Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Virabhadra | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Shri VirabhadraSahasranamastotram Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീവീരഭദ്രസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥

ഓം ശ്രീഗണേശായ നമഃ ।
ശ്രീഉമാമഹേശ്വരാഭ്യാം നമഃ ।
ശ്രീവീരഭദ്രായ നമഃ ।
ശ്രീഭദ്രകാല്യൈ നമഃ ।

॥ ശ്രീവീരഭദ്രസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥

പൂര്‍വഭാഗം ।

ഓം അസ്യ ശ്രീവീരഭദ്രസഹസ്രനാമസ്തോത്രമഹാമന്ത്രസ്യ
നാരായണഋഷിഃ । അനുഷ്ടുപ്ഛന്ദഃ । ശ്രീവീരഭദ്രോദേവതാ ।
ശ്രീം ബീജം । വീം ശക്തിഃ । രം കീലകം ॥

മമോപാത്ത സമസ്തദുരിതക്ഷയാര്‍ഥം ചിന്തിതഫലാവാപ്ത്യര്‍ഥം
ധര്‍മാര്‍ഥകാമമോക്ഷ ചതുര്‍വിധഫലപുരുഷാര്‍ഥസിദ്ധ്യര്‍ഥം
ശ്രീവീരഭദ്രസഹസ്രനാമസ്തോത്രപാഠേ വിനിയോഗഃ ॥

അഥ ധ്യാനം ।
രൌദ്രം രുദ്രാവതാരം ഹുതവഹനയനം ചോര്‍ധ്വകേശം സുദംഷ്ട്രം
ഭീമാങ്ഗം ഭീമരൂപം കിണികിണിരഭസം ജ്വാലമാലാഽഽവൃതാങ്ഗം ।
ഭൂതപ്രേതാദിനാഥം കരകമലമഹാഖഡ്ഗപാത്രേ വഹന്തം
വന്ദേ ലോകൈകവീരം ത്രിഭുവനനമിതം ശ്യാമലം വീരഭദ്രം ॥

അഥ സഹസ്രനാമസ്തോത്രം ।
ശംഭുഃ ശിവോ മഹാദേവോ ശിതികണ്ഠോ വൃഷധ്വജഃ ।
ദക്ഷാധ്വരകരോ ദക്ഷഃ ക്രൂരദാനവഭഞ്ജനഃ ॥ 1 ॥

കപര്‍ദീ കാലവിധ്വംസീ കപാലീ കരുണാര്‍ണവഃ ।
ശരണാഗതരക്ഷൈകനിപുണോ നീലലോഹിതഃ ॥ 2 ॥

നിരീശോ നിര്‍ഭയോ നിത്യോ നിത്യതൃപ്തോ നിരാമയഃ ।
ഗംഭീരനിനദോ ഭീമോ ഭയങ്കരസ്വരൂപധൃത് ॥ 3 ॥

പുരന്ദരാദി ഗീര്‍വാണവന്ദ്യമാനപദാംബുജഃ ।
സംസാരവൈദ്യഃ സര്‍വജ്ഞഃ സര്‍വഭേഷജഭേഷജഃ ॥ 4 ॥

മൃത്യുഞ്ജയഃ കൃത്തിവാസസ്ത്ര്യംബകസ്ത്രിപുരാന്തകഃ ।
വൃന്ദാരവൃന്ദമന്ദാരോ മന്ദാരാചലമണ്ഡനഃ ॥ 5 ॥

കുന്ദേന്ദുഹാരനീഹാരഹാരഗൌരസമപ്രഭഃ ।
രാജരാജസഖഃ ശ്രീമാന്‍ രാജീവായതലോചനഃ ॥ 6 ॥

മഹാനടോ മഹാകാലോ മഹാസത്യോ മഹേശ്വരഃ ।
ഉത്പത്തിസ്ഥിതിസംഹാരകാരണാനന്ദകര്‍മകഃ ॥ 7 ॥

സാരഃ ശൂരോ മഹാധീരോ വാരിജാസനപൂജിതഃ ।
വീരസിംഹാസനാരൂഢോ വീരമൌലിശിഖാമണിഃ ॥ 8 ॥

വീരപ്രിയോ വീരരസോ വീരഭാഷണതത്പരഃ ।
വീരസങ്ഗ്രാമവിജയീ വീരാരാധനതോഷിതഃ ॥ 9 ॥

വീരവ്രതോ വിരാഡ്രൂപോ വിശ്വചൈതന്യരക്ഷകഃ ।
വീരഖഡ്ഗോ ഭാരശരോ മേരുകോദണ്ഡമണ്ഡിതഃ ॥ 10 ॥

വീരോത്തമാങ്ഗഃ ശൃങ്ഗാരഫലകോ വിവിധായുധഃ ।
നാനാസനോ നതാരാതിമണ്ഡലോ നാഗഭൂഷണഃ ॥ 11 ॥

നാരദസ്തുതിസന്തുഷ്ടോ നാഗലോകപിതാമഹഃ ।
സുദര്‍ശനഃ സുധാകായോ സുരാരാതിവിമര്‍ദനഃ ॥ 12 ॥

അസഹായഃ പരഃ സര്‍വസഹായഃ സാമ്പ്രദായകഃ ।
കാമദോ വിഷഭുഗ്യോഗീ ഭോഗീന്ദ്രാഞ്ചിതകുണ്ഡലഃ ॥ 13 ॥

ഉപാധ്യായോ ദക്ഷരിപുഃ കൈവല്യനിധിരച്യുതഃ ।
സത്ത്വം രജസ്തമഃ സ്ഥൂലഃ സൂക്ഷ്മോഽന്തര്‍ബഹിരവ്യയഃ ॥ 14 ॥

ഭൂരാപോ ജ്വലനോ വായുര്‍ഗഗനം ത്രിജഗദ്ഗുരുഃ ।
നിരാധാരോ നിരാലംബഃ സര്‍വാധാരഃ സദാശിവഃ ॥ 15 ॥

ഭാസ്വരോ ഭഗവാന്‍ ഭാലനേത്രോ ഭാവജസംഹരഃ ।
വ്യാലബദ്ധജടാജൂടോ ബാലചന്ദ്രശിഖാമണിഃ ॥ 16 ॥

അക്ഷയ്യൈകാക്ഷരോ ദുഷ്ടശിക്ഷകഃ ശിഷ്ടരക്ഷിതഃ ।
ദക്ഷപക്ഷേഷുബാഹുല്യവനലീലാഗജോ ഋജുഃ ॥ 17 ॥

യജ്ഞാങ്ഗോ യജ്ഞഭുഗ്യജ്ഞോ യജ്ഞേശോ യജനേശ്വരഃ ।
മഹായജ്ഞധരോ ദക്ഷസമ്പൂര്‍ണാഹൂതികൌശലഃ ॥ 18 ॥

മായാമയോ മഹാകായോ മായാതീതോ മനോഹരഃ ।
മാരദര്‍പഹരോ മഞ്ജുര്‍മഹീസുതദിനപ്രിയഃ ॥ 19 ॥

സൌംയഃ സമോഽസമോഽനന്തഃ സമാനരഹിതോ ഹരഃ ।
സോമോഽനേകകലാധാമാ വ്യോമകേശോ നിരഞ്ജനഃ ॥ 20 ॥

ഗുരുഃ സുരഗുരുര്‍ഗൂഢോ ഗുഹാരാധനതോഷിതഃ ।
ഗുരുമന്ത്രാക്ഷരഗുരുഃ പരഃ പരമകാരണം ॥ 21 ॥

കലിഃ കലാഢ്യോ നീതിജ്ഞഃ കരാലാസുരസേവിതഃ ।
കമനീയരവിച്ഛായോ നന്ദനാനന്ദവര്‍ധനഃ ॥ 22 ॥

സ്വഭക്തപക്ഷഃ പ്രബലഃ സ്വഭക്തബലവര്‍ധനഃ ।
സ്വഭക്തപ്രതിവാദീന്ദ്രമുഖചന്ദ്രവിതുന്തുദഃ ॥ 23 ॥

ശേഷഭൂഷോ വിശേഷജ്ഞസ്തോഷിതഃ സുമനാഃ സുധീഃ ।
ദൂഷകാഭിജനോദ്ധൂതധൂമകേതുസ്സനാതനഃ ॥ 24 ॥

ദൂരീകൃതാഘപടലശ്ചോരീകൃതസുഖപ്രജഃ ।
പൂരീകൃതേഷുകോദണ്ഡോ നിര്‍വൈരീകൃതസങ്ഗരഃ ॥ 25 ॥

ബ്രഹ്മവിദ്ബ്രാഹ്മണോ ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മചാരീ ജഗത്പതിഃ ।
ബ്രഹ്മേശ്വരോ ബ്രഹ്മമയഃ പരബ്രഹ്മാത്മകഃ പ്രഭുഃ ॥ 26 ॥

നാദപ്രിയോ നാദമയോ നാദബിന്ദുര്‍നഗേശ്വരഃ ।
ആദിമധ്യാന്തരഹിതോ വാദോ വാദവിദാം വരഃ ॥ 27 ॥

ഇഷ്ടോ വിശിഷ്ടസ്തുഷ്ടഘ്നഃ പുഷ്ടിദഃ പുഷ്ടിവര്‍ധനഃ ।
കഷ്ടദാരിദ്ര്യനിര്‍നാശോ ദുഷ്ടവ്യാധിഹരോ ഹരഃ ॥ 28 ॥

പദ്മാസനഃ പദ്മകരോ നവപദ്മാസനാര്‍ചിതഃ ।
നീലാംബുജദലശ്യാമോ നിര്‍മലോ ഭക്തവത്സലഃ ॥ 29 ॥

നീലജീമൂതസങ്കാശഃ കാലകന്ധരബന്ധുരഃ ।
ജപാകുസുമസന്തുഷ്ടോ ജപഹോമാര്‍ച്ചനപ്രിയഃ ॥ 30 ॥

ജഗദാദിരനാദീശോഽജഗവന്ധരകൌതുകഃ ।
പുരന്ദരസ്തുതാനന്ദഃ പുലിന്ദഃ പുണ്യപഞ്ജരഃ ॥ 31 ॥

പൌലസ്ത്യചലിതോല്ലോലപര്‍വതഃ പ്രമദാകരഃ ।
കരണം കാരണം കര്‍മ കരണീയാഗ്രണീര്‍ദൃഢഃ ॥ 32 ॥

കരിദൈത്യേന്ദ്രവസനഃ കരുണാപൂരവാരിധിഃ ।
കോലാഹലപ്രിയഃ പ്രീതഃ ശൂലീ വ്യാലകപാലഭൃത് ॥ 33 ॥

കാലകൂടഗലഃ ക്രീഡാലീലാകൃതജഗത്ത്രയഃ ।
ദിഗംബരോ ദിനേശേശോ ധീമാന്ധീരോ ധുരന്ധരഃ ॥ 34 ॥

ദിക്കാലാദ്യനവച്ഛിന്നോ ധൂര്‍ജടിര്‍ധൂതദുര്‍ഗതിഃ ।
കമനീയഃ കരാലാസ്യഃ കലികല്‍മഷസൂദനഃ ॥ 35 ॥

കരവീരോഽരുണാംഭോജകല്‍ഹാരകുസുമാര്‍പിതഃ ।
ഖരോ മണ്ഡിതദോര്‍ദണ്ഡഃ ഖരൂപഃ കാലഭഞ്ജനഃ ॥ 36 ॥

ഖരാംശുമണ്ഡലമുഖഃ ഖണ്ഡിതാരാമതിണ്ഡലഃ ।
ഗണേശഗണിതോഽഗണ്യഃ പുണ്യരാശീ സുഖോദയഃ ॥ 37 ॥

ഗണാധിപകുമാരാദിഗണകൈരവബാന്ധവഃ ।
ഘനഘോഷബൃഹന്നാദഘനീകൃതസുനൂപുരഃ ॥ 38 ॥

ഘനചര്‍ചിതസിന്ദൂരോ ഘണ്ടാഭീഷണഭൈരവഃ ।
പരാപരോ ബലോഽനന്തശ്ചതുരശ്ചക്രബന്ധകഃ ॥ 39 ॥

ചതുര്‍മുഖമുഖാംഭോജചതുരസ്തുതിതോഷണഃ ।
ഛലവാദീ ഛലശ്ശാന്തശ്ഛാന്ദസശ്ഛാന്ദസപ്രിയഃ ॥ 40 ॥

ഛിന്നച്ഛലാദിദുര്‍വാദച്ഛിന്നഷട്തന്ത്രതാന്ത്രികഃ ।
ജഡീകൃതമഹാവജ്രജംഭാരാതിര്‍നതോന്നതഃ ॥ 41 ॥

ജഗദാധാരഭൂതേശോ ജഗദന്തോ നിരഞ്ജനഃ ।
ഝര്‍ഝരധ്വനിസംയുക്തോ ഝങ്കാരരവഭൂഷണഃ ॥ 42 ॥

ഝടീവിപക്ഷവൃക്ഷൌഘഝഞ്ഝാമാരുതസന്നിഭഃ ।
പ്രവര്‍ണാഞ്ചിതപത്രാങ്കഃ പ്രവര്‍ണാദ്യക്ഷരവ്രജഃ ॥ 43 ॥

ട വര്‍ണബിന്ദുസംയുക്തഷ്ടങ്കാരഹൃതദിഗ്ഗജഃ ।
ഠ വര്‍ണപൂരദ്വിദളഷ്ടവര്‍ണാഗ്രദളാക്ഷരഃ ॥ 44 ॥

ഠ വര്‍ണയുതസദ്യന്ത്രഷ്ഠ ജ ചാക്ഷരപൂരകഃ ।
ഡമരുധ്വനിസംരക്തോ ഡംബരാനന്ദതാണ്ഡവഃ ॥ 45 ॥

ഡണ്ഡണ്ഢഘോഷപ്രമദാഽഽഡംബരോ ഗണതാണ്ഡവഃ ।
ഢക്കാപടഹസുപ്രീതോ ഢക്കാരവവശാനുഗഃ ॥ 46 ॥

ഢക്കാദിതാളസന്തുഷ്ടോ ടോഡിബദ്ധസ്തുതിപ്രിയഃ ।
തപസ്വിരൂപസ്തപനസ്തപ്തകാഞ്ചനസന്നിഭഃ ॥ 47 ॥

തപസ്വിവദനാംഭോജകാരുണ്യസ്തരണിദ്യുതിഃ ।
ഢഗാദിവാദസൌഹാര്‍ദസ്ഥിതഃ സംയമിനാം വരഃ ॥ 48 ॥

സ്ഥാണുസ്തണ്ഡുനുതിപ്രീതഃ സ്ഥിതിസ്ഥാവരജങ്ഗമഃ ।
ദരഹാസാനനാംഭോജദന്തഹീരാവളിദ്യുതിഃ ॥ 49 ॥

ദര്‍വീകരാങ്ഗതഭുജോ ദുര്‍വാരോ ദുഃഖദുര്‍ഗഹാ ।
ധനാധിപസഖോ ധീരോ ധര്‍മാധര്‍മപരായണഃ ॥ 50 ॥

ധര്‍മധ്വജോ ദാനശൌണ്ഡോ ധര്‍മകര്‍മഫലപ്രദഃ ।
പശുപാശഹാരഃ ശര്‍വഃ പരമാത്മാ സദാശിവഃ ॥ 51 ॥

പരാപരഃ പരശുധൃത് പവിത്രഃ സര്‍വപാവനഃ ।
ഫല്‍ഗുനസ്തുതിസന്തുഷ്ടഃ ഫല്‍ഗുനാഗ്രജവത്സലഃ ॥ 52 ॥

ഫല്‍ഗുനാര്‍ജിതസങ്ഗ്രാമഫലപാശുപതപ്രദഃ ।
ബലോ ബഹുവിലാസാങ്ഗോ ബഹുലീലാധരോ ബഹുഃ ॥ 53 ॥

ബര്‍ഹിര്‍മുഖോ സുരാരാധ്യോ ബലിബന്ധനബാന്ധവഃ ।
ഭയങ്കരോ ഭവഹരോ ഭര്‍ഗോ ഭയഹരോ ഭവഃ ॥ 54 ॥

ഭാലാനലോ ബഹുഭുജോ ഭാസ്വാന്‍ സദ്ഭക്തവത്സലഃ ।
മന്ത്രോ മന്ത്രഗണോ മന്ത്രീ മന്ത്രാരാധനതോഷിതഃ ॥ 55 ॥

മന്ത്രയജ്ഞോ മന്ത്രവാദീ മന്ത്രബീജോ മഹാന്‍മഹഃ ।
യന്ത്രോ യന്ത്രമയോ യന്ത്രീ യന്ത്രജ്ഞോ യന്ത്രവത്സലഃ ॥ 56 ॥

യന്ത്രപാലോ യന്ത്രഹരസ്ത്രിജഗദ്യന്ത്രവാഹകഃ ।
രജതാദ്രിസദാവാസോ രവീന്ദുശിഖിലോചനഃ ॥ 57 ॥

രതിശ്രാന്തോ ജിതശ്രാന്തോ രജനീകരശേഖരഃ ।
ലലിതോ ലാസ്യസന്തുഷ്ടോ ലബ്ധോഗ്രോ ലഘുസാഹസഃ ॥ 58 ॥

ലക്ഷ്മീനിജകരോ ലക്ഷ്യലക്ഷണജ്ഞോ ലസന്‍മതിഃ ।
വരിഷ്ഠോ വരദോ വന്ദ്യോ വരദാനപരോ വശീ ॥ 59 ॥

വൈശ്വാനരാഞ്ചിതഭുജോ വരേണ്യോ വിശ്വതോമുഖഃ ।
ശരണാര്‍തിഹരഃ ശാന്തഃ ശങ്കരഃ ശശിശേഖരഃ ॥ 60 ॥

ശരഭഃ ശംബരാരാതിര്‍ഭസ്മോദ്ധൂളിതവിഗ്രഹഃ ।
ഷട്ത്രിംശത്തത്ത്വവിദ്രൂപഃ ഷണ്‍മുഖസ്തുതിതോഷണഃ ॥ 61 ॥

ഷഡക്ഷരഃ ശക്തിയുതഃ ഷട്പദാദ്യര്‍ഥകോവിദഃ ।
സര്‍വജ്ഞഃ സര്‍വസര്‍വേശഃ സര്‍വദാഽഽനന്ദകാരകഃ ॥ 62 ॥

സര്‍വവിത്സര്‍വകൃത്സര്‍വഃ സര്‍വദഃ സര്‍വതോമുഖഃ ।
ഹരഃ പരമകല്യാണോ ഹരിചര്‍മധരഃ പരഃ ॥ 63 ॥

ഹരിണാര്‍ധകരോ ഹംസോ ഹരികോടിസമപ്രഭഃ ।
ദേവദേവോ ജഗന്നാഥോ ദേവേശോ ദേവവല്ലഭഃ ॥ 64 ॥

ദേവമൌലിശിഖാരത്നം ദേവാസുരസുതോഷിതഃ ।
സുരൂപഃ സുവ്രതഃ ശുദ്ധസ്സുകര്‍മാ സുസ്ഥിരഃ സുധീഃ ॥ 65 ॥

സുരോത്തമഃ സുഫലദഃ സുരചിന്താമണിഃ ശുഭഃ ।
കുശലീ വിക്രമസ്തര്‍ക്കഃ കുണ്ഡലീകൃതകുണ്ഡലീ ॥ 66 ॥

ഖണ്ഡേന്ദുകാരകജടാജൂടഃ കാലാനലദ്യുതിഃ ।
വ്യാഘ്രചര്‍മാംബരധരോ വ്യാഘ്രോഗ്രബഹുസാഹസഃ ॥ 67 ॥

വ്യാളോപവീതീ വിലസച്ഛോണതാമരസാംബകഃ ।
ദ്യുമണിസ്തരണിര്‍വായുഃ സലിലം വ്യോമ പാവകഃ ॥ 68 ॥

സുധാകരോ യജ്ഞപതിരഷ്ടമൂര്‍തിഃ കൃപാനിധിഃ ।
ചിദ്രൂപശ്ചിദ്ഘനാനന്ദകന്ദശ്ചിന്‍മയനിഷ്കലഃ ॥ 69 ॥

നിര്‍ദ്വന്ദ്വോ നിഷ്പ്രഭോ നിത്യോ നിര്‍ഗുണോ നിര്‍ഗതാമയഃ ।
വ്യോമകേശോ വിരൂപാക്ഷോ വാമദേവോ നിരഞ്ജനഃ ॥ 70 ॥

നാമരൂപഃ ശമധുരഃ കാമചാരീ കലാധരഃ ।
ജാംബൂനദപ്രഭോ ജാഗ്രജ്ജന്‍മാദിരഹിതോജ്ജ്വലഃ ॥ 71 ॥

ജനകഃ സര്‍വജന്തൂനാം ജന്‍മദുഃഖാപനോദനഃ ।
പിനാകപാണിരക്രോധഃ പിങ്ഗലായതലോചനഃ ॥ 72 ॥

പരമാത്മാ പശൂപതിഃ പാവനഃ പ്രമഥാധിപഃ ।
പ്രണവഃ കാമദഃ കാന്തഃ ശ്രീപ്രദോ ദിവ്യലോചനഃ ॥ 73 ॥

പ്രണതാര്‍തിഹരഃ പ്രാണഃ പരഞ്ജ്യോതിഃ പരാത്പരഃ ।
തുഷ്ടസ്തുഹിനശൈലാധിവാസഃ സ്തോതൃവരപ്രദഃ ॥ 74 ॥

ഇഷ്ടകാംയാര്‍ഥഫലദഃ സൃഷ്ടികര്‍താ മരുത്പതിഃ ।
ഭൃഗ്വത്രികണ്വജാബാലി ഹൃത്പദ്മാഹിമദീധിതിഃ ॥ 75 ॥

ക്രതുധ്വംസീ ക്രതുമുഖഃ ക്രതുകോടിഫലപ്രദഃ ।
ക്രതുഃ ക്രതുമയഃ ക്രൂരദര്‍പഘ്നോ വിക്രമോ വിഭുഃ ॥ 76 ॥

ദധീചിഹൃദയാനന്ദോ ദധീച്യാദിസുപാലകഃ ।
ദധീചിവാഞ്ഛിതസഖോ ദധീചിവരദോഽനഘഃ ॥ 77 ॥

സത്പഥക്രമവിന്യാസോ ജടാമണ്ഡലമണ്ഡിതഃ ।
സാക്ഷിത്രയീമയശ്ചാരുകലാധരകപര്‍ദഭൃത് ॥ 78 ॥

മാര്‍കണ്ഡേയമുനിപ്രീതോ മൃഡോ ജിതപരേതരാട് ।
മഹീരഥോ വേദഹയഃ കമലാസനസാരഥിഃ ॥ 79 ॥

കൌണ്ഡിന്യവത്സവാത്സല്യഃ കാശ്യപോദയദര്‍പണഃ ।
കണ്വകൌശികദുര്‍വാസാഹൃദ്ഗുഹാന്തര്‍നിധിര്‍നിജഃ ॥ 80 ॥

കപിലാരാധനപ്രീതഃ കര്‍പൂരധവലദ്യുതിഃ ।
കരുണാവരുണഃ കാളീനയനോത്സവസങ്ഗരഃ ॥ 81 ॥

ഘൃണൈകനിലയോ ഗൂഢതനുര്‍മുരഹരപ്രിയഃ ।
ഗണാധിപോ ഗുണനിധിര്‍ഗംഭീരാഞ്ചിത വാക്പതിഃ ॥ 82 ॥

വിഘ്നനാശോ വിശാലാക്ഷോ വിഘ്നരാജോ വിശേഷവിത് ।
സപ്തയജ്ഞയജഃ സപ്തജിഹ്വാ ജിഹ്വാതിസംവരഃ ॥ 83 ॥

അസ്ഥിമാലാഽഽവിലശിരോ വിസ്താരിതജഗദ്ഭുജഃ ।
ന്യസ്താഖിലസ്രജസ്തോകവിഭവഃ പ്രഭുരീശ്വരഃ ॥ 84 ॥

ഭൂതേശോ ഭുവനാധാരോ ഭൂതിദോ ഭൂതിഭൂഷണഃ ।
ഭൂതാത്മകാത്മകോ ഭൂര്‍ഭുവാദി ക്ഷേമകരഃ ശിവഃ ॥ 85 ॥

അണോരണീയാന്‍മഹതോ മഹീയാന്‍ വാഗഗോചരഃ ।
അനേകവേദവേദാന്തതത്ത്വബീജസ്തപോനിധിഃ ॥ 86 ॥

മഹാവനവിലാസോഽതിപുണ്യനാമാ സദാശുചിഃ ।
മഹിഷാസുരമര്‍ദിന്യാ നയനോത്സവസങ്ഗരഃ ॥ 87 ॥

ശിതികണ്ഠഃ ശിലാദാദി മഹര്‍ഷിനതിഭാജനഃ ।
ഗിരിശോ ഗീഷ്പതിര്‍ഗീതവാദ്യനൃത്യസ്തുതിപ്രിയഃ ॥ 88 ॥

അങ്ഗീകൃതഃ സുകൃതിഭിഃ ശൃങ്ഗാരരസജന്‍മഭൂഃ ।
ഭൃങ്ഗീതാണ്ഡവസന്തുഷ്ഠോ മങ്ഗലോ മങ്ഗലപ്രദഃ ॥ 89 ॥

മുക്തേന്ദ്രനീലതാടങ്കോ മുക്താഹാരവിഭൂഷിതഃ ।
സക്തസജ്ജനസദ്ഭാവോ ഭുക്തിമുക്തിഫലപ്രദഃ ॥ 90 ॥

സുരൂപഃ സുന്ദരഃ ശുക്ലധര്‍മഃ സുകൃതവിഗ്രഹഃ ।
ജിതാമരദ്രുമഃ സര്‍വദേവരാഡസമേക്ഷണഃ ॥ 91 ॥

ദിവസ്പതിസഹസ്രാക്ഷവീക്ഷണാവളിതോഷകഃ ।
ദിവ്യനാമാമൃതരസോ ദിവാകരപതിഃ പ്രഭുഃ ॥ 92 ॥

പാവകപ്രാണസന്‍മിത്രം പ്രഖ്യാതോര്‍ധ്വജ്വലന്‍മഹഃ ।
പ്രകൃഷ്ടഭാനുഃ പുരുഷഃ പുരോഡാശഭുഗീശ്വരഃ ॥ 93 ॥

സമവര്‍തീ പിതൃപതിര്‍ധര്‍മരാട്ശമനോ യമീ ।
പിതൃകാനനസന്തുഷ്ടോ ഭൂതനായകനായകഃ ॥ 94 ॥

നയാന്വിതഃ സുരപതിര്‍നാനാപുണ്യജനാശ്രയഃ ।
നൈരൃത്യാദി മഹാരാക്ഷസേന്ദ്രസ്തുതയശോഽംബുധിഃ ॥ 95 ॥

പ്രചേതാജീവനപതിര്‍ധൃതപാശോ ദിഗീശ്വരഃ ।
ധീരോദാരഗുണാംഭോധികൌസ്തുഭോ ഭുവനേശ്വരഃ ॥ 96 ॥

സദാനുഭോഗസമ്പൂര്‍ണസൌഹാര്‍ദഃ സുമനോജ്ജ്വലഃ ।
സദാഗതിഃ സാരരസഃ സജഗത്പ്രാണജീവനഃ ॥ 97 ॥

രാജരാജഃ കിന്നരേശഃ കൈലാസസ്ഥോ ധനപ്രദഃ ।
യക്ഷേശ്വരസഖഃ കുക്ഷിനിക്ഷിപ്താനേകവിസ്മയഃ ॥ 98 ॥

ഈശാനഃ സര്‍വവിദ്യാനാമീശ്വരോ വൃഷലാഞ്ഛനഃ ।
ഇന്ദ്രാദിദേവവിലസന്‍മൌലിരംയപദാംബുജഃ ॥ 99 ॥

വിശ്വകര്‍മാഽഽശ്രയോ വിശ്വതോബാഹുര്‍വിശ്വതോമുഖഃ ।
വിശ്വതഃ പ്രമദോ വിശ്വനേത്രോ വിശ്വേശ്വരോ വിഭുഃ ॥ 100 ॥

സിദ്ധാന്തഃ സിദ്ധസങ്കല്‍പഃ സിദ്ധഗന്ധര്‍വസേവിതഃ ।
സിദ്ധിതഃ ശുദ്ധഹൃദയഃ സദ്യോജാതാനനശ്ശിവഃ ॥ 101 ॥

ശ്രീമയഃ ശ്രീകടാക്ഷാങ്ഗഃ ശ്രിനാമാ ശ്രീഗണേശ്വരഃ ।
ശ്രീദഃ ശ്രീവാമദേവാസ്യഃ ശ്രീകണ്ഠഃ ശ്രീപ്രിയങ്കരഃ ॥ 102 ॥

ഘോരാഘധ്വാന്തമാര്‍താണ്ഡോ ഘോരേതരഫലപ്രദഃ ।
ഘോരഘോരമഹായന്ത്രരാജോ ഘോരമുഖാംബുജഃ ॥ 103 ॥

തതഃ സുഷിര സുപ്രീത തത്ത്വാദ്യാഗമജന്‍മഭൂഃ ।
തത്ത്വമസ്യാദി വാക്യാര്‍ഥസ്തത്പൂര്‍വമുഖമണ്ഡിതഃ ॥ 104 ॥

ആശാപാശവിനിര്‍മുക്തഃ ശേഷഭൂഷണഭൂഷിതഃ ।
ദോഷാകരലസന്‍മൌലിരീശാനമുഖനിര്‍മലഃ ॥ 105 ॥

പഞ്ചവക്ത്രോ ദശഭുജഃ പഞ്ചാശദ്വര്‍ണനായകഃ ।
പഞ്ചാക്ഷരയുതഃ പഞ്ചഃ പഞ്ച പഞ്ച സുലോചനഃ ॥ 106 ॥

വര്‍ണാശ്രമഗുരുഃ സര്‍വവര്‍ണാധാരഃ പ്രിയങ്കരഃ ।
കര്‍ണികാരാര്‍ക ദുത്തൂര പൂര്‍ണപൂജാഫലപ്രദഃ ॥ 107 ॥

യോഗീന്ദ്രഹൃദയാനന്ദോ യോഗീ യോഗവിദാം വരഃ ।
യോഗധ്യാനാദിസന്തുഷ്ടോ രാഗാദിരഹിതോ രമഃ ॥ 108 ॥

ഭവാംഭോധിപ്ലവോ ബന്ധമോചകോ ഭദ്രദായകഃ ।
ഭക്താനുരക്തോ ഭവ്യഃ സദ്ഭക്തിദോ ഭക്തിഭാവനഃ ॥ 109 ॥

അനാദിനിധനോഽഭീഷ്ടോ ഭീമകാന്തോഽര്‍ജുനോ ബലഃ ।
അനിരുദ്ധഃ സത്യവാദീ സദാനന്ദാശ്രയോഽനഘഃ ॥ 110 ॥

ആലയഃ സര്‍വവിദ്യാനാമാധാരഃ സര്‍വകര്‍മണാം ।
ആലോകഃ സര്‍വലോകാനാമാവിര്‍ഭാവോ മഹാത്മനാം ॥ 111 ॥

ഇജ്യാപൂര്‍തേഷ്ടഫലദഃ ഇച്ഛാശക്ത്യാദി സംശ്രയഃ ।
ഇനഃ സര്‍വാമരാരാധ്യ ഈശ്വരോ ജഗദീശ്വരഃ ॥ 112 ॥

രുണ്ഡപിങ്ഗലമധ്യസ്ഥോ രുദ്രാക്ഷാഞ്ചിതകന്ധരഃ ।
രുണ്ഡിതാധാരഭക്ത്യാദിരീഡിതഃ സവനാശനഃ ॥ 113 ॥

ഉരുവിക്രമബാഹുല്യ ഉര്‍വ്യാധാരോ ധുരന്ധരഃ ।
ഉത്തരോത്തരകല്യാണ ഉത്തമോത്തമനായകഃ ॥ 114 ॥

ഊരുജാനുതഡിദ്വൃന്ദ ഊര്‍ധ്വരേതാ മനോഹരഃ ।
ഊഹിതാനേകവിഭവ ഊഹിതാംനായമണ്ഡലഃ ॥ 115 ॥

ഋഷീശ്വരസ്തുതിപ്രീതോ ഋഷിവാക്യപ്രതിഷ്ഠിതഃ ।
ൠഗാദി നിഗമാധാരോ ഋജുകര്‍മാ മനോജവഃ ॥ 116 ॥

രൂപാദി വിഷയാധാരോ രൂപാതീതോ ഋഷീശ്വരഃ ।
രൂപലാവണ്യസംയുക്തോ രൂപാനന്ദസ്വരൂപധൃത് ॥ 117 ॥

ലുലിതാനേകസങ്ഗ്രാമോ ലുപ്യമാനരിപുവ്രജഃ ।
ലുപ്തക്രൂരാന്ധകോ വാരോ ലൂകാരാഞ്ചിതയന്ത്രധൃത് ॥ 118 ॥

ലൂകാരാദി വ്യാധിഹരോ ലൂസ്വരാഞ്ചിതയന്ത്രയുക് ।
ലൂശാദി ഗിരിശഃ പക്ഷഃ ഖലവാചാമഗോചരഃ ॥ 119 ॥

ഏഷ്യമാണോ നതജന ഏകച്ചിതോ ദൃഢവ്രതഃ ।
ഏകാക്ഷരമഹാബീജ ഏകരുദ്രോഽദ്വിതീയകഃ ॥ 120 ॥

ഐശ്വര്യവര്‍ണനാമാങ്ഗ ഐശ്വര്യപ്രകരോജ്ജ്വലഃ ।
ഐരാവണാദി ലക്ഷ്മീശ ഐഹികാമുഷ്മികപ്രദഃ ॥ 121 ॥

ഓഷധീശശിഖാരത്ന ഓങ്കാരാക്ഷരസംയുതഃ ।
ഓകഃ സകലദേവാനാമോജോരാശിരജാദ്യജഃ ॥ 122 ॥

ഔദാര്യജീവനപര ഔചിത്യമണിജന്‍മഭൂഃ ।
ഉദാസീനൈകഗിരിശ ഉത്സവോത്സവകാരണൌ ॥ 123 ॥

അങ്ഗീകൃതഷഡങ്ഗാങ്ഗ അങ്ഗഹാരമഹാനടഃ ।
അങ്ഗജാങ്ഗജഭസ്മാങ്ഗോ മങ്ഗലായതവിഗ്രഹഃ ॥ 124 ॥

കഃ കിം ത്വദനു ദേവേശഃ കഃ കിന്നു വരദപ്രദഃ ।
കഃ കിന്നു ഭക്തസന്താപഹരഃ കാരുണ്യസാഗരഃ ॥ 125 ॥

സ്തോതവ്യഃ സ്തോതുമിച്ഛൂനാം മന്തവ്യഃ ശരണാര്‍ഥിനാം ।
ധ്യേയോ ധ്യാനൈകനിഷ്ഠാനാം ധാംനഃ പരമപൂരകഃ ॥ 126 ॥

ഭഗനേത്രഹരഃ പൂതഃ സാധുദൂഷകഭൂഷണഃ ।
ഭദ്രകാളിമനോരാജോ ഹംസഃ സത്കര്‍മസാരഥിഃ ॥ 127 ॥

സഭ്യഃ സാധുഃ സഭാരത്നം സൌന്ദര്യഗിരിശേഖരഃ ।
സുകുമാരഃ സൌഖ്യകരഃ സഹിഷ്ണുഃ സാധ്യസാധനം ॥ 128 ॥

നിര്‍മത്സരോ നിഷ്പ്രപഞ്ചോ നിര്ലോഭോ നിര്‍ഗുണോ നയഃ ।
വീതാഭിമാനോ നിര്‍ജാതോ നിരാതങ്കോ നിരഞ്ജനഃ ॥ 129 ॥

കാലത്രയഃ കലിഹരോ നേത്രത്രയവിരാജിതഃ ।
അഗ്നിത്രയനിഭാങ്ഗശ്ച ഭസ്മീകൃതപുരത്രയഃ ॥ 130 ॥

കൃതകാര്യോ വ്രതധരോ വ്രതനാശഃ പ്രതാപവാന്‍ ।
നിരസ്തദുര്‍വിധിര്‍നിര്‍ഗതാശോ നിര്‍വാണനീരധിഃ ॥ 131 ॥

നിധാനം സര്‍വഹേതൂനാം നിശ്ചിതാര്‍ഥേശ്വരേശ്വരഃ ।
അദ്വൈതശാംഭവമഹോ സനിര്‍വ്യാജോര്‍ധ്വലോചനഃ ॥ 132 ॥

അപൂര്‍വപൂര്‍വഃ പരമഃ സപൂര്‍വഃ പൂര്‍വപൂര്‍വദിക് ।
അതീന്ദ്രിയഃ സത്യനിധിരഖണ്ഡാനന്ദവിഗ്രഹഃ ॥ 133 ॥

ആദിദേവഃ പ്രസന്നാത്മാ ആരാധകജനേഷ്ടദഃ ।
സര്‍വദേവമയഃ സര്‍വഃ ജഗദ്വ്യാസഃ സുലക്ഷണഃ ॥ 134 ॥

സര്‍വാന്തരാത്മാ സദൃശഃ സര്‍വലോകൈകപൂജിതഃ ।
പുരാണപുരുഷഃ പുണ്യഃ പുണ്യശ്ലോകഃ സുധാമയഃ ॥ 135 ॥

പൂര്‍വാപരജ്ഞഃ പുരജിത് പൂര്‍വദേവാമരാര്‍ചിതഃ ।
പ്രസന്നദര്‍ശിതമുഖഃ പന്നഗാവളിഭൂഷണഃ ॥ 136 ॥

പ്രസിദ്ധഃ പ്രണതാധാരഃ പ്രലയോദ്ഭൂതകാരണം ।
ജ്യോതിര്‍മയോ ജ്വലദ്ദംഷ്ട്രോ ജ്യോതിര്‍മാലാവളീവൃതഃ ॥ 137 ॥

ജാജ്ജ്വല്യമാനോ ജ്വലനനേത്രോ ജലധരദ്യുതിഃ ।
കൃപാംഭോരാശീരംലാനോ വാക്യപുഷ്ടോഽപരാജിതഃ ॥ 138 ॥

ക്ഷപാകരാര്‍കകോടിപ്രഭാകരഃ കരുണാകരഃ ।
ഏകമൂര്‍തിസ്ത്രിധാമൂര്‍തിര്‍ദിവ്യമൂര്‍തിരനാകുലഃ ॥ 139 ॥

അനന്തമൂര്‍തിരക്ഷോഭ്യഃ കൃപാമൂര്‍തിഃ സുകീര്‍തിധൃത് ।
അകല്‍പിതാമരതരുരകാമിതസുകാമധുക് ॥ 140 ॥

അചിന്തിതമഹാചിന്താമണിര്‍ദേവശിഖാമണിഃ ।
അതീന്ദ്രിയോഽജിതഃ പ്രാംശുര്‍ബ്രഹ്മവിഷ്ണ്വാദിവന്ദിതഃ ॥ 141 ॥

ഹംസോ മരീചിര്‍ഭീമശ്ച രത്നസാനുശരാസനഃ ।
സംഭവോഽതീന്ദ്രിയോ വൈദ്യോ വിശ്വരൂപീ നിരഞ്ജനഃ ॥ 142 ॥

വസുദഃ സുഭുജോ നൈകമായോഽവ്യയഃ പ്രമാദനഃ ।
അഗദോ രോഗഹര്‍താ ച ശരാസനവിശാരദഃ ॥ 143 ॥

മായാവിശ്വാദനോ വ്യാപീ പിനാകകരസംഭവഃ ।
മനോവേഗോ മനോരുപീ പൂര്‍ണഃ പുരുഷപുങ്ഗവഃ ॥ 144 ॥

ശബ്ദാദിഗോ ഗഭീരാത്മാ കോമലാങ്ഗഃ പ്രജാഗരഃ ।
ത്രികാലജ്ഞോ മുനിഃ സാക്ഷീ പാപാരിഃ സേവകപ്രിയഃ ॥ 145 ॥

ഉത്തമഃ സാത്ത്വികഃ സത്യഃ സത്യസന്ധോ നിരാകുലഃ ।
രസോ രസജ്ഞോ സാരജ്ഞോ ലോകസാരോ രസാത്മകഃ ॥ 146 ॥

പൂഷാദന്തഭിദവ്യഗ്രോ ദക്ഷയജ്ഞനിഷൂദനഃ ।
ദേവാഗ്രണീഃ ശിവധ്യാനതത്പരഃ പരമഃ ശുഭഃ ॥ 147 ॥

ജയോ ജയാദിഃ സര്‍വാഘശമനോ ഭവഭഞ്ജനഃ ।
അലങ്കരിഷ്ണുരചലോ രോചിഷ്ണുര്‍വിക്രമോത്തമഃ ॥ 148 ॥

ശബ്ദഗഃ പ്രണവോ വായുരംശുമാനനിലതാപഹൃത് । വായുരംശുമാനനല
നിരീശോ നിര്‍വികല്‍പശ്ച ചിദ്രൂപോ ജിതസാധ്വസഃ ॥ 149 ॥

ഉത്താരണോ ദുഷ്കൃതിഹാ ദുര്‍ധര്‍ഷോ ദുസ്സഹോഽഭയഃ ।
നക്ഷത്രമാലീ നാകേശഃ സ്വാധിഷ്ഠാനഷഡാശ്രയഃ ॥ 150 ॥

അകായോ ഭക്തകായസ്ഥഃ കാലജ്ഞാനീ മഹാനടഃ ।
അംശുഃ ശബ്ദപതിര്യോഗീ പവനഃ ശിഖിസാരഥിഃ ॥ 151 ॥

വസന്തോ മാധവോ ഗ്രീഷ്മഃ പവനഃ പാവനോഽമലഃ ।
വാരുര്‍വിശല്യചതുരഃ ശിവചത്വരസംസ്ഥിതഃ ॥ 152 ॥

ആത്മയോഗഃ സമാംനായതീര്‍ഥദേഹഃ ശിവാലയഃ ।
മുണ്ഡോ വിരൂപോ വികൃതിര്‍ദണ്ഡോ ദാന്തോ ഗുണോത്തമഃ ॥ 153 ॥

ദേവാസുരഗുരുര്‍ദേവോ ദേവാസുരനമസ്കൃതഃ ।
ദേവാസുരമഹാമന്ത്രോ ദേവാസുരമഹാശ്രയഃ ॥ 154 ॥

ദിവോഽചിന്ത്യോ ദേവതാഽഽത്മാ ഈശോഽനീശോ നഗാഗ്രഗഃ ।
നന്ദീശ്വരോ നന്ദിസഖോ നന്ദിസ്തുതപരാക്രമഃ ॥ 155 ॥

നഗ്നോ നഗവ്രതധരഃ പ്രലയാകാരരൂപധൃത് ।
സേശ്വരഃ സ്വര്‍ഗദഃ സ്വര്‍ഗഃ സ്വരഃ സര്‍വമയഃ സ്വനഃ ॥ 156 ॥

ബീജാധ്യക്ഷോ ബീജകര്‍താ ധര്‍മകൃദ്ധര്‍മവര്‍ധനഃ ।
ദക്ഷയജ്ഞമഹാദ്വേഷീ വിഷ്ണുകന്ധരപാതനഃ ॥ 157 ॥

ധൂര്‍ജടിഃ ഖണ്ഡപരശുഃ സകലോ നിഷ്കലോഽസമഃ ।
മൃഡോ നടഃ പൂരയിതാ പുണ്യക്രൂരോ മനോജവഃ ॥ 158 ॥

സദ്ഭൂതഃ സത്കൃതഃ ശാന്തഃ കാലകൂടോ മഹാനഘഃ ।
അര്‍ഥാനര്‍ഥോ മഹാകായോ നൈകകര്‍മസമഞ്ജസഃ ॥ 159 ॥

ഭൂശയോ ഭൂഷണോ ഭൂതിര്‍ഭൂഷണോ ഭൂതവാഹനഃ ।
ശിഖണ്ഡീ കവചീ ശൂലീ ജടീ മുണ്ഡീ ച കുണ്ഡലീ ॥ 160 ॥

മേഖലീ മുസലീ ഖഡ്ഗീ കങ്കണീകൃതവാസുകിഃ ॥ 161 ॥

ഉത്തരഭാഗം ।
ഏതത്സഹസ്രനാമാങ്കം വീരഭദ്രസ്യ കീര്‍തനം ।
ഏകൈകാക്ഷരമാഹാത്മ്യം മഹാപാതകനാശനം ॥ 162 ॥

മഹാവ്യാധിഹരം മൃത്യുദാരിദ്ര്യതിമിരാഞ്ജനം ।
മഹാസംസാരജലധിമഗ്നോത്താരണനാവികഃ ॥ 163
ധര്‍മാര്‍ഥകാമമോക്ഷാണാം നിജഗേഹം നിരര്‍ഗലം ।
കര്‍മഭക്തിചിദാനന്ദം കന്ദകാരണകന്ദകം ॥ 164 ॥

രസം രസായനം ദിവ്യം നാമാമൃതരസം നരഃ ।
ശൃണുയാദ്യഃ സ്മരന്യോഽപി സര്‍വപാപൈഃ പ്രമുച്യതേ ॥ 165 ॥

അഗ്നിഷ്ടോമസ്യ യജ്ഞസ്യ വാജപേയശതസ്യ ച ।
കന്യാദാനസഹസ്രസ്യ യത്ഫലം ലഭതേ നരഃ ॥ 166 ॥

തത്ഫലങ്കോടിഗുണിതം നാമൈകസ്യ സകൃജ്ജപാത് ।
ആയുരാരോഗ്യസൌഭാഗ്യം പുത്രപൌത്രപ്രവര്‍ധനം ॥ 167 ॥

ഐഹികാമുഷ്മികഭയച്ഛേദനം സുഖസാധനം ।
കുഷ്ഠാപസ്മാരപൈശാചചേഷ്ടാദിരുജനാശകം ॥ 168 ॥

അശ്മരീം വാതശീതോഷ്ണം ജ്വരം മാഹേശ്വരീജ്വരം ।
ത്രിദോഷജം സന്നിപാതം കുക്ഷിനേത്രശിരോവ്യഥാം ॥ 169 ॥

മൃത്യുദാരിദ്ര്യജന്‍മാദി തീവ്രദുഃഖനിവാരണം ।
മാരണം മോഹനം ചൈവ സ്തംഭനോച്ചാടനം തഥാ ॥ 170 ॥

വിദ്വേഷണം കര്‍ഷണം ച കുടിലം വൈരിചേഷ്ടിതം ।
വിഷശസ്ത്രോരഗവ്യാഘ്രഭയം ചോരാഗ്നിശത്രുജം ॥ 171 ॥

ഭൂതവേതാലയക്ഷാദി ബ്രഹ്മരാക്ഷസജം ഭയം ।
ശാകിന്യാദി ഭയം ഭൈരവോദ്ഭവം ബഹുദ്വിട്ഭയം ॥ 172 ॥

ത്യജന്ത്യേവ സകൃത് സ്തോത്രം യഃ സ്മരേദ്ഭീതമാനസഃ ।
യഃ സ്മരേത് വീരഭദ്രേതി ലഭേത് സത്യം ശ്രിയം ജയം ॥ 173 ॥

വീരഭദ്രസ്യ നാംനാം യത് സഹസ്രം സര്‍വസിദ്ധിദം ।
വജ്രപഞ്ജരമിത്യുക്തം വിഷ്ണുനാ പ്രഭവിഷ്ണുനാ ॥ 174 ॥

കരചിന്താമണിനിഭം സ്വൈരകാമദഗോസമം ।
സ്വാങ്ഗണസ്ഥാമരതരുസമാനമസമോപമം ॥ 175 ॥

ഏകകാലം ദ്വികാലം വാ ത്രികാലം നിത്യമേവ വാ ।
യഃ പഠേദ്വീരഭദ്രസ്യ സ്തോത്രം മന്ത്രമിദം നരഃ ॥ 176 ॥

ഇഹ ഭുക്ത്വാഖിലാന്‍ഭോഗാനന്തേ ശിവപദം വ്രജേത് ॥ 177 ॥

ഇതി ശ്രീമത്പദ്മപുരാണേ ഉപരിഭാഗേ ദക്ഷാധ്വരേ ശ്രീമഹാശരഭ-
നൃസിംഹയുദ്ധേ നരഹരിരൂപനാരായണപ്രോക്തം ശ്രീവീരഭദ്ര-
സഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read 1000 Names of Sri Veerabhadra:

1000 Names of Sri Virabhadra | Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top