Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Virabhadra | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Shri VirabhadraSahasranamastotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀವೀರಭದ್ರಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀವೀರಭದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭದ್ರಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।

॥ ಶ್ರೀವೀರಭದ್ರಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಪೂರ್ವಭಾಗಮ್ ।

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀವೀರಭದ್ರಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ
ನಾರಾಯಣಋಷಿಃ । ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ । ಶ್ರೀವೀರಭದ್ರೋದೇವತಾ ।
ಶ್ರೀಂ ಬೀಜಮ್ । ವೀಂ ಶಕ್ತಿಃ । ರಂ ಕೀಲಕಮ್ ॥

ಮಮೋಪಾತ್ತ ಸಮಸ್ತದುರಿತಕ್ಷಯಾರ್ಥಂ ಚಿನ್ತಿತಫಲಾವಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷ ಚತುರ್ವಿಧಫಲಪುರುಷಾರ್ಥಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ
ಶ್ರೀವೀರಭದ್ರಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಪಾಠೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ರೌದ್ರಂ ರುದ್ರಾವತಾರಂ ಹುತವಹನಯನಂ ಚೋರ್ಧ್ವಕೇಶಂ ಸುದಂಷ್ಟ್ರಂ
ಭೀಮಾಂಗಂ ಭೀಮರೂಪಂ ಕಿಣಿಕಿಣಿರಭಸಂ ಜ್ವಾಲಮಾಲಾಽಽವೃತಾಂಗಮ್ ।
ಭೂತಪ್ರೇತಾದಿನಾಥಂ ಕರಕಮಲಮಹಾಖಡ್ಗಪಾತ್ರೇ ವಹನ್ತಂ
ವನ್ದೇ ಲೋಕೈಕವೀರಂ ತ್ರಿಭುವನನಮಿತಂ ಶ್ಯಾಮಲಂ ವೀರಭದ್ರಮ್ ॥

ಅಥ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।
ಶಮ್ಭುಃ ಶಿವೋ ಮಹಾದೇವೋ ಶಿತಿಕಂಠೋ ವೃಷಧ್ವಜಃ ।
ದಕ್ಷಾಧ್ವರಕರೋ ದಕ್ಷಃ ಕ್ರೂರದಾನವಭಂಜನಃ ॥ 1 ॥

ಕಪರ್ದೀ ಕಾಲವಿಧ್ವಂಸೀ ಕಪಾಲೀ ಕರುಣಾರ್ಣವಃ ।
ಶರಣಾಗತರಕ್ಷೈಕನಿಪುಣೋ ನೀಲಲೋಹಿತಃ ॥ 2 ॥

ನಿರೀಶೋ ನಿರ್ಭಯೋ ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತೋ ನಿರಾಮಯಃ ।
ಗಮ್ಭೀರನಿನದೋ ಭೀಮೋ ಭಯಂಕರಸ್ವರೂಪಧೃತ್ ॥ 3 ॥

ಪುರನ್ದರಾದಿ ಗೀರ್ವಾಣವನ್ದ್ಯಮಾನಪದಾಮ್ಬುಜಃ ।
ಸಂಸಾರವೈದ್ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವಭೇಷಜಭೇಷಜಃ ॥ 4 ॥

ಮೃತ್ಯುಂಜಯಃ ಕೃತ್ತಿವಾಸಸ್ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕಸ್ತ್ರಿಪುರಾನ್ತಕಃ ।
ವೃನ್ದಾರವೃನ್ದಮನ್ದಾರೋ ಮನ್ದಾರಾಚಲಮಂಡನಃ ॥ 5 ॥

ಕುನ್ದೇನ್ದುಹಾರನೀಹಾರಹಾರಗೌರಸಮಪ್ರಭಃ ।
ರಾಜರಾಜಸಖಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಜೀವಾಯತಲೋಚನಃ ॥ 6 ॥

ಮಹಾನಟೋ ಮಹಾಕಾಲೋ ಮಹಾಸತ್ಯೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಉತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರಕಾರಣಾನನ್ದಕರ್ಮಕಃ ॥ 7 ॥

ಸಾರಃ ಶೂರೋ ಮಹಾಧೀರೋ ವಾರಿಜಾಸನಪೂಜಿತಃ ।
ವೀರಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢೋ ವೀರಮೌಲಿಶಿಖಾಮಣಿಃ ॥ 8 ॥

ವೀರಪ್ರಿಯೋ ವೀರರಸೋ ವೀರಭಾಷಣತತ್ಪರಃ ।
ವೀರಸಂಗ್ರಾಮವಿಜಯೀ ವೀರಾರಾಧನತೋಷಿತಃ ॥ 9 ॥

ವೀರವ್ರತೋ ವಿರಾಡ್ರೂಪೋ ವಿಶ್ವಚೈತನ್ಯರಕ್ಷಕಃ ।
ವೀರಖಡ್ಗೋ ಭಾರಶರೋ ಮೇರುಕೋದಂಡಮಂಡಿತಃ ॥ 10 ॥

ವೀರೋತ್ತಮಾಂಗಃ ಶೃಂಗಾರಫಲಕೋ ವಿವಿಧಾಯುಧಃ ।
ನಾನಾಸನೋ ನತಾರಾತಿಮಂಡಲೋ ನಾಗಭೂಷಣಃ ॥ 11 ॥

ನಾರದಸ್ತುತಿಸನ್ತುಷ್ಟೋ ನಾಗಲೋಕಪಿತಾಮಹಃ ।
ಸುದರ್ಶನಃ ಸುಧಾಕಾಯೋ ಸುರಾರಾತಿವಿಮರ್ದನಃ ॥ 12 ॥

ಅಸಹಾಯಃ ಪರಃ ಸರ್ವಸಹಾಯಃ ಸಾಮ್ಪ್ರದಾಯಕಃ ।
ಕಾಮದೋ ವಿಷಭುಗ್ಯೋಗೀ ಭೋಗೀನ್ದ್ರಾಂಚಿತಕುಂಡಲಃ ॥ 13 ॥

ಉಪಾಧ್ಯಾಯೋ ದಕ್ಷರಿಪುಃ ಕೈವಲ್ಯನಿಧಿರಚ್ಯುತಃ ।
ಸತ್ತ್ವಂ ರಜಸ್ತಮಃ ಸ್ಥೂಲಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮೋಽನ್ತರ್ಬಹಿರವ್ಯಯಃ ॥ 14 ॥

ಭೂರಾಪೋ ಜ್ವಲನೋ ವಾಯುರ್ಗಗನಂ ತ್ರಿಜಗದ್ಗುರುಃ ।
ನಿರಾಧಾರೋ ನಿರಾಲಮ್ಬಃ ಸರ್ವಾಧಾರಃ ಸದಾಶಿವಃ ॥ 15 ॥

ಭಾಸ್ವರೋ ಭಗವಾನ್ ಭಾಲನೇತ್ರೋ ಭಾವಜಸಂಹರಃ ।
ವ್ಯಾಲಬದ್ಧಜಟಾಜೂಟೋ ಬಾಲಚನ್ದ್ರಶಿಖಾಮಣಿಃ ॥ 16 ॥

ಅಕ್ಷಯ್ಯೈಕಾಕ್ಷರೋ ದುಷ್ಟಶಿಕ್ಷಕಃ ಶಿಷ್ಟರಕ್ಷಿತಃ ।
ದಕ್ಷಪಕ್ಷೇಷುಬಾಹುಲ್ಯವನಲೀಲಾಗಜೋ ಋಜುಃ ॥ 17 ॥

ಯಜ್ಞಾಂಗೋ ಯಜ್ಞಭುಗ್ಯಜ್ಞೋ ಯಜ್ಞೇಶೋ ಯಜನೇಶ್ವರಃ ।
ಮಹಾಯಜ್ಞಧರೋ ದಕ್ಷಸಮ್ಪೂರ್ಣಾಹೂತಿಕೌಶಲಃ ॥ 18 ॥

ಮಾಯಾಮಯೋ ಮಹಾಕಾಯೋ ಮಾಯಾತೀತೋ ಮನೋಹರಃ ।
ಮಾರದರ್ಪಹರೋ ಮಂಜುರ್ಮಹೀಸುತದಿನಪ್ರಿಯಃ ॥ 19 ॥

ಸೌಮ್ಯಃ ಸಮೋಽಸಮೋಽನನ್ತಃ ಸಮಾನರಹಿತೋ ಹರಃ ।
ಸೋಮೋಽನೇಕಕಲಾಧಾಮಾ ವ್ಯೋಮಕೇಶೋ ನಿರಂಜನಃ ॥ 20 ॥

ಗುರುಃ ಸುರಗುರುರ್ಗೂಢೋ ಗುಹಾರಾಧನತೋಷಿತಃ ।
ಗುರುಮನ್ತ್ರಾಕ್ಷರಗುರುಃ ಪರಃ ಪರಮಕಾರಣಮ್ ॥ 21 ॥

ಕಲಿಃ ಕಲಾಢ್ಯೋ ನೀತಿಜ್ಞಃ ಕರಾಲಾಸುರಸೇವಿತಃ ।
ಕಮನೀಯರವಿಚ್ಛಾಯೋ ನನ್ದನಾನನ್ದವರ್ಧನಃ ॥ 22 ॥

ಸ್ವಭಕ್ತಪಕ್ಷಃ ಪ್ರಬಲಃ ಸ್ವಭಕ್ತಬಲವರ್ಧನಃ ।
ಸ್ವಭಕ್ತಪ್ರತಿವಾದೀನ್ದ್ರಮುಖಚನ್ದ್ರವಿತುನ್ತುದಃ ॥ 23 ॥

ಶೇಷಭೂಷೋ ವಿಶೇಷಜ್ಞಸ್ತೋಷಿತಃ ಸುಮನಾಃ ಸುಧೀಃ ।
ದೂಷಕಾಭಿಜನೋದ್ಧೂತಧೂಮಕೇತುಸ್ಸನಾತನಃ ॥ 24 ॥

ದೂರೀಕೃತಾಘಪಟಲಶ್ಚೋರೀಕೃತಸುಖಪ್ರಜಃ ।
ಪೂರೀಕೃತೇಷುಕೋದಂಡೋ ನಿರ್ವೈರೀಕೃತಸಂಗರಃ ॥ 25 ॥

ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಜಗತ್ಪತಿಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರೋ ಬ್ರಹ್ಮಮಯಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕಃ ಪ್ರಭುಃ ॥ 26 ॥

ನಾದಪ್ರಿಯೋ ನಾದಮಯೋ ನಾದಬಿನ್ದುರ್ನಗೇಶ್ವರಃ ।
ಆದಿಮಧ್ಯಾನ್ತರಹಿತೋ ವಾದೋ ವಾದವಿದಾಂ ವರಃ ॥ 27 ॥

ಇಷ್ಟೋ ವಿಶಿಷ್ಟಸ್ತುಷ್ಟಘ್ನಃ ಪುಷ್ಟಿದಃ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಃ ।
ಕಷ್ಟದಾರಿದ್ರ್ಯನಿರ್ನಾಶೋ ದುಷ್ಟವ್ಯಾಧಿಹರೋ ಹರಃ ॥ 28 ॥

ಪದ್ಮಾಸನಃ ಪದ್ಮಕರೋ ನವಪದ್ಮಾಸನಾರ್ಚಿತಃ ।
ನೀಲಾಮ್ಬುಜದಲಶ್ಯಾಮೋ ನಿರ್ಮಲೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ॥ 29 ॥

ನೀಲಜೀಮೂತಸಂಕಾಶಃ ಕಾಲಕನ್ಧರಬನ್ಧುರಃ ।
ಜಪಾಕುಸುಮಸನ್ತುಷ್ಟೋ ಜಪಹೋಮಾರ್ಚ್ಚನಪ್ರಿಯಃ ॥ 30 ॥

ಜಗದಾದಿರನಾದೀಶೋಽಜಗವನ್ಧರಕೌತುಕಃ ।
ಪುರನ್ದರಸ್ತುತಾನನ್ದಃ ಪುಲಿನ್ದಃ ಪುಣ್ಯಪಂಜರಃ ॥ 31 ॥

ಪೌಲಸ್ತ್ಯಚಲಿತೋಲ್ಲೋಲಪರ್ವತಃ ಪ್ರಮದಾಕರಃ ।
ಕರಣಂ ಕಾರಣಂ ಕರ್ಮ ಕರಣೀಯಾಗ್ರಣೀರ್ದೃಢಃ ॥ 32 ॥

ಕರಿದೈತ್ಯೇನ್ದ್ರವಸನಃ ಕರುಣಾಪೂರವಾರಿಧಿಃ ।
ಕೋಲಾಹಲಪ್ರಿಯಃ ಪ್ರೀತಃ ಶೂಲೀ ವ್ಯಾಲಕಪಾಲಭೃತ್ ॥ 33 ॥

ಕಾಲಕೂಟಗಲಃ ಕ್ರೀಡಾಲೀಲಾಕೃತಜಗತ್ತ್ರಯಃ ।
ದಿಗಮ್ಬರೋ ದಿನೇಶೇಶೋ ಧೀಮಾನ್ಧೀರೋ ಧುರನ್ಧರಃ ॥ 34 ॥

ದಿಕ್ಕಾಲಾದ್ಯನವಚ್ಛಿನ್ನೋ ಧೂರ್ಜಟಿರ್ಧೂತದುರ್ಗತಿಃ ।
ಕಮನೀಯಃ ಕರಾಲಾಸ್ಯಃ ಕಲಿಕಲ್ಮಷಸೂದನಃ ॥ 35 ॥

ಕರವೀರೋಽರುಣಾಮ್ಭೋಜಕಲ್ಹಾರಕುಸುಮಾರ್ಪಿತಃ ।
ಖರೋ ಮಂಡಿತದೋರ್ದಂಡಃ ಖರೂಪಃ ಕಾಲಭಂಜನಃ ॥ 36 ॥

ಖರಾಂಶುಮಂಡಲಮುಖಃ ಖಂಡಿತಾರಾಮತಿಂಡಲಃ ।
ಗಣೇಶಗಣಿತೋಽಗಣ್ಯಃ ಪುಣ್ಯರಾಶೀ ಸುಖೋದಯಃ ॥ 37 ॥

ಗಣಾಧಿಪಕುಮಾರಾದಿಗಣಕೈರವಬಾನ್ಧವಃ ।
ಘನಘೋಷಬೃಹನ್ನಾದಘನೀಕೃತಸುನೂಪುರಃ ॥ 38 ॥

ಘನಚರ್ಚಿತಸಿನ್ದೂರೋ ಘಂಟಾಭೀಷಣಭೈರವಃ ।
ಪರಾಪರೋ ಬಲೋಽನನ್ತಶ್ಚತುರಶ್ಚಕ್ರಬನ್ಧಕಃ ॥ 39 ॥

ಚತುರ್ಮುಖಮುಖಾಮ್ಭೋಜಚತುರಸ್ತುತಿತೋಷಣಃ ।
ಛಲವಾದೀ ಛಲಶ್ಶಾನ್ತಶ್ಛಾನ್ದಸಶ್ಛಾನ್ದಸಪ್ರಿಯಃ ॥ 40 ॥

ಛಿನ್ನಚ್ಛಲಾದಿದುರ್ವಾದಚ್ಛಿನ್ನಷಟ್ತನ್ತ್ರತಾನ್ತ್ರಿಕಃ ।
ಜಡೀಕೃತಮಹಾವಜ್ರಜಮ್ಭಾರಾತಿರ್ನತೋನ್ನತಃ ॥ 41 ॥

ಜಗದಾಧಾರಭೂತೇಶೋ ಜಗದನ್ತೋ ನಿರಂಜನಃ ।
ಝರ್ಝರಧ್ವನಿಸಮ್ಯುಕ್ತೋ ಝಂಕಾರರವಭೂಷಣಃ ॥ 42 ॥

ಝಟೀವಿಪಕ್ಷವೃಕ್ಷೌಘಝಂಝಾಮಾರುತಸನ್ನಿಭಃ ।
ಪ್ರವರ್ಣಾಂಚಿತಪತ್ರಾಂಕಃ ಪ್ರವರ್ಣಾದ್ಯಕ್ಷರವ್ರಜಃ ॥ 43 ॥

ಟ ವರ್ಣಬಿನ್ದುಸಮ್ಯುಕ್ತಷ್ಟಂಕಾರಹೃತದಿಗ್ಗಜಃ ।
ಠ ವರ್ಣಪೂರದ್ವಿದಳಷ್ಟವರ್ಣಾಗ್ರದಳಾಕ್ಷರಃ ॥ 44 ॥

ಠ ವರ್ಣಯುತಸದ್ಯನ್ತ್ರಷ್ಠ ಜ ಚಾಕ್ಷರಪೂರಕಃ ।
ಡಮರುಧ್ವನಿಸಮ್ರಕ್ತೋ ಡಮ್ಬರಾನನ್ದತಾಂಡವಃ ॥ 45 ॥

ಡಂಡಂಢಘೋಷಪ್ರಮದಾಽಽಡಮ್ಬರೋ ಗಣತಾಂಡವಃ ।
ಢಕ್ಕಾಪಟಹಸುಪ್ರೀತೋ ಢಕ್ಕಾರವವಶಾನುಗಃ ॥ 46 ॥

ಢಕ್ಕಾದಿತಾಳಸನ್ತುಷ್ಟೋ ಟೋಡಿಬದ್ಧಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯಃ ।
ತಪಸ್ವಿರೂಪಸ್ತಪನಸ್ತಪ್ತಕಾಂಚನಸನ್ನಿಭಃ ॥ 47 ॥

ತಪಸ್ವಿವದನಾಮ್ಭೋಜಕಾರುಣ್ಯಸ್ತರಣಿದ್ಯುತಿಃ ।
ಢಗಾದಿವಾದಸೌಹಾರ್ದಸ್ಥಿತಃ ಸಮ್ಯಮಿನಾಂ ವರಃ ॥ 48 ॥

ಸ್ಥಾಣುಸ್ತಂಡುನುತಿಪ್ರೀತಃ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾವರಜಂಗಮಃ ।
ದರಹಾಸಾನನಾಮ್ಭೋಜದನ್ತಹೀರಾವಳಿದ್ಯುತಿಃ ॥ 49 ॥

ದರ್ವೀಕರಾಂಗತಭುಜೋ ದುರ್ವಾರೋ ದುಃಖದುರ್ಗಹಾ ।
ಧನಾಧಿಪಸಖೋ ಧೀರೋ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಪರಾಯಣಃ ॥ 50 ॥

ಧರ್ಮಧ್ವಜೋ ದಾನಶೌಂಡೋ ಧರ್ಮಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಃ ।
ಪಶುಪಾಶಹಾರಃ ಶರ್ವಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಸದಾಶಿವಃ ॥ 51 ॥

ಪರಾಪರಃ ಪರಶುಧೃತ್ ಪವಿತ್ರಃ ಸರ್ವಪಾವನಃ ।
ಫಲ್ಗುನಸ್ತುತಿಸನ್ತುಷ್ಟಃ ಫಲ್ಗುನಾಗ್ರಜವತ್ಸಲಃ ॥ 52 ॥

ಫಲ್ಗುನಾರ್ಜಿತಸಂಗ್ರಾಮಫಲಪಾಶುಪತಪ್ರದಃ ।
ಬಲೋ ಬಹುವಿಲಾಸಾಂಗೋ ಬಹುಲೀಲಾಧರೋ ಬಹುಃ ॥ 53 ॥

ಬರ್ಹಿರ್ಮುಖೋ ಸುರಾರಾಧ್ಯೋ ಬಲಿಬನ್ಧನಬಾನ್ಧವಃ ।
ಭಯಂಕರೋ ಭವಹರೋ ಭರ್ಗೋ ಭಯಹರೋ ಭವಃ ॥ 54 ॥

ಭಾಲಾನಲೋ ಬಹುಭುಜೋ ಭಾಸ್ವಾನ್ ಸದ್ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ।
ಮನ್ತ್ರೋ ಮನ್ತ್ರಗಣೋ ಮನ್ತ್ರೀ ಮನ್ತ್ರಾರಾಧನತೋಷಿತಃ ॥ 55 ॥

ಮನ್ತ್ರಯಜ್ಞೋ ಮನ್ತ್ರವಾದೀ ಮನ್ತ್ರಬೀಜೋ ಮಹಾನ್ಮಹಃ ।
ಯನ್ತ್ರೋ ಯನ್ತ್ರಮಯೋ ಯನ್ತ್ರೀ ಯನ್ತ್ರಜ್ಞೋ ಯನ್ತ್ರವತ್ಸಲಃ ॥ 56 ॥

ಯನ್ತ್ರಪಾಲೋ ಯನ್ತ್ರಹರಸ್ತ್ರಿಜಗದ್ಯನ್ತ್ರವಾಹಕಃ ।
ರಜತಾದ್ರಿಸದಾವಾಸೋ ರವೀನ್ದುಶಿಖಿಲೋಚನಃ ॥ 57 ॥

ರತಿಶ್ರಾನ್ತೋ ಜಿತಶ್ರಾನ್ತೋ ರಜನೀಕರಶೇಖರಃ ।
ಲಲಿತೋ ಲಾಸ್ಯಸನ್ತುಷ್ಟೋ ಲಬ್ಧೋಗ್ರೋ ಲಘುಸಾಹಸಃ ॥ 58 ॥

ಲಕ್ಷ್ಮೀನಿಜಕರೋ ಲಕ್ಷ್ಯಲಕ್ಷಣಜ್ಞೋ ಲಸನ್ಮತಿಃ ।
ವರಿಷ್ಠೋ ವರದೋ ವನ್ದ್ಯೋ ವರದಾನಪರೋ ವಶೀ ॥ 59 ॥

ವೈಶ್ವಾನರಾಂಚಿತಭುಜೋ ವರೇಣ್ಯೋ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಃ ।
ಶರಣಾರ್ತಿಹರಃ ಶಾನ್ತಃ ಶಂಕರಃ ಶಶಿಶೇಖರಃ ॥ 60 ॥

ಶರಭಃ ಶಮ್ಬರಾರಾತಿರ್ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಳಿತವಿಗ್ರಹಃ ।
ಷಟ್ತ್ರಿಂಶತ್ತತ್ತ್ವವಿದ್ರೂಪಃ ಷಣ್ಮುಖಸ್ತುತಿತೋಷಣಃ ॥ 61 ॥

ಷಡಕ್ಷರಃ ಶಕ್ತಿಯುತಃ ಷಟ್ಪದಾದ್ಯರ್ಥಕೋವಿದಃ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವಸರ್ವೇಶಃ ಸರ್ವದಾಽಽನನ್ದಕಾರಕಃ ॥ 62 ॥

ಸರ್ವವಿತ್ಸರ್ವಕೃತ್ಸರ್ವಃ ಸರ್ವದಃ ಸರ್ವತೋಮುಖಃ ।
ಹರಃ ಪರಮಕಲ್ಯಾಣೋ ಹರಿಚರ್ಮಧರಃ ಪರಃ ॥ 63 ॥

ಹರಿಣಾರ್ಧಕರೋ ಹಂಸೋ ಹರಿಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಃ ।
ದೇವದೇವೋ ಜಗನ್ನಾಥೋ ದೇವೇಶೋ ದೇವವಲ್ಲಭಃ ॥ 64 ॥

ದೇವಮೌಲಿಶಿಖಾರತ್ನಂ ದೇವಾಸುರಸುತೋಷಿತಃ ।
ಸುರೂಪಃ ಸುವ್ರತಃ ಶುದ್ಧಸ್ಸುಕರ್ಮಾ ಸುಸ್ಥಿರಃ ಸುಧೀಃ ॥ 65 ॥

ಸುರೋತ್ತಮಃ ಸುಫಲದಃ ಸುರಚಿನ್ತಾಮಣಿಃ ಶುಭಃ ।
ಕುಶಲೀ ವಿಕ್ರಮಸ್ತರ್ಕ್ಕಃ ಕುಂಡಲೀಕೃತಕುಂಡಲೀ ॥ 66 ॥

ಖಂಡೇನ್ದುಕಾರಕಜಟಾಜೂಟಃ ಕಾಲಾನಲದ್ಯುತಿಃ ।
ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಮ್ಬರಧರೋ ವ್ಯಾಘ್ರೋಗ್ರಬಹುಸಾಹಸಃ ॥ 67 ॥

ವ್ಯಾಳೋಪವೀತೀ ವಿಲಸಚ್ಛೋಣತಾಮರಸಾಮ್ಬಕಃ ।
ದ್ಯುಮಣಿಸ್ತರಣಿರ್ವಾಯುಃ ಸಲಿಲಂ ವ್ಯೋಮ ಪಾವಕಃ ॥ 68 ॥

ಸುಧಾಕರೋ ಯಜ್ಞಪತಿರಷ್ಟಮೂರ್ತಿಃ ಕೃಪಾನಿಧಿಃ ।
ಚಿದ್ರೂಪಶ್ಚಿದ್ಘನಾನನ್ದಕನ್ದಶ್ಚಿನ್ಮಯನಿಷ್ಕಲಃ ॥ 69 ॥

ನಿರ್ದ್ವನ್ದ್ವೋ ನಿಷ್ಪ್ರಭೋ ನಿತ್ಯೋ ನಿರ್ಗುಣೋ ನಿರ್ಗತಾಮಯಃ ।
ವ್ಯೋಮಕೇಶೋ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೋ ವಾಮದೇವೋ ನಿರಂಜನಃ ॥ 70 ॥

ನಾಮರೂಪಃ ಶಮಧುರಃ ಕಾಮಚಾರೀ ಕಲಾಧರಃ ।
ಜಾಮ್ಬೂನದಪ್ರಭೋ ಜಾಗ್ರಜ್ಜನ್ಮಾದಿರಹಿತೋಜ್ಜ್ವಲಃ ॥ 71 ॥

ಜನಕಃ ಸರ್ವಜನ್ತೂನಾಂ ಜನ್ಮದುಃಖಾಪನೋದನಃ ।
ಪಿನಾಕಪಾಣಿರಕ್ರೋಧಃ ಪಿಂಗಲಾಯತಲೋಚನಃ ॥ 72 ॥

ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪಶೂಪತಿಃ ಪಾವನಃ ಪ್ರಮಥಾಧಿಪಃ ।
ಪ್ರಣವಃ ಕಾಮದಃ ಕಾನ್ತಃ ಶ್ರೀಪ್ರದೋ ದಿವ್ಯಲೋಚನಃ ॥ 73 ॥

ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರಃ ಪ್ರಾಣಃ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಾತ್ಪರಃ ।
ತುಷ್ಟಸ್ತುಹಿನಶೈಲಾಧಿವಾಸಃ ಸ್ತೋತೃವರಪ್ರದಃ ॥ 74 ॥

ಇಷ್ಟಕಾಮ್ಯಾರ್ಥಫಲದಃ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ಮರುತ್ಪತಿಃ ।
ಭೃಗ್ವತ್ರಿಕಣ್ವಜಾಬಾಲಿ ಹೃತ್ಪದ್ಮಾಹಿಮದೀಧಿತಿಃ ॥ 75 ॥

ಕ್ರತುಧ್ವಂಸೀ ಕ್ರತುಮುಖಃ ಕ್ರತುಕೋಟಿಫಲಪ್ರದಃ ।
ಕ್ರತುಃ ಕ್ರತುಮಯಃ ಕ್ರೂರದರ್ಪಘ್ನೋ ವಿಕ್ರಮೋ ವಿಭುಃ ॥ 76 ॥

ದಧೀಚಿಹೃದಯಾನನ್ದೋ ದಧೀಚ್ಯಾದಿಸುಪಾಲಕಃ ।
ದಧೀಚಿವಾಂಛಿತಸಖೋ ದಧೀಚಿವರದೋಽನಘಃ ॥ 77 ॥

ಸತ್ಪಥಕ್ರಮವಿನ್ಯಾಸೋ ಜಟಾಮಂಡಲಮಂಡಿತಃ ।
ಸಾಕ್ಷಿತ್ರಯೀಮಯಶ್ಚಾರುಕಲಾಧರಕಪರ್ದಭೃತ್ ॥ 78 ॥

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಮುನಿಪ್ರೀತೋ ಮೃಡೋ ಜಿತಪರೇತರಾಟ್ ।
ಮಹೀರಥೋ ವೇದಹಯಃ ಕಮಲಾಸನಸಾರಥಿಃ ॥ 79 ॥

ಕೌಂಡಿನ್ಯವತ್ಸವಾತ್ಸಲ್ಯಃ ಕಾಶ್ಯಪೋದಯದರ್ಪಣಃ ।
ಕಣ್ವಕೌಶಿಕದುರ್ವಾಸಾಹೃದ್ಗುಹಾನ್ತರ್ನಿಧಿರ್ನಿಜಃ ॥ 80 ॥

ಕಪಿಲಾರಾಧನಪ್ರೀತಃ ಕರ್ಪೂರಧವಲದ್ಯುತಿಃ ।
ಕರುಣಾವರುಣಃ ಕಾಳೀನಯನೋತ್ಸವಸಂಗರಃ ॥ 81 ॥

ಘೃಣೈಕನಿಲಯೋ ಗೂಢತನುರ್ಮುರಹರಪ್ರಿಯಃ ।
ಗಣಾಧಿಪೋ ಗುಣನಿಧಿರ್ಗಮ್ಭೀರಾಂಚಿತ ವಾಕ್ಪತಿಃ ॥ 82 ॥

ವಿಘ್ನನಾಶೋ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೋ ವಿಘ್ನರಾಜೋ ವಿಶೇಷವಿತ್ ।
ಸಪ್ತಯಜ್ಞಯಜಃ ಸಪ್ತಜಿಹ್ವಾ ಜಿಹ್ವಾತಿಸಂವರಃ ॥ 83 ॥

ಅಸ್ಥಿಮಾಲಾಽಽವಿಲಶಿರೋ ವಿಸ್ತಾರಿತಜಗದ್ಭುಜಃ ।
ನ್ಯಸ್ತಾಖಿಲಸ್ರಜಸ್ತೋಕವಿಭವಃ ಪ್ರಭುರೀಶ್ವರಃ ॥ 84 ॥

ಭೂತೇಶೋ ಭುವನಾಧಾರೋ ಭೂತಿದೋ ಭೂತಿಭೂಷಣಃ ।
ಭೂತಾತ್ಮಕಾತ್ಮಕೋ ಭೂರ್ಭುವಾದಿ ಕ್ಷೇಮಕರಃ ಶಿವಃ ॥ 85 ॥

ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್ ವಾಗಗೋಚರಃ ।
ಅನೇಕವೇದವೇದಾನ್ತತತ್ತ್ವಬೀಜಸ್ತಪೋನಿಧಿಃ ॥ 86 ॥

ಮಹಾವನವಿಲಾಸೋಽತಿಪುಣ್ಯನಾಮಾ ಸದಾಶುಚಿಃ ।
ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನ್ಯಾ ನಯನೋತ್ಸವಸಂಗರಃ ॥ 87 ॥

ಶಿತಿಕಂಠಃ ಶಿಲಾದಾದಿ ಮಹರ್ಷಿನತಿಭಾಜನಃ ।
ಗಿರಿಶೋ ಗೀಷ್ಪತಿರ್ಗೀತವಾದ್ಯನೃತ್ಯಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯಃ ॥ 88 ॥

ಅಂಗೀಕೃತಃ ಸುಕೃತಿಭಿಃ ಶೃಂಗಾರರಸಜನ್ಮಭೂಃ ।
ಭೃಂಗೀತಾಂಡವಸನ್ತುಷ್ಠೋ ಮಂಗಲೋ ಮಂಗಲಪ್ರದಃ ॥ 89 ॥

ಮುಕ್ತೇನ್ದ್ರನೀಲತಾಟಂಕೋ ಮುಕ್ತಾಹಾರವಿಭೂಷಿತಃ ।
ಸಕ್ತಸಜ್ಜನಸದ್ಭಾವೋ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಃ ॥ 90 ॥

ಸುರೂಪಃ ಸುನ್ದರಃ ಶುಕ್ಲಧರ್ಮಃ ಸುಕೃತವಿಗ್ರಹಃ ।
ಜಿತಾಮರದ್ರುಮಃ ಸರ್ವದೇವರಾಡಸಮೇಕ್ಷಣಃ ॥ 91 ॥

ದಿವಸ್ಪತಿಸಹಸ್ರಾಕ್ಷವೀಕ್ಷಣಾವಳಿತೋಷಕಃ ।
ದಿವ್ಯನಾಮಾಮೃತರಸೋ ದಿವಾಕರಪತಿಃ ಪ್ರಭುಃ ॥ 92 ॥

ಪಾವಕಪ್ರಾಣಸನ್ಮಿತ್ರಂ ಪ್ರಖ್ಯಾತೋರ್ಧ್ವಜ್ವಲನ್ಮಹಃ ।
ಪ್ರಕೃಷ್ಟಭಾನುಃ ಪುರುಷಃ ಪುರೋಡಾಶಭುಗೀಶ್ವರಃ ॥ 93 ॥

ಸಮವರ್ತೀ ಪಿತೃಪತಿರ್ಧರ್ಮರಾಟ್ಶಮನೋ ಯಮೀ ।
ಪಿತೃಕಾನನಸನ್ತುಷ್ಟೋ ಭೂತನಾಯಕನಾಯಕಃ ॥ 94 ॥

ನಯಾನ್ವಿತಃ ಸುರಪತಿರ್ನಾನಾಪುಣ್ಯಜನಾಶ್ರಯಃ ।
ನೈರೃತ್ಯಾದಿ ಮಹಾರಾಕ್ಷಸೇನ್ದ್ರಸ್ತುತಯಶೋಽಮ್ಬುಧಿಃ ॥ 95 ॥

ಪ್ರಚೇತಾಜೀವನಪತಿರ್ಧೃತಪಾಶೋ ದಿಗೀಶ್ವರಃ ।
ಧೀರೋದಾರಗುಣಾಮ್ಭೋಧಿಕೌಸ್ತುಭೋ ಭುವನೇಶ್ವರಃ ॥ 96 ॥

ಸದಾನುಭೋಗಸಮ್ಪೂರ್ಣಸೌಹಾರ್ದಃ ಸುಮನೋಜ್ಜ್ವಲಃ ।
ಸದಾಗತಿಃ ಸಾರರಸಃ ಸಜಗತ್ಪ್ರಾಣಜೀವನಃ ॥ 97 ॥

ರಾಜರಾಜಃ ಕಿನ್ನರೇಶಃ ಕೈಲಾಸಸ್ಥೋ ಧನಪ್ರದಃ ।
ಯಕ್ಷೇಶ್ವರಸಖಃ ಕುಕ್ಷಿನಿಕ್ಷಿಪ್ತಾನೇಕವಿಸ್ಮಯಃ ॥ 98 ॥

ಈಶಾನಃ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಮೀಶ್ವರೋ ವೃಷಲಾಂಛನಃ ।
ಇನ್ದ್ರಾದಿದೇವವಿಲಸನ್ಮೌಲಿರಮ್ಯಪದಾಮ್ಬುಜಃ ॥ 99 ॥

ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾಽಽಶ್ರಯೋ ವಿಶ್ವತೋಬಾಹುರ್ವಿಶ್ವತೋಮುಖಃ ।
ವಿಶ್ವತಃ ಪ್ರಮದೋ ವಿಶ್ವನೇತ್ರೋ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೋ ವಿಭುಃ ॥ 100 ॥

ಸಿದ್ಧಾನ್ತಃ ಸಿದ್ಧಸಂಕಲ್ಪಃ ಸಿದ್ಧಗನ್ಧರ್ವಸೇವಿತಃ ।
ಸಿದ್ಧಿತಃ ಶುದ್ಧಹೃದಯಃ ಸದ್ಯೋಜಾತಾನನಶ್ಶಿವಃ ॥ 101 ॥

ಶ್ರೀಮಯಃ ಶ್ರೀಕಟಾಕ್ಷಾಂಗಃ ಶ್ರಿನಾಮಾ ಶ್ರೀಗಣೇಶ್ವರಃ ।
ಶ್ರೀದಃ ಶ್ರೀವಾಮದೇವಾಸ್ಯಃ ಶ್ರೀಕಂಠಃ ಶ್ರೀಪ್ರಿಯಂಕರಃ ॥ 102 ॥

ಘೋರಾಘಧ್ವಾನ್ತಮಾರ್ತಾಂಡೋ ಘೋರೇತರಫಲಪ್ರದಃ ।
ಘೋರಘೋರಮಹಾಯನ್ತ್ರರಾಜೋ ಘೋರಮುಖಾಮ್ಬುಜಃ ॥ 103 ॥

ತತಃ ಸುಷಿರ ಸುಪ್ರೀತ ತತ್ತ್ವಾದ್ಯಾಗಮಜನ್ಮಭೂಃ ।
ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಸ್ತತ್ಪೂರ್ವಮುಖಮಂಡಿತಃ ॥ 104 ॥

ಆಶಾಪಾಶವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಶೇಷಭೂಷಣಭೂಷಿತಃ ।
ದೋಷಾಕರಲಸನ್ಮೌಲಿರೀಶಾನಮುಖನಿರ್ಮಲಃ ॥ 105 ॥

ಪಂಚವಕ್ತ್ರೋ ದಶಭುಜಃ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಣನಾಯಕಃ ।
ಪಂಚಾಕ್ಷರಯುತಃ ಪಂಚಃ ಪಂಚ ಪಂಚ ಸುಲೋಚನಃ ॥ 106 ॥

ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗುರುಃ ಸರ್ವವರ್ಣಾಧಾರಃ ಪ್ರಿಯಂಕರಃ ।
ಕರ್ಣಿಕಾರಾರ್ಕ ದುತ್ತೂರ ಪೂರ್ಣಪೂಜಾಫಲಪ್ರದಃ ॥ 107 ॥

ಯೋಗೀನ್ದ್ರಹೃದಯಾನನ್ದೋ ಯೋಗೀ ಯೋಗವಿದಾಂ ವರಃ ।
ಯೋಗಧ್ಯಾನಾದಿಸನ್ತುಷ್ಟೋ ರಾಗಾದಿರಹಿತೋ ರಮಃ ॥ 108 ॥

ಭವಾಮ್ಭೋಧಿಪ್ಲವೋ ಬನ್ಧಮೋಚಕೋ ಭದ್ರದಾಯಕಃ ।
ಭಕ್ತಾನುರಕ್ತೋ ಭವ್ಯಃ ಸದ್ಭಕ್ತಿದೋ ಭಕ್ತಿಭಾವನಃ ॥ 109 ॥

ಅನಾದಿನಿಧನೋಽಭೀಷ್ಟೋ ಭೀಮಕಾನ್ತೋಽರ್ಜುನೋ ಬಲಃ ।
ಅನಿರುದ್ಧಃ ಸತ್ಯವಾದೀ ಸದಾನನ್ದಾಶ್ರಯೋಽನಘಃ ॥ 110 ॥

ಆಲಯಃ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಮಾಧಾರಃ ಸರ್ವಕರ್ಮಣಾಮ್ ।
ಆಲೋಕಃ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಮಾವಿರ್ಭಾವೋ ಮಹಾತ್ಮನಾಮ್ ॥ 111 ॥

ಇಜ್ಯಾಪೂರ್ತೇಷ್ಟಫಲದಃ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತ್ಯಾದಿ ಸಂಶ್ರಯಃ ।
ಇನಃ ಸರ್ವಾಮರಾರಾಧ್ಯ ಈಶ್ವರೋ ಜಗದೀಶ್ವರಃ ॥ 112 ॥

ರುಂಡಪಿಂಗಲಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ರುದ್ರಾಕ್ಷಾಂಚಿತಕನ್ಧರಃ ।
ರುಂಡಿತಾಧಾರಭಕ್ತ್ಯಾದಿರೀಡಿತಃ ಸವನಾಶನಃ ॥ 113 ॥

ಉರುವಿಕ್ರಮಬಾಹುಲ್ಯ ಉರ್ವ್ಯಾಧಾರೋ ಧುರನ್ಧರಃ ।
ಉತ್ತರೋತ್ತರಕಲ್ಯಾಣ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮನಾಯಕಃ ॥ 114 ॥

ಊರುಜಾನುತಡಿದ್ವೃನ್ದ ಊರ್ಧ್ವರೇತಾ ಮನೋಹರಃ ।
ಊಹಿತಾನೇಕವಿಭವ ಊಹಿತಾಮ್ನಾಯಮಂಡಲಃ ॥ 115 ॥

ಋಷೀಶ್ವರಸ್ತುತಿಪ್ರೀತೋ ಋಷಿವಾಕ್ಯಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ।
ೠಗಾದಿ ನಿಗಮಾಧಾರೋ ಋಜುಕರ್ಮಾ ಮನೋಜವಃ ॥ 116 ॥

ರೂಪಾದಿ ವಿಷಯಾಧಾರೋ ರೂಪಾತೀತೋ ಋಷೀಶ್ವರಃ ।
ರೂಪಲಾವಣ್ಯಸಮ್ಯುಕ್ತೋ ರೂಪಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಧೃತ್ ॥ 117 ॥

ಲುಲಿತಾನೇಕಸಂಗ್ರಾಮೋ ಲುಪ್ಯಮಾನರಿಪುವ್ರಜಃ ।
ಲುಪ್ತಕ್ರೂರಾನ್ಧಕೋ ವಾರೋ ಲೂಕಾರಾಂಚಿತಯನ್ತ್ರಧೃತ್ ॥ 118 ॥

ಲೂಕಾರಾದಿ ವ್ಯಾಧಿಹರೋ ಲೂಸ್ವರಾಂಚಿತಯನ್ತ್ರಯುಕ್ ।
ಲೂಶಾದಿ ಗಿರಿಶಃ ಪಕ್ಷಃ ಖಲವಾಚಾಮಗೋಚರಃ ॥ 119 ॥

ಏಷ್ಯಮಾಣೋ ನತಜನ ಏಕಚ್ಚಿತೋ ದೃಢವ್ರತಃ ।
ಏಕಾಕ್ಷರಮಹಾಬೀಜ ಏಕರುದ್ರೋಽದ್ವಿತೀಯಕಃ ॥ 120 ॥

ಐಶ್ವರ್ಯವರ್ಣನಾಮಾಂಗ ಐಶ್ವರ್ಯಪ್ರಕರೋಜ್ಜ್ವಲಃ ।
ಐರಾವಣಾದಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಐಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕಪ್ರದಃ ॥ 121 ॥

ಓಷಧೀಶಶಿಖಾರತ್ನ ಓಂಕಾರಾಕ್ಷರಸಮ್ಯುತಃ ।
ಓಕಃ ಸಕಲದೇವಾನಾಮೋಜೋರಾಶಿರಜಾದ್ಯಜಃ ॥ 122 ॥

ಔದಾರ್ಯಜೀವನಪರ ಔಚಿತ್ಯಮಣಿಜನ್ಮಭೂಃ ।
ಉದಾಸೀನೈಕಗಿರಿಶ ಉತ್ಸವೋತ್ಸವಕಾರಣೌ ॥ 123 ॥

ಅಂಗೀಕೃತಷಡಂಗಾಂಗ ಅಂಗಹಾರಮಹಾನಟಃ ।
ಅಂಗಜಾಂಗಜಭಸ್ಮಾಂಗೋ ಮಂಗಲಾಯತವಿಗ್ರಹಃ ॥ 124 ॥

ಕಃ ಕಿಂ ತ್ವದನು ದೇವೇಶಃ ಕಃ ಕಿನ್ನು ವರದಪ್ರದಃ ।
ಕಃ ಕಿನ್ನು ಭಕ್ತಸನ್ತಾಪಹರಃ ಕಾರುಣ್ಯಸಾಗರಃ ॥ 125 ॥

ಸ್ತೋತವ್ಯಃ ಸ್ತೋತುಮಿಚ್ಛೂನಾಂ ಮನ್ತವ್ಯಃ ಶರಣಾರ್ಥಿನಾಮ್ ।
ಧ್ಯೇಯೋ ಧ್ಯಾನೈಕನಿಷ್ಠಾನಾಂ ಧಾಮ್ನಃ ಪರಮಪೂರಕಃ ॥ 126 ॥

ಭಗನೇತ್ರಹರಃ ಪೂತಃ ಸಾಧುದೂಷಕಭೂಷಣಃ ।
ಭದ್ರಕಾಳಿಮನೋರಾಜೋ ಹಂಸಃ ಸತ್ಕರ್ಮಸಾರಥಿಃ ॥ 127 ॥

ಸಭ್ಯಃ ಸಾಧುಃ ಸಭಾರತ್ನಂ ಸೌನ್ದರ್ಯಗಿರಿಶೇಖರಃ ।
ಸುಕುಮಾರಃ ಸೌಖ್ಯಕರಃ ಸಹಿಷ್ಣುಃ ಸಾಧ್ಯಸಾಧನಮ್ ॥ 128 ॥

ನಿರ್ಮತ್ಸರೋ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚೋ ನಿರ್ಲೋಭೋ ನಿರ್ಗುಣೋ ನಯಃ ।
ವೀತಾಭಿಮಾನೋ ನಿರ್ಜಾತೋ ನಿರಾತಂಕೋ ನಿರಂಜನಃ ॥ 129 ॥

ಕಾಲತ್ರಯಃ ಕಲಿಹರೋ ನೇತ್ರತ್ರಯವಿರಾಜಿತಃ ।
ಅಗ್ನಿತ್ರಯನಿಭಾಂಗಶ್ಚ ಭಸ್ಮೀಕೃತಪುರತ್ರಯಃ ॥ 130 ॥

ಕೃತಕಾರ್ಯೋ ವ್ರತಧರೋ ವ್ರತನಾಶಃ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ ।
ನಿರಸ್ತದುರ್ವಿಧಿರ್ನಿರ್ಗತಾಶೋ ನಿರ್ವಾಣನೀರಧಿಃ ॥ 131 ॥

ನಿಧಾನಂ ಸರ್ವಹೇತೂನಾಂ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥೇಶ್ವರೇಶ್ವರಃ ।
ಅದ್ವೈತಶಾಮ್ಭವಮಹೋ ಸನಿರ್ವ್ಯಾಜೋರ್ಧ್ವಲೋಚನಃ ॥ 132 ॥

ಅಪೂರ್ವಪೂರ್ವಃ ಪರಮಃ ಸಪೂರ್ವಃ ಪೂರ್ವಪೂರ್ವದಿಕ್ ।
ಅತೀನ್ದ್ರಿಯಃ ಸತ್ಯನಿಧಿರಖಂಡಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಃ ॥ 133 ॥

ಆದಿದೇವಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಆರಾಧಕಜನೇಷ್ಟದಃ ।
ಸರ್ವದೇವಮಯಃ ಸರ್ವಃ ಜಗದ್ವ್ಯಾಸಃ ಸುಲಕ್ಷಣಃ ॥ 134 ॥

ಸರ್ವಾನ್ತರಾತ್ಮಾ ಸದೃಶಃ ಸರ್ವಲೋಕೈಕಪೂಜಿತಃ ।
ಪುರಾಣಪುರುಷಃ ಪುಣ್ಯಃ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಃ ಸುಧಾಮಯಃ ॥ 135 ॥

ಪೂರ್ವಾಪರಜ್ಞಃ ಪುರಜಿತ್ ಪೂರ್ವದೇವಾಮರಾರ್ಚಿತಃ ।
ಪ್ರಸನ್ನದರ್ಶಿತಮುಖಃ ಪನ್ನಗಾವಳಿಭೂಷಣಃ ॥ 136 ॥

ಪ್ರಸಿದ್ಧಃ ಪ್ರಣತಾಧಾರಃ ಪ್ರಲಯೋದ್ಭೂತಕಾರಣಮ್ ।
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯೋ ಜ್ವಲದ್ದಂಷ್ಟ್ರೋ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಾಲಾವಳೀವೃತಃ ॥ 137 ॥

ಜಾಜ್ಜ್ವಲ್ಯಮಾನೋ ಜ್ವಲನನೇತ್ರೋ ಜಲಧರದ್ಯುತಿಃ ।
ಕೃಪಾಮ್ಭೋರಾಶೀರಮ್ಲಾನೋ ವಾಕ್ಯಪುಷ್ಟೋಽಪರಾಜಿತಃ ॥ 138 ॥

ಕ್ಷಪಾಕರಾರ್ಕಕೋಟಿಪ್ರಭಾಕರಃ ಕರುಣಾಕರಃ ।
ಏಕಮೂರ್ತಿಸ್ತ್ರಿಧಾಮೂರ್ತಿರ್ದಿವ್ಯಮೂರ್ತಿರನಾಕುಲಃ ॥ 139 ॥

ಅನನ್ತಮೂರ್ತಿರಕ್ಷೋಭ್ಯಃ ಕೃಪಾಮೂರ್ತಿಃ ಸುಕೀರ್ತಿಧೃತ್ ।
ಅಕಲ್ಪಿತಾಮರತರುರಕಾಮಿತಸುಕಾಮಧುಕ್ ॥ 140 ॥

ಅಚಿನ್ತಿತಮಹಾಚಿನ್ತಾಮಣಿರ್ದೇವಶಿಖಾಮಣಿಃ ।
ಅತೀನ್ದ್ರಿಯೋಽಜಿತಃ ಪ್ರಾಂಶುರ್ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣ್ವಾದಿವನ್ದಿತಃ ॥ 141 ॥

ಹಂಸೋ ಮರೀಚಿರ್ಭೀಮಶ್ಚ ರತ್ನಸಾನುಶರಾಸನಃ ।
ಸಮ್ಭವೋಽತೀನ್ದ್ರಿಯೋ ವೈದ್ಯೋ ವಿಶ್ವರೂಪೀ ನಿರಂಜನಃ ॥ 142 ॥

ವಸುದಃ ಸುಭುಜೋ ನೈಕಮಾಯೋಽವ್ಯಯಃ ಪ್ರಮಾದನಃ ।
ಅಗದೋ ರೋಗಹರ್ತಾ ಚ ಶರಾಸನವಿಶಾರದಃ ॥ 143 ॥

ಮಾಯಾವಿಶ್ವಾದನೋ ವ್ಯಾಪೀ ಪಿನಾಕಕರಸಮ್ಭವಃ ।
ಮನೋವೇಗೋ ಮನೋರುಪೀ ಪೂರ್ಣಃ ಪುರುಷಪುಂಗವಃ ॥ 144 ॥

ಶಬ್ದಾದಿಗೋ ಗಭೀರಾತ್ಮಾ ಕೋಮಲಾಂಗಃ ಪ್ರಜಾಗರಃ ।
ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞೋ ಮುನಿಃ ಸಾಕ್ಷೀ ಪಾಪಾರಿಃ ಸೇವಕಪ್ರಿಯಃ ॥ 145 ॥

ಉತ್ತಮಃ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಃ ಸತ್ಯಃ ಸತ್ಯಸನ್ಧೋ ನಿರಾಕುಲಃ ।
ರಸೋ ರಸಜ್ಞೋ ಸಾರಜ್ಞೋ ಲೋಕಸಾರೋ ರಸಾತ್ಮಕಃ ॥ 146 ॥

ಪೂಷಾದನ್ತಭಿದವ್ಯಗ್ರೋ ದಕ್ಷಯಜ್ಞನಿಷೂದನಃ ।
ದೇವಾಗ್ರಣೀಃ ಶಿವಧ್ಯಾನತತ್ಪರಃ ಪರಮಃ ಶುಭಃ ॥ 147 ॥

ಜಯೋ ಜಯಾದಿಃ ಸರ್ವಾಘಶಮನೋ ಭವಭಂಜನಃ ।
ಅಲಂಕರಿಷ್ಣುರಚಲೋ ರೋಚಿಷ್ಣುರ್ವಿಕ್ರಮೋತ್ತಮಃ ॥ 148 ॥

ಶಬ್ದಗಃ ಪ್ರಣವೋ ವಾಯುರಂಶುಮಾನನಿಲತಾಪಹೃತ್ । ವಾಯುರಂಶುಮಾನನಲ
ನಿರೀಶೋ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಶ್ಚ ಚಿದ್ರೂಪೋ ಜಿತಸಾಧ್ವಸಃ ॥ 149 ॥

ಉತ್ತಾರಣೋ ದುಷ್ಕೃತಿಹಾ ದುರ್ಧರ್ಷೋ ದುಸ್ಸಹೋಽಭಯಃ ।
ನಕ್ಷತ್ರಮಾಲೀ ನಾಕೇಶಃ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಷಡಾಶ್ರಯಃ ॥ 150 ॥

ಅಕಾಯೋ ಭಕ್ತಕಾಯಸ್ಥಃ ಕಾಲಜ್ಞಾನೀ ಮಹಾನಟಃ ।
ಅಂಶುಃ ಶಬ್ದಪತಿರ್ಯೋಗೀ ಪವನಃ ಶಿಖಿಸಾರಥಿಃ ॥ 151 ॥

ವಸನ್ತೋ ಮಾಧವೋ ಗ್ರೀಷ್ಮಃ ಪವನಃ ಪಾವನೋಽಮಲಃ ।
ವಾರುರ್ವಿಶಲ್ಯಚತುರಃ ಶಿವಚತ್ವರಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ 152 ॥

ಆತ್ಮಯೋಗಃ ಸಮಾಮ್ನಾಯತೀರ್ಥದೇಹಃ ಶಿವಾಲಯಃ ।
ಮುಂಡೋ ವಿರೂಪೋ ವಿಕೃತಿರ್ದಂಡೋ ದಾನ್ತೋ ಗುಣೋತ್ತಮಃ ॥ 153 ॥

ದೇವಾಸುರಗುರುರ್ದೇವೋ ದೇವಾಸುರನಮಸ್ಕೃತಃ ।
ದೇವಾಸುರಮಹಾಮನ್ತ್ರೋ ದೇವಾಸುರಮಹಾಶ್ರಯಃ ॥ 154 ॥

ದಿವೋಽಚಿನ್ತ್ಯೋ ದೇವತಾಽಽತ್ಮಾ ಈಶೋಽನೀಶೋ ನಗಾಗ್ರಗಃ ।
ನನ್ದೀಶ್ವರೋ ನನ್ದಿಸಖೋ ನನ್ದಿಸ್ತುತಪರಾಕ್ರಮಃ ॥ 155 ॥

ನಗ್ನೋ ನಗವ್ರತಧರಃ ಪ್ರಲಯಾಕಾರರೂಪಧೃತ್ ।
ಸೇಶ್ವರಃ ಸ್ವರ್ಗದಃ ಸ್ವರ್ಗಃ ಸ್ವರಃ ಸರ್ವಮಯಃ ಸ್ವನಃ ॥ 156 ॥

ಬೀಜಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಬೀಜಕರ್ತಾ ಧರ್ಮಕೃದ್ಧರ್ಮವರ್ಧನಃ ।
ದಕ್ಷಯಜ್ಞಮಹಾದ್ವೇಷೀ ವಿಷ್ಣುಕನ್ಧರಪಾತನಃ ॥ 157 ॥

ಧೂರ್ಜಟಿಃ ಖಂಡಪರಶುಃ ಸಕಲೋ ನಿಷ್ಕಲೋಽಸಮಃ ।
ಮೃಡೋ ನಟಃ ಪೂರಯಿತಾ ಪುಣ್ಯಕ್ರೂರೋ ಮನೋಜವಃ ॥ 158 ॥

ಸದ್ಭೂತಃ ಸತ್ಕೃತಃ ಶಾನ್ತಃ ಕಾಲಕೂಟೋ ಮಹಾನಘಃ ।
ಅರ್ಥಾನರ್ಥೋ ಮಹಾಕಾಯೋ ನೈಕಕರ್ಮಸಮಂಜಸಃ ॥ 159 ॥

ಭೂಶಯೋ ಭೂಷಣೋ ಭೂತಿರ್ಭೂಷಣೋ ಭೂತವಾಹನಃ ।
ಶಿಖಂಡೀ ಕವಚೀ ಶೂಲೀ ಜಟೀ ಮುಂಡೀ ಚ ಕುಂಡಲೀ ॥ 160 ॥

ಮೇಖಲೀ ಮುಸಲೀ ಖಡ್ಗೀ ಕಂಕಣೀಕೃತವಾಸುಕಿಃ ॥ 161 ॥

ಉತ್ತರಭಾಗಮ್ ।
ಏತತ್ಸಹಸ್ರನಾಮಾಂಕಂ ವೀರಭದ್ರಸ್ಯ ಕೀರ್ತನಮ್ ।
ಏಕೈಕಾಕ್ಷರಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಮ್ ॥ 162 ॥

ಮಹಾವ್ಯಾಧಿಹರಂ ಮೃತ್ಯುದಾರಿದ್ರ್ಯತಿಮಿರಾಂಜನಮ್ ।
ಮಹಾಸಂಸಾರಜಲಧಿಮಗ್ನೋತ್ತಾರಣನಾವಿಕಃ ॥ 163
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾಣಾಂ ನಿಜಗೇಹಂ ನಿರರ್ಗಲಮ್ ।
ಕರ್ಮಭಕ್ತಿಚಿದಾನನ್ದಂ ಕನ್ದಕಾರಣಕನ್ದಕಮ್ ॥ 164 ॥

ರಸಂ ರಸಾಯನಂ ದಿವ್ಯಂ ನಾಮಾಮೃತರಸಂ ನರಃ ।
ಶೃಣುಯಾದ್ಯಃ ಸ್ಮರನ್ಯೋಽಪಿ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ॥ 165 ॥

ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮಸ್ಯ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ವಾಜಪೇಯಶತಸ್ಯ ಚ ।
ಕನ್ಯಾದಾನಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಯತ್ಫಲಂ ಲಭತೇ ನರಃ ॥ 166 ॥

ತತ್ಫಲಂಕೋಟಿಗುಣಿತಂ ನಾಮೈಕಸ್ಯ ಸಕೃಜ್ಜಪಾತ್ ।
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಸೌಭಾಗ್ಯಂ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಪ್ರವರ್ಧನಮ್ ॥ 167 ॥

ಐಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕಭಯಚ್ಛೇದನಂ ಸುಖಸಾಧನಮ್ ।
ಕುಷ್ಠಾಪಸ್ಮಾರಪೈಶಾಚಚೇಷ್ಟಾದಿರುಜನಾಶಕಮ್ ॥ 168 ॥

ಅಶ್ಮರೀಂ ವಾತಶೀತೋಷ್ಣಂ ಜ್ವರಂ ಮಾಹೇಶ್ವರೀಜ್ವರಮ್ ।
ತ್ರಿದೋಷಜಂ ಸನ್ನಿಪಾತಂ ಕುಕ್ಷಿನೇತ್ರಶಿರೋವ್ಯಥಾಮ್ ॥ 169 ॥

ಮೃತ್ಯುದಾರಿದ್ರ್ಯಜನ್ಮಾದಿ ತೀವ್ರದುಃಖನಿವಾರಣಮ್ ।
ಮಾರಣಂ ಮೋಹನಂ ಚೈವ ಸ್ತಮ್ಭನೋಚ್ಚಾಟನಂ ತಥಾ ॥ 170 ॥

ವಿದ್ವೇಷಣಂ ಕರ್ಷಣಂ ಚ ಕುಟಿಲಂ ವೈರಿಚೇಷ್ಟಿತಮ್ ।
ವಿಷಶಸ್ತ್ರೋರಗವ್ಯಾಘ್ರಭಯಂ ಚೋರಾಗ್ನಿಶತ್ರುಜಮ್ ॥ 171 ॥

ಭೂತವೇತಾಲಯಕ್ಷಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಜಂ ಭಯಮ್ ।
ಶಾಕಿನ್ಯಾದಿ ಭಯಂ ಭೈರವೋದ್ಭವಂ ಬಹುದ್ವಿಟ್ಭಯಮ್ ॥ 172 ॥

ತ್ಯಜನ್ತ್ಯೇವ ಸಕೃತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಸ್ಮರೇದ್ಭೀತಮಾನಸಃ ।
ಯಃ ಸ್ಮರೇತ್ ವೀರಭದ್ರೇತಿ ಲಭೇತ್ ಸತ್ಯಂ ಶ್ರಿಯಂ ಜಯಮ್ ॥ 173 ॥

ವೀರಭದ್ರಸ್ಯ ನಾಮ್ನಾಂ ಯತ್ ಸಹಸ್ರಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಮ್ ।
ವಜ್ರಪಂಜರಮಿತ್ಯುಕ್ತಂ ವಿಷ್ಣುನಾ ಪ್ರಭವಿಷ್ಣುನಾ ॥ 174 ॥

ಕರಚಿನ್ತಾಮಣಿನಿಭಂ ಸ್ವೈರಕಾಮದಗೋಸಮಮ್ ।
ಸ್ವಾಂಗಣಸ್ಥಾಮರತರುಸಮಾನಮಸಮೋಪಮಮ್ ॥ 175 ॥

ಏಕಕಾಲಂ ದ್ವಿಕಾಲಂ ವಾ ತ್ರಿಕಾಲಂ ನಿತ್ಯಮೇವ ವಾ ।
ಯಃ ಪಠೇದ್ವೀರಭದ್ರಸ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮನ್ತ್ರಮಿದಂ ನರಃ ॥ 176 ॥

ಇಹ ಭುಕ್ತ್ವಾಖಿಲಾನ್ಭೋಗಾನನ್ತೇ ಶಿವಪದಂ ವ್ರಜೇತ್ ॥ 177 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪದ್ಮಪುರಾಣೇ ಉಪರಿಭಾಗೇ ದಕ್ಷಾಧ್ವರೇ ಶ್ರೀಮಹಾಶರಭ-
ನೃಸಿಂಹಯುದ್ಧೇ ನರಹರಿರೂಪನಾರಾಯಣಪ್ರೋಕ್ತಂ ಶ್ರೀವೀರಭದ್ರ-
ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Veerabhadra:

1000 Names of Sri Virabhadra | Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top