1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Sri Vagvadini | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Vagvadini Sahasranamastotram Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീവാഗ്വാദിനിസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥
ഓം ശ്രീഗണേശായ നമഃ ।
ബ്രഹ്മോവാച –
നന്ദികേശ്വര സര്‍വജ്ഞ ഭക്താനുഗ്രഹകാരക ।
ഋദ്ധിസിദ്ധിപ്രദം നൄണാം സര്‍വദോഷനിഷൂദനം ॥ 1 ॥

സര്‍വസിദ്ധികരം പുണ്യം സര്‍വകാമാര്‍ഥസാധനം ।
ആധിവ്യാധിഹരം കേന കേന വാ മൃത്യുനാശനം ।
വക്തുമര്‍ഹസി ദേവേശ നന്ദികേശ സുരോത്തമ ॥ 2 ॥

ശ്രീനന്ദികേശ്വരോവാച –
ശൃണു ബ്രഹ്മന്‍പ്രവക്ഷ്യാമി ഗുപ്താദ്ഗുപ്തതരം മഹത് ।
സര്‍വഭക്തഹിതാര്‍ഥായ കഥിതാ കമലാസന ॥ 3 ॥

സമസ്തകലഹധ്വംസീ ലോകസ്യ ലോകവല്ലഭ ।
ജലജാസ്സ്ഥലജാശ്ചൈവ വനജാ വ്യോമജാസ്തഥാ ॥ 4 ॥

കൃത്രിമാ ദോഷജാശ്ചാപി ഭ്രാന്തഭ്രാന്തിവിനാശനം ।
അപസ്മാരഗ്രഹോന്‍മാദജനോന്‍മത്തപിശാചകാഃ ॥ 5 ॥

ദുഃഖപ്രണാശനം നിത്യം സുഖം സമ്പ്രാപ്യതേ വിധേ ।
ഇദം സ്തോത്രം ന ജാനന്തി വാഗ്ദേവീസ്മരണേ യദി ॥ 6 ॥

ന സ സിദ്ധിമവാപ്നോതി വര്‍ഷകോടിശതൈരപി ।
സര്‍വം സരസ്വതീനാംനാം സദാശിവഋഷിഃ സ്മൃതഃ ॥ 7 ॥

ഛന്ദോഽനുഷ്ടുപ് തഥാ ബീജം വാഗ്ഭവം ശക്തി കീലകം ।
രകാരം സര്‍വകാമാര്‍ഥം വിനിയോഗഃ പ്രകീര്‍തിതാഃ ॥ 8 ॥

അഥ ധ്യാനം –
ശുഭ്രാം സ്വച്ഛവിലേപമാല്യവസനാം ശീതാംശുഖണ്ഡോജ്ജ്വലാം
വ്യാഖ്യാമക്ഷഗുണം സുധാബ്ജകലശം വിദ്യാം ച ഹസ്താംബുജൈഃ ।
വിഭ്രാണാം കമലാസനാം കുചനതാം വാഗ്ദേവതാം സുസ്മിതാം
വാഗ്ദേവീം വിഭവപ്രദാം ത്രിനയനാം സൌഭാഗ്യസമ്പത്കരീം ॥

ഓം ശ്രീവാഗ്വാദിനീ വാണീ വാഗീശ്വരീ സരസ്വതീ ।
വാചാ വാചാമതീ വാക്യാ വാഗ്ദേവീ ബാലസുന്ദരീ ॥ 1 ॥

വചസാ വാചയിഷ്യാ ച വല്ലഭാ വിഷ്ണുവല്ലഭാ ।
ബാലരൂപാ സതീ വൃദ്ധാ വനമാലീ വനേശ്വരീ ॥ 2 ॥

വലിധ്വംസപ്രിയാ വേദാ വരദാ വരവര്‍ധിനീ ।
ബ്രാഹ്മീ സരസ്വതീ വിദ്യാ ബ്രഹ്മാണ്ഡജ്ഞാനഗോചരീ ॥ 3 ॥

ബ്രഹ്മനാഡീ ബ്രഹ്മജ്ഞാനീ വ്രതി വ്രതപ്രിയാ വ്രതാ ।
ബ്രഹ്മചാരീ ബുദ്ധിരൂപീ ബുദ്ധിദാ ബുദ്ധിദാപകാ ॥ 4 ॥

ബുദ്ധിഃ പ്രജ്ഞാ ബുദ്ധിമതീ ബുദ്ധിശ്രീ ബുദ്ധിവര്‍ധിനീ ।
വാരാഹീ വാരുണീ വ്യക്താ വേണുഹസ്താ ബലീയസീ ॥ 5 ॥

വാമമാര്‍ഗരതാ ദേവീ വാമാചാരരസപ്രിയാ ।
വാമസ്ത്ഥാ വാമരൂപാ ച വര്‍ധിനീ വാമലോചനാ ॥ 6 ॥

വിശ്വവ്യാപീ വിശ്വരൂപാ വിശ്വസ്ഥാ വിശ്വമോഹിനീ ।
വിന്ധ്യസ്ഥാ വിന്ധ്യനിലയാ വിന്ദുദാ വിന്ദുവാസിനീ ॥ 7 ॥

വക്ത്രസ്ഥാ വക്രരൂപാ ച വിജ്ഞാനജ്ഞാനദായിനീ ।
വിഘ്നഹര്‍ത്രീ വിഘ്നദാത്രീ വിഘ്നരാജസ്യ വല്ലഭാ ॥ 8 ॥

വാസുദേവപ്രിയാ ദേവീ വേണുദത്തബലപ്രദാ ।
ബലഭദ്രസ്യ വരദാ ബലിരാജപ്രപൂജിതാ ॥ 9 ॥

വാക്യം വാചമതീ ബ്രാഹ്മീ വാഗ്ഭവാനീ വിധായികാ ।
വായുരൂപാ ച വാഗീശാ വേഗസ്ഥാ വേഗചാരിണീ ॥ 10 ॥

ബ്രഹ്മമൂര്‍തിര്‍വാങ്മയീ ച വാര്‍താജ്ഞാ വങ്മയേശ്വരീ ।
ബന്ധമോക്ഷപ്രദാ ദേവീ ബ്രഹ്മനാദസ്വരൂപിണീ ॥ 11 ॥

വസുന്ധരാസ്ഥിതാ ദേവീ വസുധാരസ്വരൂപിണീ ।
വര്‍ഗരൂപാ വേഗധാത്രീ വനമാലാവിഭൂഷണാ ॥ 12 ॥

വാഗ്ദേവേശ്വരകണ്ഠസ്ഥാ വൈദ്യാ വിബുധവന്ദിതാ ।
വിദ്യുത്പ്രഭാ വിന്ദുമതീ വാഞ്ഛിതാ വീരവന്ദിതാ ॥ 13 ॥

വഹ്നിജ്വാലാ വഹ്നിമുഖീ വിശ്വവ്യാപീ വിശാലദാ ।
വിദ്യാരൂപാ ച ശ്രീവിദ്യാ വിദ്യാധരപ്രപൂജിതാ ॥ 14 ॥

വിദ്യാസ്ഥാ വിദ്യയാ ദേവീ വിദ്യാദേവീ വിഷപ്രഹാ ।
വിഷഘ്നീ വിഷദോഷഘ്നീ വൃക്ഷമൂലപ്രതിഷ്ഠിതാ ॥ 15 ॥

വൃക്ഷരൂപീ ച വൃക്ഷേശീ വൃക്ഷഫലപ്രദായകാ ।
വിവിധൌഷധസമ്പന്നാ വിവിധോത്പാതനാശിനീ ॥ 16 ॥

വിധിജ്ഞാ വിവിധാകാരാ വിശ്വഗര്‍ഭാ വനേശ്വരീ ।
വിശ്വേശ്വരീ വിശ്വയോനീര്‍വിശ്വമാതാ വിധിപ്രിയാ ॥ 17 ॥

വിഭൂതിരൂപാ വൈഭൂതീ വംശീ വംശീധരപ്രിയാ ।
വിശാലലോചനാ ദേവീ വിത്തദാ ച വരാനനാ ॥ 18 ॥

വായുമണ്ഡലസംസ്ഥാ ച വഹ്നിമണ്ഡലസംസ്ഥിതാ ।
ഗങ്ഗാദേവീ ച ഗങ്ഗാ ച ഗുണാദാത്രീ ഗുണാത്മികാ ॥ 19 ॥

ഗുണാശ്രയാ ഗുണവതീ ഗുണശീലസമന്വിതാ ।
ഗര്‍ഭപ്രദാ ഗര്‍ഭദാത്രീ ഗര്‍ഭരക്ഷാപ്രദായിനീ ॥ 20 ॥

ഗീരൂപാ ഗീഷ്മതീ ഗീതാ ഗീതജ്ഞാ ഗീതവല്ലഭാ ।
ഗിരിധാരീപ്രിയാ ദേവീ ഗിരിരാജസുതാ സതീ ॥ 21 ॥

ഗതിദാ ഗര്‍ഭദാ ഗര്‍ഭാ ഗണപൂജാ ഗണേശ്വരീ ।
ഗംഭീരാ ഗഹനാ ഗുഹ്യാ ഗന്ധര്‍വഗണസേവിതാ ॥ 22 ॥

ഗുഹ്യേശ്വരീ ഗുഹ്യകാലീ ഗുപ്തമാര്‍ഗപ്രദായിനീ ।
ഗുരുമൂര്‍തിര്‍ഗുരുസ്ഥാ ച ഗോചരാ ഗോചരപ്രദാ ॥ 23 ॥

ഗോപിനീ ഗോപികാ ഗൌരീ ഗോപാലജ്ഞാനതത്പരാ ।
ഗോരൂപാ ഗോമതീദേവീ ഗോവര്‍ധനധരപ്രിയാ ॥ 24 ॥

ഗുണദാത്രീ ഗുണശീലാ ഗുണരൂപാ ഗുണേശ്വരീ ।
ഗായത്രീരൂപാ ഗാന്ധാരീ ഗങ്ഗാധരപ്രിയാ തഥാ ॥ 25 ॥

ഗിരികന്യാ ഗിരിസ്ഥാ ച ഗൂഢരൂപാ ഗൃഹസ്ഥിതാ ।
ഗൃഹക്ലേശവിധ്വംസിനീ ഗൃഹേ കലഹഭഞ്ജനീ ॥ 26 ॥

ഗഗനാഡീ ഗര്‍ഭജ്യോതിര്‍ഗഗനാകാരശോഭിതാ ।
ഗമസാഗമസ്വരൂപാ ച ഗരുഡാസനവല്ലഭാ ॥ 27 ॥

ഗന്ധരൂപാ ഗന്ധരൂപീ ഗലസ്ഥാ ഗലഗോചരാ ।
ഗജേന്ദ്രഗാമിനീദേവീ ഗ്രഹനക്ഷത്രവന്ദിതാ ॥ 28 ॥

ഗോപകന്യാ ഗോകുലേശീ ഗോപീചന്ദനലേപിതാ ।
ദയാവതീ ദുഃഖഹന്ത്രീ ദുഷ്ടദാരിദ്ര്യനാശിനീ ॥ 29 ॥

ദിവ്യദേഹാ ദിവ്യമുഖീ ദിവ്യചന്ദനലേപിതാ ।
ദിവ്യവസ്ത്രപരീധാനാ ദംഭലോഭവിവര്‍ജിതാ ॥ 30 ॥

ദാതാ ദാമോദരപ്രീതാ ദാമോദരപരായണാ ।
ദനുജേന്ദ്രവിനാശീ ച ദാനവാഗണസേവിതാ ॥ 31 ॥

ദുഷ്കൃതഘ്നീ ദൂരഗാമീ ദുര്‍മതി-ദുഃഖനാശിനീ ।
ദാവാഗ്നിരൂപിണീദേവീ ദശഗ്രീവവരപദാ ॥ 32 ॥

ദയാനദീ ദയാശീലാ ദാനശീലാ ച ദര്‍ശിനീ ।
ദൃഢദേവീ ദൃഢദൃഷ്ടീ ദുഗ്ഘപ്രപാനതത്പരാ ॥ 33 ॥

ദുഗ്ധവര്‍ണാ ദുഗ്ധപ്രിയാ ദധിദുഗ്ധപ്രദായകാ ।
ദേവകീ ദേവമാതാ ച ദേവേശീ ദേവപൂജിതാ ॥ 34 ॥

ദേവീമൂര്‍തിര്‍ദയാമൂര്‍തിര്‍ദോഷഹാ ദോഷനാശിനീ ।
ദോഷഘ്നീ ദോഷദമനീ ദോലാചലപ്രതിഷ്ഠിതാ ॥ 35 ॥

ദൈന്യഹാ ദൈത്യഹന്ത്രീ ച ദേവാരിഗണമര്‍ദിനീ ।
ദംഭകൃത് ദംഭനാശീ ച ദാഡിമീപുഷ്പവല്ലഭാ ॥ 36 ॥

ദശനാ ദാഡിമാകാരാ ദാഡിമീകുസുമപ്രഭാ ।
ദാസീവരപ്രദാ ദീക്ഷാ ദീക്ഷിതാ ദീക്ഷിതേശ്വരീ ॥ 37 ॥

ദിലീപരാജബലദാ ദിനരാത്രിസ്വരൂപിണീ ।
ദിഗംബരീ ദീപ്തതേജാ ഡമരൂഭുജധാരിണീ ॥ 38 ॥

ദ്രവ്യരൂപീ ദ്രവ്യകരീ ദശരഥവരപ്രദാ ।
ഈശ്വരീ ഈശ്വരഭാര്യാ ച ഇന്ദ്രിയരൂപസംസ്ഥിതാ ॥ 39 ॥

ഇന്ദ്രപൂജ്യാ ഇന്ദ്രമാതാ ഈപ്സിത്വഫലദയകാ ।
ഇന്ദ്രാണീ ഇങ്ഗിതജ്ഞാ ച ഈശാനീ ഈശ്വരപ്രിയാ ॥ 40 ॥

ഇഷ്ടമൂര്‍തീ ഇഹൈവസ്ഥാ ഇച്ഛാരൂപാ ഇഹേശ്വരീ ।
ഇച്ഛാശക്തിരീശ്വരസ്ഥാ ഇല്വദൈത്യനിഷൂദിനീ ॥ 41 ॥

ഇതിഹാസാദിശാസ്ത്രജ്ഞാ ഇച്ഛാചാരീസ്വരൂപിണീ ।
ഈകാരാക്ഷരരൂപാ ച ഇന്ദ്രിയവരവര്‍ധിനീ ॥ 42 ॥

ഇദ്രലോകനിവാസിനാം ഈപ്സിതാര്‍ഥപ്രദായിനീ ।
നാരീ നാരായണപ്രീതാ നാരസിംഹീ നരേശ്വരീ ॥ 43 ॥

നര്‍മദാ നന്ദിനീരൂപാ നര്‍തകീ നഗനന്ദിനീ ।
നാരായണപ്രിയാ നിത്യം നാനാവിദ്യാപ്രദായിനീ ॥ 44 ॥

നാനാശാസ്ത്രധരീദേവീ നാനാപുഷ്പസുശോഭിതാ ।
നയനത്രയരൂപാ ച നൃത്യനാഥസ്യ വല്ലഭാ ॥ 45 ॥

നദീരൂപാ നൃത്യരൂപാ നാഗരീ നഗരേശ്വരീ ।
നാനാര്‍ഥദാതാ നലിനീ നാരദാദിപ്രപൂജിതാ ॥ 46 ॥

നതാരംഭേശ്വരീദേവീ നീതിജ്ഞാ ച നിരഞ്ജനീ ।
നിത്യസിംഹാസനസ്ഥാ ച നിത്യകല്യാണകാരിണീ ॥ 47 ॥

നിത്യാനന്ദകരീ ദേവീ നിത്യസിദ്ധിപ്രദായകാ ।
നേത്രപദ്മദലാകാരാ നേത്രത്രയസ്വരൂപിണീ ॥ 48 ॥

നൌമീദേവീനാമമാത്രാ നകാരാക്ഷരരൂപിണീ ।
നന്ദാ നിദ്രാ മഹാനിദ്രാ നൂപുരപദശോഭിതാ ॥ 49 ॥

നാടകീ നാടകാധ്യക്ഷാ നരാനന്ദപ്രദായികാ ।
നാനാഭരണസന്തുഷ്ടാനാനാരത്നവിഭൂഷണാ ॥ 50 ॥

നരകനാശിനീദേവീ നാഗാന്തകസ്ഥിതാ പ്രിയാ ।
നീതിവിദ്യാപ്രദാ ദേവീ ന്യായശാസ്ത്രവിശാരദീ ॥ 51 ॥

നരലോകഗതാദേവീ നരകാസുരനാശിനീ ।
അനന്തശക്തിരൂപാ ച നൈമിത്തികപ്രപൂജിതാ ॥ 52 ॥

നാനാശസ്ത്രധരാദേവീ നാരബിന്ദുസ്വരൂപിണീ ।
നക്ഷത്രരൂപാ നന്ദിതാ നഗസ്ഥാ നഗനന്ദിനീ ॥ 53 ॥

സാരദാ സരിതാരൂപാ സത്യഭാമാ സുരേശ്വരീ ।
സര്‍വാനന്ദകരീദേവീ സര്‍വാഭരണഭൂഷിതാ ॥ 54 ॥

സര്‍വവിദ്യാധരാദേവീ സര്‍വശാസ്ത്രസ്വരൂപിണീ ।
സര്‍വമങ്ഗലദാത്രീ ച സര്‍വകല്യാണകാരിണീ ॥ 55 ॥

സര്‍വജ്ഞാ സര്‍വഭാഗ്യം ച സര്‍വസന്തുഷ്ടിദായകാ ।
സര്‍വഭാരധരാദേവീ സര്‍വദേശനിവാസിനീ ॥ 56 ॥

സര്‍വദേവപ്രിയാദേവീ സര്‍വദേവപ്രപൂജിതാ ।
സര്‍വദോഷഹരാദേവീ സര്‍വപാതകനാശിനീ ॥ 57 ॥

സര്‍വസംസാരസംരാജ്ഞീ സര്‍വസങ്കഷ്ടനാശിനീ । സര്‍വസംസാരസാരാണി
സര്‍വകലഹവിധ്വംസീ സര്‍വവിദ്യാധിദേവതാ ॥ 58 ॥

സര്‍വമോഹനകാരീ ച സര്‍വമന്ത്രപ്രസിദ്ധിദാ ।
സര്‍വതന്ത്രാത്മികാദേവീ സര്‍വയന്ത്രാധിദേവതാ ॥ 59 ॥

സര്‍വമണ്ഡലസംസ്ഥാ ച സര്‍വമായാവിമോഹിനീ ।
സര്‍വഹൃദയവാസിന്യോ സര്‍വമാത്മസ്വരൂപിണീ ॥ 60 ॥

സര്‍വകാരണകാരീ ച സര്‍വശാന്തസ്വരൂപിണീ ।
സര്‍വസിദ്ധികരസ്ഥാ ച സര്‍വവാക്യസ്വരൂപിണീ ॥ 61 ॥

സര്‍വാധാരാ നിരാധാരാ സര്‍വാങ്ഗസുന്ദരീ സതീ ।
സര്‍വവേദമയീദേവീ സര്‍വശബ്ദസ്വരൂപിണീ ॥ 62 ॥

സര്‍വബ്രഹ്മാണ്ഡവ്യാപ്താ ച സര്‍വബ്രഹ്മാണ്ഡവാസിനീ ।
സര്‍വാചാരരതാ സാധ്വീ സര്‍വബീജസ്വരൂപിണീ ॥ 63 ॥

സര്‍വോന്‍മാദവികാരഘ്നീ സര്‍വകല്‍മഷനാശിനീ ।
സര്‍വദേഹഗതാദേവീ സര്‍വയോഗേശ്വരീ പരാ ॥ 64 ॥

സര്‍വകണ്ഠസ്ഥിതാ നിത്യം സര്‍വഗര്‍ഭാസുരക്ഷകാ ।
സര്‍വഭാവാ പ്രഭാവാദ്യാ സര്‍വലക്ഷ്മീപ്രദായികാ ॥ 65 ॥

സര്‍വൈശ്വര്യപ്രദാ ദേവീ സര്‍വവായുസ്വരൂപിണീ ।
സുരലോകഗതാ ദേവീ സര്‍വയോഗേശ്വരീ പരാ ॥ 66 ॥

സര്‍വകണ്ഠസ്ഥിതാ നിത്യം സുരാസുരവരപ്രദാ ।
സൂര്യകോടിപ്രതീകാശാ സൂര്യമണ്ഡലസംസ്ഥിതാ ॥ 67 ॥

ശൂന്യമണ്ഡലസംസ്ഥാ ച സാത്ത്വികീ സത്യദാ തഥാ ।
സരിതാ സരിതാശ്രേഷ്ഠാ സദാചാരസുശോഭിതാ ॥ 68 ॥

സാകിനീ സാംയരൂപാ ച സാധ്വീ സാധുജനാശ്രയാ ।
സിദ്ധിദാ സിദ്ധിരൂപാ ച സിദ്ധിസ്സിദ്ധിവിവര്‍ധിനീ ॥ 69 ॥

ശ്രിതകല്യാണദാദേവീ സര്‍വമോഹാധിദേവതാ ।
സിദ്ധേശ്വരീ ച സിദ്ധാത്മാ സര്‍വമേധാവിവര്‍ധിനീ ॥ 70 ॥

ശക്തിരൂപാ ച ശക്തേശീ ശ്യാമാ കഷ്ടനിഷൂദിനീ ।
സര്‍വഭക്ഷാ ശങ്ഖിനീ ച സരസാഗതകാരിണീ ॥ 71 ॥

സര്‍വപ്രണവരൂപാ ച സര്‍വ അക്ഷരരൂപിണീ ।
സുഖദാ സൌഖ്യദാ ഭോഗാ സര്‍വവിഘ്നവിദാരിണീ ॥ 72 ॥

സന്താപഹാ സര്‍വബീജാ സാവിത്രീ സുരസുന്ദരീ ।
ശ്രീരൂപാ ശ്രീകരീ ശ്രീശ്ച ശിശിരാചലവാസിനീ ॥ 73 ॥

ശൈലപുത്രീ ശൈലധാത്രീ ശരണാഗതവല്ലഭാ ।
രത്നേശ്വരീ രത്നപ്രദാ രത്നമന്ദിരവാസിനീ ॥ 74 ॥

രത്നമാലാവിചിത്രാങ്ഗീ രത്നസിംഹാസനസ്ഥിതാ ।
രസധാരാരസരതാ രസജ്ഞാ രസവല്ലഭാ ॥ 75 ॥

രസഭോക്ത്രീ രസരൂപാ ഷഡ്രസജ്ഞാ രസേശ്വരീ ।
രസേന്ദ്രഭൂഷണാ നിത്യം രതിരൂപാ രതിപ്രദാ ॥ 76 ॥

രാജേശ്വരീ രാകിണീ ച രാവണാവരദായകാ । ദശാസ്യവരദായകാ
രാമകാന്താ രാമപ്രിയാ രാമചന്ദ്രസ്യ വല്ലഭാ ॥ 77 ॥

രാക്ഷസഘ്നീ രാജമാതാ രാധാ രുദ്രേശ്വരീ നിശാ ।
രുക്മിണീ രമണീ രാമാ രാജ്യഭുഗ്രാജ്യദായകാ ॥ 78 ॥

രക്താംബരധരാദേവീ രകാരാക്ഷരരൂപിണീ ।
രാസിസ്ഥാ രാമവരദാ രാജ്യദാ രാജ്യമണ്ഡിതാ ॥ 79 ॥

രോഗഹാ ലോഭഹാ ലോലാ ലലിതാ ലലിതേശ്വരീ ।
തന്ത്രിണീ തന്ത്രരൂപാ ച തത്ത്വീ തത്ത്വസ്വരൂപിണീ ॥ 80 ॥

തപസാ താപസീ താരാ തരുണാനങ്ഗരൂപിണീ ।
തത്ത്വജ്ഞാ തത്ത്വനിലയാ തത്ത്വാലയനിവാസിനീ ॥ 81 ॥

തമോഗുണപ്രദാദേവീ താരിണീ തന്ത്രദായികാ ।
തകാരാക്ഷരരൂപാ ച താരകാഭയഭഞ്ജനീ ॥ 82 ॥

തീര്‍ഥരൂപാ തീര്‍ഥസംസ്ഥാ തീര്‍ഥകോടിഫലപ്രദാ ।
തീര്‍ഥമാതാ തീര്‍ഥജ്യേഷ്ഠാ തരങ്ഗതീര്‍ഥദായകാ ॥ 83 ॥

ത്രൈലോക്യജനനീദേവീ ത്രൈലോക്യഭയഭഞ്ജനീ ।
തുലസീ തോതലാ തീര്‍ഥാ ത്രിപുരാ ത്രിപുരേശ്വരീ ॥ 84 ॥

ത്രൈലോക്യപാലകധ്വംസീ ത്രിവര്‍ഗഫലദായകാ ।
ത്രികാലജ്ഞാ ത്രിലോകേശീ തൃതീയജ്വരനാശിനീ ॥ 85 ॥

ത്രിനേത്രധാരീ ത്രിഗുണാ ത്രിസുഗന്ധിവിലേപിനീ ।
ത്രിലൌഹദാത്രീ ഗംഭീരാ താരാഗണവിലാസിനീ ॥ 86 ॥

ത്രയോദശഗുണോപേതാ തുരീയമൂര്‍തിരൂപിണീ ।
താണ്ഡവേശീ തുങ്ഗഭദ്രാ തുഷ്ടിസ്ത്രേതായുഗപ്രിയാ ॥ 87 ॥

തരങ്ഗിണീ തരങ്ഗസ്ഥാ തപോലോകനിവാസിനീ ।
തപ്തകാഞ്ചനവര്‍ണാഭാ തപഃസിദ്ധിവിധായിനീ ॥ 88 ॥

ത്രിശക്തിസ്ത്രിമധുപ്രീതാ ത്രിവേണീ ത്രിപുരാന്തകാ ।
പദ്മസ്ഥാ പദ്മഹസ്താ ച പരത്രഫലദായകാ ॥ 89 ॥

പരമാത്മാ പദ്മവര്‍ണാ പരാപരതരാഷ്ടമാ ।
പരമേഷ്ഠീ പരഞ്ജ്യോതിഃ പവിത്രാ പരമേശ്വരീ ॥ 90 ॥

പാരകര്‍ത്രീ പാപഹന്ത്രീ പാതകൌഘവിനാശിനീ ।
പരമാനന്ദദാദേവീ പ്രീതിദാ പ്രീതിവര്‍ദ്ധിനീ ॥ 91 ॥

പുണ്യനാംനീ പുണ്യദേഹാ പുഷ്ടിപുസ്തകധാരിണീ ।
പുത്രദാത്രീ പുത്രമാതാ പുരുഷാര്‍ഥപുരേശ്വരീ ॥ 92 ॥

പൌര്‍ണമീപുണ്യഫലദാ പങ്കജാസനസംസ്ഥിതാ ।
പൃഥ്വീരൂപാ ച പൃഥിവീ പീതാംബരസ്യ വല്ലഭാ ॥ 93 ॥

പാഠാദേവീ ച പഠിതാ പാഠേശീ പാഠവല്ലഭാ ।
പന്നഗാന്തകസംസ്ഥാ ച പരാര്‍ധാങ്ഗോശ്വപദ്ധതീ ॥ 94 ॥

ഹംസിനീ ഹാസിനീദേവീ ഹര്‍ഷരൂപാ ച ഹര്‍ഷദാ ।
ഹരിപ്രിയാ ഹേമഗര്‍ഭാ ഹംസസ്ഥാ ഹംസഗാമിനീ ॥ 95 ॥

ഹേമാലങ്കാരസര്‍വാങ്ഗീ ഹൈമാചലനിവാസിനീ ।
ഹുത്വാ ഹസിതദേഹാ ച ഹാഹാ ഹൂഹൂ സദാപ്രിയാ ॥ 96 ॥

ഹംസരൂപാ ഹംസവര്‍ണാ ഹിതാ ലോകത്രയേശ്വരീ ।
ഹുങ്കാരനാദിനീദേവീ ഹുതഭുക്താ ഹുതേശ്വരീ ॥ 97 ॥

ജ്ഞാനരൂപാ ച ജ്ഞാനജ്ഞാ ജ്ഞാനദാ ജ്ഞാനസിദ്ധിദാ ।
ജ്ഞാനേശ്വരീ ജ്ഞാനഗംയാ ജ്ഞാനീ ജ്ഞാനവിശാലധീഃ ॥ 98 ॥

ജ്ഞാനമൂര്‍തിര്‍ജ്ഞാനധാത്രീ താതവ്യാകരണാദിനീ ।
അജ്ഞാനനാശിനീദേവീ ജ്ഞാതാ ജ്ഞാനാര്‍ണവേശ്വരീ ॥ 99 ॥

മഹാദേവീ മഹാമോഹാ മഹായോഗരതാ തഥാ ।
മഹാവിദ്യാ മഹാപ്രജ്ഞാ മഹാജ്ഞാനാ മഹേശ്വരീ ॥ 100 ॥

മഞ്ജുശ്രീ മഞ്ജുരപ്രീതാ മഞ്ജുഘോഷസ്യ വന്ദിതാ ।
മഹാമഞ്ജുരികാദേവീ മണീമുകുടശോഭിതാ ॥ 101 ॥

മാലാധരീ മന്ത്രമൂര്‍തിര്‍മദനീ മദനപ്രദാ ।
മാനരൂപാ മനസീ ച മതിര്‍മതിമനോത്സവാ ॥ 102 ॥

മാനേശ്വരീ മാനമാന്യാ മധുസൂദനവല്ലഭാ ।
മൃഡപ്രിയാ മൂലസംസ്ഥാ മൂര്‍ധ്നിസ്ഥാ മുനിവന്ദിതാ ॥ 103 ॥

മുഖബേക്താ ?? മൂഠഹന്താ മൃത്യുര്‍ഭയവിനാശിനീ ।
മൃത്രികാ മാതൃകാ മേധാ മേധാവീ മാധവപ്രിയാ ॥ 104 ॥

മകാരാക്ഷരരൂപാ ച മണിരത്നവിഭൂഷിതാ ।
മന്ത്രാരാധനതത്ത്വജ്ഞാ മന്ത്രയന്ത്രഫലപ്രദാ ॥ 105 ॥

മനോദ്ഭവാ മന്ദഹാസാ മങ്ഗലാ മങ്ഗലേശ്വരീ ।
മൌനഹന്ത്രീ മോദദാത്രീ മൈനാകപര്‍വതേ സ്ഥിതാ ॥ 106 ॥

മണിമതീ മനോജ്ഞാ ച മാതാ മാര്‍ഗവിലാസിനീ ।
മൂലമാര്‍ഗരതാദേവീ മാനസാ മാനദായിനീ ॥ 107 ॥

ഭാരതീ ഭുവനേശീ ച ഭൂതജ്ഞാ ഭൂതപൂജിതാ ।
ഭദ്രഗങ്ഗാ ഭദ്രരൂപാ ഭുവനാ ഭുവനേശ്വരീ ॥ 108 ॥

ഭൈരവീ ഭോഗദാദേവീ ഭൈഷജ്യാ ഭൈരവപ്രിയാ ।
ഭവാനന്ദാ ഭവാതുഷ്ടീ ഭാവിനീ ഭരതാര്‍ചിതാ ॥ 109 ॥

ഭാഗീരഥീ ഭാഷ്യരൂപാ ഭാഗ്യാ ഭാഗ്യവതീതി ച ।
ഭദ്രകല്യാണദാദേവീ ഭ്രാന്തിഹാ ഭ്രമനാശിനീ ॥ 110 ॥

ഭീമേശ്വരീ ഭീതിഹന്ത്രീ ഭവപാതകഭഞ്ജനീ ।
ഭക്തോത്സവാ ഭക്തപ്രിയാ ഭക്തസ്ഥാ ഭക്തവത്സലാ ॥ 111 ॥

ഭഞ്ജാ ച ഭൂതദോഷഘ്നീ ഭവമാതാ ഭവേശ്വരീ ।
ഭയഹാ ഭഗ്നഹാ ഭവ്യാ ഭവകാരണകാരിണീ ॥ 112 ॥

ഭൂതൈശ്വര്യപ്രദാ ദേവീ ഭൂഷണാങ്കീ ഭവപ്രിയാ ।
അനന്യജ്ഞാനസമ്പന്നാ അകാരാക്ഷരരൂപിണീ ॥ 113 ॥

അനന്തമഹിമാ ത്ര്യക്ഷീ അജപാമന്ത്രരൂപിണീ ।
അനേകസൃഷ്ടിസമ്പൂര്‍ണാ അനേകാക്ഷരജ്ഞാനദാ ॥ 114 ॥

ആനന്ദദായിനീ ദേവീ അമൃതാ അമൃതോദ്ഭവാ ।
ആനന്ദിനീ ച അരിഹാ അന്നസ്ഥാ അഗ്നിവച്ഛവിഃ ॥ 115 ॥

അത്യന്തജ്ഞാനസമ്പന്നാ അണിമാദിപ്രസിദ്ധിദാ ।
ആരോഗ്യദായിനീ ആഢ്യാ ആദിശക്തിരഭീരുഹാ ॥ 116 ॥ ആജ്ഞാ
അഗോചരീ ആദിമാതാ അശ്വത്ഥവൃക്ഷവാസിനീ ।
ധര്‍മാവതീ ധര്‍മധരീ ധരണീധരവല്ലഭാ ॥ 117 ॥

ധാരണാ ധാരണാധീശാ ധര്‍മരൂപധരാധരീ ।
ധര്‍മമാതാ ധര്‍മകര്‍ത്രീ ധനദാ ച ധനേശ്വരീ ॥ 118 ॥

ധ്രുവലോകഗതാ ധാതാ ധരിത്രീ ധേനുരൂപധൃക് ।
ധീരൂപാ ധീപ്രദാ ധീശാ ധൃതിര്‍വാക്സിദ്ധിദായകാ ॥ 119 ॥

ധൈര്യകൃദ്ധൈര്യദാ ധൈര്യാ ധൌതവസ്ത്രേണ ശോഭിതാ ।
ധുരന്ധരീ ധുന്ധിമാതാ ധാരണാശക്തിരൂപിണീ ॥ 120 ॥

വൈകുണ്ഠസ്ഥാ കണ്ഠനിലയാ കാമദാ കാമചാരിണീ ।
കാമധേനുസ്വരൂപാ ച കഷ്ടകല്ലോലഹാരിണീ ॥ 121 ॥

കുമുദഹാസിനീ നിത്യം കൈലാസപദദായകാ ।
കമലാ കമലസ്ഥാ ച കാലഹാ ക്ലേശനാശിനീ ॥ 122 ॥

കലാഷോഡശസംയുക്താ കങ്കാലീ കമലേശ്വരീ ।
കുമാരീ കുലസന്തോഷാ കുലജ്ഞാ കുലവര്‍ദ്ധിനീ ॥ 123 ॥

കാലകൂടവിഷധ്വംസീ കമലാപതിമോഹനീ ।
കുംഭസ്ഥാ കലശസ്ഥാ ച കൃഷ്ണവക്ഷോവിലാസിനീ ॥ 124 ॥

കൃത്യാദിദോഷഹാ കുന്തീ കസ്തൂരീതിലകപ്രിയാ ।
കര്‍പുരവാസിതാദേഹാ കര്‍പൂരമോദധാരിണീ ॥ 125 ॥

കുശസ്ഥാ കുശമൂലസ്ഥാ കുബ്ജാ കൈടഭനാശിനീ ।
കുരുക്ഷേത്രകൃതാ ദേവീ കുലശ്രീ കുലഭൈരവീ ॥ 126 ॥

കൃതബ്രഹ്മാണ്ഡസര്‍വേശീ കാലീ കങ്കണധാരിണീ ।
കുബേരപൂജിതാ ദേവീ കണ്ഠകൃത്കണ്ഠകര്‍ഷണീ ॥ 127 ॥

കുമുദഃപുഷ്പസന്തുഷ്ടാ കിങ്കിണീപാദഭൂഷിണീ ।
കുങ്കുമേന വിലിപ്താങ്ഗീ കുങ്കുമദ്രവലേപിതാ ॥ 128 ॥

കുംഭകര്‍ണസ്യ ഭ്രമദാ കുഞ്ജരാസനസംസ്ഥിതാ ।
കുസുമമാലികാവേത്രീ കൌശികീകുസുമപ്രിയാ ॥ 129 ॥

യജ്ഞരൂപാ ച യജ്ഞേശീ യശോദാ ജലശായിനീ ।
യജ്ഞവിദ്യാ യോഗമായാ ജാനകീ ജനനീ ജയാ ॥ 130 ॥

യമുനാജപസന്തുഷ്ടാ ജപയജ്ഞഫലപ്രദാ ।
യോഗധാത്രീ യോഗദാത്രീ യമലോകനിവാരിണീ ॥ 131 ॥

യശഃകീര്‍തിപ്രദാ യോഗീ യുക്തിദാ യുക്തിദായനീ ।
ജൈവനീ യുഗധാത്രീ ച യമലാര്‍ജുനഭഞ്ജനീ ॥ 132 ॥

ജൃംഭന്യാദിരതാദേവീ ജമദഗ്നിപ്രപൂജിതാ ।
ജാലന്ധരീ ജിതക്രോധാ ജീമൂതൈശ്വര്യദായകാ ॥ 133 ॥

ക്ഷേമരൂപാ ക്ഷേമകരീ ക്ഷേത്രദാ ക്ഷേത്രവര്‍ധിനീ ।
ക്ഷാരസമുദ്രസംസ്ഥാ ച ക്ഷീരജാ ക്ഷീരദായകാ ॥ 134 ॥

ക്ഷുധാഹന്ത്രീ ക്ഷേമധാത്രീ ക്ഷീരാര്‍ണവസമുദ്ഭവാ ।
ക്ഷീരപ്രിയാ ക്ഷീരഭോജീ ക്ഷത്രിയകുലവര്‍ദ്ധിനീ ॥ 135 ॥

ഖഗേന്ദ്രവാഹിനീ ഖര്‍വ ഖചാരീണീ ഖഗേശ്വരീ ।
ഖരയൂഥവിനാശീ ച ഖഡ്ഗഹസ്താ ച ഖഞ്ജനാ ॥ 136 ॥

ഷട്ചക്രാധാരസംസ്ഥാ ച ഷട്ചക്രസ്യാധിദേവതാ ।
ഷഡങ്ഗജ്ഞാനസമ്പന്നാ ഖണ്ഡചന്ദ്രാര്‍ധശേഖരാ ॥ 137 ॥

ഷട്കര്‍മരഹിതാ ഖ്യാതാ ഖരബുദ്ധിനിവാരിണീ ।
ഷോഡശാധാരകൃദ്ദേവീ ഷോഡശഭുജശോഭിതാ ॥ 138 ॥

ഷോഡശമൂര്‍തീഷോഡശ്യാ ഖഡ്ഗഖേടകധാരിണീ ।
ഘൃതപ്രിയാ ഘര്‍ഘരികാ ഘുര്‍ഘുരീനാദശോഭിതാ ॥ 139 ॥

ഘണ്ടാനിനാദസന്തുഷ്ടാ ഘണ്ടാശബ്ദസ്വരൂപിണീ ।
ഘടികാഘടസംസ്ഥാ ച ഘ്രാണവാസീ ഘനേശ്വരീ ॥ 140 ॥

ചാരുനേത്രാ ചാരുവക്ത്രാ ചതുര്‍ബാഹുശ്ചതുര്‍ഭുജാ ।
ചഞ്ചലാ ചപലാ ചിത്രാ ചിത്രിണീ ചിത്രരഞ്ജിനീ ॥ 141 ॥

ചന്ദ്രഭാഗാ ചന്ദ്രഹാസാ ചിത്രസ്ഥാ ചിത്രശോഭനാ ।
ചിത്രവിചിത്രമാല്യാങ്ഗീ ചന്ദ്രകോടിസമപ്രഭാ ॥ 142 ॥

ചന്ദ്രമാ ച ചതുര്‍വേദാ പ്രചണ്ഡാ ചണ്ഡശേഖരീ ।
ചക്രമധ്യസ്ഥിതാ ദേവീ ചക്രഹസ്താ ച ചക്ത്രിണീ ॥ 143 ॥

ചന്ദ്രചൂഡാ ചാരുദേഹാ ചണ്ഡമുണ്ഡവിനാശിനീ ।
ചണ്ഡേശ്വരീ ചിത്രലേഖാ ചരണേ നൂപുരൈര്യുതാ ॥ 144 ॥

ചൈത്രാദിമാസരൂപാ സാ ചാമരഭുജധാരിണീ ।
ചാര്‍വങ്കാ ചര്‍ചികാ ദിവ്യാ ചമ്പാദേവീ ചതുര്‍ഥചിത് ॥ 145 ॥

ചതുര്‍ഭുജപ്രിയാ നിത്യം ചതുര്‍വര്‍ണഫലപ്രദാ ।
ചതുസ്സാഗരസങ്ഖ്യാതാ ചക്രവര്‍തിഫലപ്രദാ ॥ 146 ॥

ഛത്രദാത്രീ ഛിന്നമസ്താ ഛലമധ്യനിവാസിനീ ।
ഛായാരൂപാ ച ഛത്രസ്ഥാ ഛുരികാഹസ്തധാരിണീ ॥ 147 ॥

ഉത്തമാങ്ഗീ ഉകാരസ്ഥാ ഉമാദേവീസ്വരൂപിണീ ।
ഊര്‍ധ്വാംനായീ ഉര്‍ധ്വഗാംയാ ഓംകാരാക്ഷരരൂപിണീ ॥ 148 ॥

ഏകവക്ത്രാ ദേവമാതാ ഐന്ദ്രീ ഐശ്വര്യദായകാ ।
ഔഷധീശാ ചൌഷധീകൃത് ഓഷ്ടസ്ഥാ ഓഷ്ടവാസിനീ ॥ 149 ॥

സ്ഥാവരസ്ഥാ സ്ഥലചരാ സ്ഥിതിസംഹാരകാരികാ ।
രും രും ശബ്ദസ്വരൂപാ ച രുങ്കാരാക്ഷരരൂപിണീ ॥ 150 ॥

ആര്യുദാ അദ്ഭുതപ്രദാ ആംനായഷട്സ്വരൂപിണീ ।
അന്നപൂര്‍ണാ അന്നദാത്രീ ആശാ സര്‍വജനസ്യ ച ॥ 151 ॥

ആര്‍തിഹാരീ ച അസ്വസ്ഥാ അശേഷഗുണസംയുതാ ।
ശുദ്ധരൂപാ സുരൂപാ ച സാവിത്രീ സാധകേശ്വരീ ॥ 152 ॥

ബാലികാ യുവതീ വൃദ്ധാ വിശ്വാസീ വിശ്വപാലിനീ ।
ഫകാരരൂപാ ഫലദാ ഫലവന്നിര്‍ഫലപ്രദാ ॥ 153 ॥

ഫണീന്ദ്രഭൂഷണാ ദേവീ ഫകാരക്ഷരരൂപിണീ ।
ഋദ്ധിരൂപീ ഋകാരസ്ഥാ ഋണഹാ ഋണനാശിനീ ॥ 154 ॥

രേണുരാകാരരമണീ പരിഭാഷാ സുഭാഷിതാ ।
പ്രാണാപാനസമാനസ്ഥോദാനവ്യാനൌ ധനഞ്ജയാ ॥ 155 ॥

കൃകരാ വായുരൂപാ ച കൃതജ്ഞാ ശങ്ഖിനീ തഥാ ।
കൃര്‍മനാംന്യുന്‍മീലനകരീ ജിഹ്വകസ്വാദുമീലനാ ॥ 156 ॥

ജിഹ്വാരൂപാ ജിഹ്വസംസ്ഥാ ജിഹ്വാസ്വാദുപ്രദായകാ ।
സ്മൃതിദാ സ്മൃതിമൂലസ്ഥാ ശ്ലോകകൃച്ഛ്ലോകരാശികൃത് ॥ 157 ॥

ആധാരേ സംസ്ഥിതാ ദേവീ അനാഹതനിവാസിനീ ।
നാഭിസ്ഥാ ഹൃദയസ്ഥാ ച ഭൂമധ്യേ ദ്വിദലേ സ്ഥിതാ ॥ 158 ॥

സഹസ്രദലസംസ്ഥാ ച ഗുരുപത്നീസ്വരൂപിണീ ।
ഇതി തേ കഥിതം പ്രശ്നം നാംനാ വാഗ്വാദിനീ പരം ॥ 159 ॥

സഹസ്രം തു മഹാഗോപ്യം ദേവാനാമപി ദുര്ലഭം ।
ന പ്രകാശ്യം മയാഽഽഖ്യാതം തവ സ്നേഹേന ആത്മഭൂഃ ॥ 160 ॥

ഏകകാലം ദ്വികാലം വാ ത്രികാലം വാപി ഭക്തിതഃ ।
ന തേഷാം ദുര്ലഭം കിഞ്ചിത് ത്രിഷു ലോകേഷു വല്ലഭ ॥ 161 ॥

സാധകാഭീഷ്ടദോ ബ്രഹ്മാ സര്‍വവിദ്യാവിശാരദഃ ।
ത്രിവാരം യഃ പഠിഷ്യതി നരഃ ശക്തിധരോ ഭവേത് ॥ 162 ॥

പഞ്ചധാ ഭാഗ്യമാപ്നോതി സപ്തധാ ധനവാന്‍ഭവേത് ।
നവമൈശ്വര്യമാപ്നോതി സാധകശ്ശുദ്ധചേതസാ ॥ 163 ॥

പഠേദേകാദശോ നിത്യം സ സിദ്ധിഭാജനോ ഭവേത് ।
മാസമേകം പഠിത്വാ തു ഭവേദ്യോഗീശ്വരോപമഃ ॥ 164 ॥

മാസഷട്കം പഠേദ്ധീമാന്‍സര്‍വവിദ്യാ പ്രജായതേ ।
വത്സരൈകം പഠേദ്യോ മാം സാക്ഷാത്സര്‍വാങ്ഗതത്ത്വവിത് ॥ 165 ॥

ഗോരോചനാകുങ്കുമേന വിലിഖേദ്ഭൂര്‍ജപത്രകേ ।
പൂജയിത്വാ വിധാനേന ദേവീം വാഗീശ്വരീം ജപേത് ॥ 166 ॥

സഹസ്രവാരപഠനാന്‍മൂകോഽപി സുകവിര്‍ഭവേത് ।
പഞ്ചംയാം ച ദശംയാം ച പൂര്‍ണമാസ്യാമഥാപി വാ ॥ 167 ॥

ഗുരോരാരാധനതത്ത്വേനാര്‍ച്ചയേദ്ഭക്തിഭാവതഃ ।
ജഡം ഹന്തി ഗദം ഹന്തി വാന്തിഭ്രാന്തിവിനാശനം ॥ 168 ॥

ബുദ്ധി മേധാ പ്രവര്‍ധതേ ആരോഗ്യം ച ദിനേ ദിനേ ।
അപമൃത്യുഭയം നാസ്തി ഭൂതവേതാലഡകിനീ- ॥ 169 ॥

രാക്ഷസീഗ്രഹദോഷഘ്നം കലിദോഷനിവാരണം ।
ആധിവ്യാധിജലോന്‍മഗ്ന അപസ്മാരം ന ബാധതേ ॥ 170 ॥

പ്രാതഃകാലേ പഠേന്നിത്യമുന്‍മാദശ്ച വിനശ്യതി ।
മേധാകാന്തിസ്മൃതിദാ ഭോഗമോക്ഷമവാപ്യതേ ॥ 171 ॥

മഹാവ്യാധിര്‍മഹാമൂഠനിര്‍മൂലനം ഭവേതത്ക്ഷണാത് ।
വിദ്യാരംഭേ ച വാദേ ച വിദേശഗമനേ തഥാ ॥ 172 ॥

യാത്രാകാലേ പഠേദ്യദി വിജയം നാത്ര സംസയഃ ।
സിദ്ധമൂലീ തഥാ ബ്രാഹ്നീ ഉഗ്രഗന്ധാ ഹരീതകീ ॥ 173 ॥

ചതുര്‍ദ്രവ്യസമായുക്തം ഭക്തിയുക്തേന മാനസാ ।
ബ്രാഹ്മണേന ലഭേദ്വിദ്യാ രാജ്യം ച ക്ഷത്രിയോ ലഭേത് ॥ 174 ॥

വൈശ്യോ വാണിജ്യസിദ്ധിം ച ശൂദ്രേഷു ചിരജീവിതഃ ।
വാഗ്വാദിനീസരസ്വത്യാസ്സഹസ്രന്നാമ യസ്മരേത് ॥ 175 ॥

തസ്യ ബുദ്ധിഃ സ്ഥിരാ ലക്ഷ്മീ ജായതേ നാത്ര സംശയഃ ।
യം യം കാമയതേ മര്‍ത്യസ്തം തം പ്രാപ്നോതി നിത്യശഃ ॥ 176 ॥

അതഃപരം കിമുക്തേന പരമേഷ്ടിന്‍ മഹാമതേ ।
സര്‍വാന്‍കാമാന്ലഭേത്സദ്യഃ ലോകവശ്യം തികാരകഃ ॥ 177 ॥

ഷട്കര്‍മം ച മഹാസിദ്ധിമന്ത്രയന്ത്രാദിഗീശ്വരഃ ।
കാമക്രോധാദഹങ്കാരദംഭലോഭം വിനശ്യതി ॥ 178 ॥

പുരുഷാര്‍ഥീ ഭവേദ്വിദ്വാന്‍ വിജിത്വാ തു മഹീതലേ ।
നാതഃപരതരം സ്തോത്രം സരസ്വത്യാ പിതാമഹ ॥ 179 ॥

ന ദേയം പരശിഷ്യേഭ്യോ ഭക്തിഹീനായ നിന്ദകേ ।
സുഭക്തേഭ്യോ സുശിഷ്യേഭ്യോ ദേയം ദേയം ന സംശയഃ ॥ 180 ॥

ഇദം സ്തോത്രം പഠിത്വാ തു യത്ര യത്രൈവ ഗച്ഛതി ।
കാര്യസിദ്ധിശ്ച ജായതേ നിര്‍വിഘ്നം പുനരാഗമഃ ॥ 181 ॥

ഇതി ശ്രീഭവിഷ്യോത്തരപുരാണേ ശ്രീനന്ദികേശ്വരബ്രഹ്മാസംവാദേ
സര്‍വാധാരസമയേ ഹൃദയാകര്‍ഷണകാരണേ
വാഗ്വാദിനീസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ।
ശുഭമസ്തു ।

സംവത 1851 ഫല്‍ഗുനമാസേ കൃഷ്ണപക്ഷേ നവംയാം സൌംയവാസരേ
സഹസ്രനാമ ലിഖിതം, തുലസീബ്രാഹ്മണ യഥാപ്രത്യര്‍ഹം ച ലിഖിതം ॥

ശ്രീം ശ്രീം ശ്രീം ശ്രീം ശ്രീം ശ്രീം ശ്രീം ശ്രീം ശ്രീം ശ്രീം

Also Read 1000 Names of Sri Vagvadini:

1000 Names of Sri Vagvadini | Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment