1008 - Sahasranamavali Surya Bhagavan Stotram

1000 Names of Sri Surya | Sahasranamavali 2 Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Surya Sahasranamavali Sahasranamavali 2 Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീസൂര്യസഹസ്രനാമാവലിഃ 2 ॥

ശ്രീരുദ്രയാമലേ തന്ത്രേ ശ്രീദേവീരഹസ്യേ
ഓംഹ്രാംഹ്രീംസഃഹംസഃസോഃ സൂര്യായ സ്വാഹാ .
ഓം സവിത്രേ നമഃ . ഭാസ്കരായ . ഭഗായ . ഭഗവതേ . സർവലോകേശായ . ഭൂതേശായ .
ഭൂതഭാവനായ . ഭൂതാത്മനേ . സൃഷ്ടികർത്രേ . സ്രഷ്ട്രേ . കർത്രേ . ഹർത്രേ .
ജഗത്പതയേ . ആദിത്യായ . വരദായ . വീരായ . വീരലായ . വിശ്വദീപനായ .
വിശ്വകൃതേ . വിശ്വഹൃദേ നമഃ . 20

ഓം ഭക്തായ നമഃ . ഭോക്ത്രേ . ഭീമായ . ഭയാപഹായ . വിശ്വാത്മനേ .
പുരുഷായ . സാക്ഷിണേ . പരം ബ്രഹ്മണേ . പരാത്പരായ . പ്രതാപവതേ .
വിശ്വയോനയേ . വിശ്വേശായ . വിശ്വതോമുഖായ . കാമിനേ . യോഗിനേ .
മഹാബുദ്ധയേ . മനസ്വിനേ . മനവേ . അവ്യയായ . പ്രജാപതയേ നമഃ . 40

ഓം വിശ്വവന്ദ്യായ നമഃ . വന്ദിതായ . ഭുവനേശ്വരായ .
ഭൂതഭവ്യഭവിഷ്യാത്മനേ . തത്ത്വാത്മനേ . ജ്ഞാനവതേ . ഗുണിനേ . സാത്ത്വികായ .
രാജസായ . താമസായ . തമസ്വിനേ . കരുണാനിധയേ . സഹസ്രകിരണായ .
ഭാസ്വതേ . ഭാർഗവായ . ഭൃഗവേ . ഈശ്വരായ . നിർഗുണായ . നിർമമായ .
നിത്യായ നമഃ . 60

ഓം നിത്യാനന്ദായ നമഃ . നിരാശ്രയായ . തപസ്വിനേ . കാലകൃതേ . കാലായ .
കമനീയതനവേ . കൃശായ . ദുർദർശായ . സുദശായ . ദാശായ .
ദീനബന്ധവേ . ദയാകരായ . ദ്വിഭുജായ . അഷ്ടഭുജായ . ധീരായ .
ദശബാഹവേ . ദശാതിഗായ . ദശാംശഫലദായ . വിഷ്ണവേ . ജിഗീഷവേ നമഃ . 80

ഓം ജയവതേ നമഃ . ജയിനേ . ജടിലായ . നിർഭയായ . ഭാനവേ . പദ്മഹസ്തായ .
കുശീരകായ . സമാഹിതഗതയേ . ധാത്രേ . വിധാത്രേ . കൃതമംഗലായ .
മാർതണ്ഡായ . ലോകധൃതേ . ത്രാത്രേ . രുദ്രായ . ഭദ്രപ്രദായ . പ്രഭവേ .
അരാതിശമനായ . ശാന്തായ . ശങ്കരായ നമഃ . । 100 ।

ഓം കമലാസനായ നമഃ . അവിചിന്ത്യവപവേ . ശ്രേഷ്ഠായ .
മഹാചീനക്രമേശ്വരായ . മഹാർതിദമനായ . ദാന്തായ . മഹാമോഹഹരായ .
ഹരയേ . നിയതാത്മനേ . കാലേശായ . ദിനേശായ . ഭക്തവത്സലായ .
കല്യാണകാരിണേ . കമഠകർകശായ . കാമവല്ലഭായ . വ്യോമചാരിണേ .
മഹതേ . സത്യായ . ശംഭവേ . അംഭോജവല്ലഭായ നമഃ . 120

ഓം സാമഗായ നമഃ . പഞ്ചമായ . ദ്രവ്യായ . ധ്രുവായ . ദീനജനപ്രിയായ .
ത്രിജടായ . രക്തവാഹായ . രക്തവസ്ത്രായ . രതിപ്രിയായ . കാലയോഗിനേ .
മഹാനാദായ . നിശ്ചലായ . ദൃശ്യരൂപധൃഷേ . ഗംഭീരഘോഷായ .
നിർഘോഷായ . ഘടഹസ്തായ . മഹോമയായ . രക്താംബരധരായ . രക്തായ .
രക്തമാല്യാനുലേപനായ നമഃ . 140

ഓം സഹസ്രഹസ്തായ നമഃ . വിജയായ . ഹരിഗാമിനേ . ഹരീശ്വരായ . മുണ്ഡായ .
കുണ്ഡിനേ . ഭുജംഗേശായ . രഥിനേ . സുരഥപൂജിതായ . ന്യഗ്രോധവാസിനേ .
ന്യഗ്രോധായ . വൃക്ഷകർണായ . കുലന്ധരായ . ശിഖിനേ . ചണ്ഡിനേ .
ജടിനേ . ജ്വാലിനേ . ജ്വാലാതേജോമയായ . വിഭവേ . ഹൈമായ നമഃ . 160

ഓം ഹേമകരായ നമഃ . ഹാരിണേ . ഹരിദ്രത്നാസനസ്ഥിതായ . ഹരിദശ്വായ .
ജഗദ്വാസിനേ . ജഗതാം പതയേ . ഇംഗിലായ . വിരോചനായ . വിലാസിനേ .
വിരൂപാക്ഷായ . വികർതനായ . വിനായകായ . വിഭാസായ . ഭാസായ . ഭാസാം
പതയേ . പ്രഭവേ ഈത് ഇസ് പതിഃ അസ് പേർ ബൂക് . മതിമതേ . രതിമതേ .
സ്വക്ഷായ . വിശാലാക്ഷായ നമഃ . 180

ഓം വിശാമ്പതയേ നമഃ . ബാലരൂപായ . ഗിരിചരായ . ഗീർപതയേ . ഗോമതീപതയേ .
ഗംഗാധരായ . ഗണാധ്യക്ഷായ . ഗണസേവ്യായ . ഗണേശ്വരായ .
ഗിരീശനയനാവാസിനേ . സർവവാസിനേ . സതീപ്രിയായ . സത്യാത്മകായ .
സത്യധരായ . സത്യസന്ധായ . സഹസ്രഗവേ . അപാരമഹിമ്നേ . മുക്തായ .
മുക്തിദായ . മോക്ഷകാമദായ നമഃ . । 200 ।

ഓം മൂർതിമതേ നമഃ . ദുർധരായ . അമൂർതയേ . ത്രുടിരൂപായ . ലവാത്മകായ .
പ്രാണേശായ . വ്യാനദായ . അപാനസമാനോദാനരൂപവതേ . ചഷകായ .
ഘടികാരൂപായ . മുഹൂർതായ . ദിനരൂപവതേ . പക്ഷായ . മാസായ . ഋതവേ .
വർഷായ . ദിനകാലേശ്വരേശ്വരായ . അയനായ . യുഗരൂപായ . കൃതായ നമഃ . 220

ഓം ത്രേതായുഗായ നമഃ . ത്രിപാദേ . ദ്വാപരായ . കലയേ . കാലായ . കാലാത്മനേ .
കലിനാശനായ . മന്വന്തരാത്മകായ . ദേവായ . ശക്രായ . ത്രിഭുവനേശ്വരായ .
വാസവായ . അഗ്നയേ . യമായ . രക്ഷസേ . വരുണായ . യാദസാം പതയേ .
വായവേ . വൈശ്രവണായ . ശൈവ്യായ നമഃ . 240

ഓം ഗിരിജായ നമഃ . ജലജാസനായ . അനന്തായ . അനന്തമഹിമ്നേ . പരമേഷ്ഠിനേ .
ഗതജ്വരായ . കൽപാന്തകലനായ . ക്രൂരായ . കാലാഗ്നയേ . കാലസൂദനായ .
മഹാപ്രലയകൃതേ . കൃത്യായ . കുത്യാശിനേ . യുഗവർതനായ . കാലാവർതായ .
യുഗധരായ . യുഗാദയേ . ശഹകേശ്വരായ . ആകാശനിധിരൂപായ .
സർവകാലപ്രവർതകായ നമഃ . 260

ഓം അചിന്ത്യായ നമഃ . സുബലായ . ബാലായ . ബലാകാവല്ലഭായ . വരായ .
വരദായ . വീര്യദായ . വാഗ്മിനേ . വാക്പതയേ . വാഗ്വിലാസദായ .
സാംഖ്യേശ്വരായ . വേദഗമ്യായ . മന്ത്രേശായ . തന്ത്രനായകായ .
കുലാചാരപരായ . നുത്യായ . നുതിതുഷ്ടായ . നുതിപ്രിയായ . അലസായ .
തുലസീസേവ്യായ നമഃ . 280

ഓം സ്തുഷ്ടായ നമഃ . രോഗനിബർഹണായ . പ്രസ്കന്ദനായ . വിഭാഗായ . നീരാഗായ .
ദശദിക്പതയേ . വൈരാഗ്യദായ . വിമാനസ്ഥായ . രത്നകുംഭധരായുധായ .
മഹാപാദായ . മഹാഹസ്തായ . മഹാകായായ . മഹാശയായ . ഋഗ്യജുഃസാമരൂപായ .
അഥർവണശാഖിനഃ ത്വഷ്ട്രേ . സഹസ്രശാഖിനേ . സദ്വൃക്ഷായ .
മഹാകൽപപ്രിയായ . പുംസേ . കൽപവൃക്ഷായ നമഃ . । 300 ।

ഓം മന്ദാരായ നമഃ . മന്ദരാചലശോഭനായ . മേരവേ . ഹിമാലയായ . മാലിനേ .
മലയായ . മലയദ്രുമായ . സന്താനകുസുമച്ഛന്നായ . സന്താനഫലദായ .
വിരാജേ . ക്ഷീരാംഭോധയേ . ഘൃതാംഭോധയേ . ജലധയേ . ക്ലേശനാശനായ .
രത്നാകരായ . മഹാമാന്യായ . വൈണ്യായ . വേണുധരായ . വണിജേ . വസന്തായ നമഃ . 320

ഓം മാരസാമന്തായ നമഃ . ഗ്രീഷ്മായ . കൽമഷനാശനായ . വർഷാകാലായ .
വർഷപതയേ . ശരദംഭോജവല്ലഭായ . ഹേമന്തായ . ഹേമകേയൂരായ .
ശിശിരായ . ശിശുവീര്യദായ . സുമതയേ . സുഗതയേ . സാധവേ . വിഷ്ണവേ .
സാംബായ . അംബികാസുതായ . സാരഗ്രീവായ . മഹാരാജായ . സുനന്ദായ .
നന്ദിസേവിതായ നമഃ . 340

ഓം സുമേരുശിഖരാവാസിനേ നമഃ . സപ്തപാതാലഗോചരായ . ആകാശചാരിണേ .
നിത്യാത്മനേ . വിഭുത്വവിജയപ്രദായ . കുലകാന്തായ . കുലാധീശായ . വിനയിനേ .
വിജയിനേ . വിയദേ . വിശ്വംഭരായ . വിയച്ചാരിണേ . വിയദ്രൂപായ .
വിയദ്രഥായ . സുരഥായ . സുഗതസ്തുത്യായ . വേണുവാദനതത്പരായ . ഗോപാലായ .
ഗോമയായ . ഗോപ്ത്രേ നമഃ . 360

ഓം പ്രതിഷ്ഠായിനേ നമഃ . പ്രജാപതയേ . ആവേദനീയായ . വേദാക്ഷായ .
മഹാദിവ്യവപവേ . സുരാജേ . നിർജീവായ . ജീവനായ . മന്ത്രിണേ .
മഹാർണവനിനാദഭൃതേ . വസവേ . ആവർതനായ . നിത്യായ . സർവാമ്നായപ്രഭവേ .
സുധിയേ . ന്യായനിർവാപണായ . ശൂലിനേ . കപാലിനേ . പദ്മമധ്യഗായ .
ത്രികോണനിലയായ നമഃ . 380

ഓം ചേത്യായ നമഃ . ബിന്ദുമണ്ഡലമധ്യഗായ . ബഹുമാലായ .
മഹാമാലായ . ദിവ്യമാലാധരായ . ജപായ . ജപാകുസുമസങ്കാശായ .
ജപപൂജാഫലപ്രദായ . സഹസ്രമൂർധ്നേ . ദേവേന്ദ്രായ . സഹസ്രനയനായ .
രവയേ . സർവതത്ത്വാശ്രയായ . ബ്രധ്നായ . വീരവന്ദ്യായ . വിഭാവസവേ .
വിശ്വാവസവേ . വസുപതയേ . വസുനാഥായ . വിസർഗവതേ നമഃ . । 400 ।

ഓം ആദയേ നമഃ . ആദിത്യലോകേശായ . സർവഗാമിനേ . കലാശ്രയായ . ഭോഗേശായ .
ദേവദേവേന്ദ്രായ . നരേന്ദ്രായ . ഹവ്യവാഹനായ . വിദ്യാധരേശായ .
വിദ്യേശായ . യക്ഷേശായ . രക്ഷണായ . ഗുരവേ . രക്ഷഃകുലൈകവരദായ .
ഗന്ധർവകുലപൂജിതായ . അപ്സരോവന്ദിതായ . അജയ്യായ . ജേത്രേ .
ദൈത്യനിബർഹണായ . ഗുഹ്യകേശായ നമഃ . 420

ഓം പിശാചേശായ നമഃ . കിന്നരീപൂജിതായ . കുജായ . സിദ്ധസേവ്യായ .
സമാമ്നായായ . സാധുസേവ്യായ . സരിത്പതയേ . ലലാടാക്ഷായ . വിശ്വദേഹായ .
നിയമിനേ . നിയതേന്ദ്രിയായ . അർകായ . അർകകാന്തരത്നേശായ . അനന്തബാഹവേ .
അലോപകായ . അലിപാത്രധരായ . അനംഗായ . അംബരേശായ . അംബരാശ്രയായ .
അകാരമാതൃകാനാഥായ നമഃ . 440

ഓം ദേവാനാമാദയേ നമഃ . ആകൃതയേ . ആരോഗ്യകാരിണേ . ആനന്ദവിഗ്രഹായ .
നിഗ്രഹായ . ഗ്രഹായ . ആലോകകൃതേ . ആദിത്യായ . വീരാദിത്യായ . പ്രജാധിപായ .
ആകാശരൂപായ . സ്വാകാരായ . ഇന്ദ്രാദിസുരപൂജിതായ . ഇന്ദിരാപൂജിതായ . ഇന്ദവേ .
ഇന്ദ്രലോകാശ്രയസ്ഥിതായ – ഇനായ . ഈശാനായ . ഈശ്വരായ . ചന്ദ്രായ .
ഈശായ നമഃ . 460

ഓം ഈകാരവല്ലഭായ നമഃ . ഉന്നതാസ്യായ . ഉരുവപുഷേ . ഉന്നതാദ്രിചരായ .
ഗുരവേ . ഉത്പലായ . ഉച്ചലത്കേതവേ . ഉച്ചൈർഹയഗതയേ . സുഖിനേ .
ഉകാരാകാരസുഖിതായ . ഊഷ്മായൈ . നിധയേ . ഊഷണായ . അനൂരുസാരഥയേ .
ഉഷ്ണഭാനവേ . ഊകാരവല്ലഭായ . ഋണഹർത്രേ . ൠലിഹസ്തായ .
ഋൠഭൂഷണഭൂഷിതായ . ഌപ്താംഗായ നമഃ . 480

ഓം ല്^ഈമനുസ്ഥായിനേ നമഃ . ഌൡഗണ്ഡയുഗോജ്ജ്വലായ . ഏണാങ്കാമൃതദായ .
ചീനപട്ടഭൃതേ . ബഹുഗോചരായ . ഏകചക്രധരായ . ഏകായ .
അനേകചക്ഷുഷേ . ഐക്യദായ . ഏകാരബീജരമണായ . ഏഐഓഷ്ഠാമൃതാകരായ .
ഓങ്കാരകാരൺം ബ്രഹ്മണേ . ഔകാരായ . ഔചിത്യമണ്ഡനായ . ഓഔദന്താലിരഹിതായ .
മഹിതായ . മഹതാം പതയേ . അംവിദ്യാഭൂഷണായ . ഭൂഷ്യായ . ലക്ഷ്മീശായ നമഃ . । 500 ।

ഓം അംബീജരൂപവതേ നമഃ . അഃസ്വരൂപായ . സ്വരമയായ .
സർവസ്വരപരാത്മകായ . അംഅഃസ്വരൂപമന്ത്രാംഗായ . കലികാലനിവർതകായ .
കർമൈകവരദായ . കർമസാക്ഷിണേ . കൽമഷനാശനായ . കചധ്വംസിനേ .
കപിലായ . കനകാചലചാരകായ . കാന്തായ . കാമായ . കപയേ . ക്രൂരായ .
കീരായ . കേശീനിഷൂദനായ (കേശീനിസൂദനായ) . കൃഷ്ണായ നമഃ . 520

ഓം കാപാലികായ നമഃ . കുബ്ജായ . കമലാശ്രയണായ . കുലിനേ . കപാലമോചകായ .
കാശായ . കാശ്മീരഘനസാരഭൃതേ . കൂജത്കിന്നരഗീതേഷ്ടായ . കുരുരാജായ .
കുലന്ധരായ . കുവാസിനേ . കുലകൗലേശായ . കകാരാക്ഷരമണ്ഡനായ .
ഖവാസിനേ . ഖേടകേശാനായ . ഖഡ്ഗമുണ്ഡധരായ . ഖഗായ . ഖഗേശ്വരായ .
ഖചരായ . ഖേചരീഗണസേവിതായ നമഃ . 540

ഓം ഖരാംശവേ നമഃ . ഖേടകധരായ . ഖലഹർത്രേ . ഖവർണകായ .
ഗന്ത്രേ . ഗീതപ്രിയായ . ഗേയായ . ഗയാവാസിനേ . ഗണാശ്രയായ . ഗുണാതീതായ .
ഗോലഗതയേ . ഗുച്ഛലായ . ഗുണിസേവിതായ . ഗദാധരായ . ഗദഹരായ .
ഗാംഗേയവരദായ . പ്രഗിനേ . ഗിംഗിലായ . ഗടിലായ . ഗാന്തായ നമഃ . 560

ഓം ഗകാരാക്ഷരഭാസ്കരായ നമഃ . ഘൃണിമതേ . ഘുർഘുരാരാവായ .
ഘണ്ടാഹസ്തായ . ഘടാകരായ . ഘനച്ഛന്നായ . ഘനഗതയേ .
ഘനവാഹനതർപിതായ . ങാന്തായ . ങേശായ . ങകാരാംഗായ .
ചന്ദ്രകുങ്കുമവാസിതായ . ചന്ദ്രാശ്രയായ . ചന്ദ്രധരായ .
അച്യുതായ . ചമ്പകസന്നിഭായ . ചാമീകരപ്രഭായ . ചണ്ഡഭാനവേ .
ചണ്ഡേശവല്ലഭായ . ചഞ്ചച്ചകോരകോകേഷ്ടായ നമഃ . 580

ഓം ചപലായ നമഃ . ചപലാശ്രയായ . ചലത്പതാകായ . ചണ്ഡാദ്രയേ .
ചീവരൈകധരായ . അചരായ . ചിത്കലാവർധിതായ . ചിന്ത്യായ .
ചിന്താധ്വംസിനേ . ചവർണവതേ . ഛത്രഭൃതേ . ഛലഹൃതേ . ഛന്ദസേ .
ച്ഛുരികാച്ഛിന്നവിഗ്രഹായ . ജാംബൂനദാംഗദായ . അജാതായ . ജിനേന്ദ്രായ .
ജംബുവല്ലഭായ . ജംബാരയേ . ജംഗിടായ നമഃ . । 600 ।

ഓം ജംഗിനേ നമഃ . ജനലോകതമോഽപഹായ . ജയകാരിണേ . ജഗദ്ധർത്രേ .
ജരാമൃത്യുവിനാശനായ . ജഗത്ത്രാത്രേ . ജഗദ്ധാത്രേ . ജഗദ്ധ്യേയായ .
ജഗന്നിധയേ . ജഗത്സാക്ഷിണേ . ജഗച്ചക്ഷുഷേ . ജഗന്നാഥപ്രിയായ .
അജിതായ . ജകാരാകാരമുകുടായ . ഝഞ്ജാഛന്നാകൃതയേ . ഝടായ .
ഝില്ലീശ്വരായ . ഝകാരേശായ . ഝഞ്ജാംഗുലികരാംബുജായ .
ഝഞാക്ഷരാഞ്ചിതായ നമഃ . 620

ഓം ടങ്കായ നമഃ . ടിട്ടിഭാസനസംസ്ഥിതായ . ടീത്കാരായ .
ടങ്കധാരിണേ . ഠഃസ്വരൂപായ . ഠഠാധിപായ . ഡംഭരായ .
ഡാമരവേ . ഡിണ്ഡിനേ . ഡാമരീശായ . ഡലാകൃതയേ . ഡാകിനീസേവിതായ .
ഡാഢിനേ . ഡഢഗുൽഫാംഗുലിപ്രഭായ . ണേശപ്രിയായ . ണവർണേശായ .
ണകാരപദപങ്കജായ . താരാധിപേശ്വരായ . തഥ്യായ .
തന്ത്രീവാദനതത്പരായ നമഃ . 640

ഓം ത്രിപുരേശായ നമഃ . ത്രിനേത്രേശായ . ത്രയീതനവേ . അധോക്ഷജായ . താമായ .
താമരസേഷ്ടായ . തമോഹർത്രേ . തമോരിപവേ . തന്ദ്രാഹർത്രേ . തമോരൂപായ .
തപസാം ഫലദായകായ . തുട്യാദികലനാകാന്തായ . തകാരാക്ഷരഭൂഷണായ .
സ്ഥാണവേ . സ്ഥലിനേ . സ്ഥിതായ . നിത്യായ . സ്ഥവിരായ . സ്ഥണ്ഡിലായ .
സ്ഥിരായ – സ്ഥൂലായ നമഃ . 660

ഓം ഥകാരജാനവേ നമഃ . അധ്യാത്മനേ . ദേവനായകനായകായ . ദുർജയായ .
ദുഃഖഘ്നേ . ദാത്രേ . ദാരിദ്ര്യച്ഛേദനായ . ദമിനേ . ദൗർഭാഗ്യഹർത്രേ .
ദേവേന്ദ്രായ . ദ്വാദശാരാബ്ജമധ്യഗായ . ദ്വാദശാന്തൈകവസതയേ .
ദ്വാദശാത്മനേ . ദിവസ്പതയേ . ദുർഗമായ . ദൈത്യശമനായ . ദൂരഗായ .
ദുരതിക്രമായ . ദുർധ്യേയായ . ദുഷ്ടവംശഘ്നായ നമഃ . 680

ഓം ദയാനാഥായ നമഃ . ദയാകുലായ . ദാമോദരായ . ദീധിതിമതേ .
ദകാരാക്ഷരമാതൃകായ . ധർമബന്ധവേ . ധർമനിധയേ . ധർമരാജായ .
ധനപ്രദായ . ധനദേഷ്ടായ . ധനാധ്യക്ഷായ . ധരാദർശായ .
ധുരന്ധരായ . ധൂർജടീക്ഷണവാസിനേ . ധർമക്ഷേത്രായ . ധരാധിപായ .
ധാരാധരായ . ധുരീണായ . ധർമാത്മനേ . ധർമവത്സലായ നമഃ . । 700 ।

ഓം ധരാഭൃദ്വല്ലഭായ നമഃ . ധർമിണേ . ധകാരാക്ഷരഭൂഷണായ .
നർമപ്രിയായ . നന്ദിരുദ്രായ . നേത്രേ . നീതിപ്രിയായ . നയിനേ .
നലിനീവല്ലഭായ . നുന്നായ . നാട്യകൃതേ . നാട്യവർധനായ . നരനാഥായ .
നൃപസ്തുത്യായ . നഭോഗാമിനേ . നമഃപ്രിയായ . നമോഽന്തായ . നമിതാരാതയേ .
നരനാരായണാശ്രയായ . നാരായണായ നമഃ . 720

ഓം നീലരുചയേ നമഃ . നമ്രാംഗായ . നീലലോഹിതായ . നാദരൂപായ . നാദമയായ .
നാദബിന്ദുസ്വരൂപകായ . നാഥായ . നാഗപതയേ . നാഗായ . നഗരാജാശ്രിതായ .
നഗായ . നാകസ്ഥിതായ . അനേകവപുഷേ . നകാരാക്ഷരമാതൃകായ .
പദ്മാശ്രയായ . പരസ്മൈ ജ്യോതിഷേ . പീവരാംസായ . പുടേശ്വരായ .
പ്രീതിപ്രിയായ . പ്രേമകരായ നമഃ . 740

ഓം പ്രണതാർതിഭയാപഹായ നമഃ . പരത്രാത്രേ . പുരധ്വംസിനേ . പുരാരയേ .
പുരസംസ്ഥിതായ . പൂർണാനന്ദമയായ . പൂർണതേജസേ . പൂർണേശ്വരീശ്വരായ .
പടോലവർണായ . പടിമ്നേ . പാടലേശായ . പരാത്മവതേ . പരമേശവപുഷേ .
പ്രാംശവേ . പ്രമത്തായ . പ്രണതേഷ്ടദായ . അപാരപാരദായ . പീനായ .
പീതാംബരപ്രിയായ . പവയേ നമഃ . 760

ഓം പാചനായ നമഃ . പിചുലായ . പ്ലുഷ്ടായ . പ്രമദാജനസൗഖ്യദായ .
പ്രമോദിനേ . പ്രതിപക്ഷഘ്നായ . പകാരാക്ഷരമാതൃകായ . ഭോഗാപവർഗസ്യ
ഫലായ . ഫലിനീശായ . ഫലാത്മകായ . ഫുല്ലദംഭോജമധ്യസ്ഥായ .
ഫുല്ലദംഭോജധാരകായ . സ്ഫുടജ്ജ്യോതിഷേ – ദ്യോതയേ . സ്ഫുടാകാരായ .
സ്ഫടികാചലചാരകായ . സ്ഫൂർജത്കിരണമാലിനേ . ഫകാരാക്ഷരപാർശ്വകായ .
ബാലായ . ബലപ്രിയായ . ബാന്തായ നമഃ . 780

ഓം ബിലധ്വാന്തഹരായ നമഃ . ബലിനേ . ബാലാദയേ . ബർബരധ്വംസിനേ .
ബബ്ബോലാമൃതപാനകായ . ബുധായ . ബൃഹസ്പതയേ . വൃക്ഷായ .
ബൃഹദശ്വായ . ബൃഹദ്ഗതയേ . ബപൃഷ്ഠായ . ഭീമരൂപായ . ഭാമയായ .
ഭേശ്വരപ്രിയായ . ഭഗായ . ഭൃഗവേ . ഭൃഗുസ്ഥായിനേ . ഭാർഗവായ .
കവിശേഖരായ . ഭാഗ്യദായ നമഃ . । 800 ।

ഓം ഭാനുദീപ്താംഗായ നമഃ . ഭനാഭയേ . ഭമാതൃകായ . മഹാകാലായ .
മഹാധ്യക്ഷായ . മഹാനാദായ . മഹാമതയേ . മഹോജ്ജ്വലായ . മനോഹാരിണേ .
മനോഗാമിനേ . മനോഭവായ . മാനദായ . മല്ലഘ്നേ . മല്ലായ .
മേരുമന്ദരമന്ദിരായ . മന്ദാരമാലാഭരണായ . മാനനീയായ . മനോമയായ .
മോദിതായ . മദിരാഹാരായ നമഃ . 820

ഓം മാർതണ്ഡായ നമഃ . മുണ്ഡമുണ്ഡിതായ . മഹാവരാഹായ . മീനേശായ . മേഷഗായ .
മിഥുനേഷ്ടദായ . മദാലസായ . അമരസ്തുത്യായ . മുരാരിവരദായ . മനവേ .
മാധവായ . മേദിനീശായ . മധുകൈടഭനാശനായ . മാല്യവതേ . മേഘനായ .
മാരായ . മേധാവിനേ . മുസലായുധായ . മുകുന്ദായ . മുരരീശാനായ നമഃ . 840

ഓം മരാലഫലദായ നമഃ . മദായ . മോദനായ മദനായ . മോദകാഹാരായ .
മകാരാക്ഷരമാതൃകായ . യജ്വനേ . യജ്ഞേശ്വരായ . യാന്തായ . യോഗിനാം
ഹൃദയസ്ഥിതായ . യാത്രികായ . യജ്ഞഫലദായ . യായിനേ . യാമലനായകായ .
യോഗനിദ്രാപ്രിയായ . യോഗകാരണായ . യോഗിവത്സലായ . യഷ്ടിധാരിണേ .
യന്ത്രേശായ . യോനിമണ്ഡലമധ്യഗായ . യുയുത്സുജയദായ നമഃ . 860

ഓം യോദ്ധ്രേ നമഃ . യുഗധർമാനുവർതകായ . യോഗിനീചക്രമധ്യസ്ഥായ .
യുഗലേശ്വരപൂജിതായ . യാന്തായ . യക്ഷൈകതിലകായ . യകാരാക്ഷരഭൂഷണായ .
രാമായ . രമണശീലായ . രത്നഭാനവേ . ഉരുപ്രിയായ . രത്നമൗലിനേ .
രത്നതുംഗായ . രത്നപീഠാന്തരസ്ഥിതായ . രത്നാംശുമാലിനേ . രത്നാഢ്യായ .
രത്നകങ്കണനൂപുരായ . രത്നാംഗദലസദ്ബാഹവേ . രത്നപാദുകാമണ്ഡിതായ .
രോഹിണീശാശ്രയായ നമഃ . 880

ഓം രക്ഷാകരായ നമഃ . രാത്രിഞ്ചരാന്തകായ . രകാരാക്ഷരരൂപായ .
ലജ്ജാബീജാശ്രിതായ . ലവായ . ലക്ഷ്മീഭാനവേ . ലതാവാസിനേ . ലസത്കാന്തയേ .
ലോകഭൃതേ . ലോകാന്തകഹരായ . ലാമാവല്ലഭായ . ലോമശായ . അലിഗായ .
ലിംഗേശ്വരായ . ലിംഗനാദായ . ലീലാകാരിണേ . ലലംബുസായ . ലക്ഷ്മീവതേ .
ലോകവിധ്വംസിനേ . ലകാരാക്ഷരഭൂഷണായ നമഃ . । 900 ।

ഓം വാമനായ നമഃ . വീരവീരേന്ദ്രായ . വാചാലായ . വാക്പതിപ്രിയായ .
വാചാമഗോചരായ . വാന്തായ . വീണാവേണുധരായ . വനായ . വാഗ്ഭവായ .
വാലിശധ്വംസിനേ . വിദ്യാനായകനായകായ . വകാരമാതൃകാമൗലയേ .
ശാംഭവേഷ്ടപ്രദായ . ശുകായ . ശശിനേ . ശോഭാകരായ . ശാന്തായ .
ശാന്തികൃതേ . ശമനപ്രിയായ . ശുഭങ്കരായ നമഃ . 920

ഓം ശുക്ലവസ്ത്രായ നമഃ . ശ്രീപതയേ . ശ്രീയുതായ . ശ്രുതായ .
ശ്രുതിഗമ്യായ . ശരദ്ബീജമണ്ഡിതായ . ശിഷ്ടസേവിതായ . ശിഷ്ടാചാരായ .
ശുഭാചാരായ . ശേഷായ . ശേവാലതാഡനായ . ശിപിവിഷ്ടായ . ശിബയേ .
ശുക്രസേവ്യായ . ശാക്ഷരമാതൃകായ . ഷഡാനനായ . ഷട്കരകായ .
ഷോഡശസ്വരഭൂഷിതായ . ഷട്പദസ്വനസന്തോഷിനേ . ഷഡാമ്നായപ്രവർതകായ നമഃ . 940

ഓം ഷഡ്രസാസ്വാദസന്തുഷ്ടായ നമഃ . ഷകാരാക്ഷരമാതൃകായ . സൂര്യഭാനവേ .
സൂരഭാനവേ . സൂരിഭാനവേ . സുഖാകരായ . സമസ്തദൈത്യവംശഘ്നായ .
സമസ്തസുരസേവിതായ . സമസ്തസാധകേശാനായ . സമസ്തകുലശേഖരായ .
സുരസൂര്യായ . സുധാസൂര്യായ . സ്വഃസൂര്യായ . സാക്ഷരേശ്വരായ . ഹരിത്സൂര്യായ .
ഹരിദ്ഭാനവേ . ഹവിർഭുജേ . ഹവ്യവാഹനായ . ഹാലാസൂര്യായ . ഹോമസൂര്യായ നമഃ . 960

ഓം ഹുതസൂര്യായ നമഃ . ഹരീശ്വരായ . ഹ്രാംബീജസൂര്യായ . ഹ്രീംസൂര്യായ .
ഹകാരാക്ഷരമാതൃകായ . ളംബീജമണ്ഡിതായ . സൂര്യായ . ക്ഷോണീസൂര്യായ .
ക്ഷമാപതയേ . ക്ഷുത്സൂര്യായ . ക്ഷാന്തസൂര്യായ . ളങ്ക്ഷഃസൂര്യായ .
സദാശിവായ . അകാരസൂര്യായ . ക്ഷഃസൂര്യായ . സർവസൂര്യായ . കൃപാനിധയേ .
ഭൂഃസൂര്യായ . ഭുവഃസൂര്യായ . സ്വഃസൂര്യായ നമഃ . 980

ഓം സൂര്യനായകായ നമഃ . ഗ്രഹസൂര്യായ . ഋക്ഷസൂര്യായ . ലഗ്നസൂര്യായ .
മഹേശ്വരായ . രാശിസൂര്യായ . യോഗസൂര്യായ . മന്ത്രസൂര്യായ . മനൂത്തമായ .
തത്ത്വസൂര്യായ . പരാസൂര്യായ . വിഷ്ണുസൂര്യായ . പ്രതാപവതേ . രുദ്രസൂര്യായ .
ബ്രഹ്മസൂര്യായ . വീരസൂര്യായ . വരോത്തമായ . ധർമസൂര്യായ . കർമസൂര്യായ .
വിശ്വസൂര്യായ നമഃ . വിനായകായ നമഃ . 1001 ।

.. ഇതി ശ്രീരുദ്രയാമലേ തന്ത്രേ ശ്രീദേവീരഹസ്യേ
സൂര്യസഹസ്രനാമാവലിഃ സമാപ്താ .

Also Read 1000 Names of Sri Surya Stotram 2:

1000 Names of Sri Surya Sahasranamavali 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil