Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Lakshmi | Sahasranama Stotram 1 Lyrics in Gujarati

Shri Lakshmi Sahasranamastotram Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીલક્ષ્મીસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ૧ ॥

અસ્ય શ્રીમહાલક્ષ્મીસહસ્રનામસ્તોત્રમહામન્ત્રસ્ય
શ્રીમહાવિષ્ણુર્ભગવાન્ ઋષિઃ, અનુષ્ટુપ્છન્દઃ,
શ્રીમહાલક્ષ્મીઃ દેવતા । શ્રીં બીજમ્ હ્રીં શક્તિઃ, હ્રૈં કીલકમ્ ।
શ્રીમહાલક્ષ્મીપ્રસાદસિદ્ધ્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ॥

પદ્માનને પદ્મકરે સર્વલોકૈકપૂજિતે ।
સાન્નિધ્યં કુરુ મે ચિત્તે વિષ્ણુવક્ષઃસ્થલસ્થિતે ॥ ૧ ॥

ભગવદ્દક્ષિણે પાર્શ્વે શ્રિયં દેવીમવસ્થિતામ્ ।
ઈશ્વરીં સર્વભૂતાનાં જનનીં સર્વદેહિનામ્ ॥ ૨ ॥

ચારુસ્મિતાં ચારુદતીં ચારુનેત્રાનનભ્રુવમ્ ।
સુકપોલાં સુકર્ણાગ્રન્યસ્તમૌક્તિકકુણ્ડલામ્ ॥ ૩ ॥

સુકેશાં ચારુબિમ્બોષ્ઠીં રત્નતુઙ્ગઘનસ્તનીમ્ ।
અલકાગ્રૈરલિનિભૈરલઙ્કૃતમુખામ્બુજમ્ ॥ ૪ ॥

લસત્કનકસઙ્કાશાં પીનસુન્દરકન્ધરામ્ ।
નિષ્કકણ્ઠીં સ્તનાલમ્બિમુક્તાહારવિરાજિતામ્ ॥ ૫ ॥

નીલકુન્તલમધ્યસ્થમાણિક્યમકુટોજ્જ્વલામ્ ।
શુક્લમાલ્યામ્બરધરાં તપ્તહાટકવર્ણિનીમ્ ॥ ૬ ॥

અનન્યસુલભૈસ્તૈસ્તૈર્ગુણૈઃ સૌમ્યમુખૈર્નિજૈઃ ।
અનુરૂપાનવદ્યાઙ્ગીં હરેર્નિત્યાનપાયિનીમ્ ॥ ૭ ॥

શ્રીર્વાસુદેવમહિષી પુમ્પ્રધાનેશ્વરેશ્વરી ।
અચિન્ત્યાનન્તવિભવા ભાવાભાવવિભાવિની ॥ ૧ ॥

અહમ્ભાવાત્મિકા પદ્મા શાન્તાનન્તચિદાત્મિકા ।
બ્રહ્મભાવં ગતા ત્યક્તભેદા સર્વજગન્મયી ॥ ૨ ॥

ષાડ્ગુણ્યપૂર્ણા ત્રય્યન્તરૂપાત્માનપગામિની ।
એકયોગ્યાઽશૂન્યભાવાકૃતિસ્તેજઃ પ્રભાવિની ॥ ૩ ॥

ભાવ્યભાવકભાવાત્મભાવ્યા કામધુગાઽઽત્મભૂઃ ।
ભાવાભાવમયી દિવ્યા ભેદ્યભેદકભાવની ॥ ૪ ॥

જગત્કુટુમ્બિન્યખિલાધારા કામવિજૃમ્ભિણી ।
પઞ્ચકૃત્યકરી પઞ્ચશક્તિમય્યાત્મવલ્લભા ॥ ૫ ॥

ભાવાભાવાનુગા સર્વસમ્મતાઽઽત્મોપગૂહિની ।
અપૃથક્ચારિણી સૌમ્યા સૌમ્યરૂપવ્યવસ્થિતા ॥ ૬ ॥

આદ્યન્તરહિતા દેવી ભવભાવ્યસ્વરૂપિણી ।
મહાવિભૂતિઃ સમતાં ગતા જ્યોતિર્ગણેશ્વરી ॥ ૭ ॥

સ્વાતન્ત્ર્યરૂપા દેવોરઃસ્થિતા તદ્ધર્મધર્મિણી ।
સર્વભૂતેશ્વરી સર્વભૂતમાતાઽઽત્મમોહિની ॥ ૯ ॥

સર્વાઙ્ગસુન્દરી સર્વવ્યાપિની પ્રાપ્તયોગિની ।
વિમુક્તિદાયિની ભક્તિગમ્યા સંસારતારિણી ॥ ૧૦ ॥

ધર્માર્થસાધિની વ્યોમનિલયા વ્યોમવિગ્રહા ।
પઞ્ચવ્યોમપદી રક્ષવ્યાવૃતિઃ પ્રાપ્યપૂરિણી ॥ ૧૧ ॥

આનન્દરૂપા સર્વાપ્તિશાલિની શક્તિનાયિકા ।
હિરણ્યવર્ણા હૈરણ્યપ્રાકારા હેમમાલિની ॥ ૧૨ ॥

પ્રત્નરત્ના ભદ્રપીઠા વેશિની રજતસ્રજા ।
સ્વાજ્ઞાકાર્યમરા નિત્યા સુરભિર્વ્યોમચારિણી ॥ ૧૩ ॥

યોગક્ષેમવહા સર્વસુલભેચ્છાક્રિયાત્મિકા ।
કરુણાગ્રાનતમુખી કમલાક્ષી શશિપ્રભા ॥ ૧૪ ॥

કલ્યાણદાયિની કલ્યા કલિકલ્મષનાશિની ।
પ્રજ્ઞાપરિમિતાઽઽત્માનુરૂપા સત્યોપયાચિતા ॥ ૧૫ ॥

મનોજ્ઞેયા જ્ઞાનગમ્યા નિત્યમુક્તાત્મસેવિની ।
કર્તૃશક્તિઃ સુગહના ભોક્તૃશક્તિર્ગુણપ્રિયા ॥ ૧૬ ॥

જ્ઞાનશક્તિરનૌપમ્યા નિર્વિકલ્પા નિરામયા ।
અકલઙ્કાઽમૃતાધારા મહાશક્તિર્વિકાસિની ॥ ૧૭ ॥

મહામાયા મહાનન્દા નિઃસઙ્કલ્પા નિરામયા ।
એકસ્વરૂપા ત્રિવિધા સઙ્ખ્યાતીતા નિરઞ્જના ॥ ૧૮ ॥

આત્મસત્તા નિત્યશુચિઃ પરશક્તિઃ સુખોચિતા ।
નિત્યશાન્તા નિસ્તરઙ્ગા નિર્ભિન્ના સર્વભેદિની ॥ ૧૯ ॥

અસઙ્કીર્ણાઽવિધેયાત્મા નિષેવ્યા સર્વપાલિની ।
નિષ્કામના સર્વરસાઽભેદ્યા સર્વાર્થ સાધિની ॥ ૨૦ ॥

અનિર્દેશ્યાઽપરિમિતા નિર્વિકારા ત્રિલક્ષણા ।
ભયઙ્કરી સિદ્ધિરૂપાઽવ્યક્તા સદસદાકૃતિઃ ॥ ૨૧ ॥

અપ્રતર્ક્યાઽપ્રતિહતા નિયન્ત્રી યન્ત્રવાહિની ।
હાર્દમૂર્તિર્મહામૂર્તિઃ અવ્યક્તા વિશ્વગોપિની ॥ ૨૨ ॥

વર્ધમાનાઽનવદ્યાઙ્ગી નિરવદ્યા ત્રિવર્ગદા ।
અપ્રમેયાઽક્રિયા સૂક્ષ્મા પરનિર્વાણદાયિની ॥ ૨૩ ॥

અવિગીતા તન્ત્રસિદ્ધા યોગસિદ્ધાઽમરેશ્વરી ।
વિશ્વસૂતિસ્તર્પયન્તી નિત્યતૃત્પા મહૌષધિઃ ॥ ૨૪ ॥

શબ્દાહ્વયા શબ્દસહા કૃતજ્ઞા કૃતલક્ષણા ।
ત્રિવર્તિની ત્રિલોકસ્થા ભૂર્ભુવઃસ્વરયોનિજા ॥ ૨૫ ॥

અગ્રાહ્યાઽગ્રાહિકાઽનન્તાહ્વયા સર્વાતિશાયિની ।
વ્યોમપદ્મા કૃતધુરા પૂર્ણકામા મહેશ્વરી ॥ ૨૬ ॥

સુવાચ્યા વાચિકા સત્યકથના સર્વપાલિની ।
લક્ષ્યમાણા લક્ષયન્તી જગજ્જ્યેષ્ઠા શુભાવહા ॥ ૨૭ ॥

જગત્પ્રતિષ્ઠા ભુવનભર્ત્રી ગૂઢપ્રભાવતી ।
ક્રિયાયોગાત્મિકા મૂર્તિઃ હૃદબ્જસ્થા મહાક્રમા ॥ ૨૮ ॥

પરમદ્યૌઃ પ્રથમજા પરમાપ્તા જગન્નિધિઃ ।
આત્માનપાયિની તુલ્યસ્વરૂપા સમલક્ષણા ॥ ૨૯ ॥

તુલ્યવૃત્તા સમવયા મોદમાના ખગધ્વજા ।
પ્રિયચેષ્ટા તુલ્યશીલા વરદા કામરૂપિણી ॥ ૩૦ ॥

સમગ્રલક્ષણાઽનન્તા તુલ્યભૂતિઃ સનાતની ।
મહર્દ્ધિઃ સત્યસઙ્કલ્પા બહ્વૃચા પરમેશ્વરી ॥ ૩૧ ॥

જગન્માતા સૂત્રવતી ભૂતધાત્રી યશસ્વિની ।
મહાભિલાષા સાવિત્રી પ્રધાના સર્વભાસિની ॥ ૩૨ ॥

નાનાવપુર્બહુભિદા સર્વજ્ઞા પુણ્યકીર્તના ।
ભૂતાશ્રયા હૃષીકેશ્વર્યશોકા વાજિવાહિકા ॥ ૩૩ ॥

બ્રહ્માત્મિકા પુણ્યજનિઃ સત્યકામા સમાધિભૂઃ ।
હિરણ્યગર્ભા ગમ્ભીરા ગોધૂલિઃ કમલાસના ॥ ૩૪ ॥

જિતક્રોધા કુમુદિની વૈજયન્તી મનોજવા ।
ધનલક્ષ્મીઃ સ્વસ્તિકરી રાજ્યલક્ષ્મીર્મહાસતી ॥ ૩૫ ॥

જયલક્ષ્મીર્મહાગોષ્ઠી મઘોની માધવપ્રિયા ।
પદ્મગર્ભા વેદવતી વિવિક્તા પરમેષ્ઠિની ॥ ૩૬ ॥

સુવર્ણબિન્દુર્મહતી મહાયોગિપ્રિયાઽનઘા ।
પદ્મે સ્થિતા વેદમયી કુમુદા જયવાહિની ॥ ૩૭ ॥

સંહતિર્નિર્મિતા જ્યોતિઃ નિયતિર્વિવિધોત્સવા ।
રુદ્રવન્દ્યા સિન્ધુમતી વેદમાતા મધુવ્રતા ॥ ૩૮ ॥

વિશ્વમ્ભરા હૈમવતી સમુદ્રેચ્છાવિહારિણી ।
અનુકૂલા યજ્ઞવતી શતકોટિઃ સુપેશલા ॥ ૩૯ ॥

ધર્મોદયા ધર્મસેવ્યા સુકુમારી સભાવતી ।
ભીમા બ્રહ્મસ્તુતા મધ્યપ્રભા દેવર્ષિવન્દિતા ॥ ૪૦ ॥

દેવભોગ્યા મહાભાગા પ્રતિજ્ઞાપૂર્ણશેવધિઃ ।
સુવર્ણરુચિરપ્રખ્યા ભોગિની ભોગદાયિની ॥ ૪૧ ॥

વસુપ્રદોત્તમવધૂઃ ગાયત્રી કમલોદ્ભવા ।
વિદ્વત્પ્રિયા પદ્મચિહ્ના વરિષ્ઠા કમલેક્ષણા ॥ ૪૨ ॥

પદ્મપ્રિયા સુપ્રસન્ના પ્રમોદા પ્રિયપાર્શ્વગા ।
વિશ્વભૂષા કાન્તિમતી કૃષ્ણા વીણારવોત્સુકા ॥ ૪૩ ॥

રોચિષ્કરી સ્વપ્રકાશા શોભમાનવિહઙ્ગમા ।
દેવાઙ્કસ્થા પરિણતિઃ કામવત્સા મહામતિઃ ॥ ૪૪ ॥

ઇલ્વલોત્પલનાભાઽધિશમની વરવર્ણિની ।
સ્વનિષ્ઠા પદ્મનિલયા સદ્ગતિઃ પદ્મગન્ધિની ॥ ૪૫ ॥

પદ્મવર્ણા કામયોનિઃ ચણ્ડિકા ચારુકોપના ।
રતિસ્નુષા પદ્મધરા પૂજ્યા ત્રૈલોક્યમોહિની ॥ ૪૬ ॥

નિત્યકન્યા બિન્દુમાલિન્યક્ષયા સર્વમાતૃકા ।
ગન્ધાત્મિકા સુરસિકા દીપ્તમૂર્તિઃ સુમધ્યમા ॥ ૪૭ ॥

પૃથુશ્રોણી સૌમ્યમુખી સુભગા વિષ્ટરશ્રુતિઃ ।
સ્મિતાનના ચારુદતી નિમ્નનાભિર્મહાસ્તની ॥ ૪૮ ॥

સ્નિગ્ધવેણી ભગવતી સુકાન્તા વામલોચના ।
પલ્લવાઙ્ઘ્રિઃ પદ્મમનાઃ પદ્મબોધા મહાપ્સરાઃ ॥ ૪૯ ॥

વિદ્વત્પ્રિયા ચારુહાસા શુભદૃષ્ટિઃ કકુદ્મિની ।
કમ્બુગ્રીવા સુજઘના રક્તપાણિર્મનોરમા ॥ ૫૦ ॥

પદ્મિની મન્દગમના ચતુર્દંષ્ટ્રા ચતુર્ભુજા ।
શુભરેખા વિલાસભ્રૂઃ શુકવાણી કલાવતી ॥ ૫૧ ॥

ઋજુનાસા કલરવા વરારોહા તલોદરી ।
સન્ધ્યા બિમ્બાધરા પૂર્વભાષિણી સ્ત્રીસમાહ્વયા ॥ ૫૨ ॥

ઇક્ષુચાપા સુમશરા દિવ્યભૂષા મનોહરા ।
વાસવી પાણ્ડરચ્છત્રા કરભોરુસ્તિલોત્તમા ॥ ૫૩ ॥

સીમન્તિની પ્રાણશક્તિઃ વિભીષણ્યસુધારિણી ।
ભદ્રા જયાવહા ચન્દ્રવદના કુટિલાલકા ॥ ૫૪ ॥

ચિત્રામ્બરા ચિત્રગન્ધા રત્નમૌલિસમુજ્જ્વલા ।
દિવ્યાયુધા દિવ્યમાલ્યા વિશાખા ચિત્રવાહના ॥ ૫૫ ॥

અમ્બિકા સિન્ધુતનયા સુશ્રેણિઃ સુમહાસના ।
સામપ્રિયા નમ્રિતાઙ્ગી સર્વસેવ્યા વરાઙ્ગના ॥ ૫૬ ॥

ગન્ધદ્વારા દુરાધર્ષા નિત્યપુષ્ટા કરીષિણી ।
દેવજુષ્ટાઽઽદિત્યવર્ણા દિવ્યગન્ધા સુહૃત્તમા ॥ ૫૭ ॥

અનન્તરૂપાઽનન્તસ્થા સર્વદાનન્તસઙ્ગમા ।
યજ્ઞાશિની મહાવૃષ્ટિઃ સર્વપૂજ્યા વષટ્ક્રિયા ॥ ૫૮ ॥

યોગપ્રિયા વિયન્નાભિઃ અનન્તશ્રીરતીન્દ્રિયા ।
યોગિસેવ્યા સત્યરતા યોગમાયા પુરાતની ॥ ૫૯ ॥

સર્વેશ્વરી સુતરણિઃ શરણ્યા ધર્મદેવતા ।
સુતરા સંવૃતજ્યોતિઃ યોગિની યોગસિદ્ધિદા ॥ ૬૦ ॥

સૃષ્ટિશક્તિર્દ્યોતમાના ભૂતા મઙ્ગલદેવતા ।
સંહારશક્તિઃ પ્રબલા નિરુપાધિઃ પરાવરા ॥ ૬૧ ॥

ઉત્તારિણી તારયન્તી શાશ્વતી સમિતિઞ્જયા ।
મહાશ્રીરજહત્કીર્તિઃ યોગશ્રીઃ સિદ્ધિસાધની ॥ ૬૨ ॥

પુણ્યશ્રીઃ પુણ્યનિલયા બ્રહ્મશ્રીર્બ્રાહ્મણપ્રિયા ।
રાજશ્રી રાજકલિતા ફલશ્રીઃ સ્વર્ગદાયિની ॥ ૬૩ ॥

દેવશ્રીરદ્ભુતકથા વેદશ્રીઃ શ્રુતિમાર્ગિણી ।
તમોઽપહાઽવ્યયનિધિઃ લક્ષણા હૃદયઙ્ગમા ॥ ૯૪ ॥

મૃતસઞ્જીવિની શુભ્રા ચન્દ્રિકા સર્વતોમુખી ।
સર્વોત્તમા મિત્રવિન્દા મૈથિલી પ્રિયદર્શના ॥ ૬૫ ॥

સત્યભામા વેદવેદ્યા સીતા પ્રણતપોષિણી ।
મૂલપ્રકૃતિરીશાના શિવદા દીપ્રદીપિની ॥ ૬૬ ॥

અભિપ્રિયા સ્વૈરવૃત્તિઃ રુક્મિણી સર્વસાક્ષિણી ।
ગાન્ધારિણી પરગતિઃ તત્વગર્ભા ભવાભવા ॥ ૬૭ ॥

અન્તર્વૃત્તિર્મહારુદ્રા વિષ્ણુદુર્ગા મહાબલા ।
મદયન્તી લોકધારિણ્યદૃશ્યા સર્વનિષ્કૃતિઃ ॥ ૬૮ ॥

દેવસેનાઽઽત્મબલદા વસુધા મુખ્યમાતૃકા ।
ક્ષીરધારા ઘૃતમયી જુહ્વતી યજ્ઞદક્ષિણા ॥ ૬૯ ॥

યોગનિદ્રા યોગરતા બ્રહ્મચર્યા દુરત્યયા ।
સિંહપિઞ્છા મહાદુર્ગા જયન્તી ખઙ્ગધારિણી ॥ ૭૦ ॥

સર્વાર્તિનાશિની હૃષ્ટ સર્વેચ્છાપરિપૂરિકા ।
આર્યા યશોદા વસુદા ધર્મકામાર્થમોક્ષદા ॥ ૭૧ ॥

ત્રિશૂલિની પદ્મચિહ્ના મહાકાલીન્દુમાલિની ।
એકવીરા ભદ્રકાલી સ્વાનન્દિન્યુલ્લસદ્ગદા ॥ ૭૨ ॥

નારાયણી જગત્પૂરિણ્યુર્વરા દ્રુહિણપ્રસૂઃ ।
યજ્ઞકામા લેલિહાના તીર્થકર્યુગ્રવિક્રમા ॥ ૭૩ ॥

ગરુત્મદુદયાઽત્યુગ્રા વારાહી માતૃભાશિણી ।
અશ્વક્રાન્તા રથક્રાન્તા વિષ્ણુક્રાન્તોરુચારિણી ॥ ૭૪ ॥

વૈરોચની નારસિંહી જીમૂતા શુભદેક્ષણા ।
દીક્ષાવિદા વિશ્વશક્તિઃ બીજશક્તિઃ સુદર્શની ॥ ૭૫ ॥

પ્રતીતા જગતી વન્યધારિણી કલિનાશિની ।
અયોધ્યાઽચ્છિન્નસન્તાના મહારત્ના સુખાવહા ॥ ૭૬ ॥

રાજવત્યપ્રતિભયા વિનયિત્રી મહાશના ।
અમૃતસ્યન્દિની સીમા યજ્ઞગર્ભા સમેક્ષણા ॥ ૭૭ ॥

આકૂતિઋગ્યજુસ્સામઘોષાઽઽરામવનોત્સુકા ।
સોમપા માધવી નિત્યકલ્યાણી કમલાર્ચિતા ॥ ૭૮ ॥

યોગારૂઢા સ્વાર્થજુષ્ટા વહ્નિવર્ણા જિતાસુરા ।
યજ્ઞવિદ્યા ગુહ્યવિદ્યાઽધ્યાત્મવિદ્યા કૃતાગમા ॥ ૭૯ ॥

આપ્યાયની કલાતીતા સુમિત્રા પરભક્તિદા ।
કાઙ્ક્ષમાણા મહામાયા કોલકામાઽમરાવતી ॥ ૮૦ ॥

સુવીર્યા દુઃસ્વપ્નહરા દેવકી વસુદેવતા ।
સૌદામિની મેઘરથા દૈત્યદાનવમર્દિની ॥ ૮૧ ॥

શ્રેયસ્કરી ચિત્રલીલૈકાકિની રત્નપાદુકા ।
મનસ્યમાના તુલસી રોગનાશિન્યુરુપ્રદા ॥ ૮૨ ॥

તેજસ્વિની સુખજ્વાલા મન્દરેખાઽમૃતાશિની ।
બ્રહ્મિષ્ઠા વહ્નિશમની જુષમાણા ગુણાત્યયા ॥ ૮૩ ॥

કાદમ્બરી બ્રહ્મરતા વિધાત્ર્યુજ્જ્વલહસ્તિકા ।
અક્ષેભ્યા સર્વતોભદ્રા વયસ્યા સ્વસ્તિદક્ષિણા ॥ ૮૪ ॥

સહસ્રાસ્યા જ્ઞાનમાતા વૈશ્વાનર્યક્ષવર્તિની ।
પ્રત્યગ્વરા વારણવત્યનસૂયા દુરાસદા ॥ ૮૫ ॥

અરુન્ધતી કુણ્ડલિની ભવ્યા દુર્ગતિનાશિની ।
મૃત્યુઞ્જયા ત્રાસહરી નિર્ભયા શત્રુસૂદિની ॥ ૮૬ ॥

એકાક્ષરા સત્પુરન્ધ્રી સુરપક્ષા સુરાતુલા ।
સકૃદ્વિભાતા સર્વાર્તિસમુદ્રપરિશોષિણી ॥ ૮૭ ॥

બિલ્વપ્રિયાઽવની ચક્રહૃદયા કમ્બુતીર્થગા ।
સર્વમન્ત્રાત્મિકા વિદ્યુત્સુવર્ણા સર્વરઞ્જિની ॥ ૮૮ ॥

ધ્વજછત્રાશ્રયા ભૂતિર્વૈષ્ણવી સદ્ગુણોજ્જ્વલા ।
સુષેણા લોકવિદિતા કામસૂર્જગદાદિભૂઃ ॥ ૮૯ ॥

વેદાન્તયોનિર્જિજ્ઞાસા મનીષા સમદર્શિની ।
સહસ્રશક્તિરાવૃત્તિઃ સુસ્થિરા શ્રેયસાં નિધિઃ ॥ ૯૦ ॥

રોહિણી રેવતી ચન્દ્રસોદરી ભદ્રમોહિની ।
સૂર્યા કન્યાપ્રિયા વિશ્વભાવની સુવિભાવિની ॥ ૯૧ ॥

સુપ્રદૃશ્યા કામચારિણ્યપ્રમત્તા લલન્તિકા ।
મોક્ષલક્ષ્મીર્જગદ્યોનિઃ વ્યોમલક્ષ્મીઃ સુદુર્લભા ॥ ૯૨ ॥

ભાસ્કરી પુણ્યગેહસ્થા મનોજ્ઞા વિભવપ્રદા ।
લોકસ્વામિન્યચ્યુતાર્થા પુષ્કલા જગદાકૃતિઃ ॥ ૯૩ ॥

વિચિત્રહારિણી કાન્તા વાહિની ભૂતવાસિની ।
પ્રાણિની પ્રાણદા વિશ્વા વિશ્વબ્રહ્માણ્ડવાસિની ॥ ૯૪ ॥

સમ્પૂર્ણા પરમોત્સાહા શ્રીમતી શ્રીપતિઃ શ્રુતિઃ ।
શ્રયન્તી શ્રીયમાણા ક્ષ્મા વિશ્વરૂપા પ્રસાદિની ॥ ૯૫ ॥

હર્ષિણી પ્રથમા શર્વા વિશાલા કામવર્ષિણી ।
સુપ્રતીકા પૃશ્નિમતી નિવૃત્તિર્વિવિધા પરા ॥ ૯૬ ॥

સુયજ્ઞા મધુરા શ્રીદા દેવરાતિર્મહામનાઃ ।
સ્થૂલા સર્વાકૃતિઃ સ્થેમા નિમ્નગર્ભા તમોનુદા ॥ ૯૭ ॥

તુષ્ટિર્વાગીશ્વરી પુષ્ટિઃ સર્વાદિઃ સર્વશોષિણી ।
શક્ત્યાત્મિકા શબ્દશક્તિઃ વિશિષ્ટા વાયુમત્યુમા ॥ ૯૮ ॥

આન્વીક્ષિકી ત્રયી વાર્તા દણ્ડનીતિર્નયાત્મિકા ।
વ્યાલી સઙ્કર્ષિણી દ્યોતા મહાદેવ્યપરાજિતા ॥ ૯૯ ॥

કપિલા પિઙ્ગલા સ્વસ્થા બલાકી ઘોષનન્દિની ।
અજિતા કર્ષિણી નીતિર્ગરુડા ગરુડાસના ॥ ૧૦૦ ॥

હ્લાદિન્યનુગ્રહા નિત્યા બ્રહ્મવિદ્યા હિરણ્મયી ।
મહી શુદ્ધવિધા પૃથ્વી સન્તાનિન્યંશુમાલિની ॥ ૧૦૧ ॥

યજ્ઞાશ્રયા ખ્યાતિપરા સ્તવ્યા વૃષ્ટિસ્ત્રિકાલગા ।
સમ્બોધિણિ શબ્દપુર્ણા વિજયાંઽશુમતી કલા ॥ ૧૦૨ ॥

શિવા સ્તુતુપ્રિયા ખ્યાતિઃ જીવયન્તી પુનર્વસુઃ ।
દીક્ષા ભક્તાર્તિહા રક્ષા પરીક્ષા યજ્ઞસમ્ભવા ॥ ૧૦૩ ॥

આર્દ્રા પુષ્કરિણી પુણ્યા ગણ્યા દારિદ્ર્યભઞ્જિની ।
ધન્યા માન્યા પદ્મનેમિઃ ભાર્ગવી વંશવર્ધની ॥ ૧૦૪ ॥

તીક્ષ્ણપ્રવૃત્તિઃ સત્કીર્તિઃ નિષેવ્યાઽઘવિનાશિની ।
સંજ્ઞા નિઃસંશયા પૂર્વા વનમાલા વસુન્ધરા ॥ ૧૦૫ ॥

પૃથુર્મહોત્કટાઽહલ્યા મણ્ડલાઽઽશ્રિતમાનદા ।
સર્વા નિત્યોદિતોદારા જૃમ્ભમાણા મહોદયા ॥ ૧૦૬ ॥

ચન્દ્રકાન્તોદિતા ચન્દ્રા ચતુરશ્રા મનોજવા ।
બાલા કુમારી યુવતિઃ કરુણા ભક્તવત્સલા ॥ ૧૦૭ ॥

મેદિન્ય્યુપનિષન્મિશ્રા સુમવીરુદ્ધનેશ્વરી ।
દુર્મર્ષણી સુચરિતા બોધા શોભા સુવર્ચલા ॥ ૧૦૮ ॥

યમુનાઽક્ષૌહિણી ગઙ્ગા મન્દાકિન્યમરાલયા ।
ગોદા ગોદાવરી ચન્દ્રભાગા કાવેર્યુદન્વતી ॥ ૧૦૯ ॥

સિનીવાલી કુહૂ રાકા વારણા સિન્ધુમત્યમા ।
વૃદ્ધિઃ સ્થિતિર્ધ્રુવા બુદ્ધિઃ ત્રિગુણા ગુણગહ્વરા ॥ ૧૧૦ ॥

પૂર્તિર્માયાત્મિકા સ્ફૂર્તિર્વ્યાખ્યા સૂત્રા પ્રજાવતી ।
વિભૂતિર્નિષ્કલા રમ્ભા રક્ષા સુવિમલા ક્ષમા ॥ ૧૧૧ ॥

પ્રાપ્તિર્વાસન્તિકાલેખા ભૂરિબીજા મહાગદા ।
અમોઘા શાન્તિદા સ્તુત્યા જ્ઞાનદોત્કર્ષિણી શિખા ॥ ૧૧૨ ॥

પ્રકૃતિર્ગોમતી લીલા કમલા કામધુગ્વિધિઃ ।
પ્રજ્ઞા રામા પરા સન્ધ્યા સુભદ્રા સર્વમઙ્ગલા ॥ ૧૧૩ ॥

નન્દા ભદ્રા જયા રિક્તા તિથિપૂર્ણાઽમૃતમ્ભરા ।
કાષ્ઠા કામેશ્વરી નિષ્ઠા કામ્યા રમ્યા વરા સ્મૃતિઃ ॥ ૧૧૪ ॥

શઙ્ખિની ચક્રિણી શ્યામા સમા ગોત્રા રમા દિતિઃ ।
શાન્તિર્દાન્તિઃ સ્તુતિઃ સિદ્ધિઃ વિરજાઽત્યુજ્જ્વલાઽવ્યયા ॥ ૧૧૫ ॥

વાણી ગૌરીન્દિરા લક્ષ્મીઃ મેધા શ્રદ્ધા સરસ્વતી ।
સ્વધા સ્વાહા રતિરુષા વસુવિદ્યા ધૃતિઃ સહા ॥ ૧૧૬ ॥

શિષ્ટેષ્ટા ચ શુચિર્ધાત્રી સુધા રક્ષોઘ્ન્યજાઽમૃતા ।
રત્નાવલી ભારતીડા ધીરધીઃ કેવલાઽઽત્મદા ॥ ૧૧૭ ॥

યા સા શુદ્ધિઃ સસ્મિતા કા નીલા રાધાઽમૃતોદ્ભવા ।
પરધુર્યાસ્પદા હ્રીર્ભૂઃ કામિની શોકનાશિની ॥ ૧૧૮ ॥

માયાકૃતી રસઘના નર્મદા ગોકુલાશ્રયા ।
અર્કપ્રભા રથેભાશ્વનિલયેન્દુપ્રભાઽદ્ભુતા ॥ ૧૧૯ ॥

શ્રીઃ કૃશાનુપ્રભા વજ્રલમ્ભના સર્વભૂમિદા ।
ભોગપ્રિયા ભોગવતી ભોગીન્દ્રશયનાસના ॥ ૧૨૦ ॥

અશ્વપૂર્વા રથમધ્યા હસ્તિનાદપ્રબોધિની ।
સર્વલક્ષણલક્ષણ્યા સર્વલોકપ્રિયઙ્કરી ॥ ૧૨૧ ॥

સર્વોત્કૃષ્ટા સર્વમયી ભવભઙ્ગાપહારિણી ।
વેદાન્તસ્થા બ્રહ્મનીતિઃ જ્યોતિષ્મત્યમૃતાવહા ॥ ૧૨૨ ॥

ભૂતાશ્રયા નિરાધારા સંહિતા સુગુણોત્તરા ।
સર્વાતિશાયિની પ્રીતિઃ સર્વભૂતસ્થિતા દ્વિજા ।
સર્વમઙ્ગલમાઙ્ગલ્યા દૃષ્ટાદૃષ્ટફલપ્રદા ॥ ૧૨૩ ॥

ઇતિ શ્રીલક્ષ્મીસહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Also Read 1000 Names of Shri Laxmi:

1000 Names of of Sri Lakshmi | Sahasranama Stotram 1 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top