1008 - Sahasranamavali Surya Bhagavan Stotram

1000 Names of Sri Surya | Sahasranamavali 2 Stotram Lyrics in Tamil

Shri Surya Sahasranamavali Sahasranamavali 2 Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீஸூர்யஸஹஸ்ரனாமாவலி꞉ 2 ॥

ஶ்ரீருத்³ரயாமலே தந்த்ரே ஶ்ரீதே³வீரஹஸ்யே
ௐஹ்ராம்ʼஹ்ரீம்ʼஸ꞉ஹம்ʼஸ꞉ஸோ꞉ ஸூர்யாய ஸ்வாஹா .
ௐ ஸவித்ரே நம꞉ . பா⁴ஸ்கராய . ப⁴கா³ய . ப⁴க³வதே . ஸர்வலோகேஶாய . பூ⁴தேஶாய .
பூ⁴தபா⁴வனாய . பூ⁴தாத்மனே . ஸ்ருʼஷ்டிகர்த்ரே . ஸ்ரஷ்ட்ரே . கர்த்ரே . ஹர்த்ரே .
ஜக³த்பதயே . ஆதி³த்யாய . வரதா³ய . வீராய . வீரலாய . விஶ்வதீ³பனாய .
விஶ்வக்ருʼதே . விஶ்வஹ்ருʼதே³ நம꞉ . 20

ௐ ப⁴க்தாய நம꞉ . போ⁴க்த்ரே . பீ⁴மாய . ப⁴யாபஹாய . விஶ்வாத்மனே .
புருஷாய . ஸாக்ஷிணே . பரம்ʼ ப்³ரஹ்மணே . பராத்பராய . ப்ரதாபவதே .
விஶ்வயோனயே . விஶ்வேஶாய . விஶ்வதோமுகா²ய . காமினே . யோகி³னே .
மஹாபு³த்³த⁴யே . மனஸ்வினே . மனவே . அவ்யயாய . ப்ரஜாபதயே நம꞉ . 40

ௐ விஶ்வவந்த்³யாய நம꞉ . வந்தி³தாய . பு⁴வனேஶ்வராய .
பூ⁴தப⁴வ்யப⁴விஷ்யாத்மனே . தத்த்வாத்மனே . ஜ்ஞானவதே . கு³ணினே . ஸாத்த்விகாய .
ராஜஸாய . தாமஸாய . தமஸ்வினே . கருணானித⁴யே . ஸஹஸ்ரகிரணாய .
பா⁴ஸ்வதே . பா⁴ர்க³வாய . ப்⁴ருʼக³வே . ஈஶ்வராய . நிர்கு³ணாய . நிர்மமாய .
நித்யாய நம꞉ . 60

ௐ நித்யானந்தா³ய நம꞉ . நிராஶ்ரயாய . தபஸ்வினே . காலக்ருʼதே . காலாய .
கமனீயதனவே . க்ருʼஶாய . து³ர்த³ர்ஶாய . ஸுத³ஶாய . தா³ஶாய .
தீ³னப³ந்த⁴வே . த³யாகராய . த்³விபு⁴ஜாய . அஷ்டபு⁴ஜாய . தீ⁴ராய .
த³ஶபா³ஹவே . த³ஶாதிகா³ய . த³ஶாம்ʼஶப²லதா³ய . விஷ்ணவே . ஜிகீ³ஷவே நம꞉ . 80

ௐ ஜயவதே நம꞉ . ஜயினே . ஜடிலாய . நிர்ப⁴யாய . பா⁴னவே . பத்³மஹஸ்தாய .
குஶீரகாய . ஸமாஹிதக³தயே . தா⁴த்ரே . விதா⁴த்ரே . க்ருʼதமங்க³லாய .
மார்தண்டா³ய . லோகத்⁴ருʼதே . த்ராத்ரே . ருத்³ராய . ப⁴த்³ரப்ரதா³ய . ப்ரப⁴வே .
அராதிஶமனாய . ஶாந்தாய . ஶங்கராய நம꞉ . । 100 ।

ௐ கமலாஸனாய நம꞉ . அவிசிந்த்யவபவே . ஶ்ரேஷ்டா²ய .
மஹாசீனக்ரமேஶ்வராய . மஹார்தித³மனாய . தா³ந்தாய . மஹாமோஹஹராய .
ஹரயே . நியதாத்மனே . காலேஶாய . தி³னேஶாய . ப⁴க்தவத்ஸலாய .
கல்யாணகாரிணே . கமட²கர்கஶாய . காமவல்லபா⁴ய . வ்யோமசாரிணே .
மஹதே . ஸத்யாய . ஶம்ப⁴வே . அம்போ⁴ஜவல்லபா⁴ய நம꞉ . 120

ௐ ஸாமகா³ய நம꞉ . பஞ்சமாய . த்³ரவ்யாய . த்⁴ருவாய . தீ³னஜனப்ரியாய .
த்ரிஜடாய . ரக்தவாஹாய . ரக்தவஸ்த்ராய . ரதிப்ரியாய . காலயோகி³னே .
மஹானாதா³ய . நிஶ்சலாய . த்³ருʼஶ்யரூபத்⁴ருʼஷே . க³ம்பீ⁴ரகோ⁴ஷாய .
நிர்கோ⁴ஷாய . க⁴டஹஸ்தாய . மஹோமயாய . ரக்தாம்ப³ரத⁴ராய . ரக்தாய .
ரக்தமால்யானுலேபனாய நம꞉ . 140

ௐ ஸஹஸ்ரஹஸ்தாய நம꞉ . விஜயாய . ஹரிகா³மினே . ஹரீஶ்வராய . முண்டா³ய .
குண்டி³னே . பு⁴ஜங்கே³ஶாய . ரதி²னே . ஸுரத²பூஜிதாய . ந்யக்³ரோத⁴வாஸினே .
ந்யக்³ரோதா⁴ய . வ்ருʼக்ஷகர்ணாய . குலந்த⁴ராய . ஶிகி²னே . சண்டி³னே .
ஜடினே . ஜ்வாலினே . ஜ்வாலாதேஜோமயாய . விப⁴வே . ஹைமாய நம꞉ . 160

ௐ ஹேமகராய நம꞉ . ஹாரிணே . ஹரித்³ரத்னாஸனஸ்தி²தாய . ஹரித³ஶ்வாய .
ஜக³த்³வாஸினே . ஜக³தாம்ʼ பதயே . இங்கி³லாய . விரோசனாய . விலாஸினே .
விரூபாக்ஷாய . விகர்தனாய . வினாயகாய . விபா⁴ஸாய . பா⁴ஸாய . பா⁴ஸாம்ʼ
பதயே . ப்ரப⁴வே ஈத் இஸ் பதி꞉ அஸ் பேர் பூ³க் . மதிமதே . ரதிமதே .
ஸ்வக்ஷாய . விஶாலாக்ஷாய நம꞉ . 180

ௐ விஶாம்பதயே நம꞉ . பா³லரூபாய . கி³ரிசராய . கீ³ர்பதயே . கோ³மதீபதயே .
க³ங்கா³த⁴ராய . க³ணாத்⁴யக்ஷாய . க³ணஸேவ்யாய . க³ணேஶ்வராய .
கி³ரீஶனயனாவாஸினே . ஸர்வவாஸினே . ஸதீப்ரியாய . ஸத்யாத்மகாய .
ஸத்யத⁴ராய . ஸத்யஸந்தா⁴ய . ஸஹஸ்ரக³வே . அபாரமஹிம்னே . முக்தாய .
முக்திதா³ய . மோக்ஷகாமதா³ய நம꞉ . । 200 ।

ௐ மூர்திமதே நம꞉ . து³ர்த⁴ராய . அமூர்தயே . த்ருடிரூபாய . லவாத்மகாய .
ப்ராணேஶாய . வ்யானதா³ய . அபானஸமானோதா³னரூபவதே . சஷகாய .
க⁴டிகாரூபாய . முஹூர்தாய . தி³னரூபவதே . பக்ஷாய . மாஸாய . ருʼதவே .
வர்ஷாய . தி³னகாலேஶ்வரேஶ்வராய . அயனாய . யுக³ரூபாய . க்ருʼதாய நம꞉ . 220

ௐ த்ரேதாயுகா³ய நம꞉ . த்ரிபாதே³ . த்³வாபராய . கலயே . காலாய . காலாத்மனே .
கலினாஶனாய . மன்வந்தராத்மகாய . தே³வாய . ஶக்ராய . த்ரிபு⁴வனேஶ்வராய .
வாஸவாய . அக்³னயே . யமாய . ரக்ஷஸே . வருணாய . யாத³ஸாம்ʼ பதயே .
வாயவே . வைஶ்ரவணாய . ஶைவ்யாய நம꞉ . 240

ௐ கி³ரிஜாய நம꞉ . ஜலஜாஸனாய . அனந்தாய . அனந்தமஹிம்னே . பரமேஷ்டி²னே .
க³தஜ்வராய . கல்பாந்தகலனாய . க்ரூராய . காலாக்³னயே . காலஸூத³னாய .
மஹாப்ரலயக்ருʼதே . க்ருʼத்யாய . குத்யாஶினே . யுக³வர்தனாய . காலாவர்தாய .
யுக³த⁴ராய . யுகா³த³யே . ஶஹகேஶ்வராய . ஆகாஶனிதி⁴ரூபாய .
ஸர்வகாலப்ரவர்தகாய நம꞉ . 260

ௐ அசிந்த்யாய நம꞉ . ஸுப³லாய . பா³லாய . ப³லாகாவல்லபா⁴ய . வராய .
வரதா³ய . வீர்யதா³ய . வாக்³மினே . வாக்பதயே . வாக்³விலாஸதா³ய .
ஸாங்க்²யேஶ்வராய . வேத³க³ம்யாய . மந்த்ரேஶாய . தந்த்ரனாயகாய .
குலாசாரபராய . நுத்யாய . நுதிதுஷ்டாய . நுதிப்ரியாய . அலஸாய .
துலஸீஸேவ்யாய நம꞉ . 280

ௐ ஸ்துஷ்டாய நம꞉ . ரோக³னிப³ர்ஹணாய . ப்ரஸ்கந்த³னாய . விபா⁴கா³ய . நீராகா³ய .
த³ஶதி³க்பதயே . வைராக்³யதா³ய . விமானஸ்தா²ய . ரத்னகும்ப⁴த⁴ராயுதா⁴ய .
மஹாபாதா³ய . மஹாஹஸ்தாய . மஹாகாயாய . மஹாஶயாய . ருʼக்³யஜு꞉ஸாமரூபாய .
அத²ர்வணஶாகி²ன꞉ த்வஷ்ட்ரே . ஸஹஸ்ரஶாகி²னே . ஸத்³வ்ருʼக்ஷாய .
மஹாகல்பப்ரியாய . பும்ʼஸே . கல்பவ்ருʼக்ஷாய நம꞉ . । 300 ।

ௐ மந்தா³ராய நம꞉ . மந்த³ராசலஶோப⁴னாய . மேரவே . ஹிமாலயாய . மாலினே .
மலயாய . மலயத்³ருமாய . ஸந்தானகுஸுமச்ச²ன்னாய . ஸந்தானப²லதா³ய .
விராஜே . க்ஷீராம்போ⁴த⁴யே . க்⁴ருʼதாம்போ⁴த⁴யே . ஜலத⁴யே . க்லேஶனாஶனாய .
ரத்னாகராய . மஹாமான்யாய . வைண்யாய . வேணுத⁴ராய . வணிஜே . வஸந்தாய நம꞉ . 320

ௐ மாரஸாமந்தாய நம꞉ . க்³ரீஷ்மாய . கல்மஷனாஶனாய . வர்ஷாகாலாய .
வர்ஷபதயே . ஶரத³ம்போ⁴ஜவல்லபா⁴ய . ஹேமந்தாய . ஹேமகேயூராய .
ஶிஶிராய . ஶிஶுவீர்யதா³ய . ஸுமதயே . ஸுக³தயே . ஸாத⁴வே . விஷ்ணவே .
ஸாம்பா³ய . அம்பி³காஸுதாய . ஸாரக்³ரீவாய . மஹாராஜாய . ஸுனந்தா³ய .
நந்தி³ஸேவிதாய நம꞉ . 340

ௐ ஸுமேருஶிக²ராவாஸினே நம꞉ . ஸப்தபாதாலகோ³சராய . ஆகாஶசாரிணே .
நித்யாத்மனே . விபு⁴த்வவிஜயப்ரதா³ய . குலகாந்தாய . குலாதீ⁴ஶாய . வினயினே .
விஜயினே . வியதே³ . விஶ்வம்ப⁴ராய . வியச்சாரிணே . வியத்³ரூபாய .
வியத்³ரதா²ய . ஸுரதா²ய . ஸுக³தஸ்துத்யாய . வேணுவாத³னதத்பராய . கோ³பாலாய .
கோ³மயாய . கோ³ப்த்ரே நம꞉ . 360

ௐ ப்ரதிஷ்டா²யினே நம꞉ . ப்ரஜாபதயே . ஆவேத³னீயாய . வேதா³க்ஷாய .
மஹாதி³வ்யவபவே . ஸுராஜே . நிர்ஜீவாய . ஜீவனாய . மந்த்ரிணே .
மஹார்ணவனினாத³ப்⁴ருʼதே . வஸவே . ஆவர்தனாய . நித்யாய . ஸர்வாம்னாயப்ரப⁴வே .
ஸுதி⁴யே . ந்யாயனிர்வாபணாய . ஶூலினே . கபாலினே . பத்³மமத்⁴யகா³ய .
த்ரிகோணனிலயாய நம꞉ . 380

ௐ சேத்யாய நம꞉ . பி³ந்து³மண்ட³லமத்⁴யகா³ய . ப³ஹுமாலாய .
மஹாமாலாய . தி³வ்யமாலாத⁴ராய . ஜபாய . ஜபாகுஸுமஸங்காஶாய .
ஜபபூஜாப²லப்ரதா³ய . ஸஹஸ்ரமூர்த்⁴னே . தே³வேந்த்³ராய . ஸஹஸ்ரனயனாய .
ரவயே . ஸர்வதத்த்வாஶ்ரயாய . ப்³ரத்⁴னாய . வீரவந்த்³யாய . விபா⁴வஸவே .
விஶ்வாவஸவே . வஸுபதயே . வஸுனாதா²ய . விஸர்க³வதே நம꞉ . । 400 ।

ௐ ஆத³யே நம꞉ . ஆதி³த்யலோகேஶாய . ஸர்வகா³மினே . கலாஶ்ரயாய . போ⁴கே³ஶாய .
தே³வதே³வேந்த்³ராய . நரேந்த்³ராய . ஹவ்யவாஹனாய . வித்³யாத⁴ரேஶாய .
வித்³யேஶாய . யக்ஷேஶாய . ரக்ஷணாய . கு³ரவே . ரக்ஷ꞉குலைகவரதா³ய .
க³ந்த⁴ர்வகுலபூஜிதாய . அப்ஸரோவந்தி³தாய . அஜய்யாய . ஜேத்ரே .
தை³த்யனிப³ர்ஹணாய . கு³ஹ்யகேஶாய நம꞉ . 420

ௐ பிஶாசேஶாய நம꞉ . கின்னரீபூஜிதாய . குஜாய . ஸித்³த⁴ஸேவ்யாய .
ஸமாம்னாயாய . ஸாது⁴ஸேவ்யாய . ஸரித்பதயே . லலாடாக்ஷாய . விஶ்வதே³ஹாய .
நியமினே . நியதேந்த்³ரியாய . அர்காய . அர்ககாந்தரத்னேஶாய . அனந்தபா³ஹவே .
அலோபகாய . அலிபாத்ரத⁴ராய . அனங்கா³ய . அம்ப³ரேஶாய . அம்ப³ராஶ்ரயாய .
அகாரமாத்ருʼகானாதா²ய நம꞉ . 440

ௐ தே³வானாமாத³யே நம꞉ . ஆக்ருʼதயே . ஆரோக்³யகாரிணே . ஆனந்த³விக்³ரஹாய .
நிக்³ரஹாய . க்³ரஹாய . ஆலோகக்ருʼதே . ஆதி³த்யாய . வீராதி³த்யாய . ப்ரஜாதி⁴பாய .
ஆகாஶரூபாய . ஸ்வாகாராய . இந்த்³ராதி³ஸுரபூஜிதாய . இந்தி³ராபூஜிதாய . இந்த³வே .
இந்த்³ரலோகாஶ்ரயஸ்தி²தாய – இனாய . ஈஶானாய . ஈஶ்வராய . சந்த்³ராய .
ஈஶாய நம꞉ . 460

ௐ ஈகாரவல்லபா⁴ய நம꞉ . உன்னதாஸ்யாய . உருவபுஷே . உன்னதாத்³ரிசராய .
கு³ரவே . உத்பலாய . உச்சலத்கேதவே . உச்சைர்ஹயக³தயே . ஸுகி²னே .
உகாராகாரஸுகி²தாய . ஊஷ்மாயை . நித⁴யே . ஊஷணாய . அனூருஸாரத²யே .
உஷ்ணபா⁴னவே . ஊகாரவல்லபா⁴ய . ருʼணஹர்த்ரே . ரூʼலிஹஸ்தாய .
ருʼரூʼபூ⁴ஷணபூ⁴ஷிதாய . லுʼப்தாங்கா³ய நம꞉ . 480

ௐ ல்^ஈமனுஸ்தா²யினே நம꞉ . லுʼலூʼக³ண்ட³யுகோ³ஜ்ஜ்வலாய . ஏணாங்காம்ருʼததா³ய .
சீனபட்டப்⁴ருʼதே . ப³ஹுகோ³சராய . ஏகசக்ரத⁴ராய . ஏகாய .
அனேகசக்ஷுஷே . ஐக்யதா³ய . ஏகாரபீ³ஜரமணாய . ஏஐஓஷ்டா²ம்ருʼதாகராய .
ஓங்காரகாரண்ம்ʼ ப்³ரஹ்மணே . ஔகாராய . ஔசித்யமண்ட³னாய . ஓஔத³ந்தாலிரஹிதாய .
மஹிதாய . மஹதாம்ʼ பதயே . அம்ʼவித்³யாபூ⁴ஷணாய . பூ⁴ஷ்யாய . லக்ஷ்மீஶாய நம꞉ . । 500 ।

ௐ அம்பீ³ஜரூபவதே நம꞉ . அ꞉ஸ்வரூபாய . ஸ்வரமயாய .
ஸர்வஸ்வரபராத்மகாய . அம்ʼஅ꞉ஸ்வரூபமந்த்ராங்கா³ய . கலிகாலனிவர்தகாய .
கர்மைகவரதா³ய . கர்மஸாக்ஷிணே . கல்மஷனாஶனாய . கசத்⁴வம்ʼஸினே .
கபிலாய . கனகாசலசாரகாய . காந்தாய . காமாய . கபயே . க்ரூராய .
கீராய . கேஶீனிஷூத³னாய (கேஶீனிஸூத³னாய) . க்ருʼஷ்ணாய நம꞉ . 520

ௐ காபாலிகாய நம꞉ . குப்³ஜாய . கமலாஶ்ரயணாய . குலினே . கபாலமோசகாய .
காஶாய . காஶ்மீரக⁴னஸாரப்⁴ருʼதே . கூஜத்கின்னரகீ³தேஷ்டாய . குருராஜாய .
குலந்த⁴ராய . குவாஸினே . குலகௌலேஶாய . ககாராக்ஷரமண்ட³னாய .
க²வாஸினே . கே²டகேஶானாய . க²ட்³க³முண்ட³த⁴ராய . க²கா³ய . க²கே³ஶ்வராய .
க²சராய . கே²சரீக³ணஸேவிதாய நம꞉ . 540

ௐ க²ராம்ʼஶவே நம꞉ . கே²டகத⁴ராய . க²லஹர்த்ரே . க²வர்ணகாய .
க³ந்த்ரே . கீ³தப்ரியாய . கே³யாய . க³யாவாஸினே . க³ணாஶ்ரயாய . கு³ணாதீதாய .
கோ³லக³தயே . கு³ச்ச²லாய . கு³ணிஸேவிதாய . க³தா³த⁴ராய . க³த³ஹராய .
கா³ங்கே³யவரதா³ய . ப்ரகி³னே . கி³ங்கி³லாய . க³டிலாய . கா³ந்தாய நம꞉ . 560

ௐ க³காராக்ஷரபா⁴ஸ்கராய நம꞉ . க்⁴ருʼணிமதே . கு⁴ர்கு⁴ராராவாய .
க⁴ண்டாஹஸ்தாய . க⁴டாகராய . க⁴னச்ச²ன்னாய . க⁴னக³தயே .
க⁴னவாஹனதர்பிதாய . ஙாந்தாய . ஙேஶாய . ஙகாராங்கா³ய .
சந்த்³ரகுங்குமவாஸிதாய . சந்த்³ராஶ்ரயாய . சந்த்³ரத⁴ராய .
அச்யுதாய . சம்பகஸன்னிபா⁴ய . சாமீகரப்ரபா⁴ய . சண்ட³பா⁴னவே .
சண்டே³ஶவல்லபா⁴ய . சஞ்சச்சகோரகோகேஷ்டாய நம꞉ . 580

ௐ சபலாய நம꞉ . சபலாஶ்ரயாய . சலத்பதாகாய . சண்டா³த்³ரயே .
சீவரைகத⁴ராய . அசராய . சித்கலாவர்தி⁴தாய . சிந்த்யாய .
சிந்தாத்⁴வம்ʼஸினே . சவர்ணவதே . ச²த்ரப்⁴ருʼதே . ச²லஹ்ருʼதே . ச²ந்த³ஸே .
ச்சு²ரிகாச்சி²ன்னவிக்³ரஹாய . ஜாம்பூ³னதா³ங்க³தா³ய . அஜாதாய . ஜினேந்த்³ராய .
ஜம்பு³வல்லபா⁴ய . ஜம்பா³ரயே . ஜங்கி³டாய நம꞉ . । 600 ।

ௐ ஜங்கி³னே நம꞉ . ஜனலோகதமோ(அ)பஹாய . ஜயகாரிணே . ஜக³த்³த⁴ர்த்ரே .
ஜராம்ருʼத்யுவினாஶனாய . ஜக³த்த்ராத்ரே . ஜக³த்³தா⁴த்ரே . ஜக³த்³த்⁴யேயாய .
ஜக³ன்னித⁴யே . ஜக³த்ஸாக்ஷிணே . ஜக³ச்சக்ஷுஷே . ஜக³ன்னாத²ப்ரியாய .
அஜிதாய . ஜகாராகாரமுகுடாய . ஜ²ஞ்ஜாச²ன்னாக்ருʼதயே . ஜ²டாய .
ஜி²ல்லீஶ்வராய . ஜ²காரேஶாய . ஜ²ஞ்ஜாங்கு³லிகராம்பு³ஜாய .
ஜ²ஞாக்ஷராஞ்சிதாய நம꞉ . 620

ௐ டங்காய நம꞉ . டிட்டிபா⁴ஸனஸம்ʼஸ்தி²தாய . டீத்காராய .
டங்கதா⁴ரிணே . ட²꞉ஸ்வரூபாய . ட²டா²தி⁴பாய . ட³ம்ப⁴ராய .
டா³மரவே . டி³ண்டி³னே . டா³மரீஶாய . ட³லாக்ருʼதயே . டா³கினீஸேவிதாய .
டா³டி⁴னே . ட³ட⁴கு³ல்பா²ங்கு³லிப்ரபா⁴ய . ணேஶப்ரியாய . ணவர்ணேஶாய .
ணகாரபத³பங்கஜாய . தாராதி⁴பேஶ்வராய . தத்²யாய .
தந்த்ரீவாத³னதத்பராய நம꞉ . 640

ௐ த்ரிபுரேஶாய நம꞉ . த்ரினேத்ரேஶாய . த்ரயீதனவே . அதோ⁴க்ஷஜாய . தாமாய .
தாமரஸேஷ்டாய . தமோஹர்த்ரே . தமோரிபவே . தந்த்³ராஹர்த்ரே . தமோரூபாய .
தபஸாம்ʼ ப²லதா³யகாய . துட்யாதி³கலனாகாந்தாய . தகாராக்ஷரபூ⁴ஷணாய .
ஸ்தா²ணவே . ஸ்த²லினே . ஸ்தி²தாய . நித்யாய . ஸ்த²விராய . ஸ்த²ண்டி³லாய .
ஸ்தி²ராய – ஸ்தூ²லாய நம꞉ . 660

ௐ த²காரஜானவே நம꞉ . அத்⁴யாத்மனே . தே³வனாயகனாயகாய . து³ர்ஜயாய .
து³꞉க²க்⁴னே . தா³த்ரே . தா³ரித்³ர்யச்சே²த³னாய . த³மினே . தௌ³ர்பா⁴க்³யஹர்த்ரே .
தே³வேந்த்³ராய . த்³வாத³ஶாராப்³ஜமத்⁴யகா³ய . த்³வாத³ஶாந்தைகவஸதயே .
த்³வாத³ஶாத்மனே . தி³வஸ்பதயே . து³ர்க³மாய . தை³த்யஶமனாய . தூ³ரகா³ய .
து³ரதிக்ரமாய . து³ர்த்⁴யேயாய . து³ஷ்டவம்ʼஶக்⁴னாய நம꞉ . 680

ௐ த³யானாதா²ய நம꞉ . த³யாகுலாய . தா³மோத³ராய . தீ³தி⁴திமதே .
த³காராக்ஷரமாத்ருʼகாய . த⁴ர்மப³ந்த⁴வே . த⁴ர்மனித⁴யே . த⁴ர்மராஜாய .
த⁴னப்ரதா³ய . த⁴னதே³ஷ்டாய . த⁴னாத்⁴யக்ஷாய . த⁴ராத³ர்ஶாய .
து⁴ரந்த⁴ராய . தூ⁴ர்ஜடீக்ஷணவாஸினே . த⁴ர்மக்ஷேத்ராய . த⁴ராதி⁴பாய .
தா⁴ராத⁴ராய . து⁴ரீணாய . த⁴ர்மாத்மனே . த⁴ர்மவத்ஸலாய நம꞉ . । 700 ।

ௐ த⁴ராப்⁴ருʼத்³வல்லபா⁴ய நம꞉ . த⁴ர்மிணே . த⁴காராக்ஷரபூ⁴ஷணாய .
நர்மப்ரியாய . நந்தி³ருத்³ராய . நேத்ரே . நீதிப்ரியாய . நயினே .
நலினீவல்லபா⁴ய . நுன்னாய . நாட்யக்ருʼதே . நாட்யவர்த⁴னாய . நரனாதா²ய .
ந்ருʼபஸ்துத்யாய . நபோ⁴கா³மினே . நம꞉ப்ரியாய . நமோ(அ)ந்தாய . நமிதாராதயே .
நரனாராயணாஶ்ரயாய . நாராயணாய நம꞉ . 720

ௐ நீலருசயே நம꞉ . நம்ராங்கா³ய . நீலலோஹிதாய . நாத³ரூபாய . நாத³மயாய .
நாத³பி³ந்து³ஸ்வரூபகாய . நாதா²ய . நாக³பதயே . நாகா³ய . நக³ராஜாஶ்ரிதாய .
நகா³ய . நாகஸ்தி²தாய . அனேகவபுஷே . நகாராக்ஷரமாத்ருʼகாய .
பத்³மாஶ்ரயாய . பரஸ்மை ஜ்யோதிஷே . பீவராம்ʼஸாய . புடேஶ்வராய .
ப்ரீதிப்ரியாய . ப்ரேமகராய நம꞉ . 740

ௐ ப்ரணதார்திப⁴யாபஹாய நம꞉ . பரத்ராத்ரே . புரத்⁴வம்ʼஸினே . புராரயே .
புரஸம்ʼஸ்தி²தாய . பூர்ணானந்த³மயாய . பூர்ணதேஜஸே . பூர்ணேஶ்வரீஶ்வராய .
படோலவர்ணாய . படிம்னே . பாடலேஶாய . பராத்மவதே . பரமேஶவபுஷே .
ப்ராம்ʼஶவே . ப்ரமத்தாய . ப்ரணதேஷ்டதா³ய . அபாரபாரதா³ய . பீனாய .
பீதாம்ப³ரப்ரியாய . பவயே நம꞉ . 760

ௐ பாசனாய நம꞉ . பிசுலாய . ப்லுஷ்டாய . ப்ரமதா³ஜனஸௌக்²யதா³ய .
ப்ரமோதி³னே . ப்ரதிபக்ஷக்⁴னாய . பகாராக்ஷரமாத்ருʼகாய . போ⁴கா³பவர்க³ஸ்ய
ப²லாய . ப²லினீஶாய . ப²லாத்மகாய . பு²ல்லத³ம்போ⁴ஜமத்⁴யஸ்தா²ய .
பு²ல்லத³ம்போ⁴ஜதா⁴ரகாய . ஸ்பு²டஜ்ஜ்யோதிஷே – த்³யோதயே . ஸ்பு²டாகாராய .
ஸ்ப²டிகாசலசாரகாய . ஸ்பூ²ர்ஜத்கிரணமாலினே . ப²காராக்ஷரபார்ஶ்வகாய .
பா³லாய . ப³லப்ரியாய . பா³ந்தாய நம꞉ . 780

ௐ பி³லத்⁴வாந்தஹராய நம꞉ . ப³லினே . பா³லாத³யே . ப³ர்ப³ரத்⁴வம்ʼஸினே .
ப³ப்³போ³லாம்ருʼதபானகாய . பு³தா⁴ய . ப்³ருʼஹஸ்பதயே . வ்ருʼக்ஷாய .
ப்³ருʼஹத³ஶ்வாய . ப்³ருʼஹத்³க³தயே . ப³ப்ருʼஷ்டா²ய . பீ⁴மரூபாய . பா⁴மயாய .
பே⁴ஶ்வரப்ரியாய . ப⁴கா³ய . ப்⁴ருʼக³வே . ப்⁴ருʼகு³ஸ்தா²யினே . பா⁴ர்க³வாய .
கவிஶேக²ராய . பா⁴க்³யதா³ய நம꞉ . । 800 ।

ௐ பா⁴னுதீ³ப்தாங்கா³ய நம꞉ . ப⁴னாப⁴யே . ப⁴மாத்ருʼகாய . மஹாகாலாய .
மஹாத்⁴யக்ஷாய . மஹானாதா³ய . மஹாமதயே . மஹோஜ்ஜ்வலாய . மனோஹாரிணே .
மனோகா³மினே . மனோப⁴வாய . மானதா³ய . மல்லக்⁴னே . மல்லாய .
மேருமந்த³ரமந்தி³ராய . மந்தா³ரமாலாப⁴ரணாய . மானநீயாய . மனோமயாய .
மோதி³தாய . மதி³ராஹாராய நம꞉ . 820

ௐ மார்தண்டா³ய நம꞉ . முண்ட³முண்டி³தாய . மஹாவராஹாய . மீனேஶாய . மேஷகா³ய .
மிது²னேஷ்டதா³ய . மதா³லஸாய . அமரஸ்துத்யாய . முராரிவரதா³ய . மனவே .
மாத⁴வாய . மேதி³னீஶாய . மது⁴கைடப⁴னாஶனாய . மால்யவதே . மேக⁴னாய .
மாராய . மேதா⁴வினே . முஸலாயுதா⁴ய . முகுந்தா³ய . முரரீஶானாய நம꞉ . 840

ௐ மராலப²லதா³ய நம꞉ . மதா³ய . மோத³னாய மத³னாய . மோத³காஹாராய .
மகாராக்ஷரமாத்ருʼகாய . யஜ்வனே . யஜ்ஞேஶ்வராய . யாந்தாய . யோகி³னாம்ʼ
ஹ்ருʼத³யஸ்தி²தாய . யாத்ரிகாய . யஜ்ஞப²லதா³ய . யாயினே . யாமலனாயகாய .
யோக³னித்³ராப்ரியாய . யோக³காரணாய . யோகி³வத்ஸலாய . யஷ்டிதா⁴ரிணே .
யந்த்ரேஶாய . யோனிமண்ட³லமத்⁴யகா³ய . யுயுத்ஸுஜயதா³ய நம꞉ . 860

ௐ யோத்³த்⁴ரே நம꞉ . யுக³த⁴ர்மானுவர்தகாய . யோகி³னீசக்ரமத்⁴யஸ்தா²ய .
யுக³லேஶ்வரபூஜிதாய . யாந்தாய . யக்ஷைகதிலகாய . யகாராக்ஷரபூ⁴ஷணாய .
ராமாய . ரமணஶீலாய . ரத்னபா⁴னவே . உருப்ரியாய . ரத்னமௌலினே .
ரத்னதுங்கா³ய . ரத்னபீடா²ந்தரஸ்தி²தாய . ரத்னாம்ʼஶுமாலினே . ரத்னாட்⁴யாய .
ரத்னகங்கணனூபுராய . ரத்னாங்க³த³லஸத்³பா³ஹவே . ரத்னபாது³காமண்டி³தாய .
ரோஹிணீஶாஶ்ரயாய நம꞉ . 880

ௐ ரக்ஷாகராய நம꞉ . ராத்ரிஞ்சராந்தகாய . ரகாராக்ஷரரூபாய .
லஜ்ஜாபீ³ஜாஶ்ரிதாய . லவாய . லக்ஷ்மீபா⁴னவே . லதாவாஸினே . லஸத்காந்தயே .
லோகப்⁴ருʼதே . லோகாந்தகஹராய . லாமாவல்லபா⁴ய . லோமஶாய . அலிகா³ய .
லிங்கே³ஶ்வராய . லிங்க³னாதா³ய . லீலாகாரிணே . லலம்பு³ஸாய . லக்ஷ்மீவதே .
லோகவித்⁴வம்ʼஸினே . லகாராக்ஷரபூ⁴ஷணாய நம꞉ . । 900 ।

ௐ வாமனாய நம꞉ . வீரவீரேந்த்³ராய . வாசாலாய . வாக்பதிப்ரியாய .
வாசாமகோ³சராய . வாந்தாய . வீணாவேணுத⁴ராய . வனாய . வாக்³ப⁴வாய .
வாலிஶத்⁴வம்ʼஸினே . வித்³யானாயகனாயகாய . வகாரமாத்ருʼகாமௌலயே .
ஶாம்ப⁴வேஷ்டப்ரதா³ய . ஶுகாய . ஶஶினே . ஶோபா⁴கராய . ஶாந்தாய .
ஶாந்திக்ருʼதே . ஶமனப்ரியாய . ஶுப⁴ங்கராய நம꞉ . 920

ௐ ஶுக்லவஸ்த்ராய நம꞉ . ஶ்ரீபதயே . ஶ்ரீயுதாய . ஶ்ருதாய .
ஶ்ருதிக³ம்யாய . ஶரத்³பீ³ஜமண்டி³தாய . ஶிஷ்டஸேவிதாய . ஶிஷ்டாசாராய .
ஶுபா⁴சாராய . ஶேஷாய . ஶேவாலதாட³னாய . ஶிபிவிஷ்டாய . ஶிப³யே .
ஶுக்ரஸேவ்யாய . ஶாக்ஷரமாத்ருʼகாய . ஷடா³னனாய . ஷட்கரகாய .
ஷோட³ஶஸ்வரபூ⁴ஷிதாய . ஷட்பத³ஸ்வனஸந்தோஷினே . ஷடா³ம்னாயப்ரவர்தகாய நம꞉ . 940

ௐ ஷட்³ரஸாஸ்வாத³ஸந்துஷ்டாய நம꞉ . ஷகாராக்ஷரமாத்ருʼகாய . ஸூர்யபா⁴னவே .
ஸூரபா⁴னவே . ஸூரிபா⁴னவே . ஸுகா²கராய . ஸமஸ்ததை³த்யவம்ʼஶக்⁴னாய .
ஸமஸ்தஸுரஸேவிதாய . ஸமஸ்தஸாத⁴கேஶானாய . ஸமஸ்தகுலஶேக²ராய .
ஸுரஸூர்யாய . ஸுதா⁴ஸூர்யாய . ஸ்வ꞉ஸூர்யாய . ஸாக்ஷரேஶ்வராய . ஹரித்ஸூர்யாய .
ஹரித்³பா⁴னவே . ஹவிர்பு⁴ஜே . ஹவ்யவாஹனாய . ஹாலாஸூர்யாய . ஹோமஸூர்யாய நம꞉ . 960

ௐ ஹுதஸூர்யாய நம꞉ . ஹரீஶ்வராய . ஹ்ராம்பீ³ஜஸூர்யாய . ஹ்ரீம்ʼஸூர்யாய .
ஹகாராக்ஷரமாத்ருʼகாய . ளம்பீ³ஜமண்டி³தாய . ஸூர்யாய . க்ஷோணீஸூர்யாய .
க்ஷமாபதயே . க்ஷுத்ஸூர்யாய . க்ஷாந்தஸூர்யாய . ளங்க்ஷ꞉ஸூர்யாய .
ஸதா³ஶிவாய . அகாரஸூர்யாய . க்ஷ꞉ஸூர்யாய . ஸர்வஸூர்யாய . க்ருʼபானித⁴யே .
பூ⁴꞉ஸூர்யாய . பு⁴வ꞉ஸூர்யாய . ஸ்வ꞉ஸூர்யாய நம꞉ . 980

ௐ ஸூர்யனாயகாய நம꞉ . க்³ரஹஸூர்யாய . ருʼக்ஷஸூர்யாய . லக்³னஸூர்யாய .
மஹேஶ்வராய . ராஶிஸூர்யாய . யோக³ஸூர்யாய . மந்த்ரஸூர்யாய . மனூத்தமாய .
தத்த்வஸூர்யாய . பராஸூர்யாய . விஷ்ணுஸூர்யாய . ப்ரதாபவதே . ருத்³ரஸூர்யாய .
ப்³ரஹ்மஸூர்யாய . வீரஸூர்யாய . வரோத்தமாய . த⁴ர்மஸூர்யாய . கர்மஸூர்யாய .
விஶ்வஸூர்யாய நம꞉ . வினாயகாய நம꞉ .। 1001 ।

.. இதி ஶ்ரீருத்³ரயாமலே தந்த்ரே ஶ்ரீதே³வீரஹஸ்யே
ஸூர்யஸஹஸ்ரனாமாவலி꞉ ஸமாப்தா .

Also Read 1000 Names of Sri Surya Stotram 2:

1000 Names of Sri Surya Sahasranamavali 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil