1008 - Sahasranamavali Surya Bhagavan Stotram

1000 Names of Sri Surya | Sahasranamavali 2 Stotram Lyrics in Kannada

Shri Surya Sahasranamavali Sahasranamavali 2 Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಸೂರ್ಯಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ 2 ॥

ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ತಂತ್ರೇ ಶ್ರೀದೇವೀರಹಸ್ಯೇ
ಓಂಹ್ರಾಂಹ್ರೀಂಸಃಹಂಸಃಸೋಃ ಸೂರ್ಯಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸವಿತ್ರೇ ನಮಃ । ಭಾಸ್ಕರಾಯ । ಭಗಾಯ । ಭಗವತೇ । ಸರ್ವಲೋಕೇಶಾಯ । ಭೂತೇಶಾಯ ।
ಭೂತಭಾವನಾಯ । ಭೂತಾತ್ಮನೇ । ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ್ರೇ । ಸ್ರಷ್ಟ್ರೇ । ಕರ್ತ್ರೇ । ಹರ್ತ್ರೇ ।
ಜಗತ್ಪತಯೇ । ಆದಿತ್ಯಾಯ । ವರದಾಯ । ವೀರಾಯ । ವೀರಲಾಯ । ವಿಶ್ವದೀಪನಾಯ ।
ವಿಶ್ವಕೃತೇ । ವಿಶ್ವಹೃದೇ ನಮಃ । 20

ಓಂ ಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ । ಭೋಕ್ತ್ರೇ । ಭೀಮಾಯ । ಭಯಾಪಹಾಯ । ವಿಶ್ವಾತ್ಮನೇ ।
ಪುರುಷಾಯ । ಸಾಕ್ಷಿಣೇ । ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ । ಪರಾತ್ಪರಾಯ । ಪ್ರತಾಪವತೇ ।
ವಿಶ್ವಯೋನಯೇ । ವಿಶ್ವೇಶಾಯ । ವಿಶ್ವತೋಮುಖಾಯ । ಕಾಮಿನೇ । ಯೋಗಿನೇ ।
ಮಹಾಬುದ್ಧಯೇ । ಮನಸ್ವಿನೇ । ಮನವೇ । ಅವ್ಯಯಾಯ । ಪ್ರಜಾಪತಯೇ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ । ವಂದಿತಾಯ । ಭುವನೇಶ್ವರಾಯ ।
ಭೂತಭವ್ಯಭವಿಷ್ಯಾತ್ಮನೇ । ತತ್ತ್ವಾತ್ಮನೇ । ಜ್ಞಾನವತೇ । ಗುಣಿನೇ । ಸಾತ್ತ್ವಿಕಾಯ ।
ರಾಜಸಾಯ । ತಾಮಸಾಯ । ತಮಸ್ವಿನೇ । ಕರುಣಾನಿಧಯೇ । ಸಹಸ್ರಕಿರಣಾಯ ।
ಭಾಸ್ವತೇ । ಭಾರ್ಗವಾಯ । ಭೃಗವೇ । ಈಶ್ವರಾಯ । ನಿರ್ಗುಣಾಯ । ನಿರ್ಮಮಾಯ ।
ನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ । 60

ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಂದಾಯ ನಮಃ । ನಿರಾಶ್ರಯಾಯ । ತಪಸ್ವಿನೇ । ಕಾಲಕೃತೇ । ಕಾಲಾಯ ।
ಕಮನೀಯತನವೇ । ಕೃಶಾಯ । ದುರ್ದರ್ಶಾಯ । ಸುದಶಾಯ । ದಾಶಾಯ ।
ದೀನಬಂಧವೇ । ದಯಾಕರಾಯ । ದ್ವಿಭುಜಾಯ । ಅಷ್ಟಭುಜಾಯ । ಧೀರಾಯ ।
ದಶಬಾಹವೇ । ದಶಾತಿಗಾಯ । ದಶಾಂಶಫಲದಾಯ । ವಿಷ್ಣವೇ । ಜಿಗೀಷವೇ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಜಯವತೇ ನಮಃ । ಜಯಿನೇ । ಜಟಿಲಾಯ । ನಿರ್ಭಯಾಯ । ಭಾನವೇ । ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಯ ।
ಕುಶೀರಕಾಯ । ಸಮಾಹಿತಗತಯೇ । ಧಾತ್ರೇ । ವಿಧಾತ್ರೇ । ಕೃತಮಂಗಲಾಯ ।
ಮಾರ್ತಂಡಾಯ । ಲೋಕಧೃತೇ । ತ್ರಾತ್ರೇ । ರುದ್ರಾಯ । ಭದ್ರಪ್ರದಾಯ । ಪ್ರಭವೇ ।
ಅರಾತಿಶಮನಾಯ । ಶಾಂತಾಯ । ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ಕಮಲಾಸನಾಯ ನಮಃ । ಅವಿಚಿಂತ್ಯವಪವೇ । ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ।
ಮಹಾಚೀನಕ್ರಮೇಶ್ವರಾಯ । ಮಹಾರ್ತಿದಮನಾಯ । ದಾಂತಾಯ । ಮಹಾಮೋಹಹರಾಯ ।
ಹರಯೇ । ನಿಯತಾತ್ಮನೇ । ಕಾಲೇಶಾಯ । ದಿನೇಶಾಯ । ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ।
ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಣೇ । ಕಮಠಕರ್ಕಶಾಯ । ಕಾಮವಲ್ಲಭಾಯ । ವ್ಯೋಮಚಾರಿಣೇ ।
ಮಹತೇ । ಸತ್ಯಾಯ । ಶಂಭವೇ । ಅಂಭೋಜವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ । 120 ।

ಓಂ ಸಾಮಗಾಯ ನಮಃ । ಪಂಚಮಾಯ । ದ್ರವ್ಯಾಯ । ಧ್ರುವಾಯ । ದೀನಜನಪ್ರಿಯಾಯ ।
ತ್ರಿಜಟಾಯ । ರಕ್ತವಾಹಾಯ । ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಾಯ । ರತಿಪ್ರಿಯಾಯ । ಕಾಲಯೋಗಿನೇ ।
ಮಹಾನಾದಾಯ । ನಿಶ್ಚಲಾಯ । ದೃಶ್ಯರೂಪಧೃಷೇ । ಗಂಭೀರಘೋಷಾಯ ।
ನಿರ್ಘೋಷಾಯ । ಘಟಹಸ್ತಾಯ । ಮಹೋಮಯಾಯ । ರಕ್ತಾಂಬರಧರಾಯ । ರಕ್ತಾಯ ।
ರಕ್ತಮಾಲ್ಯಾನುಲೇಪನಾಯ ನಮಃ । 140 ।

ಓಂ ಸಹಸ್ರಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ । ವಿಜಯಾಯ । ಹರಿಗಾಮಿನೇ । ಹರೀಶ್ವರಾಯ । ಮುಂಡಾಯ ।
ಕುಂಡಿನೇ । ಭುಜಂಗೇಶಾಯ । ರಥಿನೇ । ಸುರಥಪೂಜಿತಾಯ । ನ್ಯಗ್ರೋಧವಾಸಿನೇ ।
ನ್ಯಗ್ರೋಧಾಯ । ವೃಕ್ಷಕರ್ಣಾಯ । ಕುಲಂಧರಾಯ । ಶಿಖಿನೇ । ಚಂಡಿನೇ ।
ಜಟಿನೇ । ಜ್ವಾಲಿನೇ । ಜ್ವಾಲಾತೇಜೋಮಯಾಯ । ವಿಭವೇ । ಹೈಮಾಯ ನಮಃ । 160 ।

ಓಂ ಹೇಮಕರಾಯ ನಮಃ । ಹಾರಿಣೇ । ಹರಿದ್ರತ್ನಾಸನಸ್ಥಿತಾಯ । ಹರಿದಶ್ವಾಯ ।
ಜಗದ್ವಾಸಿನೇ । ಜಗತಾಂ ಪತಯೇ । ಇಂಗಿಲಾಯ । ವಿರೋಚನಾಯ । ವಿಲಾಸಿನೇ ।
ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಯ । ವಿಕರ್ತನಾಯ । ವಿನಾಯಕಾಯ । ವಿಭಾಸಾಯ । ಭಾಸಾಯ । ಭಾಸಾಂ
ಪತಯೇ । ಪ್ರಭವೇ ಈತ್ ಇಸ್ ಪತಿಃ ಅಸ್ ಪೇರ್ ಬೂಕ್ । ಮತಿಮತೇ । ರತಿಮತೇ ।
ಸ್ವಕ್ಷಾಯ । ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । 180 ।

ಓಂ ವಿಶಾಂಪತಯೇ ನಮಃ । ಬಾಲರೂಪಾಯ । ಗಿರಿಚರಾಯ । ಗೀರ್ಪತಯೇ । ಗೋಮತೀಪತಯೇ ।
ಗಂಗಾಧರಾಯ । ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಗಣಸೇವ್ಯಾಯ । ಗಣೇಶ್ವರಾಯ ।
ಗಿರೀಶನಯನಾವಾಸಿನೇ । ಸರ್ವವಾಸಿನೇ । ಸತೀಪ್ರಿಯಾಯ । ಸತ್ಯಾತ್ಮಕಾಯ ।
ಸತ್ಯಧರಾಯ । ಸತ್ಯಸಂಧಾಯ । ಸಹಸ್ರಗವೇ । ಅಪಾರಮಹಿಮ್ನೇ । ಮುಕ್ತಾಯ ।
ಮುಕ್ತಿದಾಯ । ಮೋಕ್ಷಕಾಮದಾಯ ನಮಃ । 200 ।

ಓಂ ಮೂರ್ತಿಮತೇ ನಮಃ । ದುರ್ಧರಾಯ । ಅಮೂರ್ತಯೇ । ತ್ರುಟಿರೂಪಾಯ । ಲವಾತ್ಮಕಾಯ ।
ಪ್ರಾಣೇಶಾಯ । ವ್ಯಾನದಾಯ । ಅಪಾನಸಮಾನೋದಾನರೂಪವತೇ । ಚಷಕಾಯ ।
ಘಟಿಕಾರೂಪಾಯ । ಮುಹೂರ್ತಾಯ । ದಿನರೂಪವತೇ । ಪಕ್ಷಾಯ । ಮಾಸಾಯ । ಋತವೇ ।
ವರ್ಷಾಯ । ದಿನಕಾಲೇಶ್ವರೇಶ್ವರಾಯ । ಅಯನಾಯ । ಯುಗರೂಪಾಯ । ಕೃತಾಯ ನಮಃ । 220 ।

ಓಂ ತ್ರೇತಾಯುಗಾಯ ನಮಃ । ತ್ರಿಪಾದೇ । ದ್ವಾಪರಾಯ । ಕಲಯೇ । ಕಾಲಾಯ । ಕಾಲಾತ್ಮನೇ ।
ಕಲಿನಾಶನಾಯ । ಮನ್ವಂತರಾತ್ಮಕಾಯ । ದೇವಾಯ । ಶಕ್ರಾಯ । ತ್ರಿಭುವನೇಶ್ವರಾಯ ।
ವಾಸವಾಯ । ಅಗ್ನಯೇ । ಯಮಾಯ । ರಕ್ಷಸೇ । ವರುಣಾಯ । ಯಾದಸಾಂ ಪತಯೇ ।
ವಾಯವೇ । ವೈಶ್ರವಣಾಯ । ಶೈವ್ಯಾಯ ನಮಃ । 240 ।

ಓಂ ಗಿರಿಜಾಯ ನಮಃ । ಜಲಜಾಸನಾಯ । ಅನಂತಾಯ । ಅನಂತಮಹಿಮ್ನೇ । ಪರಮೇಷ್ಠಿನೇ ।
ಗತಜ್ವರಾಯ । ಕಲ್ಪಾಂತಕಲನಾಯ । ಕ್ರೂರಾಯ । ಕಾಲಾಗ್ನಯೇ । ಕಾಲಸೂದನಾಯ ।
ಮಹಾಪ್ರಲಯಕೃತೇ । ಕೃತ್ಯಾಯ । ಕುತ್ಯಾಶಿನೇ । ಯುಗವರ್ತನಾಯ । ಕಾಲಾವರ್ತಾಯ ।
ಯುಗಧರಾಯ । ಯುಗಾದಯೇ । ಶಹಕೇಶ್ವರಾಯ । ಆಕಾಶನಿಧಿರೂಪಾಯ ।
ಸರ್ವಕಾಲಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ । 260 ।

ಓಂ ಅಚಿಂತ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಸುಬಲಾಯ । ಬಾಲಾಯ । ಬಲಾಕಾವಲ್ಲಭಾಯ । ವರಾಯ ।
ವರದಾಯ । ವೀರ್ಯದಾಯ । ವಾಗ್ಮಿನೇ । ವಾಕ್ಪತಯೇ । ವಾಗ್ವಿಲಾಸದಾಯ ।
ಸಾಂಖ್ಯೇಶ್ವರಾಯ । ವೇದಗಮ್ಯಾಯ । ಮಂತ್ರೇಶಾಯ । ತಂತ್ರನಾಯಕಾಯ ।
ಕುಲಾಚಾರಪರಾಯ । ನುತ್ಯಾಯ । ನುತಿತುಷ್ಟಾಯ । ನುತಿಪ್ರಿಯಾಯ । ಅಲಸಾಯ ।
ತುಲಸೀಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ । 280 ।

ಓಂ ಸ್ತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ । ರೋಗನಿಬರ್ಹಣಾಯ । ಪ್ರಸ್ಕಂದನಾಯ । ವಿಭಾಗಾಯ । ನೀರಾಗಾಯ ।
ದಶದಿಕ್ಪತಯೇ । ವೈರಾಗ್ಯದಾಯ । ವಿಮಾನಸ್ಥಾಯ । ರತ್ನಕುಂಭಧರಾಯುಧಾಯ ।
ಮಹಾಪಾದಾಯ । ಮಹಾಹಸ್ತಾಯ । ಮಹಾಕಾಯಾಯ । ಮಹಾಶಯಾಯ । ಋಗ್ಯಜುಃಸಾಮರೂಪಾಯ ।
ಅಥರ್ವಣಶಾಖಿನಃ ತ್ವಷ್ಟ್ರೇ । ಸಹಸ್ರಶಾಖಿನೇ । ಸದ್ವೃಕ್ಷಾಯ ।
ಮಹಾಕಲ್ಪಪ್ರಿಯಾಯ । ಪುಂಸೇ । ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । 300 ।

ಓಂ ಮಂದಾರಾಯ ನಮಃ । ಮಂದರಾಚಲಶೋಭನಾಯ । ಮೇರವೇ । ಹಿಮಾಲಯಾಯ । ಮಾಲಿನೇ ।
ಮಲಯಾಯ । ಮಲಯದ್ರುಮಾಯ । ಸಂತಾನಕುಸುಮಚ್ಛನ್ನಾಯ । ಸಂತಾನಫಲದಾಯ ।
ವಿರಾಜೇ । ಕ್ಷೀರಾಂಭೋಧಯೇ । ಘೃತಾಂಭೋಧಯೇ । ಜಲಧಯೇ । ಕ್ಲೇಶನಾಶನಾಯ ।
ರತ್ನಾಕರಾಯ । ಮಹಾಮಾನ್ಯಾಯ । ವೈಣ್ಯಾಯ । ವೇಣುಧರಾಯ । ವಣಿಜೇ । ವಸಂತಾಯ ನಮಃ । 320 ।

ಓಂ ಮಾರಸಾಮಂತಾಯ ನಮಃ । ಗ್ರೀಷ್ಮಾಯ । ಕಲ್ಮಷನಾಶನಾಯ । ವರ್ಷಾಕಾಲಾಯ ।
ವರ್ಷಪತಯೇ । ಶರದಂಭೋಜವಲ್ಲಭಾಯ । ಹೇಮಂತಾಯ । ಹೇಮಕೇಯೂರಾಯ ।
ಶಿಶಿರಾಯ । ಶಿಶುವೀರ್ಯದಾಯ । ಸುಮತಯೇ । ಸುಗತಯೇ । ಸಾಧವೇ । ವಿಷ್ಣವೇ ।
ಸಾಂಬಾಯ । ಅಂಬಿಕಾಸುತಾಯ । ಸಾರಗ್ರೀವಾಯ । ಮಹಾರಾಜಾಯ । ಸುನಂದಾಯ ।
ನಂದಿಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ । 340 ।

ಓಂ ಸುಮೇರುಶಿಖರಾವಾಸಿನೇ ನಮಃ । ಸಪ್ತಪಾತಾಲಗೋಚರಾಯ । ಆಕಾಶಚಾರಿಣೇ ।
ನಿತ್ಯಾತ್ಮನೇ । ವಿಭುತ್ವವಿಜಯಪ್ರದಾಯ । ಕುಲಕಾಂತಾಯ । ಕುಲಾಧೀಶಾಯ । ವಿನಯಿನೇ ।
ವಿಜಯಿನೇ । ವಿಯದೇ । ವಿಶ್ವಂಭರಾಯ । ವಿಯಚ್ಚಾರಿಣೇ । ವಿಯದ್ರೂಪಾಯ ।
ವಿಯದ್ರಥಾಯ । ಸುರಥಾಯ । ಸುಗತಸ್ತುತ್ಯಾಯ । ವೇಣುವಾದನತತ್ಪರಾಯ । ಗೋಪಾಲಾಯ ।
ಗೋಮಯಾಯ । ಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ । 360 ।

ಓಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯಿನೇ ನಮಃ । ಪ್ರಜಾಪತಯೇ । ಆವೇದನೀಯಾಯ । ವೇದಾಕ್ಷಾಯ ।
ಮಹಾದಿವ್ಯವಪವೇ । ಸುರಾಜೇ । ನಿರ್ಜೀವಾಯ । ಜೀವನಾಯ । ಮಂತ್ರಿಣೇ ।
ಮಹಾರ್ಣವನಿನಾದಭೃತೇ । ವಸವೇ । ಆವರ್ತನಾಯ । ನಿತ್ಯಾಯ । ಸರ್ವಾಮ್ನಾಯಪ್ರಭವೇ ।
ಸುಧಿಯೇ । ನ್ಯಾಯನಿರ್ವಾಪಣಾಯ । ಶೂಲಿನೇ । ಕಪಾಲಿನೇ । ಪದ್ಮಮಧ್ಯಗಾಯ ।
ತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಯ ನಮಃ । 380 ।

ಓಂ ಚೇತ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಬಿಂದುಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾಯ । ಬಹುಮಾಲಾಯ ।
ಮಹಾಮಾಲಾಯ । ದಿವ್ಯಮಾಲಾಧರಾಯ । ಜಪಾಯ । ಜಪಾಕುಸುಮಸಂಕಾಶಾಯ ।
ಜಪಪೂಜಾಫಲಪ್ರದಾಯ । ಸಹಸ್ರಮೂರ್ಧ್ನೇ । ದೇವೇಂದ್ರಾಯ । ಸಹಸ್ರನಯನಾಯ ।
ರವಯೇ । ಸರ್ವತತ್ತ್ವಾಶ್ರಯಾಯ । ಬ್ರಧ್ನಾಯ । ವೀರವಂದ್ಯಾಯ । ವಿಭಾವಸವೇ ।
ವಿಶ್ವಾವಸವೇ । ವಸುಪತಯೇ । ವಸುನಾಥಾಯ । ವಿಸರ್ಗವತೇ ನಮಃ । 400 ।

ಓಂ ಆದಯೇ ನಮಃ । ಆದಿತ್ಯಲೋಕೇಶಾಯ । ಸರ್ವಗಾಮಿನೇ । ಕಲಾಶ್ರಯಾಯ । ಭೋಗೇಶಾಯ ।
ದೇವದೇವೇಂದ್ರಾಯ । ನರೇಂದ್ರಾಯ । ಹವ್ಯವಾಹನಾಯ । ವಿದ್ಯಾಧರೇಶಾಯ ।
ವಿದ್ಯೇಶಾಯ । ಯಕ್ಷೇಶಾಯ । ರಕ್ಷಣಾಯ । ಗುರವೇ । ರಕ್ಷಃಕುಲೈಕವರದಾಯ ।
ಗಂಧರ್ವಕುಲಪೂಜಿತಾಯ । ಅಪ್ಸರೋವಂದಿತಾಯ । ಅಜಯ್ಯಾಯ । ಜೇತ್ರೇ ।
ದೈತ್ಯನಿಬರ್ಹಣಾಯ । ಗುಹ್ಯಕೇಶಾಯ ನಮಃ । 420 ।

ಓಂ ಪಿಶಾಚೇಶಾಯ ನಮಃ । ಕಿನ್ನರೀಪೂಜಿತಾಯ । ಕುಜಾಯ । ಸಿದ್ಧಸೇವ್ಯಾಯ ।
ಸಮಾಮ್ನಾಯಾಯ । ಸಾಧುಸೇವ್ಯಾಯ । ಸರಿತ್ಪತಯೇ । ಲಲಾಟಾಕ್ಷಾಯ । ವಿಶ್ವದೇಹಾಯ ।
ನಿಯಮಿನೇ । ನಿಯತೇಂದ್ರಿಯಾಯ । ಅರ್ಕಾಯ । ಅರ್ಕಕಾಂತರತ್ನೇಶಾಯ । ಅನಂತಬಾಹವೇ ।
ಅಲೋಪಕಾಯ । ಅಲಿಪಾತ್ರಧರಾಯ । ಅನಂಗಾಯ । ಅಂಬರೇಶಾಯ । ಅಂಬರಾಶ್ರಯಾಯ ।
ಅಕಾರಮಾತೃಕಾನಾಥಾಯ ನಮಃ । 440 ।

ಓಂ ದೇವಾನಾಮಾದಯೇ ನಮಃ । ಆಕೃತಯೇ । ಆರೋಗ್ಯಕಾರಿಣೇ । ಆನಂದವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ನಿಗ್ರಹಾಯ । ಗ್ರಹಾಯ । ಆಲೋಕಕೃತೇ । ಆದಿತ್ಯಾಯ । ವೀರಾದಿತ್ಯಾಯ । ಪ್ರಜಾಧಿಪಾಯ ।
ಆಕಾಶರೂಪಾಯ । ಸ್ವಾಕಾರಾಯ । ಇಂದ್ರಾದಿಸುರಪೂಜಿತಾಯ । ಇಂದಿರಾಪೂಜಿತಾಯ । ಇಂದವೇ ।
ಇಂದ್ರಲೋಕಾಶ್ರಯಸ್ಥಿತಾಯ – ಇನಾಯ । ಈಶಾನಾಯ । ಈಶ್ವರಾಯ । ಚಂದ್ರಾಯ ।
ಈಶಾಯ ನಮಃ । 460 ।

ಓಂ ಈಕಾರವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ । ಉನ್ನತಾಸ್ಯಾಯ । ಉರುವಪುಷೇ । ಉನ್ನತಾದ್ರಿಚರಾಯ ।
ಗುರವೇ । ಉತ್ಪಲಾಯ । ಉಚ್ಚಲತ್ಕೇತವೇ । ಉಚ್ಚೈರ್ಹಯಗತಯೇ । ಸುಖಿನೇ ।
ಉಕಾರಾಕಾರಸುಖಿತಾಯ । ಊಷ್ಮಾಯೈ । ನಿಧಯೇ । ಊಷಣಾಯ । ಅನೂರುಸಾರಥಯೇ ।
ಉಷ್ಣಭಾನವೇ । ಊಕಾರವಲ್ಲಭಾಯ । ಋಣಹರ್ತ್ರೇ । ೠಲಿಹಸ್ತಾಯ ।
ಋೠಭೂಷಣಭೂಷಿತಾಯ । ಌಪ್ತಾಂಗಾಯ ನಮಃ । 480 ।

ಓಂ ಲ್^ಈಮನುಸ್ಥಾಯಿನೇ ನಮಃ । ಌೡಗಂಡಯುಗೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ । ಏಣಾಂಕಾಮೃತದಾಯ ।
ಚೀನಪಟ್ಟಭೃತೇ । ಬಹುಗೋಚರಾಯ । ಏಕಚಕ್ರಧರಾಯ । ಏಕಾಯ ।
ಅನೇಕಚಕ್ಷುಷೇ । ಐಕ್ಯದಾಯ । ಏಕಾರಬೀಜರಮಣಾಯ । ಏಐಓಷ್ಠಾಮೃತಾಕರಾಯ ।
ಓಂಕಾರಕಾರಣ್ಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ । ಔಕಾರಾಯ । ಔಚಿತ್ಯಮಂಡನಾಯ । ಓಔದಂತಾಲಿರಹಿತಾಯ ।
ಮಹಿತಾಯ । ಮಹತಾಂ ಪತಯೇ । ಅಂವಿದ್ಯಾಭೂಷಣಾಯ । ಭೂಷ್ಯಾಯ । ಲಕ್ಷ್ಮೀಶಾಯ ನಮಃ । 500 ।

ಓಂ ಅಂಬೀಜರೂಪವತೇ ನಮಃ । ಅಃಸ್ವರೂಪಾಯ । ಸ್ವರಮಯಾಯ ।
ಸರ್ವಸ್ವರಪರಾತ್ಮಕಾಯ । ಅಂಅಃಸ್ವರೂಪಮಂತ್ರಾಂಗಾಯ । ಕಲಿಕಾಲನಿವರ್ತಕಾಯ ।
ಕರ್ಮೈಕವರದಾಯ । ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷಿಣೇ । ಕಲ್ಮಷನಾಶನಾಯ । ಕಚಧ್ವಂಸಿನೇ ।
ಕಪಿಲಾಯ । ಕನಕಾಚಲಚಾರಕಾಯ । ಕಾಂತಾಯ । ಕಾಮಾಯ । ಕಪಯೇ । ಕ್ರೂರಾಯ ।
ಕೀರಾಯ । ಕೇಶೀನಿಷೂದನಾಯ (ಕೇಶೀನಿಸೂದನಾಯ) । ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ । 520 ।

ಓಂ ಕಾಪಾಲಿಕಾಯ ನಮಃ । ಕುಬ್ಜಾಯ । ಕಮಲಾಶ್ರಯಣಾಯ । ಕುಲಿನೇ । ಕಪಾಲಮೋಚಕಾಯ ।
ಕಾಶಾಯ । ಕಾಶ್ಮೀರಘನಸಾರಭೃತೇ । ಕೂಜತ್ಕಿನ್ನರಗೀತೇಷ್ಟಾಯ । ಕುರುರಾಜಾಯ ।
ಕುಲಂಧರಾಯ । ಕುವಾಸಿನೇ । ಕುಲಕೌಲೇಶಾಯ । ಕಕಾರಾಕ್ಷರಮಂಡನಾಯ ।
ಖವಾಸಿನೇ । ಖೇಟಕೇಶಾನಾಯ । ಖಡ್ಗಮುಂಡಧರಾಯ । ಖಗಾಯ । ಖಗೇಶ್ವರಾಯ ।
ಖಚರಾಯ । ಖೇಚರೀಗಣಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ । 540 ।

ಓಂ ಖರಾಂಶವೇ ನಮಃ । ಖೇಟಕಧರಾಯ । ಖಲಹರ್ತ್ರೇ । ಖವರ್ಣಕಾಯ ।
ಗಂತ್ರೇ । ಗೀತಪ್ರಿಯಾಯ । ಗೇಯಾಯ । ಗಯಾವಾಸಿನೇ । ಗಣಾಶ್ರಯಾಯ । ಗುಣಾತೀತಾಯ ।
ಗೋಲಗತಯೇ । ಗುಚ್ಛಲಾಯ । ಗುಣಿಸೇವಿತಾಯ । ಗದಾಧರಾಯ । ಗದಹರಾಯ ।
ಗಾಂಗೇಯವರದಾಯ । ಪ್ರಗಿನೇ । ಗಿಂಗಿಲಾಯ । ಗಟಿಲಾಯ । ಗಾಂತಾಯ ನಮಃ । 560 ।

ಓಂ ಗಕಾರಾಕ್ಷರಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ । ಘೃಣಿಮತೇ । ಘುರ್ಘುರಾರಾವಾಯ ।
ಘಂಟಾಹಸ್ತಾಯ । ಘಟಾಕರಾಯ । ಘನಚ್ಛನ್ನಾಯ । ಘನಗತಯೇ ।
ಘನವಾಹನತರ್ಪಿತಾಯ । ಙಾಂತಾಯ । ಙೇಶಾಯ । ಙಕಾರಾಂಗಾಯ ।
ಚಂದ್ರಕುಂಕುಮವಾಸಿತಾಯ । ಚಂದ್ರಾಶ್ರಯಾಯ । ಚಂದ್ರಧರಾಯ ।
ಅಚ್ಯುತಾಯ । ಚಂಪಕಸನ್ನಿಭಾಯ । ಚಾಮೀಕರಪ್ರಭಾಯ । ಚಂಡಭಾನವೇ ।
ಚಂಡೇಶವಲ್ಲಭಾಯ । ಚಂಚಚ್ಚಕೋರಕೋಕೇಷ್ಟಾಯ ನಮಃ । 580 ।

ಓಂ ಚಪಲಾಯ ನಮಃ । ಚಪಲಾಶ್ರಯಾಯ । ಚಲತ್ಪತಾಕಾಯ । ಚಂಡಾದ್ರಯೇ ।
ಚೀವರೈಕಧರಾಯ । ಅಚರಾಯ । ಚಿತ್ಕಲಾವರ್ಧಿತಾಯ । ಚಿಂತ್ಯಾಯ ।
ಚಿಂತಾಧ್ವಂಸಿನೇ । ಚವರ್ಣವತೇ । ಛತ್ರಭೃತೇ । ಛಲಹೃತೇ । ಛಂದಸೇ ।
ಚ್ಛುರಿಕಾಚ್ಛಿನ್ನವಿಗ್ರಹಾಯ । ಜಾಂಬೂನದಾಂಗದಾಯ । ಅಜಾತಾಯ । ಜಿನೇಂದ್ರಾಯ ।
ಜಂಬುವಲ್ಲಭಾಯ । ಜಂಬಾರಯೇ । ಜಂಗಿಟಾಯ ನಮಃ । 600 ।

ಓಂ ಜಂಗಿನೇ ನಮಃ । ಜನಲೋಕತಮೋಽಪಹಾಯ । ಜಯಕಾರಿಣೇ । ಜಗದ್ಧರ್ತ್ರೇ ।
ಜರಾಮೃತ್ಯುವಿನಾಶನಾಯ । ಜಗತ್ತ್ರಾತ್ರೇ । ಜಗದ್ಧಾತ್ರೇ । ಜಗದ್ಧ್ಯೇಯಾಯ ।
ಜಗನ್ನಿಧಯೇ । ಜಗತ್ಸಾಕ್ಷಿಣೇ । ಜಗಚ್ಚಕ್ಷುಷೇ । ಜಗನ್ನಾಥಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಅಜಿತಾಯ । ಜಕಾರಾಕಾರಮುಕುಟಾಯ । ಝಂಜಾಛನ್ನಾಕೃತಯೇ । ಝಟಾಯ ।
ಝಿಲ್ಲೀಶ್ವರಾಯ । ಝಕಾರೇಶಾಯ । ಝಂಜಾಂಗುಲಿಕರಾಂಬುಜಾಯ ।
ಝಞಾಕ್ಷರಾಂಚಿತಾಯ ನಮಃ । 620 ।

ಓಂ ಟಂಕಾಯ ನಮಃ । ಟಿಟ್ಟಿಭಾಸನಸಂಸ್ಥಿತಾಯ । ಟೀತ್ಕಾರಾಯ ।
ಟಂಕಧಾರಿಣೇ । ಠಃಸ್ವರೂಪಾಯ । ಠಠಾಧಿಪಾಯ । ಡಂಭರಾಯ ।
ಡಾಮರವೇ । ಡಿಂಡಿನೇ । ಡಾಮರೀಶಾಯ । ಡಲಾಕೃತಯೇ । ಡಾಕಿನೀಸೇವಿತಾಯ ।
ಡಾಢಿನೇ । ಡಢಗುಲ್ಫಾಂಗುಲಿಪ್ರಭಾಯ । ಣೇಶಪ್ರಿಯಾಯ । ಣವರ್ಣೇಶಾಯ ।
ಣಕಾರಪದಪಂಕಜಾಯ । ತಾರಾಧಿಪೇಶ್ವರಾಯ । ತಥ್ಯಾಯ ।
ತಂತ್ರೀವಾದನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ । 640 ।

ಓಂ ತ್ರಿಪುರೇಶಾಯ ನಮಃ । ತ್ರಿನೇತ್ರೇಶಾಯ । ತ್ರಯೀತನವೇ । ಅಧೋಕ್ಷಜಾಯ । ತಾಮಾಯ ।
ತಾಮರಸೇಷ್ಟಾಯ । ತಮೋಹರ್ತ್ರೇ । ತಮೋರಿಪವೇ । ತಂದ್ರಾಹರ್ತ್ರೇ । ತಮೋರೂಪಾಯ ।
ತಪಸಾಂ ಫಲದಾಯಕಾಯ । ತುಟ್ಯಾದಿಕಲನಾಕಾಂತಾಯ । ತಕಾರಾಕ್ಷರಭೂಷಣಾಯ ।
ಸ್ಥಾಣವೇ । ಸ್ಥಲಿನೇ । ಸ್ಥಿತಾಯ । ನಿತ್ಯಾಯ । ಸ್ಥವಿರಾಯ । ಸ್ಥಂಡಿಲಾಯ ।
ಸ್ಥಿರಾಯ – ಸ್ಥೂಲಾಯ ನಮಃ । 660 ।

ಓಂ ಥಕಾರಜಾನವೇ ನಮಃ । ಅಧ್ಯಾತ್ಮನೇ । ದೇವನಾಯಕನಾಯಕಾಯ । ದುರ್ಜಯಾಯ ।
ದುಃಖಘ್ನೇ । ದಾತ್ರೇ । ದಾರಿದ್ರ್ಯಚ್ಛೇದನಾಯ । ದಮಿನೇ । ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಹರ್ತ್ರೇ ।
ದೇವೇಂದ್ರಾಯ । ದ್ವಾದಶಾರಾಬ್ಜಮಧ್ಯಗಾಯ । ದ್ವಾದಶಾಂತೈಕವಸತಯೇ ।
ದ್ವಾದಶಾತ್ಮನೇ । ದಿವಸ್ಪತಯೇ । ದುರ್ಗಮಾಯ । ದೈತ್ಯಶಮನಾಯ । ದೂರಗಾಯ ।
ದುರತಿಕ್ರಮಾಯ । ದುರ್ಧ್ಯೇಯಾಯ । ದುಷ್ಟವಂಶಘ್ನಾಯ ನಮಃ । 680 ।

ಓಂ ದಯಾನಾಥಾಯ ನಮಃ । ದಯಾಕುಲಾಯ । ದಾಮೋದರಾಯ । ದೀಧಿತಿಮತೇ ।
ದಕಾರಾಕ್ಷರಮಾತೃಕಾಯ । ಧರ್ಮಬಂಧವೇ । ಧರ್ಮನಿಧಯೇ । ಧರ್ಮರಾಜಾಯ ।
ಧನಪ್ರದಾಯ । ಧನದೇಷ್ಟಾಯ । ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಧರಾದರ್ಶಾಯ ।
ಧುರಂಧರಾಯ । ಧೂರ್ಜಟೀಕ್ಷಣವಾಸಿನೇ । ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರಾಯ । ಧರಾಧಿಪಾಯ ।
ಧಾರಾಧರಾಯ । ಧುರೀಣಾಯ । ಧರ್ಮಾತ್ಮನೇ । ಧರ್ಮವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ । 700 ।

ಓಂ ಧರಾಭೃದ್ವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ । ಧರ್ಮಿಣೇ । ಧಕಾರಾಕ್ಷರಭೂಷಣಾಯ ।
ನರ್ಮಪ್ರಿಯಾಯ । ನಂದಿರುದ್ರಾಯ । ನೇತ್ರೇ । ನೀತಿಪ್ರಿಯಾಯ । ನಯಿನೇ ।
ನಲಿನೀವಲ್ಲಭಾಯ । ನುನ್ನಾಯ । ನಾಟ್ಯಕೃತೇ । ನಾಟ್ಯವರ್ಧನಾಯ । ನರನಾಥಾಯ ।
ನೃಪಸ್ತುತ್ಯಾಯ । ನಭೋಗಾಮಿನೇ । ನಮಃಪ್ರಿಯಾಯ । ನಮೋಽನ್ತಾಯ । ನಮಿತಾರಾತಯೇ ।
ನರನಾರಾಯಣಾಶ್ರಯಾಯ । ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ । 720 ।

ಓಂ ನೀಲರುಚಯೇ ನಮಃ । ನಮ್ರಾಂಗಾಯ । ನೀಲಲೋಹಿತಾಯ । ನಾದರೂಪಾಯ । ನಾದಮಯಾಯ ।
ನಾದಬಿಂದುಸ್ವರೂಪಕಾಯ । ನಾಥಾಯ । ನಾಗಪತಯೇ । ನಾಗಾಯ । ನಗರಾಜಾಶ್ರಿತಾಯ ।
ನಗಾಯ । ನಾಕಸ್ಥಿತಾಯ । ಅನೇಕವಪುಷೇ । ನಕಾರಾಕ್ಷರಮಾತೃಕಾಯ ।
ಪದ್ಮಾಶ್ರಯಾಯ । ಪರಸ್ಮೈ ಜ್ಯೋತಿಷೇ । ಪೀವರಾಂಸಾಯ । ಪುಟೇಶ್ವರಾಯ ।
ಪ್ರೀತಿಪ್ರಿಯಾಯ । ಪ್ರೇಮಕರಾಯ ನಮಃ । 740 ।

ಓಂ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಭಯಾಪಹಾಯ ನಮಃ । ಪರತ್ರಾತ್ರೇ । ಪುರಧ್ವಂಸಿನೇ । ಪುರಾರಯೇ ।
ಪುರಸಂಸ್ಥಿತಾಯ । ಪೂರ್ಣಾನಂದಮಯಾಯ । ಪೂರ್ಣತೇಜಸೇ । ಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀಶ್ವರಾಯ ।
ಪಟೋಲವರ್ಣಾಯ । ಪಟಿಮ್ನೇ । ಪಾಟಲೇಶಾಯ । ಪರಾತ್ಮವತೇ । ಪರಮೇಶವಪುಷೇ ।
ಪ್ರಾಂಶವೇ । ಪ್ರಮತ್ತಾಯ । ಪ್ರಣತೇಷ್ಟದಾಯ । ಅಪಾರಪಾರದಾಯ । ಪೀನಾಯ ।
ಪೀತಾಂಬರಪ್ರಿಯಾಯ । ಪವಯೇ ನಮಃ । 760 ।

ಓಂ ಪಾಚನಾಯ ನಮಃ । ಪಿಚುಲಾಯ । ಪ್ಲುಷ್ಟಾಯ । ಪ್ರಮದಾಜನಸೌಖ್ಯದಾಯ ।
ಪ್ರಮೋದಿನೇ । ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಘ್ನಾಯ । ಪಕಾರಾಕ್ಷರಮಾತೃಕಾಯ । ಭೋಗಾಪವರ್ಗಸ್ಯ
ಫಲಾಯ । ಫಲಿನೀಶಾಯ । ಫಲಾತ್ಮಕಾಯ । ಫುಲ್ಲದಂಭೋಜಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ।
ಫುಲ್ಲದಂಭೋಜಧಾರಕಾಯ । ಸ್ಫುಟಜ್ಜ್ಯೋತಿಷೇ – ದ್ಯೋತಯೇ । ಸ್ಫುಟಾಕಾರಾಯ ।
ಸ್ಫಟಿಕಾಚಲಚಾರಕಾಯ । ಸ್ಫೂರ್ಜತ್ಕಿರಣಮಾಲಿನೇ । ಫಕಾರಾಕ್ಷರಪಾರ್ಶ್ವಕಾಯ ।
ಬಾಲಾಯ । ಬಲಪ್ರಿಯಾಯ । ಬಾಂತಾಯ ನಮಃ । 780 ।

ಓಂ ಬಿಲಧ್ವಾಂತಹರಾಯ ನಮಃ । ಬಲಿನೇ । ಬಾಲಾದಯೇ । ಬರ್ಬರಧ್ವಂಸಿನೇ ।
ಬಬ್ಬೋಲಾಮೃತಪಾನಕಾಯ । ಬುಧಾಯ । ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ । ವೃಕ್ಷಾಯ ।
ಬೃಹದಶ್ವಾಯ । ಬೃಹದ್ಗತಯೇ । ಬಪೃಷ್ಠಾಯ । ಭೀಮರೂಪಾಯ । ಭಾಮಯಾಯ ।
ಭೇಶ್ವರಪ್ರಿಯಾಯ । ಭಗಾಯ । ಭೃಗವೇ । ಭೃಗುಸ್ಥಾಯಿನೇ । ಭಾರ್ಗವಾಯ ।
ಕವಿಶೇಖರಾಯ । ಭಾಗ್ಯದಾಯ ನಮಃ । 800 ।

ಓಂ ಭಾನುದೀಪ್ತಾಂಗಾಯ ನಮಃ । ಭನಾಭಯೇ । ಭಮಾತೃಕಾಯ । ಮಹಾಕಾಲಾಯ ।
ಮಹಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಮಹಾನಾದಾಯ । ಮಹಾಮತಯೇ । ಮಹೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ । ಮನೋಹಾರಿಣೇ ।
ಮನೋಗಾಮಿನೇ । ಮನೋಭವಾಯ । ಮಾನದಾಯ । ಮಲ್ಲಘ್ನೇ । ಮಲ್ಲಾಯ ।
ಮೇರುಮಂದರಮಂದಿರಾಯ । ಮಂದಾರಮಾಲಾಭರಣಾಯ । ಮಾನನೀಯಾಯ । ಮನೋಮಯಾಯ ।
ಮೋದಿತಾಯ । ಮದಿರಾಹಾರಾಯ ನಮಃ । 820 ।

ಓಂ ಮಾರ್ತಂಡಾಯ ನಮಃ । ಮುಂಡಮುಂಡಿತಾಯ । ಮಹಾವರಾಹಾಯ । ಮೀನೇಶಾಯ । ಮೇಷಗಾಯ ।
ಮಿಥುನೇಷ್ಟದಾಯ । ಮದಾಲಸಾಯ । ಅಮರಸ್ತುತ್ಯಾಯ । ಮುರಾರಿವರದಾಯ । ಮನವೇ ।
ಮಾಧವಾಯ । ಮೇದಿನೀಶಾಯ । ಮಧುಕೈಟಭನಾಶನಾಯ । ಮಾಲ್ಯವತೇ । ಮೇಘನಾಯ ।
ಮಾರಾಯ । ಮೇಧಾವಿನೇ । ಮುಸಲಾಯುಧಾಯ । ಮುಕುಂದಾಯ । ಮುರರೀಶಾನಾಯ ನಮಃ । 840 ।

ಓಂ ಮರಾಲಫಲದಾಯ ನಮಃ । ಮದಾಯ । ಮೋದನಾಯ ಮದನಾಯ । ಮೋದಕಾಹಾರಾಯ ।
ಮಕಾರಾಕ್ಷರಮಾತೃಕಾಯ । ಯಜ್ವನೇ । ಯಜ್ಞೇಶ್ವರಾಯ । ಯಾಂತಾಯ । ಯೋಗಿನಾಂ
ಹೃದಯಸ್ಥಿತಾಯ । ಯಾತ್ರಿಕಾಯ । ಯಜ್ಞಫಲದಾಯ । ಯಾಯಿನೇ । ಯಾಮಲನಾಯಕಾಯ ।
ಯೋಗನಿದ್ರಾಪ್ರಿಯಾಯ । ಯೋಗಕಾರಣಾಯ । ಯೋಗಿವತ್ಸಲಾಯ । ಯಷ್ಟಿಧಾರಿಣೇ ।
ಯಂತ್ರೇಶಾಯ । ಯೋನಿಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾಯ । ಯುಯುತ್ಸುಜಯದಾಯ ನಮಃ । 860 ।

ಓಂ ಯೋದ್ಧ್ರೇ ನಮಃ । ಯುಗಧರ್ಮಾನುವರ್ತಕಾಯ । ಯೋಗಿನೀಚಕ್ರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ।
ಯುಗಲೇಶ್ವರಪೂಜಿತಾಯ । ಯಾಂತಾಯ । ಯಕ್ಷೈಕತಿಲಕಾಯ । ಯಕಾರಾಕ್ಷರಭೂಷಣಾಯ ।
ರಾಮಾಯ । ರಮಣಶೀಲಾಯ । ರತ್ನಭಾನವೇ । ಉರುಪ್ರಿಯಾಯ । ರತ್ನಮೌಲಿನೇ ।
ರತ್ನತುಂಗಾಯ । ರತ್ನಪೀಠಾಂತರಸ್ಥಿತಾಯ । ರತ್ನಾಂಶುಮಾಲಿನೇ । ರತ್ನಾಢ್ಯಾಯ ।
ರತ್ನಕಂಕಣನೂಪುರಾಯ । ರತ್ನಾಂಗದಲಸದ್ಬಾಹವೇ । ರತ್ನಪಾದುಕಾಮಂಡಿತಾಯ ।
ರೋಹಿಣೀಶಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ । 880 ।

ಓಂ ರಕ್ಷಾಕರಾಯ ನಮಃ । ರಾತ್ರಿಂಚರಾಂತಕಾಯ । ರಕಾರಾಕ್ಷರರೂಪಾಯ ।
ಲಜ್ಜಾಬೀಜಾಶ್ರಿತಾಯ । ಲವಾಯ । ಲಕ್ಷ್ಮೀಭಾನವೇ । ಲತಾವಾಸಿನೇ । ಲಸತ್ಕಾಂತಯೇ ।
ಲೋಕಭೃತೇ । ಲೋಕಾಂತಕಹರಾಯ । ಲಾಮಾವಲ್ಲಭಾಯ । ಲೋಮಶಾಯ । ಅಲಿಗಾಯ ।
ಲಿಂಗೇಶ್ವರಾಯ । ಲಿಂಗನಾದಾಯ । ಲೀಲಾಕಾರಿಣೇ । ಲಲಂಬುಸಾಯ । ಲಕ್ಷ್ಮೀವತೇ ।
ಲೋಕವಿಧ್ವಂಸಿನೇ । ಲಕಾರಾಕ್ಷರಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ । 900 ।

ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ । ವೀರವೀರೇಂದ್ರಾಯ । ವಾಚಾಲಾಯ । ವಾಕ್ಪತಿಪ್ರಿಯಾಯ ।
ವಾಚಾಮಗೋಚರಾಯ । ವಾಂತಾಯ । ವೀಣಾವೇಣುಧರಾಯ । ವನಾಯ । ವಾಗ್ಭವಾಯ ।
ವಾಲಿಶಧ್ವಂಸಿನೇ । ವಿದ್ಯಾನಾಯಕನಾಯಕಾಯ । ವಕಾರಮಾತೃಕಾಮೌಲಯೇ ।
ಶಾಂಭವೇಷ್ಟಪ್ರದಾಯ । ಶುಕಾಯ । ಶಶಿನೇ । ಶೋಭಾಕರಾಯ । ಶಾಂತಾಯ ।
ಶಾಂತಿಕೃತೇ । ಶಮನಪ್ರಿಯಾಯ । ಶುಭಂಕರಾಯ ನಮಃ । 920 ।

ಓಂ ಶುಕ್ಲವಸ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ । ಶ್ರೀಪತಯೇ । ಶ್ರೀಯುತಾಯ । ಶ್ರುತಾಯ ।
ಶ್ರುತಿಗಮ್ಯಾಯ । ಶರದ್ಬೀಜಮಂಡಿತಾಯ । ಶಿಷ್ಟಸೇವಿತಾಯ । ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಾಯ ।
ಶುಭಾಚಾರಾಯ । ಶೇಷಾಯ । ಶೇವಾಲತಾಡನಾಯ । ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಾಯ । ಶಿಬಯೇ ।
ಶುಕ್ರಸೇವ್ಯಾಯ । ಶಾಕ್ಷರಮಾತೃಕಾಯ । ಷಡಾನನಾಯ । ಷಟ್ಕರಕಾಯ ।
ಷೋಡಶಸ್ವರಭೂಷಿತಾಯ । ಷಟ್ಪದಸ್ವನಸಂತೋಷಿನೇ । ಷಡಾಮ್ನಾಯಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ । 940 ।

ಓಂ ಷಡ್ರಸಾಸ್ವಾದಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ । ಷಕಾರಾಕ್ಷರಮಾತೃಕಾಯ । ಸೂರ್ಯಭಾನವೇ ।
ಸೂರಭಾನವೇ । ಸೂರಿಭಾನವೇ । ಸುಖಾಕರಾಯ । ಸಮಸ್ತದೈತ್ಯವಂಶಘ್ನಾಯ ।
ಸಮಸ್ತಸುರಸೇವಿತಾಯ । ಸಮಸ್ತಸಾಧಕೇಶಾನಾಯ । ಸಮಸ್ತಕುಲಶೇಖರಾಯ ।
ಸುರಸೂರ್ಯಾಯ । ಸುಧಾಸೂರ್ಯಾಯ । ಸ್ವಃಸೂರ್ಯಾಯ । ಸಾಕ್ಷರೇಶ್ವರಾಯ । ಹರಿತ್ಸೂರ್ಯಾಯ ।
ಹರಿದ್ಭಾನವೇ । ಹವಿರ್ಭುಜೇ । ಹವ್ಯವಾಹನಾಯ । ಹಾಲಾಸೂರ್ಯಾಯ । ಹೋಮಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ । 960

ಓಂ ಹುತಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಹರೀಶ್ವರಾಯ । ಹ್ರಾಂಬೀಜಸೂರ್ಯಾಯ । ಹ್ರೀಂಸೂರ್ಯಾಯ ।
ಹಕಾರಾಕ್ಷರಮಾತೃಕಾಯ । ಳಂಬೀಜಮಂಡಿತಾಯ । ಸೂರ್ಯಾಯ । ಕ್ಷೋಣೀಸೂರ್ಯಾಯ ।
ಕ್ಷಮಾಪತಯೇ । ಕ್ಷುತ್ಸೂರ್ಯಾಯ । ಕ್ಷಾಂತಸೂರ್ಯಾಯ । ಳಂಕ್ಷಃಸೂರ್ಯಾಯ ।
ಸದಾಶಿವಾಯ । ಅಕಾರಸೂರ್ಯಾಯ । ಕ್ಷಃಸೂರ್ಯಾಯ । ಸರ್ವಸೂರ್ಯಾಯ । ಕೃಪಾನಿಧಯೇ ।
ಭೂಃಸೂರ್ಯಾಯ । ಭುವಃಸೂರ್ಯಾಯ । ಸ್ವಃಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ । 980 ।

ಓಂ ಸೂರ್ಯನಾಯಕಾಯ ನಮಃ । ಗ್ರಹಸೂರ್ಯಾಯ । ಋಕ್ಷಸೂರ್ಯಾಯ । ಲಗ್ನಸೂರ್ಯಾಯ ।
ಮಹೇಶ್ವರಾಯ । ರಾಶಿಸೂರ್ಯಾಯ । ಯೋಗಸೂರ್ಯಾಯ । ಮಂತ್ರಸೂರ್ಯಾಯ । ಮನೂತ್ತಮಾಯ ।
ತತ್ತ್ವಸೂರ್ಯಾಯ । ಪರಾಸೂರ್ಯಾಯ । ವಿಷ್ಣುಸೂರ್ಯಾಯ । ಪ್ರತಾಪವತೇ । ರುದ್ರಸೂರ್ಯಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮಸೂರ್ಯಾಯ । ವೀರಸೂರ್ಯಾಯ । ವರೋತ್ತಮಾಯ । ಧರ್ಮಸೂರ್ಯಾಯ । ಕರ್ಮಸೂರ್ಯಾಯ ।
ವಿಶ್ವಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ । ವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ । 1001 ।

।। ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ತಂತ್ರೇ ಶ್ರೀದೇವೀರಹಸ್ಯೇ
ಸೂರ್ಯಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।।

Also Read 1000 Names of Sri Surya Stotram 2:

1000 Names of Sri Surya Sahasranamavali 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil