1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Sri Vidya Lalita Sorted by Categories Lyrics in Gujarati

Sahasranamavali Shrividya Lalita sorted by Categories in Gujarati:

॥ શ્રીવિદ્યા લલિતા નામાવલી વર્ગીકરણ ॥
ચિત્
ચિતિઃ, ચૈતન્યકુસુમપ્રિયા, ચિદગ્નિકુણ્ડસમ્ભૂતા, ચિદેકરસરૂપિણી,
ચેતનારૂપા, ચિચ્છક્તિ, ચિન્મયી, ચિત્કલા, યા દેવી સર્વભૂતેષુ
ચેતનેત્યભિધીયતે, ચિતિરૂપેણ યા કૃત્સ્નમેતદ્ વ્યાપ્ય સ્થિતા જગત્ ।
યા દેવી સર્વભૂતેષુ
બુદ્ધિ, નિદ્રા, ક્ષુધા, છાયા, શક્તિ, તૃષ્ણા, ક્ષાન્તિ, જાતિ,
લજ્જા, શાન્તિ, શ્રદ્ધા, કાન્તિ, લક્ષ્મી, વૃત્તિ, સ્મૃતિ, દયા,
તુષ્ટિ, માતૃ, ભ્રાન્તિ, ચેતના ।
માઁ, જનની
અમ્બિકા, ગુહામ્બા, ગુહજન્મભૂ, વિયત્પ્રસૂ, અનેક કોટિ બ્રહ્માણ્ડ
જનની, શ્રીમાતા, ગણામ્બા, કુમારગણનાથામ્બા, જનની, પ્રસવિત્રી,
આબ્રહ્મકીટજનની, જગદ્ધાત્રી, વિશ્વમાતા, પ્રસીદમાતર્જગતોઽખિલસ્ય ।
લીલા
લીલાવિગ્રહધારિણી, લીલાવિનોદિની, લીલાક્લૃપ્તબ્રહ્માણ્ડમણ્ડલા ।
જ્ઞાન
સર્વજ્ઞા, જ્ઞાનદા, જ્ઞાનવિગ્રહા, જ્ઞાનમુદ્રા, જ્ઞાનગમ્યા,
જ્ઞાનજ્ઞેયસ્વરૂપિણી, શાસ્ત્રમયી, શાસ્ત્રસારા, વિજ્ઞાનઘનરૂપિણી,
પ્રજ્ઞાનઘનરૂપિણી, વિજ્ઞાનકલના ।
આનન્દ
પરમાનન્દા, સત્યજ્ઞાનાનન્દરૂપા, સત્યાનન્દસ્વરૂપિણી,
સ્વાત્માનન્દલવીભૂતબ્રહ્માદ્યાનન્દસન્તતિઃ, બ્રહ્માનન્દા, આનન્દકલિકા,
સચ્ચિદાનન્દરૂપિણી, સ્વાત્મારામા, ભૂમરૂપા, આનન્દમિથુન ।
રસ
રસશેવધિઃ, રસ્યા, રસજ્ઞા, કુલામૃતૈકરસિકા ।
વાક્ સરસ્વતી
શબ્દાત્મિકા, પરા, પશ્યન્તી, મધ્યમા, વૈખરી, તુરીયજ્યોતિ,
વાગ્વાદિની, વાગધીશ્વરી, ભાષારૂપા, સરસ્વતી, ભારતી, વાક્, આર્યા,
બ્રાહ્મી, ભાષાક્ષરા, સ્વરા, વાગ્દેવતા (વશિન્યાદિ)।
કામ
કામપૂજિતા, કામસેવિતા, કામસઞ્જીવનૌષધિઃ, કામકલા,
કામકેલિતરઙ્ગિતા, કામરૂપિણી, મહારતિઃ, વિલાસિની, રતિરૂપા, રતિપ્રિયા,
રમણલમ્પટા, રમણી, કામેશી, સર્વકામદુધૌસ્તનૌ, કામરૂપિણી ।
માધુર્ય
સ્વાધીનવલ્લભા, માનવતી, શ્રૃઙ્ગારરસસમ્પૂર્ણા,
શિવકામેશ્વરાઙ્કસ્થા, મહાકામેશમહિષી,
મન્દસ્મિતપ્રભાપૂરમજ્જત્કામેશમાનસા,
નાભ્યાલવાલરોમાલિલતાફલકુચદ્વયી,
કામેશ્વરપ્રેમરત્નમણિપ્રતિપણસ્તની, દશનચ્છદા ।
સૌન્દર્ય
સુભૂ, બન્ધુરાલકા, પદ્માવતી (પ્રેમગાથા),
રત્નગ્રૈવેયચિન્તાકલોલમુક્તાફલાન્વિતા, સુમુખી,
તામ્બૂલપૂરિતમુખી, કનકાઙ્ગદકેયૂરકમનીયભુજાન્વિતા,
રમ્યા, તનુમધ્યા, રાકેન્દુવદના, કનત્કનકતાટઙ્કા,
ચારુહાસા, શરચ્ચન્દ્રનિભાનના, વિનિર્ભર્ત્સિતકચ્છપી,
વિશાલાક્ષી, દરસ્મેરમુખામ્બુજા, પદ્મનયના, હાસોજ્જ્વલમુખી,
દિવ્યગન્ધાઢ્યા, ચારુચન્દ્રકલાધરા, નાસાભરણભૂષિતા,
સિન્દૂરતિલકાઞ્ચિતા, અનવદ્યાઙ્ગી, મહાલાવણ્યશેવધિઃ,
ચમ્પકાશોકપુન્નાગસૌગન્ધિકલસત્કચા, રાજીવલોચના, લોલાક્ષી,
કામાક્ષી, સંલાપમાધુર્ય, નાસાભરણ, મીનાક્ષી, મન્દારકુસુમપ્રિયા,
પાટલીકુસુમપ્રિયા, કદમ્બકુસુમપ્રિયા, કર્પૂરવીટિકામોદ, નયનયુગલે
કજ્જલકલા, રણત્કિઙ્કિણિમેખલા, કલાલાપા, સુવેષાઢ્યા, મન્દગમના,
નીલચિકુરા, કોમલાકારા, કોમલાઙ્ગી, મરાલી, નિત્યયૌવના, તરુણી,
અરુણારુણકૌસ્તુમ્ભવસ્ત્રભાસ્વત્કટીતટી, માણિક્યમુકુટાકારાજાનુદ્યવિરાજિતા,
શોભના, કદમ્બમઞ્જરીક્લૃપ્તકર્ણપૂરમનોહરા, પુષ્કરેક્ષણા,
નવચમ્પકપુષ્પાભનાસાદણ્ડવિરાજિતા, મહાલાવણ્યશેવધિઃ ।
ત્રિ
ત્રિપુરમાલિની, ત્રિપુરામ્બિકા, ત્રિપુરા, ત્રિપુરાશ્રી, ત્રિપુરેશી,
ત્રિપુરસુન્દરી, ત્રયી, ત્રિકૂટા, ત્રિસ્થા, ત્રિમૂર્તિ, ત્રિકોણગા,
ત્રિકોણાન્તરદીપિકા, ત્રિલોચના, ત્રિખણ્ડેશી, ત્રિવર્ગદાત્રી, ત્રિગુણાત્મિકા ।
તેજ : જ્યોતિ
તેજોવતી, તૈજસાત્મિકા, વિદ્રુમાભા, સર્વારુણા, સ્વપ્રકાશા,
તટિલ્લતાસમરુચિઃ, કાન્તિ, રક્તવર્ણા, પરમજ્યોતિ, પદ્મરાગસમપ્રભા,
વિદ્રુમાભા, ઉદ્યદ્ભાનુસહસ્રાભા, નિજારુણપ્રભાપૂરમજ્જદ્બ્રહ્માણ્ડમણ્ડલા,
અષ્ટમીચન્દ્રવિભ્રાજા, દ્યુતિધરા, રવિપ્રખ્યા, ચન્દ્રનિભા,
ઇન્દ્રધનુપ્રભા, તટિલ્લતાસમરુચિઃ, જ્વાલામાલિની,
ચન્દ્રમણ્ડલમધ્યગા, તરુણાદિત્યપાટલા, સદોદિતા, પ્રભારૂપા,
પ્રભાવતી, જપાપુષ્પનિભાકૃતિ, શ્યામાભા, વિમર્શરૂપિણી,
મિત્રરૂપિણી, બન્ધૂકકુસુમપ્રભા, આરક્તવર્ણા, તમોપહા, પીતવર્ણા,
શુક્લવર્ણા, દાડિમીકુસુમપ્રભા, ભાનુમણ્ડલમધ્યસ્થા, ભાનુસન્તતિઃ,
વહ્નિમણ્ડલવાસિની, કાન્તિમતી, વહ્નિકલા, સૂર્યકલા, સોમકલા ।
ઐશ્વર્ય
શાશ્વતૈશ્વર્યા, ઉદ્દામવૈભવા, સુભગા, નિસ્સીમમહિમા, ભુવનેશ્વરી,
ભગમાલિની, ભગારાધ્યા, ષડૈશ્વર્યસમ્પન્ના, સ્વર્ણગર્ભા, નિખિલેશી,
સર્વલોકેશી, ત્વમીશ્વરી દેવિ ચરાચરસ્ય, સર્વલોકવશઙ્કરી ।
તત્ત્વ
તત્ત્વાધિકા, તત્ત્વાસના, તત્ત્વમયી, તત્ત્વમર્થસ્વરૂપિણી, આત્મતત્ત્વ,
વિદ્યાતત્ત્વ, શિવતત્ત્વ, સર્વતત્ત્વ ।
સર્વ : પૂર્ણા
સર્વકામસિદ્ધા, સર્વા, સર્વાકર્ષિણી, સર્વવંશકરી, સર્વોન્માદિની,
સર્વમહાઙ્કુશે, સર્વસઙ્ક્ષોભિણી, સર્વવિદ્રાવિણી, સર્વખેચરી,
સર્વબીજા, સર્વયોનિ, સર્વત્રિખણ્ડા, સર્વાહ્લાદિની, સર્વસમ્મોહિની,
સર્વસ્તમ્ભિની, સર્વજૃમ્ભિણી, સર્વરઞ્જની, સર્વોન્માદિની,
સર્વાર્થસાધિની, સર્વસમ્પત્તિપૂરિણી, સર્વમન્ત્રમયી,
સર્વદ્વન્દ્વક્ષયઙ્કરી, સર્વસૌભાગ્યદાયકચક્રસ્વામિની,
સર્વજ્ઞા, સર્વશક્તિ, સર્વૈશ્વર્યપ્રદાયિની, સર્વજ્ઞાનમયી,
સર્વવ્યાધિવિનાશિની, સર્વાધારસ્વરૂપા, સર્વપાપહરા, સર્વાનન્દમયિ,
સર્વરક્ષાસ્વરૂપિણી, સર્વેપ્સિતફલપ્રદા, સર્વરક્ષાકરચક્રસ્વામિની,
સર્વસિદ્ધિપ્રદચક્રસ્વામિની, સર્વાનન્દમયચક્રસ્વામિની,
સર્વમન્ત્રમયી, સર્વાતીતા, સર્વગા, સર્વાધારા, સર્વમઙ્ગલા,
સર્વમયી, સર્વાયુધધરા, સર્વાન્તર્યામિની, સર્વાનુલ્લઙ્ઘ્યશાસના,
સર્વમોહિની, સર્વવર્ણોપશોભિતા, સર્વજ્ઞા, સર્વમન્ત્રમયી,
સર્વલોકેશી, સર્વયન્ત્રાત્મિકા, સર્વતન્ત્રેશી, સર્વેશ્વરી, સર્વાશ્રયા,
પૂર્ણા ।
પ્રકૃતિ : સૃષ્ટિ
જડશક્તિ, જડાત્મિકા, પરમાણુ, તિરોધાનકરી, મહાપ્રલયસાક્ષિણી,
સૃષ્ટિકર્ત્રી, મહેશ્વરમહાકલ્પમહાતાણ્ડવસાક્ષિણી,
જગતીકન્દા, ચરાચરજગન્નાથા, ભવચક્રપ્રવર્તિની, સંહારિણી,
પઞ્ચકૃત્યપરાયણા, ઉન્મેષનિમિષોત્પન્નવિપન્નભુવનાવલી, લયકરી,
વ્યાપિની, અવ્યાકૃતા હિ પરમા પ્રકૃતિસ્ત્વમાદ્યા, ત્રિગુણાત્મિકા,
સાગરમેખલા, મહી, પઞ્ચભૂતેશી, વિયત્પ્રસૂ, જગત્પ્રસૂ,
વિરાટ્, સૂક્ષ્મરૂપિણી, યોગનિદ્રા, ક્ષોભિણી, પ્રકૃતિસ્ત્વં ચ
સર્વસ્યગુણત્રયવિભાવિની, મૂલપ્રકૃતિ ।
પરા
પરાપરા, પરાકાશા, પરાત્પરા, પરમા ।
નિર્ગુણતત્ત્વ
નિરાલમ્બા, નિરત્યયા, નિરાધારા, નિરઞ્જના, નિર્લેપા, નિર્મલા,
નિષ્કલઙ્કા, નિરુપાધિ, નિરીશ્વરા, નિરપાયા, નિર્ભવા, નિસ્વૈગુણ્યા,
નિર્વિકલ્પા, નિર્નાશા, નિષ્ક્રિયા, નિર્દ્વૈતા, નિષ્કામા, નિરુપપ્લવા,
નિત્યમુક્તા, નિત્યશુદ્ધા, નિત્યબુદ્ધા, નિષ્પ્રપઞ્ચા, નિર્વિકારા,
નિરાશ્રયા, નિરવદ્યા, નિરન્તરા, નિષ્કારણા, નિરાકારા, નિષ્કલા,
નિરાકુલા, અમૂર્તા, અચિન્ત્યરૂપા, અપ્રમેયા, અપરિચ્છેદ્યા, અમેયા,
અદૃશ્યા, નિત્યા, અવ્યક્તા, અનુત્તમા, નિરૂપમા, કાર્યકારણનિર્મુક્તા ।
વેદાન્તદર્શન : બ્રહ્મ
સર્વવેદાન્તસંવેદ્યા, બ્રહ્મરૂપા, બ્રહ્માત્મૈક્યસ્વરૂપિણી,
બ્રહ્મજનની, ક્ષેત્રેશી, ક્ષેત્રસ્વરૂપા, ક્ષેત્રક્ષેત્રજ્ઞપાલિની,
વ્યક્તાવ્યક્ત-સ્વરૂપિણી, બ્રાહ્મી, પઞ્ચબ્રહ્મસ્વરૂપિણી,
કરાઙ્ગુલિનખોત્પન્ન નારાયણદશાકૃતિઃ, સ્વતન્ત્રા, શાશ્વતી,
દેશકાલાપરિચ્છિન્ના, મનોવાચામગોચરા, કલ્પનારહિતા, દ્વૈતવર્જિતા,
પરબ્રહ્મરૂપિણી ।
વેદ : યજ્ઞ
સ્વાહા, યજ્ઞકર્ત્રી, યજ્ઞપ્રિયા, યજમાનસ્વરૂપિણી, પઞ્ચયજ્ઞપ્રિયા,
શ્રુતિ, વેદવિદ્યા, વેદજનની, શ્રુતિસીમન્તસિન્દૂરીકૃતપાદાબ્જધૂલિકા,
નિજાજ્ઞારૂપનિગમા, સામગાનપ્રિયા, શ્રુતિસંસ્તુતવૈભવા, છન્દઃસારા,
સર્વોપનિષદુદ્ઘુષ્ટા ।
સઙ્ગીત
લાસ્યપ્રિયા, ગાનલોલુપા, કલાલાપા, નટેશ્વરી, નાદરૂપા, સામગાનપ્રિયા ।
કલા
કાવ્યાલાપવિનોદિની, કાવ્યકલા, કલાનિધિ, કલામાલા, કલાવતી,
ચતુઃષષ્ઠિકલામયી ।
વિદ્યા
વિદ્યા સમસ્તાસ્તવ દેવિ ભેદા, વિદ્યાઽસિ સા ભગવતી પરમા હિ દેવી,
બ્રહ્મવિદ્યા, વિશ્વવિદ્યા, વિદ્યા, વિદ્યાવિદ્યા, મહાવિદ્યા, આત્મવિદ્યા,
શ્રીવિદ્યા ।
તન્ત્ર
સર્વતન્ત્રરૂપા, સર્વતન્ત્રેશી, સકલાગમસન્દોહશુક્તિસમ્પુટમૌક્તિકા,
નિત્યા, સન્ધ્યા, કાલરાત્રિ, યાકિની, હાકિની, ડાકિની, રાકિની, લાકિની,
કાકિની, સાકિની, વજ્રિણી, હંસવતી, વરદા, મન્ત્રિણી, લલિતામ્બા,
પ્રકટયોગિની, તિથિમણ્ડલપૂજિતા, ત્વરિતા, વજ્રેશ્વરી, કુરુકુલ્લા ।
સિદ્ધિ
અણિમા, લઘિમા, મહિમા, ઈશત્વ, વશિત્વ, પ્રાકામ્ય, ભુક્તિ,
ઇચ્છાસિદ્ધિ, પ્રાપ્તસિદ્ધિ, સર્વકામસિદ્ધિ ।
લોકમાતૃકા
બ્રાહ્મી, માહેશ્વરી, કૌમારી, વૈષ્ણવી, વારાહી, માહેન્દ્રી, ચામુણ્ડા,
મહાલક્ષ્મી ।
જીવન કે પ્રયોજન
પુરુષાર્થ, સિદ્ધિ, આનન્દ, જ્ઞાન, સત્ય, સૌન્દર્ય-માધુર્ય, રસ,
ભક્તિ, જ્ઞાન, ઐશ્વર્ય, મોક્ષ ।
પિણ્ડ
પઞ્ચકોષ, દહરાકાશરૂપિણી, મેદોનિષ્ઠા, રુધિરસંસ્થિતા,
અસ્થિસંસ્થિતા, મજ્જાસંસ્થા, ત્વક્, માંસનિષ્ઠા, ભાલસ્થા, શિરસ્થા,
હૃદયસ્થા, ઇન્દ્રિયાણામધિષ્ઠાત્રી ।
માયા
વિષ્ણુમાયા, યોગમાયા, માયા ।
નિદાન
ચતુર્બાહુસમન્વિતા, પઞ્ચતન્માત્રસાયકા, મનોરૂપેક્ષુકોદણ્ડા,
ક્રોધાઙ્કારાકુશોજ્જ્વલા, રાગસ્વરૂપપાશાઢ્યા, સહસ્રશીર્ષવદના,
ત્રિલોચના, સહસ્રાક્ષી, સહસ્રપાત્, ચતુર્વક્ત્રમનોહરા, વદનદ્યા ।
લોક મણિદ્વીપ
સુધાસાગરમધ્યસ્થા, કદમ્બવનવાસિની, મહાપદ્માટવીસંસ્થા,
ચિન્તામણિગૃહાન્તસ્થા, મણિદ્વીપ ।
દર્શન ઔર સમ્પ્રદાય
દર્શનવિદ્યા, શૈવદર્શન, શાક્તદર્શન, વૈષ્ણવદર્શન,
સૌરદર્શન, બૌદ્ધદર્શન, વૈદિકદર્શન, શ્રીરામાનન્દમયિ
સિદ્ધ : સિદ્ધેશ્વરી, સિદ્ધવિદ્યા
યોગ : યોગિની, યોગદા, યોગિનીગણસેવિતા,
મહાયોગેશ્વરેશ્વરી, મનોન્મની, યોગનિદ્રા
કૌલ : કૌલિની, કુલયોગિની, કુલામૃતૈકરસિકા, કુલસઙ્કેતપાલિની,
અકુલા, કુલાઙ્ગના કુલાન્તસ્થા, સમયાચારતત્પરા, સમયા, સમયાન્તસ્થા,
વજ્રેશ્વરી, કુરુકુલ્લા ।
આસન
મહાસના, સિંહાસના, સિંહાસનેશ્વરી, પદ્માસના, પઞ્ચાસના,
બૈન્દવાસના ।
મુદ્રા
યોનિમુદ્રા, જ્ઞાનમુદ્રા, દશમુદ્રાસમારાધ્યા ।
મન્ત્ર
વાગ્ભવકૂટ : મુખ,
મધ્યકૂટ : મધ્યભાગ,
શક્તિકૂટ : કટ્યધોભાગ, મૂલમન્ત્રાત્મિકા, કૂટત્રયકલેવરા,
માતૃકાવર્ણરૂપિણી, ત્રિકૂટા, અક્ષમાલા, સર્વવર્ણોપશોભિતા,
વર્ણરૂપિણી, મન્ત્રસારા, મહામન્ત્રા, સર્વમન્ત્રસ્વરૂપિણી,
ત્ર્યક્ષરી, પઞ્ચદશાક્ષરી, ષડક્ષરી, ષોડશાક્ષરી, હંસિની,
હ્રીઙ્કારજપસુપ્રીતા ।
યન્ત્ર
યન્ત્રાત્મિકા, યન્ત્રસ્વરૂપિણી, સર્વયન્ત્રાત્મિકા, મહાયન્દ્રા,
ચક્રરાજનિકેતના, ચક્રરાજરથારૂઢા, ત્રિકોણાન્તરદીપિકા,
શ્રીકણ્ઠાર્ધશરીરિણી, બિન્દુતર્પણસન્તુષ્ટા, ત્રિકોણગા,
શ્રીચક્રરાજનિલયા, યોનિનિલયા, કિરિચક્રરથારૂઢા, ગેયચક્ર ।
યોનિ
યોનિનિલયા, જગદ્યોનિ, કામકલા, સર્વયોનિ, બ્રહ્મયોનિ ।
ઉપાસક
સનકાદિસમારાધ્યા, શિવારાધ્યા, બુધાર્ચિતા,
પુલોમજાર્ચિતા, ધીરસમર્ચિતા, રમ્ભાદિવન્દિતા,
બ્રહ્મોપેન્દ્રમહેન્દ્રાદિદેવસંસ્તુતવૈભવા, ત્રિજગદ્વન્દ્યા, ક્ષેત્રપાલ,
મનુ, ચન્દ્ર, નન્દિ, દેવર્ષિગણસઙ્ઘાતસ્તૂયમાનાત્મવૈભવા, ભદ્ર,
શિષ્ટ, ગન્ધર્વ, માર્તાણ્ડભૈરવ, દુર્વાસા, રમ્ભા, ઉર્વશી, કામ,
શારદા, લોપામુદ્રા, આબાલગોપવિદિતા, ત્રિજગદ્વન્દ્યા ।
વિષ્ણુ : નારાયણિ
વિષ્ણુરૂપિણી, વૈષ્ણવી, ગોવિન્દરૂપિણી, મુકુન્દા, નારાયણી, વિષ્ણુમાયા,
પદ્મનાભસહોદરી ।
પુરાણ સન્દર્ભ
દેવકાર્યસમુદ્યતા, દેવેશી, સુરનાયિકા, ગોપ્ત્રી, દણ્ડનાથા
પુરસ્કૃતા, ગણેશ-અમ્બા, પૂર્વજા, વિષઙ્ગપ્રાણહરણા,
ભણ્ડાસુરવધોદ્યુક્તશક્તિવિક્રમહર્ષિતા, ભણ્ડપુત્રવધોદ્યુક્ત બાલા
વિક્રમનન્દિતા, વિશુક્રપ્રાણહરણાવારાહીવીર્યનન્દિતા ।
પાર્વતી : શિવા
ગૌરી, દક્ષયજ્ઞવિનાશિની, સ્કન્દમાતા, સતી, ઉમા, શૈલેન્દ્રતનયા,
અપર્ણા, કુમારગણનાથામ્બા, ગુહેશી, શાઙ્કરી, મૃડાની, ભૈરવી,
કામેશ્વરપ્રાણનાડી, સદાશિવા, સદાશિવકુટુમ્બિની, રુદ્રાણી,
શામ્ભવી, શર્વાણી, ભવાની, કાલકણ્ઠી, શમ્ભુમોહિની, વામદેવી,
શિવદૂતી, શિવપ્રિયા, શિવમૂર્તિ, વ્યોમકેશી, માહેશ્વરી, મહાદેવી,
ત્ર્યમ્બકા, દક્ષિણામૂર્તિરૂપિણી, શિવઙ્કરી, શિવજ્ઞાનપ્રદાયિની,
શિવા, શિવ-કામેશ્વરાઙ્કસ્થા, કપર્દિની, નટેશ્વરી, મૃડપ્રિયા,
શ્રીકણ્ઠાર્ધશરીરિણી, શર્વાણી, મહેશી ।
વિશ્વ
વિશ્વસ્ય બીજં પરમાસિ માયા, આધારભૂતા જગતસ્ત્વમેકા, યયેદં
ધાર્યતે જગત્, વિશ્વગર્ભા, વિશ્વધારિણી, વિશ્વતોમુખી, વિશ્વરૂપા,
વિશ્વસાક્ષિણી, વિશ્વગ્રાસા, વિશ્વમાતા, વિશ્વાધિકા, વિશ્વભ્રમણકારિણી

વિવર્જિતા
વયોવસ્થા વિવર્જિતા, નામરૂપવિવર્જિતા, હેયોપાદેયવર્જિતા, વેદ્યવર્જિતા,
ભાવાભાવવિવર્જિતા, ધર્માધર્મવિવર્જિતા, સાક્ષિવર્જિતા,
ક્ષયવૃદ્ધિવિનિર્મુક્તા, દ્વૈતવર્જિતા, કાર્યકારણનિર્મુક્તા,
સમાનાધિકવર્જિતા ।
તીર્થ
મલયાચલવાસિની, વિન્ધ્યાચલનિવાસિની, જાલન્ધરસ્થિતા,
સુમેરુમધ્યશૃઙ્ગસ્થા, કામકોટિનિલયા, શ્રીમન્નગરનાયિકા,
મહાકૈલાશનિલયા ।
રાજ્યતત્ત્વ
રાજપીઠનિષેવિતા, રાજરાજાર્ચિતા, સામ્રાજ્યદાયિની, રાજ્યદાયિની,
રાજરાજેશ્વરી, રાજ્યલક્ષ્મી, રાજ્ઞી, રાજ્યવલ્લભા,
સર્વાનુલ્લઙ્ઘ્યશાસના, ચતુરઙ્ગબલેશ્વરી, રાજમાતઙ્ગી,
સર્વરાજવશઙ્કરી ।
શક્તિ
મૂલશક્તિ, ઇચ્છાશક્તિ, જ્ઞાનશક્તિ, ક્રિયાશક્તિ, આદિશક્તિ,
મહાશક્તિ, શિવશક્ત્યૈકરૂપિણી, મહાસત્ત્વા, મહાવીર્યા, મહાબલા ।
સામરસ્ય
સામરસ્યપરાયણા, સમરસા ।
મનોમયી
ભાવજ્ઞા, ભાવનાગમ્યા, નિત્યક્લિન્ના, કરુણારસસાગરા,
દયામદારુણાપાઙ્ગા, દયામૂર્તિ, અવ્યાજકરુણામૂર્તિ, સાન્દ્રકરુણા,
શાન્તિમતી, શાન્તા, મૈત્ર્યાદિવાસનાલભ્યા, મમતાહન્ત્રી, નિર્મોહા,
મોહનાશિની, નિર્મમા, નન્દિની, નિઃસંશયા, સંશયઘ્ની, વિરાગિણી,
વત્સલા, શર્મદા, સદ્યઃપ્રસાદિની, ગમ્ભીરા, લજ્જા, પ્રેમરૂપા,
પ્રિયઙ્કરી, મનસ્વિની, નિશ્ચિન્તા, અતિગર્વિતા, નિષ્પાપા, તુષ્ટિ,
નિત્યતૃપ્તા, સદાતુષ્ટા, પરાનિષ્ઠા, પ્રગલ્ભા, ભયાપહા,
નિર્લોભા, નિર્વિકારા, નિર્લેપા, નિષ્કામા, નિષ્પરિગ્રહા, નિરહઙ્કારા,
નિષ્ક્રોધા, ચણ્ડિકા, પરમોદા, પરમોદારા, વિરાગિણી, સૌમ્યા, ધૃતિ,
મતિ, સ્મૃતિ, મેધા, પ્રાજ્ઞાત્મિકા, મહાબુદ્ધિ, શ્રદ્ધા, લજ્જા,
શુદ્ધમાનસા ।
વિરુદ્ધધર્માશ્રયત્વ
વ્યક્તાવ્યક્તસ્વરૂપિણી, નિત્યતૃપ્તા, અનિત્યતૃપ્તા, વિદ્યાવિદ્યાસ્વરૂપિણી,
સદસરૂપિણી, ક્ષરાક્ષરાત્મિકા, સવ્યાપસવ્યમાર્ગસ્થા, પરાપરા,
ધર્માધર્મવિવર્જિતા ।
અવસ્થા
જાગરન્તી, સુપ્તા, તુર્યા, સ્વપન્તી, સર્વાવસ્થાવિવર્જિતા, નિત્યયૌવના,
વયોવસ્થાવિવર્જિતા ।
ઉપાસના
અભ્યાસાતિશયજ્ઞાતા, દુર્ગા, દુરાધર્ષા, દુર્ગમા, દુર્લભા, દુરારાધ્યા,
અન્તર્મુખસમારાધ્યા, તાપસારાધ્યા, ધ્યાનગમ્યા, ધ્યાનધ્યાતૃધ્યેયરૂપા,
ભક્તિપ્રિયા, ભક્તમાનસહંસિકા, ભક્તનિધિ, ભક્તચિત્તકેકિઘનાઘના,
ભક્તિવશ્યા, ભાવનાગમ્યા, જ્ઞાનગમ્યા, સુલભા, સુખારાધ્યા,
આબાલગોપાવિદિતા, રહોયાગક્રમારાધ્યા, રહસ્તર્પણતર્પિતા,
મહાયાગક્રમારાધ્યા, યજ્ઞકર્ત્રી, પઞ્ચયજ્ઞપ્રિયા, યજમાનસ્વરૂપિણી,
પ્રિયવ્રતા, બલિપ્રિયા, નામપારાયણપ્રીતા, સુવાસિન્યર્ચનપ્રીતા,
ચતુઃષષ્ઠ્યુપચારાઢ્યા, પુણ્યશ્રવણકીર્તના, મૈત્ર્યાદિવાસનાલભ્યા,
વિપ્રપ્રિયા, વિપ્રરૂપા, દ્વિજબૃન્દનિષેવિતા ।
કુણ્ડલિની
ષટ્ચક્રોપરિસંસ્થિતા, મૂલાધારૈકનિલયા, મૂલાધારામ્બુજારૂઢા,
અનાહતાબ્જનિલયા, સહસ્રારામ્બુજારૂઢા, સહસ્રદલપદ્મસ્થા,
વિશુદ્ધિચક્રનિલયા, સ્વાધિષ્ઠાનામ્બુજગતા, આજ્ઞાચક્રાન્તરાલસ્થા,
આજ્ઞાચક્રાબ્જનિલયા, મણિપૂરાબ્જનિલયા, મણિપૂરાન્તરુદિતા,
સુધાસારાભિવર્ષિણી, બિસતન્તુતનીયસી, બ્રહ્મગ્રન્થિવિભેદિની,
વિષ્ણુગ્રન્થિવિભેદિની, રુદ્રગ્રન્થિવિભેદિની ।
કલ્પલતા
પુરુષાર્થપ્રદા, વાઞ્છિતાર્થપ્રદાયિની, રાજ્યદાયિની, સામ્રાજ્યદાયિની,
શર્મદા, શર્મદાયિની, સદ્ગતિપ્રદા, સ્વર્ગાપવર્ગદા, યોગદા,
કૈવલ્યપદદાયિની, વસુદા, પ્રાણદા, આનન્દા, સર્વાર્થદાત્રી,
સમસ્તભક્તસુખદા, સર્વાપદ્વિનિવારિણી, દુઃખવિમોચિની, રોગઘ્ની,
સર્વવ્યાધિપ્રશમની, શિવઙ્કરી, સર્વમઙ્ગલા, સ્વસ્તિમતી,
દૌર્ભાગ્યતૂલવાતૂલા, સૌભાગ્યદાયિની, રોગપર્વતદમ્ભોલિઃ, દુઃખહન્ત્રી,
જન્મમૃત્યુજરાતપ્તજનવિશ્રાન્તિદાયિની, જરાધ્વાન્તરવિપ્રભા,
કલ્પલતિકા, કામધુક, ભવદાવસુધાવૃષ્ટિ, સર્વમઙ્ગલા,
સંસારપઙ્કનિર્મગ્નસમુદ્ધરણપણ્ડિતા, પરમન્ત્રવિભેદિની,
ભવારણ્યકુઠારિકા, ભયાપહા, પુરુષાર્થપ્રદા, શુભઙ્કરી, શાન્તિ,
નિર્વાણાનન્દ, સુખદાયિની, મુક્તિદા ।

Also Read Srividya Lalita Sorted by Categories :

1000 Names of Sri Vidya Lalita Sorted by Categories Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment