Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Lakini | Sahasranama Stotram Lyrics in Oriya

Shri Lakinisahasranamastotram Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀଲାକିନୀସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥

ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ ।
ଆନନ୍ଦଭୈରଵୀ ଉଵାଚ ।
ଅଥ ସମ୍ଭେଦନାର୍ଥାୟ ଵକ୍ଷ୍ୟେ ଷଟ୍ପଙ୍କଜସ୍ୟ ଚ ।
ମହାରୁଦ୍ରସ୍ୟ ଦେଵସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟସ୍ୟ ଚ ॥ ୧ ॥

ଲାକିନୀ ଶକ୍ତିସହିତଂ ସହସ୍ରନାମମଙ୍ଗଲମ୍ ।
ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତଵ୍ୟାପ୍ତଂ ନିଗୂଢଂ ଭଵ ସିଦ୍ଧୟେ ॥ ୨ ॥

ଧାରୟିତ୍ଵା ପଠିତ୍ଵା ଚ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ଵା ନାମମଙ୍ଗଲମ୍ ।
ଶୃଣୁଷ୍ଵ ପରମାନନ୍ଦ ୟୋଗେନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ॥ ୩ ॥

ତଵାହ୍ଲାଦପ୍ରଣୟନାତ୍ ସର୍ଵସମ୍ପତ୍ତିପ୍ରାପ୍ତୟେ ।
ମଣିୟୋଗସୁସିଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥଂ ସାଵଧାନାଽଵଧାରୟ ॥ ୪ ॥

ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରସହସ୍ରନାମମଙ୍ଗଲସ୍ୟ କହୋଡ
ଋଷିର୍ଗାୟତ୍ରୀଚ୍ଛନ୍ଦୋ ମହାରୁଦ୍ରମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟଲାକିନୀ ସରସ୍ଵତୀଦେଵତା
ସର୍ଵାଭୀଷ୍ଟଶଚୀପୀଠୟୋଗସିଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥେ ଵିନିୟୋଗଃ ।
ଓଂ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରୁଦ୍ରାଦି ଲାକିନ୍ୟାଦି ସରସ୍ଵତୀ ।
ମୃତ୍ୟୁଜେତା ମହାରୌଦ୍ରୀ ମହାରୁଦ୍ରସରସ୍ଵତୀ ॥ ୫ ॥

ମହାରୌଦ୍ରୋ ମୃତ୍ୟୁହରୋ ମହାମଣିଵିଭୂଷିତା ।
ମହାଦେଵୋ ମହାଵକ୍ତ୍ରୋ ମହାମାୟା ମହେଶ୍ଵରୀ ॥ ୬ ॥

ମହାଵୀରୋ ମହାକାଲୋ ମହାଚଣ୍ଡେଶ୍ଵରୀ ସ୍ନୁଷା ।
ମହାଵାତୋ ମହାଭେଦୋ ଵୀରଭଦ୍ରା ମହାତୁରା ॥ ୭ ॥

ମହାଚଣ୍ଡେଶ୍ଵରୋ ମୀନୋ ମଣିପୂରପ୍ରକାଶିକା ।
ମହାମତ୍ତୋ ମହାରାତ୍ରୋ ମହାଵୀରାସନସ୍ଥିତା ॥ ୮ ॥

ମାୟାଵୀ ମାରହନ୍ତା ଚ ମାତଙ୍ଗୀ ମଙ୍ଗଲେଶ୍ଵରୀ ।
ମୃତ୍ୟୁହାରୀ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠା ମନୋହାରୀ ମନୋୟଵା ॥ ୯ ॥

ମଣ୍ଡଲସ୍ଥୋ ମନୀଲାଙ୍ଗୋ ମାନ୍ୟା ମୋହନମୌଲିନୀ ।
ମତ୍ତଵେଶୋ ମହାବାଣୋ ମହାବଲା ମହାଲୟା ॥ ୧୦ ॥

ମାରୀ ହାରୀ ମହାମାରୀ ମଦିରାମତ୍ତଗାମିନୀ ।
ମହାମାୟାଶ୍ରୟୋ ମୌନୀ ମହାମାୟା ମରୁତ୍ପ୍ରିୟା ॥ ୧୧ ॥

ମୁଦ୍ରାଶୀ ମଦିରାପୀ ଚ ମନୋୟୋଗା ମହୋଦୟା ।
ମାଂସାଶୀ ମୀନଭକ୍ଷଶ୍ଚ ମୋହିନୀ ମେଘଵାହନା ॥ ୧୨ ॥

ମାନଭଙ୍ଗପ୍ରିୟୋ ମାନ୍ୟା ମହାମାନ୍ୟୋ ମହାବଲା ।
ମହାବାଣଧରୋ ମୁଖ୍ୟୋ ମହାଵିଦ୍ୟା ମହୀର୍ୟସୀ ॥ ୧୩ ॥

ମହାଶୂଲଧରୋଽନନ୍ତୋ ମହାବଲୀ ମହାକୁଲା ।
ମଲୟାଦ୍ରିନିଵାସୀ ଚ ମତିର୍ମାଲାସନପ୍ରିୟା ॥ ୧୪ ॥

ମାୟାପତିର୍ମହାରୁଦ୍ରୋ ମରୁଣାହତକାରିଣୀ ।
ମାଲାଧାରୀ ଶଙ୍ଖମାଲୀ ମଞ୍ଜରୀ ମାଂସଭକ୍ଷିଣୀ ॥ ୧୫ ॥

ମହାଲକ୍ଷଣସମ୍ପନ୍ନୋ ମହାଲକ୍ଷଣଲକ୍ଷଣା ।
ମହାଜ୍ଞାନୀ ମହାଵେଗୀ ମୌଷଲୀ ମୁଷଲପ୍ରିୟା ॥ ୧୬ ॥

ମହୋଖ୍ୟୋ ମାଲିନୀନାଥୋ ମନ୍ଦରାଦ୍ରିନିଵାସିନୀ ।
ମୌନୀନାମନ୍ତରସ୍ଥଶ୍ଚ ମାନଭଙ୍ଗା ମନଃସ୍ଵିନୀ ॥ ୧୭ ॥

ମହାଵିଦ୍ୟାପତିର୍ମଧ୍ୟୋ ମଧ୍ୟେ ପର୍ଵତଵାସିନୀ ।
ମଦିରାପୋ ମନ୍ଦହରୋ ମଦନାମଦନାସନା ॥ ୧୮ ॥

ମଦନସ୍ଥୋ ମଦକ୍ଷେତ୍ରୋ ମହାହିମନିଵାସିନୀ ।
ମହାନ୍ ମହାତ୍ମା ମାଙ୍ଗଲ୍ୟୋ ମହାମଙ୍ଗଲଧାରିଣୀ ॥ ୧୯ ॥

ମହାହୀନଶରୀରଶ୍ଚ ମନୋହରତଦୁଦ୍ଭଵା ।
ମାୟାଶକ୍ତିପତିର୍ମୋହା ମହାମୋହନିଵାସିନୀ ॥ ୨୦ ॥

ମହଚ୍ଚିତୋ ନିର୍ମଲାତ୍ମା ମହତାମଶୁଚିସ୍ଥିତ ।
ମତ୍ତକୁଞ୍ଜରପୃଷ୍ଠସ୍ଥୋ ମତ୍ତକୁଞ୍ଜରଗାମିନୀ ॥ ୨୧ ॥

ମକରୋ ମରୁତାନନ୍ଦୋ ମାକରୀ ମୃଗପୂଜିତା ।
ମଣୀପୂଜ୍ୟା ମନୋରୂପୀ ମେଦମାଂସଵିଭୋଜିନୀ ॥ ୨୨ ॥

ମହାକାମୀ ମହାଧୀରୋ ମହାମହିଷମର୍ଦିନୀ ।
ମହିଷାସୁରବୁଦ୍ଧିସ୍ଥୋ ମହିଷାସୁରନାଶିନୀ ॥ ୨୩ ॥

ମହିଷସ୍ଥୋ ମହେଶସ୍ଥୋ ମଧୁକୈଟଭନାଶିନୀ ।
ମଧୁନାଥଶ୍ଚ ମଧୁପୋ ମଧୁମାଂସାଦିସିଦ୍ଧିଦା ॥ ୨୪ ॥

ମହାଭୈରଵପୂଜ୍ୟଶ୍ଚ ମହାଭୈରଵପୂଜିତା ।
ମହାକାନ୍ତି ପ୍ରିୟାନନ୍ଦୋ ମହାକାନ୍ତିସ୍ଥିତାଽମରା ॥ ୨୫ ॥

ମାଲାକୋଟିଧରୋ ମାଲୋ ମୁଣ୍ଡମାଲାଵିଭୂଷିତା ।
ମଣ୍ଡଲଜ୍ଞାନନିରତୋ ମଣିମଣ୍ଡଲଵାସିନୀ ॥ ୨୬ ॥

ମହାଵିଭୂତିକ୍ରୋଧସ୍ଥୋ ମିଥ୍ୟାଦୋଷସରସ୍ଵତୀ ।
ମେରୁସ୍ଥୋ ମେରୁନିଲୟ ମେନକାନୁଜରୂପିଣି ॥ ୨୭ ॥

ମହାଶୈଲାସନ ମେରୁମୋହିନୀ ମେଘଵାହିନୀ ।
ମଞ୍ଜୁଘୋଷୋ ମଞ୍ଜୁନାଥୋ ମୋହମୁଦ୍ଗରଧାରିଣୀ ॥ ୨୮ ॥

ମେଢ୍ରସ୍ଥୋ ମଣିପୀଠସ୍ଥୋ ମୂଲରୂପା ମନୋହରା ।
ମଙ୍ଗଲାର୍ଥୋ ମହାୟୋଗୀ ମତ୍ତମେହସମୁଦ୍ଭଵା ॥ ୨୯ ॥

ମତିସ୍ଥିତ ମନୋମାନୋ ମନୋମାତା ମହୋନ୍ମନୀ ।
ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧିହରୋ ମୃତ୍ୟୁର୍ମୃତ୍ୟୁହନ୍ତ୍ରୀ ମନଃପ୍ରିୟା ॥ ୩୦ ॥

ମହାଭକ୍ତୋ ମହାଶକ୍ତୋ ମହାଶକ୍ତିର୍ମଦାତୁରା ।
ମଣିପୁରପ୍ରକାଶଶ୍ଚ ମଣିପୁରଵିଭେଦିନୀ ॥ ୩୧ ॥

ମକାରକୂଟନିଲୟୋ ମାନା ମାନମନୋହରୀ ।
ମାକ୍ଷରୋ ମାତୃକାଵର୍ଣୋଂ ମାତୃକାବୀଜମାଲିନୀ ॥ ୩୨ ॥

ମହାତେଜା ମହାରଶ୍ମିର୍ମନ୍ୟୁଗ ସ୍ୟାନ୍ ମଧୁପ୍ରିୟା ।
ମଧୁମାଂସସମୁତ୍ପନ୍ନୋ ମଧୁମାଂସଵିହାରିଣୀ ॥ ୩୩ ॥

ମୈଥୁନାନନ୍ଦନିରତୋ ମୈଥୁନାଲାପମୋହିନୀ ।
ମୁରାରିପ୍ରେମସଂତୁଷ୍ଟୋ ମୁରାରିକରସେଵିତା ॥ ୩୪ ॥

ମାଲ୍ୟଚନ୍ଦନଦିଗ୍ଧାଙ୍ଗୋ ମାଲିନୀ ମନ୍ତ୍ରଜୀଵିକା ।
ମନ୍ତ୍ରଜାଲସ୍ଥିତୋ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରିଣାଂମନ୍ତ୍ରସିଦ୍ଧିଦା ॥ ୩୫ ॥

ମନ୍ତ୍ରଚୈତନ୍ୟକାରୀ ଚ ମନ୍ତ୍ରସିଦ୍ଧିପ୍ରିୟା ସତୀ ।
ମହାତୀର୍ଥପ୍ରିୟୋ ମେଷୋ ମହାସିଂହାସନସ୍ଥିତା ॥ ୩୬ ॥

ମହାକ୍ରୋଧସମୁତ୍ପନ୍ନୋ ମହତୀ ବୁଦ୍ଧିଦାୟିନୀ ।
ମରଣଜ୍ଞାନରହିତୋ ମହାମରଣନାଶିନୀ ॥ ୩୭ ॥

ମରଣୋଦ୍ଭୂତହନ୍ତା ଚ ମହାମୁଦ୍ରାନ୍ଵିତା ମୁଦା ।
ମହାମୋଦକରୋ ମାରୋ ମାରସ୍ଥା ମାରନାଶିନୀ ॥ ୩୮ ॥

ମହାହେତୁହରୋ ହର୍ତା ମହାପୁରନିଵାସିନୀ ।
ମହାକୌଲିକପାଲଶ୍ଚ ମହାଦୈତ୍ୟନିଵାରିଣୀ ॥ ୩୯ ॥

ମାର୍ତଣ୍ଡକୋଟିକିରଣୋ ମୃତିହନ୍ତ୍ରୀ ମୃତିସ୍ଥିତା ।
ମହାଶୈଲୋଽମଲୋ ମାୟୀ ମହାକାଲଗୁଣୋଦୟା ॥ ୪୦ ॥

ମହାଜୟୋ ମହାରୁଦ୍ରୋ ମହାରୁଦ୍ରାରୁଣାକରା ।
ମନୋଵର୍ଣମୃଜୋମାଖ୍ୟୋ ମୁଦ୍ରା ତରୁଣରୂପିଣୀ ॥ ୪୧ ॥

ମୁଣ୍ଡମାଲାଧରୋ ମାର୍ୟୋ ମାର୍ୟପୁଷ୍ପମୃଜାମନୀ ।
ମଙ୍ଗଲପ୍ରେମଭାଵସ୍ଥା ମହାଵିଦ୍ୟୁତ୍ପ୍ରଭାଽଚଲା ॥ ୪୨ ॥

ମୁଦ୍ରାଧାରୀ ମତସ୍ଥୈର୍ୟୋ ମତଭେଦପ୍ରକାରିଣୀ ।
ମହାପୁରାଣଵେତ୍ତା ଚ ମହାପୌରାଣିକାଽମୃତା ॥ ୪୩ ॥

ମୌନଵିଦ୍ୟୋ ମହାଵିଦ୍ୟା ମହାଧନନିଵାସିନୀ ।
ମଘଵା ମାଘମଧ୍ୟସ୍ଥା ମହାସୈନ୍ୟା ମହୋରଗା ॥ ୪୪ ॥

ମହାଫଣିଧରୋ ମାତ୍ରା ମାତୃକା ମନ୍ତ୍ରଵାସିନୀ ।
ମହାଵିଭୂତିଦାନାଢ୍ୟା ମେରୁଵାହନଵାହନା ॥ ୪୫ ॥

ମହାହ୍ଲାଦୋ ମହାମିତ୍ରୋ ମହାମୈତ୍ରେୟପୂଜିତା ।
ମାର୍କଣ୍ଡେୟସିଦ୍ଧିଦାତା ମାର୍କଣ୍ଡେୟାୟୁଷିସ୍ଥିତା ॥ ୪୬ ॥

ମାର୍କଣ୍ଡେୟୋ ମୁହୁଃପ୍ରୀତୋ ମାତୃକାମଣ୍ଡଲେଶ୍ଵରୀ ।
ମାନସଂସ୍ଥୋ ମାନଦାତା ମନୋଧାରଣତତ୍ପରା ॥ ୪୭ ॥

ମୟଦାନଵଚିତ୍ତସ୍ଥୋ ମୟଦାନଵଚିତ୍ରିଣୀ ।
ମହାଗୁଣଧରାନନ୍ଦୋ ମହାଲିଙ୍ଗଵିହାରିଣୀ ॥ ୪୮ ॥

ମହେଶ୍ଵରସ୍ଥିତୋ ମୂଲୋ ମୂଲଵିଦ୍ୟାକୁଲୋଦୟା ।
ମାୟାପୋ ମୋହନୋନ୍ମାଦୀ ମହାଗୁରୁନିଵାସିନୀ ॥ ୪୯ ॥

ମହାଶୁକ୍ଲାମ୍ବରଧରୋ ମଲୟାଗୁରୁଧୂପିତା ।
ମଧୂପିନୀ ମଧୂଲ୍ଲାସୋ ମାଧ୍ଵୀରସସମାଶ୍ରୟା ॥ ୫୦ ॥

ମହାଗୁରୁର୍ମହାଦେହୋ ମହୋତ୍ସାହା ମହୋତ୍ପଲା ।
ମଧ୍ୟପଙ୍କଜସଂସ୍ଥାତା ମଧ୍ୟାମ୍ବୁଜନିଵାସିନୀ ॥ ୫୧ ॥

ମାରୀଭୟହରୋ ମଲ୍ଲୋ ମଲ୍ଲଗ୍ରହଵିରୋଧିନୀ ।
ମହାମୁଣ୍ଡଲୟୋନ୍ମାଦୀ ମଦଘୂର୍ଣୀତଲୋଚନା ॥ ୫୨ ॥

ମହାସଦ୍ୟୋଜାତକାଲୋ ମହାକପିଲଵର୍ତୀନୀ ।
ମେଘଵାହୋ ମହାଵକ୍ତ୍ରୋ ମନସାମଣିଧାରିଣୀ ॥ ୫୩ ॥

ମରଣାଶ୍ରୟହନ୍ତା ଚ ମହାଗୁର୍ଵୀଗଣସ୍ଥିତା ।
ମହାପଦ୍ମସ୍ଥିତୋ ମନ୍ତ୍ରୋ ମନ୍ତ୍ରଵିଦ୍ୟାନିଧୀଶ୍ଵରୀ ॥ ୫୪ ॥

ମକରାସନସଂସ୍ଥାତା ମହାମୃତ୍ୟୁଵିନାଶିନୀ ।
ମୋହନୋ ମୋହିନୀନାଥୋ ମତ୍ତନର୍ତନଵାସିନୀ ॥ ୫୫ ॥

ମହାକାଲକୁଲୋଲ୍ଲାସୀ ମହାକାମାଦିନାଶିନୀ ।
ମୂଲପଦ୍ମନିଵାସୀ ଚ ମହାମୂଲକୁଲୋଦୟା ॥ ୫୬ ॥

ମାସାଖ୍ୟୋ ମାଂସନିଲୟା ମଙ୍ଗଲସ୍ଥା ମହାଗୁଣା ।
ମାୟାଛନ୍ନତରୋ ମୀନୋ ମୀମାଂସାଗୁଣଵାଦିନୀ ॥ ୫୭ ॥

ମୀମାଂସାକାରକୋ ମାୟୀ ମାର୍ଜାରସିଦ୍ଧିଦାୟିନୀ ।
ମେଦିନୀଵଲ୍ଲଭକ୍ଷେମୋ ମେଦିନୀଜ୍ଞାନମୋଦିନୀ ॥ ୫୮ ॥

ମୌଷଲୀଶ ମୃଷାର୍ଥସ୍ଥୋ ମନକଲ୍ପିତକେଶରୀ ।
ମନସ ଶ୍ରୀଧରୋ ଜାପୋ ମନ୍ଦହାସସୁଶୋଭିତା ॥ ୫୯ ॥

ମୈନାକୋ ମେନକାପୁତ୍ରୋ ମାୟାଛନ୍ନା ମହାକ୍ରିୟା ।
ମହାକ୍ରିୟା ଚ ଲୋମାଣ୍ଡୋ ମଣ୍ଡଲାସନଶୋଭିତା ॥ ୬୦ ॥

ମାୟାଧାରଣକର୍ତା ଚ ମହାଦ୍ଵେଷଵିନାଶିନୀ ।
ମୁକ୍ତକେଶୀ ମୁକ୍ତଦେହୋ ମୁକ୍ତିଦା ମୁକ୍ତିମାନିନୀ ॥ ୬୧ ॥

ମୁକ୍ତାହାରଧରୋ ମୁକ୍ତୋ ମୁକ୍ତିମାର୍ଗପ୍ରକାଶିନୀ ।
ମହାମୁକ୍ତିକ୍ରିୟାଚ୍ଛନ୍ନୋ ମହୋଚ୍ଚଗିରିନନ୍ଦିନୀ ॥ ୬୨ ॥

ମୂଷଲାଦ୍ୟସ୍ତ୍ରହନ୍ତା ଚ ମହାଗୌରୀମନଃକ୍ରିୟା ।
ମହାଧନୀ ମହାମାନୀ ମନୋମତ୍ତା ମନୋଲୟା ॥ ୬୩ ॥

ମହାରଣଗତ ସାନ୍ତୋ ମହାଵୀଣାଵିନୋଦିନୀ ।
ମହାଶତ୍ରୁନିହନ୍ତା ଚ ମହାସ୍ତ୍ରଜାଲମାଲିନୀ ॥ ୬୪ ॥

ଶିଵୋ ରୁଦ୍ରୋ ଵଲୀଶାନୀ କିତଵାମୋଦଵର୍ଧୀନୀ ।
ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡାଧରୋ ଵେଦୋ ମଦୋନ୍ମତ୍ତା ମହୋଜ୍ଜ୍ଵଲା ॥ ୬୫ ॥

ଵିଗଲତ୍କୋଟିଚନ୍ଦ୍ରାଭୋ ଵିଧୁକୋଟିସମୋଦୟା ।
ଅଗ୍ନିଜ୍ଵାଲାଧରୋ ଵୀରୋ ଜ୍ଵାଲାମାଲାସହସ୍ରଧା ॥ ୬୬ ॥

ଭର୍ଗପ୍ରିୟକରୋ ଧର୍ମୋ ମହାଧାର୍ମୀକତତ୍ପରା ।
ଧର୍ମଧ୍ଵଜୋ ଧର୍ମକର୍ତା ଧର୍ମଗୁପ୍ତି ପ୍ରସୃତ୍ତ୍ଵରୀ ॥ ୬୭ ॥

ମହାଵିଦ୍ରୁମପୂରସ୍ଥୋ ଵିଦ୍ରୁମାଭାୟୁତପ୍ରଭା ।
ପୁଷ୍ପମାଲାଧରୋ ମାନ୍ୟୋ ଶତ୍ରୂଣାଂ କୁଲନାଶିନୀ ॥ ୬୮ ॥

କୋଜାଗରୋ ଵିସର୍ଗସ୍ଥୋ ବୀଜମାଲାଵିଭୂଷିତା ।
ବୀଜଚନ୍ଦ୍ରୋ ବୀଜପୂରୋ ବୀଜାଭା ଵିଘ୍ନନାଶିନୀ ॥ ୬୯ ॥

ଵିଶିଷ୍ଟୋ ଵିଧିମୋକ୍ଷସ୍ଥୋ ଵେଦାଙ୍ଗପରିପୂରିଣୀ ।
କିରାତିନୀପତି ଶ୍ରୀମାନ୍ ଵିଜ୍ଞାଵିଜ୍ଞଜନପ୍ରିୟା ॥ ୭୦ ॥

ଵର୍ଧସ୍ଥୋ ଵର୍ଧସମ୍ପନ୍ନୋ ଵର୍ଣମାଲାଵିଭୂଷିତା ।
ମହାଦ୍ରୁମଗତ ଶୂରୋ ଵିଲସତ୍କୋଟିଚନ୍ଦ୍ରଭା ॥ ୭୧ ॥

ମହାକୁମାରନିଲୟୋ ମହାକାମକୁମାରିକା ।
କାମଜାଲକ୍ରିୟାନାଥୋ ଵିକଲା କମଲାସନା ॥ ୭୨ ॥

ଖଣ୍ଡବୁଦ୍ଧିହରୋ ଭାଵୋ ଭଵତୀତି ଦୁରାସନା ।
ଅସଂଖ୍ୟକୋ ରୂପସଂଖ୍ୟୋ ନାମସଂଖ୍ୟାଦିପୂରଣୀ ॥ ୭୩ ॥

ସଦ୍ମନାଦ୍ୟମନା କୋଷକିଙ୍କିଣୀଜାଲମାଲିନୀ ।
ଚନ୍ଦ୍ରାୟୁତମୁଖାମ୍ଭୋଜୋ ଵିଭାୟୁତସମାନନା ॥ ୭୪ ॥

କାଲବୁଦ୍ଧିହରୋ ବାଲୋ ଭଗଵତ୍ୟମ୍ବିକାଽଣ୍ଡଜା ।
ମୁଣ୍ଡହସ୍ତଶ୍ଚାତୁରାଦ୍ୟଃ ଵିଵାଦରହିତାଽଵୃତା ॥ ୭୫ ॥

ପଞ୍ଚମାଚାରକୁଶଲୋ ମହାପଞ୍ଚମଲାଲସା ।
ଵିକାରଶୂନ୍ୟୋ ଦୁର୍ଧର୍ଷୋ ଦ୍ଵିପଦା ମାନୁଷକ୍ରିୟା ॥ ୭୬ ॥

ମୟଦାନଵକର୍ମସ୍ଥୋ ଵିଧାତୃକର୍ମବୋଧିନୀ ।
କଲିକାଲକ୍ରିୟାରୂଢ ଵାୟଵୀଘର୍ଘରଧ୍ଵନି ॥ ୭୭ ॥

ସର୍ଵସଞ୍ଚାରକର୍ତା ଚ ସର୍ଵସଞ୍ଚାରକର୍ତ୍ରୀକା ।
ମନ୍ଦମନ୍ଦଗତିପ୍ରେମା ମନ୍ଦମନ୍ଦଗତିସ୍ଥିତା ॥ ୭୮ ॥

ସାଟ୍ଟହାସୋ ଵିଧୁକଲା ଚାଘୋରାଘୋରୟାତନା ।
ମହାନରକହର୍ତା ଚ ନରକାଦିଵିପାକହା ॥ ୭୯ ॥

ପଞ୍ଚରଶ୍ମିସମୁଦ୍ଭୂତୋ ନଗାଦିବଲଘାତିନୀ ।
ଗରୁଡାସନସମ୍ପୂଜ୍ୟୋ ଗରୁଡପ୍ରେମଵର୍ଧୀନୀ ॥ ୮୦ ॥

ଅଶ୍ଵତ୍ଥଵୃକ୍ଷନିଲୟୋ ଵଟଵୃକ୍ଷତଲସ୍ଥିତା ।
ଚିରାଙ୍ଗୋ ପ୍ରଥମାବୁଦ୍ଧି ପ୍ରପଞ୍ଚସାରସଙ୍ଗତି ॥ ୮୧ ॥

ସ୍ଥିତିକର୍ତା ସ୍ଥିତିଚ୍ଛାୟା ଵିମଦା ଛତ୍ରଧାରିଣୀ ।
ଦାଡିମାଭାସକୁସୁମୋ ଦାଡିମୋଦ୍ଭଵପୁଷ୍ପିକା ॥ ୮୨ ॥

ଦ୍ରାଢ୍ୟୋ ଦ୍ରଵୀଭରତିକା ରତିକାଲାପଵର୍ଧୀନୀ ।
ରତ୍ନଗର୍ଭୋ ରତ୍ନମାଲା ରତ୍ନେଶ୍ଵର ଇଵାଗତି ॥ ୮୩ ॥

ପ୍ରସିଦ୍ଧଃ ପାଵନୀ ପୁଚ୍ଛା ପୁଚ୍ଛସୁସ୍ଥ ପରାପରା ।
ଖେଚରୀ ଖେଚର ସ୍ଵସ୍ଥୋ ମହାଖଡ୍ଗଧରା ଜୟା ॥ ୮୪ ॥

କିଶୋରଭାଵଖେଲସ୍ଥୋ ଵିଖନାଦିପ୍ରକାରିକା ।
ମହାଶବ୍ଦପ୍ରକାଶଶ୍ଚ ମହାଶବ୍ଦପ୍ରକାଶିକା ॥ ୮୫ ॥

ଚାରୁହାସୋ ଵିପଧନ୍ତା ଶତ୍ରୁମିତ୍ରଗଣସ୍ଥିତା ।
ଵଜ୍ରଦଣ୍ଡଧରୋ ଵ୍ୟାଘ୍ରୋ ଵିୟତ୍ଖେଲନଖଞ୍ଜନା ॥ ୮୬ ॥

ଗଦାଧର ଶୀଲଧାରୀ ଶଶିକର୍ପୂରଗାଽବଲା ।
ଵସନାସନକାରୀ ଚ ଵସନାଵସନପ୍ରିୟା ॥ ୮୭ ॥

ମହାଵିଦ୍ୟାଧରୋ ଗୁପ୍ତୋ ଵିଶିଷ୍ଟଗୋପନକ୍ରିୟା ।
ଗୁପ୍ତଗୀତାଗାୟନସ୍ଥୋ ଗୁପ୍ତଶାସ୍ତ୍ରଗଲପ୍ରଦା ॥ ୮୮ ॥

ୟୋଗଵିଦ୍ୟାପୁରାଣଶ୍ଚ ୟାଗଵିଦ୍ୟା ଵିଭାକଲା ।
ଏକକାଲୋ ଦ୍ଵିକାଲଶ୍ଚାତ୍ର କାଲଫଲାମ୍ବୁଜା ॥ ୮୯ ॥

ଅଷ୍ଟାଦଶଭୁଜୋ ରୌଦ୍ରୀ ଭୁଜଗା ଵିଘ୍ନନାଶିନୀ ।
ଵିଦ୍ୟାଗୋପନକାରୀ ଚ ଵିଦ୍ୟାସିଦ୍ଧିପ୍ରଦାୟିନୀ ॥ ୯୦ ॥

ଵିଜୟାନନ୍ଦଗୋ ମନ୍ଦୋ ମହାକାଲମହେଶ୍ଵରୀ ।
ଭୂତିଦାନରତୋ ମାର୍ଗୋଂ ମହଦ୍ଗୀତାପ୍ରକାଶିନୀ ॥ ୯୧ ॥

କେଶାଦ୍ୟାଵେଶସନ୍ତାନୋ ମଙ୍ଗଲାଭା କୁଲାନ୍ତରା ।
ଦ୍ଵିଭୁଜୋ ଵେଦବାହୁଶ୍ଚ ଷଡ୍ଭୁଜା କାମଚାରିଣୀ ॥ ୯୨ ॥

ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତମାଲ୍ୟଧରୋ ଲୋକାତିଲୋକରାଗିଣୀ ।
ତ୍ରିଭଙ୍ଗଦେହନିକରୋ ଵିଭାଙ୍ଗସ୍ଥା ଵିନୋଦିନୀ ॥ ୯୩ ॥

ତ୍ରିକୂଟସ୍ଥସ୍ତ୍ରିଭାଵସ୍ଥସ୍ତ୍ରିଶରୀରା ତ୍ରିକାଲଜା ।
ଏକଵକ୍ତ୍ରୋ ଦ୍ଵିଵକ୍ତ୍ରଶ୍ଚ ଵକ୍ତ୍ରଶୂନ୍ୟା ଶିଶୁପ୍ରିୟା ॥ ୯୪ ॥

ଶ୍ରୀ ଵିଦ୍ୟାମନ୍ତ୍ରଜାଲସ୍ଥୋ ଵିଜ୍ଞାନୀ କୁଶଲେଶ୍ଵରୀ ।
ଘଟାସରଗତୋ ଗୌରା ଗୌରଵୀ ଗୌରିକାଽଚଲା ॥ ୯୫ ॥

ଗୁରୁଜ୍ଞାନଗତୋ ଗନ୍ଧୋ ଗନ୍ଧଭୋଗ୍ୟା ଗିରିଧ୍ଵଜା ।
ଛାୟାମଣ୍ଡଲମଧ୍ୟସ୍ଥୋ ଵିକଟା ପୁଷ୍କରାନନା ॥ ୯୬ ॥

କାମାଖ୍ୟୋ ନିରହଙ୍କାର କାମରୂପନୃପାଙ୍ଗଜା ।
ସୁଲଭୋ ଦୁର୍ଲଭୋ ଦୁଃଖୀ ସୂକ୍ଷ୍ମାତିସୂକ୍ଷ୍ମରୂପିଣୀ ॥ ୯୭ ॥

ବୀଜଜାପପଶୋ କ୍ରୂରୋ ଵିମୋହଗୁଣନାଶିନୀ ।
ଅର୍ଧରୋ ନିପୁଣୋଲ୍ଲାଶୋ ଵିଭୁରୂପା ସରସ୍ଵତୀ ॥ ୯୮ ॥

ଅନନ୍ତଘୋଷନିଲୟୋ ଵିହଙ୍ଗଗଣଗାମିନୀ ।
ଅଚ୍ୟୁତେଶ ପ୍ରକାଣ୍ଡସ୍ଥ ପ୍ରଚଣ୍ଡଫାଲଵାହିନୀ ॥ ୯୯ ॥

ଅଭ୍ରାନ୍ତୋ ଭ୍ରାନ୍ତିରହିତା ଶ୍ରାନ୍ତୋ ୟାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା ।
ଅଵ୍ୟର୍ଥୋ ଵ୍ୟର୍ଥଵାକ୍ୟସ୍ଥୋ ଵିଶଙ୍କାଶଙ୍କୟାନ୍ଵିତା ॥ ୧୦୦ ॥

ୟମୁନାପତିପ ପୀନୋ ମହାକାଲଵସାଵହା ।
ଜମ୍ବୂଦ୍ଵୀପେଶ୍ଵର ପାର ପାରାଵାରକୃତାସନୀ ॥ ୧୦୧ ॥

ଵଜ୍ରଦଣ୍ଡଧର ଶାନ୍ତୋ ମିଥ୍ୟାଗତିରତୀନ୍ଦ୍ରିୟା ।
ଅନନ୍ତଶୟନୋ ନ୍ୟୂନଃ ପରମାହ୍ଲାଦଵର୍ଧୀନୀ ॥ ୧୦୨ ॥

ଶିଷ୍ଟାଶ୍ରଣିଲୟୋ ଵ୍ୟାଖ୍ୟୋ ଵସନ୍ତକାଲସୁପ୍ରିୟା ।
ଵିରଜାନ୍ଦୋଲିତୋ ଭିନ୍ନୋ ଵିଶୁଦ୍ଧଗୁଣମଣ୍ଡିତା ॥ ୧୦୩ ॥

ଅଞ୍ଜନେଶଃ ଖଞ୍ଜନେଶ ପଲଲାସଵଭକ୍ଷିଣୀ ।
ଅଙ୍ଗଭାଷାକୃତିସ୍ନାତା ସୁଧାରସଫଲାତୁରା ॥ ୧୦୪ ॥

ଫଲବୀଜଧରୋ ଦୌର୍ଗୋ ଦ୍ଵାରପାଲନପଲ୍ଲଵା ।
ପିପ୍ପଲାଦଃ କାରଣଶ୍ଚ ଵିଖ୍ୟାତିରତିଵଲ୍ଲଭା ॥ ୧୦୫ ॥

ସଂହାରଵିଗ୍ରହୋ ଵିପ୍ରୋ ଵିଷଣ୍ଣା କାମରୂପିଣୀ ।
ଅଵଲାପୋ ନାପନାପୋ ଵିକ୍ଲୃପ୍ତା କଂସନାଶିନୀ ॥ ୧୦୬ ॥

ହଠାତ୍କାରେଣତୋ ଚାମୋ ନାଚାମୋ ଵିନୟକ୍ରିୟା ।
ସର୍ଵ ସର୍ଵସୁଖାଚ୍ଛନ୍ନୋ ଜିତାଜିତଗୁଣୋଦୟା ॥ ୧୦୭ ॥

ଭାସ୍ଵତ୍କିରୀଟୋ ରାଙ୍କାରୀ ଵରୁଣେଶୀତଲାନ୍ତରା ।
ଅମୂଲ୍ୟରତ୍ନଦାନାଢ୍ୟୋ ଦିଵାରାତ୍ରିସ୍ତ୍ରିଖଣ୍ଡଜା ॥ ୧୦୮ ॥

ମାରବୀଜମହାମାନୋ ହରବୀଜାଦିସଂସ୍ଥିତା ।
ଅନନ୍ତଵାସୁକୀଶାନୋ ଲାକିନୀ କାକିନୀ ଦ୍ଵିଧା ॥ ୧୦୯ ॥

କୋଟିଧ୍ଵଜୋ ବୃହଦ୍ଗର୍ଗଶ୍ଚାମୁଣ୍ଡା ରଣଚଣ୍ଡିକା ।
ଉମେଶୋ ରତ୍ନମାଲେଶୀ ଵିକୁମ୍ଭଗଣପୂଜିତା ॥ ୧୧୦ ॥

ନିକୁମ୍ଭପୂଜିତ କୃଷ୍ଣୋ ଵିଷ୍ଣୁପତ୍ନୀ ସୁଧାତ୍ମିକା ।
ଅଲ୍ପକାଲହରଃ କୁନ୍ତୋ ମହାକୁନ୍ତାସ୍ତ୍ରଧାରିଣୀ ॥ ୧୧୧ ॥

ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରଧାରକ କ୍ଷିପ୍ତୋ ଵନମାଲାଵିଭୂଷିତା ।
ଏକାକ୍ଷର ଦ୍ଵୟକ୍ଷରଶ୍ଚ ଷୋଡଶାକ୍ଷରସମ୍ଭଵା ॥ ୧୧୨ ॥

ଅତିଗମ୍ଭୀରଵାତସ୍ଥୋ ମହାଗମ୍ଭୀରଵାଦ୍ୟଗା ।
ତ୍ରିଵିଧାତ୍ମା ତ୍ରିଦେଶାତ୍ମା ତୃତୀୟାତ୍ରାଣକାରିଣୀ ॥ ୧୧୩ ॥

କିୟତ୍କାଲଚଲାନନ୍ଦୋ ଵିହଙ୍ଗଗମନାସନା ।
ଗୀର୍ଵାଣ ବାଣହନ୍ତା ଚ ବାଣହସ୍ତା ଵିଧୂଚ୍ଛଲା ॥ ୧୧୪ ॥

ବିନ୍ଦୁଧର୍ମୋଜ୍ଜ୍ଵଲୋଦାରୋ ଵିୟଜ୍ଜ୍ଵଲନକାରିଣୀ ।
ଵିଵାସା ଵ୍ୟାସପୂଜ୍ୟଶ୍ଚ ନଵଦେଶୀପ୍ରଧାନିକା ॥ ୧୧୫ ॥

ଵିଲୋଲଵଦନୋ ଵାମୋ ଵିରୋମା ମୋଦକାରିଣୀ ।
ହିରଣ୍ୟହାରଭୂଷାଙ୍ଗଃ କଲିଙ୍ଗନନ୍ଦିନୀଶଗା ॥ ୧୧୬ ॥

ଅନନ୍ୟକ୍ଷୀଣଵକ୍ଷଶ୍ଚ କ୍ଷିତିକ୍ଷୋଭଵିନାଶିକା ।
କ୍ଷଣକ୍ଷେତ୍ରପ୍ରସାଦାଙ୍ଗୋ ଵଶିଷ୍ଠାଦିଋଷୀଶ୍ଵରୀ ॥ ୧୧୭ ॥

ରେଵାତୀରନିଵାସୀ ଚ ଗଙ୍ଗାତୀରନିଵାସିନୀ ।
ଚାଙ୍ଗେଶଃ ପୁଷ୍କରେଶଶ୍ଚ ଵ୍ୟାସଭାଷାଵିଶେଷିକା ॥ ୧୧୮ ॥

ଅମଲାନାଥସଂଜ୍ଞଶ୍ଚ ରାମେଶ୍ଵରସୁପୂଜିତା ।
ରମାନାଥ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାପ୍ତି କୀର୍ତୀଦୁର୍ଗାଭିଧାନିକା ॥ ୧୧୯ ॥

ଲମ୍ବୋଦର ପ୍ରେମକାଲୋ ଲମ୍ବୋଦରକୁଲପ୍ରିୟା ।
ସ୍ଵର୍ଗଦେହୋ ଧ୍ୟାନମାନୋ ଲୋଚନାୟତଧାରିଣୀ ॥ ୧୨୦ ॥

ଅଵ୍ୟର୍ଥଵଚନପ୍ରକ୍ଷ୍ୟୋ ଵିଦ୍ୟାଵାଗୀଶ୍ଵରପ୍ରିୟା ।
ଅବ୍ଦମାନସ୍ମୃତିପ୍ରାଣ କଲିଙ୍ଗନଗରେଶ୍ଵରୀ ॥ ୧୨୧ ॥

ଅତିଗୁହ୍ୟତରଜ୍ଞାନୀ ଗୁପ୍ତଚନ୍ଦ୍ରାତ୍ମିକାଽଵ୍ୟୟା ।
ମଣିନାଗଗତୋ ଗନ୍ତା ଵାଗୀଶାନୀ ବଲପ୍ରଦା ॥ ୧୨୨ ॥

କୁଲାସନଗତୋ ନାଶୋ ଵିନାଶା ନାଶସୁପ୍ରିୟା ।
ଵିନାଶମୂଲଃ କୂଲସ୍ଥଃ ସଂହାରକୁଲକେଶ୍ଵରୀ ॥ ୧୨୩ ॥

ତ୍ରିଵାକ୍ୟଗୁଣଵିପ୍ରେନ୍ଦ୍ରୋ ମହଦାଶ୍ଚର୍ୟଚିତ୍ରିଣୀ ।
ଆଶୁତୋଷଗୁଣାଚ୍ଛନ୍ନ ମଦଵିହ୍ଵଲମଣ୍ଡଲା ॥ ୧୨୪ ॥

ଵିରୂପାକ୍ଷୀ ଲେଲିହଶ୍ଚ ମହାମୁଦ୍ରାପ୍ରକାଶିନୀ ।
ଅଷ୍ଟାଦଶାକ୍ଷରୋ ରୁଦ୍ରୋ ମକରନ୍ଦସୁବିନ୍ଦୁଗା ॥ ୧୨୫ ॥

ଛତ୍ରଚାମରଧାରୀ ଚ ଛତ୍ରଦାତ୍ରୀ ତ୍ରିପୌଣ୍ଡ୍ରଜା ।
ଇନ୍ଦ୍ରାତ୍ମକୋ ଵିଧାତା ଚ ଧନଦା ନାଦକାରିଣୀ ॥ ୧୨୬ ॥

କୁଣ୍ଡଲୀପରମାନନ୍ଦୋ ମଧୁପୁଷ୍ପସମୁଦ୍ଭଵା ।
ବିଲ୍ଵଵୃକ୍ଷସ୍ଥିତୋ ରୁଦ୍ରୋ ନୟନାମ୍ବୁଜଵାସିନୀ ॥ ୧୨୭ ॥

ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ କୌମାରୋ ଵିରୂପାକ୍ଷା ଋତୁପ୍ରିୟା ।
ଶ୍ରୀଵୃକ୍ଷନିଲୟଶ୍ୟାମୋ ମହାକୁଲତରୂଦ୍ଭଵା ॥ ୧୨୮ ॥

କୁଲଵୃକ୍ଷସ୍ଥିତୋ ଵିଦ୍ଵାନ୍ ହିରଣ୍ୟରଜତପ୍ରିୟା ।
କୁଲପଃ ପ୍ରାଣପ ପ୍ରାଣା ପଞ୍ଚଚୂଡଧରାଧରା ॥ ୧୨୯ ॥

ଉଷତୀ ଵେଦିକାନାଥୋ ନର୍ମଧର୍ମଵିଵେଚିକା ।
ଶୀତଲାପ୍ତ ଶୀତହୀନୋ ମନଃସ୍ଥୈର୍ୟକରୀ କ୍ଷୟା ॥ ୧୩୦ ॥

କୁକ୍ଷିସ୍ଥ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗସ୍ଥୋ ଗିରିପୀଠନିଵାସିନୀ ।
ଅର୍ଧକାୟଃ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମା ପ୍ରସନ୍ନଵନଵାସିନୀ ॥ ୧୩୧ ॥

ପ୍ରତିଷ୍ଠେଶ ପ୍ରାଣଧର୍ମା ଜ୍ୟୋତୀରୂପା ଋତୁପ୍ରିୟା ।
ଧର୍ମଧ୍ଵଜପତାକେଶୋ ବଲାକା ରସଵର୍ଦ୍ଧୀନୀ ॥ ୧୩୨ ॥

ମେରୁଶୃଙ୍ଗଗତୋ ଧୂର୍ତୋ ଧୂର୍ତମତ୍ତା ଖଲସ୍ପୃହା ।
ସେଵାସିଦ୍ଧିପ୍ରଦୋଽନନ୍ତୋଽନନ୍ତକାର୍ୟଵିଭେଦିକା ॥ ୧୩୩ ॥

ଭାଵିନାମତ୍ତ୍ଵଜାନଜ୍ଞୋ ଵିରାଟପୀଠଵାସିନୀ ।
ଵିଚ୍ଛେଦଚ୍ଛେଦଭେଦଶ୍ଚ ଛଲନ୍ଶାସ୍ତ୍ରପ୍ରକାଶିକା ॥ ୧୩୪ ॥

ଚାରୁକର୍ମ୍ୟା ସଂସ୍କୃତଶ୍ଚ ତପ୍ତହାଟକରୂପିଣୀ ।
ପରାନନ୍ଦରସଜ୍ଞାନୀ ରସସନ୍ତାନମନ୍ତ୍ରିଣୀ ॥ ୧୩୫ ॥

ପ୍ରତୀକ୍ଷ ସୂକ୍ଷ୍ମଶବ୍ଦଶ୍ଚ ପ୍ରସଙ୍ଗସଙ୍ଗତିପ୍ରିୟା ।
ଅମାୟୀ ସାଗରୋଦ୍ଭୂତୋ ଵନ୍ଧ୍ୟାଦୋଷଵିଵର୍ଜୀତା ॥ ୧୩୬ ॥

ଜିତଧର୍ମୋ ଜ୍ଵଲଚ୍ଛତ୍ରୀ ଵ୍ୟାପିକା ଫଲଵାହନା ।
ଵ୍ୟାଘ୍ରଚର୍ମାମ୍ବରୋ ୟୋଗୀ ମହାପୀନା ଵରପ୍ରଦା ॥ ୧୩୭ ॥

ଵରଦାତା ସାରଦାତା ଜ୍ଞାନଦା ଵରଵାହିନୀ ।
ଚାରୁକେଶଧରୋ ମାପୋ ଵିଶାଲା ଗୁଣଦାଽମ୍ବରା ॥ ୧୩୮ ॥

ତାଡଙ୍କମାଲାନିର୍ମାଲଧରସ୍ତାଡଙ୍କମୋହିନୀ ।
ପଞ୍ଚାଲଦେଶ ସନ୍ଭୂତୋ ଵିଶୁଦ୍ଧସ୍ଵରଵଲ୍ଲଭା ॥ ୧୩୯ ॥

କିରାତପୂଜିତୋ ଵ୍ୟାଧୋ ମନୁଚିନ୍ତାପରାୟଣା ।
ଶିଵ ଵାକ୍ୟରତୋ ଵାମୋ ଭୃଗୁରାମକୁଲେଶ୍ଵରୀ ॥ ୧୪୦ ॥

ସ୍ଵୟମ୍ଭୂ କୁସୁମାଚ୍ଛନ୍ନୋ ଵିଧିଵିଦ୍ୟାପ୍ରକାଶିନୀ ।
ପ୍ରଭାକରତନୂଦ୍ଭୂତୋ ଵିଶଲ୍ୟକରଣୀଶ୍ଵରୀ ॥ ୧୪୧ ॥

ଉଷତୀଶ୍ଵର ସମ୍ପର୍କୀ ୟୋଗଵିଜ୍ଞାନଵାସିନୀ ।
ଉତ୍ତମୋ ମଧ୍ୟମୋ ଵ୍ୟାଖ୍ୟୋ ଵାଚ୍ୟାଵାଚ୍ୟଵରାଙ୍ଗନା ॥ ୧୪୨ ॥

ଆମ୍ବୀଜଵାଦରୋଷାଢ୍ୟା ମନ୍ଦରୋଦରକାରିଣୀ ।
କୃଷ୍ଣସିଦ୍ଧାନ୍ତସଂସ୍ଥାନୋ ୟୁଦ୍ଧସାଧନଚର୍ଚୀକା ॥ ୧୪୩ ॥

ମଥୁରାସୁନ୍ଦରୀନାଥୋ ମଥୁରାପୀଠଵାସିନୀ ।
ପଲାୟନଵିଶୂନ୍ୟଶ୍ଚ ପ୍ରକୃତିପ୍ରତ୍ୟୟସ୍ଥିତା ॥ ୧୪୪ ॥

ପ୍ରକୃତିପ୍ରାଣନିଲୟୋ ଵିକୃତିଜ୍ଞାନନାଶିନୀ ।
ସର୍ଵଶାସ୍ତ୍ରଵିଭେଦଶ୍ଚ ମତ୍ତସିଂହାସନାସନା ॥ ୧୪୫ ॥

ଇତିହାସପ୍ରିୟୋ ଧୀରୋ ଵିମଲାଽମଲରୂପିଣୀ ।
ମଣିସିଂହାସନସ୍ଥଶ୍ଚ ମଣିପୂରଜୟୋଦୟା ॥ ୧୪୬ ॥

ଭଦ୍ରକାଲୀଜପାନନ୍ଦୋ ଭଦ୍ରାଭଦ୍ରପ୍ରକାଶିନୀ ।
ଶ୍ରୀଭଦ୍ରୋ ଭଦ୍ରନାଥଶ୍ଚ ଭୟଭଙ୍ଗଵିହିଂସିନୀ ॥ ୧୪୭ ॥

ଆତ୍ମାରାମୋ ଵିଧେୟାତ୍ମା ଶୂଲପାଣିପ୍ରିୟାଽନ୍ତରା ।
ଅତିଵିଦ୍ୟାଦୃଢାଭ୍ୟାସୋ ଵିଶେଷଵିତ୍ତଦାୟିନୀ ॥ ୧୪୮ ॥

ଅଜରାଽମରକାନ୍ତିଶ୍ଚ କାନ୍ତିକୋଟିଧରା ଶୁଭା ।
ପଶୁପାଲ ପଦ୍ମସଂସ୍ଥ ଶ୍ରୀଶପାଶୁପତାଽସ୍ତ୍ରଦା ॥ ୧୪୯ ॥

ସର୍ଵଶାସ୍ତ୍ରଧରୋ ଦୃପ୍ତୋ ଜ୍ଞାନିନୀ ଜ୍ଞାନଵର୍ଧୀନୀ ।
ଦ୍ଵିତୀୟାନାଥ ଈଶାର୍ଦ୍ଧୋ ବାଦରାୟଣମୋହିନୀ ॥ ୧୫୦ ॥

ଶଵମାଂସାଶନୋ ଭୀମୋ ଭୀମନେତ୍ରା ଭୟାନକା ।
ଶିଵଜ୍ଞାନକ୍ରମୋ ଦକ୍ଷ କ୍ରିୟାୟୋଗପରାୟଣା ॥ ୧୫୧ ॥

ଦାନସ୍ଥୋ ଦାନସମ୍ପନ୍ନୋ ଦନ୍ତୁରା ପାର୍ଵତୀପରା ।
ପ୍ରିୟାନନ୍ଦୋ ଦିଵାକର୍ତା ନିଶାନିଷାଦଘାତିନୀ ॥ ୧୫୨ ॥

ଅଷ୍ଟହସ୍ତୋ ଵିଲୋଲାକ୍ଷୋ ମନଃସ୍ଥାପନକାରିଣୀ ।
ମୃଦୁପୁତ୍ରୋ ମୃଦୁଚ୍ଛତ୍ରୋ ଵିଭାଽଙ୍ଗପୁଣ୍ୟନନ୍ଦିନୀ ॥ ୧୫୩ ॥

ଅନ୍ତରିକ୍ଷଗତୋ ମୂଲୋ ମୂଲପୁତ୍ରପ୍ରକାଶିନୀ ।
ଅଭୀତିଦାନନିରତୋ ଵିଧୁମାଲାମନୋହରୀ ॥ ୧୫୪ ॥

ଚତୁରାସ୍ରଜାହ୍ନଵୀଶୋ ଗିରିକନ୍ୟା କୁତୂହଲୀ ।
ଶିଶୁପାଲରିପୁପ୍ରାଣୋ ଵିଦେଶପଦରକ୍ଷିଣୀ ॥ ୧୫୫ ॥

ଵିଲକ୍ଷଣୋ ଵିଧିଜ୍ଞାତା ମାନହନ୍ତ୍ରୀ ତ୍ରିଵିକ୍ରମା ।
ତ୍ରିକୋଣାନନୟୋଗୀଶୋ ନିମ୍ନନାଭିର୍ନଗେଶ୍ଵରୀ ॥ ୧୫୬ ॥

ନଵୀନ ଗୁଣସମ୍ପନ୍ନୋ ନଵକନ୍ୟାକୁଲାଚଲା ।
ତ୍ରିଵିଧେଶୋ ଵିଶଙ୍କେତୋ ଵିଜ୍ଵରା ଜ୍ଵରଦାୟିନୀ ॥ ୧୫୭ ॥

ଅତିଧାମୀକପୁତ୍ରଶ୍ଚ ଚାରୁସିଂହାସନସ୍ଥିତା ।
ସ୍ଥାପକୋତ୍ତମଵର୍ଗାଣାଂ ସତାଂ ସିଦ୍ଧିପ୍ରକାଶିନୀ ॥ ୧୫୮ ॥

ସିଦ୍ଧପ୍ରିୟୋ ଵିଶାଲାକ୍ଷୋ ଧ୍ଵଂସକର୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନା ।
ଶକ୍ତୀଶୋ ଵିକଲେଶଶ୍ଚ କ୍ରତୁକର୍ମଫଲୋଦୟା ॥ ୧୫୯ ॥

ଵିଫଲେଶୋ ଵିୟଦ୍ଗାମୀ ଲଲିତା ବୁଦ୍ଧିଵାହନା ।
ମଲୟାଦ୍ରିତପ କ୍ଷେମ କ୍ଷୟକର୍ତ୍ରୀ ରଜୋଗୁଣା ॥ ୧୬୦ ॥

ଦ୍ଵିରୁଣ୍ଡକୋ ଦ୍ଵାରପାଲୋ ବଲେଵୀଘ୍ନଵିନାଶିନୀ ।
ମାୟାପଦ୍ମଗତୋ ମାନୋ ମାରୀଵିଦ୍ୟାଵିନାଶିନୀ ॥ ୧୬୧ ॥

ହିଙ୍ଗୁଲାଜସ୍ଥିତ ସିଦ୍ଧୋ ଵିଦୁଷାଂ ଵାଦସାରିଣୀ ।
ଶ୍ରୀପତୀଶ ଶ୍ରୀକରେଶ ଶ୍ରୀଵିଦ୍ୟା ଭୁଵନେଶ୍ଵରୀ ॥ ୧୬୨ ॥

ମତିପ୍ରଥମଜୋ ଧନ୍ୟୋ ମିଥିଲାନାଥପୁତ୍ରିକା ।
ରାମଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରିୟ ପ୍ରାପ୍ତୋ ରଘୁନାଥକୁଲେଶ୍ଵରୀ ॥ ୧୬୩ ॥

କୂର୍ମଃ କୂର୍ମଗତୋ ଵୀରୋ ଵସାଵର୍ଗା ଗିରୀଶ୍ଵରୀ ।
ରାଜରାଜେଶ୍ଵରୀବାଲୋ ରତିପୀଠଗୁଣାନ୍ତରା ॥ ୧୬୪ ॥

କାମରୂପଧରୋଲ୍ଲାସୋ ଵିଦଗ୍ଧା କାମରୂପିଣୀ ।
ଅତିଥୀଶ ସର୍ଵଭର୍ତା ନାନାଲଙ୍କାରଶୋଭିତା ॥ ୧୬୫ ॥

ନାନାଲଙ୍କାରଭୂଷାଙ୍ଗୋ ନରମାଲାଵିଭୂଷିତା ।
ଜଗନ୍ନାଥୋ ଜଗଦ୍ଵ୍ୟାପୀ ଜଗତାମିଷ୍ଟସିଦ୍ଧିଦା ॥ ୧୬୬ ॥

ଜଗତ୍କାମୋ ଜଗଦ୍ଵ୍ୟାପୀ ଜୟନ୍ତୀ ଜୟଦାୟିନୀ ।
ଜୟକାରୀ ଜୀଵକାରୀ ଜୟଦା ଜୀଵନୀ ଜୟା ॥ ୧୬୭ ॥

ଜୟୋ ଗଣେଶ ଶ୍ରୀଦାତା ମହାପୀଠନିଵାସିନୀ ।
ଵିଷମ ସାମଵେଦସ୍ଥୋ ୟଜୁର୍ଵେଦାଂଶୟୋଗୟା ॥ ୧୬୮ ॥

ତ୍ରିକାଲଗୁଣଗମ୍ଭୀରୋ ଦ୍ଵାଵିଂଶତିକରାମ୍ବୁଜା ।
ସହସ୍ରବାହୁ ସାରସ୍ଥୋ ଭାଗଗା ଭଵଭାଵିନୀ ॥ ୧୬୯ ॥

ଭଵନାଦିକରୋ ମାର୍ଗୋ ଵିନୀତା ନୟନାମ୍ବୁଜା ।
ସର୍ଵତ୍ରାକର୍ଷକୋଽଖଣ୍ଡ ସର୍ଵଜ୍ଞାନାଭିକର୍ଷୀଣୀ ॥ ୧୭୦ ॥

ଜିତାଶୟୋ ଜିତଵିପ୍ରଃ କଲଙ୍କଗୁଣଵର୍ଜୀତା ।
ନିରାଧାରୋ ନିରାଲମ୍ବୋ ଵିଷୟା ଜ୍ଞାନଵର୍ଜୀତା ॥ ୧୭୧ ॥

ଅତିଵିସ୍ତାରଵଦନୋ ଵିଵାଦଖଲନାଶିନୀ ।
ଭାର୍ୟାନାଥଃ କ୍ଷୋଭନାଶୋ ରିପୂଣାଂ କୁଲପୂଜିତା ॥ ୧୭୨ ॥

ଆଶଵୋ ଭୂରିଵର୍ଗାଣାଂ ଚାରୁକୁନ୍ତଲମଣ୍ଡିତା ।
ଅତିବୁଦ୍ଧିଧରୋ ସୂକ୍ଷ୍ମୋ ରଜନୀଧ୍ଵାନ୍ତନାଶିନୀ ॥ ୧୭୩ ॥

ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଜାଲକରୋ ୟୋଗୀ ଵିୟୋଗଶାୟିନୀ ୟୁଗା ।
ୟୁଗଗାମୀ ୟୋଗଗାମୀ ଜୟଦା ଲାକିନୀ ଶିଵା ॥ ୧୭୪ ॥

ସଂଜ୍ଞାବୁଦ୍ଧିକରୋ ଭାଵୋ ଭଵଭୀତିଵିମୋହିନୀ ।
ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦରାନନ୍ଦୋ ରତିକାରତିସୁନ୍ଦରୀ ॥ ୧୭୫ ॥

ରତିଜ୍ଞାନୀ ରତିସୁଖୋ ରତିନାଥପ୍ରକାଶିନୀ ।
ବୁଦ୍ଧରୂପୀ ବୋଧମାତ୍ରୋ ଵୈରୋଧୋ ଦ୍ଵୈତଵର୍ଜୀତା ॥ ୧୭୬ ॥

ଭୂରିଭାଵହରାନନ୍ଦୋ ଭୂରିସନ୍ତାନଦାୟିନୀ ।
ୟଜ୍ଞସାଧନକର୍ତା ଚ ସୁୟଜ୍ଞ ପଞ୍ଚମୋଚନା ॥ ୧୭୭ ॥

କୋଟିକୋଟିଚନ୍ଦ୍ରତେଜଃ କୋଟିକୋଟିରୁଚିଚ୍ଛଟା ।
କୋଟିକୋଟିଚଞ୍ଚଲାଭୋ ଦ୍ଵିକୋଟ୍ୟୟୁତଚଞ୍ଚଲା ॥ ୧୭୮ ॥

କୋଟିସୂର୍ୟାଚ୍ଛନ୍ନଦେହ କୋଟିକୋଟିରଵିପ୍ରଭା ।
କୋଟିଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତମଣି କୋଟୀନ୍ଦୁକାନ୍ତନିର୍ମଲା ॥ ୧୭୯ ॥

ଶତକୋଟିଵିଧୁମଣି ଶତକୋଟୀନ୍ଦୁକାନ୍ତଗା ।
ଵିଲସତ୍କୋଟିକାଲାଗ୍ନି କୋଟିକାଲାନଲୋପମା ॥ ୧୮୦ ॥

କୋଟିଵହ୍ନିଗତୋ ଵହ୍ନି ଵହ୍ନିଜାୟା ଦ୍ଵିଗୋଦ୍ଭଵା ।
ମହାତେଜୋ ଵହ୍ନିଵାରିଃ କାଲାଗ୍ନିହାରଧାରିଣୀ ॥ ୧୮୧ ॥

କାଲାଗ୍ନିରୁଦ୍ରୋ ଭଗଵାନ୍ କାଲାଗ୍ନିରୁଦ୍ରରୂପିଣୀ ।
କାଲାତ୍ମା କଲିକାଲାତ୍ମା କଲିକା କୁଲଲାକିନୀ ॥ ୧୮୨ ॥

ମୃତ୍ୟୁଜିତୋ ମୃତ୍ୟୁତେଜା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟମନୁପ୍ରିୟା ।
ମହାମୃତ୍ୟୁହରୋ ମୃତ୍ୟୁଽପମୃତ୍ୟୁଵିନାଶିନୀ ॥ ୧୮୩ ॥

ଜୟୋ ଜୟେଶୋ ଜୟଦୋ ଜୟଦା ଜୟଵର୍ଧୀନୀ ।
ଜୟକରୋ ଜଗଦ୍ଧର୍ମୋ ଜଗଜ୍ଜୀଵନରକ୍ଷିଣୀ ॥ ୧୮୪ ॥

ସର୍ଵଜିତ୍ ସର୍ଵରୂପୀ ଚ ସର୍ଵଦା ସର୍ଵଭାଵିନୀ ।
ଇତ୍ୟେତତ୍ କଥିତଂ ନାଥ ମହାଵିଦ୍ୟାଭିଧାନକମ୍ ॥ ୧୮୫ ॥

ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମମୟଂ ସାକ୍ଷାତ୍ କଲ୍ପଵୃକ୍ଷସ୍ଵରୂପକମ୍ ।
ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରସହସ୍ରାଖ୍ୟଂ ଶତସଂଖ୍ୟାସମାକୁଲମ୍ ॥ ୧୮୬ ॥

ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟମଙ୍ଗଲକ୍ଷେତ୍ରଂ ସିଦ୍ଧଵିଦ୍ୟାଫଲପ୍ରଦମ୍ ।
ସକଲଂ ନିଷ୍କଲଂ ସାକ୍ଷାତ୍ କଲ୍ପଦ୍ରୁମକଲାନ୍ଵିତମ୍ ॥ ୧୮୭ ॥

ୟୋଗିନାମାତ୍ମଵିଜ୍ଞାନମାତ୍ମଜ୍ଞାନକରଂ ପରମ୍ ।
ୟଃ ପଠେଦ୍ ଭାଵସମ୍ପୂର୍ଣୋ ମିଥ୍ୟାଧର୍ମଵିଵର୍ଜୀତଃ ॥ ୧୮୮ ॥

ରୁଦ୍ରପୀଠେ ସ୍ଵୟଂ ଭୂତ୍ତ୍ଵା ମହାୟୋଗୀ ଭଵେଦ୍ଧ୍ରୁଵମ୍ ।
ଅକସ୍ମାତ୍ସିଦ୍ଧିମାପ୍ନୋତି ଚାଧମାମ୍ମାଲ୍ୟଦାୟିନୀମ୍ ॥ ୧୮୯ ॥

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀଧନୈଶ୍ଵର୍ୟମତିଧୈର୍ୟ ହୟାଦିକମ୍ ।
କୁଞ୍ଜରଂ ସୁନ୍ଦରଂ ଵୀରଂ ପୁତ୍ରଂ ରାଜ୍ୟଂ ସୁଖଂ ଜୟମ୍ ॥ ୧୯୦ ॥

ରାଜରାଜେଶ୍ଵରତ୍ଵଂ ଚ ଦିଵ୍ୟଵାହନମେଵ ଚ ।
ଅକ୍ଲେଶପଞ୍ଚମାସିଦ୍ଧିଂ ତତଃ ପ୍ରାପ୍ନୋତି ମଧ୍ୟମାମ୍ ॥ ୧୯୧ ॥

ଅତ୍ୟନ୍ତଦୁଃଖହନନଂ ଗୁରୁତ୍ଵଂ ଲୋକମଣ୍ଡଲେ ।
ଦେଵାନାଂ ଭକ୍ତିସଂଖ୍ୟାଞ୍ଚ ଦିଵ୍ୟଭାଵଂ ସଦା ସୁଖମ୍ ॥ ୧୯୨ ॥

ଆୟୁର୍ଵୃଦ୍ଧିଂ ଲୋକଵଶ୍ୟଂ ପୂର୍ଣକୋଶଂ ହି ଗୋଧନମ୍ ।
ଦେଵାନାଂ ରାଜ୍ୟଭଵନଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ସ୍ଵପ୍ନକାଲକେ ॥ ୧୯୩ ॥

ଦୀର୍ଘଦୃଷ୍ଟିଭୟତ୍ୟାଗଂ ଚାଲ୍ପକାର୍ୟଵିଵର୍ଜୀତମ୍ ।
ସଦା ଧର୍ମପ୍ରିୟତ୍ଵଂ ଚ ଧର୍ମଜ୍ଞାନଂ ମହାଗୁଣମ୍ ॥ ୧୯୪ ॥

ଵିଵେକାଙ୍କୁରମାନନ୍ଦଂ ଶ୍ରୀଵାଣୀସୁକୃପାନ୍ଵିତମ୍ ।
ତତ ଉତ୍ତମୟୋଗସ୍ଥାଂ ସିଦ୍ଧିଂ ପ୍ରାପ୍ନୋତି ସାଧକଃ ॥ ୧୯୫ ॥

ଅନନ୍ତଗୁଣସଂସ୍ଥାନଂ ମାୟାର୍ଥଭୂତିଵର୍ଜନମ୍ ।
ଏକାନ୍ତସ୍ଥାନଵସତିଂ ୟୋଗଶାସ୍ତ୍ରନିୟୋଜନମ୍ ॥ ୧୯୬ ॥

ସର୍ଵାକାଙ୍କ୍ଷାଵିଶୂନ୍ୟତ୍ଵଂ ଦୈଵତୈକାନ୍ତସେଵନମ୍ ।
ଖେଚରତ୍ଵଂ ସର୍ଵଗତିଂ ଭାଵସିଦ୍ଧିଂ ସୁରପ୍ରିୟମ୍ ॥ ୧୯୭ ॥

ସଦା ରୌଦ୍ରକ୍ରିୟାୟୋଗଂ ଵିଭୂତ୍ୟଷ୍ଟାଙ୍ଗସିଦ୍ଧିଦମ୍ ।
ଦୃଢଜ୍ଞାନଂ ସର୍ଵଶାସ୍ତ୍ରକାରିତ୍ଵଂ ରସସାଗରମ୍ ॥ ୧୯୮ ॥

ଏକଭାଵଂ ଦ୍ଵୈତଶୂନ୍ୟଂ ମହାପଦନିୟୋଜନମ୍ ।
ମହାଗୁଣଵତୀଵିଦ୍ୟାପତିତ୍ଵଂ ଶାନ୍ତିମେଵ ଚ ॥ ୧୯୯ ॥

ପ୍ରାପ୍ନୋତି ସାଧକଶ୍ରେଷ୍ଠୋ ୟଃ ପଠେଦ୍ ଭାଵନିଶ୍ଚଲଃ ।
ତ୍ରିକାଲମେକକାଲଂ ଵା ଦ୍ଵିକାଲଂ ଵା ପଠେତ୍ ସୁଧୀଃ ॥ ୨୦୦ ॥

ଶତମଷ୍ଟୋତ୍ତରଂ ଚାସ୍ୟ ପୁରଶ୍ଚର୍ୟାଵିଧିଃ ସ୍ମୃତଃ ।
ପୁରଶ୍ଚରଣମାକୃତ୍ୟ ପଠିତ୍ଵା ଚ ପୁନଃ ପୁନଃ ॥ ୨୦୧ ॥

ଅଷ୍ଟୈଶ୍ଵର୍ୟୟୁତୋ ଭୂତ୍ଵା ମନୋଗତିମଵାପ୍ନୁୟାତ୍ ।
ସର୍ଵତ୍ର କୁଶଲଂ ଵ୍ୟାପ୍ତଂ ୟଃ ପଠେନ୍ନିୟତଃ ଶୁଚିଃ ॥ ୨୦୨ ॥

ଷଟ୍ଚକ୍ରମଣିପୀଠଞ୍ଚ ଭିତ୍ତ୍ଵାଽନାହତଗୋ ଭଵେତ୍ ।
ଅନାହତଂ ତତୋ ଭିତ୍ତ୍ଵା ଵିଶୁଦ୍ଧସଙ୍ଗମୋ ଭଵେତ୍ ॥ ୨୦୩ ॥

ଵିଶୁଦ୍ଧପଦ୍ମଂ ଭିତ୍ତ୍ଵା ଚ ଶୀର୍ଷେ ଦ୍ଵିଦଲଗୋ ଭଵେତ୍ ।
ଦ୍ଵିଦଲାଦିମହାପଦ୍ମଂ ଭିତ୍ତ୍ଵୈତତ୍ ସ୍ତୋତ୍ରପାଠତଃ ॥ ୨୦୪ ॥

ଚତୁର୍ଵର୍ଗାଂ କ୍ରିୟାଂ କୃତ୍ଵା ଚାନ୍ତେ ନିର୍ଵାଣମୋକ୍ଷଭାକ୍ ।
ୟୋଗିନାଂ ୟୋଗସିଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥେ ସର୍ଵଭୂତଦୟୋଦୟମ୍ ॥ ୨୦୫ ॥

ନିର୍ଵାଣମୋକ୍ଷସିଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥେ କଥିତଂ ପରମେଶ୍ଵର ।
ଏତତ୍ସ୍ତଵନପାଠେନ କିଂ ନ ସିଦ୍ଧ୍ୟତି ଭୂତଲେ ॥ ୨୦୬ ॥

କୁଲଂ କୁଲକ୍ରମେଣୈଵ ସାଧୟେଦ୍ ୟୋଗସାଧନମ୍ ।
ୟୋଗାନ୍ତେ ୟୋଗମଧ୍ୟେ ଚ ୟୋଗାଦ୍ୟେ ପ୍ରପଠେତ୍ ସ୍ତଵମ୍ ॥ ୨୦୭ ॥

କୃତ୍ତିକାରୋହିଣୀୟୋଗୟାତ୍ରାୟାଂ ମିଥୁନେ ତଥା ।
ଶ୍ରଵଣାୟାଂ ମେଷଗଣେ କୁଜେ ଚେନ୍ଦୁସମାକୁଲେ ॥ ୨୦୮ ॥

ଶନିଵାରେ ଚ ସଙ୍କ୍ରାନ୍ତ୍ୟାଂ କୁଜଵାରେ ପୁନଃ ପୁନଃ ।
ସନ୍ଧ୍ୟାକାଲେ ଲିଖେତ୍ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ଧ୍ୟାନଧାରଣୟୋଗିରାଟ୍ ॥ ୨୦୯ ॥

ଭୂର୍ଜପତ୍ରେ ଲିଖିତ୍ଵା ଚ କଣ୍ଠେ ଶୀର୍ଷେ ପ୍ରଧାରୟେତ୍ ।
ଅଥଵା ରାତ୍ରିୟୋଗେ ଚ କୁଲଚକ୍ରେ ଲିଖେତ୍ ସୁଧୀଃ ॥ ୨୧୦ ॥

ସର୍ଵତ୍ର କୁଲୟୋଗେନ ପଠନ୍ ସିଦ୍ଧିମଵାପ୍ନୁୟାତ୍ ।
ଏତନ୍ନାମ୍ନା ପ୍ରଜୁହୁୟାତ୍ କାଲିକାକୃତିମାନ୍ ଭଵେତ୍ ॥ ୨୧୧ ॥

ତଦ୍ଦଶାଂଶକ୍ରମେଣୈଵ ହୁତ୍ଵା ୟୋଗୀହ ସର୍ଵଦା ।
ମଣିପୂରେ ଦୃଢୋ ଭୂତ୍ଵା ରୁଦ୍ରଶକ୍ତିକୃପାଂ ଲଭେତ୍ ॥ ୨୧୨ ॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀରୁଦ୍ରୟାମଲେ ଉତ୍ତରତନ୍ତ୍ରେ
ଲାକିନୀଶାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Lakhani:

1000 Names of Sri Lakini | Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Lakini | Sahasranama Stotram Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top