108 - Shatanamavali

108 Names of Shri Vagishvarya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Sri Vagishvarya Ashtottarashata Namavali Lyrics in English:

॥ srivagisvaryastottarasatanamavalih athava vagvadinyastottarasatanamavalih ॥
Om asyasri vagisvari mahamantrasya kanva rsih virat
chandah sri vagisvari devata ॥

Om vada – vada – vak – vadini – svaha
evam pancanganyasameva samacaret ॥

dhyanam
amalakamalasamstha lekhanipustakodyat-
karayugalasaroja kundamandaragaura ।
dhrtasasadharakhandollasikotiracuda
bhavatu bhavabhayanam bhangini bharati nah ॥

mantrah – Om vada vada vagvadini svaha ॥

। atha vagvadinyah namavalih ।
Om vagisvaryai namah ।
Om sarvamantramayayai namah ।
Om vidyayai namah ।
Om sarvamantraksaramayayai namah ।
Om varayai namah ।
Om madhusravayai namah ।
Om sravanayai namah ।
Om bhramaryai namah ।
Om bhramaralayayai namah ।
Om matrmandalamadhyasthayai namah । 10 ।

Om matrmandalavasinyai namah ।
Om kumarajananyai namah ।
Om krurayai namah ।
Om sumukhyai namah ।
Om jvaranasinyai namah ।
Om atitayai namah ।
Om vidyamanayai namah ।
Om bhavinyai namah ।
Om pritimandirayai namah ।
Om sarvasaukhyadatryai namah । 20 ।

Om atisaktayai namah ।
Om aharaparinaminyai namah ।
Om nidanayai namah ।
Om pancabhutasvarupayai namah ।
Om bhavasagaratarinyai namah ।
Om arbhakayai namah ।
Om kalabhavayai namah ।
Om kalavartinyai namah ।
Om kalankarahitayai namah ।
Om harisvarupayai namah । 30 ।

Om catuhsastyabhyudayadayinyai namah ।
Om jirnayai namah ।
Om jirnavastrayai namah ।
Om krtaketanayai namah ।
Om harivallabhayai namah ।
Om aksarasvarupayai namah ।
Om ratiprityai namah ।
Om ratiragavivardhinyai namah ।
Om pancapatakaharayai namah ।
Om bhinnayai namah । 40 ।

Om pancasresthayai namah ।
Om asadharayai namah ।
Om pancavittavatayai namah ।
Om panktisvarupinyai namah ।
Om pancasthanavibhavinyai namah ।
Om udakyayai namah ।
Om vrsabhankayai namah ।
Om trimurtyai namah ।
Om dhumrakrtyai namah ।
Om prasravanayai namah । 50 ।

Om bahihsthitayai namah ।
Om rajase namah ।
Om suklayai namah ।
Om dharasaktyai namah ।
Om jarayusayai namah ।
Om garbhadharinyai namah ।
Om trikalajnayai namah ।
Om trilingayai namah ।
Om trimurtyai namah ।
Om puravasinyai namah । 60 ।

Om aragayai namah ।
Om parakamatattvayai namah ।
Om raginyai namah ।
Om pracyavacyayai namah ।
Om praticyayai namah ।
Om udicyayai namah ।
Om udagdisayai namah ।
Om ahankaratmikayai namah ।
Om ahankarayai namah ।
Om balavamayai namah । 70 ।

Om priyayai namah ।
Om sruksravayai namah ।
Om samidhyai namah ।
Om susraddhayai namah ।
Om sraddhadevatayai namah ।
Om matre namah ।
Om matamahyai namah ।
Om trptirupayai namah ।
Om pitrmatre namah ।
Om pitamahyai namah । 80 ।

Om snusadayai namah ।
Om dauhitradayai namah ।
Om nadinyai namah ।
Om putryai namah ।
Om svasayai priyayai namah ।
Om stanadayai namah ।
Om stanadharayai namah ।
Om visvayonyai namah ।
Om stanapradayai namah ।
Om sisurupayai namah । 90 ।

Om sangarupayai namah ।
Om lokapalinyai namah ।
Om nandinyai namah ।
Om khatvangadharinyai namah ।
Om sakhadgayai namah ।
Om sabanayai namah ।
Om bhanuvartinyai namah ।
Om viruddhaksyai namah ।
Om mahisasrkpriyayai namah ।
Om kausikyai namah । 100 ।

Om umayai namah ।
Om sakambharyai namah ।
Om svetayai namah ।
Om krsnayai namah ।
Om kaitabhanasinyai namah ।
Om hiranyaksyai namah ।
Om subhalaksanayai namah ।
Om vagvadinyaih namah । 108 ।
॥Om॥

Also Read 108 Names of Sri Vagisvari:

108 Names of Shri Vagishvarya | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment