Sahasranamavali Vishnu Stotram

1000 Names of Sri Gopala | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Punjabi

Shri Gopala Sahasranamavali Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਗੋਪਾਲਸਹਸ੍ਰਨਾਮਾਵਲਿਃ ॥

ॐ ਕ੍ਲੀਂ ਦੇਵਾਯ ਨਮਃ । ਕਾਮਦੇਵਾਯ । ਕਾਮਬੀਜ ਸ਼ਿਰੋਮਣਯੇ । ਸ਼੍ਰੀਗੋਪਾਲਾਯ ।
ਮਹੀਪਾਲਾਯ । ਵੇਦਵੇਦਾਙ੍ਗਪਾਰਗਾਯ । ਕਸ਼੍ਣਾਯ । ਕਮਲਪਤ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਯ ।
ਪੁਣ੍ਡਰੀਕਾਯ । ਸਨਾਤਨਾਯ । ਗੋਪਤਯੇ । ਭੂਪਤਯੇ । ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੇ । ਪ੍ਰਹਰ੍ਤ੍ਰੇ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਤੋਮੁਖਾਯ । ਆਦਿਕਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਮਹਾਕਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਮਹਾਕਾਲਾਯ । ਪ੍ਰਤਾਪਵਤੇ ।
ਜਗਜ੍ਜੀਵਾਯ । ਜਗਦ੍ਧਾਤ੍ਰੇ । ਜਗਦ੍ਭਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਜਗਦ੍ਵਸਵੇ ਨਮਃ ॥ ੨੦ ॥

ॐ ਮਤ੍ਸ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ਭੀਮਾਯ । ਕੁਹੂਭਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਹਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਵਾਰਾਹਮੂਰ੍ਤਿਮਤੇ ।
ਨਾਰਾਯਣਾਯ । ਹਸ਼ੀਕੇਸ਼ਾਯ । ਗੋਵਿਨ੍ਦਾਯ । ਗਰੁਡਧ੍ਵਜਾਯ । ਗੋਕੁਲੇਸ਼ਾਯ ।
ਮਹਾਚਨ੍ਦ੍ਰਾਯ । ਸ਼ਰ੍ਵਰੀਪ੍ਰਿਯਕਾਰਕਾਯ । ਕਮਲਾਮੁਖਲੋਲਾਕ੍ਸ਼ਾਯ ।
ਪੁਣ੍ਡਰੀਕਾਯ । ਸ਼ੁਭਾਵਹਾਯ । ਦੁਰ੍ਵਾਸਸੇ । ਕਪਿਲਾਯ । ਭੌਮਾਯ ।
ਸਿਨ੍ਧੁਸਾਗਰਸਮ੍ਭਵਾਯ । ਗੋਵਿਨ੍ਦਾਯ ਨਮਃ ॥ ੪੦ ॥

ॐ ਗੋਪਤਯੇ ਨਮਃ । ਗੋਤ੍ਰਾਯ । ਕਾਲਿਨ੍ਦੀਪ੍ਰੇਮਪੂਰਕਾਯ । ਗੋਪਸ੍ਵਾਮਿਨੇ ।
ਗੋਕੁਲੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ । ਗੋਵਰ੍ਧਨਵਰਪ੍ਰਦਾਯ । ਨਨ੍ਦਾਦਿਗੋਕੁਲਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ । ਦਾਤ੍ਰੇ ।
ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਭਞ੍ਜਨਾਯ । ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਦਾਤ੍ਰੇ । ਸਰ੍ਵਕਾਮਵਰਪ੍ਰਦਾਯ ।
ਆਦਿਕਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਮਹੀਭਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਸਰ੍ਵਸਾਗਰਸਿਨ੍ਧੁਜਾਯ । ਗਜਗਾਮਿਨੇ ।
ਗਜੋਦ੍ਧਾਰਿਣੇ । ਕਾਮਿਨੇ । ਕਾਮਕਲਾਨਿਧਯੇ । ਕਲਙ੍ਕਰਹਿਤਾਯ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਬਿਮ੍ਬਾਸ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ॥ ੬੦ ॥

ॐ ਬਿਮ੍ਬਸਤ੍ਤਮਾਯ ਨਮਃ । ਮਾਲਾਕਾਰਕਪਾਕਾਰਾਯ । ਕੋਕਿਲਸ੍ਵਰਭੂਸ਼ਣਾਯ ।
ਰਾਮਾਯ । ਨੀਲਾਮ੍ਬਰਾਯ । ਦੇਵਾਯ । ਹਲਿਨੇ । ਦ੍ਵਿਵਿਦਮਰ੍ਦਨਾਯ ।
ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਪੁਰੀਭੇਤ੍ਤ੍ਰੇ । ਮਹਾਮਾਰੀਵਿਨਾਸ਼ਨਾਯ । ਸ਼ਿਵਾਯ । ਸ਼ਿਵਤਮਾਯ ।
ਭੇਤ੍ਤ੍ਰੇ । ਬਲਾਰਾਤਿਪ੍ਰਪੂਜਕਾਯ । ਕੁਮਾਰੀਵਰਦਾਯਿਨੇ । ਵਰੇਣ੍ਯਾਯ ।
ਮੀਨਕੇਤਨਾਯ । ਨਰਾਯ । ਨਾਰਾਯਣਾਯ । ਧੀਰਾਯ ਨਮਃ ॥ ੮੦ ॥

ॐ ਧਰਾਪਤਯੇ ਨਮਃ । ਉਦਾਰਧਿਯੇ । ਸ਼੍ਰੀਪਤਯੇ । ਸ਼੍ਰੀਨਿਧਯੇ । ਸ਼੍ਰੀਮਤੇ ।
ਮਾਪਤਯੇ । ਪ੍ਰਤਿਰਾਜਘ੍ਨੇ । ਵਨ੍ਦਾਪਤਯੇ । ਕੁਲਾਯ । ਗ੍ਰਾਮਿਣੇ ।
ਧਾਮ੍ਨੇ । ਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ । ਸਨਾਤਨਾਯ । ਰੇਵਤੀਰਮਣਾਯ । ਰਾਮਾਯ । ਪ੍ਰਿਯਾਯ ।
ਚਞ੍ਚਲਲੋਚਨਾਯ । ਰਾਮਾਯਣਸ਼ਰੀਰਾਯ । ਰਾਮਾਰਾਮਾਯ ।
ਸ਼੍ਰਿਯਃਪਤਯੇ ਨਮਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ॐ ਸ਼ਰ੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ । ਸ਼ਰ੍ਵਰ੍ਯੈ । ਸ਼ਰ੍ਵਾਯ । ਸਰ੍ਵਤ੍ਰਸ਼ੁਭਦਾਯਕਾਯ ।
ਰਾਧਾਯ । ਰਾਧਯਿਤ੍ਰੇ । ਰਾਧਿਨੇ । ਰਾਧਾਚਿਤ੍ਤਪ੍ਰਮੋਦਕਾਯ ।
ਰਾਧਾਹਦਯਾਮ੍ਭੋਜਸ਼ਟ੍ਪਦਾਯ । ਰਾਧਾਲਿਙ੍ਗਨਸਮ੍ਮੋਦਾਯ ।
ਰਾਧਾਨਰ੍ਤਨਕੌਤੁਕਾਯ । ਰਾਧਾਸਞ੍ਜਾਤਸਮ੍ਪ੍ਰੀਤਯੇ । ਰਾਧਾਕਾਮਫਲਪ੍ਰਦਾਯ ।
ਵਨ੍ਦਾਪਤਯੇ । ਕੋਕਨਿਧਯੇ । ਕੋਕਸ਼ੋਕਵਿਨਾਸ਼ਨਾਯ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਪਤਯੇ ਨਮਃ ॥ ੧੨੦ ॥

ॐ ਚਨ੍ਦ੍ਰਪਤਯੇ ਨਮਃ । ਚਣ੍ਡਕੋਦਣ੍ਡਭਞ੍ਜਨਾਯ । ਰਾਮਾਯ ਦਾਸ਼ਰਥਯੇ ।
ਰਾਮਾਯ ਭਗੁਵਂਸ਼ਸਮੁਦ੍ਭਵਾਯ । ਆਤ੍ਮਾਰਾਮਾਯ । ਜਿਤਕ੍ਰੋਧਾਯ । ਅਮੋਹਾਯ ।
ਮੋਹਾਨ੍ਧਭਞ੍ਜਨਾਯ । ਵਸ਼ਭਾਨੁਭਵਾਯ । ਭਾਵਿਨੇ । ਕਾਸ਼੍ਯਪਯੇ ।
ਕਰੁਣਾਨਿਧਯੇ । ਕੋਲਾਹਲਾਯ । ਹਲਾਯ । ਹਾਲਿਨੇ । ਹਲਿਨੇ । ਹਲਧਰਪ੍ਰਿਯਾਯ ।
ਰਾਧਾਮੁਖਾਬ੍ਜਮਾਰ੍ਤਾਣ੍ਡਾਯ । ਭਾਸ੍ਕਰਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੪੦ ॥

ॐ ਰਵਿਜਾਯ ਨਮਃ । ਵਿਧਵੇ । ਵਿਧਯੇ । ਵਿਧਾਤ੍ਰੇ । ਵਰੁਣਾਯ । ਵਾਰੁਣਾਯ ।
ਵਾਰੁਣੀਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਰੋਹਿਣੀਹਦਯਾਨਨ੍ਦਿਨੇ । ਵਸੁਦੇਵਾਤ੍ਮਜਾਯ । ਬਲਿਨੇ ।
ਨੀਲਾਮ੍ਬਰਾਯ । ਰੌਹਿਣੇਯਾਯ । ਜਰਾਸਨ੍ਧਵਧਾਯ । ਅਮਲਾਯ । ਨਾਗੋਜਵਾਮ੍ਭਾਯ ।
ਵਿਰੁਦਾਯ । ਵੀਰਘ੍ਨੇ । ਵਰਦਾਯ । ਬਲਿਨੇ । ਗੋਪਦਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੬੦ ॥

ॐ ਵਿਜਯਿਨੇ ਨਮਃ । ਵਿਦੁਸ਼ੇ । ਸ਼ਿਪਿਵਿਸ਼੍ਟਾਯ । ਸਨਾਤਨਾਯ ।
ਪਰ੍ਸ਼ੁਰਾਮਵਚੋਗ੍ਰਾਹਿਣੇ । ਵਰਗ੍ਰਾਹਿਣੇ । ਸਗਾਲਘ੍ਨੇ । ਦਮਘੋਸ਼ੋਪਦੇਸ਼੍ਟ੍ਰੇ ।
ਰਥਗ੍ਰਾਹਿਣੇ । ਸੁਦਰ੍ਸ਼ਨਾਯ । ਹਰਗ੍ਰਾਹਿਣੇ । ਵੀਰਪਤ੍ਨੀਯਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ ।
ਜਰਾਵ੍ਯਾਧਿਵਿਘਾਤਕਾਯ । ਦ੍ਵਾਰਕਾਵਾਸਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞਾਯ । ਹੁਤਾਸ਼ਨਵਰਪ੍ਰਦਾਯ ।
ਯਮੁਨਾਵੇਗਸਂਹਾਰਿਣੇ । ਨੀਲਾਮ੍ਬਰਧਰਾਯ । ਪ੍ਰਭਵੇ । ਵਿਭਵੇ । ਸ਼ਰਾਸਨਾਯ ।
ਧਨ੍ਵਿਨੇ ਨਮਃ ॥ ੧੮੦ ॥

ॐ ਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ । ਗਣਨਾਯਕਾਯ । ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਾਯ । ਲਕ੍ਸ਼ਣਾਯ । ਲਕ੍ਸ਼੍ਯਾਯ ।
ਰਕ੍ਸ਼ੋਵਂਸ਼ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਯ । ਵਾਮਨਾਯ । ਵਾਮਨੀਭੂਤਾਯ । ਵਮਨਾਯ ।
ਵਮਨਾਰੁਹਾਯ । ਯਸ਼ੋਦਾਨਨ੍ਦਨਾਯ । ਕਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਯਮਲਾਰ੍ਜੁਨਮੁਕ੍ਤਿਦਾਯ ।
ਉਲੂਖਲਿਨੇ । ਮਹਾਮਾਨਾਯ । ਦਾਮਬਦ੍ਧਾਹ੍ਵਯਿਨੇ । ਸ਼ਮਿਨੇ । ਭਕ੍ਤਾਨੁਕਾਰਿਣੇ ।
ਭਗਵਤੇ । ਕੇਸ਼ਵਾਯ ਨਮਃ ॥ ੨੦੦ ॥

ॐ ਅਚਲਧਾਰਕਾਯ ਨਮਃ । ਕੇਸ਼ਿਘ੍ਨੇ । ਮਧੁਘ੍ਨੇ । ਮੋਹਿਨੇ ।
ਵਸ਼ਾਸੁਰਵਿਘਾਤਕਾਯ । ਅਘਾਸੁਰਵਿਘਾਤਿਨੇ । ਪੂਤਨਾਮੋਕ੍ਸ਼ਦਾਯਕਾਯ ।
ਕੁਬ੍ਜਾਵਿਨੋਦਿਨੇ । ਭਾਗਵਤੇ । ਕਂਸਮਤ੍ਯਵੇ । ਮਹਾਮਖੀਨੇ । ਅਸ਼੍ਵਮੇਧਾਯ ।
ਵਾਜਪੇਯਾਯ । ਗੋਮੇਧਾਯ । ਨਰਮੇਧਵਤੇ । ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਕੋਟਿਲਾਵਣ੍ਯਾਯ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਕੋਟਿਸੁਸ਼ੀਤਲਾਯ । ਰਵਿਕੋਟਿਪ੍ਰਤੀਕਾਸ਼ਾਯ । ਵਾਯੁਕੋਟਿਮਹਾਬਲਾਯ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ ਨਮਃ ॥ ੨੨੦ ॥

ॐ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਕਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਕਮਲਾਵਾਞ੍ਛਿਤਪ੍ਰਦਾਯ । ਕਮਲਿਨੇ । ਕਮਲਾਕ੍ਸ਼ਾਯ ।
ਕਮਲਾਮੁਖਲੋਲੁਪਾਯ । ਕਮਲਾਵ੍ਰਤਧਾਰਿਣੇ । ਕਮਲਾਭਾਯ । ਪੁਰਨ੍ਦਰਾਯ ।
ਕੋਮਲਾਯ । ਵਾਰੁਣਾਯ । ਰਾਜ੍ਞੇ । ਜਲਜਾਯ । ਜਲਧਾਰਕਾਯ । ਹਾਰਕਾਯ ।
ਸਰ੍ਵਪਾਪਘ੍ਨਾਯ । ਪਰਮੇਸ਼੍ਠਿਨੇ । ਪਿਤਾਮਹਾਯ । ਖਡ੍ਗਧਾਰਿਣੇ ।
ਕਪਾਕਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ॥ ੪੪੦ ॥

ॐ ਰਾਧਾਰਮਣਸੁਨ੍ਦਰਾਯ ਨਮਃ । ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਰਣ੍ਯਸਮ੍ਭੋਗਿਨੇ ।
ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗਫਣਾਲਯਾਯ । ਕਾਮਾਯ । ਸ਼੍ਯਾਮਾਯ । ਸੁਖਸ਼੍ਰੀਦਾਯ । ਸ਼੍ਰੀਪਤਯੇ ।
ਸ਼੍ਰੀਨਿਧਯੇ । ਕਤਿਨੇ । ਹਰਯੇ । ਹਰਾਯ । ਨਰਾਯ । ਨਾਰਾਯ । ਨਰੋਤ੍ਤਮਾਯ ।
ਇਸ਼ੁਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਗੋਪਾਲਚਿਤ੍ਤਹਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਕਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਸਂਸਾਰਤਾਰਕਾਯ । ਆਦਿਦੇਵਾਯ ।
ਮਹਾਦੇਵਾਯ ਨਮਃ ॥ ੪੬੦ ॥

ॐ ਗੌਰੀਗੁਰਵੇ ਨਮਃ । ਅਨਾਸ਼੍ਰਯਾਯ । ਸਾਧਵੇ । ਮਧਵੇ । ਵਿਧਵੇ । ਧਾਤ੍ਰੇ ।
ਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ । ਅਕ੍ਰੂਰਪਰਾਯਣਾਯ । ਰੋਲਮ੍ਬਿਨੇ । ਹਯਗ੍ਰੀਵਾਯ । ਵਾਨਰਾਰਯੇ ।
ਵਨਾਸ਼੍ਰਯਾਯ । ਵਨਾਯ । ਵਨਿਨੇ । ਵਨਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਯ । ਮਹਾਵਨ੍ਦ੍ਯਾਯ ।
ਮਹਾਮੁਨਯੇ । ਸ੍ਯਮਨ੍ਤਕਮਣਿਪ੍ਰਾਜ੍ਞਾਯ । ਵਿਜ੍ਞਾਯ ।
ਵਿਘ੍ਨਵਿਘਾਤਕਾਯ ਨਮਃ ॥ ੪੮੦ ॥

ॐ ਗੋਵਰ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ । ਵਰ੍ਧਨੀਯਾਯ । ਵਰ੍ਧਨੀਵਰ੍ਧਨਪ੍ਰਿਯਾਯ ।
ਵਾਰ੍ਧਨ੍ਯਾਯ । ਵਧਨਾਯ । ਵਰ੍ਧਿਨੇ । ਵਰ੍ਧਿਸ਼੍ਣਵੇ । ਸੁਖਪ੍ਰਿਯਾਯ ।
ਵਰ੍ਧਿਤਾਯ । ਵਰ੍ਧਕਾਯ । ਵਦ੍ਧਾਯ । ਵਨ੍ਦਾਰਕਜਨਪ੍ਰਿਯਾਯ ।
ਗੋਪਾਲਰਮਣੀਭਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਸਾਮ੍ਬਕੁਸ਼੍ਠਵਿਨਾਸ਼ਨਾਯ । ਰੁਕ੍ਮਿਣੀਹਰਣਾਯ । ਪ੍ਰੇਮ੍ਣੇ ।
ਪ੍ਰੇਮਿਣੇ । ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਵਲੀਪਤਯੇ । ਸ਼੍ਰੀਕਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਵਿਸ਼੍ਵਭਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ॥ ੫੦੦ ॥

ॐ ਨਰਾਯ ਨਮਃ । ਪ੍ਰਸ਼ਸ੍ਤਾਯ । ਮੇਘਨਾਦਘ੍ਨੇ । ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਦੇਵਾਯ ।
ਦੀਨਾਨਾਮੁਦ੍ਧਾਰਕਰਣਕ੍ਸ਼ਮਾਯ । ਕਸ਼੍ਣਾਯ । ਕਮਲਪਤ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਯ ।
ਕਸ਼੍ਣਾਯ । ਕਮਲਲੋਚਨਾਯ । ਕਸ਼੍ਣਾਯ । ਕਾਮਿਨੇ । ਸਦਾਕਸ਼੍ਣਾਯ ।
ਸਮਸ੍ਤਪ੍ਰਿਯਕਾਰਕਾਯ । ਨਨ੍ਦਾਯ । ਨਨ੍ਦਿਨੇ । ਮਹਾਨਨ੍ਦਿਨੇ । ਮਾਦਿਨੇ । ਮਾਦਨਕਾਯ ।
ਕਿਲਿਨੇ । ਮਿਲਿਨੇ ਨਮਃ ॥ ੫੪੦ ॥

ॐ ਹਿਲਿਨੇ ਨਮਃ । ਗਿਲਿਨੇ । ਗੋਲਿਨੇ । ਗੋਲਾਯ । ਗੋਲਾਲਯਾਯ । ਗੁਲਿਨੇ ।
ਗੁਗ੍ਗੁਲਿਨੇ । ਮਾਰਕਿਨੇ । ਸ਼ਾਖਿਨੇ । ਵਟਾਯ । ਪਿਪ੍ਪਲਕਾਯ । ਕਤਿਨੇ ।
ਮੇਚ੍ਛਘ੍ਨੇ । ਕਾਲਹਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਯਸ਼ੋਦਾਯ । ਯਸ਼ਸੇ । ਅਚ੍ਯੁਤਾਯ । ਕੇਸ਼ਵਾਯ ।
ਵਿਸ਼੍ਣਵੇ । ਹਰਯੇ ਨਮਃ ॥ ੫੬੦ ॥

ॐ ਸਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ਜਨਾਰ੍ਦਨਾਯ । ਹਂਸਾਯ । ਨਾਰਾਯਣਾਯ । ਨੀਲਾਯ । ਲੀਨਾਯ ।
ਭਕ੍ਤਿਪਰਾਯਣਾਯ । ਜਾਨਕੀਵਲ੍ਲਭਾਯ । ਰਾਮਾਯ । ਵਿਰਾਮਾਯ । ਵਿਸ਼ਨਾਸ਼ਨਾਯ ।
ਸਿਂਹਭਾਨਵੇ । ਮਹਾਭਾਨਵੇ । ਮਹੋਦਧਯੇ । ਸਮੁਦ੍ਰਾਯ । ਅਬ੍ਧਯੇ । ਅਕੂਪਾਰਾਯ ।
ਪਾਰਾਵਰਾਯ । ਸਰਿਤ੍ਪਤਯੇ ਨਮਃ ॥ ੫੮੦ ॥

ॐ ਗੋਕੁਲਾਨਨ੍ਦਕਾਰਿਣੇ ਨਮਃ । ਪ੍ਰਤਿਜ੍ਞਾਪਰਿਪਾਲਕਾਯ । ਸਦਾਰਾਮਾਯ ।
ਕਪਾਰਾਮਾਯ । ਮਹਾਰਾਮਾਯ । ਧਨੁਰ੍ਧਰਾਯ । ਪਰ੍ਵਤਾਯ । ਪਰ੍ਵਤਾਕਾਰਾਯ ।
ਗਯਾਯ । ਗੇਯਾਯ । ਦ੍ਵਿਜਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਕਮ੍ਬਲਾਸ਼੍ਵਤਰਾਯ । ਰਾਮਾਯ ।
ਰਾਮਾਯਣਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਾਯ । ਦਿਵੇ । ਦਿਵੋ । ਦਿਵਸਾਯ । ਦਿਵ੍ਯਾਯ । ਭਵ੍ਯਾਯ ।
ਭਾਗਿਨੇ । ਭਯਾਪਹਾਯ ਨਮਃ ॥ ੬੦੦ ॥

ॐ ਪਾਰ੍ਵਤੀਭਾਗ੍ਯਸਹਿਤਾਯ ਨਮਃ । ਭਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਸਹਾਯਵਤੇ ।
ਵਿਲਾਸਿਨੇ । ਸਾਹਸਿਨੇ । ਸਰ੍ਵਿਨੇ । ਗਰ੍ਵਿਨੇ । ਗਰ੍ਵਿਤਲੋਚਨਾਯ । ਮੁਰਾਰਯੇ ।
ਲੋਕਧਰ੍ਮਜ੍ਞਾਯ । ਜੀਵਨਾਯ । ਜੀਵਨਾਨ੍ਤਕਾਯ । ਯਮਾਯ । ਯਮਾਰਯੇ ।
ਯਮਨਾਯ । ਯਮਿਨੇ । ਯਮਵਿਘਾਤਕਾਯ । ਵਂਸ਼ੁਲਿਨੇ । ਪਾਂਸ਼ੁਲਿਨੇ ।
ਪਾਂਸਵੇ ਨਮਃ ॥ ੬੨੦ ॥

ॐ ਪਾਣ੍ਡਵੇ ਨਮਃ । ਅਰ੍ਜੁਨਵਲ੍ਲਭਾਯ । ਲਲਿਤਾਯੈ । ਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾਮਾਲਾਯੈ ।
ਮਾਲਿਨੇ । ਮਾਲਾਮ੍ਬੁਜਾਸ਼੍ਰਯਾਯ । ਅਮ੍ਬੁਜਾਕ੍ਸ਼ਾਯ । ਮਹਾਯਕ੍ਸ਼ਾਯ । ਦਕ੍ਸ਼ਾਯ ।
ਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਪ੍ਰਭਵੇ । ਮਣਯੇ । ਦਿਨਮਣਯੇ । ਕੇਦਾਰਾਯ । ਬਦਰੀਸ਼੍ਰਯਾਯ ।
ਬਦਰੀਵਨਸਮ੍ਪ੍ਰੀਤਾਯ । ਵ੍ਯਾਸਾਯ । ਸਤ੍ਯਵਤੀਸੁਤਾਯ । ਅਮਰਾਰਿਨਿਹਨ੍ਤ੍ਰੇ ।
ਸੁਧਾਸਿਨ੍ਧੁਵਿਧੂਦਯਾਯ । ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ॥ ੬੪੦ ॥

ॐ ਰਵਯੇ ਨਮਃ । ਸ਼ਿਵਾਯ । ਸ਼ੂਲਿਨੇ । ਚਕ੍ਰਿਣੇ । ਗਦਾਧਰਾਯ । ਸ਼੍ਰੀਕਰ੍ਤ੍ਰੇ ।
ਸ਼੍ਰੀਪਤਯੇ । ਸ਼੍ਰੀਦਾਯ । ਸ਼੍ਰੀਦੇਵਾਯ । ਦੇਵਕੀਸੁਤਾਯ । ਸ਼੍ਰੀਪਤਯੇ ।
ਪੁਣ੍ਡਰੀਕਾਕ੍ਸ਼ਾਯ । ਪਦ੍ਮਨਾਭਾਯ । ਜਗਤ੍ਪਤਯੇ । ਵਾਸੁਦੇਵਾਯ । ਅਪ੍ਰਮੇਯਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਕੇਸ਼ਵਾਯ । ਗਰੁਡਧ੍ਵਜਾਯ । ਨਾਰਾਯਣਾਯ । ਪਰਸ੍ਮੈ ਧਾਮ੍ਨੇ ਨਮਃ ॥ ੬੬੦ ॥

ॐ ਦੇਵਦੇਵਾਯ ਨਮਃ । ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਾਯ । ਚਕ੍ਰਪਾਣਯੇ । ਕਲਾਪੂਰ੍ਣਾਯ ।
ਵੇਦਵੇਦ੍ਯਾਯ । ਦਯਾਨਿਧਯੇ । ਭਗਵਤੇ । ਸਰ੍ਵਭੂਤੇਸ਼ਾਯ । ਗੋਪਾਲਾਯ ।
ਸਰ੍ਵਪਾਲਕਾਯ । ਅਨਨ੍ਤਾਯ । ਨਿਰ੍ਗੁਣਾਯ । ਨਿਤ੍ਯਾਯ । ਨਿਰ੍ਵਿਕਲ੍ਪਾਯ ।
ਨਿਰਞ੍ਜਨਾਯ । ਨਿਰਾਧਾਰਾਯ । ਨਿਰਾਕਾਰਾਯ । ਨਿਰਾਭਾਸਾਯ । ਨਿਰਾਸ਼੍ਰਯਾਯ ।
ਪੁਰੁਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ॥ ੬੮੦ ॥

ॐ ਪ੍ਰਣਵਾਤੀਤਾਯ ਨਮਃ । ਮੁਕੁਨ੍ਦਾਯ । ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਾਯ । ਕ੍ਸ਼ਣਾਵਨਯੇ ।
ਸਾਰ੍ਵਭੌਮਾਯ । ਵੈਕੁਣ੍ਠਾਯ । ਭਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲਾਯ । ਵਿਸ਼੍ਣਵੇ । ਦਾਮੋਦਰਾਯ ।
ਕਸ਼੍ਣਾਯ । ਮਾਧਵਾਯ । ਮਧੁਰਾਪਤਯੇ । ਦੇਵਕੀਗਰ੍ਭਸਮ੍ਭੂਤਾਯ ।
ਯਸ਼ੋਦਾਵਤ੍ਸਲਾਯ । ਹਰਯੇ । ਸ਼ਿਵਾਯ । ਸਙ੍ਕਰ੍ਸ਼ਣਾਯ । ਸ਼ਮ੍ਭਵੇ ।
ਭੂਤਨਾਥਾਯ । ਦਿਵਸ੍ਪਤਯੇ ਨਮਃ ॥ ੭੦੦ ॥

ॐ ਅਵ੍ਯਯਾਯ ਨਮਃ । ਸਰ੍ਵਧਰ੍ਮਜ੍ਞਾਯ । ਨਿਰ੍ਮਲਾਯ । ਨਿਰੁਪਦ੍ਰਵਾਯ ।
ਨਿਰ੍ਵਾਣਨਾਯਕਾਯ । ਨਿਤ੍ਯਾਯ । ਨੀਲਜੀਮੂਤਸਨ੍ਨਿਭਾਯ । ਕਲਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਯ ।
ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾਯ । ਕਮਲਾਰੂਪਤਤ੍ਪਰਾਯ । ਹਸ਼ੀਕੇਸ਼ਾਯ । ਪੀਤਵਾਸਸੇ ।
ਵਸੁਦੇਵਪ੍ਰਿਯਾਤ੍ਮਜਾਯ । ਨਨ੍ਦਗੋਪਕੁਮਾਰਾਰ੍ਯਾਯ । ਨਵਨੀਤਾਸ਼ਨਾਯ । ਵਿਭਵੇ ।
ਪੁਰਾਣਪੁਰੁਸ਼ਾਯ । ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾਯ । ਸ਼ਙ੍ਖਪਾਣਯੇ । ਸੁਵਿਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ ॥ ੭੨੦ ॥

ॐ ਅਨਿਰੁਦ੍ਧਾਯ ਨਮਃ । ਚਕ੍ਰਧਰਾਯ । ਸ਼ਾਰ੍ਙ੍ਗਪਾਣਯੇ । ਚਤੁਰ੍ਭੁਜਾਯ ।
ਗਦਾਧਰਾਯ । ਸੁਰਾਰ੍ਤਿਘ੍ਨਾਯ । ਗੋਵਿਨ੍ਦਾਯ । ਨਨ੍ਦਕਾਯੁਧਾਯ ।
ਵਨ੍ਦਾਵਨਚਰਾਯ । ਸ਼ੌਰਯੇ । ਵੇਣੁਵਾਦ੍ਯਵਿਸ਼ਾਰਦਾਯ । ਤਣਾਵਰ੍ਤਾਨ੍ਤਕਾਯ ।
ਭੀਮਸਾਹਸਾਯ । ਬਹੁਵਿਕ੍ਰਮਾਯ । ਸ਼ਕਟਾਸੁਸਂਹਾਰਿਣੇ । ਬਕਾਸੁਰਵਿਨਾਸ਼ਨਾਯ ।
ਧੇਨੁਕਾਸੁਰਸਂਹਾਰਿਣੇ । ਪੂਤਨਾਰਯੇ । ਨਕੇਸਰਿਣੇ ।
ਪਿਤਾਮਹਾਯ ਨਮਃ ॥ ੭੪੦ ॥

ॐ ਗੁਰਵੇ ਨਮਃ । ਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੇ । ਪ੍ਰਤ੍ਯਗਾਤ੍ਮਨੇ । ਸਦਾਸ਼ਿਵਾਯ । ਅਪ੍ਰਮੇਯਾਯ ।
ਪ੍ਰਭਵੇ । ਪ੍ਰਾਜ੍ਞਾਯ । ਅਪ੍ਰਤਰ੍ਕ੍ਯਾਯ । ਸ੍ਵਪ੍ਨਵਰ੍ਧਨਾਯ । ਧਨ੍ਯਾਯ ।
ਮਾਨ੍ਯਾਯ । ਭਵਾਯ । ਭਾਵਾਯ । ਘੋਰਾਯ । ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਯ । ਜਗਦ੍ਗੁਰਵੇ ।
ਅਨ੍ਤਰ੍ਯਾਮਿਣੇ । ਈਸ਼੍ਵਰਾਯ । ਦਿਵ੍ਯਾਯ । ਦੈਵਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ॥ ੭੬੦ ॥

ॐ ਦੇਵਸਂਸ੍ਤੁਤਾਯ ਨਮਃ । ਕ੍ਸ਼ੀਰਾਬ੍ਧਿਸ਼ਯਨਾਯ । ਧਾਤ੍ਰੇ । ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਵਤੇ ।
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਾਗ੍ਰਜਾਯ । ਧਾਤ੍ਰੀਪਤਯੇ । ਅਮੇਯਾਤ੍ਮਨੇ । ਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰਪੂਜਿਤਾਯ ।
ਲੋਕਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੇ । ਜਗਚ੍ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ੇ । ਪੁਣ੍ਯਚਾਰਿਤ੍ਰਕੀਰ੍ਤਨਾਯ ।
ਕੋਟਿਮਨ੍ਮਥਸੌਨ੍ਦਰ੍ਯਾਯ । ਜਗਨ੍ਮੋਹਨਵਿਗ੍ਰਹਾਯ । ਮਨ੍ਦਸ੍ਮਿਤਤਨਵੇ ।
ਗੋਪਗੋਪਿਕਾਪਰਿਵੇਸ਼੍ਟਿਤਾਯ । ਫੁਲ੍ਲਾਰਵਿਨ੍ਦਨਯਨਾਯ । ਚਾਣੂਰਾਨ੍ਧ੍ਰਨਿਸ਼ੂਦਨਾਯ ।
ਇਨ੍ਦੀਵਰਦਲਸ਼੍ਯਾਮਾਯ । ਬਰ੍ਹਿਬਰ੍ਹਾਵਤਂਸਕਾਯ ।
ਮੁਰਲੀਨਿਨਦਾਹ੍ਵਾਦਾਯ ਨਮਃ ॥ ੭੮੦ ॥

ॐ ਦਿਵ੍ਯਮਾਲਾਮ੍ਬਰਾਵਤਾਯ ਨਮਃ । ਸੁਕਪੋਲਯੁਗਾਯ । ਸੁਭ੍ਰੂਯੁਗਲਾਯ ।
ਸੁਲਲਾਟਕਾਯ । ਕਮ੍ਬੁਗ੍ਰੀਵਾਯ । ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ਾਯ । ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਵਤੇ ।
ਸ਼ੁਭਲਕ੍ਸ਼ਣਾਯ । ਪੀਨਵਕ੍ਸ਼ਸੇ । ਚਤੁਰ੍ਬਾਹਵੇ । ਚਤੁਰ੍ਮੂਰ੍ਤਯੇ ।
ਤ੍ਰਿਵਿਕ੍ਰਮਾਯ । ਕਲਙ੍ਕਰਹਿਤਾਯ । ਸ਼ੁਦ੍ਧਾਯ । ਦੁਸ਼੍ਟਸ਼ਤ੍ਰੁਨਿਬਰ੍ਹਣਾਯ ।
ਕਿਰੀਟਕੁਣ੍ਡਲਧਰਾਯ । ਕਟਕਾਙ੍ਗਦਮਣ੍ਡਿਤਾਯ । ਮੁਦ੍ਰਿਕਾਭਰਣੋਪੇਤਾਯ ।
ਕਟਿਸੂਤ੍ਰਵਿਰਾਜਿਤਾਯ । ਮਞ੍ਜੀਰਰਞ੍ਜਿਤਪਦਾਯ ਨਮਃ ॥ ੮੦੦ ॥

ॐ ਸਰ੍ਵਾਭਰਣਭੂਸ਼ਿਤਾਯ ਨਮਃ । ਵਿਨ੍ਯਸ੍ਤਪਾਦਯੁਗਲਾਯ ।
ਦਿਵ੍ਯਮਙ੍ਗਲਵਿਗ੍ਰਹਾਯ । ਗੋਪਿਕਾਨਯਨਾਨ੍ਦਾਯ । ਪੂਰ੍ਣਚਨ੍ਦ੍ਰਨਿਭਾਨਨਾਯ ।
ਸਮਸ੍ਤਜਗਦਾਨਨ੍ਦਾਯ । ਸੁਨ੍ਦਰਾਯ । ਲੋਕਨਨ੍ਦਨਾਯ । ਯਮੁਨਾਤੀਰਸਞ੍ਚਾਰਿਣੇ ।

ਰਾਧਾਮਨ੍ਮਥਵੈਭਵਾਯ । ਗੋਪਨਾਰੀਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਦਾਨ੍ਤਾਯ । ਗੋਪੀਵਸ੍ਤ੍ਰਾਪਹਾਰਕਾਯ ।
ਸ਼ਙ੍ਗਾਰਮੂਰ੍ਤਯੇ । ਸ਼੍ਰੀਧਾਮ੍ਨੇ । ਤਾਰਕਾਯ । ਮੂਲਕਾਰਣਾਯ ।
ਸਸ਼੍ਟਿਸਂਰਕ੍ਸ਼ਣੋਪਾਯਾਯ । ਕ੍ਰੂਰਾਸੁਰਵਿਭਞ੍ਜਨਾਯ ।
ਨਰਕਾਸੁਰਸਂਹਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ॥ ੮੨੦ ॥

ॐ ਮੁਰਾਰਯੇ ਨਮਃ । ਵੈਰਿਮਰ੍ਦਨਾਯ । ਆਦਿਤੇਯਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਦੈਤ੍ਯਭੀਕਰਾਯ ।
ਯਦੁਸ਼ੇਖਰਾਯ । ਜਰਾਸਨ੍ਧਕੁਲਧ੍ਵਂਸਿਨੇ । ਕਂਸਾਰਾਤਯੇ । ਸੁਵਿਕ੍ਰਮਾਯ ।
ਪੁਣ੍ਯਸ਼੍ਲੋਕਾਯ । ਕੀਰ੍ਤਨੀਯਾਯ । ਯਾਦਵੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ । ਜਗਨ੍ਨੁਤਾਯ । ਰੁਕ੍ਮਿਣੀਰਮਣਾਯ ।
ਸਤ੍ਯਭਾਮਾਜਾਮ੍ਬਵਤੀਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਮਿਤ੍ਰਵਿਨ੍ਦਾਨਾਗ੍ਨਜਿਤੀਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਾਸਮੁਪਾਸਿਤਾਯ ।
ਸੁਧਾਕਰਕੁਲੇ ਜਾਤਾਯ । ਅਨਨ੍ਤਾਯ । ਪ੍ਰਬਲਵਿਕ੍ਰਮਾਯ ।
ਸਰ੍ਵਸੌਭਾਗ੍ਯਸਮ੍ਪਨ੍ਨਾਯ । ਦ੍ਵਾਰਕਾਪਟ੍ਟਣਸ੍ਥਿਤਾਯ ਨਮਃ ॥ ੮੪੦ ॥

ॐ ਭਦ੍ਰਾਸੂਰ੍ਯਸੁਤਾਨਾਥਾਯ ਨਮਃ । ਲੀਲਾਮਾਨੁਸ਼ਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ।
ਸਹਸ੍ਰਸ਼ੋਡਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰੀਸ਼ਾਯ । ਭੋਗਮੋਕ੍ਸ਼ੈਕਦਾਯਕਾਯ । ਵੇਦਾਨ੍ਤਵੇਦ੍ਯਾਯ ।
ਸਂਵੇਦ੍ਯਾਯ । ਵੈਦ੍ਯਾਯ । ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਨਾਯਕਾਯ । ਗੋਵਰ੍ਧਨਧਰਾਯ । ਨਾਥਾਯ ।
ਸਰ੍ਵਜੀਵਦਯਾਪਰਾਯ । ਮੂਰ੍ਤਿਮਤੇ । ਸਰ੍ਵਭੂਤਾਤ੍ਮਨੇ । ਆਰ੍ਤਤ੍ਰਾਣਪਰਾਯਣਾਯ ।
ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾਯ । ਸਰ੍ਵਸੁਲਭਾਯ । ਸਰ੍ਵਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਵਿਸ਼ਾਰਦਾਯ ।
ਸ਼ਡ੍ਗੁਣੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਸਮ੍ਪਨ੍ਨਾਯ । ਪੂਰ੍ਣਕਾਮਾਯ । ਧੁਰਨ੍ਧਰਾਯ ਨਮਃ ॥ ੮੬੦ ॥

ॐ ਮਹਾਨੁਭਾਵਾਯ ਨਮਃ । ਕੈਵਲ੍ਯਦਾਯਕਾਯ । ਲੋਕਨਾਯਕਾਯ ।
ਆਦਿਮਧ੍ਯਾਨ੍ਤਰਹਿਤਾਯ । ਸ਼ੁਦ੍ਧਾਯ । ਸਾਤ੍ਤਿਵਕਵਿਗ੍ਰਹਾਯ । ਅਸਮਾਨਾਯ ।
ਸਮਸ੍ਤਾਤ੍ਮਨੇ । ਸ਼ਰਣਾਗਤਵਤ੍ਸਲਾਯ । ਉਤ੍ਪਤ੍ਤਿਸ੍ਥਿਤਿਸਂਹਾਰਕਾਰਣਾਯ ।
ਸਰ੍ਵਕਾਰਣਾਯ । ਗਮ੍ਭੀਰਾਯ । ਸਰ੍ਵਭਾਵਜ੍ਞਾਯ । ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਕ੍ਸੇਨਾਯ । ਸਤ੍ਯਸਨ੍ਧਾਯ । ਸਤ੍ਯਵਾਚੇ । ਸਤ੍ਯਵਿਕ੍ਰਮਾਯ । ਸਤ੍ਯਵ੍ਰਤਾਯ ।
ਸਤ੍ਯਰਤਾਯ ਨਮਃ ॥ ੮੮੦ ॥

ॐ ਸਤ੍ਯਧਰ੍ਮਪਰਾਯਣਾਯ ਨਮਃ । ਆਪਨ੍ਨਾਰ੍ਤਿਪ੍ਰਸ਼ਮਨਾਯ ।
ਦ੍ਰੌਪਦੀਮਾਨਰਕ੍ਸ਼ਕਾਯ । ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਜਨਕਾਯ । ਪ੍ਰਾਜ੍ਞਾਯ ।
ਜਗਨ੍ਨਾਟਕਵੈਭਵਾਯ । ਭਕ੍ਤਵਸ਼੍ਯਾਯ । ਗੁਣਾਤੀਤਾਯ ।
ਸਰ੍ਵੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਪ੍ਰਦਾਯਕਾਯ । ਦਮਘੋਸ਼ਸੁਤਦ੍ਵੇਸ਼ਿਣੇ । ਬਾਣਬਾਹੁਵਿਖਣ੍ਡਨਾਯ ।
ਭੀਸ਼੍ਮਮੁਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦਾਯ । ਦਿਵ੍ਯਾਯ । ਕੌਰਵਾਨ੍ਵਯਨਾਸ਼ਨਾਯ ।
ਕੌਨ੍ਤੇਯਪ੍ਰਿਯਬਨ੍ਧਵੇ । ਪਾਰ੍ਥਸ੍ਯਨ੍ਦਨਸਾਰਥਯੇ । ਨਾਰਸਿਂਹਾਯ ।
ਮਹਾਵੀਰਾਯ । ਸ੍ਤਮ੍ਭਜਾਤਾਯ । ਮਹਾਬਲਾਯ ਨਮਃ ॥ ੯੦੦ ॥

ॐ ਪ੍ਰਹ੍ਲਾਦਵਰਦਾਯ ਨਮਃ । ਸਤ੍ਯਾਯ । ਦੇਵਪੂਜ੍ਯਾਯ । ਅਭਯਙ੍ਕਰਾਯ ।
ਉਪੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ । ਇਨ੍ਦ੍ਰਾਵਰਜਾਯ । ਵਾਮਨਾਯ । ਬਲਿਬਨ੍ਧਨਾਯ । ਗਜੇਨ੍ਦ੍ਰਵਰਦਾਯ ।
ਸ੍ਵਾਮਿਨੇ । ਸਰ੍ਵਦੇਵਨਮਸ੍ਕਤਾਯ । ਸ਼ੇਸ਼ਪਰ੍ਯਙ੍ਕਸ਼ਯਨਾਯ ।
ਵੈਨਤੇਯਰਥਾਯ । ਜਯਿਨੇ । ਅਵ੍ਯਾਹਤਬਲੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਸਮ੍ਪਨ੍ਨਾਯ । ਪੂਰ੍ਣਮਾਨਸਾਯ ।
ਯੋਗੀਸ਼੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰਾਯ । ਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੇ । ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਜ੍ਞਾਯ ।
ਜ੍ਞਾਨਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ॥ ੯੨੦ ॥

ॐ ਯੋਗਿਹਤ੍ਪਙ੍ਕਜਾਵਾਸਾਯ ਨਮਃ । ਯੋਗਮਾਯਾਸਮਨ੍ਵਿਤਾਯ ।
ਨਾਦਬਿਨ੍ਦੁਕਲਾਤੀਤਾਯ । ਚਤੁਰ੍ਵਰ੍ਗਫਲਪ੍ਰਦਾਯ । ਸੁਸ਼ੁਮ੍ਨਾਮਾਰ੍ਗਸਞ੍ਚਾਰਿਣੇ ।
ਦੇਹਸ੍ਯਾਨ੍ਤਰਸਂਸ੍ਥਿਤਾਯ । ਦੇਹੇਨ੍ਦਿਰਯਮਨਃਪ੍ਰਾਣਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੇ ।
ਚੇਤਃਪ੍ਰਸਾਦਕਾਯ । ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾਯ । ਸਰ੍ਵਗਤਾਯ । ਦੇਹਿਨੇ ।
ਜ੍ਞਾਨਦਰ੍ਪਣਗੋਚਰਾਯ । ਤਤ੍ਤ੍ਵਤ੍ਰਯਾਤ੍ਮਕਾਯ । ਅਵ੍ਯਕ੍ਤਾਯ । ਕੁਣ੍ਡਲਿਨੇ ।
ਸਮੁਪਾਸ਼੍ਰਿਤਾਯ । ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਾਯ । ਸਰ੍ਵਧਰ੍ਮਜ੍ਞਾਯ । ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਯ ।
ਦਾਨ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ॥ ੯੪੦ ॥

ॐ ਗਤਕ੍ਲਮਾਯ ਨਮਃ । ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਾਯ । ਸਦਾਨਨ੍ਦਾਯ । ਵਿਸ਼੍ਵਮੂਰ੍ਤਯੇ ।
ਮਹਾਪ੍ਰਭਵੇ । ਸਹਸ੍ਰਸ਼ੀਰ੍ਸ਼੍ਣੇ ਪੁਰੁਸ਼ਾਯ । ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਯ । ਸਹਸ੍ਰਪਦੇ ।
ਸਮਸ੍ਤਭੁਵਨਾਧਾਰਾਯ । ਸਮਸ੍ਤਪ੍ਰਾਣਰਕ੍ਸ਼ਕਾਯ । ਸਮਸ੍ਤਾਯ ।
ਸਰ੍ਵਭਾਵਜ੍ਞਾਯ । ਗੋਪਿਕਾਪ੍ਰਾਣਵਲ੍ਲਭਾਯ । ਨਿਤ੍ਯੋਤ੍ਸਵਾਯ । ਨਿਤ੍ਯਸੌਖ੍ਯਾਯ ।
ਨਿਤ੍ਯਸ਼੍ਰਿਯੈ । ਨਿਤ੍ਯਮਙ੍ਗਲਾਯ । ਵ੍ਯੂਹਾਰ੍ਚਿਤਾਯ । ਜਗਨ੍ਨਾਥਾਯ ਨਮਃ ॥ ੯੬੦ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਵੈਕੁਣ੍ਠਪੁਰਾਧਿਪਾਯ । ਪੂਰ੍ਣਾਨਨ੍ਦਘਨੀਭੂਤਾਯ । ਗੋਪਵੇਸ਼ਧਰਾਯ ।
ਹਰਯੇ । ਕਲਾਪਕੁਸੁਮਸ਼੍ਯਾਮਾਯ । ਕੋਮਲਾਯ । ਸ਼ਾਨ੍ਤਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ।
ਗੋਪਾਙ੍ਗਨਾਵਤਾਯ । ਅਨਨ੍ਤਾਯ । ਵਨ੍ਦਾਵਨਸਮਾਸ਼੍ਰਯਾਯ । ਵੇਣੁਨਾਦਰਤਾਯ ।
ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾਯ । ਦੇਵਾਨਾਂ ਹਿਤਕਾਰਕਾਯ । ਜਲਕ੍ਰੀਡਾਸਮਾਸਕ੍ਤਾਯ । ਨਵਨੀਤਸ੍ਯ
ਤਸ੍ਕਰਾਯ । ਗੋਪਾਲਕਾਮਿਨੀਜਾਰਾਯ । ਚੋਰਜਾਰਸ਼ਿਖਾਮਣਯੇ । ਪਰਸ੍ਮੈ ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ੇ ।
ਪਰਾਕਾਸ਼ਾਯ । ਪਰਾਵਾਸਾਯ ਨਮਃ ॥ ੯੮੦ ॥

ॐ ॐ ਪਰਿਸ੍ਫੁਟਾਯ ਨਮਃ । ਅਸ਼੍ਟਾਦਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰਾਯ ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਯ ।
ਵ੍ਯਾਪਕਾਯ । ਲੋਕਪਾਵਨਾਯ । ਸਪ੍ਤਕੋਟਿਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਸ਼ੇਖਰਾਯ ।ਸ਼੍ਰੀਗੋਪਾਲਸਹਸ੍ਰਨਾਮਾਵਲਿਃ

ॐ ਕ੍ਲੀਂ ਦੇਵਾਯ ਨਮਃ । ਕਾਮਦੇਵਾਯ । ਕਾਮਬੀਜ ਸ਼ਿਰੋਮਣਯੇ । ਸ਼੍ਰੀਗੋਪਾਲਾਯ ।
ਮਹੀਪਾਲਾਯ । ਵੇਦਵੇਦਾਙ੍ਗਪਾਰਗਾਯ । ਕਸ਼੍ਣਾਯ । ਕਮਲਪਤ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਯ ।
ਪੁਣ੍ਡਰੀਕਾਯ । ਸਨਾਤਨਾਯ । ਗੋਪਤਯੇ । ਭੂਪਤਯੇ । ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੇ । ਪ੍ਰਹਰ੍ਤ੍ਰੇ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਤੋਮੁਖਾਯ । ਆਦਿਕਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਮਹਾਕਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਮਹਾਕਾਲਾਯ । ਪ੍ਰਤਾਪਵਤੇ ।
ਜਗਜ੍ਜੀਵਾਯ । ਜਗਦ੍ਧਾਤ੍ਰੇ । ਜਗਦ੍ਭਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਜਗਦ੍ਵਸਵੇ ਨਮਃ ॥ ੨੦ ॥

ॐ ਮਤ੍ਸ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ਭੀਮਾਯ । ਕੁਹੂਭਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਹਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਵਾਰਾਹਮੂਰ੍ਤਿਮਤੇ ।
ਨਾਰਾਯਣਾਯ । ਹਸ਼ੀਕੇਸ਼ਾਯ । ਗੋਵਿਨ੍ਦਾਯ । ਗਰੁਡਧ੍ਵਜਾਯ । ਗੋਕੁਲੇਸ਼ਾਯ ।
ਮਹਾਚਨ੍ਦ੍ਰਾਯ । ਸ਼ਰ੍ਵਰੀਪ੍ਰਿਯਕਾਰਕਾਯ । ਕਮਲਾਮੁਖਲੋਲਾਕ੍ਸ਼ਾਯ ।
ਪੁਣ੍ਡਰੀਕਾਯ । ਸ਼ੁਭਾਵਹਾਯ । ਦੁਰ੍ਵਾਸਸੇ । ਕਪਿਲਾਯ । ਭੌਮਾਯ ।
ਸਿਨ੍ਧੁਸਾਗਰਸਮ੍ਭਵਾਯ । ਗੋਵਿਨ੍ਦਾਯ ਨਮਃ ॥ ੪੦ ॥

ॐ ਗੋਪਤਯੇ ਨਮਃ । ਗੋਤ੍ਰਾਯ । ਕਾਲਿਨ੍ਦੀਪ੍ਰੇਮਪੂਰਕਾਯ । ਗੋਪਸ੍ਵਾਮਿਨੇ ।
ਗੋਕੁਲੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ । ਗੋਵਰ੍ਧਨਵਰਪ੍ਰਦਾਯ । ਨਨ੍ਦਾਦਿਗੋਕੁਲਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ । ਦਾਤ੍ਰੇ ।
ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਭਞ੍ਜਨਾਯ । ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਦਾਤ੍ਰੇ । ਸਰ੍ਵਕਾਮਵਰਪ੍ਰਦਾਯ ।
ਆਦਿਕਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਮਹੀਭਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਸਰ੍ਵਸਾਗਰਸਿਨ੍ਧੁਜਾਯ । ਗਜਗਾਮਿਨੇ ।
ਗਜੋਦ੍ਧਾਰਿਣੇ । ਕਾਮਿਨੇ । ਕਾਮਕਲਾਨਿਧਯੇ । ਕਲਙ੍ਕਰਹਿਤਾਯ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਬਿਮ੍ਬਾਸ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ॥ ੬੦ ॥

ॐ ਬਿਮ੍ਬਸਤ੍ਤਮਾਯ ਨਮਃ । ਮਾਲਾਕਾਰਕਪਾਕਾਰਾਯ । ਕੋਕਿਲਸ੍ਵਰਭੂਸ਼ਣਾਯ ।
ਰਾਮਾਯ । ਨੀਲਾਮ੍ਬਰਾਯ । ਦੇਵਾਯ । ਹਲਿਨੇ । ਦ੍ਵਿਵਿਦਮਰ੍ਦਨਾਯ ।
ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਪੁਰੀਭੇਤ੍ਤ੍ਰੇ । ਮਹਾਮਾਰੀਵਿਨਾਸ਼ਨਾਯ । ਸ਼ਿਵਾਯ । ਸ਼ਿਵਤਮਾਯ ।
ਭੇਤ੍ਤ੍ਰੇ । ਬਲਾਰਾਤਿਪ੍ਰਪੂਜਕਾਯ । ਕੁਮਾਰੀਵਰਦਾਯਿਨੇ । ਵਰੇਣ੍ਯਾਯ ।
ਮੀਨਕੇਤਨਾਯ । ਨਰਾਯ । ਨਾਰਾਯਣਾਯ । ਧੀਰਾਯ ਨਮਃ ॥ ੮੦ ॥

ॐ ਧਰਾਪਤਯੇ ਨਮਃ । ਉਦਾਰਧਿਯੇ । ਸ਼੍ਰੀਪਤਯੇ । ਸ਼੍ਰੀਨਿਧਯੇ । ਸ਼੍ਰੀਮਤੇ ।
ਮਾਪਤਯੇ । ਪ੍ਰਤਿਰਾਜਘ੍ਨੇ । ਵਨ੍ਦਾਪਤਯੇ । ਕੁਲਾਯ । ਗ੍ਰਾਮਿਣੇ ।
ਧਾਮ੍ਨੇ । ਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ । ਸਨਾਤਨਾਯ । ਰੇਵਤੀਰਮਣਾਯ । ਰਾਮਾਯ । ਪ੍ਰਿਯਾਯ ।
ਚਞ੍ਚਲਲੋਚਨਾਯ । ਰਾਮਾਯਣਸ਼ਰੀਰਾਯ । ਰਾਮਾਰਾਮਾਯ ।
ਸ਼੍ਰਿਯਃਪਤਯੇ ਨਮਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ॐ ਸ਼ਰ੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ । ਸ਼ਰ੍ਵਰ੍ਯੈ । ਸ਼ਰ੍ਵਾਯ । ਸਰ੍ਵਤ੍ਰਸ਼ੁਭਦਾਯਕਾਯ ।
ਰਾਧਾਯ । ਰਾਧਯਿਤ੍ਰੇ । ਰਾਧਿਨੇ । ਰਾਧਾਚਿਤ੍ਤਪ੍ਰਮੋਦਕਾਯ ।
ਰਾਧਾਹਦਯਾਮ੍ਭੋਜਸ਼ਟ੍ਪਦਾਯ । ਰਾਧਾਲਿਙ੍ਗਨਸਮ੍ਮੋਦਾਯ ।
ਰਾਧਾਨਰ੍ਤਨਕੌਤੁਕਾਯ । ਰਾਧਾਸਞ੍ਜਾਤਸਮ੍ਪ੍ਰੀਤਯੇ । ਰਾਧਾਕਾਮਫਲਪ੍ਰਦਾਯ ।
ਵਨ੍ਦਾਪਤਯੇ । ਕੋਕਨਿਧਯੇ । ਕੋਕਸ਼ੋਕਵਿਨਾਸ਼ਨਾਯ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਪਤਯੇ ਨਮਃ ॥ ੧੨੦ ॥

ॐ ਚਨ੍ਦ੍ਰਪਤਯੇ ਨਮਃ । ਚਣ੍ਡਕੋਦਣ੍ਡਭਞ੍ਜਨਾਯ । ਰਾਮਾਯ ਦਾਸ਼ਰਥਯੇ ।
ਰਾਮਾਯ ਭਗੁਵਂਸ਼ਸਮੁਦ੍ਭਵਾਯ । ਆਤ੍ਮਾਰਾਮਾਯ । ਜਿਤਕ੍ਰੋਧਾਯ । ਅਮੋਹਾਯ ।
ਮੋਹਾਨ੍ਧਭਞ੍ਜਨਾਯ । ਵਸ਼ਭਾਨੁਭਵਾਯ । ਭਾਵਿਨੇ । ਕਾਸ਼੍ਯਪਯੇ ।
ਕਰੁਣਾਨਿਧਯੇ । ਕੋਲਾਹਲਾਯ । ਹਲਾਯ । ਹਾਲਿਨੇ । ਹਲਿਨੇ । ਹਲਧਰਪ੍ਰਿਯਾਯ ।
ਰਾਧਾਮੁਖਾਬ੍ਜਮਾਰ੍ਤਾਣ੍ਡਾਯ । ਭਾਸ੍ਕਰਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੪੦ ॥

ॐ ਰਵਿਜਾਯ ਨਮਃ । ਵਿਧਵੇ । ਵਿਧਯੇ । ਵਿਧਾਤ੍ਰੇ । ਵਰੁਣਾਯ । ਵਾਰੁਣਾਯ ।
ਵਾਰੁਣੀਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਰੋਹਿਣੀਹਦਯਾਨਨ੍ਦਿਨੇ । ਵਸੁਦੇਵਾਤ੍ਮਜਾਯ । ਬਲਿਨੇ ।
ਨੀਲਾਮ੍ਬਰਾਯ । ਰੌਹਿਣੇਯਾਯ । ਜਰਾਸਨ੍ਧਵਧਾਯ । ਅਮਲਾਯ । ਨਾਗੋਜਵਾਮ੍ਭਾਯ ।
ਵਿਰੁਦਾਯ । ਵੀਰਘ੍ਨੇ । ਵਰਦਾਯ । ਬਲਿਨੇ । ਗੋਪਦਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੬੦ ॥

ॐ ਵਿਜਯਿਨੇ ਨਮਃ । ਵਿਦੁਸ਼ੇ । ਸ਼ਿਪਿਵਿਸ਼੍ਟਾਯ । ਸਨਾਤਨਾਯ ।
ਪਰ੍ਸ਼ੁਰਾਮਵਚੋਗ੍ਰਾਹਿਣੇ । ਵਰਗ੍ਰਾਹਿਣੇ । ਸਗਾਲਘ੍ਨੇ । ਦਮਘੋਸ਼ੋਪਦੇਸ਼੍ਟ੍ਰੇ ।
ਰਥਗ੍ਰਾਹਿਣੇ । ਸੁਦਰ੍ਸ਼ਨਾਯ । ਹਰਗ੍ਰਾਹਿਣੇ । ਵੀਰਪਤ੍ਨੀਯਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ ।
ਜਰਾਵ੍ਯਾਧਿਵਿਘਾਤਕਾਯ । ਦ੍ਵਾਰਕਾਵਾਸਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞਾਯ । ਹੁਤਾਸ਼ਨਵਰਪ੍ਰਦਾਯ ।
ਯਮੁਨਾਵੇਗਸਂਹਾਰਿਣੇ । ਨੀਲਾਮ੍ਬਰਧਰਾਯ । ਪ੍ਰਭਵੇ । ਵਿਭਵੇ । ਸ਼ਰਾਸਨਾਯ ।
ਧਨ੍ਵਿਨੇ ਨਮਃ ॥ ੧੮੦ ॥

ॐ ਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ । ਗਣਨਾਯਕਾਯ । ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਾਯ । ਲਕ੍ਸ਼ਣਾਯ । ਲਕ੍ਸ਼੍ਯਾਯ ।
ਰਕ੍ਸ਼ੋਵਂਸ਼ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਯ । ਵਾਮਨਾਯ । ਵਾਮਨੀਭੂਤਾਯ । ਵਮਨਾਯ ।
ਵਮਨਾਰੁਹਾਯ । ਯਸ਼ੋਦਾਨਨ੍ਦਨਾਯ । ਕਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਯਮਲਾਰ੍ਜੁਨਮੁਕ੍ਤਿਦਾਯ ।
ਉਲੂਖਲਿਨੇ । ਮਹਾਮਾਨਾਯ । ਦਾਮਬਦ੍ਧਾਹ੍ਵਯਿਨੇ । ਸ਼ਮਿਨੇ । ਭਕ੍ਤਾਨੁਕਾਰਿਣੇ ।
ਭਗਵਤੇ । ਕੇਸ਼ਵਾਯ ਨਮਃ ॥ ੨੦੦ ॥

ॐ ਅਚਲਧਾਰਕਾਯ ਨਮਃ । ਕੇਸ਼ਿਘ੍ਨੇ । ਮਧੁਘ੍ਨੇ । ਮੋਹਿਨੇ ।
ਵਸ਼ਾਸੁਰਵਿਘਾਤਕਾਯ । ਅਘਾਸੁਰਵਿਘਾਤਿਨੇ । ਪੂਤਨਾਮੋਕ੍ਸ਼ਦਾਯਕਾਯ ।
ਕੁਬ੍ਜਾਵਿਨੋਦਿਨੇ । ਭਾਗਵਤੇ । ਕਂਸਮਤ੍ਯਵੇ । ਮਹਾਮਖੀਨੇ । ਅਸ਼੍ਵਮੇਧਾਯ ।
ਵਾਜਪੇਯਾਯ । ਗੋਮੇਧਾਯ । ਨਰਮੇਧਵਤੇ । ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਕੋਟਿਲਾਵਣ੍ਯਾਯ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਕੋਟਿਸੁਸ਼ੀਤਲਾਯ । ਰਵਿਕੋਟਿਪ੍ਰਤੀਕਾਸ਼ਾਯ । ਵਾਯੁਕੋਟਿਮਹਾਬਲਾਯ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ ਨਮਃ ॥ ੨੨੦ ॥

ॐ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਕਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਕਮਲਾਵਾਞ੍ਛਿਤਪ੍ਰਦਾਯ । ਕਮਲਿਨੇ । ਕਮਲਾਕ੍ਸ਼ਾਯ ।
ਕਮਲਾਮੁਖਲੋਲੁਪਾਯ । ਕਮਲਾਵ੍ਰਤਧਾਰਿਣੇ । ਕਮਲਾਭਾਯ । ਪੁਰਨ੍ਦਰਾਯ ।
ਕੋਮਲਾਯ । ਵਾਰੁਣਾਯ । ਰਾਜ੍ਞੇ । ਜਲਜਾਯ । ਜਲਧਾਰਕਾਯ । ਹਾਰਕਾਯ ।
ਸਰ੍ਵਪਾਪਘ੍ਨਾਯ । ਪਰਮੇਸ਼੍ਠਿਨੇ । ਪਿਤਾਮਹਾਯ । ਖਡ੍ਗਧਾਰਿਣੇ ।
ਕਪਾਕਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ॥ ੪੪੦ ॥

ॐ ਰਾਧਾਰਮਣਸੁਨ੍ਦਰਾਯ ਨਮਃ । ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਰਣ੍ਯਸਮ੍ਭੋਗਿਨੇ ।
ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗਫਣਾਲਯਾਯ । ਕਾਮਾਯ । ਸ਼੍ਯਾਮਾਯ । ਸੁਖਸ਼੍ਰੀਦਾਯ । ਸ਼੍ਰੀਪਤਯੇ ।
ਸ਼੍ਰੀਨਿਧਯੇ । ਕਤਿਨੇ । ਹਰਯੇ । ਹਰਾਯ । ਨਰਾਯ । ਨਾਰਾਯ । ਨਰੋਤ੍ਤਮਾਯ ।
ਇਸ਼ੁਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਗੋਪਾਲਚਿਤ੍ਤਹਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਕਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਸਂਸਾਰਤਾਰਕਾਯ । ਆਦਿਦੇਵਾਯ ।
ਮਹਾਦੇਵਾਯ ਨਮਃ ॥ ੪੬੦ ॥

ॐ ਗੌਰੀਗੁਰਵੇ ਨਮਃ । ਅਨਾਸ਼੍ਰਯਾਯ । ਸਾਧਵੇ । ਮਧਵੇ । ਵਿਧਵੇ । ਧਾਤ੍ਰੇ ।
ਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ । ਅਕ੍ਰੂਰਪਰਾਯਣਾਯ । ਰੋਲਮ੍ਬਿਨੇ । ਹਯਗ੍ਰੀਵਾਯ । ਵਾਨਰਾਰਯੇ ।
ਵਨਾਸ਼੍ਰਯਾਯ । ਵਨਾਯ । ਵਨਿਨੇ । ਵਨਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਯ । ਮਹਾਵਨ੍ਦ੍ਯਾਯ ।
ਮਹਾਮੁਨਯੇ । ਸ੍ਯਮਨ੍ਤਕਮਣਿਪ੍ਰਾਜ੍ਞਾਯ । ਵਿਜ੍ਞਾਯ ।
ਵਿਘ੍ਨਵਿਘਾਤਕਾਯ ਨਮਃ ॥ ੪੮੦ ॥

ॐ ਗੋਵਰ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ । ਵਰ੍ਧਨੀਯਾਯ । ਵਰ੍ਧਨੀਵਰ੍ਧਨਪ੍ਰਿਯਾਯ ।
ਵਾਰ੍ਧਨ੍ਯਾਯ । ਵਧਨਾਯ । ਵਰ੍ਧਿਨੇ । ਵਰ੍ਧਿਸ਼੍ਣਵੇ । ਸੁਖਪ੍ਰਿਯਾਯ ।
ਵਰ੍ਧਿਤਾਯ । ਵਰ੍ਧਕਾਯ । ਵਦ੍ਧਾਯ । ਵਨ੍ਦਾਰਕਜਨਪ੍ਰਿਯਾਯ ।
ਗੋਪਾਲਰਮਣੀਭਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਸਾਮ੍ਬਕੁਸ਼੍ਠਵਿਨਾਸ਼ਨਾਯ । ਰੁਕ੍ਮਿਣੀਹਰਣਾਯ । ਪ੍ਰੇਮ੍ਣੇ ।
ਪ੍ਰੇਮਿਣੇ । ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਵਲੀਪਤਯੇ । ਸ਼੍ਰੀਕਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਵਿਸ਼੍ਵਭਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ॥ ੫੦੦ ॥

ॐ ਨਰਾਯ ਨਮਃ । ਪ੍ਰਸ਼ਸ੍ਤਾਯ । ਮੇਘਨਾਦਘ੍ਨੇ । ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਦੇਵਾਯ ।
ਦੀਨਾਨਾਮੁਦ੍ਧਾਰਕਰਣਕ੍ਸ਼ਮਾਯ । ਕਸ਼੍ਣਾਯ । ਕਮਲਪਤ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਯ ।
ਕਸ਼੍ਣਾਯ । ਕਮਲਲੋਚਨਾਯ । ਕਸ਼੍ਣਾਯ । ਕਾਮਿਨੇ । ਸਦਾਕਸ਼੍ਣਾਯ ।
ਸਮਸ੍ਤਪ੍ਰਿਯਕਾਰਕਾਯ । ਨਨ੍ਦਾਯ । ਨਨ੍ਦਿਨੇ । ਮਹਾਨਨ੍ਦਿਨੇ । ਮਾਦਿਨੇ । ਮਾਦਨਕਾਯ ।
ਕਿਲਿਨੇ । ਮਿਲਿਨੇ ਨਮਃ ॥ ੫੪੦ ॥

ॐ ਹਿਲਿਨੇ ਨਮਃ । ਗਿਲਿਨੇ । ਗੋਲਿਨੇ । ਗੋਲਾਯ । ਗੋਲਾਲਯਾਯ । ਗੁਲਿਨੇ ।
ਗੁਗ੍ਗੁਲਿਨੇ । ਮਾਰਕਿਨੇ । ਸ਼ਾਖਿਨੇ । ਵਟਾਯ । ਪਿਪ੍ਪਲਕਾਯ । ਕਤਿਨੇ ।
ਮੇਚ੍ਛਘ੍ਨੇ । ਕਾਲਹਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਯਸ਼ੋਦਾਯ । ਯਸ਼ਸੇ । ਅਚ੍ਯੁਤਾਯ । ਕੇਸ਼ਵਾਯ ।
ਵਿਸ਼੍ਣਵੇ । ਹਰਯੇ ਨਮਃ ॥ ੫੬੦ ॥

ॐ ਸਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ਜਨਾਰ੍ਦਨਾਯ । ਹਂਸਾਯ । ਨਾਰਾਯਣਾਯ । ਨੀਲਾਯ । ਲੀਨਾਯ ।
ਭਕ੍ਤਿਪਰਾਯਣਾਯ । ਜਾਨਕੀਵਲ੍ਲਭਾਯ । ਰਾਮਾਯ । ਵਿਰਾਮਾਯ । ਵਿਸ਼ਨਾਸ਼ਨਾਯ ।
ਸਿਂਹਭਾਨਵੇ । ਮਹਾਭਾਨਵੇ । ਮਹੋਦਧਯੇ । ਸਮੁਦ੍ਰਾਯ । ਅਬ੍ਧਯੇ । ਅਕੂਪਾਰਾਯ ।
ਪਾਰਾਵਰਾਯ । ਸਰਿਤ੍ਪਤਯੇ ਨਮਃ ॥ ੫੮੦ ॥

ॐ ਗੋਕੁਲਾਨਨ੍ਦਕਾਰਿਣੇ ਨਮਃ । ਪ੍ਰਤਿਜ੍ਞਾਪਰਿਪਾਲਕਾਯ । ਸਦਾਰਾਮਾਯ ।
ਕਪਾਰਾਮਾਯ । ਮਹਾਰਾਮਾਯ । ਧਨੁਰ੍ਧਰਾਯ । ਪਰ੍ਵਤਾਯ । ਪਰ੍ਵਤਾਕਾਰਾਯ ।
ਗਯਾਯ । ਗੇਯਾਯ । ਦ੍ਵਿਜਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਕਮ੍ਬਲਾਸ਼੍ਵਤਰਾਯ । ਰਾਮਾਯ ।
ਰਾਮਾਯਣਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਾਯ । ਦਿਵੇ । ਦਿਵੋ । ਦਿਵਸਾਯ । ਦਿਵ੍ਯਾਯ । ਭਵ੍ਯਾਯ ।
ਭਾਗਿਨੇ । ਭਯਾਪਹਾਯ ਨਮਃ ॥ ੬੦੦ ॥

ॐ ਪਾਰ੍ਵਤੀਭਾਗ੍ਯਸਹਿਤਾਯ ਨਮਃ । ਭਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਸਹਾਯਵਤੇ ।
ਵਿਲਾਸਿਨੇ । ਸਾਹਸਿਨੇ । ਸਰ੍ਵਿਨੇ । ਗਰ੍ਵਿਨੇ । ਗਰ੍ਵਿਤਲੋਚਨਾਯ । ਮੁਰਾਰਯੇ ।
ਲੋਕਧਰ੍ਮਜ੍ਞਾਯ । ਜੀਵਨਾਯ । ਜੀਵਨਾਨ੍ਤਕਾਯ । ਯਮਾਯ । ਯਮਾਰਯੇ ।
ਯਮਨਾਯ । ਯਮਿਨੇ । ਯਮਵਿਘਾਤਕਾਯ । ਵਂਸ਼ੁਲਿਨੇ । ਪਾਂਸ਼ੁਲਿਨੇ ।
ਪਾਂਸਵੇ ਨਮਃ ॥ ੬੨੦ ॥

ॐ ਪਾਣ੍ਡਵੇ ਨਮਃ । ਅਰ੍ਜੁਨਵਲ੍ਲਭਾਯ । ਲਲਿਤਾਯੈ । ਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾਮਾਲਾਯੈ ।
ਮਾਲਿਨੇ । ਮਾਲਾਮ੍ਬੁਜਾਸ਼੍ਰਯਾਯ । ਅਮ੍ਬੁਜਾਕ੍ਸ਼ਾਯ । ਮਹਾਯਕ੍ਸ਼ਾਯ । ਦਕ੍ਸ਼ਾਯ ।
ਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਪ੍ਰਭਵੇ । ਮਣਯੇ । ਦਿਨਮਣਯੇ । ਕੇਦਾਰਾਯ । ਬਦਰੀਸ਼੍ਰਯਾਯ ।
ਬਦਰੀਵਨਸਮ੍ਪ੍ਰੀਤਾਯ । ਵ੍ਯਾਸਾਯ । ਸਤ੍ਯਵਤੀਸੁਤਾਯ । ਅਮਰਾਰਿਨਿਹਨ੍ਤ੍ਰੇ ।
ਸੁਧਾਸਿਨ੍ਧੁਵਿਧੂਦਯਾਯ । ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ॥ ੬੪੦ ॥

ॐ ਰਵਯੇ ਨਮਃ । ਸ਼ਿਵਾਯ । ਸ਼ੂਲਿਨੇ । ਚਕ੍ਰਿਣੇ । ਗਦਾਧਰਾਯ । ਸ਼੍ਰੀਕਰ੍ਤ੍ਰੇ ।
ਸ਼੍ਰੀਪਤਯੇ । ਸ਼੍ਰੀਦਾਯ । ਸ਼੍ਰੀਦੇਵਾਯ । ਦੇਵਕੀਸੁਤਾਯ । ਸ਼੍ਰੀਪਤਯੇ ।
ਪੁਣ੍ਡਰੀਕਾਕ੍ਸ਼ਾਯ । ਪਦ੍ਮਨਾਭਾਯ । ਜਗਤ੍ਪਤਯੇ । ਵਾਸੁਦੇਵਾਯ । ਅਪ੍ਰਮੇਯਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਕੇਸ਼ਵਾਯ । ਗਰੁਡਧ੍ਵਜਾਯ । ਨਾਰਾਯਣਾਯ । ਪਰਸ੍ਮੈ ਧਾਮ੍ਨੇ ਨਮਃ ॥ ੬੬੦ ॥

ॐ ਦੇਵਦੇਵਾਯ ਨਮਃ । ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਾਯ । ਚਕ੍ਰਪਾਣਯੇ । ਕਲਾਪੂਰ੍ਣਾਯ ।
ਵੇਦਵੇਦ੍ਯਾਯ । ਦਯਾਨਿਧਯੇ । ਭਗਵਤੇ । ਸਰ੍ਵਭੂਤੇਸ਼ਾਯ । ਗੋਪਾਲਾਯ ।
ਸਰ੍ਵਪਾਲਕਾਯ । ਅਨਨ੍ਤਾਯ । ਨਿਰ੍ਗੁਣਾਯ । ਨਿਤ੍ਯਾਯ । ਨਿਰ੍ਵਿਕਲ੍ਪਾਯ ।
ਨਿਰਞ੍ਜਨਾਯ । ਨਿਰਾਧਾਰਾਯ । ਨਿਰਾਕਾਰਾਯ । ਨਿਰਾਭਾਸਾਯ । ਨਿਰਾਸ਼੍ਰਯਾਯ ।
ਪੁਰੁਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ॥ ੬੮੦ ॥

ॐ ਪ੍ਰਣਵਾਤੀਤਾਯ ਨਮਃ । ਮੁਕੁਨ੍ਦਾਯ । ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਾਯ । ਕ੍ਸ਼ਣਾਵਨਯੇ ।
ਸਾਰ੍ਵਭੌਮਾਯ । ਵੈਕੁਣ੍ਠਾਯ । ਭਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲਾਯ । ਵਿਸ਼੍ਣਵੇ । ਦਾਮੋਦਰਾਯ ।
ਕਸ਼੍ਣਾਯ । ਮਾਧਵਾਯ । ਮਧੁਰਾਪਤਯੇ । ਦੇਵਕੀਗਰ੍ਭਸਮ੍ਭੂਤਾਯ ।
ਯਸ਼ੋਦਾਵਤ੍ਸਲਾਯ । ਹਰਯੇ । ਸ਼ਿਵਾਯ । ਸਙ੍ਕਰ੍ਸ਼ਣਾਯ । ਸ਼ਮ੍ਭਵੇ ।
ਭੂਤਨਾਥਾਯ । ਦਿਵਸ੍ਪਤਯੇ ਨਮਃ ॥ ੭੦੦ ॥

ॐ ਅਵ੍ਯਯਾਯ ਨਮਃ । ਸਰ੍ਵਧਰ੍ਮਜ੍ਞਾਯ । ਨਿਰ੍ਮਲਾਯ । ਨਿਰੁਪਦ੍ਰਵਾਯ ।
ਨਿਰ੍ਵਾਣਨਾਯਕਾਯ । ਨਿਤ੍ਯਾਯ । ਨੀਲਜੀਮੂਤਸਨ੍ਨਿਭਾਯ । ਕਲਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਯ ।
ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾਯ । ਕਮਲਾਰੂਪਤਤ੍ਪਰਾਯ । ਹਸ਼ੀਕੇਸ਼ਾਯ । ਪੀਤਵਾਸਸੇ ।
ਵਸੁਦੇਵਪ੍ਰਿਯਾਤ੍ਮਜਾਯ । ਨਨ੍ਦਗੋਪਕੁਮਾਰਾਰ੍ਯਾਯ । ਨਵਨੀਤਾਸ਼ਨਾਯ । ਵਿਭਵੇ ।
ਪੁਰਾਣਪੁਰੁਸ਼ਾਯ । ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾਯ । ਸ਼ਙ੍ਖਪਾਣਯੇ । ਸੁਵਿਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ ॥ ੭੨੦ ॥

ॐ ਅਨਿਰੁਦ੍ਧਾਯ ਨਮਃ । ਚਕ੍ਰਧਰਾਯ । ਸ਼ਾਰ੍ਙ੍ਗਪਾਣਯੇ । ਚਤੁਰ੍ਭੁਜਾਯ ।
ਗਦਾਧਰਾਯ । ਸੁਰਾਰ੍ਤਿਘ੍ਨਾਯ । ਗੋਵਿਨ੍ਦਾਯ । ਨਨ੍ਦਕਾਯੁਧਾਯ ।
ਵਨ੍ਦਾਵਨਚਰਾਯ । ਸ਼ੌਰਯੇ । ਵੇਣੁਵਾਦ੍ਯਵਿਸ਼ਾਰਦਾਯ । ਤਣਾਵਰ੍ਤਾਨ੍ਤਕਾਯ ।
ਭੀਮਸਾਹਸਾਯ । ਬਹੁਵਿਕ੍ਰਮਾਯ । ਸ਼ਕਟਾਸੁਸਂਹਾਰਿਣੇ । ਬਕਾਸੁਰਵਿਨਾਸ਼ਨਾਯ ।
ਧੇਨੁਕਾਸੁਰਸਂਹਾਰਿਣੇ । ਪੂਤਨਾਰਯੇ । ਨਕੇਸਰਿਣੇ ।
ਪਿਤਾਮਹਾਯ ਨਮਃ ॥ ੭੪੦ ॥

ॐ ਗੁਰਵੇ ਨਮਃ । ਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੇ । ਪ੍ਰਤ੍ਯਗਾਤ੍ਮਨੇ । ਸਦਾਸ਼ਿਵਾਯ । ਅਪ੍ਰਮੇਯਾਯ ।
ਪ੍ਰਭਵੇ । ਪ੍ਰਾਜ੍ਞਾਯ । ਅਪ੍ਰਤਰ੍ਕ੍ਯਾਯ । ਸ੍ਵਪ੍ਨਵਰ੍ਧਨਾਯ । ਧਨ੍ਯਾਯ ।
ਮਾਨ੍ਯਾਯ । ਭਵਾਯ । ਭਾਵਾਯ । ਘੋਰਾਯ । ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਯ । ਜਗਦ੍ਗੁਰਵੇ ।
ਅਨ੍ਤਰ੍ਯਾਮਿਣੇ । ਈਸ਼੍ਵਰਾਯ । ਦਿਵ੍ਯਾਯ । ਦੈਵਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ॥ ੭੬੦ ॥

ॐ ਦੇਵਸਂਸ੍ਤੁਤਾਯ ਨਮਃ । ਕ੍ਸ਼ੀਰਾਬ੍ਧਿਸ਼ਯਨਾਯ । ਧਾਤ੍ਰੇ । ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਵਤੇ ।
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਾਗ੍ਰਜਾਯ । ਧਾਤ੍ਰੀਪਤਯੇ । ਅਮੇਯਾਤ੍ਮਨੇ । ਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰਪੂਜਿਤਾਯ ।
ਲੋਕਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੇ । ਜਗਚ੍ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ੇ । ਪੁਣ੍ਯਚਾਰਿਤ੍ਰਕੀਰ੍ਤਨਾਯ ।
ਕੋਟਿਮਨ੍ਮਥਸੌਨ੍ਦਰ੍ਯਾਯ । ਜਗਨ੍ਮੋਹਨਵਿਗ੍ਰਹਾਯ । ਮਨ੍ਦਸ੍ਮਿਤਤਨਵੇ ।
ਗੋਪਗੋਪਿਕਾਪਰਿਵੇਸ਼੍ਟਿਤਾਯ । ਫੁਲ੍ਲਾਰਵਿਨ੍ਦਨਯਨਾਯ । ਚਾਣੂਰਾਨ੍ਧ੍ਰਨਿਸ਼ੂਦਨਾਯ ।
ਇਨ੍ਦੀਵਰਦਲਸ਼੍ਯਾਮਾਯ । ਬਰ੍ਹਿਬਰ੍ਹਾਵਤਂਸਕਾਯ ।
ਮੁਰਲੀਨਿਨਦਾਹ੍ਵਾਦਾਯ ਨਮਃ ॥ ੭੮੦ ॥

ॐ ਦਿਵ੍ਯਮਾਲਾਮ੍ਬਰਾਵਤਾਯ ਨਮਃ । ਸੁਕਪੋਲਯੁਗਾਯ । ਸੁਭ੍ਰੂਯੁਗਲਾਯ ।
ਸੁਲਲਾਟਕਾਯ । ਕਮ੍ਬੁਗ੍ਰੀਵਾਯ । ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ਾਯ । ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਵਤੇ ।
ਸ਼ੁਭਲਕ੍ਸ਼ਣਾਯ । ਪੀਨਵਕ੍ਸ਼ਸੇ । ਚਤੁਰ੍ਬਾਹਵੇ । ਚਤੁਰ੍ਮੂਰ੍ਤਯੇ ।
ਤ੍ਰਿਵਿਕ੍ਰਮਾਯ । ਕਲਙ੍ਕਰਹਿਤਾਯ । ਸ਼ੁਦ੍ਧਾਯ । ਦੁਸ਼੍ਟਸ਼ਤ੍ਰੁਨਿਬਰ੍ਹਣਾਯ ।
ਕਿਰੀਟਕੁਣ੍ਡਲਧਰਾਯ । ਕਟਕਾਙ੍ਗਦਮਣ੍ਡਿਤਾਯ । ਮੁਦ੍ਰਿਕਾਭਰਣੋਪੇਤਾਯ ।
ਕਟਿਸੂਤ੍ਰਵਿਰਾਜਿਤਾਯ । ਮਞ੍ਜੀਰਰਞ੍ਜਿਤਪਦਾਯ ਨਮਃ ॥ ੮੦੦ ॥

ॐ ਸਰ੍ਵਾਭਰਣਭੂਸ਼ਿਤਾਯ ਨਮਃ । ਵਿਨ੍ਯਸ੍ਤਪਾਦਯੁਗਲਾਯ ।
ਦਿਵ੍ਯਮਙ੍ਗਲਵਿਗ੍ਰਹਾਯ । ਗੋਪਿਕਾਨਯਨਾਨ੍ਦਾਯ । ਪੂਰ੍ਣਚਨ੍ਦ੍ਰਨਿਭਾਨਨਾਯ ।
ਸਮਸ੍ਤਜਗਦਾਨਨ੍ਦਾਯ । ਸੁਨ੍ਦਰਾਯ । ਲੋਕਨਨ੍ਦਨਾਯ । ਯਮੁਨਾਤੀਰਸਞ੍ਚਾਰਿਣੇ ।

ਰਾਧਾਮਨ੍ਮਥਵੈਭਵਾਯ । ਗੋਪਨਾਰੀਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਦਾਨ੍ਤਾਯ । ਗੋਪੀਵਸ੍ਤ੍ਰਾਪਹਾਰਕਾਯ ।
ਸ਼ਙ੍ਗਾਰਮੂਰ੍ਤਯੇ । ਸ਼੍ਰੀਧਾਮ੍ਨੇ । ਤਾਰਕਾਯ । ਮੂਲਕਾਰਣਾਯ ।
ਸਸ਼੍ਟਿਸਂਰਕ੍ਸ਼ਣੋਪਾਯਾਯ । ਕ੍ਰੂਰਾਸੁਰਵਿਭਞ੍ਜਨਾਯ ।
ਨਰਕਾਸੁਰਸਂਹਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ॥ ੮੨੦ ॥

ॐ ਮੁਰਾਰਯੇ ਨਮਃ । ਵੈਰਿਮਰ੍ਦਨਾਯ । ਆਦਿਤੇਯਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਦੈਤ੍ਯਭੀਕਰਾਯ ।
ਯਦੁਸ਼ੇਖਰਾਯ । ਜਰਾਸਨ੍ਧਕੁਲਧ੍ਵਂਸਿਨੇ । ਕਂਸਾਰਾਤਯੇ । ਸੁਵਿਕ੍ਰਮਾਯ ।
ਪੁਣ੍ਯਸ਼੍ਲੋਕਾਯ । ਕੀਰ੍ਤਨੀਯਾਯ । ਯਾਦਵੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ । ਜਗਨ੍ਨੁਤਾਯ । ਰੁਕ੍ਮਿਣੀਰਮਣਾਯ ।
ਸਤ੍ਯਭਾਮਾਜਾਮ੍ਬਵਤੀਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਮਿਤ੍ਰਵਿਨ੍ਦਾਨਾਗ੍ਨਜਿਤੀਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਾਸਮੁਪਾਸਿਤਾਯ ।
ਸੁਧਾਕਰਕੁਲੇ ਜਾਤਾਯ । ਅਨਨ੍ਤਾਯ । ਪ੍ਰਬਲਵਿਕ੍ਰਮਾਯ ।
ਸਰ੍ਵਸੌਭਾਗ੍ਯਸਮ੍ਪਨ੍ਨਾਯ । ਦ੍ਵਾਰਕਾਪਟ੍ਟਣਸ੍ਥਿਤਾਯ ਨਮਃ ॥ ੮੪੦ ॥

ॐ ਭਦ੍ਰਾਸੂਰ੍ਯਸੁਤਾਨਾਥਾਯ ਨਮਃ । ਲੀਲਾਮਾਨੁਸ਼ਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ।
ਸਹਸ੍ਰਸ਼ੋਡਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰੀਸ਼ਾਯ । ਭੋਗਮੋਕ੍ਸ਼ੈਕਦਾਯਕਾਯ । ਵੇਦਾਨ੍ਤਵੇਦ੍ਯਾਯ ।
ਸਂਵੇਦ੍ਯਾਯ । ਵੈਦ੍ਯਾਯ । ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਨਾਯਕਾਯ । ਗੋਵਰ੍ਧਨਧਰਾਯ । ਨਾਥਾਯ ।
ਸਰ੍ਵਜੀਵਦਯਾਪਰਾਯ । ਮੂਰ੍ਤਿਮਤੇ । ਸਰ੍ਵਭੂਤਾਤ੍ਮਨੇ । ਆਰ੍ਤਤ੍ਰਾਣਪਰਾਯਣਾਯ ।
ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾਯ । ਸਰ੍ਵਸੁਲਭਾਯ । ਸਰ੍ਵਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਵਿਸ਼ਾਰਦਾਯ ।
ਸ਼ਡ੍ਗੁਣੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਸਮ੍ਪਨ੍ਨਾਯ । ਪੂਰ੍ਣਕਾਮਾਯ । ਧੁਰਨ੍ਧਰਾਯ ਨਮਃ ॥ ੮੬੦ ॥

ॐ ਮਹਾਨੁਭਾਵਾਯ ਨਮਃ । ਕੈਵਲ੍ਯਦਾਯਕਾਯ । ਲੋਕਨਾਯਕਾਯ ।
ਆਦਿਮਧ੍ਯਾਨ੍ਤਰਹਿਤਾਯ । ਸ਼ੁਦ੍ਧਾਯ । ਸਾਤ੍ਤਿਵਕਵਿਗ੍ਰਹਾਯ । ਅਸਮਾਨਾਯ ।
ਸਮਸ੍ਤਾਤ੍ਮਨੇ । ਸ਼ਰਣਾਗਤਵਤ੍ਸਲਾਯ । ਉਤ੍ਪਤ੍ਤਿਸ੍ਥਿਤਿਸਂਹਾਰਕਾਰਣਾਯ ।
ਸਰ੍ਵਕਾਰਣਾਯ । ਗਮ੍ਭੀਰਾਯ । ਸਰ੍ਵਭਾਵਜ੍ਞਾਯ । ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਕ੍ਸੇਨਾਯ । ਸਤ੍ਯਸਨ੍ਧਾਯ । ਸਤ੍ਯਵਾਚੇ । ਸਤ੍ਯਵਿਕ੍ਰਮਾਯ । ਸਤ੍ਯਵ੍ਰਤਾਯ ।
ਸਤ੍ਯਰਤਾਯ ਨਮਃ ॥ ੮੮੦ ॥

ॐ ਸਤ੍ਯਧਰ੍ਮਪਰਾਯਣਾਯ ਨਮਃ । ਆਪਨ੍ਨਾਰ੍ਤਿਪ੍ਰਸ਼ਮਨਾਯ ।
ਦ੍ਰੌਪਦੀਮਾਨਰਕ੍ਸ਼ਕਾਯ । ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਜਨਕਾਯ । ਪ੍ਰਾਜ੍ਞਾਯ ।
ਜਗਨ੍ਨਾਟਕਵੈਭਵਾਯ । ਭਕ੍ਤਵਸ਼੍ਯਾਯ । ਗੁਣਾਤੀਤਾਯ ।
ਸਰ੍ਵੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਪ੍ਰਦਾਯਕਾਯ । ਦਮਘੋਸ਼ਸੁਤਦ੍ਵੇਸ਼ਿਣੇ । ਬਾਣਬਾਹੁਵਿਖਣ੍ਡਨਾਯ ।
ਭੀਸ਼੍ਮਮੁਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦਾਯ । ਦਿਵ੍ਯਾਯ । ਕੌਰਵਾਨ੍ਵਯਨਾਸ਼ਨਾਯ ।
ਕੌਨ੍ਤੇਯਪ੍ਰਿਯਬਨ੍ਧਵੇ । ਪਾਰ੍ਥਸ੍ਯਨ੍ਦਨਸਾਰਥਯੇ । ਨਾਰਸਿਂਹਾਯ ।
ਮਹਾਵੀਰਾਯ । ਸ੍ਤਮ੍ਭਜਾਤਾਯ । ਮਹਾਬਲਾਯ ਨਮਃ ॥ ੯੦੦ ॥

ॐ ਪ੍ਰਹ੍ਲਾਦਵਰਦਾਯ ਨਮਃ । ਸਤ੍ਯਾਯ । ਦੇਵਪੂਜ੍ਯਾਯ । ਅਭਯਙ੍ਕਰਾਯ ।
ਉਪੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ । ਇਨ੍ਦ੍ਰਾਵਰਜਾਯ । ਵਾਮਨਾਯ । ਬਲਿਬਨ੍ਧਨਾਯ । ਗਜੇਨ੍ਦ੍ਰਵਰਦਾਯ ।
ਸ੍ਵਾਮਿਨੇ । ਸਰ੍ਵਦੇਵਨਮਸ੍ਕਤਾਯ । ਸ਼ੇਸ਼ਪਰ੍ਯਙ੍ਕਸ਼ਯਨਾਯ ।
ਵੈਨਤੇਯਰਥਾਯ । ਜਯਿਨੇ । ਅਵ੍ਯਾਹਤਬਲੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਸਮ੍ਪਨ੍ਨਾਯ । ਪੂਰ੍ਣਮਾਨਸਾਯ ।
ਯੋਗੀਸ਼੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰਾਯ । ਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੇ । ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਜ੍ਞਾਯ ।
ਜ੍ਞਾਨਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ॥ ੯੨੦ ॥

ॐ ਯੋਗਿਹਤ੍ਪਙ੍ਕਜਾਵਾਸਾਯ ਨਮਃ । ਯੋਗਮਾਯਾਸਮਨ੍ਵਿਤਾਯ ।
ਨਾਦਬਿਨ੍ਦੁਕਲਾਤੀਤਾਯ । ਚਤੁਰ੍ਵਰ੍ਗਫਲਪ੍ਰਦਾਯ । ਸੁਸ਼ੁਮ੍ਨਾਮਾਰ੍ਗਸਞ੍ਚਾਰਿਣੇ ।
ਦੇਹਸ੍ਯਾਨ੍ਤਰਸਂਸ੍ਥਿਤਾਯ । ਦੇਹੇਨ੍ਦਿਰਯਮਨਃਪ੍ਰਾਣਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੇ ।
ਚੇਤਃਪ੍ਰਸਾਦਕਾਯ । ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾਯ । ਸਰ੍ਵਗਤਾਯ । ਦੇਹਿਨੇ ।
ਜ੍ਞਾਨਦਰ੍ਪਣਗੋਚਰਾਯ । ਤਤ੍ਤ੍ਵਤ੍ਰਯਾਤ੍ਮਕਾਯ । ਅਵ੍ਯਕ੍ਤਾਯ । ਕੁਣ੍ਡਲਿਨੇ ।
ਸਮੁਪਾਸ਼੍ਰਿਤਾਯ । ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਾਯ । ਸਰ੍ਵਧਰ੍ਮਜ੍ਞਾਯ । ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਯ ।
ਦਾਨ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ॥ ੯੪੦ ॥

ॐ ਗਤਕ੍ਲਮਾਯ ਨਮਃ । ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਾਯ । ਸਦਾਨਨ੍ਦਾਯ । ਵਿਸ਼੍ਵਮੂਰ੍ਤਯੇ ।
ਮਹਾਪ੍ਰਭਵੇ । ਸਹਸ੍ਰਸ਼ੀਰ੍ਸ਼੍ਣੇ ਪੁਰੁਸ਼ਾਯ । ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਯ । ਸਹਸ੍ਰਪਦੇ ।
ਸਮਸ੍ਤਭੁਵਨਾਧਾਰਾਯ । ਸਮਸ੍ਤਪ੍ਰਾਣਰਕ੍ਸ਼ਕਾਯ । ਸਮਸ੍ਤਾਯ ।
ਸਰ੍ਵਭਾਵਜ੍ਞਾਯ । ਗੋਪਿਕਾਪ੍ਰਾਣਵਲ੍ਲਭਾਯ । ਨਿਤ੍ਯੋਤ੍ਸਵਾਯ । ਨਿਤ੍ਯਸੌਖ੍ਯਾਯ ।
ਨਿਤ੍ਯਸ਼੍ਰਿਯੈ । ਨਿਤ੍ਯਮਙ੍ਗਲਾਯ । ਵ੍ਯੂਹਾਰ੍ਚਿਤਾਯ । ਜਗਨ੍ਨਾਥਾਯ ਨਮਃ ॥ ੯੬੦ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਵੈਕੁਣ੍ਠਪੁਰਾਧਿਪਾਯ । ਪੂਰ੍ਣਾਨਨ੍ਦਘਨੀਭੂਤਾਯ । ਗੋਪਵੇਸ਼ਧਰਾਯ ।
ਹਰਯੇ । ਕਲਾਪਕੁਸੁਮਸ਼੍ਯਾਮਾਯ । ਕੋਮਲਾਯ । ਸ਼ਾਨ੍ਤਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ।
ਗੋਪਾਙ੍ਗਨਾਵਤਾਯ । ਅਨਨ੍ਤਾਯ । ਵਨ੍ਦਾਵਨਸਮਾਸ਼੍ਰਯਾਯ । ਵੇਣੁਨਾਦਰਤਾਯ ।
ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾਯ । ਦੇਵਾਨਾਂ ਹਿਤਕਾਰਕਾਯ । ਜਲਕ੍ਰੀਡਾਸਮਾਸਕ੍ਤਾਯ । ਨਵਨੀਤਸ੍ਯ
ਤਸ੍ਕਰਾਯ । ਗੋਪਾਲਕਾਮਿਨੀਜਾਰਾਯ । ਚੋਰਜਾਰਸ਼ਿਖਾਮਣਯੇ । ਪਰਸ੍ਮੈ ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ੇ ।
ਪਰਾਕਾਸ਼ਾਯ । ਪਰਾਵਾਸਾਯ ਨਮਃ ॥ ੯੮੦ ॥

ॐ ॐ ਪਰਿਸ੍ਫੁਟਾਯ ਨਮਃ । ਅਸ਼੍ਟਾਦਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰਾਯ ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਯ ।
ਵ੍ਯਾਪਕਾਯ । ਲੋਕਪਾਵਨਾਯ । ਸਪ੍ਤਕੋਟਿਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਸ਼ੇਖਰਾਯ ।
ਦੇਵਸ਼ੇਖਰਾਯ । ਵਿਜ੍ਞਾਨਜ੍ਞਾਨਸਨ੍ਧਾਨਾਯ । ਤੇਜੋਰਸ਼ਯੇ ।
ਜਗਤ੍ਪਤਯੇ । ਭਕ੍ਤਲੋਕਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਤ੍ਮਨੇ । ਭਕ੍ਤਮਨ੍ਦਾਰਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ।
ਭਕ੍ਤਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਸ਼ਮਨਾਯ । ਭਕ੍ਤਾਨਾਂ ਪ੍ਰੀਤਿਦਾਯਕਾਯ ।
ਭਕ੍ਤਾਧੀਨਮਨਃਪੂਜ੍ਯਾਯ । ਭਕ੍ਤਲੋਕਸ਼ਿਵਙ੍ਕਰਾਯ । ਭਕ੍ਤਾਭੀਸ਼੍ਟਪ੍ਰਦਾਯ ।
ਸਰ੍ਵਭਤ੍ਕਾਘੌਘਨਿਕਤਨ੍ਤਕਾਯ । ਅਪਾਰਕਰੁਣਾਸਿਨ੍ਧਵੇ । ਭਗਵਤੇ ।
ਭਕ੍ਤਤਤ੍ਪਰਾਯ ॥ ੧੦੦੦ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਗੋਪਾਲਸਹਸ੍ਰਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ।
ਦੇਵਸ਼ੇਖਰਾਯ । ਵਿਜ੍ਞਾਨਜ੍ਞਾਨਸਨ੍ਧਾਨਾਯ । ਤੇਜੋਰਸ਼ਯੇ ।
ਜਗਤ੍ਪਤਯੇ । ਭਕ੍ਤਲੋਕਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਤ੍ਮਨੇ । ਭਕ੍ਤਮਨ੍ਦਾਰਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ।
ਭਕ੍ਤਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਸ਼ਮਨਾਯ । ਭਕ੍ਤਾਨਾਂ ਪ੍ਰੀਤਿਦਾਯਕਾਯ ।
ਭਕ੍ਤਾਧੀਨਮਨਃਪੂਜ੍ਯਾਯ । ਭਕ੍ਤਲੋਕਸ਼ਿਵਙ੍ਕਰਾਯ । ਭਕ੍ਤਾਭੀਸ਼੍ਟਪ੍ਰਦਾਯ ।
ਸਰ੍ਵਭਤ੍ਕਾਘੌਘਨਿਕਤਨ੍ਤਕਾਯ । ਅਪਾਰਕਰੁਣਾਸਿਨ੍ਧਵੇ । ਭਗਵਤੇ ।
ਭਕ੍ਤਤਤ੍ਪਰਾਯ ॥ ੧੦੦ ॥੦ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਗੋਪਾਲਸਹਸ੍ਰਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ।

Also Read 1000 Names of Sri Gopal:

1000 Names of Shri Guhya Nama Ucchista Ganesha | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalama | Oriya | Telugu | Tamil