108 - Shatanamavali

108 Names of Shri Rama 8 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Sri Rama 8 Ashtottarashata Namavali Lyrics in Punjabi:

।। ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਰਹਸ੍ਯੋਕ੍ਤ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ।।

ॐ ਰਾਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਵਣਸਂਹਾਰਕਤਮਾਨੁਸ਼ਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੌਸਲ੍ਯਾਸੁਕਤਵ੍ਰਾਤਫਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਸ਼ਰਥਾਤ੍ਮਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਾਰ੍ਚਿਤਪਾਦਾਬ੍ਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਲੋਕਪ੍ਰਿਯਙ੍ਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਾਕੇਤਵਾਸਿਨੇਤ੍ਰਾਬ੍ਜਸਂਪ੍ਰੀਣਨਦਿਵਾਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਵਾਮਿਤ੍ਰਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਾਟਕਾਧ੍ਵਾਨ੍ਤਭਾਸ੍ਕਰਾਯ ਨਮਃ । ੧੦ ।

ॐ ਸੁਬਾਹੁਰਾਕ੍ਸ਼ਸਰਿਪਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੌਸ਼ਿਕਾਧ੍ਵਰਪਾਲਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਹਲ੍ਯਾਪਾਪਸਂਹਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਨਕੇਨ੍ਦ੍ਰਪ੍ਰਿਯਾਤਿਥਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੁਰਾਰਿਚਾਪਦਲਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੀਰਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਸਮਾਸ਼੍ਰਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੀਤਾਵਰਣਮਾਲ੍ਯਾਢ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਾਮਦਗ੍ਨ੍ਯਮਦਾਪਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੈਦੇਹੀਕਤਸ਼ਙ੍ਗਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਿਤਪ੍ਰੀਤਿਵਿਵਰ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ । ੨੦ ।

ॐ ਤਾਤਾਜ੍ਞੋਤ੍ਸਸ਼੍ਟਹਸ੍ਤਸ੍ਥਰਾਜ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਤ੍ਯਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਰਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਮਸਾਤੀਰਸਂਵਾਸਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਹਾਨੁਗ੍ਰਹਤਤ੍ਪਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰਸੇਵਿਤਪਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਰਦ੍ਵਾਜਪ੍ਰਿਯਾਤਿਥਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਿਤ੍ਰਕੂਟਪ੍ਰਿਯਾਵਾਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਦੁਕਾਨ੍ਯਸ੍ਤਭੂਭਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨਸੂਯਾਙ੍ਗਰਾਗਾਙ੍ਕਸੀਤਾਸਾਹਿਤ੍ਯਸ਼ੋਭਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਣ੍ਡਕਾਰਣ੍ਯਸਞ੍ਚਾਰਿਣੇ ਨਮਃ । ੩੦ ।

ॐ ਵਿਰਾਧਸ੍ਵਰ੍ਗਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਕ੍ਸ਼ਃਕਾਲਾਨ੍ਤਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਮੁਨਿਸਙ੍ਘਮੁਦਾਵਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਤਿਜ੍ਞਾਤਾਸ੍ਸ਼ਰਵਧਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਰਭਭਙ੍ਗਗਤਿਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਗਸ੍ਤ੍ਯਾਰ੍ਪਿਤਬਾਣਾਸਖਡ੍ਗਤੂਣੀਰਮਣ੍ਡਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਪਞ੍ਚਵਟੀਵਾਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਧ੍ਰਰਾਜਸਹਾਯਵਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਮਿਸ਼ੂਰ੍ਪਣਖਾਕਰ੍ਣਨਾਸਾਚ੍ਛੇਦਨਿਯਾਮਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਖਰਾਦਿਰਾਕ੍ਸ਼ਸਵ੍ਰਾਤਖਣ੍ਡਨਾਵਿਤਸਜ੍ਜਨਾਯ ਨਮਃ । ੪੦ ।

ॐ ਸੀਤਾਸਂਸ਼੍ਲਿਸ਼੍ਟਕਾਯਾਭਾਜਿਤਵਿਦ੍ਯੁਦ੍ਯੁਤਾਮ੍ਬੁਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਰੀਚਹਨ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਯਾਢ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਟਾਯੁਰ੍ਮੋਕ੍ਸ਼ਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਬਨ੍ਧਬਾਹੁਦਲਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਬਰੀਪ੍ਰਾਰ੍ਥਿਤਾਤਿਥਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਨੁਮਦ੍ਵਨ੍ਦਿਤਪਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਗ੍ਰੀਵਸੁਹਦੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਵ੍ਯਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੈਤ੍ਯਕਙ੍ਕਾਲਵਿਕ੍ਸ਼ੇਪ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ । ੫੦ ।

ॐ ਸਪ੍ਤਤਾਲਪ੍ਰਭੇਦਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਏਕੇਸ਼ੁਹਤਵਾਲਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਾਰਾਸਂਸ੍ਤੁਤਸਦ੍ਗੁਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਪੀਨ੍ਦ੍ਰੀਕਤਸੁਗ੍ਰੀਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਵਾਨਰਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਯੁਸੂਨੁਸਮਾਨੀਤਸੀਤਾਸਨ੍ਦੇਸ਼ਨਨ੍ਦਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜੈਤ੍ਰਯਾਤ੍ਰੋਤ੍ਸਵਾਯ ਨਮਃ । ਜੈਤ੍ਰਯਾਤ੍ਰੋਦ੍ਯਤਾਯ
ॐ ਜਿਸ਼੍ਣਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਣੁਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਰਾਕਤਯੇ ਨਮਃ । ੬੦ ।

ॐ ਕਮ੍ਪਿਤਾਮ੍ਭੋਨਿਧਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਮ੍ਪਤ੍ਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੇਤੁਨਿਬਨ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਙ੍ਕਾਵਿਭੇਦਨਪਟਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਸ਼ਾਚਰਵਿਨਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੁਮ੍ਭਕਰ੍ਣਾਖ੍ਯਕੁਮ੍ਭੀਨ੍ਦ੍ਰਮਗਰਾਜਪਰਾਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੇਘਨਾਦਵਧੋਦ੍ਯੁਕ੍ਤਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਾਸ੍ਤ੍ਰਬਲਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਸ਼ਗ੍ਰੀਵਾਨ੍ਧਤਾਮਿਸ੍ਰਪ੍ਰਮਾਪਣਪ੍ਰਭਾਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਇਨ੍ਦ੍ਰਾਦਿਦੇਵਤਾਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਭਮੁਖਮਣ੍ਡਲਾਯ ਨਮਃ । ੭੦ ।

ॐ ਬਿਭੀਸ਼ਣਾਰ੍ਪਿਤਨਿਸ਼ਾਚਰਰਾਜ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਸ਼ਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੈਸ਼੍ਵਾਨਰਸ੍ਤੁਤਗੁਣਾਵਨਿਪੁਤ੍ਰੀਸਮਾਗਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੁਸ਼੍ਪਕਸ੍ਥਾਨਸੁਭਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੁਣ੍ਯਵਤ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਯਦਰ੍ਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਜ੍ਯਾਭਿਸ਼ਿਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਜੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਜੀਵਸਦਸ਼ੇਕ੍ਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਲੋਕਤਾਪਪਰਿਹਨ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਰ੍ਮਸਂਸ੍ਥਾਪਨੋਦ੍ਯਤਾਯ ਨਮਃ । ੮੦ ।

ॐ ਸ਼ਰਣ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੀਰ੍ਤਿਮਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਦਾਨ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਰੁਣਾਰ੍ਣਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਂਸਾਰਸਿਨ੍ਧੁਸਮ੍ਮਗ੍ਨਤਾਰਕਾਖ੍ਯਾਮਹੋਜ੍ਜਵਲਾਯ ਨਮਃ । ਤਾਰਕਾਖ੍ਯਮਨੋਹਰਾਯ
ॐ ਮਧੁਰੋਕ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਢਚ੍ਛਿਨ੍ਨਮਧੁਰਾਨਾਯਕਾਗ੍ਰਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਮ੍ਬੂਕਦਤ੍ਤਸ੍ਵਰ੍ਲੋਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਮ੍ਬਰਾਰਾਤਿਸੁਨ੍ਦਰਾਯ ਨਮਃ । ੯੦ ।

ॐ ਅਸ਼੍ਵਮੇਧਮਹਾਯਾਜਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਲ੍ਮੀਕਿਪ੍ਰੀਤਿਮਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਸ਼ਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਯਂਰਾਮਾਯਣਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੁਤ੍ਰਪ੍ਰਾਪ੍ਤਿ ਪ੍ਰਮੋਦਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦਿਸ੍ਤੁਤਮਾਹਾਤ੍ਮ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬ੍ਰਹ੍ਮਰ੍ਸ਼ਿਗਣਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਰ੍ਣਾਸ਼੍ਰਮਰਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਰ੍ਣਾਸ਼੍ਰਮਧਰ੍ਮਨਿਯਾਮਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਕ੍ਸ਼ਾਪਰਾਯ ਨਮਃ । ੧੦੦ । ਰਕ੍ਸ਼ਾਵਹਾਯ

ॐ ਰਾਜਵਂਸ਼ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾਪਨਤਤ੍ਪਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਹਿਂਸਾਸਂਹਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਤਿਮਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੀਨਵਤ੍ਸਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜ੍ਞਾਨੋਪਦੇਸ਼੍ਟ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੇਦਾਨ੍ਤਵੇਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤਪ੍ਰਿਯਙ੍ਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੈਕੁਣ੍ਠਵਾਸਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਰਾਚਰਵਿਮੁਕ੍ਤਿਦਾਯ ਨਮਃ ।

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਰਹਸ੍ਯੋਕ੍ਤਂ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ।

Also Read 108 Names of Sree Rama 8:

108 Names of Shri Rama 8 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment