Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Lakini | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Lakinisahasranamastotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಲಾಕಿನೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಆನನ್ದಭೈರವೀ ಉವಾಚ ।
ಅಥ ಸಮ್ಭೇದನಾರ್ಥಾಯ ವಕ್ಷ್ಯೇ ಷಟ್ಪಂಕಜಸ್ಯ ಚ ।
ಮಹಾರುದ್ರಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮೃತ್ಯುಂಜಯಸ್ಯ ಚ ॥ 1 ॥

ಲಾಕಿನೀ ಶಕ್ತಿಸಹಿತಂ ಸಹಸ್ರನಾಮಮಂಗಲಮ್ ।
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತವ್ಯಾಪ್ತಂ ನಿಗೂಢಂ ಭವ ಸಿದ್ಧಯೇ ॥ 2 ॥

ಧಾರಯಿತ್ವಾ ಪಠಿತ್ವಾ ಚ ಶ್ರುತ್ವಾ ವಾ ನಾಮಮಂಗಲಮ್ ।
ಶೃಣುಷ್ವ ಪರಮಾನನ್ದ ಯೋಗೇನ್ದ್ರ ಚನ್ದ್ರಶೇಖರ ॥ 3 ॥

ತವಾಹ್ಲಾದಪ್ರಣಯನಾತ್ ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ತಿಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ।
ಮಣಿಯೋಗಸುಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಸಾವಧಾನಾಽವಧಾರಯ ॥ 4 ॥

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಸಹಸ್ರನಾಮಮಂಗಲಸ್ಯ ಕಹೋಡ
ಋಷಿರ್ಗಾಯತ್ರೀಚ್ಛನ್ದೋ ಮಹಾರುದ್ರಮೃತ್ಯುಂಜಯಲಾಕಿನೀ ಸರಸ್ವತೀದೇವತಾ
ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಶಚೀಪೀಠಯೋಗಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
ಓಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ರುದ್ರಾದಿ ಲಾಕಿನ್ಯಾದಿ ಸರಸ್ವತೀ ।
ಮೃತ್ಯುಜೇತಾ ಮಹಾರೌದ್ರೀ ಮಹಾರುದ್ರಸರಸ್ವತೀ ॥ 5 ॥

ಮಹಾರೌದ್ರೋ ಮೃತ್ಯುಹರೋ ಮಹಾಮಣಿವಿಭೂಷಿತಾ ।
ಮಹಾದೇವೋ ಮಹಾವಕ್ತ್ರೋ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹೇಶ್ವರೀ ॥ 6 ॥

ಮಹಾವೀರೋ ಮಹಾಕಾಲೋ ಮಹಾಚಂಡೇಶ್ವರೀ ಸ್ನುಷಾ ।
ಮಹಾವಾತೋ ಮಹಾಭೇದೋ ವೀರಭದ್ರಾ ಮಹಾತುರಾ ॥ 7 ॥

ಮಹಾಚಂಡೇಶ್ವರೋ ಮೀನೋ ಮಣಿಪೂರಪ್ರಕಾಶಿಕಾ ।
ಮಹಾಮತ್ತೋ ಮಹಾರಾತ್ರೋ ಮಹಾವೀರಾಸನಸ್ಥಿತಾ ॥ 8 ॥

ಮಾಯಾವೀ ಮಾರಹನ್ತಾ ಚ ಮಾತಂಗೀ ಮಂಗಲೇಶ್ವರೀ ।
ಮೃತ್ಯುಹಾರೀ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಮನೋಹಾರೀ ಮನೋಯವಾ ॥ 9 ॥

ಮಂಡಲಸ್ಥೋ ಮನೀಲಾಂಗೋ ಮಾನ್ಯಾ ಮೋಹನಮೌಲಿನೀ ।
ಮತ್ತವೇಶೋ ಮಹಾಬಾಣೋ ಮಹಾಬಲಾ ಮಹಾಲಯಾ ॥ 10 ॥

ಮಾರೀ ಹಾರೀ ಮಹಾಮಾರೀ ಮದಿರಾಮತ್ತಗಾಮಿನೀ ।
ಮಹಾಮಾಯಾಶ್ರಯೋ ಮೌನೀ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮರುತ್ಪ್ರಿಯಾ ॥ 11 ॥

ಮುದ್ರಾಶೀ ಮದಿರಾಪೀ ಚ ಮನೋಯೋಗಾ ಮಹೋದಯಾ ।
ಮಾಂಸಾಶೀ ಮೀನಭಕ್ಷಶ್ಚ ಮೋಹಿನೀ ಮೇಘವಾಹನಾ ॥ 12 ॥

ಮಾನಭಂಗಪ್ರಿಯೋ ಮಾನ್ಯಾ ಮಹಾಮಾನ್ಯೋ ಮಹಾಬಲಾ ।
ಮಹಾಬಾಣಧರೋ ಮುಖ್ಯೋ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಮಹೀರ್ಯಸೀ ॥ 13 ॥

ಮಹಾಶೂಲಧರೋಽನನ್ತೋ ಮಹಾಬಲೀ ಮಹಾಕುಲಾ ।
ಮಲಯಾದ್ರಿನಿವಾಸೀ ಚ ಮತಿರ್ಮಾಲಾಸನಪ್ರಿಯಾ ॥ 14 ॥

ಮಾಯಾಪತಿರ್ಮಹಾರುದ್ರೋ ಮರುಣಾಹತಕಾರಿಣೀ ।
ಮಾಲಾಧಾರೀ ಶಂಖಮಾಲೀ ಮಂಜರೀ ಮಾಂಸಭಕ್ಷಿಣೀ ॥ 15 ॥

ಮಹಾಲಕ್ಷಣಸಮ್ಪನ್ನೋ ಮಹಾಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಣಾ ।
ಮಹಾಜ್ಞಾನೀ ಮಹಾವೇಗೀ ಮೌಷಲೀ ಮುಷಲಪ್ರಿಯಾ ॥ 16 ॥

ಮಹೋಖ್ಯೋ ಮಾಲಿನೀನಾಥೋ ಮನ್ದರಾದ್ರಿನಿವಾಸಿನೀ ।
ಮೌನೀನಾಮನ್ತರಸ್ಥಶ್ಚ ಮಾನಭಂಗಾ ಮನಃಸ್ವಿನೀ ॥ 17 ॥

ಮಹಾವಿದ್ಯಾಪತಿರ್ಮಧ್ಯೋ ಮಧ್ಯೇ ಪರ್ವತವಾಸಿನೀ ।
ಮದಿರಾಪೋ ಮನ್ದಹರೋ ಮದನಾಮದನಾಸನಾ ॥ 18 ॥

ಮದನಸ್ಥೋ ಮದಕ್ಷೇತ್ರೋ ಮಹಾಹಿಮನಿವಾಸಿನೀ ।
ಮಹಾನ್ ಮಹಾತ್ಮಾ ಮಾಂಗಲ್ಯೋ ಮಹಾಮಂಗಲಧಾರಿಣೀ ॥ 19 ॥

ಮಹಾಹೀನಶರೀರಶ್ಚ ಮನೋಹರತದುದ್ಭವಾ ।
ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಪತಿರ್ಮೋಹಾ ಮಹಾಮೋಹನಿವಾಸಿನೀ ॥ 20 ॥

ಮಹಚ್ಚಿತೋ ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮಾ ಮಹತಾಮಶುಚಿಸ್ಥಿತ ।
ಮತ್ತಕುಂಜರಪೃಷ್ಠಸ್ಥೋ ಮತ್ತಕುಂಜರಗಾಮಿನೀ ॥ 21 ॥

ಮಕರೋ ಮರುತಾನನ್ದೋ ಮಾಕರೀ ಮೃಗಪೂಜಿತಾ ।
ಮಣೀಪೂಜ್ಯಾ ಮನೋರೂಪೀ ಮೇದಮಾಂಸವಿಭೋಜಿನೀ ॥ 22 ॥

ಮಹಾಕಾಮೀ ಮಹಾಧೀರೋ ಮಹಾಮಹಿಷಮರ್ದಿನೀ ।
ಮಹಿಷಾಸುರಬುದ್ಧಿಸ್ಥೋ ಮಹಿಷಾಸುರನಾಶಿನೀ ॥ 23 ॥

ಮಹಿಷಸ್ಥೋ ಮಹೇಶಸ್ಥೋ ಮಧುಕೈಟಭನಾಶಿನೀ ।
ಮಧುನಾಥಶ್ಚ ಮಧುಪೋ ಮಧುಮಾಂಸಾದಿಸಿದ್ಧಿದಾ ॥ 24 ॥

ಮಹಾಭೈರವಪೂಜ್ಯಶ್ಚ ಮಹಾಭೈರವಪೂಜಿತಾ ।
ಮಹಾಕಾನ್ತಿ ಪ್ರಿಯಾನನ್ದೋ ಮಹಾಕಾನ್ತಿಸ್ಥಿತಾಽಮರಾ ॥ 25 ॥

ಮಾಲಾಕೋಟಿಧರೋ ಮಾಲೋ ಮುಂಡಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಾ ।
ಮಂಡಲಜ್ಞಾನನಿರತೋ ಮಣಿಮಂಡಲವಾಸಿನೀ ॥ 26 ॥

ಮಹಾವಿಭೂತಿಕ್ರೋಧಸ್ಥೋ ಮಿಥ್ಯಾದೋಷಸರಸ್ವತೀ ।
ಮೇರುಸ್ಥೋ ಮೇರುನಿಲಯ ಮೇನಕಾನುಜರೂಪಿಣಿ ॥ 27 ॥

ಮಹಾಶೈಲಾಸನ ಮೇರುಮೋಹಿನೀ ಮೇಘವಾಹಿನೀ ।
ಮಂಜುಘೋಷೋ ಮಂಜುನಾಥೋ ಮೋಹಮುದ್ಗರಧಾರಿಣೀ ॥ 28 ॥

ಮೇಢ್ರಸ್ಥೋ ಮಣಿಪೀಠಸ್ಥೋ ಮೂಲರೂಪಾ ಮನೋಹರಾ ।
ಮಂಗಲಾರ್ಥೋ ಮಹಾಯೋಗೀ ಮತ್ತಮೇಹಸಮುದ್ಭವಾ ॥ 29 ॥

ಮತಿಸ್ಥಿತ ಮನೋಮಾನೋ ಮನೋಮಾತಾ ಮಹೋನ್ಮನೀ ।
ಮನ್ದಬುದ್ಧಿಹರೋ ಮೃತ್ಯುರ್ಮೃತ್ಯುಹನ್ತ್ರೀ ಮನಃಪ್ರಿಯಾ ॥ 30 ॥

ಮಹಾಭಕ್ತೋ ಮಹಾಶಕ್ತೋ ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮದಾತುರಾ ।
ಮಣಿಪುರಪ್ರಕಾಶಶ್ಚ ಮಣಿಪುರವಿಭೇದಿನೀ ॥ 31 ॥

ಮಕಾರಕೂಟನಿಲಯೋ ಮಾನಾ ಮಾನಮನೋಹರೀ ।
ಮಾಕ್ಷರೋ ಮಾತೃಕಾವರ್ಣೋಂ ಮಾತೃಕಾಬೀಜಮಾಲಿನೀ ॥ 32 ॥

ಮಹಾತೇಜಾ ಮಹಾರಶ್ಮಿರ್ಮನ್ಯುಗ ಸ್ಯಾನ್ ಮಧುಪ್ರಿಯಾ ।
ಮಧುಮಾಂಸಸಮುತ್ಪನ್ನೋ ಮಧುಮಾಂಸವಿಹಾರಿಣೀ ॥ 33 ॥

ಮೈಥುನಾನನ್ದನಿರತೋ ಮೈಥುನಾಲಾಪಮೋಹಿನೀ ।
ಮುರಾರಿಪ್ರೇಮಸಂತುಷ್ಟೋ ಮುರಾರಿಕರಸೇವಿತಾ ॥ 34 ॥

ಮಾಲ್ಯಚನ್ದನದಿಗ್ಧಾಂಗೋ ಮಾಲಿನೀ ಮನ್ತ್ರಜೀವಿಕಾ ।
ಮನ್ತ್ರಜಾಲಸ್ಥಿತೋ ಮನ್ತ್ರೀ ಮನ್ತ್ರಿಣಾಂಮನ್ತ್ರಸಿದ್ಧಿದಾ ॥ 35 ॥

ಮನ್ತ್ರಚೈತನ್ಯಕಾರೀ ಚ ಮನ್ತ್ರಸಿದ್ಧಿಪ್ರಿಯಾ ಸತೀ ।
ಮಹಾತೀರ್ಥಪ್ರಿಯೋ ಮೇಷೋ ಮಹಾಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಿತಾ ॥ 36 ॥

ಮಹಾಕ್ರೋಧಸಮುತ್ಪನ್ನೋ ಮಹತೀ ಬುದ್ಧಿದಾಯಿನೀ ।
ಮರಣಜ್ಞಾನರಹಿತೋ ಮಹಾಮರಣನಾಶಿನೀ ॥ 37 ॥

ಮರಣೋದ್ಭೂತಹನ್ತಾ ಚ ಮಹಾಮುದ್ರಾನ್ವಿತಾ ಮುದಾ ।
ಮಹಾಮೋದಕರೋ ಮಾರೋ ಮಾರಸ್ಥಾ ಮಾರನಾಶಿನೀ ॥ 38 ॥

ಮಹಾಹೇತುಹರೋ ಹರ್ತಾ ಮಹಾಪುರನಿವಾಸಿನೀ ।
ಮಹಾಕೌಲಿಕಪಾಲಶ್ಚ ಮಹಾದೈತ್ಯನಿವಾರಿಣೀ ॥ 39 ॥

ಮಾರ್ತಂಡಕೋಟಿಕಿರಣೋ ಮೃತಿಹನ್ತ್ರೀ ಮೃತಿಸ್ಥಿತಾ ।
ಮಹಾಶೈಲೋಽಮಲೋ ಮಾಯೀ ಮಹಾಕಾಲಗುಣೋದಯಾ ॥ 40 ॥

ಮಹಾಜಯೋ ಮಹಾರುದ್ರೋ ಮಹಾರುದ್ರಾರುಣಾಕರಾ ।
ಮನೋವರ್ಣಮೃಜೋಮಾಖ್ಯೋ ಮುದ್ರಾ ತರುಣರೂಪಿಣೀ ॥ 41 ॥

ಮುಂಡಮಾಲಾಧರೋ ಮಾರ್ಯೋ ಮಾರ್ಯಪುಷ್ಪಮೃಜಾಮನೀ ।
ಮಂಗಲಪ್ರೇಮಭಾವಸ್ಥಾ ಮಹಾವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರಭಾಽಚಲಾ ॥ 42 ॥

ಮುದ್ರಾಧಾರೀ ಮತಸ್ಥೈರ್ಯೋ ಮತಭೇದಪ್ರಕಾರಿಣೀ ।
ಮಹಾಪುರಾಣವೇತ್ತಾ ಚ ಮಹಾಪೌರಾಣಿಕಾಽಮೃತಾ ॥ 43 ॥

ಮೌನವಿದ್ಯೋ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಮಹಾಧನನಿವಾಸಿನೀ ।
ಮಘವಾ ಮಾಘಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಮಹಾಸೈನ್ಯಾ ಮಹೋರಗಾ ॥ 44 ॥

ಮಹಾಫಣಿಧರೋ ಮಾತ್ರಾ ಮಾತೃಕಾ ಮನ್ತ್ರವಾಸಿನೀ ।
ಮಹಾವಿಭೂತಿದಾನಾಢ್ಯಾ ಮೇರುವಾಹನವಾಹನಾ ॥ 45 ॥

ಮಹಾಹ್ಲಾದೋ ಮಹಾಮಿತ್ರೋ ಮಹಾಮೈತ್ರೇಯಪೂಜಿತಾ ।
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಸಿದ್ಧಿದಾತಾ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಾಯುಷಿಸ್ಥಿತಾ ॥ 46 ॥

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯೋ ಮುಹುಃಪ್ರೀತೋ ಮಾತೃಕಾಮಂಡಲೇಶ್ವರೀ ।
ಮಾನಸಂಸ್ಥೋ ಮಾನದಾತಾ ಮನೋಧಾರಣತತ್ಪರಾ ॥ 47 ॥

ಮಯದಾನವಚಿತ್ತಸ್ಥೋ ಮಯದಾನವಚಿತ್ರಿಣೀ ।
ಮಹಾಗುಣಧರಾನನ್ದೋ ಮಹಾಲಿಂಗವಿಹಾರಿಣೀ ॥ 48 ॥

ಮಹೇಶ್ವರಸ್ಥಿತೋ ಮೂಲೋ ಮೂಲವಿದ್ಯಾಕುಲೋದಯಾ ।
ಮಾಯಾಪೋ ಮೋಹನೋನ್ಮಾದೀ ಮಹಾಗುರುನಿವಾಸಿನೀ ॥ 49 ॥

ಮಹಾಶುಕ್ಲಾಮ್ಬರಧರೋ ಮಲಯಾಗುರುಧೂಪಿತಾ ।
ಮಧೂಪಿನೀ ಮಧೂಲ್ಲಾಸೋ ಮಾಧ್ವೀರಸಸಮಾಶ್ರಯಾ ॥ 50 ॥

ಮಹಾಗುರುರ್ಮಹಾದೇಹೋ ಮಹೋತ್ಸಾಹಾ ಮಹೋತ್ಪಲಾ ।
ಮಧ್ಯಪಂಕಜಸಂಸ್ಥಾತಾ ಮಧ್ಯಾಮ್ಬುಜನಿವಾಸಿನೀ ॥ 51 ॥

ಮಾರೀಭಯಹರೋ ಮಲ್ಲೋ ಮಲ್ಲಗ್ರಹವಿರೋಧಿನೀ ।
ಮಹಾಮುಂಡಲಯೋನ್ಮಾದೀ ಮದಘೂರ್ಣೀತಲೋಚನಾ ॥ 52 ॥

ಮಹಾಸದ್ಯೋಜಾತಕಾಲೋ ಮಹಾಕಪಿಲವರ್ತೀನೀ ।
ಮೇಘವಾಹೋ ಮಹಾವಕ್ತ್ರೋ ಮನಸಾಮಣಿಧಾರಿಣೀ ॥ 53 ॥

ಮರಣಾಶ್ರಯಹನ್ತಾ ಚ ಮಹಾಗುರ್ವೀಗಣಸ್ಥಿತಾ ।
ಮಹಾಪದ್ಮಸ್ಥಿತೋ ಮನ್ತ್ರೋ ಮನ್ತ್ರವಿದ್ಯಾನಿಧೀಶ್ವರೀ ॥ 54 ॥

ಮಕರಾಸನಸಂಸ್ಥಾತಾ ಮಹಾಮೃತ್ಯುವಿನಾಶಿನೀ ।
ಮೋಹನೋ ಮೋಹಿನೀನಾಥೋ ಮತ್ತನರ್ತನವಾಸಿನೀ ॥ 55 ॥

ಮಹಾಕಾಲಕುಲೋಲ್ಲಾಸೀ ಮಹಾಕಾಮಾದಿನಾಶಿನೀ ।
ಮೂಲಪದ್ಮನಿವಾಸೀ ಚ ಮಹಾಮೂಲಕುಲೋದಯಾ ॥ 56 ॥

ಮಾಸಾಖ್ಯೋ ಮಾಂಸನಿಲಯಾ ಮಂಗಲಸ್ಥಾ ಮಹಾಗುಣಾ ।
ಮಾಯಾಛನ್ನತರೋ ಮೀನೋ ಮೀಮಾಂಸಾಗುಣವಾದಿನೀ ॥ 57 ॥

ಮೀಮಾಂಸಾಕಾರಕೋ ಮಾಯೀ ಮಾರ್ಜಾರಸಿದ್ಧಿದಾಯಿನೀ ।
ಮೇದಿನೀವಲ್ಲಭಕ್ಷೇಮೋ ಮೇದಿನೀಜ್ಞಾನಮೋದಿನೀ ॥ 58 ॥

ಮೌಷಲೀಶ ಮೃಷಾರ್ಥಸ್ಥೋ ಮನಕಲ್ಪಿತಕೇಶರೀ ।
ಮನಸ ಶ್ರೀಧರೋ ಜಾಪೋ ಮನ್ದಹಾಸಸುಶೋಭಿತಾ ॥ 59 ॥

ಮೈನಾಕೋ ಮೇನಕಾಪುತ್ರೋ ಮಾಯಾಛನ್ನಾ ಮಹಾಕ್ರಿಯಾ ।
ಮಹಾಕ್ರಿಯಾ ಚ ಲೋಮಾಂಡೋ ಮಂಡಲಾಸನಶೋಭಿತಾ ॥ 60 ॥

ಮಾಯಾಧಾರಣಕರ್ತಾ ಚ ಮಹಾದ್ವೇಷವಿನಾಶಿನೀ ।
ಮುಕ್ತಕೇಶೀ ಮುಕ್ತದೇಹೋ ಮುಕ್ತಿದಾ ಮುಕ್ತಿಮಾನಿನೀ ॥ 61 ॥

ಮುಕ್ತಾಹಾರಧರೋ ಮುಕ್ತೋ ಮುಕ್ತಿಮಾರ್ಗಪ್ರಕಾಶಿನೀ ।
ಮಹಾಮುಕ್ತಿಕ್ರಿಯಾಚ್ಛನ್ನೋ ಮಹೋಚ್ಚಗಿರಿನನ್ದಿನೀ ॥ 62 ॥

ಮೂಷಲಾದ್ಯಸ್ತ್ರಹನ್ತಾ ಚ ಮಹಾಗೌರೀಮನಃಕ್ರಿಯಾ ।
ಮಹಾಧನೀ ಮಹಾಮಾನೀ ಮನೋಮತ್ತಾ ಮನೋಲಯಾ ॥ 63 ॥

ಮಹಾರಣಗತ ಸಾನ್ತೋ ಮಹಾವೀಣಾವಿನೋದಿನೀ ।
ಮಹಾಶತ್ರುನಿಹನ್ತಾ ಚ ಮಹಾಸ್ತ್ರಜಾಲಮಾಲಿನೀ ॥ 64 ॥

ಶಿವೋ ರುದ್ರೋ ವಲೀಶಾನೀ ಕಿತವಾಮೋದವರ್ಧೀನೀ ।
ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಧರೋ ವೇದೋ ಮದೋನ್ಮತ್ತಾ ಮಹೋಜ್ಜ್ವಲಾ ॥ 65 ॥

ವಿಗಲತ್ಕೋಟಿಚನ್ದ್ರಾಭೋ ವಿಧುಕೋಟಿಸಮೋದಯಾ ।
ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲಾಧರೋ ವೀರೋ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಾಸಹಸ್ರಧಾ ॥ 66 ॥

ಭರ್ಗಪ್ರಿಯಕರೋ ಧರ್ಮೋ ಮಹಾಧಾರ್ಮೀಕತತ್ಪರಾ ।
ಧರ್ಮಧ್ವಜೋ ಧರ್ಮಕರ್ತಾ ಧರ್ಮಗುಪ್ತಿ ಪ್ರಸೃತ್ತ್ವರೀ ॥ 67 ॥

ಮಹಾವಿದ್ರುಮಪೂರಸ್ಥೋ ವಿದ್ರುಮಾಭಾಯುತಪ್ರಭಾ ।
ಪುಷ್ಪಮಾಲಾಧರೋ ಮಾನ್ಯೋ ಶತ್ರೂಣಾಂ ಕುಲನಾಶಿನೀ ॥ 68 ॥

ಕೋಜಾಗರೋ ವಿಸರ್ಗಸ್ಥೋ ಬೀಜಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಾ ।
ಬೀಜಚನ್ದ್ರೋ ಬೀಜಪೂರೋ ಬೀಜಾಭಾ ವಿಘ್ನನಾಶಿನೀ ॥ 69 ॥

ವಿಶಿಷ್ಟೋ ವಿಧಿಮೋಕ್ಷಸ್ಥೋ ವೇದಾಂಗಪರಿಪೂರಿಣೀ ।
ಕಿರಾತಿನೀಪತಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವಿಜ್ಞಾವಿಜ್ಞಜನಪ್ರಿಯಾ ॥ 70 ॥

ವರ್ಧಸ್ಥೋ ವರ್ಧಸಮ್ಪನ್ನೋ ವರ್ಣಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಾ ।
ಮಹಾದ್ರುಮಗತ ಶೂರೋ ವಿಲಸತ್ಕೋಟಿಚನ್ದ್ರಭಾ ॥ 71 ॥

ಮಹಾಕುಮಾರನಿಲಯೋ ಮಹಾಕಾಮಕುಮಾರಿಕಾ ।
ಕಾಮಜಾಲಕ್ರಿಯಾನಾಥೋ ವಿಕಲಾ ಕಮಲಾಸನಾ ॥ 72 ॥

ಖಂಡಬುದ್ಧಿಹರೋ ಭಾವೋ ಭವತೀತಿ ದುರಾಸನಾ ।
ಅಸಂಖ್ಯಕೋ ರೂಪಸಂಖ್ಯೋ ನಾಮಸಂಖ್ಯಾದಿಪೂರಣೀ ॥ 73 ॥

ಸದ್ಮನಾದ್ಯಮನಾ ಕೋಷಕಿಂಕಿಣೀಜಾಲಮಾಲಿನೀ ।
ಚನ್ದ್ರಾಯುತಮುಖಾಮ್ಭೋಜೋ ವಿಭಾಯುತಸಮಾನನಾ ॥ 74 ॥

ಕಾಲಬುದ್ಧಿಹರೋ ಬಾಲೋ ಭಗವತ್ಯಮ್ಬಿಕಾಽಂಡಜಾ ।
ಮುಂಡಹಸ್ತಶ್ಚಾತುರಾದ್ಯಃ ವಿವಾದರಹಿತಾಽವೃತಾ ॥ 75 ॥

ಪಂಚಮಾಚಾರಕುಶಲೋ ಮಹಾಪಂಚಮಲಾಲಸಾ ।
ವಿಕಾರಶೂನ್ಯೋ ದುರ್ಧರ್ಷೋ ದ್ವಿಪದಾ ಮಾನುಷಕ್ರಿಯಾ ॥ 76 ॥

ಮಯದಾನವಕರ್ಮಸ್ಥೋ ವಿಧಾತೃಕರ್ಮಬೋಧಿನೀ ।
ಕಲಿಕಾಲಕ್ರಿಯಾರೂಢ ವಾಯವೀಘರ್ಘರಧ್ವನಿ ॥ 77 ॥

ಸರ್ವಸಂಚಾರಕರ್ತಾ ಚ ಸರ್ವಸಂಚಾರಕರ್ತ್ರೀಕಾ ।
ಮನ್ದಮನ್ದಗತಿಪ್ರೇಮಾ ಮನ್ದಮನ್ದಗತಿಸ್ಥಿತಾ ॥ 78 ॥

ಸಾಟ್ಟಹಾಸೋ ವಿಧುಕಲಾ ಚಾಘೋರಾಘೋರಯಾತನಾ ।
ಮಹಾನರಕಹರ್ತಾ ಚ ನರಕಾದಿವಿಪಾಕಹಾ ॥ 79 ॥

ಪಂಚರಶ್ಮಿಸಮುದ್ಭೂತೋ ನಗಾದಿಬಲಘಾತಿನೀ ।
ಗರುಡಾಸನಸಮ್ಪೂಜ್ಯೋ ಗರುಡಪ್ರೇಮವರ್ಧೀನೀ ॥ 80 ॥

ಅಶ್ವತ್ಥವೃಕ್ಷನಿಲಯೋ ವಟವೃಕ್ಷತಲಸ್ಥಿತಾ ।
ಚಿರಾಂಗೋ ಪ್ರಥಮಾಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಪಂಚಸಾರಸಂಗತಿ ॥ 81 ॥

ಸ್ಥಿತಿಕರ್ತಾ ಸ್ಥಿತಿಚ್ಛಾಯಾ ವಿಮದಾ ಛತ್ರಧಾರಿಣೀ ।
ದಾಡಿಮಾಭಾಸಕುಸುಮೋ ದಾಡಿಮೋದ್ಭವಪುಷ್ಪಿಕಾ ॥ 82 ॥

ದ್ರಾಢ್ಯೋ ದ್ರವೀಭರತಿಕಾ ರತಿಕಾಲಾಪವರ್ಧೀನೀ ।
ರತ್ನಗರ್ಭೋ ರತ್ನಮಾಲಾ ರತ್ನೇಶ್ವರ ಇವಾಗತಿ ॥ 83 ॥

ಪ್ರಸಿದ್ಧಃ ಪಾವನೀ ಪುಚ್ಛಾ ಪುಚ್ಛಸುಸ್ಥ ಪರಾಪರಾ ।
ಖೇಚರೀ ಖೇಚರ ಸ್ವಸ್ಥೋ ಮಹಾಖಡ್ಗಧರಾ ಜಯಾ ॥ 84 ॥

ಕಿಶೋರಭಾವಖೇಲಸ್ಥೋ ವಿಖನಾದಿಪ್ರಕಾರಿಕಾ ।
ಮಹಾಶಬ್ದಪ್ರಕಾಶಶ್ಚ ಮಹಾಶಬ್ದಪ್ರಕಾಶಿಕಾ ॥ 85 ॥

ಚಾರುಹಾಸೋ ವಿಪಧನ್ತಾ ಶತ್ರುಮಿತ್ರಗಣಸ್ಥಿತಾ ।
ವಜ್ರದಂಡಧರೋ ವ್ಯಾಘ್ರೋ ವಿಯತ್ಖೇಲನಖಂಜನಾ ॥ 86 ॥

ಗದಾಧರ ಶೀಲಧಾರೀ ಶಶಿಕರ್ಪೂರಗಾಽಬಲಾ ।
ವಸನಾಸನಕಾರೀ ಚ ವಸನಾವಸನಪ್ರಿಯಾ ॥ 87 ॥

ಮಹಾವಿದ್ಯಾಧರೋ ಗುಪ್ತೋ ವಿಶಿಷ್ಟಗೋಪನಕ್ರಿಯಾ ।
ಗುಪ್ತಗೀತಾಗಾಯನಸ್ಥೋ ಗುಪ್ತಶಾಸ್ತ್ರಗಲಪ್ರದಾ ॥ 88 ॥

ಯೋಗವಿದ್ಯಾಪುರಾಣಶ್ಚ ಯಾಗವಿದ್ಯಾ ವಿಭಾಕಲಾ ।
ಏಕಕಾಲೋ ದ್ವಿಕಾಲಶ್ಚಾತ್ರ ಕಾಲಫಲಾಮ್ಬುಜಾ ॥ 89 ॥

ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜೋ ರೌದ್ರೀ ಭುಜಗಾ ವಿಘ್ನನಾಶಿನೀ ।
ವಿದ್ಯಾಗೋಪನಕಾರೀ ಚ ವಿದ್ಯಾಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 90 ॥

ವಿಜಯಾನನ್ದಗೋ ಮನ್ದೋ ಮಹಾಕಾಲಮಹೇಶ್ವರೀ ।
ಭೂತಿದಾನರತೋ ಮಾರ್ಗೋಂ ಮಹದ್ಗೀತಾಪ್ರಕಾಶಿನೀ ॥ 91 ॥

ಕೇಶಾದ್ಯಾವೇಶಸನ್ತಾನೋ ಮಂಗಲಾಭಾ ಕುಲಾನ್ತರಾ ।
ದ್ವಿಭುಜೋ ವೇದಬಾಹುಶ್ಚ ಷಡ್ಭುಜಾ ಕಾಮಚಾರಿಣೀ ॥ 92 ॥

ಚನ್ದ್ರಕಾನ್ತಮಾಲ್ಯಧರೋ ಲೋಕಾತಿಲೋಕರಾಗಿಣೀ ।
ತ್ರಿಭಂಗದೇಹನಿಕರೋ ವಿಭಾಂಗಸ್ಥಾ ವಿನೋದಿನೀ ॥ 93 ॥

ತ್ರಿಕೂಟಸ್ಥಸ್ತ್ರಿಭಾವಸ್ಥಸ್ತ್ರಿಶರೀರಾ ತ್ರಿಕಾಲಜಾ ।
ಏಕವಕ್ತ್ರೋ ದ್ವಿವಕ್ತ್ರಶ್ಚ ವಕ್ತ್ರಶೂನ್ಯಾ ಶಿಶುಪ್ರಿಯಾ ॥ 94 ॥

ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಮನ್ತ್ರಜಾಲಸ್ಥೋ ವಿಜ್ಞಾನೀ ಕುಶಲೇಶ್ವರೀ ।
ಘಟಾಸರಗತೋ ಗೌರಾ ಗೌರವೀ ಗೌರಿಕಾಽಚಲಾ ॥ 95 ॥

ಗುರುಜ್ಞಾನಗತೋ ಗನ್ಧೋ ಗನ್ಧಭೋಗ್ಯಾ ಗಿರಿಧ್ವಜಾ ।
ಛಾಯಾಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ವಿಕಟಾ ಪುಷ್ಕರಾನನಾ ॥ 96 ॥

ಕಾಮಾಖ್ಯೋ ನಿರಹಂಕಾರ ಕಾಮರೂಪನೃಪಾಂಗಜಾ ।
ಸುಲಭೋ ದುರ್ಲಭೋ ದುಃಖೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪಿಣೀ ॥ 97 ॥

ಬೀಜಜಾಪಪಶೋ ಕ್ರೂರೋ ವಿಮೋಹಗುಣನಾಶಿನೀ ।
ಅರ್ಧರೋ ನಿಪುಣೋಲ್ಲಾಶೋ ವಿಭುರೂಪಾ ಸರಸ್ವತೀ ॥ 98 ॥

ಅನನ್ತಘೋಷನಿಲಯೋ ವಿಹಂಗಗಣಗಾಮಿನೀ ।
ಅಚ್ಯುತೇಶ ಪ್ರಕಾಂಡಸ್ಥ ಪ್ರಚಂಡಫಾಲವಾಹಿನೀ ॥ 99 ॥

ಅಭ್ರಾನ್ತೋ ಭ್ರಾನ್ತಿರಹಿತಾ ಶ್ರಾನ್ತೋ ಯಾನ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ ।
ಅವ್ಯರ್ಥೋ ವ್ಯರ್ಥವಾಕ್ಯಸ್ಥೋ ವಿಶಂಕಾಶಂಕಯಾನ್ವಿತಾ ॥ 100 ॥

ಯಮುನಾಪತಿಪ ಪೀನೋ ಮಹಾಕಾಲವಸಾವಹಾ ।
ಜಮ್ಬೂದ್ವೀಪೇಶ್ವರ ಪಾರ ಪಾರಾವಾರಕೃತಾಸನೀ ॥ 101 ॥

ವಜ್ರದಂಡಧರ ಶಾನ್ತೋ ಮಿಥ್ಯಾಗತಿರತೀನ್ದ್ರಿಯಾ ।
ಅನನ್ತಶಯನೋ ನ್ಯೂನಃ ಪರಮಾಹ್ಲಾದವರ್ಧೀನೀ ॥ 102 ॥

ಶಿಷ್ಟಾಶ್ರಣಿಲಯೋ ವ್ಯಾಖ್ಯೋ ವಸನ್ತಕಾಲಸುಪ್ರಿಯಾ ।
ವಿರಜಾನ್ದೋಲಿತೋ ಭಿನ್ನೋ ವಿಶುದ್ಧಗುಣಮಂಡಿತಾ ॥ 103 ॥

ಅಂಜನೇಶಃ ಖಂಜನೇಶ ಪಲಲಾಸವಭಕ್ಷಿಣೀ ।
ಅಂಗಭಾಷಾಕೃತಿಸ್ನಾತಾ ಸುಧಾರಸಫಲಾತುರಾ ॥ 104 ॥

ಫಲಬೀಜಧರೋ ದೌರ್ಗೋ ದ್ವಾರಪಾಲನಪಲ್ಲವಾ ।
ಪಿಪ್ಪಲಾದಃ ಕಾರಣಶ್ಚ ವಿಖ್ಯಾತಿರತಿವಲ್ಲಭಾ ॥ 105 ॥

ಸಂಹಾರವಿಗ್ರಹೋ ವಿಪ್ರೋ ವಿಷಣ್ಣಾ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ ।
ಅವಲಾಪೋ ನಾಪನಾಪೋ ವಿಕ್ಲೃಪ್ತಾ ಕಂಸನಾಶಿನೀ ॥ 106 ॥

ಹಠಾತ್ಕಾರೇಣತೋ ಚಾಮೋ ನಾಚಾಮೋ ವಿನಯಕ್ರಿಯಾ ।
ಸರ್ವ ಸರ್ವಸುಖಾಚ್ಛನ್ನೋ ಜಿತಾಜಿತಗುಣೋದಯಾ ॥ 107 ॥

ಭಾಸ್ವತ್ಕಿರೀಟೋ ರಾಂಕಾರೀ ವರುಣೇಶೀತಲಾನ್ತರಾ ।
ಅಮೂಲ್ಯರತ್ನದಾನಾಢ್ಯೋ ದಿವಾರಾತ್ರಿಸ್ತ್ರಿಖಂಡಜಾ ॥ 108 ॥

ಮಾರಬೀಜಮಹಾಮಾನೋ ಹರಬೀಜಾದಿಸಂಸ್ಥಿತಾ ।
ಅನನ್ತವಾಸುಕೀಶಾನೋ ಲಾಕಿನೀ ಕಾಕಿನೀ ದ್ವಿಧಾ ॥ 109 ॥

ಕೋಟಿಧ್ವಜೋ ಬೃಹದ್ಗರ್ಗಶ್ಚಾಮುಂಡಾ ರಣಚಂಡಿಕಾ ।
ಉಮೇಶೋ ರತ್ನಮಾಲೇಶೀ ವಿಕುಮ್ಭಗಣಪೂಜಿತಾ ॥ 110 ॥

ನಿಕುಮ್ಭಪೂಜಿತ ಕೃಷ್ಣೋ ವಿಷ್ಣುಪತ್ನೀ ಸುಧಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಅಲ್ಪಕಾಲಹರಃ ಕುನ್ತೋ ಮಹಾಕುನ್ತಾಸ್ತ್ರಧಾರಿಣೀ ॥ 111 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಧಾರಕ ಕ್ಷಿಪ್ತೋ ವನಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಾ ।
ಏಕಾಕ್ಷರ ದ್ವಯಕ್ಷರಶ್ಚ ಷೋಡಶಾಕ್ಷರಸಮ್ಭವಾ ॥ 112 ॥

ಅತಿಗಮ್ಭೀರವಾತಸ್ಥೋ ಮಹಾಗಮ್ಭೀರವಾದ್ಯಗಾ ।
ತ್ರಿವಿಧಾತ್ಮಾ ತ್ರಿದೇಶಾತ್ಮಾ ತೃತೀಯಾತ್ರಾಣಕಾರಿಣೀ ॥ 113 ॥

ಕಿಯತ್ಕಾಲಚಲಾನನ್ದೋ ವಿಹಂಗಗಮನಾಸನಾ ।
ಗೀರ್ವಾಣ ಬಾಣಹನ್ತಾ ಚ ಬಾಣಹಸ್ತಾ ವಿಧೂಚ್ಛಲಾ ॥ 114 ॥

ಬಿನ್ದುಧರ್ಮೋಜ್ಜ್ವಲೋದಾರೋ ವಿಯಜ್ಜ್ವಲನಕಾರಿಣೀ ।
ವಿವಾಸಾ ವ್ಯಾಸಪೂಜ್ಯಶ್ಚ ನವದೇಶೀಪ್ರಧಾನಿಕಾ ॥ 115 ॥

ವಿಲೋಲವದನೋ ವಾಮೋ ವಿರೋಮಾ ಮೋದಕಾರಿಣೀ ।
ಹಿರಣ್ಯಹಾರಭೂಷಾಂಗಃ ಕಲಿಂಗನನ್ದಿನೀಶಗಾ ॥ 116 ॥

ಅನನ್ಯಕ್ಷೀಣವಕ್ಷಶ್ಚ ಕ್ಷಿತಿಕ್ಷೋಭವಿನಾಶಿಕಾ ।
ಕ್ಷಣಕ್ಷೇತ್ರಪ್ರಸಾದಾಂಗೋ ವಶಿಷ್ಠಾದಿಋಷೀಶ್ವರೀ ॥ 117 ॥

ರೇವಾತೀರನಿವಾಸೀ ಚ ಗಂಗಾತೀರನಿವಾಸಿನೀ ।
ಚಾಂಗೇಶಃ ಪುಷ್ಕರೇಶಶ್ಚ ವ್ಯಾಸಭಾಷಾವಿಶೇಷಿಕಾ ॥ 118 ॥

ಅಮಲಾನಾಥಸಂಜ್ಞಶ್ಚ ರಾಮೇಶ್ವರಸುಪೂಜಿತಾ ।
ರಮಾನಾಥ ಪ್ರಭು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕೀರ್ತೀದುರ್ಗಾಭಿಧಾನಿಕಾ ॥ 119 ॥

ಲಮ್ಬೋದರ ಪ್ರೇಮಕಾಲೋ ಲಮ್ಬೋದರಕುಲಪ್ರಿಯಾ ।
ಸ್ವರ್ಗದೇಹೋ ಧ್ಯಾನಮಾನೋ ಲೋಚನಾಯತಧಾರಿಣೀ ॥ 120 ॥

ಅವ್ಯರ್ಥವಚನಪ್ರಕ್ಷ್ಯೋ ವಿದ್ಯಾವಾಗೀಶ್ವರಪ್ರಿಯಾ ।
ಅಬ್ದಮಾನಸ್ಮೃತಿಪ್ರಾಣ ಕಲಿಂಗನಗರೇಶ್ವರೀ ॥ 121 ॥

ಅತಿಗುಹ್ಯತರಜ್ಞಾನೀ ಗುಪ್ತಚನ್ದ್ರಾತ್ಮಿಕಾಽವ್ಯಯಾ ।
ಮಣಿನಾಗಗತೋ ಗನ್ತಾ ವಾಗೀಶಾನೀ ಬಲಪ್ರದಾ ॥ 122 ॥

ಕುಲಾಸನಗತೋ ನಾಶೋ ವಿನಾಶಾ ನಾಶಸುಪ್ರಿಯಾ ।
ವಿನಾಶಮೂಲಃ ಕೂಲಸ್ಥಃ ಸಂಹಾರಕುಲಕೇಶ್ವರೀ ॥ 123 ॥

ತ್ರಿವಾಕ್ಯಗುಣವಿಪ್ರೇನ್ದ್ರೋ ಮಹದಾಶ್ಚರ್ಯಚಿತ್ರಿಣೀ ।
ಆಶುತೋಷಗುಣಾಚ್ಛನ್ನ ಮದವಿಹ್ವಲಮಂಡಲಾ ॥ 124 ॥

ವಿರೂಪಾಕ್ಷೀ ಲೇಲಿಹಶ್ಚ ಮಹಾಮುದ್ರಾಪ್ರಕಾಶಿನೀ ।
ಅಷ್ಟಾದಶಾಕ್ಷರೋ ರುದ್ರೋ ಮಕರನ್ದಸುಬಿನ್ದುಗಾ ॥ 125 ॥

ಛತ್ರಚಾಮರಧಾರೀ ಚ ಛತ್ರದಾತ್ರೀ ತ್ರಿಪೌಂಡ್ರಜಾ ।
ಇನ್ದ್ರಾತ್ಮಕೋ ವಿಧಾತಾ ಚ ಧನದಾ ನಾದಕಾರಿಣೀ ॥ 126 ॥

ಕುಂಡಲೀಪರಮಾನನ್ದೋ ಮಧುಪುಷ್ಪಸಮುದ್ಭವಾ ।
ಬಿಲ್ವವೃಕ್ಷಸ್ಥಿತೋ ರುದ್ರೋ ನಯನಾಮ್ಬುಜವಾಸಿನೀ ॥ 127 ॥

ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಕೌಮಾರೋ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾ ಋತುಪ್ರಿಯಾ ।
ಶ್ರೀವೃಕ್ಷನಿಲಯಶ್ಯಾಮೋ ಮಹಾಕುಲತರೂದ್ಭವಾ ॥ 128 ॥

ಕುಲವೃಕ್ಷಸ್ಥಿತೋ ವಿದ್ವಾನ್ ಹಿರಣ್ಯರಜತಪ್ರಿಯಾ ।
ಕುಲಪಃ ಪ್ರಾಣಪ ಪ್ರಾಣಾ ಪಂಚಚೂಡಧರಾಧರಾ ॥ 129 ॥

ಉಷತೀ ವೇದಿಕಾನಾಥೋ ನರ್ಮಧರ್ಮವಿವೇಚಿಕಾ ।
ಶೀತಲಾಪ್ತ ಶೀತಹೀನೋ ಮನಃಸ್ಥೈರ್ಯಕರೀ ಕ್ಷಯಾ ॥ 130 ॥

ಕುಕ್ಷಿಸ್ಥ ಕ್ಷಣಭಂಗಸ್ಥೋ ಗಿರಿಪೀಠನಿವಾಸಿನೀ ।
ಅರ್ಧಕಾಯಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಪ್ರಸನ್ನವನವಾಸಿನೀ ॥ 131 ॥

ಪ್ರತಿಷ್ಠೇಶ ಪ್ರಾಣಧರ್ಮಾ ಜ್ಯೋತೀರೂಪಾ ಋತುಪ್ರಿಯಾ ।
ಧರ್ಮಧ್ವಜಪತಾಕೇಶೋ ಬಲಾಕಾ ರಸವರ್ದ್ಧೀನೀ ॥ 132 ॥

ಮೇರುಶೃಂಗಗತೋ ಧೂರ್ತೋ ಧೂರ್ತಮತ್ತಾ ಖಲಸ್ಪೃಹಾ ।
ಸೇವಾಸಿದ್ಧಿಪ್ರದೋಽನನ್ತೋಽನನ್ತಕಾರ್ಯವಿಭೇದಿಕಾ ॥ 133 ॥

ಭಾವಿನಾಮತ್ತ್ವಜಾನಜ್ಞೋ ವಿರಾಟಪೀಠವಾಸಿನೀ ।
ವಿಚ್ಛೇದಚ್ಛೇದಭೇದಶ್ಚ ಛಲನ್ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಕಾಶಿಕಾ ॥ 134 ॥

ಚಾರುಕರ್ಮ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಶ್ಚ ತಪ್ತಹಾಟಕರೂಪಿಣೀ ।
ಪರಾನನ್ದರಸಜ್ಞಾನೀ ರಸಸನ್ತಾನಮನ್ತ್ರಿಣೀ ॥ 135 ॥

ಪ್ರತೀಕ್ಷ ಸೂಕ್ಷ್ಮಶಬ್ದಶ್ಚ ಪ್ರಸಂಗಸಂಗತಿಪ್ರಿಯಾ ।
ಅಮಾಯೀ ಸಾಗರೋದ್ಭೂತೋ ವನ್ಧ್ಯಾದೋಷವಿವರ್ಜೀತಾ ॥ 136 ॥

ಜಿತಧರ್ಮೋ ಜ್ವಲಚ್ಛತ್ರೀ ವ್ಯಾಪಿಕಾ ಫಲವಾಹನಾ ।
ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಮ್ಬರೋ ಯೋಗೀ ಮಹಾಪೀನಾ ವರಪ್ರದಾ ॥ 137 ॥

ವರದಾತಾ ಸಾರದಾತಾ ಜ್ಞಾನದಾ ವರವಾಹಿನೀ ।
ಚಾರುಕೇಶಧರೋ ಮಾಪೋ ವಿಶಾಲಾ ಗುಣದಾಽಮ್ಬರಾ ॥ 138 ॥

ತಾಡಂಕಮಾಲಾನಿರ್ಮಾಲಧರಸ್ತಾಡಂಕಮೋಹಿನೀ ।
ಪಂಚಾಲದೇಶ ಸನ್ಭೂತೋ ವಿಶುದ್ಧಸ್ವರವಲ್ಲಭಾ ॥ 139 ॥

ಕಿರಾತಪೂಜಿತೋ ವ್ಯಾಧೋ ಮನುಚಿನ್ತಾಪರಾಯಣಾ ।
ಶಿವ ವಾಕ್ಯರತೋ ವಾಮೋ ಭೃಗುರಾಮಕುಲೇಶ್ವರೀ ॥ 140 ॥

ಸ್ವಯಮ್ಭೂ ಕುಸುಮಾಚ್ಛನ್ನೋ ವಿಧಿವಿದ್ಯಾಪ್ರಕಾಶಿನೀ ।
ಪ್ರಭಾಕರತನೂದ್ಭೂತೋ ವಿಶಲ್ಯಕರಣೀಶ್ವರೀ ॥ 141 ॥

ಉಷತೀಶ್ವರ ಸಮ್ಪರ್ಕೀ ಯೋಗವಿಜ್ಞಾನವಾಸಿನೀ ।
ಉತ್ತಮೋ ಮಧ್ಯಮೋ ವ್ಯಾಖ್ಯೋ ವಾಚ್ಯಾವಾಚ್ಯವರಾಂಗನಾ ॥ 142 ॥

ಆಮ್ಬೀಜವಾದರೋಷಾಢ್ಯಾ ಮನ್ದರೋದರಕಾರಿಣೀ ।
ಕೃಷ್ಣಸಿದ್ಧಾನ್ತಸಂಸ್ಥಾನೋ ಯುದ್ಧಸಾಧನಚರ್ಚೀಕಾ ॥ 143 ॥

ಮಥುರಾಸುನ್ದರೀನಾಥೋ ಮಥುರಾಪೀಠವಾಸಿನೀ ।
ಪಲಾಯನವಿಶೂನ್ಯಶ್ಚ ಪ್ರಕೃತಿಪ್ರತ್ಯಯಸ್ಥಿತಾ ॥ 144 ॥

ಪ್ರಕೃತಿಪ್ರಾಣನಿಲಯೋ ವಿಕೃತಿಜ್ಞಾನನಾಶಿನೀ ।
ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಭೇದಶ್ಚ ಮತ್ತಸಿಂಹಾಸನಾಸನಾ ॥ 145 ॥

ಇತಿಹಾಸಪ್ರಿಯೋ ಧೀರೋ ವಿಮಲಾಽಮಲರೂಪಿಣೀ ।
ಮಣಿಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಶ್ಚ ಮಣಿಪೂರಜಯೋದಯಾ ॥ 146 ॥

ಭದ್ರಕಾಲೀಜಪಾನನ್ದೋ ಭದ್ರಾಭದ್ರಪ್ರಕಾಶಿನೀ ।
ಶ್ರೀಭದ್ರೋ ಭದ್ರನಾಥಶ್ಚ ಭಯಭಂಗವಿಹಿಂಸಿನೀ ॥ 147 ॥

ಆತ್ಮಾರಾಮೋ ವಿಧೇಯಾತ್ಮಾ ಶೂಲಪಾಣಿಪ್ರಿಯಾಽನ್ತರಾ ।
ಅತಿವಿದ್ಯಾದೃಢಾಭ್ಯಾಸೋ ವಿಶೇಷವಿತ್ತದಾಯಿನೀ ॥ 148 ॥

ಅಜರಾಽಮರಕಾನ್ತಿಶ್ಚ ಕಾನ್ತಿಕೋಟಿಧರಾ ಶುಭಾ ।
ಪಶುಪಾಲ ಪದ್ಮಸಂಸ್ಥ ಶ್ರೀಶಪಾಶುಪತಾಽಸ್ತ್ರದಾ ॥ 149 ॥

ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಧರೋ ದೃಪ್ತೋ ಜ್ಞಾನಿನೀ ಜ್ಞಾನವರ್ಧೀನೀ ।
ದ್ವಿತೀಯಾನಾಥ ಈಶಾರ್ದ್ಧೋ ಬಾದರಾಯಣಮೋಹಿನೀ ॥ 150 ॥

ಶವಮಾಂಸಾಶನೋ ಭೀಮೋ ಭೀಮನೇತ್ರಾ ಭಯಾನಕಾ ।
ಶಿವಜ್ಞಾನಕ್ರಮೋ ದಕ್ಷ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗಪರಾಯಣಾ ॥ 151 ॥

ದಾನಸ್ಥೋ ದಾನಸಮ್ಪನ್ನೋ ದನ್ತುರಾ ಪಾರ್ವತೀಪರಾ ।
ಪ್ರಿಯಾನನ್ದೋ ದಿವಾಕರ್ತಾ ನಿಶಾನಿಷಾದಘಾತಿನೀ ॥ 152 ॥

ಅಷ್ಟಹಸ್ತೋ ವಿಲೋಲಾಕ್ಷೋ ಮನಃಸ್ಥಾಪನಕಾರಿಣೀ ।
ಮೃದುಪುತ್ರೋ ಮೃದುಚ್ಛತ್ರೋ ವಿಭಾಽಂಗಪುಣ್ಯನನ್ದಿನೀ ॥ 153 ॥

ಅನ್ತರಿಕ್ಷಗತೋ ಮೂಲೋ ಮೂಲಪುತ್ರಪ್ರಕಾಶಿನೀ ।
ಅಭೀತಿದಾನನಿರತೋ ವಿಧುಮಾಲಾಮನೋಹರೀ ॥ 154 ॥

ಚತುರಾಸ್ರಜಾಹ್ನವೀಶೋ ಗಿರಿಕನ್ಯಾ ಕುತೂಹಲೀ ।
ಶಿಶುಪಾಲರಿಪುಪ್ರಾಣೋ ವಿದೇಶಪದರಕ್ಷಿಣೀ ॥ 155 ॥

ವಿಲಕ್ಷಣೋ ವಿಧಿಜ್ಞಾತಾ ಮಾನಹನ್ತ್ರೀ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾ ।
ತ್ರಿಕೋಣಾನನಯೋಗೀಶೋ ನಿಮ್ನನಾಭಿರ್ನಗೇಶ್ವರೀ ॥ 156 ॥

ನವೀನ ಗುಣಸಮ್ಪನ್ನೋ ನವಕನ್ಯಾಕುಲಾಚಲಾ ।
ತ್ರಿವಿಧೇಶೋ ವಿಶಂಕೇತೋ ವಿಜ್ವರಾ ಜ್ವರದಾಯಿನೀ ॥ 157 ॥

ಅತಿಧಾಮೀಕಪುತ್ರಶ್ಚ ಚಾರುಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಿತಾ ।
ಸ್ಥಾಪಕೋತ್ತಮವರ್ಗಾಣಾಂ ಸತಾಂ ಸಿದ್ಧಿಪ್ರಕಾಶಿನೀ ॥ 158 ॥

ಸಿದ್ಧಪ್ರಿಯೋ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೋ ಧ್ವಂಸಕರ್ತ್ರೀ ನಿರಂಜನಾ ।
ಶಕ್ತೀಶೋ ವಿಕಲೇಶಶ್ಚ ಕ್ರತುಕರ್ಮಫಲೋದಯಾ ॥ 159 ॥

ವಿಫಲೇಶೋ ವಿಯದ್ಗಾಮೀ ಲಲಿತಾ ಬುದ್ಧಿವಾಹನಾ ।
ಮಲಯಾದ್ರಿತಪ ಕ್ಷೇಮ ಕ್ಷಯಕರ್ತ್ರೀ ರಜೋಗುಣಾ ॥ 160 ॥

ದ್ವಿರುಂಡಕೋ ದ್ವಾರಪಾಲೋ ಬಲೇವೀಘ್ನವಿನಾಶಿನೀ ।
ಮಾಯಾಪದ್ಮಗತೋ ಮಾನೋ ಮಾರೀವಿದ್ಯಾವಿನಾಶಿನೀ ॥ 161 ॥

ಹಿಂಗುಲಾಜಸ್ಥಿತ ಸಿದ್ಧೋ ವಿದುಷಾಂ ವಾದಸಾರಿಣೀ ।
ಶ್ರೀಪತೀಶ ಶ್ರೀಕರೇಶ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ॥ 162 ॥

ಮತಿಪ್ರಥಮಜೋ ಧನ್ಯೋ ಮಿಥಿಲಾನಾಥಪುತ್ರಿಕಾ ।
ರಾಮಚನ್ದ್ರಪ್ರಿಯ ಪ್ರಾಪ್ತೋ ರಘುನಾಥಕುಲೇಶ್ವರೀ ॥ 163 ॥

ಕೂರ್ಮಃ ಕೂರ್ಮಗತೋ ವೀರೋ ವಸಾವರ್ಗಾ ಗಿರೀಶ್ವರೀ ।
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಬಾಲೋ ರತಿಪೀಠಗುಣಾನ್ತರಾ ॥ 164 ॥

ಕಾಮರೂಪಧರೋಲ್ಲಾಸೋ ವಿದಗ್ಧಾ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ ।
ಅತಿಥೀಶ ಸರ್ವಭರ್ತಾ ನಾನಾಲಂಕಾರಶೋಭಿತಾ ॥ 165 ॥

ನಾನಾಲಂಕಾರಭೂಷಾಂಗೋ ನರಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಾ ।
ಜಗನ್ನಾಥೋ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪೀ ಜಗತಾಮಿಷ್ಟಸಿದ್ಧಿದಾ ॥ 166 ॥

ಜಗತ್ಕಾಮೋ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪೀ ಜಯನ್ತೀ ಜಯದಾಯಿನೀ ।
ಜಯಕಾರೀ ಜೀವಕಾರೀ ಜಯದಾ ಜೀವನೀ ಜಯಾ ॥ 167 ॥

ಜಯೋ ಗಣೇಶ ಶ್ರೀದಾತಾ ಮಹಾಪೀಠನಿವಾಸಿನೀ ।
ವಿಷಮ ಸಾಮವೇದಸ್ಥೋ ಯಜುರ್ವೇದಾಂಶಯೋಗಯಾ ॥ 168 ॥

ತ್ರಿಕಾಲಗುಣಗಮ್ಭೀರೋ ದ್ವಾವಿಂಶತಿಕರಾಮ್ಬುಜಾ ।
ಸಹಸ್ರಬಾಹು ಸಾರಸ್ಥೋ ಭಾಗಗಾ ಭವಭಾವಿನೀ ॥ 169 ॥

ಭವನಾದಿಕರೋ ಮಾರ್ಗೋ ವಿನೀತಾ ನಯನಾಮ್ಬುಜಾ ।
ಸರ್ವತ್ರಾಕರ್ಷಕೋಽಖಂಡ ಸರ್ವಜ್ಞಾನಾಭಿಕರ್ಷೀಣೀ ॥ 170 ॥

ಜಿತಾಶಯೋ ಜಿತವಿಪ್ರಃ ಕಲಂಕಗುಣವರ್ಜೀತಾ ।
ನಿರಾಧಾರೋ ನಿರಾಲಮ್ಬೋ ವಿಷಯಾ ಜ್ಞಾನವರ್ಜೀತಾ ॥ 171 ॥

ಅತಿವಿಸ್ತಾರವದನೋ ವಿವಾದಖಲನಾಶಿನೀ ।
ಭಾರ್ಯಾನಾಥಃ ಕ್ಷೋಭನಾಶೋ ರಿಪೂಣಾಂ ಕುಲಪೂಜಿತಾ ॥ 172 ॥

ಆಶವೋ ಭೂರಿವರ್ಗಾಣಾಂ ಚಾರುಕುನ್ತಲಮಂಡಿತಾ ।
ಅತಿಬುದ್ಧಿಧರೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮೋ ರಜನೀಧ್ವಾನ್ತನಾಶಿನೀ ॥ 173 ॥

ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಜಾಲಕರೋ ಯೋಗೀ ವಿಯೋಗಶಾಯಿನೀ ಯುಗಾ ।
ಯುಗಗಾಮೀ ಯೋಗಗಾಮೀ ಜಯದಾ ಲಾಕಿನೀ ಶಿವಾ ॥ 174 ॥

ಸಂಜ್ಞಾಬುದ್ಧಿಕರೋ ಭಾವೋ ಭವಭೀತಿವಿಮೋಹಿನೀ ।
ಸುನ್ದರ ಸುನ್ದರಾನನ್ದೋ ರತಿಕಾರತಿಸುನ್ದರೀ ॥ 175 ॥

ರತಿಜ್ಞಾನೀ ರತಿಸುಖೋ ರತಿನಾಥಪ್ರಕಾಶಿನೀ ।
ಬುದ್ಧರೂಪೀ ಬೋಧಮಾತ್ರೋ ವೈರೋಧೋ ದ್ವೈತವರ್ಜೀತಾ ॥ 176 ॥

ಭೂರಿಭಾವಹರಾನನ್ದೋ ಭೂರಿಸನ್ತಾನದಾಯಿನೀ ।
ಯಜ್ಞಸಾಧನಕರ್ತಾ ಚ ಸುಯಜ್ಞ ಪಂಚಮೋಚನಾ ॥ 177 ॥

ಕೋಟಿಕೋಟಿಚನ್ದ್ರತೇಜಃ ಕೋಟಿಕೋಟಿರುಚಿಚ್ಛಟಾ ।
ಕೋಟಿಕೋಟಿಚಂಚಲಾಭೋ ದ್ವಿಕೋಟ್ಯಯುತಚಂಚಲಾ ॥ 178 ॥

ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಾಚ್ಛನ್ನದೇಹ ಕೋಟಿಕೋಟಿರವಿಪ್ರಭಾ ।
ಕೋಟಿಚನ್ದ್ರಕಾನ್ತಮಣಿ ಕೋಟೀನ್ದುಕಾನ್ತನಿರ್ಮಲಾ ॥ 179 ॥

ಶತಕೋಟಿವಿಧುಮಣಿ ಶತಕೋಟೀನ್ದುಕಾನ್ತಗಾ ।
ವಿಲಸತ್ಕೋಟಿಕಾಲಾಗ್ನಿ ಕೋಟಿಕಾಲಾನಲೋಪಮಾ ॥ 180 ॥

ಕೋಟಿವಹ್ನಿಗತೋ ವಹ್ನಿ ವಹ್ನಿಜಾಯಾ ದ್ವಿಗೋದ್ಭವಾ ।
ಮಹಾತೇಜೋ ವಹ್ನಿವಾರಿಃ ಕಾಲಾಗ್ನಿಹಾರಧಾರಿಣೀ ॥ 181 ॥

ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರೋ ಭಗವಾನ್ ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರರೂಪಿಣೀ ।
ಕಾಲಾತ್ಮಾ ಕಲಿಕಾಲಾತ್ಮಾ ಕಲಿಕಾ ಕುಲಲಾಕಿನೀ ॥ 182 ॥

ಮೃತ್ಯುಜಿತೋ ಮೃತ್ಯುತೇಜಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಮನುಪ್ರಿಯಾ ।
ಮಹಾಮೃತ್ಯುಹರೋ ಮೃತ್ಯುಽಪಮೃತ್ಯುವಿನಾಶಿನೀ ॥ 183 ॥

ಜಯೋ ಜಯೇಶೋ ಜಯದೋ ಜಯದಾ ಜಯವರ್ಧೀನೀ ।
ಜಯಕರೋ ಜಗದ್ಧರ್ಮೋ ಜಗಜ್ಜೀವನರಕ್ಷಿಣೀ ॥ 184 ॥

ಸರ್ವಜಿತ್ ಸರ್ವರೂಪೀ ಚ ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಭಾವಿನೀ ।
ಇತ್ಯೇತತ್ ಕಥಿತಂ ನಾಥ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಭಿಧಾನಕಮ್ ॥ 185 ॥

ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಮಯಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಸ್ವರೂಪಕಮ್ ।
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಸಹಸ್ರಾಖ್ಯಂ ಶತಸಂಖ್ಯಾಸಮಾಕುಲಮ್ ॥ 186 ॥

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಗಲಕ್ಷೇತ್ರಂ ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಫಲಪ್ರದಮ್ ।
ಸಕಲಂ ನಿಷ್ಕಲಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಲ್ಪದ್ರುಮಕಲಾನ್ವಿತಮ್ ॥ 187 ॥

ಯೋಗಿನಾಮಾತ್ಮವಿಜ್ಞಾನಮಾತ್ಮಜ್ಞಾನಕರಂ ಪರಮ್ ।
ಯಃ ಪಠೇದ್ ಭಾವಸಮ್ಪೂರ್ಣೋ ಮಿಥ್ಯಾಧರ್ಮವಿವರ್ಜೀತಃ ॥ 188 ॥

ರುದ್ರಪೀಠೇ ಸ್ವಯಂ ಭೂತ್ತ್ವಾ ಮಹಾಯೋಗೀ ಭವೇದ್ಧ್ರುವಮ್ ।
ಅಕಸ್ಮಾತ್ಸಿದ್ಧಿಮಾಪ್ನೋತಿ ಚಾಧಮಾಮ್ಮಾಲ್ಯದಾಯಿನೀಮ್ ॥ 189 ॥

ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮೀಧನೈಶ್ವರ್ಯಮತಿಧೈರ್ಯ ಹಯಾದಿಕಮ್ ।
ಕುಂಜರಂ ಸುನ್ದರಂ ವೀರಂ ಪುತ್ರಂ ರಾಜ್ಯಂ ಸುಖಂ ಜಯಮ್ ॥ 190 ॥

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರತ್ವಂ ಚ ದಿವ್ಯವಾಹನಮೇವ ಚ ।
ಅಕ್ಲೇಶಪಂಚಮಾಸಿದ್ಧಿಂ ತತಃ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಮಧ್ಯಮಾಮ್ ॥ 191 ॥

ಅತ್ಯನ್ತದುಃಖಹನನಂ ಗುರುತ್ವಂ ಲೋಕಮಂಡಲೇ ।
ದೇವಾನಾಂ ಭಕ್ತಿಸಂಖ್ಯಾಂಚ ದಿವ್ಯಭಾವಂ ಸದಾ ಸುಖಮ್ ॥ 192 ॥

ಆಯುರ್ವೃದ್ಧಿಂ ಲೋಕವಶ್ಯಂ ಪೂರ್ಣಕೋಶಂ ಹಿ ಗೋಧನಮ್ ।
ದೇವಾನಾಂ ರಾಜ್ಯಭವನಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇ ಸ್ವಪ್ನಕಾಲಕೇ ॥ 193 ॥

ದೀರ್ಘದೃಷ್ಟಿಭಯತ್ಯಾಗಂ ಚಾಲ್ಪಕಾರ್ಯವಿವರ್ಜೀತಮ್ ।
ಸದಾ ಧರ್ಮಪ್ರಿಯತ್ವಂ ಚ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಮಹಾಗುಣಮ್ ॥ 194 ॥

ವಿವೇಕಾಂಕುರಮಾನನ್ದಂ ಶ್ರೀವಾಣೀಸುಕೃಪಾನ್ವಿತಮ್ ।
ತತ ಉತ್ತಮಯೋಗಸ್ಥಾಂ ಸಿದ್ಧಿಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಸಾಧಕಃ ॥ 195 ॥

ಅನನ್ತಗುಣಸಂಸ್ಥಾನಂ ಮಾಯಾರ್ಥಭೂತಿವರ್ಜನಮ್ ।
ಏಕಾನ್ತಸ್ಥಾನವಸತಿಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರನಿಯೋಜನಮ್ ॥ 196 ॥

ಸರ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಾವಿಶೂನ್ಯತ್ವಂ ದೈವತೈಕಾನ್ತಸೇವನಮ್ ।
ಖೇಚರತ್ವಂ ಸರ್ವಗತಿಂ ಭಾವಸಿದ್ಧಿಂ ಸುರಪ್ರಿಯಮ್ ॥ 197 ॥

ಸದಾ ರೌದ್ರಕ್ರಿಯಾಯೋಗಂ ವಿಭೂತ್ಯಷ್ಟಾಂಗಸಿದ್ಧಿದಮ್ ।
ದೃಢಜ್ಞಾನಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಕಾರಿತ್ವಂ ರಸಸಾಗರಮ್ ॥ 198 ॥

ಏಕಭಾವಂ ದ್ವೈತಶೂನ್ಯಂ ಮಹಾಪದನಿಯೋಜನಮ್ ।
ಮಹಾಗುಣವತೀವಿದ್ಯಾಪತಿತ್ವಂ ಶಾನ್ತಿಮೇವ ಚ ॥ 199 ॥

ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಸಾಧಕಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಯಃ ಪಠೇದ್ ಭಾವನಿಶ್ಚಲಃ ।
ತ್ರಿಕಾಲಮೇಕಕಾಲಂ ವಾ ದ್ವಿಕಾಲಂ ವಾ ಪಠೇತ್ ಸುಧೀಃ ॥ 200 ॥

ಶತಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಚಾಸ್ಯ ಪುರಶ್ಚರ್ಯಾವಿಧಿಃ ಸ್ಮೃತಃ ।
ಪುರಶ್ಚರಣಮಾಕೃತ್ಯ ಪಠಿತ್ವಾ ಚ ಪುನಃ ಪುನಃ ॥ 201 ॥

ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಯುತೋ ಭೂತ್ವಾ ಮನೋಗತಿಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಸರ್ವತ್ರ ಕುಶಲಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿಯತಃ ಶುಚಿಃ ॥ 202 ॥

ಷಟ್ಚಕ್ರಮಣಿಪೀಠಂಚ ಭಿತ್ತ್ವಾಽನಾಹತಗೋ ಭವೇತ್ ।
ಅನಾಹತಂ ತತೋ ಭಿತ್ತ್ವಾ ವಿಶುದ್ಧಸಂಗಮೋ ಭವೇತ್ ॥ 203 ॥

ವಿಶುದ್ಧಪದ್ಮಂ ಭಿತ್ತ್ವಾ ಚ ಶೀರ್ಷೇ ದ್ವಿದಲಗೋ ಭವೇತ್ ।
ದ್ವಿದಲಾದಿಮಹಾಪದ್ಮಂ ಭಿತ್ತ್ವೈತತ್ ಸ್ತೋತ್ರಪಾಠತಃ ॥ 204 ॥

ಚತುರ್ವರ್ಗಾಂ ಕ್ರಿಯಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಚಾನ್ತೇ ನಿರ್ವಾಣಮೋಕ್ಷಭಾಕ್ ।
ಯೋಗಿನಾಂ ಯೋಗಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಸರ್ವಭೂತದಯೋದಯಮ್ ॥ 205 ॥

ನಿರ್ವಾಣಮೋಕ್ಷಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಕಥಿತಂ ಪರಮೇಶ್ವರ ।
ಏತತ್ಸ್ತವನಪಾಠೇನ ಕಿಂ ನ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ಭೂತಲೇ ॥ 206 ॥

ಕುಲಂ ಕುಲಕ್ರಮೇಣೈವ ಸಾಧಯೇದ್ ಯೋಗಸಾಧನಮ್ ।
ಯೋಗಾನ್ತೇ ಯೋಗಮಧ್ಯೇ ಚ ಯೋಗಾದ್ಯೇ ಪ್ರಪಠೇತ್ ಸ್ತವಮ್ ॥ 207 ॥

ಕೃತ್ತಿಕಾರೋಹಿಣೀಯೋಗಯಾತ್ರಾಯಾಂ ಮಿಥುನೇ ತಥಾ ।
ಶ್ರವಣಾಯಾಂ ಮೇಷಗಣೇ ಕುಜೇ ಚೇನ್ದುಸಮಾಕುಲೇ ॥ 208 ॥

ಶನಿವಾರೇ ಚ ಸಂಕ್ರಾನ್ತ್ಯಾಂ ಕುಜವಾರೇ ಪುನಃ ಪುನಃ ।
ಸನ್ಧ್ಯಾಕಾಲೇ ಲಿಖೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಧ್ಯಾನಧಾರಣಯೋಗಿರಾಟ್ ॥ 209 ॥

ಭೂರ್ಜಪತ್ರೇ ಲಿಖಿತ್ವಾ ಚ ಕಂಠೇ ಶೀರ್ಷೇ ಪ್ರಧಾರಯೇತ್ ।
ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯೋಗೇ ಚ ಕುಲಚಕ್ರೇ ಲಿಖೇತ್ ಸುಧೀಃ ॥ 210 ॥

ಸರ್ವತ್ರ ಕುಲಯೋಗೇನ ಪಠನ್ ಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಏತನ್ನಾಮ್ನಾ ಪ್ರಜುಹುಯಾತ್ ಕಾಲಿಕಾಕೃತಿಮಾನ್ ಭವೇತ್ ॥ 211 ॥

ತದ್ದಶಾಂಶಕ್ರಮೇಣೈವ ಹುತ್ವಾ ಯೋಗೀಹ ಸರ್ವದಾ ।
ಮಣಿಪೂರೇ ದೃಢೋ ಭೂತ್ವಾ ರುದ್ರಶಕ್ತಿಕೃಪಾಂ ಲಭೇತ್ ॥ 212 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ಉತ್ತರತನ್ತ್ರೇ
ಲಾಕಿನೀಶಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Lakhani:

1000 Names of Sri Lakini | Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top