Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Lakshmi | Sahasranama Stotram 1 Lyrics in Kannada

Shri Lakshmi Sahasranamastotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ 1 ॥

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ
ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣುರ್ಭಗವಾನ್ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ,
ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ದೇವತಾ । ಶ್ರೀಂ ಬೀಜಮ್ ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ, ಹ್ರೈಂ ಕೀಲಕಮ್ ।
ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಪದ್ಮಾನನೇ ಪದ್ಮಕರೇ ಸರ್ವಲೋಕೈಕಪೂಜಿತೇ ।
ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಂ ಕುರು ಮೇ ಚಿತ್ತೇ ವಿಷ್ಣುವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಸ್ಥಿತೇ ॥ 1 ॥

ಭಗವದ್ದಕ್ಷಿಣೇ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಶ್ರಿಯಂ ದೇವೀಮವಸ್ಥಿತಾಮ್ ।
ಈಶ್ವರೀಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಜನನೀಂ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಮ್ ॥ 2 ॥

ಚಾರುಸ್ಮಿತಾಂ ಚಾರುದತೀಂ ಚಾರುನೇತ್ರಾನನಭ್ರುವಮ್ ।
ಸುಕಪೋಲಾಂ ಸುಕರ್ಣಾಗ್ರನ್ಯಸ್ತಮೌಕ್ತಿಕಕುಂಡಲಾಮ್ ॥ 3 ॥

ಸುಕೇಶಾಂ ಚಾರುಬಿಮ್ಬೋಷ್ಠೀಂ ರತ್ನತುಂಗಘನಸ್ತನೀಮ್ ।
ಅಲಕಾಗ್ರೈರಲಿನಿಭೈರಲಂಕೃತಮುಖಾಮ್ಬುಜಮ್ ॥ 4 ॥

ಲಸತ್ಕನಕಸಂಕಾಶಾಂ ಪೀನಸುನ್ದರಕನ್ಧರಾಮ್ ।
ನಿಷ್ಕಕಂಠೀಂ ಸ್ತನಾಲಮ್ಬಿಮುಕ್ತಾಹಾರವಿರಾಜಿತಾಮ್ ॥ 5 ॥

ನೀಲಕುನ್ತಲಮಧ್ಯಸ್ಥಮಾಣಿಕ್ಯಮಕುಟೋಜ್ಜ್ವಲಾಮ್ ।
ಶುಕ್ಲಮಾಲ್ಯಾಮ್ಬರಧರಾಂ ತಪ್ತಹಾಟಕವರ್ಣಿನೀಮ್ ॥ 6 ॥

ಅನನ್ಯಸುಲಭೈಸ್ತೈಸ್ತೈರ್ಗುಣೈಃ ಸೌಮ್ಯಮುಖೈರ್ನಿಜೈಃ ।
ಅನುರೂಪಾನವದ್ಯಾಂಗೀಂ ಹರೇರ್ನಿತ್ಯಾನಪಾಯಿನೀಮ್ ॥ 7 ॥

ಶ್ರೀರ್ವಾಸುದೇವಮಹಿಷೀ ಪುಮ್ಪ್ರಧಾನೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀ ।
ಅಚಿನ್ತ್ಯಾನನ್ತವಿಭವಾ ಭಾವಾಭಾವವಿಭಾವಿನೀ ॥ 1 ॥

ಅಹಮ್ಭಾವಾತ್ಮಿಕಾ ಪದ್ಮಾ ಶಾನ್ತಾನನ್ತಚಿದಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮಭಾವಂ ಗತಾ ತ್ಯಕ್ತಭೇದಾ ಸರ್ವಜಗನ್ಮಯೀ ॥ 2 ॥

ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯಪೂರ್ಣಾ ತ್ರಯ್ಯನ್ತರೂಪಾತ್ಮಾನಪಗಾಮಿನೀ ।
ಏಕಯೋಗ್ಯಾಽಶೂನ್ಯಭಾವಾಕೃತಿಸ್ತೇಜಃ ಪ್ರಭಾವಿನೀ ॥ 3 ॥

ಭಾವ್ಯಭಾವಕಭಾವಾತ್ಮಭಾವ್ಯಾ ಕಾಮಧುಗಾಽಽತ್ಮಭೂಃ ।
ಭಾವಾಭಾವಮಯೀ ದಿವ್ಯಾ ಭೇದ್ಯಭೇದಕಭಾವನೀ ॥ 4 ॥

ಜಗತ್ಕುಟುಮ್ಬಿನ್ಯಖಿಲಾಧಾರಾ ಕಾಮವಿಜೃಮ್ಭಿಣೀ ।
ಪಂಚಕೃತ್ಯಕರೀ ಪಂಚಶಕ್ತಿಮಯ್ಯಾತ್ಮವಲ್ಲಭಾ ॥ 5 ॥

ಭಾವಾಭಾವಾನುಗಾ ಸರ್ವಸಮ್ಮತಾಽಽತ್ಮೋಪಗೂಹಿನೀ ।
ಅಪೃಥಕ್ಚಾರಿಣೀ ಸೌಮ್ಯಾ ಸೌಮ್ಯರೂಪವ್ಯವಸ್ಥಿತಾ ॥ 6 ॥

ಆದ್ಯನ್ತರಹಿತಾ ದೇವೀ ಭವಭಾವ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಮಹಾವಿಭೂತಿಃ ಸಮತಾಂ ಗತಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಣೇಶ್ವರೀ ॥ 7 ॥

ಸ್ವಾತನ್ತ್ರ್ಯರೂಪಾ ದೇವೋರಃಸ್ಥಿತಾ ತದ್ಧರ್ಮಧರ್ಮಿಣೀ ।
ಸರ್ವಭೂತೇಶ್ವರೀ ಸರ್ವಭೂತಮಾತಾಽಽತ್ಮಮೋಹಿನೀ ॥ 9 ॥

ಸರ್ವಾಂಗಸುನ್ದರೀ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿನೀ ಪ್ರಾಪ್ತಯೋಗಿನೀ ।
ವಿಮುಕ್ತಿದಾಯಿನೀ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾ ಸಂಸಾರತಾರಿಣೀ ॥ 10 ॥

ಧರ್ಮಾರ್ಥಸಾಧಿನೀ ವ್ಯೋಮನಿಲಯಾ ವ್ಯೋಮವಿಗ್ರಹಾ ।
ಪಂಚವ್ಯೋಮಪದೀ ರಕ್ಷವ್ಯಾವೃತಿಃ ಪ್ರಾಪ್ಯಪೂರಿಣೀ ॥ 11 ॥

ಆನನ್ದರೂಪಾ ಸರ್ವಾಪ್ತಿಶಾಲಿನೀ ಶಕ್ತಿನಾಯಿಕಾ ।
ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾ ಹೈರಣ್ಯಪ್ರಾಕಾರಾ ಹೇಮಮಾಲಿನೀ ॥ 12 ॥

ಪ್ರತ್ನರತ್ನಾ ಭದ್ರಪೀಠಾ ವೇಶಿನೀ ರಜತಸ್ರಜಾ ।
ಸ್ವಾಜ್ಞಾಕಾರ್ಯಮರಾ ನಿತ್ಯಾ ಸುರಭಿರ್ವ್ಯೋಮಚಾರಿಣೀ ॥ 13 ॥

ಯೋಗಕ್ಷೇಮವಹಾ ಸರ್ವಸುಲಭೇಚ್ಛಾಕ್ರಿಯಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಕರುಣಾಗ್ರಾನತಮುಖೀ ಕಮಲಾಕ್ಷೀ ಶಶಿಪ್ರಭಾ ॥ 14 ॥

ಕಲ್ಯಾಣದಾಯಿನೀ ಕಲ್ಯಾ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶಿನೀ ।
ಪ್ರಜ್ಞಾಪರಿಮಿತಾಽಽತ್ಮಾನುರೂಪಾ ಸತ್ಯೋಪಯಾಚಿತಾ ॥ 15 ॥

ಮನೋಜ್ಞೇಯಾ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಾತ್ಮಸೇವಿನೀ ।
ಕರ್ತೃಶಕ್ತಿಃ ಸುಗಹನಾ ಭೋಕ್ತೃಶಕ್ತಿರ್ಗುಣಪ್ರಿಯಾ ॥ 16 ॥

ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿರನೌಪಮ್ಯಾ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾ ನಿರಾಮಯಾ ।
ಅಕಲಂಕಾಽಮೃತಾಧಾರಾ ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ವಿಕಾಸಿನೀ ॥ 17 ॥

ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾನನ್ದಾ ನಿಃಸಂಕಲ್ಪಾ ನಿರಾಮಯಾ ।
ಏಕಸ್ವರೂಪಾ ತ್ರಿವಿಧಾ ಸಂಖ್ಯಾತೀತಾ ನಿರಂಜನಾ ॥ 18 ॥

ಆತ್ಮಸತ್ತಾ ನಿತ್ಯಶುಚಿಃ ಪರಶಕ್ತಿಃ ಸುಖೋಚಿತಾ ।
ನಿತ್ಯಶಾನ್ತಾ ನಿಸ್ತರಂಗಾ ನಿರ್ಭಿನ್ನಾ ಸರ್ವಭೇದಿನೀ ॥ 19 ॥

ಅಸಂಕೀರ್ಣಾಽವಿಧೇಯಾತ್ಮಾ ನಿಷೇವ್ಯಾ ಸರ್ವಪಾಲಿನೀ ।
ನಿಷ್ಕಾಮನಾ ಸರ್ವರಸಾಽಭೇದ್ಯಾ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿನೀ ॥ 20 ॥

ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯಾಽಪರಿಮಿತಾ ನಿರ್ವಿಕಾರಾ ತ್ರಿಲಕ್ಷಣಾ ।
ಭಯಂಕರೀ ಸಿದ್ಧಿರೂಪಾಽವ್ಯಕ್ತಾ ಸದಸದಾಕೃತಿಃ ॥ 21 ॥

ಅಪ್ರತರ್ಕ್ಯಾಽಪ್ರತಿಹತಾ ನಿಯನ್ತ್ರೀ ಯನ್ತ್ರವಾಹಿನೀ ।
ಹಾರ್ದಮೂರ್ತಿರ್ಮಹಾಮೂರ್ತಿಃ ಅವ್ಯಕ್ತಾ ವಿಶ್ವಗೋಪಿನೀ ॥ 22 ॥

ವರ್ಧಮಾನಾಽನವದ್ಯಾಂಗೀ ನಿರವದ್ಯಾ ತ್ರಿವರ್ಗದಾ ।
ಅಪ್ರಮೇಯಾಽಕ್ರಿಯಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಪರನಿರ್ವಾಣದಾಯಿನೀ ॥ 23 ॥

ಅವಿಗೀತಾ ತನ್ತ್ರಸಿದ್ಧಾ ಯೋಗಸಿದ್ಧಾಽಮರೇಶ್ವರೀ ।
ವಿಶ್ವಸೂತಿಸ್ತರ್ಪಯನ್ತೀ ನಿತ್ಯತೃತ್ಪಾ ಮಹೌಷಧಿಃ ॥ 24 ॥

ಶಬ್ದಾಹ್ವಯಾ ಶಬ್ದಸಹಾ ಕೃತಜ್ಞಾ ಕೃತಲಕ್ಷಣಾ ।
ತ್ರಿವರ್ತಿನೀ ತ್ರಿಲೋಕಸ್ಥಾ ಭೂರ್ಭುವಃಸ್ವರಯೋನಿಜಾ ॥ 25 ॥

ಅಗ್ರಾಹ್ಯಾಽಗ್ರಾಹಿಕಾಽನನ್ತಾಹ್ವಯಾ ಸರ್ವಾತಿಶಾಯಿನೀ ।
ವ್ಯೋಮಪದ್ಮಾ ಕೃತಧುರಾ ಪೂರ್ಣಕಾಮಾ ಮಹೇಶ್ವರೀ ॥ 26 ॥

ಸುವಾಚ್ಯಾ ವಾಚಿಕಾ ಸತ್ಯಕಥನಾ ಸರ್ವಪಾಲಿನೀ ।
ಲಕ್ಷ್ಯಮಾಣಾ ಲಕ್ಷಯನ್ತೀ ಜಗಜ್ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಶುಭಾವಹಾ ॥ 27 ॥

ಜಗತ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಭುವನಭರ್ತ್ರೀ ಗೂಢಪ್ರಭಾವತೀ ।
ಕ್ರಿಯಾಯೋಗಾತ್ಮಿಕಾ ಮೂರ್ತಿಃ ಹೃದಬ್ಜಸ್ಥಾ ಮಹಾಕ್ರಮಾ ॥ 28 ॥

ಪರಮದ್ಯೌಃ ಪ್ರಥಮಜಾ ಪರಮಾಪ್ತಾ ಜಗನ್ನಿಧಿಃ ।
ಆತ್ಮಾನಪಾಯಿನೀ ತುಲ್ಯಸ್ವರೂಪಾ ಸಮಲಕ್ಷಣಾ ॥ 29 ॥

ತುಲ್ಯವೃತ್ತಾ ಸಮವಯಾ ಮೋದಮಾನಾ ಖಗಧ್ವಜಾ ।
ಪ್ರಿಯಚೇಷ್ಟಾ ತುಲ್ಯಶೀಲಾ ವರದಾ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ ॥ 30 ॥

ಸಮಗ್ರಲಕ್ಷಣಾಽನನ್ತಾ ತುಲ್ಯಭೂತಿಃ ಸನಾತನೀ ।
ಮಹರ್ದ್ಧಿಃ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾ ಬಹ್ವೃಚಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ॥ 31 ॥

ಜಗನ್ಮಾತಾ ಸೂತ್ರವತೀ ಭೂತಧಾತ್ರೀ ಯಶಸ್ವಿನೀ ।
ಮಹಾಭಿಲಾಷಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಪ್ರಧಾನಾ ಸರ್ವಭಾಸಿನೀ ॥ 32 ॥

ನಾನಾವಪುರ್ಬಹುಭಿದಾ ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತನಾ ।
ಭೂತಾಶ್ರಯಾ ಹೃಷೀಕೇಶ್ವರ್ಯಶೋಕಾ ವಾಜಿವಾಹಿಕಾ ॥ 33 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಿಕಾ ಪುಣ್ಯಜನಿಃ ಸತ್ಯಕಾಮಾ ಸಮಾಧಿಭೂಃ ।
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾ ಗಮ್ಭೀರಾ ಗೋಧೂಲಿಃ ಕಮಲಾಸನಾ ॥ 34 ॥

ಜಿತಕ್ರೋಧಾ ಕುಮುದಿನೀ ವೈಜಯನ್ತೀ ಮನೋಜವಾ ।
ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸ್ವಸ್ತಿಕರೀ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹಾಸತೀ ॥ 35 ॥

ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹಾಗೋಷ್ಠೀ ಮಘೋನೀ ಮಾಧವಪ್ರಿಯಾ ।
ಪದ್ಮಗರ್ಭಾ ವೇದವತೀ ವಿವಿಕ್ತಾ ಪರಮೇಷ್ಠಿನೀ ॥ 36 ॥

ಸುವರ್ಣಬಿನ್ದುರ್ಮಹತೀ ಮಹಾಯೋಗಿಪ್ರಿಯಾಽನಘಾ ।
ಪದ್ಮೇ ಸ್ಥಿತಾ ವೇದಮಯೀ ಕುಮುದಾ ಜಯವಾಹಿನೀ ॥ 37 ॥

ಸಂಹತಿರ್ನಿರ್ಮಿತಾ ಜ್ಯೋತಿಃ ನಿಯತಿರ್ವಿವಿಧೋತ್ಸವಾ ।
ರುದ್ರವನ್ದ್ಯಾ ಸಿನ್ಧುಮತೀ ವೇದಮಾತಾ ಮಧುವ್ರತಾ ॥ 38 ॥

ವಿಶ್ವಮ್ಭರಾ ಹೈಮವತೀ ಸಮುದ್ರೇಚ್ಛಾವಿಹಾರಿಣೀ ।
ಅನುಕೂಲಾ ಯಜ್ಞವತೀ ಶತಕೋಟಿಃ ಸುಪೇಶಲಾ ॥ 39 ॥

ಧರ್ಮೋದಯಾ ಧರ್ಮಸೇವ್ಯಾ ಸುಕುಮಾರೀ ಸಭಾವತೀ ।
ಭೀಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತುತಾ ಮಧ್ಯಪ್ರಭಾ ದೇವರ್ಷಿವನ್ದಿತಾ ॥ 40 ॥

ದೇವಭೋಗ್ಯಾ ಮಹಾಭಾಗಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪೂರ್ಣಶೇವಧಿಃ ।
ಸುವರ್ಣರುಚಿರಪ್ರಖ್ಯಾ ಭೋಗಿನೀ ಭೋಗದಾಯಿನೀ ॥ 41 ॥

ವಸುಪ್ರದೋತ್ತಮವಧೂಃ ಗಾಯತ್ರೀ ಕಮಲೋದ್ಭವಾ ।
ವಿದ್ವತ್ಪ್ರಿಯಾ ಪದ್ಮಚಿಹ್ನಾ ವರಿಷ್ಠಾ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಾ ॥ 42 ॥

ಪದ್ಮಪ್ರಿಯಾ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ ಪ್ರಮೋದಾ ಪ್ರಿಯಪಾರ್ಶ್ವಗಾ ।
ವಿಶ್ವಭೂಷಾ ಕಾನ್ತಿಮತೀ ಕೃಷ್ಣಾ ವೀಣಾರವೋತ್ಸುಕಾ ॥ 43 ॥

ರೋಚಿಷ್ಕರೀ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾ ಶೋಭಮಾನವಿಹಂಗಮಾ ।
ದೇವಾಂಕಸ್ಥಾ ಪರಿಣತಿಃ ಕಾಮವತ್ಸಾ ಮಹಾಮತಿಃ ॥ 44 ॥

ಇಲ್ವಲೋತ್ಪಲನಾಭಾಽಧಿಶಮನೀ ವರವರ್ಣಿನೀ ।
ಸ್ವನಿಷ್ಠಾ ಪದ್ಮನಿಲಯಾ ಸದ್ಗತಿಃ ಪದ್ಮಗನ್ಧಿನೀ ॥ 45 ॥

ಪದ್ಮವರ್ಣಾ ಕಾಮಯೋನಿಃ ಚಂಡಿಕಾ ಚಾರುಕೋಪನಾ ।
ರತಿಸ್ನುಷಾ ಪದ್ಮಧರಾ ಪೂಜ್ಯಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹಿನೀ ॥ 46 ॥

ನಿತ್ಯಕನ್ಯಾ ಬಿನ್ದುಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಷಯಾ ಸರ್ವಮಾತೃಕಾ ।
ಗನ್ಧಾತ್ಮಿಕಾ ಸುರಸಿಕಾ ದೀಪ್ತಮೂರ್ತಿಃ ಸುಮಧ್ಯಮಾ ॥ 47 ॥

ಪೃಥುಶ್ರೋಣೀ ಸೌಮ್ಯಮುಖೀ ಸುಭಗಾ ವಿಷ್ಟರಶ್ರುತಿಃ ।
ಸ್ಮಿತಾನನಾ ಚಾರುದತೀ ನಿಮ್ನನಾಭಿರ್ಮಹಾಸ್ತನೀ ॥ 48 ॥

ಸ್ನಿಗ್ಧವೇಣೀ ಭಗವತೀ ಸುಕಾನ್ತಾ ವಾಮಲೋಚನಾ ।
ಪಲ್ಲವಾಂಘ್ರಿಃ ಪದ್ಮಮನಾಃ ಪದ್ಮಬೋಧಾ ಮಹಾಪ್ಸರಾಃ ॥ 49 ॥

ವಿದ್ವತ್ಪ್ರಿಯಾ ಚಾರುಹಾಸಾ ಶುಭದೃಷ್ಟಿಃ ಕಕುದ್ಮಿನೀ ।
ಕಮ್ಬುಗ್ರೀವಾ ಸುಜಘನಾ ರಕ್ತಪಾಣಿರ್ಮನೋರಮಾ ॥ 50 ॥

ಪದ್ಮಿನೀ ಮನ್ದಗಮನಾ ಚತುರ್ದಂಷ್ಟ್ರಾ ಚತುರ್ಭುಜಾ ।
ಶುಭರೇಖಾ ವಿಲಾಸಭ್ರೂಃ ಶುಕವಾಣೀ ಕಲಾವತೀ ॥ 51 ॥

ಋಜುನಾಸಾ ಕಲರವಾ ವರಾರೋಹಾ ತಲೋದರೀ ।
ಸನ್ಧ್ಯಾ ಬಿಮ್ಬಾಧರಾ ಪೂರ್ವಭಾಷಿಣೀ ಸ್ತ್ರೀಸಮಾಹ್ವಯಾ ॥ 52 ॥

ಇಕ್ಷುಚಾಪಾ ಸುಮಶರಾ ದಿವ್ಯಭೂಷಾ ಮನೋಹರಾ ।
ವಾಸವೀ ಪಾಂಡರಚ್ಛತ್ರಾ ಕರಭೋರುಸ್ತಿಲೋತ್ತಮಾ ॥ 53 ॥

ಸೀಮನ್ತಿನೀ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಃ ವಿಭೀಷಣ್ಯಸುಧಾರಿಣೀ ।
ಭದ್ರಾ ಜಯಾವಹಾ ಚನ್ದ್ರವದನಾ ಕುಟಿಲಾಲಕಾ ॥ 54 ॥

ಚಿತ್ರಾಮ್ಬರಾ ಚಿತ್ರಗನ್ಧಾ ರತ್ನಮೌಲಿಸಮುಜ್ಜ್ವಲಾ ।
ದಿವ್ಯಾಯುಧಾ ದಿವ್ಯಮಾಲ್ಯಾ ವಿಶಾಖಾ ಚಿತ್ರವಾಹನಾ ॥ 55 ॥

ಅಮ್ಬಿಕಾ ಸಿನ್ಧುತನಯಾ ಸುಶ್ರೇಣಿಃ ಸುಮಹಾಸನಾ ।
ಸಾಮಪ್ರಿಯಾ ನಮ್ರಿತಾಂಗೀ ಸರ್ವಸೇವ್ಯಾ ವರಾಂಗನಾ ॥ 56 ॥

ಗನ್ಧದ್ವಾರಾ ದುರಾಧರ್ಷಾ ನಿತ್ಯಪುಷ್ಟಾ ಕರೀಷಿಣೀ ।
ದೇವಜುಷ್ಟಾಽಽದಿತ್ಯವರ್ಣಾ ದಿವ್ಯಗನ್ಧಾ ಸುಹೃತ್ತಮಾ ॥ 57 ॥

ಅನನ್ತರೂಪಾಽನನ್ತಸ್ಥಾ ಸರ್ವದಾನನ್ತಸಂಗಮಾ ।
ಯಜ್ಞಾಶಿನೀ ಮಹಾವೃಷ್ಟಿಃ ಸರ್ವಪೂಜ್ಯಾ ವಷಟ್ಕ್ರಿಯಾ ॥ 58 ॥

ಯೋಗಪ್ರಿಯಾ ವಿಯನ್ನಾಭಿಃ ಅನನ್ತಶ್ರೀರತೀನ್ದ್ರಿಯಾ ।
ಯೋಗಿಸೇವ್ಯಾ ಸತ್ಯರತಾ ಯೋಗಮಾಯಾ ಪುರಾತನೀ ॥ 59 ॥

ಸರ್ವೇಶ್ವರೀ ಸುತರಣಿಃ ಶರಣ್ಯಾ ಧರ್ಮದೇವತಾ ।
ಸುತರಾ ಸಂವೃತಜ್ಯೋತಿಃ ಯೋಗಿನೀ ಯೋಗಸಿದ್ಧಿದಾ ॥ 60 ॥

ಸೃಷ್ಟಿಶಕ್ತಿರ್ದ್ಯೋತಮಾನಾ ಭೂತಾ ಮಂಗಲದೇವತಾ ।
ಸಂಹಾರಶಕ್ತಿಃ ಪ್ರಬಲಾ ನಿರುಪಾಧಿಃ ಪರಾವರಾ ॥ 61 ॥

ಉತ್ತಾರಿಣೀ ತಾರಯನ್ತೀ ಶಾಶ್ವತೀ ಸಮಿತಿಂಜಯಾ ।
ಮಹಾಶ್ರೀರಜಹತ್ಕೀರ್ತಿಃ ಯೋಗಶ್ರೀಃ ಸಿದ್ಧಿಸಾಧನೀ ॥ 62 ॥

ಪುಣ್ಯಶ್ರೀಃ ಪುಣ್ಯನಿಲಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀರ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಾ ।
ರಾಜಶ್ರೀ ರಾಜಕಲಿತಾ ಫಲಶ್ರೀಃ ಸ್ವರ್ಗದಾಯಿನೀ ॥ 63 ॥

ದೇವಶ್ರೀರದ್ಭುತಕಥಾ ವೇದಶ್ರೀಃ ಶ್ರುತಿಮಾರ್ಗಿಣೀ ।
ತಮೋಽಪಹಾಽವ್ಯಯನಿಧಿಃ ಲಕ್ಷಣಾ ಹೃದಯಂಗಮಾ ॥ 94 ॥

ಮೃತಸಂಜೀವಿನೀ ಶುಭ್ರಾ ಚನ್ದ್ರಿಕಾ ಸರ್ವತೋಮುಖೀ ।
ಸರ್ವೋತ್ತಮಾ ಮಿತ್ರವಿನ್ದಾ ಮೈಥಿಲೀ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಾ ॥ 65 ॥

ಸತ್ಯಭಾಮಾ ವೇದವೇದ್ಯಾ ಸೀತಾ ಪ್ರಣತಪೋಷಿಣೀ ।
ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿರೀಶಾನಾ ಶಿವದಾ ದೀಪ್ರದೀಪಿನೀ ॥ 66 ॥

ಅಭಿಪ್ರಿಯಾ ಸ್ವೈರವೃತ್ತಿಃ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೀ ।
ಗಾನ್ಧಾರಿಣೀ ಪರಗತಿಃ ತತ್ವಗರ್ಭಾ ಭವಾಭವಾ ॥ 67 ॥

ಅನ್ತರ್ವೃತ್ತಿರ್ಮಹಾರುದ್ರಾ ವಿಷ್ಣುದುರ್ಗಾ ಮಹಾಬಲಾ ।
ಮದಯನ್ತೀ ಲೋಕಧಾರಿಣ್ಯದೃಶ್ಯಾ ಸರ್ವನಿಷ್ಕೃತಿಃ ॥ 68 ॥

ದೇವಸೇನಾಽಽತ್ಮಬಲದಾ ವಸುಧಾ ಮುಖ್ಯಮಾತೃಕಾ ।
ಕ್ಷೀರಧಾರಾ ಘೃತಮಯೀ ಜುಹ್ವತೀ ಯಜ್ಞದಕ್ಷಿಣಾ ॥ 69 ॥

ಯೋಗನಿದ್ರಾ ಯೋಗರತಾ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾ ದುರತ್ಯಯಾ ।
ಸಿಂಹಪಿಂಛಾ ಮಹಾದುರ್ಗಾ ಜಯನ್ತೀ ಖಂಗಧಾರಿಣೀ ॥ 70 ॥

ಸರ್ವಾರ್ತಿನಾಶಿನೀ ಹೃಷ್ಟ ಸರ್ವೇಚ್ಛಾಪರಿಪೂರಿಕಾ ।
ಆರ್ಯಾ ಯಶೋದಾ ವಸುದಾ ಧರ್ಮಕಾಮಾರ್ಥಮೋಕ್ಷದಾ ॥ 71 ॥

ತ್ರಿಶೂಲಿನೀ ಪದ್ಮಚಿಹ್ನಾ ಮಹಾಕಾಲೀನ್ದುಮಾಲಿನೀ ।
ಏಕವೀರಾ ಭದ್ರಕಾಲೀ ಸ್ವಾನನ್ದಿನ್ಯುಲ್ಲಸದ್ಗದಾ ॥ 72 ॥

ನಾರಾಯಣೀ ಜಗತ್ಪೂರಿಣ್ಯುರ್ವರಾ ದ್ರುಹಿಣಪ್ರಸೂಃ ।
ಯಜ್ಞಕಾಮಾ ಲೇಲಿಹಾನಾ ತೀರ್ಥಕರ್ಯುಗ್ರವಿಕ್ರಮಾ ॥ 73 ॥

ಗರುತ್ಮದುದಯಾಽತ್ಯುಗ್ರಾ ವಾರಾಹೀ ಮಾತೃಭಾಶಿಣೀ ।
ಅಶ್ವಕ್ರಾನ್ತಾ ರಥಕ್ರಾನ್ತಾ ವಿಷ್ಣುಕ್ರಾನ್ತೋರುಚಾರಿಣೀ ॥ 74 ॥

ವೈರೋಚನೀ ನಾರಸಿಂಹೀ ಜೀಮೂತಾ ಶುಭದೇಕ್ಷಣಾ ।
ದೀಕ್ಷಾವಿದಾ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿಃ ಬೀಜಶಕ್ತಿಃ ಸುದರ್ಶನೀ ॥ 75 ॥

ಪ್ರತೀತಾ ಜಗತೀ ವನ್ಯಧಾರಿಣೀ ಕಲಿನಾಶಿನೀ ।
ಅಯೋಧ್ಯಾಽಚ್ಛಿನ್ನಸನ್ತಾನಾ ಮಹಾರತ್ನಾ ಸುಖಾವಹಾ ॥ 76 ॥

ರಾಜವತ್ಯಪ್ರತಿಭಯಾ ವಿನಯಿತ್ರೀ ಮಹಾಶನಾ ।
ಅಮೃತಸ್ಯನ್ದಿನೀ ಸೀಮಾ ಯಜ್ಞಗರ್ಭಾ ಸಮೇಕ್ಷಣಾ ॥ 77 ॥

ಆಕೂತಿಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಘೋಷಾಽಽರಾಮವನೋತ್ಸುಕಾ ।
ಸೋಮಪಾ ಮಾಧವೀ ನಿತ್ಯಕಲ್ಯಾಣೀ ಕಮಲಾರ್ಚಿತಾ ॥ 78 ॥

ಯೋಗಾರೂಢಾ ಸ್ವಾರ್ಥಜುಷ್ಟಾ ವಹ್ನಿವರ್ಣಾ ಜಿತಾಸುರಾ ।
ಯಜ್ಞವಿದ್ಯಾ ಗುಹ್ಯವಿದ್ಯಾಽಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯಾ ಕೃತಾಗಮಾ ॥ 79 ॥

ಆಪ್ಯಾಯನೀ ಕಲಾತೀತಾ ಸುಮಿತ್ರಾ ಪರಭಕ್ತಿದಾ ।
ಕಾಂಕ್ಷಮಾಣಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ಕೋಲಕಾಮಾಽಮರಾವತೀ ॥ 80 ॥

ಸುವೀರ್ಯಾ ದುಃಸ್ವಪ್ನಹರಾ ದೇವಕೀ ವಸುದೇವತಾ ।
ಸೌದಾಮಿನೀ ಮೇಘರಥಾ ದೈತ್ಯದಾನವಮರ್ದಿನೀ ॥ 81 ॥

ಶ್ರೇಯಸ್ಕರೀ ಚಿತ್ರಲೀಲೈಕಾಕಿನೀ ರತ್ನಪಾದುಕಾ ।
ಮನಸ್ಯಮಾನಾ ತುಲಸೀ ರೋಗನಾಶಿನ್ಯುರುಪ್ರದಾ ॥ 82 ॥

ತೇಜಸ್ವಿನೀ ಸುಖಜ್ವಾಲಾ ಮನ್ದರೇಖಾಽಮೃತಾಶಿನೀ ।
ಬ್ರಹ್ಮಿಷ್ಠಾ ವಹ್ನಿಶಮನೀ ಜುಷಮಾಣಾ ಗುಣಾತ್ಯಯಾ ॥ 83 ॥

ಕಾದಮ್ಬರೀ ಬ್ರಹ್ಮರತಾ ವಿಧಾತ್ರ್ಯುಜ್ಜ್ವಲಹಸ್ತಿಕಾ ।
ಅಕ್ಷೇಭ್ಯಾ ಸರ್ವತೋಭದ್ರಾ ವಯಸ್ಯಾ ಸ್ವಸ್ತಿದಕ್ಷಿಣಾ ॥ 84 ॥

ಸಹಸ್ರಾಸ್ಯಾ ಜ್ಞಾನಮಾತಾ ವೈಶ್ವಾನರ್ಯಕ್ಷವರ್ತಿನೀ ।
ಪ್ರತ್ಯಗ್ವರಾ ವಾರಣವತ್ಯನಸೂಯಾ ದುರಾಸದಾ ॥ 85 ॥

ಅರುನ್ಧತೀ ಕುಂಡಲಿನೀ ಭವ್ಯಾ ದುರ್ಗತಿನಾಶಿನೀ ।
ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ತ್ರಾಸಹರೀ ನಿರ್ಭಯಾ ಶತ್ರುಸೂದಿನೀ ॥ 86 ॥

ಏಕಾಕ್ಷರಾ ಸತ್ಪುರನ್ಧ್ರೀ ಸುರಪಕ್ಷಾ ಸುರಾತುಲಾ ।
ಸಕೃದ್ವಿಭಾತಾ ಸರ್ವಾರ್ತಿಸಮುದ್ರಪರಿಶೋಷಿಣೀ ॥ 87 ॥

ಬಿಲ್ವಪ್ರಿಯಾಽವನೀ ಚಕ್ರಹೃದಯಾ ಕಮ್ಬುತೀರ್ಥಗಾ ।
ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ವಿದ್ಯುತ್ಸುವರ್ಣಾ ಸರ್ವರಂಜಿನೀ ॥ 88 ॥

ಧ್ವಜಛತ್ರಾಶ್ರಯಾ ಭೂತಿರ್ವೈಷ್ಣವೀ ಸದ್ಗುಣೋಜ್ಜ್ವಲಾ ।
ಸುಷೇಣಾ ಲೋಕವಿದಿತಾ ಕಾಮಸೂರ್ಜಗದಾದಿಭೂಃ ॥ 89 ॥

ವೇದಾನ್ತಯೋನಿರ್ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಮನೀಷಾ ಸಮದರ್ಶಿನೀ ।
ಸಹಸ್ರಶಕ್ತಿರಾವೃತ್ತಿಃ ಸುಸ್ಥಿರಾ ಶ್ರೇಯಸಾಂ ನಿಧಿಃ ॥ 90 ॥

ರೋಹಿಣೀ ರೇವತೀ ಚನ್ದ್ರಸೋದರೀ ಭದ್ರಮೋಹಿನೀ ।
ಸೂರ್ಯಾ ಕನ್ಯಾಪ್ರಿಯಾ ವಿಶ್ವಭಾವನೀ ಸುವಿಭಾವಿನೀ ॥ 91 ॥

ಸುಪ್ರದೃಶ್ಯಾ ಕಾಮಚಾರಿಣ್ಯಪ್ರಮತ್ತಾ ಲಲನ್ತಿಕಾ ।
ಮೋಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಜಗದ್ಯೋನಿಃ ವ್ಯೋಮಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸುದುರ್ಲಭಾ ॥ 92 ॥

ಭಾಸ್ಕರೀ ಪುಣ್ಯಗೇಹಸ್ಥಾ ಮನೋಜ್ಞಾ ವಿಭವಪ್ರದಾ ।
ಲೋಕಸ್ವಾಮಿನ್ಯಚ್ಯುತಾರ್ಥಾ ಪುಷ್ಕಲಾ ಜಗದಾಕೃತಿಃ ॥ 93 ॥

ವಿಚಿತ್ರಹಾರಿಣೀ ಕಾನ್ತಾ ವಾಹಿನೀ ಭೂತವಾಸಿನೀ ।
ಪ್ರಾಣಿನೀ ಪ್ರಾಣದಾ ವಿಶ್ವಾ ವಿಶ್ವಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಾಸಿನೀ ॥ 94 ॥

ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ಪರಮೋತ್ಸಾಹಾ ಶ್ರೀಮತೀ ಶ್ರೀಪತಿಃ ಶ್ರುತಿಃ ।
ಶ್ರಯನ್ತೀ ಶ್ರೀಯಮಾಣಾ ಕ್ಷ್ಮಾ ವಿಶ್ವರೂಪಾ ಪ್ರಸಾದಿನೀ ॥ 95 ॥

ಹರ್ಷಿಣೀ ಪ್ರಥಮಾ ಶರ್ವಾ ವಿಶಾಲಾ ಕಾಮವರ್ಷಿಣೀ ।
ಸುಪ್ರತೀಕಾ ಪೃಶ್ನಿಮತೀ ನಿವೃತ್ತಿರ್ವಿವಿಧಾ ಪರಾ ॥ 96 ॥

ಸುಯಜ್ಞಾ ಮಧುರಾ ಶ್ರೀದಾ ದೇವರಾತಿರ್ಮಹಾಮನಾಃ ।
ಸ್ಥೂಲಾ ಸರ್ವಾಕೃತಿಃ ಸ್ಥೇಮಾ ನಿಮ್ನಗರ್ಭಾ ತಮೋನುದಾ ॥ 97 ॥

ತುಷ್ಟಿರ್ವಾಗೀಶ್ವರೀ ಪುಷ್ಟಿಃ ಸರ್ವಾದಿಃ ಸರ್ವಶೋಷಿಣೀ ।
ಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮಿಕಾ ಶಬ್ದಶಕ್ತಿಃ ವಿಶಿಷ್ಟಾ ವಾಯುಮತ್ಯುಮಾ ॥ 98 ॥

ಆನ್ವೀಕ್ಷಿಕೀ ತ್ರಯೀ ವಾರ್ತಾ ದಂಡನೀತಿರ್ನಯಾತ್ಮಿಕಾ ।
ವ್ಯಾಲೀ ಸಂಕರ್ಷಿಣೀ ದ್ಯೋತಾ ಮಹಾದೇವ್ಯಪರಾಜಿತಾ ॥ 99 ॥

ಕಪಿಲಾ ಪಿಂಗಲಾ ಸ್ವಸ್ಥಾ ಬಲಾಕೀ ಘೋಷನನ್ದಿನೀ ।
ಅಜಿತಾ ಕರ್ಷಿಣೀ ನೀತಿರ್ಗರುಡಾ ಗರುಡಾಸನಾ ॥ 100 ॥

ಹ್ಲಾದಿನ್ಯನುಗ್ರಹಾ ನಿತ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಹಿರಣ್ಮಯೀ ।
ಮಹೀ ಶುದ್ಧವಿಧಾ ಪೃಥ್ವೀ ಸನ್ತಾನಿನ್ಯಂಶುಮಾಲಿನೀ ॥ 101 ॥

ಯಜ್ಞಾಶ್ರಯಾ ಖ್ಯಾತಿಪರಾ ಸ್ತವ್ಯಾ ವೃಷ್ಟಿಸ್ತ್ರಿಕಾಲಗಾ ।
ಸಮ್ಬೋಧಿಣಿ ಶಬ್ದಪುರ್ಣಾ ವಿಜಯಾಂಽಶುಮತೀ ಕಲಾ ॥ 102 ॥

ಶಿವಾ ಸ್ತುತುಪ್ರಿಯಾ ಖ್ಯಾತಿಃ ಜೀವಯನ್ತೀ ಪುನರ್ವಸುಃ ।
ದೀಕ್ಷಾ ಭಕ್ತಾರ್ತಿಹಾ ರಕ್ಷಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಯಜ್ಞಸಮ್ಭವಾ ॥ 103 ॥

ಆರ್ದ್ರಾ ಪುಷ್ಕರಿಣೀ ಪುಣ್ಯಾ ಗಣ್ಯಾ ದಾರಿದ್ರ್ಯಭಂಜಿನೀ ।
ಧನ್ಯಾ ಮಾನ್ಯಾ ಪದ್ಮನೇಮಿಃ ಭಾರ್ಗವೀ ವಂಶವರ್ಧನೀ ॥ 104 ॥

ತೀಕ್ಷ್ಣಪ್ರವೃತ್ತಿಃ ಸತ್ಕೀರ್ತಿಃ ನಿಷೇವ್ಯಾಽಘವಿನಾಶಿನೀ ।
ಸಂಜ್ಞಾ ನಿಃಸಂಶಯಾ ಪೂರ್ವಾ ವನಮಾಲಾ ವಸುನ್ಧರಾ ॥ 105 ॥

ಪೃಥುರ್ಮಹೋತ್ಕಟಾಽಹಲ್ಯಾ ಮಂಡಲಾಽಽಶ್ರಿತಮಾನದಾ ।
ಸರ್ವಾ ನಿತ್ಯೋದಿತೋದಾರಾ ಜೃಮ್ಭಮಾಣಾ ಮಹೋದಯಾ ॥ 106 ॥

ಚನ್ದ್ರಕಾನ್ತೋದಿತಾ ಚನ್ದ್ರಾ ಚತುರಶ್ರಾ ಮನೋಜವಾ ।
ಬಾಲಾ ಕುಮಾರೀ ಯುವತಿಃ ಕರುಣಾ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾ ॥ 107 ॥

ಮೇದಿನ್ಯ್ಯುಪನಿಷನ್ಮಿಶ್ರಾ ಸುಮವೀರುದ್ಧನೇಶ್ವರೀ ।
ದುರ್ಮರ್ಷಣೀ ಸುಚರಿತಾ ಬೋಧಾ ಶೋಭಾ ಸುವರ್ಚಲಾ ॥ 108 ॥

ಯಮುನಾಽಕ್ಷೌಹಿಣೀ ಗಂಗಾ ಮನ್ದಾಕಿನ್ಯಮರಾಲಯಾ ।
ಗೋದಾ ಗೋದಾವರೀ ಚನ್ದ್ರಭಾಗಾ ಕಾವೇರ್ಯುದನ್ವತೀ ॥ 109 ॥

ಸಿನೀವಾಲೀ ಕುಹೂ ರಾಕಾ ವಾರಣಾ ಸಿನ್ಧುಮತ್ಯಮಾ ।
ವೃದ್ಧಿಃ ಸ್ಥಿತಿರ್ಧ್ರುವಾ ಬುದ್ಧಿಃ ತ್ರಿಗುಣಾ ಗುಣಗಹ್ವರಾ ॥ 110 ॥

ಪೂರ್ತಿರ್ಮಾಯಾತ್ಮಿಕಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿರ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಸೂತ್ರಾ ಪ್ರಜಾವತೀ ।
ವಿಭೂತಿರ್ನಿಷ್ಕಲಾ ರಮ್ಭಾ ರಕ್ಷಾ ಸುವಿಮಲಾ ಕ್ಷಮಾ ॥ 111 ॥

ಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ವಾಸನ್ತಿಕಾಲೇಖಾ ಭೂರಿಬೀಜಾ ಮಹಾಗದಾ ।
ಅಮೋಘಾ ಶಾನ್ತಿದಾ ಸ್ತುತ್ಯಾ ಜ್ಞಾನದೋತ್ಕರ್ಷಿಣೀ ಶಿಖಾ ॥ 112 ॥

ಪ್ರಕೃತಿರ್ಗೋಮತೀ ಲೀಲಾ ಕಮಲಾ ಕಾಮಧುಗ್ವಿಧಿಃ ।
ಪ್ರಜ್ಞಾ ರಾಮಾ ಪರಾ ಸನ್ಧ್ಯಾ ಸುಭದ್ರಾ ಸರ್ವಮಂಗಲಾ ॥ 113 ॥

ನನ್ದಾ ಭದ್ರಾ ಜಯಾ ರಿಕ್ತಾ ತಿಥಿಪೂರ್ಣಾಽಮೃತಮ್ಭರಾ ।
ಕಾಷ್ಠಾ ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ನಿಷ್ಠಾ ಕಾಮ್ಯಾ ರಮ್ಯಾ ವರಾ ಸ್ಮೃತಿಃ ॥ 114 ॥

ಶಂಖಿನೀ ಚಕ್ರಿಣೀ ಶ್ಯಾಮಾ ಸಮಾ ಗೋತ್ರಾ ರಮಾ ದಿತಿಃ ।
ಶಾನ್ತಿರ್ದಾನ್ತಿಃ ಸ್ತುತಿಃ ಸಿದ್ಧಿಃ ವಿರಜಾಽತ್ಯುಜ್ಜ್ವಲಾಽವ್ಯಯಾ ॥ 115 ॥

ವಾಣೀ ಗೌರೀನ್ದಿರಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಮೇಧಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸರಸ್ವತೀ ।
ಸ್ವಧಾ ಸ್ವಾಹಾ ರತಿರುಷಾ ವಸುವಿದ್ಯಾ ಧೃತಿಃ ಸಹಾ ॥ 116 ॥

ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟಾ ಚ ಶುಚಿರ್ಧಾತ್ರೀ ಸುಧಾ ರಕ್ಷೋಘ್ನ್ಯಜಾಽಮೃತಾ ।
ರತ್ನಾವಲೀ ಭಾರತೀಡಾ ಧೀರಧೀಃ ಕೇವಲಾಽಽತ್ಮದಾ ॥ 117 ॥

ಯಾ ಸಾ ಶುದ್ಧಿಃ ಸಸ್ಮಿತಾ ಕಾ ನೀಲಾ ರಾಧಾಽಮೃತೋದ್ಭವಾ ।
ಪರಧುರ್ಯಾಸ್ಪದಾ ಹ್ರೀರ್ಭೂಃ ಕಾಮಿನೀ ಶೋಕನಾಶಿನೀ ॥ 118 ॥

ಮಾಯಾಕೃತೀ ರಸಘನಾ ನರ್ಮದಾ ಗೋಕುಲಾಶ್ರಯಾ ।
ಅರ್ಕಪ್ರಭಾ ರಥೇಭಾಶ್ವನಿಲಯೇನ್ದುಪ್ರಭಾಽದ್ಭುತಾ ॥ 119 ॥

ಶ್ರೀಃ ಕೃಶಾನುಪ್ರಭಾ ವಜ್ರಲಮ್ಭನಾ ಸರ್ವಭೂಮಿದಾ ।
ಭೋಗಪ್ರಿಯಾ ಭೋಗವತೀ ಭೋಗೀನ್ದ್ರಶಯನಾಸನಾ ॥ 120 ॥

ಅಶ್ವಪೂರ್ವಾ ರಥಮಧ್ಯಾ ಹಸ್ತಿನಾದಪ್ರಬೋಧಿನೀ ।
ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಣ್ಯಾ ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಿಯಂಕರೀ ॥ 121 ॥

ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟಾ ಸರ್ವಮಯೀ ಭವಭಂಗಾಪಹಾರಿಣೀ ।
ವೇದಾನ್ತಸ್ಥಾ ಬ್ರಹ್ಮನೀತಿಃ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮತ್ಯಮೃತಾವಹಾ ॥ 122 ॥

ಭೂತಾಶ್ರಯಾ ನಿರಾಧಾರಾ ಸಂಹಿತಾ ಸುಗುಣೋತ್ತರಾ ।
ಸರ್ವಾತಿಶಾಯಿನೀ ಪ್ರೀತಿಃ ಸರ್ವಭೂತಸ್ಥಿತಾ ದ್ವಿಜಾ ।
ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಾದೃಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾ ॥ 123 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Also Read 1000 Names of Shri Laxmi:

1000 Names of of Sri Lakshmi | Sahasranama Stotram 1 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top