1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Sri Pranava | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Pranava Sahasranamavali Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીપ્રણવસહસ્રનામાવલિઃ ॥
ૐ શ્રીગણેશાય નમઃ ।

અસ્ય શ્રીપ્રણવસહસ્રનામસ્તોત્રમહામન્ત્રસ્ય બ્રહ્મા ઋષિઃ,
અનુષ્ટુપ્છન્દઃ, પરમાત્મા દેવતા, અં બીજં, ઉં શક્તિઃ, મં કીલકં,
આત્મજ્ઞાનસિદ્ધયૈ જપે વિનિયોગઃ ।

ધ્યાનં-
ૐકારં નિગમૈકવેદ્યમનિશં વેદાન્તતત્ત્વાસ્પદં
ચોત્પત્તિસ્થિતિનાશહેતુમમલં વિશ્વસ્ય વિશ્વાત્મકમ્ ।
વિશ્વત્રાણપરાયણં શ્રુતિશતૈસ્સમ્પ્રોચ્યમાનં પ્રભું
સત્યં જ્ઞાનમનન્તમૂર્તિમમલં શુદ્ધાત્મકં તં ભજે ॥

ૐ ઓઙ્કારાય નમઃ । તારકાય । સૂક્ષ્માય । પ્રાણાય સર્વગોચરાય ।
ક્ષારાય । ક્ષિતયે । ઉત્પત્તિહેતુકાય । નિત્યાય નિરત્યયાય ।
શુદ્ધાય । નિર્મલાત્મને । નિરાકૃતયે । નિરાધારાય સદાનન્દાય ।
શાશ્વતાય । પરતઃ પરસ્મૈ । મનસો ગતિનિહન્ત્રે ।
ગમ્યાનામુત્તમોત્તમાય । અકારાત્મને નમઃ ॥ ૨૦

ૐ મકારાત્મને નમઃ । બિન્દુરૂપિણે । કલાધરાય । ઉકારાત્મને ।
મહાવેદ્યાય । મહાપાતકનાશનાય । ઇન્દ્રાય । પરતરાય ।
વેદાય । વેદવેદ્યાય । જગદ્ગુરવે । વેદકૃતે । વેદવેત્રે ।
વેદાન્તાર્યસ્વરૂપકાય । વેદાન્તવેદ્યાય । નતુલાય । કઞ્જજન્મને ।
કામાકૃતયે । ખરૂપિણે । ખગવાહિને નમઃ ॥ ૪૦

ૐ ખગાય નમઃ । ખગતરાય । ખાદ્યાય । ખભૂતાય । ખગતાય ।
ખગમાય । ખગનાયકાય । ખરમાય । ખજલાય । ખાલાય ।
ખગેશ્વરાય । ખગવાહાય । ગન્ત્રે । ગમયિત્રે । ગમ્યાય ।
ગમનાતિકરાય । ગતયે । ઘણ્ટાનિનાદાય । ઘણ્ટેયપરાનન્દનાય ।
ઘણ્ટાનાદપરાય નમઃ ॥ ૬૦

ૐ ઘણ્ટાનાદવતે નમઃ । ગુણાય । ઘસ્રાય । ઘનિતચિદ્રૂપાય ।
ઘનાનાં જલદાયકાય । ચર્યાપૂજ્યાય । ચિદાનન્દાય ।
ચિરાચિરતરાય । ચિતયે । ચિતિદાય । ચિતિગન્ત્રે । ચર્મવતે ।
ચલનાકૃતયે । ચઞ્ચલાય । ચાલકાય । ચાલ્યાય । છાયાવતે ।
છાદનાત્યયાય । છાયાચ્છાયાય । પ્રતિચ્છાયાય નમઃ ॥ ૮૦

ૐ જઞ્જપૂકાય નમઃ । મહામતયે । જાલગ્રાહ્યાય । જલાકારાય ।
જાલિને । જાલવિનાયકાય । ઝટિતિ પ્રતિધૌરેયાય ।
ઝઞ્ઝામારુતસેવિતાય । ટઙ્કાય । ટઙ્કકર્ત્રે ।
ટઙ્કકાર્યવશાનુગાય । ટિટ્ટિલાય । નિષ્ઠુરાય । કૃષ્ટાય ।
કમઠાય । પૃષ્ઠગોચરાય કાઠિન્યાત્મને । કઠોરાત્મને ।
કણ્ઠાય । કૌટીરગોચરાય નમઃ ॥ ૧૦૦ ॥

ૐ ડમરુધ્વાનસાનન્દાય નમઃ । ડામ્ભિકાનાં પરાઙ્મુખાય ।
ડમ્ભેતરસમારાધ્યાય । ડામ્ભિકાનાં વિડમ્બનાય । ઢક્કાકલ-
કલધ્વાનાય । અણિમ્ને । અનુત્તમસુન્દરાય । તારતમ્યફલાય ।
તલ્પાય । તલ્પશાયિને । સતારકાય । તર્તવ્યાય । તારણાય । તારાય ।
તારકાનાથભૂષણાય । હિરણ્યબાહવે । સેનાન્યે । દેશાનાં
દિશાં ચ પતયે । પીતવર્ણાય । મહાવૃક્ષાય નમઃ ॥ ૧૨૦

ૐ હરિકેશાય નમઃ । ઉપવીતવતે । સ્તાયૂનામગ્રણ્યે । શ્રીમતે ।
નિચેરવે । પરિચારિકાય । બિલ્મિને । કવચિને । વર્મિણે ।
મત્તેભગવિરૂથવતે । વઞ્ચકાય । પરિવઞ્ચિને । કર્મારાય ।
કુમ્ભકારકાય । પક્ષિપુઞ્જોપજીવિને । મૃગયવે । શ્રુતકાય ।
નયાય । ભક્તપાપમહદ્રાપયે । દરિદ્રાય નમઃ ॥ ૧૪૦

ૐ નીલલોહિતાય નમઃ । મીડ્વતે । મીઢુષ્ટમાય । શમ્ભવે ।
શત્રુવ્યાધિને । બભ્લુશાય । સ્તોકાદિરક્ષકાય । કર્ત્રે । વાટ્યાય ।
ઉર્વર્યાય । આલાદ્યાય । નાથાય । સૂદ્યાય । હેતિસાહસ્રસંયુતાય ।
સૃકાહસ્તાય । મહાપદ્માય । શરવ્યાયુતમણ્ડનાય । સર્વોપહત-
કામાય । જરિત્રસ્થપ્રતારકાય । અન્નબાણાય નમઃ ॥ ૧૬૦

ૐ વાતબાણાય નમઃ । વર્ષબાણકરામ્બુજાય । દશપ્રાચ્યાદિ-
વન્દ્યાય । સસ્પિઞ્જરકલેબરાય । જપૈકશીલાય । સઞ્જપ્યાય ।
સમજગ્ધયે । સપીતકાય । યમાદિકુશલાય । ગૌરાય ।
દિવારાત્રૈકવૃષ્ટિદાય । પઞ્ચાવયે । અવયે । દિત્યૌહે ।
તુર્યૌહે । પષ્ઠૌહે । વેહતાય । નાથાય । દ્યુમ્નવાજાદિનાયકાય ।
અભિરક્તાય નમઃ ॥ ૧૮૦

ૐ વીચીવક્ત્રાય નમઃ । વેદાનાંહૃદયાબ્જગાય । આનિર્હતાય ।
વિક્ષીણાય । લોપ્યાય । ઉલપ્યાય । ગુરમાણાય । પર્ણશદ્યાય ।
સૂર્મ્યાય । ઊર્મયે । Oમ્ । અયાય । શિવાય । શિવતમાય । શાસ્ત્રે ।
ઘોરાઘોરતનુદ્વયાય । ગિરિપર્વતનાથાય । શિપિવિષ્ટાય । પશોઃ
પતયે । અપ્રગલ્ભાય નમઃ ॥ ૨૦૦ ॥

ૐ પ્રગલ્ભાય નમઃ । મલ્લાનાં નાયકોત્તમાય । પ્રહિતાય ।
પ્રમૃશાય । દૂતાય । ક્ષત્રે । સ્યન્દનમધ્યગાય । સ્થપતયે ।
કકુભાય । વન્યાય । કક્ષ્યાય । પતઞ્જલયે । સૂતાય । હંસાય ।
નિહન્ત્રે । કપર્દિને । પિનાકવતે । આયુઘાય । સ્વાયુધાય ।
કૃત્તિવાસસે નમઃ ॥ ૨૨૦

ૐ જિતેન્દ્રિયાય નમઃ । યાતુધાનનિહન્ત્રે । કૈલાસે
દક્ષિણે સ્થિતાય । સુવર્ણમુખીતીરસ્થાય । વૃદ્ધાચલનિતમ્બગાય ।
મણિમુક્તામયોદ્ભાસિને । કટ્યાય । કાટ્યાય । મહાદ્રિધુતે ।
હૃદયાય । નિવેષ્પ્યાય । હરિત્યાય । શુષ્ક્યાય । સિકત્યાય ।
પ્રવાહ્યાય । ભવરુદ્રાદિનામવતે । ભીમાય । ભીમપરાક્રાન્તાય ।
વિક્રાન્તાય । સપરાક્રમાય નમઃ ॥ ૨૪૦

ૐ શૂર્યાય નમઃ । શૂરનિહન્ત્રે । મન્યુમતે । મન્યુનાશનાય ।
ભામિતાય । ભામવતે । ભાપાય । ઉક્ષણે । ઉક્ષિતરક્ષકાય ।
હવિષ્મતે । મખવતે । મખાનાં ફલદાપકાય । અઘઘ્નાય ।
દોષજાલઘ્નાય । વ્યાધ્યામયવિનાશનાય । સુમ્નરૂપાય । અસુમ્નરૂપાય ।
જગન્નાથાય । અધિવાચકાય । વ્રાતાય નમઃ ॥ ૨૬૦

ૐ વ્રાતનાથાય નમઃ । વ્રાત્યાય । વ્રાત્યાદિદૂરગાય । બ્રહ્મદત્તાય ।
ચેકિતાનાય । દેવદત્તાય । અતિસંમતાઉઅ । શ્રમણાય । અશ્રમણાય ।
પુણ્યાય । પુણ્યફલાય । આશ્રમણાં ફલપ્રદાય । કાલાય ।
કાલયિત્રે । કલ્યાય । કાલકાલાય । કલાધરાય । ધનુષ્મતે ।
ઇષુમતે । ધન્વાવિને નમઃ ॥ ૨૮૦

ૐ આતતાયિને નમઃ । સયાદિનિલયાધારાય । કાકુરાય । કાકુવતે ।
બલાય । રાકાકાલનિધાત્રે । વિશ્વરક્ષૈકદક્ષિણાય ।
અગ્રેવધાય । દૂરેવધાય । શન્તમાય । મયસ્કરાય । કાલભાવાય ।
કાલકર્ત્રે । ઋચાં ભાવૈકવેદનાય । યજુષાં સર્વમર્મસ્થાય ।
સામ્નાં સારૈકગોચરાય । અઙ્ગિરસે । પૂર્વસ્મૈ । અવધ્યાય ।
બ્રાહ્મણમધ્યગાય નમઃ ॥ ૩૦૦ ॥

ૐ મુક્તાનાં ગતયે નમઃ । પુણ્યાય । અપુણ્યહરાય । હરાય । ઉક્થ્યાય ।
ઉક્થ્યકારાય । ઉક્થિને । બ્રહ્મણે । ક્ષત્રાય । વિશે । અન્તિમાય ।
ધર્માય । ધર્મહરાય । ધર્મ્યાય । ધર્મિણે । ધર્મપરાયણાય ।
નિત્યાય । અનિત્યાય । ક્ષરાય । ક્ષાન્તાય । વેગવતે નમઃ ॥ ૩૨૦

ૐ અમિતાશનાય નમઃ । પુણ્યવતે । પુણ્યકૃતે । પૂતાય । પુરુહૂતાય ।
પુરુષ્ટુતાય । અર્ચિષ્મતે । અર્ચિતાય । કુમ્ભાય । કીર્તિમતે ।
કીર્તિદાય । અફલાય । સ્વાહાકારાય । વષટ્કારાય । હન્તકારાય ।
સ્વધાભિધાય । ભૂતકૃતે । ભૂતભૃતે । ભત્રે । દિવબર્હાય
નમઃ ॥ ૩૪૦

ૐ દ્વન્દ્વનાશનાય નમઃ । મુનયે । પિત્રે । વિરાજે । વીરાય ।
દેવાય । દિનેશ્વરાય । તારકાયૈ । તારકાય । તૂર્ણાય ।
તિગ્મરશ્મયે । ત્રિનેત્રવતે । તુલ્યાય । તુલ્યહરાય । અતુલ્યાય ।
ત્રિલોકીનાયકાય । ત્રુટયે । તત્રે । તાર્યાય । ત્રિભુવનીતીર્ણાય
નમઃ ॥ ૩૬૦

ૐ તીરાય નમઃ । તીરણ્યે । સતીરાય । તીરગાય । તીવ્રાય ।
તીક્ષ્ણરૂપિણે । તીવ્રિણે । અર્થાય । અનર્થાય । અસમર્થાય ।
તીર્થરૂપિણે । તીર્થકાય । દાયદાય । દેયદાત્રે । પરિ( પ્ર)
પૂજિતાય । દાયભુજે । દાયહન્ત્રે । દામોદરગુણામ્બુધયે । ધનદાય ।
ધનવિશ્રાન્તાય નમઃ ॥ ૩૮૦

ૐ અધનદાય નમઃ । ધનનાશકાય । નિષ્ઠુરાય । નારશાયિને ।
નેત્રે । નાયકાય । ઉત્તમાય । નૈકાય । અનેકકરાય । નાવ્યાય ।
નારાયણસમાય । પ્રભવે । નૂપુરાય । નૂપુરિણે । નેયાય ।
નરનારાયણાય । ઉત્તમાય । પાત્રે । પાલયિત્રે । પેયાય નમઃ ॥ ૪૦૦ ॥

ૐ પિબતે નમઃ । સાગરપૂર્ણિમ્ને । પૂર્વાય । અપૂર્વાય । પૂર્ણિમ્ને ।
પુણ્યમાનસલાલસાય । પેપીયમાનાય । પાપઘ્નાય । પઞ્ચયજ્ઞમયાય ।
પુરવે । પરમાત્મને । પરેશાય । પાવનાત્મને । પરાત્પરાય ।
પઞ્ચબુદ્ધિમયાય । પઞ્ચપ્રયાજાદિમયાય । પરસ્મૈ ।
પ્રાણભૃતે । પ્રાણઘ્ને । પ્રાણાય નમઃ ॥ ૪૨૦

ૐ પ્રાણહૃતે નમઃ । પ્રાણચેષ્ટિતાય । પઞ્ચભૂતમયાય ।
પચ્ચકરણૈશ્ચોપવૃંહિતાય । પ્રેયસે । પ્રેયસ્તમાય । પ્રીતાય ।
પ્રેયસ્વિને । પ્રેયસીરતાય । પુરુષાર્થાય । પુણ્યશીલાય । પુરુષાય ।
પુરુષોત્તમાય । ફલાય । ફલસ્ય દાત્રે । ફલાનામુત્તમોત્તમાય ।
બિમ્બાય । બિમ્બાત્મકાય । બિમ્બિને । બિમ્બિનીમાનસોલ્લાસાય નમઃ ॥ ૪૪૦

ૐ બધિરાય નમઃ । અબધિરાય । બાલાય । બાલ્યાવસ્થાય ।
બલપ્રિયાય । એકસ્મૈ । દ્વયિને । દશબલાય । પઞ્ચકિને ।
અષ્ટકિને । પુંસે । ભગાય । ભગવતે । ફલ્ગવે । ભાગ્યાય ।
ભલ્લાય । મણ્ડિતાય । ભવતે । ભવદાયાદાય । ભવાય નમઃ ॥ ૪૬૦

ૐ ભૂવે નમઃ । ભૂમિદૈવતાય । ભવાન્યે । ભવવિદ્વેષિણે ।
ભૂતનિત્યાય । પ્રચારિતાય । ભાષાયૈ । ભાષયિત્રે । ભાપ્યાય ।
ભાવકૃતે । ભાષ્યવિત્તમાય । મન્દાય । મલિનવિચ્છેદાય ।
માલિને । માલાયૈ । મરુતે । ગરુતે । મૂર્તિમતે । અપુનર્વેદ્યાય ।
મુનિવૃન્દાય નમઃ ॥ ૪૮૦

ૐ મુનીશ્વરાય નમઃ । મરવે । મરુજાલાય । મેરવે ।
મરુદ્ગણનિષેવિતાય । મર્યાદાસ્થાપનાધ્યક્ષાય ।
મર્યાદાપ્રવિભઞ્જનાય । માન્યમાનયિત્રે । માન્યાય ।
માનદાય । માનગોચરાય । યાસ્કાય । યૂને । યૌવનાઢ્યાય ।
યુવતીભિઃ પુરસ્કૃતાય । વામન્યે । ભામન્યે । ભારૂપાય ।
ભાસ્કરદ્યુતયે । સંયદ્વામાય નમઃ ॥ ૫૦૦ ॥

ૐ મહાવામાય નમઃ । સિદ્ધયે । સંસિદ્ધિકલ્પનાય ।
સિદ્ધસઙ્કલ્પાય । એનોઘ્નાય । અનૂચાનાય । મહામનસે ।
વામદેવાય । વસિષ્ઠાય । જ્યેષ્ઠાય । શ્રેષ્ઠાય । મહેશ્વરાય ।
મન્ત્રિણે । વાણિજાય । દિવ્યાય । ભુવન્તયે । વારિવસ્કૃતાય ।
કાર્યકારણસન્ધાત્રે । નિદાનાય । મૂલકારણાય નમઃ ॥ ૫૨૦

ૐ અધિષ્ઠાનાય નમઃ । વિશ્વમાઢ્યાય । અવિવર્તાય । કેવલાય ।
અણિમ્ને । મહિમ્ને । વેત્રે । પ્રથિમ્ને । પૃથુલાય । પૃથવે ।
જીવાય । જૈવાય । પ્રાણધર્ત્રે । કરુણાય । મૈત્રિકાય । બુધાય ।
ઋચાં જાલાય । ઋચાં કર્ત્રે । ઋઙ્મુખાય । ઋષિમણ્ડલાય
નમઃ ॥ ૫૪૦

ૐ રૂઢાય નમઃ । રૂઢિને । રુડ્ભુવે । રૂઢિનિષ્ઠાય ।
રૂપવિવર્જિતાય । સ્વરાય । હલાય । હલ્યાય । સ્પર્શાય । ઊષ્મણે ।
આન્તરાય । વિશોકાય । વિમોહાય । યસ્મૈ । તસ્મૈ । જગન્મયાય ।
એકસ્મૈ । અનેકાય । પીડ્યાય । શતાર્ધાય નમઃ ॥ ૫૬૦

ૐ શતાય નમઃ । બૃહતે । સહસ્રાર્ધાય । સહસ્રાય ।
ઇન્દ્રગોપાય । પઙ્કજાય । પદ્મનાભાય । સુરાધ્યક્ષાય ।
પદ્મગર્ભાય । પ્રતાપવતે । વાસુદેવાય । જગન્મૂર્તયે । સન્ધાત્રે ।
ધાતવે । ઉત્તમાય । રહસ્યાય । પરમાય । ગોપ્યાય । ગુહ્યાય ।
અદ્વૈતવિસ્મિતાય નમઃ ॥ ૫૮૦

ૐ આશ્ચર્યાય નમઃ । અતિગમ્ભીરાય । જલબુદ્બુદસાગરાય ।
સંસારવિષપીયૂષાય । ભવવૃશ્ચિકમાન્ત્રિકાય ।
ભવગર્તસમુદ્ધર્ત્રે । ભવવ્યાઘ્રવશઙ્કરાય ।
ભવગ્રહમહામન્ત્રાય । ભવભૂતવિનાશનાય । પદ્મમિત્રાય ।
પદ્મબન્ધવે । જગન્મિત્રાય । કવયે । મનીષિણે । પરિભુવે ।
યાથાથ્યવિધાયકાય । દૂરસ્થાય । અન્તિકસ્થાય । શુભ્રાય ।
અકાસાય નમઃ ॥ ૬૦૦ ॥

ૐ અવ્રણાય નમઃ । કૌષીતિકિને । તલવકારાય ।
નાનાશાખાપ્રવર્તકાય । ઉદ્ગીથાય । પરમોદ્ગાત્રે । શસ્ત્રાય ।
સ્તોમાય । મખેશ્વરાય । અશ્વમેઘાય । ક્રતૂચ્છ્રાયાય । ક્રતવે ।
ક્રતુમયાય । અક્રતવે । પૃષદાજ્યાય । વસન્તાજ્યાય । ગ્રીષ્યાય ।
શરદે । હવિષે । બ્રહ્મતાતાય નમઃ ॥ ૬૨૦

ૐ વિરાટ્તાતાય નમઃ । મનુતાતાય । જગત્તાતાય ।
સર્વતાતાય । સર્વધાત્રે । જગદ્બુધ્નાય । જગન્નિધયે ।
જગદ્વીચીતરઙ્ગાણામાધારાય । પદાય । જગત્કલ્લોલપાથોધયે ।
જગદઙ્કુરકન્દકાય । જગદ્વલ્લીમહાબીજાય ।
જગત્કન્દસમુદ્ધરાય । સર્વોપનિષદાં કન્દાય । મૂલકન્દાય ।
મુકુન્દાય । એકામ્રનાયકાય । ધીમતે । જમ્બુકેશાય ।
મહાતટાય નમઃ ॥ ૬૪૦

ૐ ન્યગ્રોધાય નમઃ । ઉદુમ્બરાય । અશ્વત્થાય । કૂટસ્થાય ।
સ્થાણવે । અદૂભુતાય । અતિગમ્ભીરમહિમ્ને । ચિત્રશક્તયે ।
વિચિત્રવતે । ચિત્રવૈચિત્ર્યાય । માયાવિને । માયયાઽઽવૃતાય ।
કપિઞ્જલાય । પિઞ્જરાય । ચિત્રકૂટાય । મહારથાય ।
અનુગ્રહપદાય । બુદ્ધયે । અમૃતાય । હરિવલ્લભાય નમઃ ॥ ૬૬૦

ૐ પદ્મપ્રિયાય નમઃ । પરમાત્મને । પદ્મહસ્તાય ।
પદ્માક્ષાય । પદ્મસુન્દરાય । ચતુર્ભુજાય । ચન્દ્રરૂપાય ।
ચતુરાનનરૂપભાજે । આહ્લાદજનકાય । પુષ્ટયે ।
શિવાર્ધાઙ્ગાવિભૂષણાય । દારિદ્ર્યશમનાય । પ્રીતાય ।
શુક્લમાલ્યામ્બરાવૃતાય । ભાસ્કરાય । બિલ્વનિલયાય । વરાહાય ।
વસુધાપતયે । યશસ્વિને । હેમમાલિને નમઃ ॥ ૬૮૦

ૐ ધનધાન્યકરાય નમઃ । વસવે । વસુપ્રદાય ।
હિરણ્યાઙ્ગાય । સમુદ્રતનયાર્ચિતાય । દારિદ્દ્ર્યધ્વંસનાય ।
દેવાય । સર્વોપદ્રવવારણાય । ત્રિકાલજ્ઞાનસમ્પન્નાય ।
બ્રહ્મબિષ્ણુશિવાત્મકાય । રાત્રયે । પ્રભાયૈ । યજ્ઞરૂપાય ।
ભૂતયે । મેધાવિચક્ષણાય । પ્રજાપતયે । મહેન્દ્રાય । સોમાય ।
ધનેશ્વરાય । પિતૃભ્યો નમઃ ॥ ૭૦૦ ॥

ૐ વસુભ્યો નમઃ । વાયવે । વહ્નયે । પ્રાણેભ્યઃ । ઋતવે ।
મનવે । આદિત્યાય । હરિદશ્વાય । તિમિરોન્મથનાય । અંશુમતે ।
તમોઽભિઘ્નાય । લોકસાક્ષિણે । વૈકુણ્ઠાય । કમલાપતયે ।
સનાતનાય । લીલામાનુષવિગ્રહાય । અતીન્દ્રાય । ઊર્જિતાય । પ્રાંશવે ।
ઉપેન્દ્રાય નમઃ ॥ ૭૨૦

ૐ વામનાય નમઃ । બલયે । હંસાય । વ્યાસાય । સમ્ભવાય ।
ભવાય । ભવપૂજિતાય । નૈકરૂપાય । જગન્નાથાય । જિતક્રોધાય ।
પ્રમોદનાય । અગદાય । મન્ત્રવિદે । રોગહર્ત્રે । પ્રભાવનાય ।
ચણ્ડાંશવે । શરણ્યાય । શ્રીમતે । અતુલવિક્રમાય ।
જ્યેષ્ઠાય નમઃ ॥ ૭૪૦

ૐ શક્તિમતાં નાથાય નમઃ । પ્રાણીનાં પ્રાણદાયકાય । મત્સ્યરૂપાય ।
કુમ્ભકર્ણપ્રભેત્રે । વિશ્વમોહનાય । લોકત્રયાશ્રયાય । વેગિને ।
બુધાય । શ્રીદાય । સતાં ગતયે । શબ્દાતિગાય । ગભીરાત્મને ।
કોમલાઙ્ગાય । પ્રજાગરાય । વર્ણશ્રેષ્ઠાય । વર્ણબાહ્યાય ।
કર્મકર્ત્રે । સમદુઃખસુખાય । રાશયે । વિશેષાય નમઃ ॥ ૭૬૦

ૐ વિગતજ્વરાય નમઃ । દેવાદિદેવાય । દેવર્ષયે ।
દેવાસુરાભયપ્રદાય । સર્વદેવમયાય । શાર્ઙ્ગપાણયે ।
ઉત્તમવિગ્રહાય । પ્રકૃતયે । પુરુષાય । અજય્યાય । પાવનાય ।
ધ્રુવાય । આત્મવતે । વિશ્વમ્ભરાય । સામગેયાય । ક્રૂરાય ।
પૂર્વાય । કલાનિધયે । અવ્યક્તલક્ષણાય । વ્યક્તાય નમઃ ॥ ૭૮૦

ૐ કલારૂપાય નમઃ । ધનઞ્જયાય । જયાય । જરારયે । નિશ્શબ્દાય ।
પ્રણવાય । સ્થૂલસૂક્ષ્મવિદે । આત્મયોનયે । વીરાય । સહસ્રાક્ષાય ।
સહસ્રપદે । સનાતનતમાય । સ્રગ્વિણે । ગદાપદ્મરથાઙ્ગધૃતે ।
ચિદ્રૂપાય । નિરીહાય । નિર્વિકલ્પાય । સનાતનાય । શતમૂર્તયે ।
સહસ્રાક્ષાય નમઃ ॥ ૮૦૦ ॥

ૐ ઘનપ્રજ્ઞાય નમઃ । સભાપતયે । પુણ્ડરીકશયાય । વિપ્રાય ।
દ્રવાય । ઉગ્રાય । કૃપાનિધયે । અધર્મશત્રવે । અક્ષોભ્યાય ।
બ્રહ્મગર્ભાય । ધનુર્ધરાય । ગુરુપૂજારતાય । સોમાય ।
કપર્દિને । નીલલોહિતાય । વિશ્વમિત્રાય । દ્વિજશ્રેષ્ઠાય ।
રુદ્રાય । સ્થાણવે । વિશામ્પતયે નમઃ ॥ ૮૨૦

ૐ વાલખિલ્યાય નમઃ । ચણ્ડાય । કલ્પવૃક્ષાય । કલાધરાય ।
શઙ્ખાય । અનિલાય । સુનિષ્પન્નાય । સૂરાય । કવ્યહરાય । ગુરવે ।
પવિત્રપાદાય । પાપારયે । દુર્ધરાય । દુસ્સહાય । અભયાય ।
અમૃતાશયાય । અમૃતવપુષે । વાઙ્મયાય । સદસન્મયાય ।
નિદાનગર્ભાય નમઃ ॥ ૮૪૦

ૐ નિર્વ્યાજાય નમઃ । મધ્યસ્થાય । સર્વગોચરાય । હૃષીકેશાય ।
કેશિઘ્ને । પ્રીતિવર્ધનાય । વામનાય । દુષ્ટદમનાય ।
ધૃતયે । કારુણ્યવિગ્રહાય । સન્યાસિને । શાસ્રતત્ત્વજ્ઞાય ।
વ્યાસાય । પાપહરાય । બદરીનિલયાય । શાન્તાય । ભૂતાવાસાય ।
ગુહાશ્રયાય । પૂર્ણાય । પુરાણાય નમઃ ॥ ૮૬૦

ૐ પુણ્યજ્ઞાય નમઃ । મુસલિને । કુણ્ડલિને । ધ્વજિને । યોગિને ।
જેત્રે । મહાવીર્યાય । શાસ્ત્રિણે । શાસ્ત્રાર્થતત્ત્વવિદે । વહનાય ।
શક્તિસમ્પૂર્ણાય । સ્વર્ગદાય । મોક્ષદાયકાય । સર્વાત્મને ।
લોકાલોકજ્ઞાય । સર્ગસ્થિત્યન્તકારકાય । સર્વલોકસુખાકારાય ।
ક્ષયવૃદ્ધિવિવર્જિતાય । નિર્લેપાય । નિર્ગુણાય નમઃ ॥ ૮૮૦

ૐ સૂક્ષ્માય નમઃ । નિર્વિકારાય । નિરઞ્જનાય । અચલાય ।
સત્યવાદિને । લોહિતાક્ષાય । યૂને । અધ્વરાય । સિંહસ્કન્ધાય ।
મહાસત્ત્વાય । કાલાત્મને । કાલચક્રભૃતે । પરસ્મૈ જ્યોતિષે ।
વિશ્વદૃશે । વિશ્વરોગઘ્ને । વિશ્વાત્મને । વિશ્વભૂતાય ।
સુહૃદે । શાન્તાય । વિકણ્ટકાય નમઃ ॥ ૯૦૦ ॥

ૐ સર્વગાય નમઃ । સર્વભૂતેશાય । સર્વભૂતાશયસ્થિતાય ।
આભ્યન્તરતમશ્છેત્રે । પત્યૈ । અજાય । હરયે । નેત્રે ।
સદાનતાય । કર્ત્રે । શ્રીમતે । ધાત્રે । પુરાણદાય । સ્રષ્ટ્રે ।
વિષ્ણવે । દેવદેવાય । સચ્ચિદાશ્રયાય । નિત્યાય । સર્વગતાય ।
ભાનવે નમઃ ॥ ૯૨૦

ૐ ઉગ્રાય નમઃ । પ્રજેશ્વરાય । સવિત્રે । લોકકૃતે ।
હવ્યવાહનાય । વસુધાપતયે । સ્વામિને । સુશીલાય । સુલભાય ।
સર્વજ્ઞાય । સર્વશક્તિમતે । નિત્યાય । સમ્પૂર્ણકામાય ।
કૃપાપીયૂષસાગરાય । અનન્તાય । શ્રીપતયે । રામાય । નિર્ગુણાય ।
લોકપૂજિતાય । રાજીવલોચનાય નમઃ ॥ ૯૪૦

ૐ શ્રીમતે નમઃ । શરણત્રાણતત્પરાય । સત્યવ્રતાય ।
વ્રતધરાય । સારાય । વેદાન્દગોચરાય । ત્રિલોકીરક્ષકાય ।
યજ્વને । સર્વદેવાદિપૂજિતાય । સર્વદેવસ્તુતાય ।
સૌમ્યાય । બ્રહ્મણ્યાય । મુનિસંસ્તુતાય । મહતે । યોગિને ।
સર્વપુણ્યવિવર્ધનાય । સ્મૃતસર્વાઘનાશનાય । પુરુષાય ।
મહતે । પુણ્યોદયાય નમઃ ॥ ૯૬૦

ૐ મહાદેવાય નમઃ । દયાસારાય । સ્મિતાનનાય । વિશ્વરૂપાય ।
વિશાલાક્ષાય । બભ્રવે । પરિવૃઢાય । દૃઢાય । પરમેષ્ઠિને ।
સત્યસારાય । સત્યસન્ધાનાય । ધાર્મિકાય । લોકજ્ઞાય ।
લોકવન્દ્યાય । સેવ્યાય । લોકકૃતે । પરાય । જિતમાયાય ।
દયાકારાય । દક્ષાય નમઃ ॥ ૯૮૦

ૐ સર્વજનાશ્રયાય નમઃ । બ્રહ્મણ્યાય । દેવયોનયે । સુન્દરાય ।
સૂત્રકારકાય । મહર્ષયે । જ્યોતિર્ગણનિષેવિતાય । સુકીર્તયે ।
આદયે । સર્વસ્મૈ । સર્વાવાસાય । દુરાસદાય । સ્મિતભાષિણે ।
નિવૃત્તાત્મને । ધીરોદાત્તાય । વિશારદાય । અધ્યાત્મયોગનિલયાય ।
સર્વતીર્થમયાય । સુરાય । યજ્ઞસ્વરૂપિણે નમઃ ॥ ૧૦૦૦ ॥

ૐ યજ્ઞજ્ઞાય નમઃ । અનન્તદૃષ્ટયે । ગુણોત્તરાય નમઃ ॥ ૧૦૦૩ ॥

Also Read 1000 Names of Stotram:

1000 Names of Sri Pranava | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment