Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Rama 5 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Sri Rama 5 Ashtottarashata Namavali Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ੫ ॥

ॐ ਨਾਰਾਯਣਾਯ ਨਮਃ । ਜਗਨ੍ਨਾਥਾਯ । ਅਭਿਰਾਮਾਯ ।
ਜਗਤ੍ਪਤਯੇ । ਕਵਯੇ । ਪੁਰਾਣਾਯ । ਵਾਗੀਸ਼ਾਯ । ਰਾਮਾਯ ।
ਦਸ਼ਰਥਾਤ੍ਮਜਾਯ । ਰਾਜਰਾਜਾਯ । ਰਧੁਵਰਾਯ । ਕੌਸਲ੍ਯਾਨਨ੍ਦਵਰ੍ਧਨਾਯ ।
ਭਰ੍ਗਾਯ । ਵਰੇਣ੍ਯਾਯ । ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ਾਯ । ਰਘੁਨਾਥਾਯ । ਜਗਦ੍ਗੁਰਵੇ । ਸਤ੍ਯਾਯ ।
ਸਤ੍ਯਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾਯ ਨਮਃ ॥ ੨੦ ॥

ॐ ਜਾਨੀਕਵਲ੍ਲਭਾਯ ਨਮਃ । ਵਿਭਵੇ । ਸੌਮਿਤ੍ਰਿਪੂਰ੍ਵਜਾਯ ।
ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਯ । ਕਾਮਦਾਯ । ਕਮਲੇਕ੍ਸ਼ਣਾਯ । ਆਦਿਤ੍ਯਾਯ । ਰਵਯੇ । ਈਸ਼ਾਨਾਯ ।
ਘਣਯੇ । ਸੂਰ੍ਯਾਯ । ਅਨਾਮਯਾਯ । ਆਨਨ੍ਦਰੂਪਿਣੇ । ਸੌਮ੍ਯਾਯ । ਰਾਘਵਾਯ ।
ਕਰੁਣਾਮਯਾਯ । ਜਾਮਦਗ੍ਨ੍ਯਾਯ । ਤਪੋਮੂਰ੍ਤਯੇ । ਰਾਮਾਯ । ਪਰਸ਼ੁਧਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ॥ ੪੦ ॥

ॐ ਵਾਕ੍ਪਤਯੇ ਨਮਃ । ਵਰਦਾਯ । ਵਾਚ੍ਯਾਯ । ਸ਼੍ਰੀਪਤਯੇ ।
ਪਕ੍ਸ਼ਿਵਾਹਨਾਯ । ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਰ੍ਙ੍ਗਧਾਰਿਣੇ । ਰਾਮਾਯ । ਚਿਨ੍ਮਯਾਨਨ੍ਦਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ।
ਹਲਧਗ੍ਵਿਸ਼੍ਣਵੇ । ਈਸ਼ਾਨਾਯ । ਬਲਰਾਮਾਯ । ਕਪਾਨਿਧਯੇ । ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭਾਯ ।
ਕਪਾਨਾਥਾਯ । ਜਗਨ੍ਮੋਹਨਾਯ । ਅਚ੍ਯੁਤਾਯ । ਮਤ੍ਸ੍ਯਕੂਰ੍ਮਵਰਾਹਾਦਿ-
ਰੂਪਧਾਰਿਣੇ । ਅਵ੍ਯਯਾਯ । ਵਾਸੁਦੇਵਾਯ । ਜਗਦ੍ਯੋਨਯੇ ਨਮਃ ॥ ੬੦ ॥

ॐ ਅਨਾਦਿਨਿਧਨਾਯ ਨਮਃ । ਹਰਯੇ । ਗੋਵਿਨ੍ਦਾਯ । ਗੋਪਤਯੇ ।
ਵਿਸ਼੍ਣਵੇ । ਗੋਪੀਜਨਮਨੋਹਰਾਯ । ਗੋਗੋਪਾਲਪਰੀਵਾਰਾਯ । ਗੋਪਕਨ੍ਯਾ-
ਸਮਾਵਤਾਯ । ਵਿਦ੍ਯੁਤ੍ਪੁਞ੍ਜਪ੍ਰਤੀਕਾਸ਼ਾਯ । ਰਾਮਾਯ । ਕਸ਼੍ਣਾਯ । ਜਗਨ੍ਮ-
ਯਾਯ । ਗੋਗੋਪਿਕਾਸਮਾਕੀਰ੍ਣਾਯ । ਵੇਣੁਵਾਦਨਤਤ੍ਪਰਾਯ । ਕਾਮਰੂਪਾਯ ।
ਕਲਾਵਤੇ । ਕਾਮਿਨੀਕਾਮਦਾਯ । ਵਿਭਵੇ । ਮਨ੍ਮਥਾਯ । ਮਥੁਰਾਨਾਥਾਯ ਨਮਃ ॥ ੮੦ ॥

ॐ ਮਾਧਵਾਯ ਨਮਃ । ਮਕਰਧ੍ਵਜਾਯ । ਸ਼੍ਰੀਧਰਾਯ । ਸ਼੍ਰੀਕਰਾਯ ।
ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਯ । ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਾਯ । ਪਰਾਤ੍ਪਰਾਯ । ਸ਼੍ਵੇਸ਼ਾਯ । ਭੂਪਤਯੇ । ਭਦ੍ਰਾਯ ।
ਵਿਭੂਤਯੇ । ਭੂਮਿਭੂਸ਼ਣਾਯ । ਸਰ੍ਵਦੁਃਖਹਰਾਯ । ਵੀਰਾਯ ।
ਦੁਸ਼੍ਟਦਾਨਵਵੈਰਿਣੇ । ਸ਼੍ਰੀਨਸਿਂਹਾਯ । ਮਹਾਬਾਹਵੇ । ਮਹਤੇ ।
ਦੀਪ੍ਤਤੇਜਸੇ । ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਮਯਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ॐ ਨਿਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ਪ੍ਰਣਵਾਯ । ਜ੍ਯੋਤੀਰੂਪਿਣੇ । ਆਦਿਤ੍ਯ-
ਮਣ੍ਡਲਗਤਾਯ । ਨਿਸ਼੍ਚਿਤਾਰ੍ਥਸ੍ਵਰੂਪਿਣੇ । ਭਕ੍ਤਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਪਦ੍ਮਨੇਤ੍ਰਾਯ ।
ਭਕ੍ਤਾਨਾਮੀਪ੍ਸਿਤਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੦੮ ॥
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਰਸਾਯਨਂ ਨਾਮ

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ੫ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ।

Also Read 108 Names of Sree Rama 5:

108 Names of Shri Rama 5 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Rama 5 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top