Sahasranamavali Vishnu Stotram

1000 Names of Sri Gopala | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Gopala Sahasranamavali Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീഗോപാലസഹസ്രനാമാവലിഃ ॥

ഓം ക്ലീം ദേവായ നമഃ । കാമദേവായ । കാമബീജ ശിരോമണയേ । ശ്രീഗോപാലായ ।
മഹീപാലായ । വേദവേദാങ്ഗപാരഗായ । കൃഷ്ണായ । കമലപത്രാക്ഷായ ।
പുണ്ഡരീകായ । സനാതനായ । ഗോപതയേ । ഭൂപതയേ । ശാസ്ത്രേ । പ്രഹര്‍ത്രേ ।
വിശ്വതോമുഖായ । ആദികര്‍ത്രേ । മഹാകര്‍ത്രേ । മഹാകാലായ । പ്രതാപവതേ ।
ജഗജ്ജീവായ । ജഗദ്ധാത്രേ । ജഗദ്ഭര്‍ത്രേ । ജഗദ്വസവേ നമഃ ॥ 20 ॥

ഓം മത്സ്യായ നമഃ । ഭീമായ । കുഹൂഭര്‍ത്രേ । ഹര്‍ത്രേ । വാരാഹമൂര്‍തിമതേ ।
നാരായണായ । ഹൃഷീകേശായ । ഗോവിന്ദായ । ഗരുഡധ്വജായ । ഗോകുലേശായ ।
മഹാചന്ദ്രായ । ശര്‍വരീപ്രിയകാരകായ । കമലാമുഖലോലാക്ഷായ ।
പുണ്ഡരീകായ । ശുഭാവഹായ । ദുര്‍വാസസേ । കപിലായ । ഭൌമായ ।
സിന്ധുസാഗരസംഭവായ । ഗോവിന്ദായ നമഃ ॥ 40 ॥

ഓം ഗോപതയേ നമഃ । ഗോത്രായ । കാലിന്ദീപ്രേമപൂരകായ । ഗോപസ്വാമിനേ ।
ഗോകുലേന്ദ്രായ । ഗോവര്‍ധനവരപ്രദായ । നന്ദാദിഗോകുലത്രാത്രേ । ദാത്രേ ।
ദാരിദ്ര്യഭഞ്ജനായ । സര്‍വമങ്ഗലദാത്രേ । സര്‍വകാമവരപ്രദായ ।
ആദികര്‍ത്രേ । മഹീഭര്‍ത്രേ । സര്‍വസാഗരസിന്ധുജായ । ഗജഗാമിനേ ।
ഗജോദ്ധാരിണേ । കാമിനേ । കാമകലാനിധയേ । കലങ്കരഹിതായ ।
ചന്ദ്രബിംബാസ്യായ നമഃ ॥ 60 ॥

ഓം ബിംബസത്തമായ നമഃ । മാലാകാരകൃപാകാരായ । കോകിലസ്വരഭൂഷണായ ।
രാമായ । നീലാംബരായ । ദേവായ । ഹലിനേ । ദ്വിവിദമര്‍ദനായ ।
സഹസ്രാക്ഷപുരീഭേത്ത്രേ । മഹാമാരീവിനാശനായ । ശിവായ । ശിവതമായ ।
ഭേത്ത്രേ । ബലാരാതിപ്രപൂജകായ । കുമാരീവരദായിനേ । വരേണ്യായ ।
മീനകേതനായ । നരായ । നാരായണായ । ധീരായ നമഃ ॥ 80 ॥

ഓം ധരാപതയേ നമഃ । ഉദാരധിയേ । ശ്രീപതയേ । ശ്രീനിധയേ । ശ്രീമതേ ।
മാപതയേ । പ്രതിരാജഘ്നേ । വൃന്ദാപതയേ । കുലായ । ഗ്രാമിണേ ।
ധാംനേ । ബ്രഹ്മണേ । സനാതനായ । രേവതീരമണായ । രാമായ । പ്രിയായ ।
ചഞ്ചലലോചനായ । രാമായണശരീരായ । രാമാരാമായ ।
ശ്രിയഃപതയേ നമഃ ॥ 100 ॥

ഓം ശര്‍വരായ നമഃ । ശര്‍വര്യൈ । ശര്‍വായ । സര്‍വത്രശുഭദായകായ ।
രാധായ । രാധയിത്രേ । രാധിനേ । രാധാചിത്തപ്രമോദകായ ।
രാധാഹൃദയാംഭോജഷട്പദായ । രാധാലിങ്ഗനസമ്മോദായ ।
രാധാനര്‍തനകൌതുകായ । രാധാസഞ്ജാതസമ്പ്രീതയേ । രാധാകാമഫലപ്രദായ ।
വൃന്ദാപതയേ । കോകനിധയേ । കോകശോകവിനാശനായ ।
ചന്ദ്രാപതയേ നമഃ ॥ 120 ॥

ഓം ചന്ദ്രപതയേ നമഃ । ചണ്ഡകോദണ്ഡഭഞ്ജനായ । രാമായ ദാശരഥയേ ।
രാമായ ഭൃഗുവംശസമുദ്ഭവായ । ആത്മാരാമായ । ജിതക്രോധായ । അമോഹായ ।
മോഹാന്ധഭഞ്ജനായ । വൃഷഭാനുഭവായ । ഭാവിനേ । കാശ്യപയേ ।
കരുണാനിധയേ । കോലാഹലായ । ഹലായ । ഹാലിനേ । ഹലിനേ । ഹലധരപ്രിയായ ।
രാധാമുഖാബ്ജമാര്‍താണ്ഡായ । ഭാസ്കരായ നമഃ ॥ 140 ॥

ഓം രവിജായ നമഃ । വിധവേ । വിധയേ । വിധാത്രേ । വരുണായ । വാരുണായ ।
വാരുണീപ്രിയായ । രോഹിണീഹൃദയാനന്ദിനേ । വസുദേവാത്മജായ । ബലിനേ ।
നീലാംബരായ । രൌഹിണേയായ । ജരാസന്ധവധായ । അമലായ । നാഗോജവാംഭായ ।
വിരുദായ । വീരഘ്നേ । വരദായ । ബലിനേ । ഗോപദായ നമഃ ॥ 160 ॥

ഓം വിജയിനേ നമഃ । വിദുഷേ । ശിപിവിഷ്ടായ । സനാതനായ ।
പര്‍ശുരാമവചോഗ്രാഹിണേ । വരഗ്രാഹിണേ । സൃഗാലഘ്നേ । ദമഘോഷോപദേഷ്ട്രേ ।
രഥഗ്രാഹിണേ । സുദര്‍ശനായ । ഹരഗ്രാഹിണേ । വീരപത്നീയശസ്ത്രാത്രേ ।
ജരാവ്യാധിവിഘാതകായ । ദ്വാരകാവാസതത്ത്വജ്ഞായ । ഹുതാശനവരപ്രദായ ।
യമുനാവേഗസംഹാരിണേ । നീലാംബരധരായ । പ്രഭവേ । വിഭവേ । ശരാസനായ ।
ധന്വിനേ നമഃ ॥ 180 ॥

ഓം ഗണേശായ നമഃ । ഗണനായകായ । ലക്ഷ്മണായ । ലക്ഷണായ । ലക്ഷ്യായ ।
രക്ഷോവംശവിനാശകായ । വാമനായ । വാമനീഭൂതായ । വമനായ ।
വമനാരുഹായ । യശോദാനന്ദനായ । കര്‍ത്രേ । യമലാര്‍ജുനമുക്തിദായ ।
ഉലൂഖലിനേ । മഹാമാനായ । ദാമബദ്ധാഹ്വയിനേ । ശമിനേ । ഭക്താനുകാരിണേ ।
ഭഗവതേ । കേശവായ നമഃ ॥ 200 ॥

ഓം അചലധാരകായ നമഃ । കേശിഘ്നേ । മധുഘ്നേ । മോഹിനേ ।
വൃഷാസുരവിഘാതകായ । അഘാസുരവിഘാതിനേ । പൂതനാമോക്ഷദായകായ ।
കുബ്ജാവിനോദിനേ । ഭാഗവതേ । കംസമൃത്യവേ । മഹാമഖീനേ । അശ്വമേധായ ।
വാജപേയായ । ഗോമേധായ । നരമേധവതേ । കന്ദര്‍പകോടിലാവണ്യായ ।
ചന്ദ്രകോടിസുശീതലായ । രവികോടിപ്രതീകാശായ । വായുകോടിമഹാബലായ ।
ബ്രഹ്മണേ നമഃ ॥ 220 ॥

ഓം ബ്രഹ്മാണ്ഡകര്‍ത്രേ । കമലാവാഞ്ഛിതപ്രദായ । കമലിനേ । കമലാക്ഷായ ।
കമലാമുഖലോലുപായ । കമലാവ്രതധാരിണേ । കമലാഭായ । പുരന്ദരായ ।
കോമലായ । വാരുണായ । രാജ്ഞേ । ജലജായ । ജലധാരകായ । ഹാരകായ ।
സര്‍വപാപഘ്നായ । പരമേഷ്ഠിനേ । പിതാമഹായ । ഖഡ്ഗധാരിണേ ।
കൃപാകാരിണേ നമഃ ॥ 440 ॥

ഓം രാധാരമണസുന്ദരായ നമഃ । ദ്വാദശാരണ്യസംഭോഗിനേ ।
ശേഷനാഗഫണാലയായ । കാമായ । ശ്യാമായ । സുഖശ്രീദായ । ശ്രീപതയേ ।
ശ്രീനിധയേ । കൃതിനേ । ഹരയേ । ഹരായ । നരായ । നാരായ । നരോത്തമായ ।
ഇഷുപ്രിയായ । ഗോപാലചിത്തഹര്‍ത്രേ । കര്‍ത്രേ । സംസാരതാരകായ । ആദിദേവായ ।
മഹാദേവായ നമഃ ॥ 460 ॥

ഓം ഗൌരീഗുരവേ നമഃ । അനാശ്രയായ । സാധവേ । മധവേ । വിധവേ । ധാത്രേ ।
ത്രാത്രേ । അക്രൂരപരായണായ । രോലംബിനേ । ഹയഗ്രീവായ । വാനരാരയേ ।
വനാശ്രയായ । വനായ । വനിനേ । വനാധ്യക്ഷായ । മഹാവന്ദ്യായ ।
മഹാമുനയേ । സ്യമന്തകമണിപ്രാജ്ഞായ । വിജ്ഞായ ।
വിഘ്നവിഘാതകായ നമഃ ॥ 480 ॥

ഓം ഗോവര്‍ധനായ നമഃ । വര്‍ധനീയായ । വര്‍ധനീവര്‍ധനപ്രിയായ ।
വാര്‍ധന്യായ । വധനായ । വര്‍ധിനേ । വര്‍ധിഷ്ണവേ । സുഖപ്രിയായ ।
വര്‍ധിതായ । വര്‍ധകായ । വൃദ്ധായ । വൃന്ദാരകജനപ്രിയായ ।
ഗോപാലരമണീഭര്‍ത്രേ । സാംബകുഷ്ഠവിനാശനായ । രുക്മിണീഹരണായ । പ്രേംണേ ।
പ്രേമിണേ । ചന്ദ്രാവലീപതയേ । ശ്രീകര്‍ത്രേ । വിശ്വഭര്‍ത്രേ നമഃ ॥ 500 ॥

ഓം നരായ നമഃ । പ്രശസ്തായ । മേഘനാദഘ്നേ । ബ്രഹ്മണ്യദേവായ ।
ദീനാനാമുദ്ധാരകരണക്ഷമായ । കൃഷ്ണായ । കമലപത്രാക്ഷായ ।
കൃഷ്ണായ । കമലലോചനായ । കൃഷ്ണായ । കാമിനേ । സദാകൃഷ്ണായ ।
സമസ്തപ്രിയകാരകായ । നന്ദായ । നന്ദിനേ । മഹാനന്ദിനേ । മാദിനേ । മാദനകായ ।
കിലിനേ । മിലിനേ നമഃ ॥ 540 ॥

ഓം ഹിലിനേ നമഃ । ഗിലിനേ । ഗോലിനേ । ഗോലായ । ഗോലാലയായ । ഗുലിനേ ।
ഗുഗ്ഗുലിനേ । മാരകിനേ । ശാഖിനേ । വടായ । പിപ്പലകായ । കൃതിനേ ।
മേച്ഛഘ്നേ । കാലഹര്‍ത്രേ । യശോദായ । യശസേ । അച്യുതായ । കേശവായ ।
വിഷ്ണവേ । ഹരയേ നമഃ ॥ 560 ॥

ഓം സത്യായ നമഃ । ജനാര്‍ദനായ । ഹംസായ । നാരായണായ । നീലായ । ലീനായ ।
ഭക്തിപരായണായ । ജാനകീവല്ലഭായ । രാമായ । വിരാമായ । വിഷനാശനായ ।
സിംഹഭാനവേ । മഹാഭാനവേ । മഹോദധയേ । സമുദ്രായ । അബ്ധയേ । അകൂപാരായ ।
പാരാവരായ । സരിത്പതയേ നമഃ ॥ 580 ॥

ഓം ഗോകുലാനന്ദകാരിണേ നമഃ । പ്രതിജ്ഞാപരിപാലകായ । സദാരാമായ ।
കൃപാരാമായ । മഹാരാമായ । ധനുര്‍ധരായ । പര്‍വതായ । പര്‍വതാകാരായ ।
ഗയായ । ഗേയായ । ദ്വിജപ്രിയായ । കംബലാശ്വതരായ । രാമായ ।
രാമായണപ്രവര്‍തകായ । ദിവേ । ദിവോ । ദിവസായ । ദിവ്യായ । ഭവ്യായ ।
ഭാഗിനേ । ഭയാപഹായ നമഃ ॥ 600 ॥

ഓം പാര്‍വതീഭാഗ്യസഹിതായ നമഃ । ഭര്‍ത്രേ । ലക്ഷ്മീസഹായവതേ ।
വിലാസിനേ । സാഹസിനേ । സര്‍വിനേ । ഗര്‍വിനേ । ഗര്‍വിതലോചനായ । മുരാരയേ ।
ലോകധര്‍മജ്ഞായ । ജീവനായ । ജീവനാന്തകായ । യമായ । യമാരയേ ।
യമനായ । യമിനേ । യമവിഘാതകായ । വംശുലിനേ । പാംശുലിനേ ।
പാംസവേ നമഃ ॥ 620 ॥

ഓം പാണ്ഡവേ നമഃ । അര്‍ജുനവല്ലഭായ । ലലിതായൈ । ചന്ദ്രികാമാലായൈ ।
മാലിനേ । മാലാംബുജാശ്രയായ । അംബുജാക്ഷായ । മഹായക്ഷായ । ദക്ഷായ ।
ചിന്താമണിപ്രഭവേ । മണയേ । ദിനമണയേ । കേദാരായ । ബദരീശ്രയായ ।
ബദരീവനസമ്പ്രീതായ । വ്യാസായ । സത്യവതീസുതായ । അമരാരിനിഹന്ത്രേ ।
സുധാസിന്ധുവിധൂദയായ । ചന്ദ്രായ നമഃ ॥ 640 ॥

ഓം രവയേ നമഃ । ശിവായ । ശൂലിനേ । ചക്രിണേ । ഗദാധരായ । ശ്രീകര്‍ത്രേ ।
ശ്രീപതയേ । ശ്രീദായ । ശ്രീദേവായ । ദേവകീസുതായ । ശ്രീപതയേ ।
പുണ്ഡരീകാക്ഷായ । പദ്മനാഭായ । ജഗത്പതയേ । വാസുദേവായ । അപ്രമേയാത്മനേ ।
കേശവായ । ഗരുഡധ്വജായ । നാരായണായ । പരസ്മൈ ധാംനേ നമഃ ॥ 660 ॥

ഓം ദേവദേവായ നമഃ । മഹേശ്വരായ । ചക്രപാണയേ । കലാപൂര്‍ണായ ।
വേദവേദ്യായ । ദയാനിധയേ । ഭഗവതേ । സര്‍വഭൂതേശായ । ഗോപാലായ ।
സര്‍വപാലകായ । അനന്തായ । നിര്‍ഗുണായ । നിത്യായ । നിര്‍വികല്‍പായ ।
നിരഞ്ജനായ । നിരാധാരായ । നിരാകാരായ । നിരാഭാസായ । നിരാശ്രയായ ।
പുരുഷായ നമഃ ॥ 680 ॥

ഓം പ്രണവാതീതായ നമഃ । മുകുന്ദായ । പരമേശ്വരായ । ക്ഷണാവനയേ ।
സാര്‍വഭൌമായ । വൈകുണ്ഠായ । ഭക്തവത്സലായ । വിഷ്ണവേ । ദാമോദരായ ।
കൃഷ്ണായ । മാധവായ । മധുരാപതയേ । ദേവകീഗര്‍ഭസംഭൂതായ ।
യശോദാവത്സലായ । ഹരയേ । ശിവായ । സങ്കര്‍ഷണായ । ശംഭവേ ।
ഭൂതനാഥായ । ദിവസ്പതയേ നമഃ ॥ 700 ॥

ഓം അവ്യയായ നമഃ । സര്‍വധര്‍മജ്ഞായ । നിര്‍മലായ । നിരുപദ്രവായ ।
നിര്‍വാണനായകായ । നിത്യായ । നീലജീമൂതസന്നിഭായ । കലാധ്യക്ഷായ ।
സര്‍വജ്ഞായ । കമലാരൂപതത്പരായ । ഹൃഷീകേശായ । പീതവാസസേ ।
വസുദേവപ്രിയാത്മജായ । നന്ദഗോപകുമാരാര്യായ । നവനീതാശനായ । വിഭവേ ।
പുരാണപുരുഷായ । ശ്രേഷ്ഠായ । ശങ്ഖപാണയേ । സുവിക്രമായ നമഃ ॥ 720 ॥

ഓം അനിരുദ്ധായ നമഃ । ചക്രധരായ । ശാര്‍ങ്ഗപാണയേ । ചതുര്‍ഭുജായ ।
ഗദാധരായ । സുരാര്‍തിഘ്നായ । ഗോവിന്ദായ । നന്ദകായുധായ ।
വൃന്ദാവനചരായ । ശൌരയേ । വേണുവാദ്യവിശാരദായ । തൃണാവര്‍താന്തകായ ।
ഭീമസാഹസായ । ബഹുവിക്രമായ । ശകടാസുസംഹാരിണേ । ബകാസുരവിനാശനായ ।
ധേനുകാസുരസംഹാരിണേ । പൂതനാരയേ । നൃകേസരിണേ ।
പിതാമഹായ നമഃ ॥ 740 ॥

ഓം ഗുരവേ നമഃ । സാക്ഷിണേ । പ്രത്യഗാത്മനേ । സദാശിവായ । അപ്രമേയായ ।
പ്രഭവേ । പ്രാജ്ഞായ । അപ്രതര്‍ക്യായ । സ്വപ്നവര്‍ധനായ । ധന്യായ ।
മാന്യായ । ഭവായ । ഭാവായ । ഘോരായ । ശാന്തായ । ജഗദ്ഗുരവേ ।
അന്തര്യാമിണേ । ഈശ്വരായ । ദിവ്യായ । ദൈവജ്ഞായ നമഃ ॥ 760 ॥

ഓം ദേവസംസ്തുതായ നമഃ । ക്ഷീരാബ്ധിശയനായ । ധാത്രേ । ലക്ഷ്മീവതേ ।
ലക്ഷ്മണാഗ്രജായ । ധാത്രീപതയേ । അമേയാത്മനേ । ചന്ദ്രശേഖരപൂജിതായ ।
ലോകസാക്ഷിണേ । ജഗച്ചക്ഷുഷേ । പുണ്യചാരിത്രകീര്‍തനായ ।
കോടിമന്‍മഥസൌന്ദര്യായ । ജഗന്‍മോഹനവിഗ്രഹായ । മന്ദസ്മിതതനവേ ।
ഗോപഗോപികാപരിവേഷ്ടിതായ । ഫുല്ലാരവിന്ദനയനായ । ചാണൂരാന്ധ്രനിഷൂദനായ ।
ഇന്ദീവരദലശ്യാമായ । ബര്‍ഹിബര്‍ഹാവതംസകായ ।
മുരലീനിനദാഹ്വാദായ നമഃ ॥ 780 ॥

ഓം ദിവ്യമാലാംബരാവൃതായ നമഃ । സുകപോലയുഗായ । സുഭ്രൂയുഗലായ ।
സുലലാടകായ । കംബുഗ്രീവായ । വിശാലാക്ഷായ । ലക്ഷ്മീവതേ ।
ശുഭലക്ഷണായ । പീനവക്ഷസേ । ചതുര്‍ബാഹവേ । ചതുര്‍മൂര്‍തയേ ।
ത്രിവിക്രമായ । കലങ്കരഹിതായ । ശുദ്ധായ । ദുഷ്ടശത്രുനിബര്‍ഹണായ ।
കിരീടകുണ്ഡലധരായ । കടകാങ്ഗദമണ്ഡിതായ । മുദ്രികാഭരണോപേതായ ।
കടിസൂത്രവിരാജിതായ । മഞ്ജീരരഞ്ജിതപദായ നമഃ ॥ 800 ॥

ഓം സര്‍വാഭരണഭൂഷിതായ നമഃ । വിന്യസ്തപാദയുഗലായ ।
ദിവ്യമങ്ഗലവിഗ്രഹായ । ഗോപികാനയനാന്ദായ । പൂര്‍ണചന്ദ്രനിഭാനനായ ।
സമസ്തജഗദാനന്ദായ । സുന്ദരായ । ലോകനന്ദനായ । യമുനാതീരസഞ്ചാരിണേ ।
രാധാമന്‍മഥവൈഭവായ । ഗോപനാരീപ്രിയായ । ദാന്തായ । ഗോപീവസ്ത്രാപഹാരകായ ।
ശൃങ്ഗാരമൂര്‍തയേ । ശ്രീധാംനേ । താരകായ । മൂലകാരണായ ।
സൃഷ്ടിസംരക്ഷണോപായായ । ക്രൂരാസുരവിഭഞ്ജനായ ।
നരകാസുരസംഹാരിണേ നമഃ ॥ 820 ॥

ഓം മുരാരയേ നമഃ । വൈരിമര്‍ദനായ । ആദിതേയപ്രിയായ । ദൈത്യഭീകരായ ।
യദുശേഖരായ । ജരാസന്ധകുലധ്വംസിനേ । കംസാരാതയേ । സുവിക്രമായ ।
പുണ്യശ്ലോകായ । കീര്‍തനീയായ । യാദവേന്ദ്രായ । ജഗന്നുതായ । രുക്മിണീരമണായ ।
സത്യഭാമാജാംബവതീപ്രിയായ । മിത്രവിന്ദാനാഗ്നജിതീലക്ഷ്മണാസമുപാസിതായ ।
സുധാകരകുലേ ജാതായ । അനന്തായ । പ്രബലവിക്രമായ ।
സര്‍വസൌഭാഗ്യസമ്പന്നായ । ദ്വാരകാപട്ടണസ്ഥിതായ നമഃ ॥ 840 ॥

ഓം ഭദ്രാസൂര്യസുതാനാഥായ നമഃ । ലീലാമാനുഷവിഗ്രഹായ ।
സഹസ്രഷോഡശസ്ത്രീശായ । ഭോഗമോക്ഷൈകദായകായ । വേദാന്തവേദ്യായ ।
സംവേദ്യായ । വൈദ്യായ । ബ്രഹ്മാണ്ഡനായകായ । ഗോവര്‍ധനധരായ । നാഥായ ।
സര്‍വജീവദയാപരായ । മൂര്‍തിമതേ । സര്‍വഭൂതാത്മനേ । ആര്‍തത്രാണപരായണായ ।
സര്‍വജ്ഞായ । സര്‍വസുലഭായ । സര്‍വശാസ്ത്രവിശാരദായ ।
ഷഡ്ഗുണൈശ്വര്യസമ്പന്നായ । പൂര്‍ണകാമായ । ധുരന്ധരായ നമഃ ॥ 860 ॥

ഓം മഹാനുഭാവായ നമഃ । കൈവല്യദായകായ । ലോകനായകായ ।
ആദിമധ്യാന്തരഹിതായ । ശുദ്ധായ । സാത്തിവകവിഗ്രഹായ । അസമാനായ ।
സമസ്താത്മനേ । ശരണാഗതവത്സലായ । ഉത്പത്തിസ്ഥിതിസംഹാരകാരണായ ।
സര്‍വകാരണായ । ഗംഭീരായ । സര്‍വഭാവജ്ഞായ । സച്ചിദാനന്ദവിഗ്രഹായ ।
വിഷ്വക്സേനായ । സത്യസന്ധായ । സത്യവാചേ । സത്യവിക്രമായ । സത്യവ്രതായ ।
സത്യരതായ നമഃ ॥ 880 ॥

ഓം സത്യധര്‍മപരായണായ നമഃ । ആപന്നാര്‍തിപ്രശമനായ ।
ദ്രൌപദീമാനരക്ഷകായ । കന്ദര്‍പജനകായ । പ്രാജ്ഞായ ।
ജഗന്നാടകവൈഭവായ । ഭക്തവശ്യായ । ഗുണാതീതായ ।
സര്‍വൈശ്വര്യപ്രദായകായ । ദമഘോഷസുതദ്വേഷിണേ । ബാണബാഹുവിഖണ്ഡനായ ।
ഭീഷ്മമുക്തിപ്രദായ । ദിവ്യായ । കൌരവാന്വയനാശനായ ।
കൌന്തേയപ്രിയബന്ധവേ । പാര്‍ഥസ്യന്ദനസാരഥയേ । നാരസിംഹായ ।
മഹാവീരായ । സ്തംഭജാതായ । മഹാബലായ നമഃ ॥ 900 ॥

ഓം പ്രഹ്ലാദവരദായ നമഃ । സത്യായ । ദേവപൂജ്യായ । അഭയങ്കരായ ।
ഉപേന്ദ്രായ । ഇന്ദ്രാവരജായ । വാമനായ । ബലിബന്ധനായ । ഗജേന്ദ്രവരദായ ।
സ്വാമിനേ । സര്‍വദേവനമസ്കൃതായ । ശേഷപര്യങ്കശയനായ ।
വൈനതേയരഥായ । ജയിനേ । അവ്യാഹതബലൈശ്വര്യസമ്പന്നായ । പൂര്‍ണമാനസായ ।
യോഗീശ്വരേശ്വരായ । സാക്ഷിണേ । ക്ഷേത്രജ്ഞായ ।
ജ്ഞാനദായകായ നമഃ ॥ 920 ॥

ഓം യോഗിഹൃത്പങ്കജാവാസായ നമഃ । യോഗമായാസമന്വിതായ ।
നാദബിന്ദുകലാതീതായ । ചതുര്‍വര്‍ഗഫലപ്രദായ । സുഷുംനാമാര്‍ഗസഞ്ചാരിണേ ।
ദേഹസ്യാന്തരസംസ്ഥിതായ । ദേഹേന്ദിരയമനഃപ്രാണസാക്ഷിണേ ।
ചേതഃപ്രസാദകായ । സൂക്ഷ്മായ । സര്‍വഗതായ । ദേഹിനേ ।
ജ്ഞാനദര്‍പണഗോചരായ । തത്ത്വത്രയാത്മകായ । അവ്യക്തായ । കുണ്ഡലിനേ ।
സമുപാശ്രിതായ । ബ്രഹ്മണ്യായ । സര്‍വധര്‍മജ്ഞായ । ശാന്തായ ।
ദാന്തായ നമഃ ॥ 940 ॥

ഓം ഗതക്ലമായ നമഃ । ശ്രീനിവാസായ । സദാനന്ദായ । വിശ്വമൂര്‍തയേ ।
മഹാപ്രഭവേ । സഹസ്രശീര്‍ഷ്ണേ പുരുഷായ । സഹസ്രാക്ഷായ । സഹസ്രപദേ ।
സമസ്തഭുവനാധാരായ । സമസ്തപ്രാണരക്ഷകായ । സമസ്തായ ।
സര്‍വഭാവജ്ഞായ । ഗോപികാപ്രാണവല്ലഭായ । നിത്യോത്സവായ । നിത്യസൌഖ്യായ ।
നിത്യശ്രിയൈ । നിത്യമങ്ഗലായ । വ്യൂഹാര്‍ചിതായ । ജഗന്നാഥായ നമഃ ॥ 960 ॥

ഓം ശ്രീവൈകുണ്ഠപുരാധിപായ । പൂര്‍ണാനന്ദഘനീഭൂതായ । ഗോപവേഷധരായ ।
ഹരയേ । കലാപകുസുമശ്യാമായ । കോമലായ । ശാന്തവിഗ്രഹായ ।
ഗോപാങ്ഗനാവൃതായ । അനന്തായ । വൃന്ദാവനസമാശ്രയായ । വേണുനാദരതായ ।
ശ്രേഷ്ഠായ । ദേവാനാം ഹിതകാരകായ । ജലക്രീഡാസമാസക്തായ । നവനീതസ്യ
തസ്കരായ । ഗോപാലകാമിനീജാരായ । ചോരജാരശിഖാമണയേ । പരസ്മൈ ജ്യോതിഷേ ।
പരാകാശായ । പരാവാസായ നമഃ ॥ 980 ॥

ഓം ഓം പരിസ്ഫുടായ നമഃ । അഷ്ടാദശാക്ഷരായ മന്ത്രായ ।
വ്യാപകായ । ലോകപാവനായ । സപ്തകോടിമഹാമന്ത്രശേഖരായ ।
ദേവശേഖരായ । വിജ്ഞാനജ്ഞാനസന്ധാനായ । തേജോരശയേ ।
ജഗത്പതയേ । ഭക്തലോകപ്രസന്നാത്മനേ । ഭക്തമന്ദാരവിഗ്രഹായ ।
ഭക്തദാരിദ്ര്യശമനായ । ഭക്താനാം പ്രീതിദായകായ ।
ഭക്താധീനമനഃപൂജ്യായ । ഭക്തലോകശിവങ്കരായ । ഭക്താഭീഷ്ടപ്രദായ ।
സര്‍വഭത്കാഘൌഘനികൃതന്തകായ । അപാരകരുണാസിന്ധവേ । ഭഗവതേ ।
ഭക്തതത്പരായ ॥ 1000 ॥

ഇതി ശ്രീഗോപാലസഹസ്രനാമാവലിഃ സമാപ്താ ।

Also Read 1000 Names of Sri Gopal:

1000 Names of Shri Guhya Nama Ucchista Ganesha | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalama | Oriya | Telugu | Tamil