1008 - Sahasranamavali Surya Bhagavan Stotram

1000 Names of Sri Surya | Sahasranamavali 2 Stotram Lyrics in Telugu

Shri Surya Sahasranamavali Sahasranamavali 2 Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీసూర్యసహస్రనామావలిః 2 ॥

శ్రీరుద్రయామలే తంత్రే శ్రీదేవీరహస్యే
ఓంహ్రాంహ్రీంసఃహంసఃసోః సూర్యాయ స్వాహా .
ఓం సవిత్రే నమః . భాస్కరాయ . భగాయ . భగవతే . సర్వలోకేశాయ . భూతేశాయ .
భూతభావనాయ . భూతాత్మనే . సృష్టికర్త్రే . స్రష్ట్రే . కర్త్రే . హర్త్రే .
జగత్పతయే . ఆదిత్యాయ . వరదాయ . వీరాయ . వీరలాయ . విశ్వదీపనాయ .
విశ్వకృతే . విశ్వహృదే నమః . 20

ఓం భక్తాయ నమః . భోక్త్రే . భీమాయ . భయాపహాయ . విశ్వాత్మనే .
పురుషాయ . సాక్షిణే . పరం బ్రహ్మణే . పరాత్పరాయ . ప్రతాపవతే .
విశ్వయోనయే . విశ్వేశాయ . విశ్వతోముఖాయ . కామినే . యోగినే .
మహాబుద్ధయే . మనస్వినే . మనవే . అవ్యయాయ . ప్రజాపతయే నమః . 40

ఓం విశ్వవంద్యాయ నమః . వందితాయ . భువనేశ్వరాయ .
భూతభవ్యభవిష్యాత్మనే . తత్త్వాత్మనే . జ్ఞానవతే . గుణినే . సాత్త్వికాయ .
రాజసాయ . తామసాయ . తమస్వినే . కరుణానిధయే . సహస్రకిరణాయ .
భాస్వతే . భార్గవాయ . భృగవే . ఈశ్వరాయ . నిర్గుణాయ . నిర్మమాయ .
నిత్యాయ నమః . 60

ఓం నిత్యానందాయ నమః . నిరాశ్రయాయ . తపస్వినే . కాలకృతే . కాలాయ .
కమనీయతనవే . కృశాయ . దుర్దర్శాయ . సుదశాయ . దాశాయ .
దీనబంధవే . దయాకరాయ . ద్విభుజాయ . అష్టభుజాయ . ధీరాయ .
దశబాహవే . దశాతిగాయ . దశాంశఫలదాయ . విష్ణవే . జిగీషవే నమః . 80

ఓం జయవతే నమః . జయినే . జటిలాయ . నిర్భయాయ . భానవే . పద్మహస్తాయ .
కుశీరకాయ . సమాహితగతయే . ధాత్రే . విధాత్రే . కృతమంగలాయ .
మార్తండాయ . లోకధృతే . త్రాత్రే . రుద్రాయ . భద్రప్రదాయ . ప్రభవే .
అరాతిశమనాయ . శాంతాయ . శంకరాయ నమః . । 100 ।

ఓం కమలాసనాయ నమః . అవిచింత్యవపవే . శ్రేష్ఠాయ .
మహాచీనక్రమేశ్వరాయ . మహార్తిదమనాయ . దాంతాయ . మహామోహహరాయ .
హరయే . నియతాత్మనే . కాలేశాయ . దినేశాయ . భక్తవత్సలాయ .
కల్యాణకారిణే . కమఠకర్కశాయ . కామవల్లభాయ . వ్యోమచారిణే .
మహతే . సత్యాయ . శంభవే . అంభోజవల్లభాయ నమః . 120

ఓం సామగాయ నమః . పంచమాయ . ద్రవ్యాయ . ధ్రువాయ . దీనజనప్రియాయ .
త్రిజటాయ . రక్తవాహాయ . రక్తవస్త్రాయ . రతిప్రియాయ . కాలయోగినే .
మహానాదాయ . నిశ్చలాయ . దృశ్యరూపధృషే . గంభీరఘోషాయ .
నిర్ఘోషాయ . ఘటహస్తాయ . మహోమయాయ . రక్తాంబరధరాయ . రక్తాయ .
రక్తమాల్యానులేపనాయ నమః . 140

ఓం సహస్రహస్తాయ నమః . విజయాయ . హరిగామినే . హరీశ్వరాయ . ముండాయ .
కుండినే . భుజంగేశాయ . రథినే . సురథపూజితాయ . న్యగ్రోధవాసినే .
న్యగ్రోధాయ . వృక్షకర్ణాయ . కులంధరాయ . శిఖినే . చండినే .
జటినే . జ్వాలినే . జ్వాలాతేజోమయాయ . విభవే . హైమాయ నమః . 160

ఓం హేమకరాయ నమః . హారిణే . హరిద్రత్నాసనస్థితాయ . హరిదశ్వాయ .
జగద్వాసినే . జగతాం పతయే . ఇంగిలాయ . విరోచనాయ . విలాసినే .
విరూపాక్షాయ . వికర్తనాయ . వినాయకాయ . విభాసాయ . భాసాయ . భాసాం
పతయే . ప్రభవే ఈత్ ఇస్ పతిః అస్ పేర్ బూక్ . మతిమతే . రతిమతే .
స్వక్షాయ . విశాలాక్షాయ నమః . 180

ఓం విశాంపతయే నమః . బాలరూపాయ . గిరిచరాయ . గీర్పతయే . గోమతీపతయే .
గంగాధరాయ . గణాధ్యక్షాయ . గణసేవ్యాయ . గణేశ్వరాయ .
గిరీశనయనావాసినే . సర్వవాసినే . సతీప్రియాయ . సత్యాత్మకాయ .
సత్యధరాయ . సత్యసంధాయ . సహస్రగవే . అపారమహిమ్నే . ముక్తాయ .
ముక్తిదాయ . మోక్షకామదాయ నమః . । 200 ।

ఓం మూర్తిమతే నమః . దుర్ధరాయ . అమూర్తయే . త్రుటిరూపాయ . లవాత్మకాయ .
ప్రాణేశాయ . వ్యానదాయ . అపానసమానోదానరూపవతే . చషకాయ .
ఘటికారూపాయ . ముహూర్తాయ . దినరూపవతే . పక్షాయ . మాసాయ . ఋతవే .
వర్షాయ . దినకాలేశ్వరేశ్వరాయ . అయనాయ . యుగరూపాయ . కృతాయ నమః . 220

ఓం త్రేతాయుగాయ నమః . త్రిపాదే . ద్వాపరాయ . కలయే . కాలాయ . కాలాత్మనే .
కలినాశనాయ . మన్వంతరాత్మకాయ . దేవాయ . శక్రాయ . త్రిభువనేశ్వరాయ .
వాసవాయ . అగ్నయే . యమాయ . రక్షసే . వరుణాయ . యాదసాం పతయే .
వాయవే . వైశ్రవణాయ . శైవ్యాయ నమః . 240

ఓం గిరిజాయ నమః . జలజాసనాయ . అనంతాయ . అనంతమహిమ్నే . పరమేష్ఠినే .
గతజ్వరాయ . కల్పాంతకలనాయ . క్రూరాయ . కాలాగ్నయే . కాలసూదనాయ .
మహాప్రలయకృతే . కృత్యాయ . కుత్యాశినే . యుగవర్తనాయ . కాలావర్తాయ .
యుగధరాయ . యుగాదయే . శహకేశ్వరాయ . ఆకాశనిధిరూపాయ .
సర్వకాలప్రవర్తకాయ నమః . 260

ఓం అచింత్యాయ నమః . సుబలాయ . బాలాయ . బలాకావల్లభాయ . వరాయ .
వరదాయ . వీర్యదాయ . వాగ్మినే . వాక్పతయే . వాగ్విలాసదాయ .
సాంఖ్యేశ్వరాయ . వేదగమ్యాయ . మంత్రేశాయ . తంత్రనాయకాయ .
కులాచారపరాయ . నుత్యాయ . నుతితుష్టాయ . నుతిప్రియాయ . అలసాయ .
తులసీసేవ్యాయ నమః . 280

ఓం స్తుష్టాయ నమః . రోగనిబర్హణాయ . ప్రస్కందనాయ . విభాగాయ . నీరాగాయ .
దశదిక్పతయే . వైరాగ్యదాయ . విమానస్థాయ . రత్నకుంభధరాయుధాయ .
మహాపాదాయ . మహాహస్తాయ . మహాకాయాయ . మహాశయాయ . ఋగ్యజుఃసామరూపాయ .
అథర్వణశాఖినః త్వష్ట్రే . సహస్రశాఖినే . సద్వృక్షాయ .
మహాకల్పప్రియాయ . పుంసే . కల్పవృక్షాయ నమః . । 300 ।

ఓం మందారాయ నమః . మందరాచలశోభనాయ . మేరవే . హిమాలయాయ . మాలినే .
మలయాయ . మలయద్రుమాయ . సంతానకుసుమచ్ఛన్నాయ . సంతానఫలదాయ .
విరాజే . క్షీరాంభోధయే . ఘృతాంభోధయే . జలధయే . క్లేశనాశనాయ .
రత్నాకరాయ . మహామాన్యాయ . వైణ్యాయ . వేణుధరాయ . వణిజే . వసంతాయ నమః . 320

ఓం మారసామంతాయ నమః . గ్రీష్మాయ . కల్మషనాశనాయ . వర్షాకాలాయ .
వర్షపతయే . శరదంభోజవల్లభాయ . హేమంతాయ . హేమకేయూరాయ .
శిశిరాయ . శిశువీర్యదాయ . సుమతయే . సుగతయే . సాధవే . విష్ణవే .
సాంబాయ . అంబికాసుతాయ . సారగ్రీవాయ . మహారాజాయ . సునందాయ .
నందిసేవితాయ నమః . 340

ఓం సుమేరుశిఖరావాసినే నమః . సప్తపాతాలగోచరాయ . ఆకాశచారిణే .
నిత్యాత్మనే . విభుత్వవిజయప్రదాయ . కులకాంతాయ . కులాధీశాయ . వినయినే .
విజయినే . వియదే . విశ్వంభరాయ . వియచ్చారిణే . వియద్రూపాయ .
వియద్రథాయ . సురథాయ . సుగతస్తుత్యాయ . వేణువాదనతత్పరాయ . గోపాలాయ .
గోమయాయ . గోప్త్రే నమః . 360

ఓం ప్రతిష్ఠాయినే నమః . ప్రజాపతయే . ఆవేదనీయాయ . వేదాక్షాయ .
మహాదివ్యవపవే . సురాజే . నిర్జీవాయ . జీవనాయ . మంత్రిణే .
మహార్ణవనినాదభృతే . వసవే . ఆవర్తనాయ . నిత్యాయ . సర్వామ్నాయప్రభవే .
సుధియే . న్యాయనిర్వాపణాయ . శూలినే . కపాలినే . పద్మమధ్యగాయ .
త్రికోణనిలయాయ నమః . 380

ఓం చేత్యాయ నమః . బిందుమండలమధ్యగాయ . బహుమాలాయ .
మహామాలాయ . దివ్యమాలాధరాయ . జపాయ . జపాకుసుమసంకాశాయ .
జపపూజాఫలప్రదాయ . సహస్రమూర్ధ్నే . దేవేంద్రాయ . సహస్రనయనాయ .
రవయే . సర్వతత్త్వాశ్రయాయ . బ్రధ్నాయ . వీరవంద్యాయ . విభావసవే .
విశ్వావసవే . వసుపతయే . వసునాథాయ . విసర్గవతే నమః . । 400 ।

ఓం ఆదయే నమః . ఆదిత్యలోకేశాయ . సర్వగామినే . కలాశ్రయాయ . భోగేశాయ .
దేవదేవేంద్రాయ . నరేంద్రాయ . హవ్యవాహనాయ . విద్యాధరేశాయ .
విద్యేశాయ . యక్షేశాయ . రక్షణాయ . గురవే . రక్షఃకులైకవరదాయ .
గంధర్వకులపూజితాయ . అప్సరోవందితాయ . అజయ్యాయ . జేత్రే .
దైత్యనిబర్హణాయ . గుహ్యకేశాయ నమః . 420

ఓం పిశాచేశాయ నమః . కిన్నరీపూజితాయ . కుజాయ . సిద్ధసేవ్యాయ .
సమామ్నాయాయ . సాధుసేవ్యాయ . సరిత్పతయే . లలాటాక్షాయ . విశ్వదేహాయ .
నియమినే . నియతేంద్రియాయ . అర్కాయ . అర్కకాంతరత్నేశాయ . అనంతబాహవే .
అలోపకాయ . అలిపాత్రధరాయ . అనంగాయ . అంబరేశాయ . అంబరాశ్రయాయ .
అకారమాతృకానాథాయ నమః . 440

ఓం దేవానామాదయే నమః . ఆకృతయే . ఆరోగ్యకారిణే . ఆనందవిగ్రహాయ .
నిగ్రహాయ . గ్రహాయ . ఆలోకకృతే . ఆదిత్యాయ . వీరాదిత్యాయ . ప్రజాధిపాయ .
ఆకాశరూపాయ . స్వాకారాయ . ఇంద్రాదిసురపూజితాయ . ఇందిరాపూజితాయ . ఇందవే .
ఇంద్రలోకాశ్రయస్థితాయ – ఇనాయ . ఈశానాయ . ఈశ్వరాయ . చంద్రాయ .
ఈశాయ నమః . 460

ఓం ఈకారవల్లభాయ నమః . ఉన్నతాస్యాయ . ఉరువపుషే . ఉన్నతాద్రిచరాయ .
గురవే . ఉత్పలాయ . ఉచ్చలత్కేతవే . ఉచ్చైర్హయగతయే . సుఖినే .
ఉకారాకారసుఖితాయ . ఊష్మాయై . నిధయే . ఊషణాయ . అనూరుసారథయే .
ఉష్ణభానవే . ఊకారవల్లభాయ . ఋణహర్త్రే . ౠలిహస్తాయ .
ఋౠభూషణభూషితాయ . ఌప్తాంగాయ నమః . 480

ఓం ల్^ఈమనుస్థాయినే నమః . ఌౡగండయుగోజ్జ్వలాయ . ఏణాంకామృతదాయ .
చీనపట్టభృతే . బహుగోచరాయ . ఏకచక్రధరాయ . ఏకాయ .
అనేకచక్షుషే . ఐక్యదాయ . ఏకారబీజరమణాయ . ఏఐఓష్ఠామృతాకరాయ .
ఓంకారకారణ్ం బ్రహ్మణే . ఔకారాయ . ఔచిత్యమండనాయ . ఓఔదంతాలిరహితాయ .
మహితాయ . మహతాం పతయే . అంవిద్యాభూషణాయ . భూష్యాయ . లక్ష్మీశాయ నమః . । 500 ।

ఓం అంబీజరూపవతే నమః . అఃస్వరూపాయ . స్వరమయాయ .
సర్వస్వరపరాత్మకాయ . అంఅఃస్వరూపమంత్రాంగాయ . కలికాలనివర్తకాయ .
కర్మైకవరదాయ . కర్మసాక్షిణే . కల్మషనాశనాయ . కచధ్వంసినే .
కపిలాయ . కనకాచలచారకాయ . కాంతాయ . కామాయ . కపయే . క్రూరాయ .
కీరాయ . కేశీనిషూదనాయ (కేశీనిసూదనాయ) . కృష్ణాయ నమః . 520

ఓం కాపాలికాయ నమః . కుబ్జాయ . కమలాశ్రయణాయ . కులినే . కపాలమోచకాయ .
కాశాయ . కాశ్మీరఘనసారభృతే . కూజత్కిన్నరగీతేష్టాయ . కురురాజాయ .
కులంధరాయ . కువాసినే . కులకౌలేశాయ . కకారాక్షరమండనాయ .
ఖవాసినే . ఖేటకేశానాయ . ఖడ్గముండధరాయ . ఖగాయ . ఖగేశ్వరాయ .
ఖచరాయ . ఖేచరీగణసేవితాయ నమః . 540

ఓం ఖరాంశవే నమః . ఖేటకధరాయ . ఖలహర్త్రే . ఖవర్ణకాయ .
గంత్రే . గీతప్రియాయ . గేయాయ . గయావాసినే . గణాశ్రయాయ . గుణాతీతాయ .
గోలగతయే . గుచ్ఛలాయ . గుణిసేవితాయ . గదాధరాయ . గదహరాయ .
గాంగేయవరదాయ . ప్రగినే . గింగిలాయ . గటిలాయ . గాంతాయ నమః . 560

ఓం గకారాక్షరభాస్కరాయ నమః . ఘృణిమతే . ఘుర్ఘురారావాయ .
ఘంటాహస్తాయ . ఘటాకరాయ . ఘనచ్ఛన్నాయ . ఘనగతయే .
ఘనవాహనతర్పితాయ . ఙాంతాయ . ఙేశాయ . ఙకారాంగాయ .
చంద్రకుంకుమవాసితాయ . చంద్రాశ్రయాయ . చంద్రధరాయ .
అచ్యుతాయ . చంపకసన్నిభాయ . చామీకరప్రభాయ . చండభానవే .
చండేశవల్లభాయ . చంచచ్చకోరకోకేష్టాయ నమః . 580

ఓం చపలాయ నమః . చపలాశ్రయాయ . చలత్పతాకాయ . చండాద్రయే .
చీవరైకధరాయ . అచరాయ . చిత్కలావర్ధితాయ . చింత్యాయ .
చింతాధ్వంసినే . చవర్ణవతే . ఛత్రభృతే . ఛలహృతే . ఛందసే .
చ్ఛురికాచ్ఛిన్నవిగ్రహాయ . జాంబూనదాంగదాయ . అజాతాయ . జినేంద్రాయ .
జంబువల్లభాయ . జంబారయే . జంగిటాయ నమః . । 600 ।

ఓం జంగినే నమః . జనలోకతమోఽపహాయ . జయకారిణే . జగద్ధర్త్రే .
జరామృత్యువినాశనాయ . జగత్త్రాత్రే . జగద్ధాత్రే . జగద్ధ్యేయాయ .
జగన్నిధయే . జగత్సాక్షిణే . జగచ్చక్షుషే . జగన్నాథప్రియాయ .
అజితాయ . జకారాకారముకుటాయ . ఝంజాఛన్నాకృతయే . ఝటాయ .
ఝిల్లీశ్వరాయ . ఝకారేశాయ . ఝంజాంగులికరాంబుజాయ .
ఝఞాక్షరాంచితాయ నమః . 620

ఓం టంకాయ నమః . టిట్టిభాసనసంస్థితాయ . టీత్కారాయ .
టంకధారిణే . ఠఃస్వరూపాయ . ఠఠాధిపాయ . డంభరాయ .
డామరవే . డిండినే . డామరీశాయ . డలాకృతయే . డాకినీసేవితాయ .
డాఢినే . డఢగుల్ఫాంగులిప్రభాయ . ణేశప్రియాయ . ణవర్ణేశాయ .
ణకారపదపంకజాయ . తారాధిపేశ్వరాయ . తథ్యాయ .
తంత్రీవాదనతత్పరాయ నమః . 640

ఓం త్రిపురేశాయ నమః . త్రినేత్రేశాయ . త్రయీతనవే . అధోక్షజాయ . తామాయ .
తామరసేష్టాయ . తమోహర్త్రే . తమోరిపవే . తంద్రాహర్త్రే . తమోరూపాయ .
తపసాం ఫలదాయకాయ . తుట్యాదికలనాకాంతాయ . తకారాక్షరభూషణాయ .
స్థాణవే . స్థలినే . స్థితాయ . నిత్యాయ . స్థవిరాయ . స్థండిలాయ .
స్థిరాయ – స్థూలాయ నమః . 660

ఓం థకారజానవే నమః . అధ్యాత్మనే . దేవనాయకనాయకాయ . దుర్జయాయ .
దుఃఖఘ్నే . దాత్రే . దారిద్ర్యచ్ఛేదనాయ . దమినే . దౌర్భాగ్యహర్త్రే .
దేవేంద్రాయ . ద్వాదశారాబ్జమధ్యగాయ . ద్వాదశాంతైకవసతయే .
ద్వాదశాత్మనే . దివస్పతయే . దుర్గమాయ . దైత్యశమనాయ . దూరగాయ .
దురతిక్రమాయ . దుర్ధ్యేయాయ . దుష్టవంశఘ్నాయ నమః . 680

ఓం దయానాథాయ నమః . దయాకులాయ . దామోదరాయ . దీధితిమతే .
దకారాక్షరమాతృకాయ . ధర్మబంధవే . ధర్మనిధయే . ధర్మరాజాయ .
ధనప్రదాయ . ధనదేష్టాయ . ధనాధ్యక్షాయ . ధరాదర్శాయ .
ధురంధరాయ . ధూర్జటీక్షణవాసినే . ధర్మక్షేత్రాయ . ధరాధిపాయ .
ధారాధరాయ . ధురీణాయ . ధర్మాత్మనే . ధర్మవత్సలాయ నమః . । 700 ।

ఓం ధరాభృద్వల్లభాయ నమః . ధర్మిణే . ధకారాక్షరభూషణాయ .
నర్మప్రియాయ . నందిరుద్రాయ . నేత్రే . నీతిప్రియాయ . నయినే .
నలినీవల్లభాయ . నున్నాయ . నాట్యకృతే . నాట్యవర్ధనాయ . నరనాథాయ .
నృపస్తుత్యాయ . నభోగామినే . నమఃప్రియాయ . నమోఽన్తాయ . నమితారాతయే .
నరనారాయణాశ్రయాయ . నారాయణాయ నమః . 720

ఓం నీలరుచయే నమః . నమ్రాంగాయ . నీలలోహితాయ . నాదరూపాయ . నాదమయాయ .
నాదబిందుస్వరూపకాయ . నాథాయ . నాగపతయే . నాగాయ . నగరాజాశ్రితాయ .
నగాయ . నాకస్థితాయ . అనేకవపుషే . నకారాక్షరమాతృకాయ .
పద్మాశ్రయాయ . పరస్మై జ్యోతిషే . పీవరాంసాయ . పుటేశ్వరాయ .
ప్రీతిప్రియాయ . ప్రేమకరాయ నమః . 740

ఓం ప్రణతార్తిభయాపహాయ నమః . పరత్రాత్రే . పురధ్వంసినే . పురారయే .
పురసంస్థితాయ . పూర్ణానందమయాయ . పూర్ణతేజసే . పూర్ణేశ్వరీశ్వరాయ .
పటోలవర్ణాయ . పటిమ్నే . పాటలేశాయ . పరాత్మవతే . పరమేశవపుషే .
ప్రాంశవే . ప్రమత్తాయ . ప్రణతేష్టదాయ . అపారపారదాయ . పీనాయ .
పీతాంబరప్రియాయ . పవయే నమః . 760

ఓం పాచనాయ నమః . పిచులాయ . ప్లుష్టాయ . ప్రమదాజనసౌఖ్యదాయ .
ప్రమోదినే . ప్రతిపక్షఘ్నాయ . పకారాక్షరమాతృకాయ . భోగాపవర్గస్య
ఫలాయ . ఫలినీశాయ . ఫలాత్మకాయ . ఫుల్లదంభోజమధ్యస్థాయ .
ఫుల్లదంభోజధారకాయ . స్ఫుటజ్జ్యోతిషే – ద్యోతయే . స్ఫుటాకారాయ .
స్ఫటికాచలచారకాయ . స్ఫూర్జత్కిరణమాలినే . ఫకారాక్షరపార్శ్వకాయ .
బాలాయ . బలప్రియాయ . బాంతాయ నమః . 780

ఓం బిలధ్వాంతహరాయ నమః . బలినే . బాలాదయే . బర్బరధ్వంసినే .
బబ్బోలామృతపానకాయ . బుధాయ . బృహస్పతయే . వృక్షాయ .
బృహదశ్వాయ . బృహద్గతయే . బపృష్ఠాయ . భీమరూపాయ . భామయాయ .
భేశ్వరప్రియాయ . భగాయ . భృగవే . భృగుస్థాయినే . భార్గవాయ .
కవిశేఖరాయ . భాగ్యదాయ నమః . । 800 ।

ఓం భానుదీప్తాంగాయ నమః . భనాభయే . భమాతృకాయ . మహాకాలాయ .
మహాధ్యక్షాయ . మహానాదాయ . మహామతయే . మహోజ్జ్వలాయ . మనోహారిణే .
మనోగామినే . మనోభవాయ . మానదాయ . మల్లఘ్నే . మల్లాయ .
మేరుమందరమందిరాయ . మందారమాలాభరణాయ . మాననీయాయ . మనోమయాయ .
మోదితాయ . మదిరాహారాయ నమః . 820

ఓం మార్తండాయ నమః . ముండముండితాయ . మహావరాహాయ . మీనేశాయ . మేషగాయ .
మిథునేష్టదాయ . మదాలసాయ . అమరస్తుత్యాయ . మురారివరదాయ . మనవే .
మాధవాయ . మేదినీశాయ . మధుకైటభనాశనాయ . మాల్యవతే . మేఘనాయ .
మారాయ . మేధావినే . ముసలాయుధాయ . ముకుందాయ . మురరీశానాయ నమః . 840

ఓం మరాలఫలదాయ నమః . మదాయ . మోదనాయ మదనాయ . మోదకాహారాయ .
మకారాక్షరమాతృకాయ . యజ్వనే . యజ్ఞేశ్వరాయ . యాంతాయ . యోగినాం
హృదయస్థితాయ . యాత్రికాయ . యజ్ఞఫలదాయ . యాయినే . యామలనాయకాయ .
యోగనిద్రాప్రియాయ . యోగకారణాయ . యోగివత్సలాయ . యష్టిధారిణే .
యంత్రేశాయ . యోనిమండలమధ్యగాయ . యుయుత్సుజయదాయ నమః . 860

ఓం యోద్ధ్రే నమః . యుగధర్మానువర్తకాయ . యోగినీచక్రమధ్యస్థాయ .
యుగలేశ్వరపూజితాయ . యాంతాయ . యక్షైకతిలకాయ . యకారాక్షరభూషణాయ .
రామాయ . రమణశీలాయ . రత్నభానవే . ఉరుప్రియాయ . రత్నమౌలినే .
రత్నతుంగాయ . రత్నపీఠాంతరస్థితాయ . రత్నాంశుమాలినే . రత్నాఢ్యాయ .
రత్నకంకణనూపురాయ . రత్నాంగదలసద్బాహవే . రత్నపాదుకామండితాయ .
రోహిణీశాశ్రయాయ నమః . 880

ఓం రక్షాకరాయ నమః . రాత్రించరాంతకాయ . రకారాక్షరరూపాయ .
లజ్జాబీజాశ్రితాయ . లవాయ . లక్ష్మీభానవే . లతావాసినే . లసత్కాంతయే .
లోకభృతే . లోకాంతకహరాయ . లామావల్లభాయ . లోమశాయ . అలిగాయ .
లింగేశ్వరాయ . లింగనాదాయ . లీలాకారిణే . లలంబుసాయ . లక్ష్మీవతే .
లోకవిధ్వంసినే . లకారాక్షరభూషణాయ నమః . । 900 ।

ఓం వామనాయ నమః . వీరవీరేంద్రాయ . వాచాలాయ . వాక్పతిప్రియాయ .
వాచామగోచరాయ . వాంతాయ . వీణావేణుధరాయ . వనాయ . వాగ్భవాయ .
వాలిశధ్వంసినే . విద్యానాయకనాయకాయ . వకారమాతృకామౌలయే .
శాంభవేష్టప్రదాయ . శుకాయ . శశినే . శోభాకరాయ . శాంతాయ .
శాంతికృతే . శమనప్రియాయ . శుభంకరాయ నమః . 920

ఓం శుక్లవస్త్రాయ నమః . శ్రీపతయే . శ్రీయుతాయ . శ్రుతాయ .
శ్రుతిగమ్యాయ . శరద్బీజమండితాయ . శిష్టసేవితాయ . శిష్టాచారాయ .
శుభాచారాయ . శేషాయ . శేవాలతాడనాయ . శిపివిష్టాయ . శిబయే .
శుక్రసేవ్యాయ . శాక్షరమాతృకాయ . షడాననాయ . షట్కరకాయ .
షోడశస్వరభూషితాయ . షట్పదస్వనసంతోషినే . షడామ్నాయప్రవర్తకాయ నమః . 940

ఓం షడ్రసాస్వాదసంతుష్టాయ నమః . షకారాక్షరమాతృకాయ . సూర్యభానవే .
సూరభానవే . సూరిభానవే . సుఖాకరాయ . సమస్తదైత్యవంశఘ్నాయ .
సమస్తసురసేవితాయ . సమస్తసాధకేశానాయ . సమస్తకులశేఖరాయ .
సురసూర్యాయ . సుధాసూర్యాయ . స్వఃసూర్యాయ . సాక్షరేశ్వరాయ . హరిత్సూర్యాయ .
హరిద్భానవే . హవిర్భుజే . హవ్యవాహనాయ . హాలాసూర్యాయ . హోమసూర్యాయ నమః . 960

ఓం హుతసూర్యాయ నమః . హరీశ్వరాయ . హ్రాంబీజసూర్యాయ . హ్రీంసూర్యాయ .
హకారాక్షరమాతృకాయ . ళంబీజమండితాయ . సూర్యాయ . క్షోణీసూర్యాయ .
క్షమాపతయే . క్షుత్సూర్యాయ . క్షాంతసూర్యాయ . ళంక్షఃసూర్యాయ .
సదాశివాయ . అకారసూర్యాయ . క్షఃసూర్యాయ . సర్వసూర్యాయ . కృపానిధయే .
భూఃసూర్యాయ . భువఃసూర్యాయ . స్వఃసూర్యాయ నమః . 980

ఓం సూర్యనాయకాయ నమః . గ్రహసూర్యాయ . ఋక్షసూర్యాయ . లగ్నసూర్యాయ .
మహేశ్వరాయ . రాశిసూర్యాయ . యోగసూర్యాయ . మంత్రసూర్యాయ . మనూత్తమాయ .
తత్త్వసూర్యాయ . పరాసూర్యాయ . విష్ణుసూర్యాయ . ప్రతాపవతే . రుద్రసూర్యాయ .
బ్రహ్మసూర్యాయ . వీరసూర్యాయ . వరోత్తమాయ . ధర్మసూర్యాయ . కర్మసూర్యాయ .
విశ్వసూర్యాయ నమః . వినాయకాయ నమః . । 1001 ।

.. ఇతి శ్రీరుద్రయామలే తంత్రే శ్రీదేవీరహస్యే
సూర్యసహస్రనామావలిః సమాప్తా .

Also Read 1000 Names of Sri Surya Stotram 2:

1000 Names of Sri Surya Sahasranamavali 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil