1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Sri Vidya Lalita Sorted by Categories Lyrics in Malayalam

Sahasranamavali Shrividya Lalita sorted by Categories in Malayalam:

॥ ശ്രീവിദ്യാ ലലിതാ നാമാവലീ വര്‍ഗീകരണ ॥
ചിത്
ചിതിഃ, ചൈതന്യകുസുമപ്രിയാ, ചിദഗ്നികുണ്ഡസംഭൂതാ, ചിദേകരസരൂപിണീ,
ചേതനാരൂപാ, ചിച്ഛക്തി, ചിന്‍മയീ, ചിത്കലാ, യാ ദേവീ സര്‍വഭൂതേഷു
ചേതനേത്യഭിധീയതേ, ചിതിരൂപേണ യാ കൃത്സ്നമേതദ് വ്യാപ്യ സ്ഥിതാ ജഗത് ।
യാ ദേവീ സര്‍വഭൂതേഷു
ബുദ്ധി, നിദ്രാ, ക്ഷുധാ, ഛായാ, ശക്തി, തൃഷ്ണാ, ക്ഷാന്തി, ജാതി,
ലജ്ജാ, ശാന്തി, ശ്രദ്ധാ, കാന്തി, ലക്ഷ്മീ, വൃത്തി, സ്മൃതി, ദയാ,
തുഷ്ടി, മാതൃ, ഭ്രാന്തി, ചേതനാ ।
മാँ, ജനനീ
അംബികാ, ഗുഹാംബാ, ഗുഹജന്‍മഭൂ, വിയത്പ്രസൂ, അനേക കോടി ബ്രഹ്മാണ്ഡ
ജനനീ, ശ്രീമാതാ, ഗണാംബാ, കുമാരഗണനാഥാംബാ, ജനനീ, പ്രസവിത്രീ,
ആബ്രഹ്മകീടജനനീ, ജഗദ്ധാത്രീ, വിശ്വമാതാ, പ്രസീദമാതര്‍ജഗതോഽഖിലസ്യ ।
ലീലാ
ലീലാവിഗ്രഹധാരിണീ, ലീലാവിനോദിനീ, ലീലാക്ലൃപ്തബ്രഹ്മാണ്ഡമണ്ഡലാ ।
ജ്ഞാന
സര്‍വജ്ഞാ, ജ്ഞാനദാ, ജ്ഞാനവിഗ്രഹാ, ജ്ഞാനമുദ്രാ, ജ്ഞാനഗംയാ,
ജ്ഞാനജ്ഞേയസ്വരൂപിണീ, ശാസ്ത്രമയീ, ശാസ്ത്രസാരാ, വിജ്ഞാനഘനരൂപിണീ,
പ്രജ്ഞാനഘനരൂപിണീ, വിജ്ഞാനകലനാ ।
ആനന്ദ
പരമാനന്ദാ, സത്യജ്ഞാനാനന്ദരൂപാ, സത്യാനന്ദസ്വരൂപിണീ,
സ്വാത്മാനന്ദലവീഭൂതബ്രഹ്മാദ്യാനന്ദസന്തതിഃ, ബ്രഹ്മാനന്ദാ, ആനന്ദകലികാ,
സച്ചിദാനന്ദരൂപിണീ, സ്വാത്മാരാമാ, ഭൂമരൂപാ, ആനന്ദമിഥുന ।
രസ
രസശേവധിഃ, രസ്യാ, രസജ്ഞാ, കുലാമൃതൈകരസികാ ।
വാക് സരസ്വതീ
ശബ്ദാത്മികാ, പരാ, പശ്യന്തീ, മധ്യമാ, വൈഖരീ, തുരീയജ്യോതി,
വാഗ്വാദിനീ, വാഗധീശ്വരീ, ഭാഷാരൂപാ, സരസ്വതീ, ഭാരതീ, വാക്, ആര്യാ,
ബ്രാഹ്മീ, ഭാഷാക്ഷരാ, സ്വരാ, വാഗ്ദേവതാ (വശിന്യാദി)।
കാമ
കാമപൂജിതാ, കാമസേവിതാ, കാമസഞ്ജീവനൌഷധിഃ, കാമകലാ,
കാമകേലിതരങ്ഗിതാ, കാമരൂപിണീ, മഹാരതിഃ, വിലാസിനീ, രതിരൂപാ, രതിപ്രിയാ,
രമണലമ്പടാ, രമണീ, കാമേശീ, സര്‍വകാമദുധൌസ്തനൌ, കാമരൂപിണീ ।
മാധുര്യ
സ്വാധീനവല്ലഭാ, മാനവതീ, ശ്രൃങ്ഗാരരസസമ്പൂര്‍ണാ,
ശിവകാമേശ്വരാങ്കസ്ഥാ, മഹാകാമേശമഹിഷീ,
മന്ദസ്മിതപ്രഭാപൂരമജ്ജത്കാമേശമാനസാ,
നാഭ്യാലവാലരോമാലിലതാഫലകുചദ്വയീ,
കാമേശ്വരപ്രേമരത്നമണിപ്രതിപണസ്തനീ, ദശനച്ഛദാ ।
സൌന്ദര്യ
സുഭൂ, ബന്ധുരാലകാ, പദ്മാവതീ (പ്രേമഗാഥാ),
രത്നഗ്രൈവേയചിന്താകലോലമുക്താഫലാന്വിതാ, സുമുഖീ,
താംബൂലപൂരിതമുഖീ, കനകാങ്ഗദകേയൂരകമനീയഭുജാന്വിതാ,
രംയാ, തനുമധ്യാ, രാകേന്ദുവദനാ, കനത്കനകതാടങ്കാ,
ചാരുഹാസാ, ശരച്ചന്ദ്രനിഭാനനാ, വിനിര്‍ഭര്‍ത്സിതകച്ഛപീ,
വിശാലാക്ഷീ, ദരസ്മേരമുഖാംബുജാ, പദ്മനയനാ, ഹാസോജ്ജ്വലമുഖീ,
ദിവ്യഗന്ധാഢ്യാ, ചാരുചന്ദ്രകലാധരാ, നാസാഭരണഭൂഷിതാ,
സിന്ദൂരതിലകാഞ്ചിതാ, അനവദ്യാങ്ഗീ, മഹാലാവണ്യശേവധിഃ,
ചമ്പകാശോകപുന്നാഗസൌഗന്ധികലസത്കചാ, രാജീവലോചനാ, ലോലാക്ഷീ,
കാമാക്ഷീ, സംലാപമാധുര്യ, നാസാഭരണ, മീനാക്ഷീ, മന്ദാരകുസുമപ്രിയാ,
പാടലീകുസുമപ്രിയാ, കദംബകുസുമപ്രിയാ, കര്‍പൂരവീടികാമോദ, നയനയുഗലേ
കജ്ജലകലാ, രണത്കിങ്കിണിമേഖലാ, കലാലാപാ, സുവേഷാഢ്യാ, മന്ദഗമനാ,
നീലചികുരാ, കോമലാകാരാ, കോമലാങ്ഗീ, മരാലീ, നിത്യയൌവനാ, തരുണീ,
അരുണാരുണകൌസ്തുംഭവസ്ത്രഭാസ്വത്കടീതടീ, മാണിക്യമുകുടാകാരാജാനുദ്യവിരാജിതാ,
ശോഭനാ, കദംബമഞ്ജരീക്ലൃപ്തകര്‍ണപൂരമനോഹരാ, പുഷ്കരേക്ഷണാ,
നവചമ്പകപുഷ്പാഭനാസാദണ്ഡവിരാജിതാ, മഹാലാവണ്യശേവധിഃ ।
ത്രി
ത്രിപുരമാലിനീ, ത്രിപുരാംബികാ, ത്രിപുരാ, ത്രിപുരാശ്രീ, ത്രിപുരേശീ,
ത്രിപുരസുന്ദരീ, ത്രയീ, ത്രികൂടാ, ത്രിസ്ഥാ, ത്രിമൂര്‍തി, ത്രികോണഗാ,
ത്രികോണാന്തരദീപികാ, ത്രിലോചനാ, ത്രിഖണ്ഡേശീ, ത്രിവര്‍ഗദാത്രീ, ത്രിഗുണാത്മികാ ।
തേജ : ജ്യോതി
തേജോവതീ, തൈജസാത്മികാ, വിദ്രുമാഭാ, സര്‍വാരുണാ, സ്വപ്രകാശാ,
തടില്ലതാസമരുചിഃ, കാന്തി, രക്തവര്‍ണാ, പരമജ്യോതി, പദ്മരാഗസമപ്രഭാ,
വിദ്രുമാഭാ, ഉദ്യദ്ഭാനുസഹസ്രാഭാ, നിജാരുണപ്രഭാപൂരമജ്ജദ്ബ്രഹ്മാണ്ഡമണ്ഡലാ,
അഷ്ടമീചന്ദ്രവിഭ്രാജാ, ദ്യുതിധരാ, രവിപ്രഖ്യാ, ചന്ദ്രനിഭാ,
ഇന്ദ്രധനുപ്രഭാ, തടില്ലതാസമരുചിഃ, ജ്വാലാമാലിനീ,
ചന്ദ്രമണ്ഡലമധ്യഗാ, തരുണാദിത്യപാടലാ, സദോദിതാ, പ്രഭാരൂപാ,
പ്രഭാവതീ, ജപാപുഷ്പനിഭാകൃതി, ശ്യാമാഭാ, വിമര്‍ശരൂപിണീ,
മിത്രരൂപിണീ, ബന്ധൂകകുസുമപ്രഭാ, ആരക്തവര്‍ണാ, തമോപഹാ, പീതവര്‍ണാ,
ശുക്ലവര്‍ണാ, ദാഡിമീകുസുമപ്രഭാ, ഭാനുമണ്ഡലമധ്യസ്ഥാ, ഭാനുസന്തതിഃ,
വഹ്നിമണ്ഡലവാസിനീ, കാന്തിമതീ, വഹ്നികലാ, സൂര്യകലാ, സോമകലാ ।
ഐശ്വര്യ
ശാശ്വതൈശ്വര്യാ, ഉദ്ദാമവൈഭവാ, സുഭഗാ, നിസ്സീമമഹിമാ, ഭുവനേശ്വരീ,
ഭഗമാലിനീ, ഭഗാരാധ്യാ, ഷഡൈശ്വര്യസമ്പന്നാ, സ്വര്‍ണഗര്‍ഭാ, നിഖിലേശീ,
സര്‍വലോകേശീ, ത്വമീശ്വരീ ദേവി ചരാചരസ്യ, സര്‍വലോകവശങ്കരീ ।
തത്ത്വ
തത്ത്വാധികാ, തത്ത്വാസനാ, തത്ത്വമയീ, തത്ത്വമര്‍ഥസ്വരൂപിണീ, ആത്മതത്ത്വ,
വിദ്യാതത്ത്വ, ശിവതത്ത്വ, സര്‍വതത്ത്വ ।
സര്‍വ : പൂര്‍ണാ
സര്‍വകാമസിദ്ധാ, സര്‍വാ, സര്‍വാകര്‍ഷിണീ, സര്‍വവംശകരീ, സര്‍വോന്‍മാദിനീ,
സര്‍വമഹാങ്കുശേ, സര്‍വസങ്ക്ഷോഭിണീ, സര്‍വവിദ്രാവിണീ, സര്‍വഖേചരീ,
സര്‍വബീജാ, സര്‍വയോനി, സര്‍വത്രിഖണ്ഡാ, സര്‍വാഹ്ലാദിനീ, സര്‍വസമ്മോഹിനീ,
സര്‍വസ്തംഭിനീ, സര്‍വജൃംഭിണീ, സര്‍വരഞ്ജനീ, സര്‍വോന്‍മാദിനീ,
സര്‍വാര്‍ഥസാധിനീ, സര്‍വസമ്പത്തിപൂരിണീ, സര്‍വമന്ത്രമയീ,
സര്‍വദ്വന്ദ്വക്ഷയങ്കരീ, സര്‍വസൌഭാഗ്യദായകചക്രസ്വാമിനീ,
സര്‍വജ്ഞാ, സര്‍വശക്തി, സര്‍വൈശ്വര്യപ്രദായിനീ, സര്‍വജ്ഞാനമയീ,
സര്‍വവ്യാധിവിനാശിനീ, സര്‍വാധാരസ്വരൂപാ, സര്‍വപാപഹരാ, സര്‍വാനന്ദമയി,
സര്‍വരക്ഷാസ്വരൂപിണീ, സര്‍വേപ്സിതഫലപ്രദാ, സര്‍വരക്ഷാകരചക്രസ്വാമിനീ,
സര്‍വസിദ്ധിപ്രദചക്രസ്വാമിനീ, സര്‍വാനന്ദമയചക്രസ്വാമിനീ,
സര്‍വമന്ത്രമയീ, സര്‍വാതീതാ, സര്‍വഗാ, സര്‍വാധാരാ, സര്‍വമങ്ഗലാ,
സര്‍വമയീ, സര്‍വായുധധരാ, സര്‍വാന്തര്യാമിനീ, സര്‍വാനുല്ലങ്ഘ്യശാസനാ,
സര്‍വമോഹിനീ, സര്‍വവര്‍ണോപശോഭിതാ, സര്‍വജ്ഞാ, സര്‍വമന്ത്രമയീ,
സര്‍വലോകേശീ, സര്‍വയന്ത്രാത്മികാ, സര്‍വതന്ത്രേശീ, സര്‍വേശ്വരീ, സര്‍വാശ്രയാ,
പൂര്‍ണാ ।
പ്രകൃതി : സൃഷ്ടി
ജഡശക്തി, ജഡാത്മികാ, പരമാണു, തിരോധാനകരീ, മഹാപ്രലയസാക്ഷിണീ,
സൃഷ്ടികര്‍ത്രീ, മഹേശ്വരമഹാകല്‍പമഹാതാണ്ഡവസാക്ഷിണീ,
ജഗതീകന്ദാ, ചരാചരജഗന്നാഥാ, ഭവചക്രപ്രവര്‍തിനീ, സംഹാരിണീ,
പഞ്ചകൃത്യപരായണാ, ഉന്‍മേഷനിമിഷോത്പന്നവിപന്നഭുവനാവലീ, ലയകരീ,
വ്യാപിനീ, അവ്യാകൃതാ ഹി പരമാ പ്രകൃതിസ്ത്വമാദ്യാ, ത്രിഗുണാത്മികാ,
സാഗരമേഖലാ, മഹീ, പഞ്ചഭൂതേശീ, വിയത്പ്രസൂ, ജഗത്പ്രസൂ,
വിരാട്, സൂക്ഷ്മരൂപിണീ, യോഗനിദ്രാ, ക്ഷോഭിണീ, പ്രകൃതിസ്ത്വം ച
സര്‍വസ്യഗുണത്രയവിഭാവിനീ, മൂലപ്രകൃതി ।
പരാ
പരാപരാ, പരാകാശാ, പരാത്പരാ, പരമാ ।
നിര്‍ഗുണതത്ത്വ
നിരാലംബാ, നിരത്യയാ, നിരാധാരാ, നിരഞ്ജനാ, നിര്ലേപാ, നിര്‍മലാ,
നിഷ്കലങ്കാ, നിരുപാധി, നിരീശ്വരാ, നിരപായാ, നിര്‍ഭവാ, നിസ്വൈഗുണ്യാ,
നിര്‍വികല്‍പാ, നിര്‍നാശാ, നിഷ്ക്രിയാ, നിര്‍ദ്വൈതാ, നിഷ്കാമാ, നിരുപപ്ലവാ,
നിത്യമുക്താ, നിത്യശുദ്ധാ, നിത്യബുദ്ധാ, നിഷ്പ്രപഞ്ചാ, നിര്‍വികാരാ,
നിരാശ്രയാ, നിരവദ്യാ, നിരന്തരാ, നിഷ്കാരണാ, നിരാകാരാ, നിഷ്കലാ,
നിരാകുലാ, അമൂര്‍താ, അചിന്ത്യരൂപാ, അപ്രമേയാ, അപരിച്ഛേദ്യാ, അമേയാ,
അദൃശ്യാ, നിത്യാ, അവ്യക്താ, അനുത്തമാ, നിരൂപമാ, കാര്യകാരണനിര്‍മുക്താ ।
വേദാന്തദര്‍ശന : ബ്രഹ്മ
സര്‍വവേദാന്തസംവേദ്യാ, ബ്രഹ്മരൂപാ, ബ്രഹ്മാത്മൈക്യസ്വരൂപിണീ,
ബ്രഹ്മജനനീ, ക്ഷേത്രേശീ, ക്ഷേത്രസ്വരൂപാ, ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞപാലിനീ,
വ്യക്താവ്യക്ത-സ്വരൂപിണീ, ബ്രാഹ്മീ, പഞ്ചബ്രഹ്മസ്വരൂപിണീ,
കരാങ്ഗുലിനഖോത്പന്ന നാരായണദശാകൃതിഃ, സ്വതന്ത്രാ, ശാശ്വതീ,
ദേശകാലാപരിച്ഛിന്നാ, മനോവാചാമഗോചരാ, കല്‍പനാരഹിതാ, ദ്വൈതവര്‍ജിതാ,
പരബ്രഹ്മരൂപിണീ ।
വേദ : യജ്ഞ
സ്വാഹാ, യജ്ഞകര്‍ത്രീ, യജ്ഞപ്രിയാ, യജമാനസ്വരൂപിണീ, പഞ്ചയജ്ഞപ്രിയാ,
ശ്രുതി, വേദവിദ്യാ, വേദജനനീ, ശ്രുതിസീമന്തസിന്ദൂരീകൃതപാദാബ്ജധൂലികാ,
നിജാജ്ഞാരൂപനിഗമാ, സാമഗാനപ്രിയാ, ശ്രുതിസംസ്തുതവൈഭവാ, ഛന്ദഃസാരാ,
സര്‍വോപനിഷദുദ്ഘുഷ്ടാ ।
സങ്ഗീത
ലാസ്യപ്രിയാ, ഗാനലോലുപാ, കലാലാപാ, നടേശ്വരീ, നാദരൂപാ, സാമഗാനപ്രിയാ ।
കലാ
കാവ്യാലാപവിനോദിനീ, കാവ്യകലാ, കലാനിധി, കലാമാലാ, കലാവതീ,
ചതുഃഷഷ്ഠികലാമയീ ।
വിദ്യാ
വിദ്യാ സമസ്താസ്തവ ദേവി ഭേദാ, വിദ്യാഽസി സാ ഭഗവതീ പരമാ ഹി ദേവീ,
ബ്രഹ്മവിദ്യാ, വിശ്വവിദ്യാ, വിദ്യാ, വിദ്യാവിദ്യാ, മഹാവിദ്യാ, ആത്മവിദ്യാ,
ശ്രീവിദ്യാ ।
തന്ത്ര
സര്‍വതന്ത്രരൂപാ, സര്‍വതന്ത്രേശീ, സകലാഗമസന്ദോഹശുക്തിസമ്പുടമൌക്തികാ,
നിത്യാ, സന്ധ്യാ, കാലരാത്രി, യാകിനീ, ഹാകിനീ, ഡാകിനീ, രാകിനീ, ലാകിനീ,
കാകിനീ, സാകിനീ, വജ്രിണീ, ഹംസവതീ, വരദാ, മന്ത്രിണീ, ലലിതാംബാ,
പ്രകടയോഗിനീ, തിഥിമണ്ഡലപൂജിതാ, ത്വരിതാ, വജ്രേശ്വരീ, കുരുകുല്ലാ ।
സിദ്ധി
അണിമാ, ലഘിമാ, മഹിമാ, ഈശത്വ, വശിത്വ, പ്രാകാംയ, ഭുക്തി,
ഇച്ഛാസിദ്ധി, പ്രാപ്തസിദ്ധി, സര്‍വകാമസിദ്ധി ।
ലോകമാതൃകാ
ബ്രാഹ്മീ, മാഹേശ്വരീ, കൌമാരീ, വൈഷ്ണവീ, വാരാഹീ, മാഹേന്ദ്രീ, ചാമുണ്ഡാ,
മഹാലക്ഷ്മീ ।
ജീവന കേ പ്രയോജന
പുരുഷാര്‍ഥ, സിദ്ധി, ആനന്ദ, ജ്ഞാന, സത്യ, സൌന്ദര്യ-മാധുര്യ, രസ,
ഭക്തി, ജ്ഞാന, ഐശ്വര്യ, മോക്ഷ ।
പിണ്ഡ
പഞ്ചകോഷ, ദഹരാകാശരൂപിണീ, മേദോനിഷ്ഠാ, രുധിരസംസ്ഥിതാ,
അസ്ഥിസംസ്ഥിതാ, മജ്ജാസംസ്ഥാ, ത്വക്, മാംസനിഷ്ഠാ, ഭാലസ്ഥാ, ശിരസ്ഥാ,
ഹൃദയസ്ഥാ, ഇന്ദ്രിയാണാമധിഷ്ഠാത്രീ ।
മായാ
വിഷ്ണുമായാ, യോഗമായാ, മായാ ।
നിദാന
ചതുര്‍ബാഹുസമന്വിതാ, പഞ്ചതന്‍മാത്രസായകാ, മനോരൂപേക്ഷുകോദണ്ഡാ,
ക്രോധാങ്കാരാകുശോജ്ജ്വലാ, രാഗസ്വരൂപപാശാഢ്യാ, സഹസ്രശീര്‍ഷവദനാ,
ത്രിലോചനാ, സഹസ്രാക്ഷീ, സഹസ്രപാത്, ചതുര്‍വക്ത്രമനോഹരാ, വദനദ്യാ ।
ലോക മണിദ്വീപ
സുധാസാഗരമധ്യസ്ഥാ, കദംബവനവാസിനീ, മഹാപദ്മാടവീസംസ്ഥാ,
ചിന്താമണിഗൃഹാന്തസ്ഥാ, മണിദ്വീപ ।
ദര്‍ശന ഔര സമ്പ്രദായ
ദര്‍ശനവിദ്യാ, ശൈവദര്‍ശന, ശാക്തദര്‍ശന, വൈഷ്ണവദര്‍ശന,
സൌരദര്‍ശന, ബൌദ്ധദര്‍ശന, വൈദികദര്‍ശന, ശ്രീരാമാനന്ദമയി
സിദ്ധ : സിദ്ധേശ്വരീ, സിദ്ധവിദ്യാ
യോഗ : യോഗിനീ, യോഗദാ, യോഗിനീഗണസേവിതാ,
മഹായോഗേശ്വരേശ്വരീ, മനോന്‍മനീ, യോഗനിദ്രാ
കൌല : കൌലിനീ, കുലയോഗിനീ, കുലാമൃതൈകരസികാ, കുലസങ്കേതപാലിനീ,
അകുലാ, കുലാങ്ഗനാ കുലാന്തസ്ഥാ, സമയാചാരതത്പരാ, സമയാ, സമയാന്തസ്ഥാ,
വജ്രേശ്വരീ, കുരുകുല്ലാ ।
ആസന
മഹാസനാ, സിംഹാസനാ, സിംഹാസനേശ്വരീ, പദ്മാസനാ, പഞ്ചാസനാ,
ബൈന്ദവാസനാ ।
മുദ്രാ
യോനിമുദ്രാ, ജ്ഞാനമുദ്രാ, ദശമുദ്രാസമാരാധ്യാ ।
മന്ത്ര
വാഗ്ഭവകൂട : മുഖ,
മധ്യകൂട : മധ്യഭാഗ,
ശക്തികൂട : കട്യധോഭാഗ, മൂലമന്ത്രാത്മികാ, കൂടത്രയകലേവരാ,
മാതൃകാവര്‍ണരൂപിണീ, ത്രികൂടാ, അക്ഷമാലാ, സര്‍വവര്‍ണോപശോഭിതാ,
വര്‍ണരൂപിണീ, മന്ത്രസാരാ, മഹാമന്ത്രാ, സര്‍വമന്ത്രസ്വരൂപിണീ,
ത്ര്യക്ഷരീ, പഞ്ചദശാക്ഷരീ, ഷഡക്ഷരീ, ഷോഡശാക്ഷരീ, ഹംസിനീ,
ഹ്രീങ്കാരജപസുപ്രീതാ ।
യന്ത്ര
യന്ത്രാത്മികാ, യന്ത്രസ്വരൂപിണീ, സര്‍വയന്ത്രാത്മികാ, മഹായന്ദ്രാ,
ചക്രരാജനികേതനാ, ചക്രരാജരഥാരൂഢാ, ത്രികോണാന്തരദീപികാ,
ശ്രീകണ്ഠാര്‍ധശരീരിണീ, ബിന്ദുതര്‍പണസന്തുഷ്ടാ, ത്രികോണഗാ,
ശ്രീചക്രരാജനിലയാ, യോനിനിലയാ, കിരിചക്രരഥാരൂഢാ, ഗേയചക്ര ।
യോനി
യോനിനിലയാ, ജഗദ്യോനി, കാമകലാ, സര്‍വയോനി, ബ്രഹ്മയോനി ।
ഉപാസക
സനകാദിസമാരാധ്യാ, ശിവാരാധ്യാ, ബുധാര്‍ചിതാ,
പുലോമജാര്‍ചിതാ, ധീരസമര്‍ചിതാ, രംഭാദിവന്ദിതാ,
ബ്രഹ്മോപേന്ദ്രമഹേന്ദ്രാദിദേവസംസ്തുതവൈഭവാ, ത്രിജഗദ്വന്ദ്യാ, ക്ഷേത്രപാല,
മനു, ചന്ദ്ര, നന്ദി, ദേവര്‍ഷിഗണസങ്ഘാതസ്തൂയമാനാത്മവൈഭവാ, ഭദ്ര,
ശിഷ്ട, ഗന്ധര്‍വ, മാര്‍താണ്ഡഭൈരവ, ദുര്‍വാസാ, രംഭാ, ഉര്‍വശീ, കാമ,
ശാരദാ, ലോപാമുദ്രാ, ആബാലഗോപവിദിതാ, ത്രിജഗദ്വന്ദ്യാ ।
വിഷ്ണു : നാരായണി
വിഷ്ണുരൂപിണീ, വൈഷ്ണവീ, ഗോവിന്ദരൂപിണീ, മുകുന്ദാ, നാരായണീ, വിഷ്ണുമായാ,
പദ്മനാഭസഹോദരീ ।
പുരാണ സന്ദര്‍ഭ
ദേവകാര്യസമുദ്യതാ, ദേവേശീ, സുരനായികാ, ഗോപ്ത്രീ, ദണ്ഡനാഥാ
പുരസ്കൃതാ, ഗണേശ-അംബാ, പൂര്‍വജാ, വിഷങ്ഗപ്രാണഹരണാ,
ഭണ്ഡാസുരവധോദ്യുക്തശക്തിവിക്രമഹര്‍ഷിതാ, ഭണ്ഡപുത്രവധോദ്യുക്ത ബാലാ
വിക്രമനന്ദിതാ, വിശുക്രപ്രാണഹരണാവാരാഹീവീര്യനന്ദിതാ ।
പാര്‍വതീ : ശിവാ
ഗൌരീ, ദക്ഷയജ്ഞവിനാശിനീ, സ്കന്ദമാതാ, സതീ, ഉമാ, ശൈലേന്ദ്രതനയാ,
അപര്‍ണാ, കുമാരഗണനാഥാംബാ, ഗുഹേശീ, ശാങ്കരീ, മൃഡാനീ, ഭൈരവീ,
കാമേശ്വരപ്രാണനാഡീ, സദാശിവാ, സദാശിവകുടുംബിനീ, രുദ്രാണീ,
ശാംഭവീ, ശര്‍വാണീ, ഭവാനീ, കാലകണ്ഠീ, ശംഭുമോഹിനീ, വാമദേവീ,
ശിവദൂതീ, ശിവപ്രിയാ, ശിവമൂര്‍തി, വ്യോമകേശീ, മാഹേശ്വരീ, മഹാദേവീ,
ത്ര്യംബകാ, ദക്ഷിണാമൂര്‍തിരൂപിണീ, ശിവങ്കരീ, ശിവജ്ഞാനപ്രദായിനീ,
ശിവാ, ശിവ-കാമേശ്വരാങ്കസ്ഥാ, കപര്‍ദിനീ, നടേശ്വരീ, മൃഡപ്രിയാ,
ശ്രീകണ്ഠാര്‍ധശരീരിണീ, ശര്‍വാണീ, മഹേശീ ।
വിശ്വ
വിശ്വസ്യ ബീജം പരമാസി മായാ, ആധാരഭൂതാ ജഗതസ്ത്വമേകാ, യയേദം
ധാര്യതേ ജഗത്, വിശ്വഗര്‍ഭാ, വിശ്വധാരിണീ, വിശ്വതോമുഖീ, വിശ്വരൂപാ,
വിശ്വസാക്ഷിണീ, വിശ്വഗ്രാസാ, വിശ്വമാതാ, വിശ്വാധികാ, വിശ്വഭ്രമണകാരിണീ

വിവര്‍ജിതാ
വയോവസ്ഥാ വിവര്‍ജിതാ, നാമരൂപവിവര്‍ജിതാ, ഹേയോപാദേയവര്‍ജിതാ, വേദ്യവര്‍ജിതാ,
ഭാവാഭാവവിവര്‍ജിതാ, ധര്‍മാധര്‍മവിവര്‍ജിതാ, സാക്ഷിവര്‍ജിതാ,
ക്ഷയവൃദ്ധിവിനിര്‍മുക്താ, ദ്വൈതവര്‍ജിതാ, കാര്യകാരണനിര്‍മുക്താ,
സമാനാധികവര്‍ജിതാ ।
തീര്‍ഥ
മലയാചലവാസിനീ, വിന്ധ്യാചലനിവാസിനീ, ജാലന്ധരസ്ഥിതാ,
സുമേരുമധ്യശൃങ്ഗസ്ഥാ, കാമകോടിനിലയാ, ശ്രീമന്നഗരനായികാ,
മഹാകൈലാശനിലയാ ।
രാജ്യതത്ത്വ
രാജപീഠനിഷേവിതാ, രാജരാജാര്‍ചിതാ, സാംരാജ്യദായിനീ, രാജ്യദായിനീ,
രാജരാജേശ്വരീ, രാജ്യലക്ഷ്മീ, രാജ്ഞീ, രാജ്യവല്ലഭാ,
സര്‍വാനുല്ലങ്ഘ്യശാസനാ, ചതുരങ്ഗബലേശ്വരീ, രാജമാതങ്ഗീ,
സര്‍വരാജവശങ്കരീ ।
ശക്തി
മൂലശക്തി, ഇച്ഛാശക്തി, ജ്ഞാനശക്തി, ക്രിയാശക്തി, ആദിശക്തി,
മഹാശക്തി, ശിവശക്ത്യൈകരൂപിണീ, മഹാസത്ത്വാ, മഹാവീര്യാ, മഹാബലാ ।
സാമരസ്യ
സാമരസ്യപരായണാ, സമരസാ ।
മനോമയീ
ഭാവജ്ഞാ, ഭാവനാഗംയാ, നിത്യക്ലിന്നാ, കരുണാരസസാഗരാ,
ദയാമദാരുണാപാങ്ഗാ, ദയാമൂര്‍തി, അവ്യാജകരുണാമൂര്‍തി, സാന്ദ്രകരുണാ,
ശാന്തിമതീ, ശാന്താ, മൈത്ര്യാദിവാസനാലഭ്യാ, മമതാഹന്ത്രീ, നിര്‍മോഹാ,
മോഹനാശിനീ, നിര്‍മമാ, നന്ദിനീ, നിഃസംശയാ, സംശയഘ്നീ, വിരാഗിണീ,
വത്സലാ, ശര്‍മദാ, സദ്യഃപ്രസാദിനീ, ഗംഭീരാ, ലജ്ജാ, പ്രേമരൂപാ,
പ്രിയങ്കരീ, മനസ്വിനീ, നിശ്ചിന്താ, അതിഗര്‍വിതാ, നിഷ്പാപാ, തുഷ്ടി,
നിത്യതൃപ്താ, സദാതുഷ്ടാ, പരാനിഷ്ഠാ, പ്രഗല്‍ഭാ, ഭയാപഹാ,
നിര്ലോഭാ, നിര്‍വികാരാ, നിര്ലേപാ, നിഷ്കാമാ, നിഷ്പരിഗ്രഹാ, നിരഹങ്കാരാ,
നിഷ്ക്രോധാ, ചണ്ഡികാ, പരമോദാ, പരമോദാരാ, വിരാഗിണീ, സൌംയാ, ധൃതി,
മതി, സ്മൃതി, മേധാ, പ്രാജ്ഞാത്മികാ, മഹാബുദ്ധി, ശ്രദ്ധാ, ലജ്ജാ,
ശുദ്ധമാനസാ ।
വിരുദ്ധധര്‍മാശ്രയത്വ
വ്യക്താവ്യക്തസ്വരൂപിണീ, നിത്യതൃപ്താ, അനിത്യതൃപ്താ, വിദ്യാവിദ്യാസ്വരൂപിണീ,
സദസരൂപിണീ, ക്ഷരാക്ഷരാത്മികാ, സവ്യാപസവ്യമാര്‍ഗസ്ഥാ, പരാപരാ,
ധര്‍മാധര്‍മവിവര്‍ജിതാ ।
അവസ്ഥാ
ജാഗരന്തീ, സുപ്താ, തുര്യാ, സ്വപന്തീ, സര്‍വാവസ്ഥാവിവര്‍ജിതാ, നിത്യയൌവനാ,
വയോവസ്ഥാവിവര്‍ജിതാ ।
ഉപാസനാ
അഭ്യാസാതിശയജ്ഞാതാ, ദുര്‍ഗാ, ദുരാധര്‍ഷാ, ദുര്‍ഗമാ, ദുര്ലഭാ, ദുരാരാധ്യാ,
അന്തര്‍മുഖസമാരാധ്യാ, താപസാരാധ്യാ, ധ്യാനഗംയാ, ധ്യാനധ്യാതൃധ്യേയരൂപാ,
ഭക്തിപ്രിയാ, ഭക്തമാനസഹംസികാ, ഭക്തനിധി, ഭക്തചിത്തകേകിഘനാഘനാ,
ഭക്തിവശ്യാ, ഭാവനാഗംയാ, ജ്ഞാനഗംയാ, സുലഭാ, സുഖാരാധ്യാ,
ആബാലഗോപാവിദിതാ, രഹോയാഗക്രമാരാധ്യാ, രഹസ്തര്‍പണതര്‍പിതാ,
മഹായാഗക്രമാരാധ്യാ, യജ്ഞകര്‍ത്രീ, പഞ്ചയജ്ഞപ്രിയാ, യജമാനസ്വരൂപിണീ,
പ്രിയവ്രതാ, ബലിപ്രിയാ, നാമപാരായണപ്രീതാ, സുവാസിന്യര്‍ചനപ്രീതാ,
ചതുഃഷഷ്ഠ്യുപചാരാഢ്യാ, പുണ്യശ്രവണകീര്‍തനാ, മൈത്ര്യാദിവാസനാലഭ്യാ,
വിപ്രപ്രിയാ, വിപ്രരൂപാ, ദ്വിജബൃന്ദനിഷേവിതാ ।
കുണ്ഡലിനീ
ഷട്ചക്രോപരിസംസ്ഥിതാ, മൂലാധാരൈകനിലയാ, മൂലാധാരാംബുജാരൂഢാ,
അനാഹതാബ്ജനിലയാ, സഹസ്രാരാംബുജാരൂഢാ, സഹസ്രദലപദ്മസ്ഥാ,
വിശുദ്ധിചക്രനിലയാ, സ്വാധിഷ്ഠാനാംബുജഗതാ, ആജ്ഞാചക്രാന്തരാലസ്ഥാ,
ആജ്ഞാചക്രാബ്ജനിലയാ, മണിപൂരാബ്ജനിലയാ, മണിപൂരാന്തരുദിതാ,
സുധാസാരാഭിവര്‍ഷിണീ, ബിസതന്തുതനീയസീ, ബ്രഹ്മഗ്രന്ഥിവിഭേദിനീ,
വിഷ്ണുഗ്രന്ഥിവിഭേദിനീ, രുദ്രഗ്രന്ഥിവിഭേദിനീ ।
കല്‍പലതാ
പുരുഷാര്‍ഥപ്രദാ, വാഞ്ഛിതാര്‍ഥപ്രദായിനീ, രാജ്യദായിനീ, സാംരാജ്യദായിനീ,
ശര്‍മദാ, ശര്‍മദായിനീ, സദ്ഗതിപ്രദാ, സ്വര്‍ഗാപവര്‍ഗദാ, യോഗദാ,
കൈവല്യപദദായിനീ, വസുദാ, പ്രാണദാ, ആനന്ദാ, സര്‍വാര്‍ഥദാത്രീ,
സമസ്തഭക്തസുഖദാ, സര്‍വാപദ്വിനിവാരിണീ, ദുഃഖവിമോചിനീ, രോഗഘ്നീ,
സര്‍വവ്യാധിപ്രശമനീ, ശിവങ്കരീ, സര്‍വമങ്ഗലാ, സ്വസ്തിമതീ,
ദൌര്‍ഭാഗ്യതൂലവാതൂലാ, സൌഭാഗ്യദായിനീ, രോഗപര്‍വതദംഭോലിഃ, ദുഃഖഹന്ത്രീ,
ജന്‍മമൃത്യുജരാതപ്തജനവിശ്രാന്തിദായിനീ, ജരാധ്വാന്തരവിപ്രഭാ,
കല്‍പലതികാ, കാമധുക, ഭവദാവസുധാവൃഷ്ടി, സര്‍വമങ്ഗലാ,
സംസാരപങ്കനിര്‍മഗ്നസമുദ്ധരണപണ്ഡിതാ, പരമന്ത്രവിഭേദിനീ,
ഭവാരണ്യകുഠാരികാ, ഭയാപഹാ, പുരുഷാര്‍ഥപ്രദാ, ശുഭങ്കരീ, ശാന്തി,
നിര്‍വാണാനന്ദ, സുഖദായിനീ, മുക്തിദാ ।

Also Read Srividya Lalita Sorted by Categories :

1000 Names of Sri Vidya Lalita Sorted by Categories Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment