Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Hariharaputra | Sahasranama Stotram Abhishekamantram Lyrics in Kannada

Hariharaputra Sahasranama Stotram Abhishekam Mantra in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಹರಿಹರಪುತ್ರಸಹಸ್ರನಾಮಾಭಿಷೇಕಮನ್ತ್ರಮ್ ॥
ಪ್ರಾಣಾಪಾನ-ವ್ಯಾನೋದಾನ-ಸಮಾನಾ ಮೇ ಶುಧ್ಯನ್ತಾಮ್ ।
ಜ್ಯೋತಿರಹಂ ವಿರಜಾ ವಿಪಾಪ್ಮಾ ಭೂಯಾಸಗ್ಂ ಸ್ವಾಹಾ ॥ 1 ॥

ವಾಙ್ಮನಶ್ಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ್ರಜಿಹ್ವಾಘ್ರಾಣರೇತೋಬುದ್ಧ್ಯಾಕೂತಿಸ್ಸಂಕಲ್ಪಾ ಮೇ ಶುಧ್ಯನ್ತಾಮ್ ।
ಜ್ಯೋತಿರಹಂ ವಿರಜಾ ವಿಪಾಪ್ಮಾ ಭೂಯಾಸಗ್ಂ ಸ್ವಾಹಾ ॥ 2 ॥

ತ್ವಕ್ಚರ್ಮ-ಮಾಗ್ಂಸ-ರುಧಿರ-ಮೇದೋ-ಮಜ್ಜಾ-ಸ್ನಾಯವೋಽಸ್ಥೀನಿ ಮೇ ಶುಧ್ಯನ್ತಾಮ್ ।
ಜ್ಯೋತಿರಹಂ ವಿರಜಾ ವಿಪಾಪ್ಮಾ ಭೂಯಾಸಗ್ಂ ಸ್ವಾಹಾ ॥ 3 ॥

ಶಿರಃಪಾಣಿ-ಪಾದ-ಪಾರ್ಶ್ವಪೃಷ್ಠೋರೂದರ-ಜಂಘಾ-ಶಿಶ್ನೋಪಸ್ಥ-ಪಾಯವೋ ಮೇ ಶುಧ್ಯನ್ತಾಮ್ ।
ಜ್ಯೋತಿರಹಂ ವಿರಜಾ ವಿಪಾಪ್ಮಾ ಭೂಯಾಸಗ್ಂ ಸ್ವಾಹಾ ॥ 4 ॥

ಪೃಥಿವ್ಯಾಪಸ್ತೇಜೋ-ವಾಯುರಾಕಾಶಾ ಮೇ ಶುಧ್ಯನ್ತಾಮ್ ।
ಜ್ಯೋತಿರಹಂ ವಿರಜಾ ವಿಪಾಪ್ಮಾ ಭೂಯಾಸಗ್ಂ ಸ್ವಾಹಾ ॥ 5 ॥

ಶಬ್ದ-ಸ್ಪರ್ಶ-ರೂಪ-ರಸ-ಗನ್ಧಾ ಮೇ ಶುಧ್ಯನ್ತಾಮ್ ।
ಜ್ಯೋತಿರಹಂ ವಿರಜಾ ವಿಪಾಪ್ಮಾ ಭೂಯಾಸಗ್ಂ ಸ್ವಾಹಾ ॥ 6 ॥

(ಮನೋ-ಬುದ್ಧ್ಯಹಂಕಾರಶ್ವಿತ್ತಂ ಮೇ ಶುಧ್ಯನ್ತಾಮ್ ।
ಜ್ಯೋತಿರಹಂ ವಿರಜಾ ವಿಪಾಪ್ಮಾ ಭೂಯಾಸಗ್ಂ ಸ್ವಾಹಾ ॥)
ಮನೋ-ವಾಕ್ಕಾಯ-ಕರ್ಮಾಣಿ ಮೇ ಶುಧ್ಯನ್ತಾಮ್ ।
ಜ್ಯೋತಿರಹಂ ವಿರಜಾ ವಿಪಾಪ್ಮಾ ಭೂಯಾಸಗ್ಂ ಸ್ವಾಹಾ ॥ 7 ॥

ದೇವಸ್ಯ ತ್ವಾ ಸವಿತುಃ ಪ್ರಸವೇ ಅಶ್ವಿನೋರ್ಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ಪೂಷ್ಣೋ ಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ
ಅಶ್ವಿನೋ ಭೇಷಜ್ಯೇನ ತೇಜಸೇ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಾಯಾಭಿಷಿಂಚಾಮಿ ॥ 8 ॥

ದೇವಸ್ಯ ತ್ವಾ ಸವಿತುಃ ಪ್ರಸವೇ ಅಶ್ವಿನೋರ್ಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ಪೂಷ್ಣೋ ಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ
ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ಭೇಷಜ್ಯೇನ ವೀರ್ಯಾಯಾನ್ನಾದ್ಯಾಯಾಭಿಷಿಂಚಾಮಿ ॥ 9 ॥

ದೇವಸ್ಯ ತ್ವಾ ಸವಿತುಃ ಪ್ರಸವೇ ಅಶ್ವಿನೋರ್ಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ಪೂಷ್ಣೋ ಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ
ಇನ್ದ್ರಸ್ಯೇನ್ದ್ರಿಯೇಣ ಶ್ರಿಯೈ ಯಶಸೇ ಬಲಾಯಾಭಿಷಿಂಚಾಮಿ ॥ 10 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಹರಿಹರಪುತ್ರಸಹಸ್ರನಾಮಾಭಿಷೇಕಮನ್ತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Also Read:

1000 Names of Sri Hariharaputra | Sahasranama Stotram Abhishekamantram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Hariharaputra | Sahasranama Stotram Abhishekamantram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top