Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Pranava | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Oriya

Shri Pranava Sahasranamavali Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀପ୍ରଣଵସହସ୍ରନାମାଵଲିଃ ॥
ଓଂ ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ ।

ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀପ୍ରଣଵସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମହାମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ଋଷିଃ,
ଅନୁଷ୍ଟୁପ୍ଛନ୍ଦଃ, ପରମାତ୍ମା ଦେଵତା, ଅଂ ବୀଜଂ, ଉଂ ଶକ୍ତିଃ, ମଂ କୀଲକଂ,
ଆତ୍ମଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧୟୈ ଜପେ ଵିନିୟୋଗଃ ।

ଧ୍ୟାନଂ-
ଓଂକାରଂ ନିଗମୈକଵେଦ୍ୟମନିଶଂ ଵେଦାନ୍ତତତ୍ତ୍ଵାସ୍ପଦଂ
ଚୋତ୍ପତ୍ତିସ୍ଥିତିନାଶହେତୁମମଲଂ ଵିଶ୍ଵସ୍ୟ ଵିଶ୍ଵାତ୍ମକମ୍ ।
ଵିଶ୍ଵତ୍ରାଣପରାୟଣଂ ଶ୍ରୁତିଶତୈସ୍ସମ୍ପ୍ରୋଚ୍ୟମାନଂ ପ୍ରଭୁଂ
ସତ୍ୟଂ ଜ୍ଞାନମନନ୍ତମୂର୍ତିମମଲଂ ଶୁଦ୍ଧାତ୍ମକଂ ତଂ ଭଜେ ॥

ଓଂ ଓଙ୍କାରାୟ ନମଃ । ତାରକାୟ । ସୂକ୍ଷ୍ମାୟ । ପ୍ରାଣାୟ ସର୍ଵଗୋଚରାୟ ।
କ୍ଷାରାୟ । କ୍ଷିତୟେ । ଉତ୍ପତ୍ତିହେତୁକାୟ । ନିତ୍ୟାୟ ନିରତ୍ୟୟାୟ ।
ଶୁଦ୍ଧାୟ । ନିର୍ମଲାତ୍ମନେ । ନିରାକୃତୟେ । ନିରାଧାରାୟ ସଦାନନ୍ଦାୟ ।
ଶାଶ୍ଵତାୟ । ପରତଃ ପରସ୍ମୈ । ମନସୋ ଗତିନିହନ୍ତ୍ରେ ।
ଗମ୍ୟାନାମୁତ୍ତମୋତ୍ତମାୟ । ଅକାରାତ୍ମନେ ନମଃ ॥ ୨୦

ଓଂ ମକାରାତ୍ମନେ ନମଃ । ବିନ୍ଦୁରୂପିଣେ । କଲାଧରାୟ । ଉକାରାତ୍ମନେ ।
ମହାଵେଦ୍ୟାୟ । ମହାପାତକନାଶନାୟ । ଇନ୍ଦ୍ରାୟ । ପରତରାୟ ।
ଵେଦାୟ । ଵେଦଵେଦ୍ୟାୟ । ଜଗଦ୍ଗୁରଵେ । ଵେଦକୃତେ । ଵେଦଵେତ୍ରେ ।
ଵେଦାନ୍ତାର୍ୟସ୍ଵରୂପକାୟ । ଵେଦାନ୍ତଵେଦ୍ୟାୟ । ନତୁଲାୟ । କଞ୍ଜଜନ୍ମନେ ।
କାମାକୃତୟେ । ଖରୂପିଣେ । ଖଗଵାହିନେ ନମଃ ॥ ୪୦

ଓଂ ଖଗାୟ ନମଃ । ଖଗତରାୟ । ଖାଦ୍ୟାୟ । ଖଭୂତାୟ । ଖଗତାୟ ।
ଖଗମାୟ । ଖଗନାୟକାୟ । ଖରମାୟ । ଖଜଲାୟ । ଖାଲାୟ ।
ଖଗେଶ୍ଵରାୟ । ଖଗଵାହାୟ । ଗନ୍ତ୍ରେ । ଗମୟିତ୍ରେ । ଗମ୍ୟାୟ ।
ଗମନାତିକରାୟ । ଗତୟେ । ଘଣ୍ଟାନିନାଦାୟ । ଘଣ୍ଟେୟପରାନନ୍ଦନାୟ ।
ଘଣ୍ଟାନାଦପରାୟ ନମଃ ॥ ୬୦

ଓଂ ଘଣ୍ଟାନାଦଵତେ ନମଃ । ଗୁଣାୟ । ଘସ୍ରାୟ । ଘନିତଚିଦ୍ରୂପାୟ ।
ଘନାନାଂ ଜଲଦାୟକାୟ । ଚର୍ୟାପୂଜ୍ୟାୟ । ଚିଦାନନ୍ଦାୟ ।
ଚିରାଚିରତରାୟ । ଚିତୟେ । ଚିତିଦାୟ । ଚିତିଗନ୍ତ୍ରେ । ଚର୍ମଵତେ ।
ଚଲନାକୃତୟେ । ଚଞ୍ଚଲାୟ । ଚାଲକାୟ । ଚାଲ୍ୟାୟ । ଛାୟାଵତେ ।
ଛାଦନାତ୍ୟୟାୟ । ଛାୟାଚ୍ଛାୟାୟ । ପ୍ରତିଚ୍ଛାୟାୟ ନମଃ ॥ ୮୦

ଓଂ ଜଞ୍ଜପୂକାୟ ନମଃ । ମହାମତୟେ । ଜାଲଗ୍ରାହ୍ୟାୟ । ଜଲାକାରାୟ ।
ଜାଲିନେ । ଜାଲଵିନାୟକାୟ । ଝଟିତି ପ୍ରତିଧୌରେୟାୟ ।
ଝଞ୍ଝାମାରୁତସେଵିତାୟ । ଟଙ୍କାୟ । ଟଙ୍କକର୍ତ୍ରେ ।
ଟଙ୍କକାର୍ୟଵଶାନୁଗାୟ । ଟିଟ୍ଟିଲାୟ । ନିଷ୍ଠୁରାୟ । କୃଷ୍ଟାୟ ।
କମଠାୟ । ପୃଷ୍ଠଗୋଚରାୟ କାଠିନ୍ୟାତ୍ମନେ । କଠୋରାତ୍ମନେ ।
କଣ୍ଠାୟ । କୌଟୀରଗୋଚରାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୦ ॥

ଓଂ ଡମରୁଧ୍ଵାନସାନନ୍ଦାୟ ନମଃ । ଡାମ୍ଭିକାନାଂ ପରାଙ୍ମୁଖାୟ ।
ଡମ୍ଭେତରସମାରାଧ୍ୟାୟ । ଡାମ୍ଭିକାନାଂ ଵିଡମ୍ବନାୟ । ଢକ୍କାକଲ-
କଲଧ୍ଵାନାୟ । ଅଣିମ୍ନେ । ଅନୁତ୍ତମସୁନ୍ଦରାୟ । ତାରତମ୍ୟଫଲାୟ ।
ତଲ୍ପାୟ । ତଲ୍ପଶାୟିନେ । ସତାରକାୟ । ତର୍ତଵ୍ୟାୟ । ତାରଣାୟ । ତାରାୟ ।
ତାରକାନାଥଭୂଷଣାୟ । ହିରଣ୍ୟବାହଵେ । ସେନାନ୍ୟେ । ଦେଶାନାଂ
ଦିଶାଂ ଚ ପତୟେ । ପୀତଵର୍ଣାୟ । ମହାଵୃକ୍ଷାୟ ନମଃ ॥ ୧୨୦

ଓଂ ହରିକେଶାୟ ନମଃ । ଉପଵୀତଵତେ । ସ୍ତାୟୂନାମଗ୍ରଣ୍ୟେ । ଶ୍ରୀମତେ ।
ନିଚେରଵେ । ପରିଚାରିକାୟ । ବିଲ୍ମିନେ । କଵଚିନେ । ଵର୍ମିଣେ ।
ମତ୍ତେଭଗଵିରୂଥଵତେ । ଵଞ୍ଚକାୟ । ପରିଵଞ୍ଚିନେ । କର୍ମାରାୟ ।
କୁମ୍ଭକାରକାୟ । ପକ୍ଷିପୁଞ୍ଜୋପଜୀଵିନେ । ମୃଗୟଵେ । ଶ୍ରୁତକାୟ ।
ନୟାୟ । ଭକ୍ତପାପମହଦ୍ରାପୟେ । ଦରିଦ୍ରାୟ ନମଃ ॥ ୧୪୦

ଓଂ ନୀଲଲୋହିତାୟ ନମଃ । ମୀଡ୍ଵତେ । ମୀଢୁଷ୍ଟମାୟ । ଶମ୍ଭଵେ ।
ଶତ୍ରୁଵ୍ୟାଧିନେ । ବଭ୍ଲୁଶାୟ । ସ୍ତୋକାଦିରକ୍ଷକାୟ । କର୍ତ୍ରେ । ଵାଟ୍ୟାୟ ।
ଉର୍ଵର୍ୟାୟ । ଆଲାଦ୍ୟାୟ । ନାଥାୟ । ସୂଦ୍ୟାୟ । ହେତିସାହସ୍ରସଂୟୁତାୟ ।
ସୃକାହସ୍ତାୟ । ମହାପଦ୍ମାୟ । ଶରଵ୍ୟାୟୁତମଣ୍ଡନାୟ । ସର୍ଵୋପହତ-
କାମାୟ । ଜରିତ୍ରସ୍ଥପ୍ରତାରକାୟ । ଅନ୍ନବାଣାୟ ନମଃ ॥ ୧୬୦

ଓଂ ଵାତବାଣାୟ ନମଃ । ଵର୍ଷବାଣକରାମ୍ବୁଜାୟ । ଦଶପ୍ରାଚ୍ୟାଦି-
ଵନ୍ଦ୍ୟାୟ । ସସ୍ପିଞ୍ଜରକଲେବରାୟ । ଜପୈକଶୀଲାୟ । ସଞ୍ଜପ୍ୟାୟ ।
ସମଜଗ୍ଧୟେ । ସପୀତକାୟ । ୟମାଦିକୁଶଲାୟ । ଗୌରାୟ ।
ଦିଵାରାତ୍ରୈକଵୃଷ୍ଟିଦାୟ । ପଞ୍ଚାଵୟେ । ଅଵୟେ । ଦିତ୍ୟୌହେ ।
ତୁର୍ୟୌହେ । ପଷ୍ଠୌହେ । ଵେହତାୟ । ନାଥାୟ । ଦ୍ୟୁମ୍ନଵାଜାଦିନାୟକାୟ ।
ଅଭିରକ୍ତାୟ ନମଃ ॥ ୧୮୦

ଓଂ ଵୀଚୀଵକ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ । ଵେଦାନାଂହୃଦୟାବ୍ଜଗାୟ । ଆନିର୍ହତାୟ ।
ଵିକ୍ଷୀଣାୟ । ଲୋପ୍ୟାୟ । ଉଲପ୍ୟାୟ । ଗୁରମାଣାୟ । ପର୍ଣଶଦ୍ୟାୟ ।
ସୂର୍ମ୍ୟାୟ । ଊର୍ମୟେ । Oମ୍ । ଅୟାୟ । ଶିଵାୟ । ଶିଵତମାୟ । ଶାସ୍ତ୍ରେ ।
ଘୋରାଘୋରତନୁଦ୍ଵୟାୟ । ଗିରିପର୍ଵତନାଥାୟ । ଶିପିଵିଷ୍ଟାୟ । ପଶୋଃ
ପତୟେ । ଅପ୍ରଗଲ୍ଭାୟ ନମଃ ॥ ୨୦୦ ॥

ଓଂ ପ୍ରଗଲ୍ଭାୟ ନମଃ । ମଲ୍ଲାନାଂ ନାୟକୋତ୍ତମାୟ । ପ୍ରହିତାୟ ।
ପ୍ରମୃଶାୟ । ଦୂତାୟ । କ୍ଷତ୍ରେ । ସ୍ୟନ୍ଦନମଧ୍ୟଗାୟ । ସ୍ଥପତୟେ ।
କକୁଭାୟ । ଵନ୍ୟାୟ । କକ୍ଷ୍ୟାୟ । ପତଞ୍ଜଲୟେ । ସୂତାୟ । ହଂସାୟ ।
ନିହନ୍ତ୍ରେ । କପର୍ଦିନେ । ପିନାକଵତେ । ଆୟୁଘାୟ । ସ୍ଵାୟୁଧାୟ ।
କୃତ୍ତିଵାସସେ ନମଃ ॥ ୨୨୦

ଓଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟାୟ ନମଃ । ୟାତୁଧାନନିହନ୍ତ୍ରେ । କୈଲାସେ
ଦକ୍ଷିଣେ ସ୍ଥିତାୟ । ସୁଵର୍ଣମୁଖୀତୀରସ୍ଥାୟ । ଵୃଦ୍ଧାଚଲନିତମ୍ବଗାୟ ।
ମଣିମୁକ୍ତାମୟୋଦ୍ଭାସିନେ । କଟ୍ୟାୟ । କାଟ୍ୟାୟ । ମହାଦ୍ରିଧୁତେ ।
ହୃଦୟାୟ । ନିଵେଷ୍ପ୍ୟାୟ । ହରିତ୍ୟାୟ । ଶୁଷ୍କ୍ୟାୟ । ସିକତ୍ୟାୟ ।
ପ୍ରଵାହ୍ୟାୟ । ଭଵରୁଦ୍ରାଦିନାମଵତେ । ଭୀମାୟ । ଭୀମପରାକ୍ରାନ୍ତାୟ ।
ଵିକ୍ରାନ୍ତାୟ । ସପରାକ୍ରମାୟ ନମଃ ॥ ୨୪୦

ଓଂ ଶୂର୍ୟାୟ ନମଃ । ଶୂରନିହନ୍ତ୍ରେ । ମନ୍ୟୁମତେ । ମନ୍ୟୁନାଶନାୟ ।
ଭାମିତାୟ । ଭାମଵତେ । ଭାପାୟ । ଉକ୍ଷଣେ । ଉକ୍ଷିତରକ୍ଷକାୟ ।
ହଵିଷ୍ମତେ । ମଖଵତେ । ମଖାନାଂ ଫଲଦାପକାୟ । ଅଘଘ୍ନାୟ ।
ଦୋଷଜାଲଘ୍ନାୟ । ଵ୍ୟାଧ୍ୟାମୟଵିନାଶନାୟ । ସୁମ୍ନରୂପାୟ । ଅସୁମ୍ନରୂପାୟ ।
ଜଗନ୍ନାଥାୟ । ଅଧିଵାଚକାୟ । ଵ୍ରାତାୟ ନମଃ ॥ ୨୬୦

ଓଂ ଵ୍ରାତନାଥାୟ ନମଃ । ଵ୍ରାତ୍ୟାୟ । ଵ୍ରାତ୍ୟାଦିଦୂରଗାୟ । ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତାୟ ।
ଚେକିତାନାୟ । ଦେଵଦତ୍ତାୟ । ଅତିସଂମତାଉଅ । ଶ୍ରମଣାୟ । ଅଶ୍ରମଣାୟ ।
ପୁଣ୍ୟାୟ । ପୁଣ୍ୟଫଲାୟ । ଆଶ୍ରମଣାଂ ଫଲପ୍ରଦାୟ । କାଲାୟ ।
କାଲୟିତ୍ରେ । କଲ୍ୟାୟ । କାଲକାଲାୟ । କଲାଧରାୟ । ଧନୁଷ୍ମତେ ।
ଇଷୁମତେ । ଧନ୍ଵାଵିନେ ନମଃ ॥ ୨୮୦

ଓଂ ଆତତାୟିନେ ନମଃ । ସୟାଦିନିଲୟାଧାରାୟ । କାକୁରାୟ । କାକୁଵତେ ।
ବଲାୟ । ରାକାକାଲନିଧାତ୍ରେ । ଵିଶ୍ଵରକ୍ଷୈକଦକ୍ଷିଣାୟ ।
ଅଗ୍ରେଵଧାୟ । ଦୂରେଵଧାୟ । ଶନ୍ତମାୟ । ମୟସ୍କରାୟ । କାଲଭାଵାୟ ।
କାଲକର୍ତ୍ରେ । ଋଚାଂ ଭାଵୈକଵେଦନାୟ । ୟଜୁଷାଂ ସର୍ଵମର୍ମସ୍ଥାୟ ।
ସାମ୍ନାଂ ସାରୈକଗୋଚରାୟ । ଅଙ୍ଗିରସେ । ପୂର୍ଵସ୍ମୈ । ଅଵଧ୍ୟାୟ ।
ବ୍ରାହ୍ମଣମଧ୍ୟଗାୟ ନମଃ ॥ ୩୦୦ ॥

ଓଂ ମୁକ୍ତାନାଂ ଗତୟେ ନମଃ । ପୁଣ୍ୟାୟ । ଅପୁଣ୍ୟହରାୟ । ହରାୟ । ଉକ୍ଥ୍ୟାୟ ।
ଉକ୍ଥ୍ୟକାରାୟ । ଉକ୍ଥିନେ । ବ୍ରହ୍ମଣେ । କ୍ଷତ୍ରାୟ । ଵିଶେ । ଅନ୍ତିମାୟ ।
ଧର୍ମାୟ । ଧର୍ମହରାୟ । ଧର୍ମ୍ୟାୟ । ଧର୍ମିଣେ । ଧର୍ମପରାୟଣାୟ ।
ନିତ୍ୟାୟ । ଅନିତ୍ୟାୟ । କ୍ଷରାୟ । କ୍ଷାନ୍ତାୟ । ଵେଗଵତେ ନମଃ ॥ ୩୨୦

ଓଂ ଅମିତାଶନାୟ ନମଃ । ପୁଣ୍ୟଵତେ । ପୁଣ୍ୟକୃତେ । ପୂତାୟ । ପୁରୁହୂତାୟ ।
ପୁରୁଷ୍ଟୁତାୟ । ଅର୍ଚିଷ୍ମତେ । ଅର୍ଚିତାୟ । କୁମ୍ଭାୟ । କୀର୍ତିମତେ ।
କୀର୍ତିଦାୟ । ଅଫଲାୟ । ସ୍ଵାହାକାରାୟ । ଵଷଟ୍କାରାୟ । ହନ୍ତକାରାୟ ।
ସ୍ଵଧାଭିଧାୟ । ଭୂତକୃତେ । ଭୂତଭୃତେ । ଭତ୍ରେ । ଦିଵବର୍ହାୟ
ନମଃ ॥ ୩୪୦

ଓଂ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵନାଶନାୟ ନମଃ । ମୁନୟେ । ପିତ୍ରେ । ଵିରାଜେ । ଵୀରାୟ ।
ଦେଵାୟ । ଦିନେଶ୍ଵରାୟ । ତାରକାୟୈ । ତାରକାୟ । ତୂର୍ଣାୟ ।
ତିଗ୍ମରଶ୍ମୟେ । ତ୍ରିନେତ୍ରଵତେ । ତୁଲ୍ୟାୟ । ତୁଲ୍ୟହରାୟ । ଅତୁଲ୍ୟାୟ ।
ତ୍ରିଲୋକୀନାୟକାୟ । ତ୍ରୁଟୟେ । ତତ୍ରେ । ତାର୍ୟାୟ । ତ୍ରିଭୁଵନୀତୀର୍ଣାୟ
ନମଃ ॥ ୩୬୦

ଓଂ ତୀରାୟ ନମଃ । ତୀରଣ୍ୟେ । ସତୀରାୟ । ତୀରଗାୟ । ତୀଵ୍ରାୟ ।
ତୀକ୍ଷ୍ଣରୂପିଣେ । ତୀଵ୍ରିଣେ । ଅର୍ଥାୟ । ଅନର୍ଥାୟ । ଅସମର୍ଥାୟ ।
ତୀର୍ଥରୂପିଣେ । ତୀର୍ଥକାୟ । ଦାୟଦାୟ । ଦେୟଦାତ୍ରେ । ପରି( ପ୍ର)
ପୂଜିତାୟ । ଦାୟଭୁଜେ । ଦାୟହନ୍ତ୍ରେ । ଦାମୋଦରଗୁଣାମ୍ବୁଧୟେ । ଧନଦାୟ ।
ଧନଵିଶ୍ରାନ୍ତାୟ ନମଃ ॥ ୩୮୦

ଓଂ ଅଧନଦାୟ ନମଃ । ଧନନାଶକାୟ । ନିଷ୍ଠୁରାୟ । ନାରଶାୟିନେ ।
ନେତ୍ରେ । ନାୟକାୟ । ଉତ୍ତମାୟ । ନୈକାୟ । ଅନେକକରାୟ । ନାଵ୍ୟାୟ ।
ନାରାୟଣସମାୟ । ପ୍ରଭଵେ । ନୂପୁରାୟ । ନୂପୁରିଣେ । ନେୟାୟ ।
ନରନାରାୟଣାୟ । ଉତ୍ତମାୟ । ପାତ୍ରେ । ପାଲୟିତ୍ରେ । ପେୟାୟ ନମଃ ॥ ୪୦୦ ॥

ଓଂ ପିବତେ ନମଃ । ସାଗରପୂର୍ଣିମ୍ନେ । ପୂର୍ଵାୟ । ଅପୂର୍ଵାୟ । ପୂର୍ଣିମ୍ନେ ।
ପୁଣ୍ୟମାନସଲାଲସାୟ । ପେପୀୟମାନାୟ । ପାପଘ୍ନାୟ । ପଞ୍ଚୟଜ୍ଞମୟାୟ ।
ପୁରଵେ । ପରମାତ୍ମନେ । ପରେଶାୟ । ପାଵନାତ୍ମନେ । ପରାତ୍ପରାୟ ।
ପଞ୍ଚବୁଦ୍ଧିମୟାୟ । ପଞ୍ଚପ୍ରୟାଜାଦିମୟାୟ । ପରସ୍ମୈ ।
ପ୍ରାଣଭୃତେ । ପ୍ରାଣଘ୍ନେ । ପ୍ରାଣାୟ ନମଃ ॥ ୪୨୦

ଓଂ ପ୍ରାଣହୃତେ ନମଃ । ପ୍ରାଣଚେଷ୍ଟିତାୟ । ପଞ୍ଚଭୂତମୟାୟ ।
ପଚ୍ଚକରଣୈଶ୍ଚୋପଵୃଂହିତାୟ । ପ୍ରେୟସେ । ପ୍ରେୟସ୍ତମାୟ । ପ୍ରୀତାୟ ।
ପ୍ରେୟସ୍ଵିନେ । ପ୍ରେୟସୀରତାୟ । ପୁରୁଷାର୍ଥାୟ । ପୁଣ୍ୟଶୀଲାୟ । ପୁରୁଷାୟ ।
ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ । ଫଲାୟ । ଫଲସ୍ୟ ଦାତ୍ରେ । ଫଲାନାମୁତ୍ତମୋତ୍ତମାୟ ।
ବିମ୍ବାୟ । ବିମ୍ବାତ୍ମକାୟ । ବିମ୍ବିନେ । ବିମ୍ବିନୀମାନସୋଲ୍ଲାସାୟ ନମଃ ॥ ୪୪୦

ଓଂ ବଧିରାୟ ନମଃ । ଅବଧିରାୟ । ବାଲାୟ । ବାଲ୍ୟାଵସ୍ଥାୟ ।
ବଲପ୍ରିୟାୟ । ଏକସ୍ମୈ । ଦ୍ଵୟିନେ । ଦଶବଲାୟ । ପଞ୍ଚକିନେ ।
ଅଷ୍ଟକିନେ । ପୁଂସେ । ଭଗାୟ । ଭଗଵତେ । ଫଲ୍ଗଵେ । ଭାଗ୍ୟାୟ ।
ଭଲ୍ଲାୟ । ମଣ୍ଡିତାୟ । ଭଵତେ । ଭଵଦାୟାଦାୟ । ଭଵାୟ ନମଃ ॥ ୪୬୦

ଓଂ ଭୂଵେ ନମଃ । ଭୂମିଦୈଵତାୟ । ଭଵାନ୍ୟେ । ଭଵଵିଦ୍ଵେଷିଣେ ।
ଭୂତନିତ୍ୟାୟ । ପ୍ରଚାରିତାୟ । ଭାଷାୟୈ । ଭାଷୟିତ୍ରେ । ଭାପ୍ୟାୟ ।
ଭାଵକୃତେ । ଭାଷ୍ୟଵିତ୍ତମାୟ । ମନ୍ଦାୟ । ମଲିନଵିଚ୍ଛେଦାୟ ।
ମାଲିନେ । ମାଲାୟୈ । ମରୁତେ । ଗରୁତେ । ମୂର୍ତିମତେ । ଅପୁନର୍ଵେଦ୍ୟାୟ ।
ମୁନିଵୃନ୍ଦାୟ ନମଃ ॥ ୪୮୦

ଓଂ ମୁନୀଶ୍ଵରାୟ ନମଃ । ମରଵେ । ମରୁଜାଲାୟ । ମେରଵେ ।
ମରୁଦ୍ଗଣନିଷେଵିତାୟ । ମର୍ୟାଦାସ୍ଥାପନାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ।
ମର୍ୟାଦାପ୍ରଵିଭଞ୍ଜନାୟ । ମାନ୍ୟମାନୟିତ୍ରେ । ମାନ୍ୟାୟ ।
ମାନଦାୟ । ମାନଗୋଚରାୟ । ୟାସ୍କାୟ । ୟୂନେ । ୟୌଵନାଢ୍ୟାୟ ।
ୟୁଵତୀଭିଃ ପୁରସ୍କୃତାୟ । ଵାମନ୍ୟେ । ଭାମନ୍ୟେ । ଭାରୂପାୟ ।
ଭାସ୍କରଦ୍ୟୁତୟେ । ସଂୟଦ୍ଵାମାୟ ନମଃ ॥ ୫୦୦ ॥

ଓଂ ମହାଵାମାୟ ନମଃ । ସିଦ୍ଧୟେ । ସଂସିଦ୍ଧିକଲ୍ପନାୟ ।
ସିଦ୍ଧସଙ୍କଲ୍ପାୟ । ଏନୋଘ୍ନାୟ । ଅନୂଚାନାୟ । ମହାମନସେ ।
ଵାମଦେଵାୟ । ଵସିଷ୍ଠାୟ । ଜ୍ୟେଷ୍ଠାୟ । ଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ । ମହେଶ୍ଵରାୟ ।
ମନ୍ତ୍ରିଣେ । ଵାଣିଜାୟ । ଦିଵ୍ୟାୟ । ଭୁଵନ୍ତୟେ । ଵାରିଵସ୍କୃତାୟ ।
କାର୍ୟକାରଣସନ୍ଧାତ୍ରେ । ନିଦାନାୟ । ମୂଲକାରଣାୟ ନମଃ ॥ ୫୨୦

ଓଂ ଅଧିଷ୍ଠାନାୟ ନମଃ । ଵିଶ୍ଵମାଢ୍ୟାୟ । ଅଵିଵର୍ତାୟ । କେଵଲାୟ ।
ଅଣିମ୍ନେ । ମହିମ୍ନେ । ଵେତ୍ରେ । ପ୍ରଥିମ୍ନେ । ପୃଥୁଲାୟ । ପୃଥଵେ ।
ଜୀଵାୟ । ଜୈଵାୟ । ପ୍ରାଣଧର୍ତ୍ରେ । କରୁଣାୟ । ମୈତ୍ରିକାୟ । ବୁଧାୟ ।
ଋଚାଂ ଜାଲାୟ । ଋଚାଂ କର୍ତ୍ରେ । ଋଙ୍ମୁଖାୟ । ଋଷିମଣ୍ଡଲାୟ
ନମଃ ॥ ୫୪୦

ଓଂ ରୂଢାୟ ନମଃ । ରୂଢିନେ । ରୁଡ୍ଭୁଵେ । ରୂଢିନିଷ୍ଠାୟ ।
ରୂପଵିଵର୍ଜିତାୟ । ସ୍ଵରାୟ । ହଲାୟ । ହଲ୍ୟାୟ । ସ୍ପର୍ଶାୟ । ଊଷ୍ମଣେ ।
ଆନ୍ତରାୟ । ଵିଶୋକାୟ । ଵିମୋହାୟ । ୟସ୍ମୈ । ତସ୍ମୈ । ଜଗନ୍ମୟାୟ ।
ଏକସ୍ମୈ । ଅନେକାୟ । ପୀଡ୍ୟାୟ । ଶତାର୍ଧାୟ ନମଃ ॥ ୫୬୦

ଓଂ ଶତାୟ ନମଃ । ବୃହତେ । ସହସ୍ରାର୍ଧାୟ । ସହସ୍ରାୟ ।
ଇନ୍ଦ୍ରଗୋପାୟ । ପଙ୍କଜାୟ । ପଦ୍ମନାଭାୟ । ସୁରାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ।
ପଦ୍ମଗର୍ଭାୟ । ପ୍ରତାପଵତେ । ଵାସୁଦେଵାୟ । ଜଗନ୍ମୂର୍ତୟେ । ସନ୍ଧାତ୍ରେ ।
ଧାତଵେ । ଉତ୍ତମାୟ । ରହସ୍ୟାୟ । ପରମାୟ । ଗୋପ୍ୟାୟ । ଗୁହ୍ୟାୟ ।
ଅଦ୍ଵୈତଵିସ୍ମିତାୟ ନମଃ ॥ ୫୮୦

ଓଂ ଆଶ୍ଚର୍ୟାୟ ନମଃ । ଅତିଗମ୍ଭୀରାୟ । ଜଲବୁଦ୍ବୁଦସାଗରାୟ ।
ସଂସାରଵିଷପୀୟୂଷାୟ । ଭଵଵୃଶ୍ଚିକମାନ୍ତ୍ରିକାୟ ।
ଭଵଗର୍ତସମୁଦ୍ଧର୍ତ୍ରେ । ଭଵଵ୍ୟାଘ୍ରଵଶଙ୍କରାୟ ।
ଭଵଗ୍ରହମହାମନ୍ତ୍ରାୟ । ଭଵଭୂତଵିନାଶନାୟ । ପଦ୍ମମିତ୍ରାୟ ।
ପଦ୍ମବନ୍ଧଵେ । ଜଗନ୍ମିତ୍ରାୟ । କଵୟେ । ମନୀଷିଣେ । ପରିଭୁଵେ ।
ୟାଥାଥ୍ୟଵିଧାୟକାୟ । ଦୂରସ୍ଥାୟ । ଅନ୍ତିକସ୍ଥାୟ । ଶୁଭ୍ରାୟ ।
ଅକାସାୟ ନମଃ ॥ ୬୦୦ ॥

ଓଂ ଅଵ୍ରଣାୟ ନମଃ । କୌଷୀତିକିନେ । ତଲଵକାରାୟ ।
ନାନାଶାଖାପ୍ରଵର୍ତକାୟ । ଉଦ୍ଗୀଥାୟ । ପରମୋଦ୍ଗାତ୍ରେ । ଶସ୍ତ୍ରାୟ ।
ସ୍ତୋମାୟ । ମଖେଶ୍ଵରାୟ । ଅଶ୍ଵମେଘାୟ । କ୍ରତୂଚ୍ଛ୍ରାୟାୟ । କ୍ରତଵେ ।
କ୍ରତୁମୟାୟ । ଅକ୍ରତଵେ । ପୃଷଦାଜ୍ୟାୟ । ଵସନ୍ତାଜ୍ୟାୟ । ଗ୍ରୀଷ୍ୟାୟ ।
ଶରଦେ । ହଵିଷେ । ବ୍ରହ୍ମତାତାୟ ନମଃ ॥ ୬୨୦

ଓଂ ଵିରାଟ୍ତାତାୟ ନମଃ । ମନୁତାତାୟ । ଜଗତ୍ତାତାୟ ।
ସର୍ଵତାତାୟ । ସର୍ଵଧାତ୍ରେ । ଜଗଦ୍ବୁଧ୍ନାୟ । ଜଗନ୍ନିଧୟେ ।
ଜଗଦ୍ଵୀଚୀତରଙ୍ଗାଣାମାଧାରାୟ । ପଦାୟ । ଜଗତ୍କଲ୍ଲୋଲପାଥୋଧୟେ ।
ଜଗଦଙ୍କୁରକନ୍ଦକାୟ । ଜଗଦ୍ଵଲ୍ଲୀମହାବୀଜାୟ ।
ଜଗତ୍କନ୍ଦସମୁଦ୍ଧରାୟ । ସର୍ଵୋପନିଷଦାଂ କନ୍ଦାୟ । ମୂଲକନ୍ଦାୟ ।
ମୁକୁନ୍ଦାୟ । ଏକାମ୍ରନାୟକାୟ । ଧୀମତେ । ଜମ୍ବୁକେଶାୟ ।
ମହାତଟାୟ ନମଃ ॥ ୬୪୦

ଓଂ ନ୍ୟଗ୍ରୋଧାୟ ନମଃ । ଉଦୁମ୍ବରାୟ । ଅଶ୍ଵତ୍ଥାୟ । କୂଟସ୍ଥାୟ ।
ସ୍ଥାଣଵେ । ଅଦୂଭୁତାୟ । ଅତିଗମ୍ଭୀରମହିମ୍ନେ । ଚିତ୍ରଶକ୍ତୟେ ।
ଵିଚିତ୍ରଵତେ । ଚିତ୍ରଵୈଚିତ୍ର୍ୟାୟ । ମାୟାଵିନେ । ମାୟୟାଽଽଵୃତାୟ ।
କପିଞ୍ଜଲାୟ । ପିଞ୍ଜରାୟ । ଚିତ୍ରକୂଟାୟ । ମହାରଥାୟ ।
ଅନୁଗ୍ରହପଦାୟ । ବୁଦ୍ଧୟେ । ଅମୃତାୟ । ହରିଵଲ୍ଲଭାୟ ନମଃ ॥ ୬୬୦

ଓଂ ପଦ୍ମପ୍ରିୟାୟ ନମଃ । ପରମାତ୍ମନେ । ପଦ୍ମହସ୍ତାୟ ।
ପଦ୍ମାକ୍ଷାୟ । ପଦ୍ମସୁନ୍ଦରାୟ । ଚତୁର୍ଭୁଜାୟ । ଚନ୍ଦ୍ରରୂପାୟ ।
ଚତୁରାନନରୂପଭାଜେ । ଆହ୍ଲାଦଜନକାୟ । ପୁଷ୍ଟୟେ ।
ଶିଵାର୍ଧାଙ୍ଗାଵିଭୂଷଣାୟ । ଦାରିଦ୍ର୍ୟଶମନାୟ । ପ୍ରୀତାୟ ।
ଶୁକ୍ଲମାଲ୍ୟାମ୍ବରାଵୃତାୟ । ଭାସ୍କରାୟ । ବିଲ୍ଵନିଲୟାୟ । ଵରାହାୟ ।
ଵସୁଧାପତୟେ । ୟଶସ୍ଵିନେ । ହେମମାଲିନେ ନମଃ ॥ ୬୮୦

ଓଂ ଧନଧାନ୍ୟକରାୟ ନମଃ । ଵସଵେ । ଵସୁପ୍ରଦାୟ ।
ହିରଣ୍ୟାଙ୍ଗାୟ । ସମୁଦ୍ରତନୟାର୍ଚିତାୟ । ଦାରିଦ୍ଦ୍ର୍ୟଧ୍ଵଂସନାୟ ।
ଦେଵାୟ । ସର୍ଵୋପଦ୍ରଵଵାରଣାୟ । ତ୍ରିକାଲଜ୍ଞାନସମ୍ପନ୍ନାୟ ।
ବ୍ରହ୍ମବିଷ୍ଣୁଶିଵାତ୍ମକାୟ । ରାତ୍ରୟେ । ପ୍ରଭାୟୈ । ୟଜ୍ଞରୂପାୟ ।
ଭୂତୟେ । ମେଧାଵିଚକ୍ଷଣାୟ । ପ୍ରଜାପତୟେ । ମହେନ୍ଦ୍ରାୟ । ସୋମାୟ ।
ଧନେଶ୍ଵରାୟ । ପିତୃଭ୍ୟୋ ନମଃ ॥ ୭୦୦ ॥

ଓଂ ଵସୁଭ୍ୟୋ ନମଃ । ଵାୟଵେ । ଵହ୍ନୟେ । ପ୍ରାଣେଭ୍ୟଃ । ଋତଵେ ।
ମନଵେ । ଆଦିତ୍ୟାୟ । ହରିଦଶ୍ଵାୟ । ତିମିରୋନ୍ମଥନାୟ । ଅଂଶୁମତେ ।
ତମୋଽଭିଘ୍ନାୟ । ଲୋକସାକ୍ଷିଣେ । ଵୈକୁଣ୍ଠାୟ । କମଲାପତୟେ ।
ସନାତନାୟ । ଲୀଲାମାନୁଷଵିଗ୍ରହାୟ । ଅତୀନ୍ଦ୍ରାୟ । ଊର୍ଜିତାୟ । ପ୍ରାଂଶଵେ ।
ଉପେନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ॥ ୭୨୦

ଓଂ ଵାମନାୟ ନମଃ । ବଲୟେ । ହଂସାୟ । ଵ୍ୟାସାୟ । ସମ୍ଭଵାୟ ।
ଭଵାୟ । ଭଵପୂଜିତାୟ । ନୈକରୂପାୟ । ଜଗନ୍ନାଥାୟ । ଜିତକ୍ରୋଧାୟ ।
ପ୍ରମୋଦନାୟ । ଅଗଦାୟ । ମନ୍ତ୍ରଵିଦେ । ରୋଗହର୍ତ୍ରେ । ପ୍ରଭାଵନାୟ ।
ଚଣ୍ଡାଂଶଵେ । ଶରଣ୍ୟାୟ । ଶ୍ରୀମତେ । ଅତୁଲଵିକ୍ରମାୟ ।
ଜ୍ୟେଷ୍ଠାୟ ନମଃ ॥ ୭୪୦

ଓଂ ଶକ୍ତିମତାଂ ନାଥାୟ ନମଃ । ପ୍ରାଣୀନାଂ ପ୍ରାଣଦାୟକାୟ । ମତ୍ସ୍ୟରୂପାୟ ।
କୁମ୍ଭକର୍ଣପ୍ରଭେତ୍ରେ । ଵିଶ୍ଵମୋହନାୟ । ଲୋକତ୍ରୟାଶ୍ରୟାୟ । ଵେଗିନେ ।
ବୁଧାୟ । ଶ୍ରୀଦାୟ । ସତାଂ ଗତୟେ । ଶବ୍ଦାତିଗାୟ । ଗଭୀରାତ୍ମନେ ।
କୋମଲାଙ୍ଗାୟ । ପ୍ରଜାଗରାୟ । ଵର୍ଣଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ । ଵର୍ଣବାହ୍ୟାୟ ।
କର୍ମକର୍ତ୍ରେ । ସମଦୁଃଖସୁଖାୟ । ରାଶୟେ । ଵିଶେଷାୟ ନମଃ ॥ ୭୬୦

ଓଂ ଵିଗତଜ୍ଵରାୟ ନମଃ । ଦେଵାଦିଦେଵାୟ । ଦେଵର୍ଷୟେ ।
ଦେଵାସୁରାଭୟପ୍ରଦାୟ । ସର୍ଵଦେଵମୟାୟ । ଶାର୍ଙ୍ଗପାଣୟେ ।
ଉତ୍ତମଵିଗ୍ରହାୟ । ପ୍ରକୃତୟେ । ପୁରୁଷାୟ । ଅଜୟ୍ୟାୟ । ପାଵନାୟ ।
ଧ୍ରୁଵାୟ । ଆତ୍ମଵତେ । ଵିଶ୍ଵମ୍ଭରାୟ । ସାମଗେୟାୟ । କ୍ରୂରାୟ ।
ପୂର୍ଵାୟ । କଲାନିଧୟେ । ଅଵ୍ୟକ୍ତଲକ୍ଷଣାୟ । ଵ୍ୟକ୍ତାୟ ନମଃ ॥ ୭୮୦

ଓଂ କଲାରୂପାୟ ନମଃ । ଧନଞ୍ଜୟାୟ । ଜୟାୟ । ଜରାରୟେ । ନିଶ୍ଶବ୍ଦାୟ ।
ପ୍ରଣଵାୟ । ସ୍ଥୂଲସୂକ୍ଷ୍ମଵିଦେ । ଆତ୍ମୟୋନୟେ । ଵୀରାୟ । ସହସ୍ରାକ୍ଷାୟ ।
ସହସ୍ରପଦେ । ସନାତନତମାୟ । ସ୍ରଗ୍ଵିଣେ । ଗଦାପଦ୍ମରଥାଙ୍ଗଧୃତେ ।
ଚିଦ୍ରୂପାୟ । ନିରୀହାୟ । ନିର୍ଵିକଲ୍ପାୟ । ସନାତନାୟ । ଶତମୂର୍ତୟେ ।
ସହସ୍ରାକ୍ଷାୟ ନମଃ ॥ ୮୦୦ ॥

ଓଂ ଘନପ୍ରଜ୍ଞାୟ ନମଃ । ସଭାପତୟେ । ପୁଣ୍ଡରୀକଶୟାୟ । ଵିପ୍ରାୟ ।
ଦ୍ରଵାୟ । ଉଗ୍ରାୟ । କୃପାନିଧୟେ । ଅଧର୍ମଶତ୍ରଵେ । ଅକ୍ଷୋଭ୍ୟାୟ ।
ବ୍ରହ୍ମଗର୍ଭାୟ । ଧନୁର୍ଧରାୟ । ଗୁରୁପୂଜାରତାୟ । ସୋମାୟ ।
କପର୍ଦିନେ । ନୀଲଲୋହିତାୟ । ଵିଶ୍ଵମିତ୍ରାୟ । ଦ୍ଵିଜଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ ।
ରୁଦ୍ରାୟ । ସ୍ଥାଣଵେ । ଵିଶାମ୍ପତୟେ ନମଃ ॥ ୮୨୦

ଓଂ ଵାଲଖିଲ୍ୟାୟ ନମଃ । ଚଣ୍ଡାୟ । କଲ୍ପଵୃକ୍ଷାୟ । କଲାଧରାୟ ।
ଶଙ୍ଖାୟ । ଅନିଲାୟ । ସୁନିଷ୍ପନ୍ନାୟ । ସୂରାୟ । କଵ୍ୟହରାୟ । ଗୁରଵେ ।
ପଵିତ୍ରପାଦାୟ । ପାପାରୟେ । ଦୁର୍ଧରାୟ । ଦୁସ୍ସହାୟ । ଅଭୟାୟ ।
ଅମୃତାଶୟାୟ । ଅମୃତଵପୁଷେ । ଵାଙ୍ମୟାୟ । ସଦସନ୍ମୟାୟ ।
ନିଦାନଗର୍ଭାୟ ନମଃ ॥ ୮୪୦

ଓଂ ନିର୍ଵ୍ୟାଜାୟ ନମଃ । ମଧ୍ୟସ୍ଥାୟ । ସର୍ଵଗୋଚରାୟ । ହୃଷୀକେଶାୟ ।
କେଶିଘ୍ନେ । ପ୍ରୀତିଵର୍ଧନାୟ । ଵାମନାୟ । ଦୁଷ୍ଟଦମନାୟ ।
ଧୃତୟେ । କାରୁଣ୍ୟଵିଗ୍ରହାୟ । ସନ୍ୟାସିନେ । ଶାସ୍ରତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାୟ ।
ଵ୍ୟାସାୟ । ପାପହରାୟ । ବଦରୀନିଲୟାୟ । ଶାନ୍ତାୟ । ଭୂତାଵାସାୟ ।
ଗୁହାଶ୍ରୟାୟ । ପୂର୍ଣାୟ । ପୁରାଣାୟ ନମଃ ॥ ୮୬୦

ଓଂ ପୁଣ୍ୟଜ୍ଞାୟ ନମଃ । ମୁସଲିନେ । କୁଣ୍ଡଲିନେ । ଧ୍ଵଜିନେ । ୟୋଗିନେ ।
ଜେତ୍ରେ । ମହାଵୀର୍ୟାୟ । ଶାସ୍ତ୍ରିଣେ । ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥତତ୍ତ୍ଵଵିଦେ । ଵହନାୟ ।
ଶକ୍ତିସମ୍ପୂର୍ଣାୟ । ସ୍ଵର୍ଗଦାୟ । ମୋକ୍ଷଦାୟକାୟ । ସର୍ଵାତ୍ମନେ ।
ଲୋକାଲୋକଜ୍ଞାୟ । ସର୍ଗସ୍ଥିତ୍ୟନ୍ତକାରକାୟ । ସର୍ଵଲୋକସୁଖାକାରାୟ ।
କ୍ଷୟଵୃଦ୍ଧିଵିଵର୍ଜିତାୟ । ନିର୍ଲେପାୟ । ନିର୍ଗୁଣାୟ ନମଃ ॥ ୮୮୦

ଓଂ ସୂକ୍ଷ୍ମାୟ ନମଃ । ନିର୍ଵିକାରାୟ । ନିରଞ୍ଜନାୟ । ଅଚଲାୟ ।
ସତ୍ୟଵାଦିନେ । ଲୋହିତାକ୍ଷାୟ । ୟୂନେ । ଅଧ୍ଵରାୟ । ସିଂହସ୍କନ୍ଧାୟ ।
ମହାସତ୍ତ୍ଵାୟ । କାଲାତ୍ମନେ । କାଲଚକ୍ରଭୃତେ । ପରସ୍ମୈ ଜ୍ୟୋତିଷେ ।
ଵିଶ୍ଵଦୃଶେ । ଵିଶ୍ଵରୋଗଘ୍ନେ । ଵିଶ୍ଵାତ୍ମନେ । ଵିଶ୍ଵଭୂତାୟ ।
ସୁହୃଦେ । ଶାନ୍ତାୟ । ଵିକଣ୍ଟକାୟ ନମଃ ॥ ୯୦୦ ॥

ଓଂ ସର୍ଵଗାୟ ନମଃ । ସର୍ଵଭୂତେଶାୟ । ସର୍ଵଭୂତାଶୟସ୍ଥିତାୟ ।
ଆଭ୍ୟନ୍ତରତମଶ୍ଛେତ୍ରେ । ପତ୍ୟୈ । ଅଜାୟ । ହରୟେ । ନେତ୍ରେ ।
ସଦାନତାୟ । କର୍ତ୍ରେ । ଶ୍ରୀମତେ । ଧାତ୍ରେ । ପୁରାଣଦାୟ । ସ୍ରଷ୍ଟ୍ରେ ।
ଵିଷ୍ଣଵେ । ଦେଵଦେଵାୟ । ସଚ୍ଚିଦାଶ୍ରୟାୟ । ନିତ୍ୟାୟ । ସର୍ଵଗତାୟ ।
ଭାନଵେ ନମଃ ॥ ୯୨୦

ଓଂ ଉଗ୍ରାୟ ନମଃ । ପ୍ରଜେଶ୍ଵରାୟ । ସଵିତ୍ରେ । ଲୋକକୃତେ ।
ହଵ୍ୟଵାହନାୟ । ଵସୁଧାପତୟେ । ସ୍ଵାମିନେ । ସୁଶୀଲାୟ । ସୁଲଭାୟ ।
ସର୍ଵଜ୍ଞାୟ । ସର୍ଵଶକ୍ତିମତେ । ନିତ୍ୟାୟ । ସମ୍ପୂର୍ଣକାମାୟ ।
କୃପାପୀୟୂଷସାଗରାୟ । ଅନନ୍ତାୟ । ଶ୍ରୀପତୟେ । ରାମାୟ । ନିର୍ଗୁଣାୟ ।
ଲୋକପୂଜିତାୟ । ରାଜୀଵଲୋଚନାୟ ନମଃ ॥ ୯୪୦

ଓଂ ଶ୍ରୀମତେ ନମଃ । ଶରଣତ୍ରାଣତତ୍ପରାୟ । ସତ୍ୟଵ୍ରତାୟ ।
ଵ୍ରତଧରାୟ । ସାରାୟ । ଵେଦାନ୍ଦଗୋଚରାୟ । ତ୍ରିଲୋକୀରକ୍ଷକାୟ ।
ୟଜ୍ଵନେ । ସର୍ଵଦେଵାଦିପୂଜିତାୟ । ସର୍ଵଦେଵସ୍ତୁତାୟ ।
ସୌମ୍ୟାୟ । ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାୟ । ମୁନିସଂସ୍ତୁତାୟ । ମହତେ । ୟୋଗିନେ ।
ସର୍ଵପୁଣ୍ୟଵିଵର୍ଧନାୟ । ସ୍ମୃତସର୍ଵାଘନାଶନାୟ । ପୁରୁଷାୟ ।
ମହତେ । ପୁଣ୍ୟୋଦୟାୟ ନମଃ ॥ ୯୬୦

ଓଂ ମହାଦେଵାୟ ନମଃ । ଦୟାସାରାୟ । ସ୍ମିତାନନାୟ । ଵିଶ୍ଵରୂପାୟ ।
ଵିଶାଲାକ୍ଷାୟ । ବଭ୍ରଵେ । ପରିଵୃଢାୟ । ଦୃଢାୟ । ପରମେଷ୍ଠିନେ ।
ସତ୍ୟସାରାୟ । ସତ୍ୟସନ୍ଧାନାୟ । ଧାର୍ମିକାୟ । ଲୋକଜ୍ଞାୟ ।
ଲୋକଵନ୍ଦ୍ୟାୟ । ସେଵ୍ୟାୟ । ଲୋକକୃତେ । ପରାୟ । ଜିତମାୟାୟ ।
ଦୟାକାରାୟ । ଦକ୍ଷାୟ ନମଃ ॥ ୯୮୦

ଓଂ ସର୍ଵଜନାଶ୍ରୟାୟ ନମଃ । ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାୟ । ଦେଵୟୋନୟେ । ସୁନ୍ଦରାୟ ।
ସୂତ୍ରକାରକାୟ । ମହର୍ଷୟେ । ଜ୍ୟୋତିର୍ଗଣନିଷେଵିତାୟ । ସୁକୀର୍ତୟେ ।
ଆଦୟେ । ସର୍ଵସ୍ମୈ । ସର୍ଵାଵାସାୟ । ଦୁରାସଦାୟ । ସ୍ମିତଭାଷିଣେ ।
ନିଵୃତ୍ତାତ୍ମନେ । ଧୀରୋଦାତ୍ତାୟ । ଵିଶାରଦାୟ । ଅଧ୍ୟାତ୍ମୟୋଗନିଲୟାୟ ।
ସର୍ଵତୀର୍ଥମୟାୟ । ସୁରାୟ । ୟଜ୍ଞସ୍ଵରୂପିଣେ ନମଃ ॥ ୧୦୦୦ ॥

ଓଂ ୟଜ୍ଞଜ୍ଞାୟ ନମଃ । ଅନନ୍ତଦୃଷ୍ଟୟେ । ଗୁଣୋତ୍ତରାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୦୩ ॥

Also Read 1000 Names of Stotram:

1000 Names of Sri Pranava | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Pranava | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top