Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Vagishvarya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Sri Vagishvarya Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀವಾಗೀಶ್ವರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಅಥವಾ ವಾಗ್ವಾದಿನ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥
ಓಂ ಅಸ್ಯಶ್ರೀ ವಾಗೀಶ್ವರೀ ಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಕಣ್ವ ಋಷಿಃ ವಿರಾಟ್
ಛನ್ದಃ ಶ್ರೀ ವಾಗೀಶ್ವರೀ ದೇವತಾ ॥

ಓಂ ವದ – ವದ – ವಾಕ್ – ವಾದಿನಿ – ಸ್ವಾಹಾ
ಏವಂ ಪಂಚಾಂಗನ್ಯಾಸಮೇವ ಸಮಾಚರೇತ್ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್
ಅಮಲಕಮಲಸಂಸ್ಥಾ ಲೇಖನೀಪುಸ್ತಕೋದ್ಯತ್-
ಕರಯುಗಲಸರೋಜಾ ಕುನ್ದಮನ್ದಾರಗೌರಾ ।
ಧೃತಶಶಧರಖಂಡೋಲ್ಲಾಸಿಕೋಟೀರಚೂಡಾ
ಭವತು ಭವಭಯಾನಾಂ ಭಂಗಿನೀ ಭಾರತೀ ನಃ ॥

ಮನ್ತ್ರಃ – ಓಂ ವದ ವದ ವಾಗ್ವಾದಿನಿ ಸ್ವಾಹಾ ॥

। ಅಥ ವಾಗ್ವಾದಿನ್ಯಾಃ ನಾಮಾವಲಿಃ ।
ಓಂ ವಾಗೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಮಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಾಕ್ಷರಮಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುಸ್ರವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರವಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭ್ರಾಮರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭ್ರಮರಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತೃಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಮಾತೃಮಂಡಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಮಾರಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರೂರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ವರನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅತೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಮಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೀತಿಮನ್ದಿರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸೌಖ್ಯದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಅತಿಶಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಹಾರಪರಿಣಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿದಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಭೂತಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಸಾಗರತಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರ್ಭಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಂಕರಹಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ಚತುಃಷಷ್ಟ್ಯಭ್ಯುದಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೀರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೀರ್ಣವಸ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಕೇತನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷರಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತಿಪ್ರೀತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತಿರಾಗವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಪಾತಕಹರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಿನ್ನಾಯೈ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಪಂಚಶ್ರೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಶಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚವಿತ್ತವಾತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಸ್ಥಾನವಿಭಾವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದಕ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃಷಭಾಂಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಮ್ರಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಸ್ರವಣಾಯೈ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ಬಹಿಃಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಜಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಕ್ಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜರಾಯುಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ಭಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಲಿಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಅರಾಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಕಾಮತತ್ತ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಗಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಚ್ಯಾವಾಚ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದೀಚ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದಗ್ದಿಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಹಂಕಾರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಹಂಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲವಾಮಾಯೈ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ರುಕ್ಸ್ರವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಿಧ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಶ್ರದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರಾದ್ಧದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತಾಮಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೃಪ್ತಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿತೃಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿತಾಮಹ್ಯೈ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಸ್ನುಷಾದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೌಹಿತ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಸಾಯೈ ಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ತನದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ತನಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಯೋನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ತನಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಶುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ಸಂಗರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನನ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಟ್ವಾಂಗಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಖಡ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಬಾಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾನುವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರುದ್ಧಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಿಷಾಸೃಕ್ಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌಶಿಕ್ಯೈ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ಉಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಕಮ್ಭರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ವೇತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈಟಭನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭಲಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಗ್ವಾದಿನ್ಯೈಃ ನಮಃ । 108 ।
॥ಓಂ॥

Also Read 108 Names of Sri Vagisvari:

108 Names of Shri Vagishvarya | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Vagishvarya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top