।

Om garbhagamanasambhutaye namah ।
Om garbhadaya namah ।
Om garbhasokanude namah ।
Om garbhatratre namah ।
Om garbhagoptre namah । 985 ।
Om garbhapustikaraya namah ।
Om garbhagauravasadhanaya namah ।
Om garbhagarvanude namah ।
Om gariyase namah ।
Om garvanude namah । 990 ।

Om garvamardine namah ।
Om garadamardakaya namah ।
Om garasamtapasamanaya namah ।
Om gururajasukhapradaya namah ।
Om garbhasrayaya namah । 995 ।
Om garbhamayaya namah ।
Om garbhamayanivarakaya namah ।
Om garbhadharaya namah ।
Om garbhadharaya namah ।
Om garbhasantosasadhakaya namah । 1000 ।

॥iti sri ganesa gakara
sahasranamavalih sampurnam ॥

Also Read 1000 Names of Sri Ganesha Gakara:

1000 Names of Sri Ganesha Gakara | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil