Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Vagishvarya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Sri Vagishvarya Ashtottarashata Namavali Lyrics in Hindi:

॥ श्रीवागीश्वर्यष्टोत्तरशतनामावलिः अथवा वाग्वादिन्यष्टोत्तरशतनामावलिः ॥
ॐ अस्यश्री वागीश्वरी महामन्त्रस्य कण्व ऋषिः विराट्
छन्दः श्री वागीश्वरी देवता ॥

ॐ वद – वद – वाक् – वादिनि – स्वाहा
एवं पञ्चाङ्गन्यासमेव समाचरेत् ॥

ध्यानम्
अमलकमलसंस्था लेखनीपुस्तकोद्यत्-
करयुगलसरोजा कुन्दमन्दारगौरा ।
धृतशशधरखण्डोल्लासिकोटीरचूडा
भवतु भवभयानां भङ्गिनी भारती नः ॥

मन्त्रः – ॐ वद वद वाग्वादिनि स्वाहा ॥

। अथ वाग्वादिन्याः नामावलिः ।
ॐ वागीश्वर्यै नमः ।
ॐ सर्वमन्त्रमयायै नमः ।
ॐ विद्यायै नमः ।
ॐ सर्वमन्त्राक्षरमयायै नमः ।
ॐ वरायै नमः ।
ॐ मधुस्रवायै नमः ।
ॐ श्रवणायै नमः ।
ॐ भ्रामर्यै नमः ।
ॐ भ्रमरालयायै नमः ।
ॐ मातृमण्डलमध्यस्थायै नमः । १० ।

ॐ मातृमण्डलवासिन्यै नमः ।
ॐ कुमारजनन्यै नमः ।
ॐ क्रूरायै नमः ।
ॐ सुमुख्यै नमः ।
ॐ ज्वरनाशिन्यै नमः ।
ॐ अतीतायै नमः ।
ॐ विद्यमानायै नमः ।
ॐ भाविन्यै नमः ।
ॐ प्रीतिमन्दिरायै नमः ।
ॐ सर्वसौख्यदात्र्यै नमः । २० ।

ॐ अतिशक्तायै नमः ।
ॐ आहारपरिणामिन्यै नमः ।
ॐ निदानायै नमः ।
ॐ पञ्चभूतस्वरूपायै नमः ।
ॐ भवसागरतारिण्यै नमः ।
ॐ अर्भकायै नमः ।
ॐ कालभवायै नमः ।
ॐ कालवर्तिन्यै नमः ।
ॐ कलङ्करहितायै नमः ।
ॐ हरिस्वरूपायै नमः । ३० ।

ॐ चतुःषष्ट्यभ्युदयदायिन्यै नमः ।
ॐ जीर्णायै नमः ।
ॐ जीर्णवस्त्रायै नमः ।
ॐ कृतकेतनायै नमः ।
ॐ हरिवल्लभायै नमः ।
ॐ अक्षरस्वरूपायै नमः ।
ॐ रतिप्रीत्यै नमः ।
ॐ रतिरागविवर्धिन्यै नमः ।
ॐ पञ्चपातकहरायै नमः ।
ॐ भिन्नायै नमः । ४० ।

ॐ पञ्चश्रेष्ठायै नमः ।
ॐ आशाधारायै नमः ।
ॐ पञ्चवित्तवातायै नमः ।
ॐ पङ्क्तिस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ पञ्चस्थानविभाविन्यै नमः ।
ॐ उदक्यायै नमः ।
ॐ वृषभाङ्कायै नमः ।
ॐ त्रिमूर्त्यै नमः ।
ॐ धूम्रकृत्यै नमः ।
ॐ प्रस्रवणायै नमः । ५० ।

ॐ बहिःस्थितायै नमः ।
ॐ रजसे नमः ।
ॐ शुक्लायै नमः ।
ॐ धराशक्त्यै नमः ।
ॐ जरायुषायै नमः ।
ॐ गर्भधारिण्यै नमः ।
ॐ त्रिकालज्ञायै नमः ।
ॐ त्रिलिङ्गायै नमः ।
ॐ त्रिमूर्त्यै नमः ।
ॐ पुरवासिन्यै नमः । ६० ।

ॐ अरागायै नमः ।
ॐ परकामतत्त्वायै नमः ।
ॐ रागिण्यै नमः ।
ॐ प्राच्यावाच्यायै नमः ।
ॐ प्रतीच्यायै नमः ।
ॐ उदीच्यायै नमः ।
ॐ उदग्दिशायै नमः ।
ॐ अहङ्कारात्मिकायै नमः ।
ॐ अहङ्कारायै नमः ।
ॐ बालवामायै नमः । ७० ।

ॐ प्रियायै नमः ।
ॐ स्रुक्स्रवायै नमः ।
ॐ समिध्यै नमः ।
ॐ सुश्रद्धायै नमः ।
ॐ श्राद्धदेवतायै नमः ।
ॐ मात्रे नमः ।
ॐ मातामह्यै नमः ।
ॐ तृप्तिरूपायै नमः ।
ॐ पितृमात्रे नमः ।
ॐ पितामह्यै नमः । ८० ।

ॐ स्नुषादायै नमः ।
ॐ दौहित्रदायै नमः ।
ॐ नादिन्यै नमः ।
ॐ पुत्र्यै नमः ।
ॐ स्वसायै प्रियायै नमः ।
ॐ स्तनदायै नमः ।
ॐ स्तनधरायै नमः ।
ॐ विश्वयोन्यै नमः ।
ॐ स्तनप्रदायै नमः ।
ॐ शिशुरूपायै नमः । ९० ।

ॐ सङ्गरूपायै नमः ।
ॐ लोकपालिन्यै नमः ।
ॐ नन्दिन्यै नमः ।
ॐ खट्वाङ्गधारिण्यै नमः ।
ॐ सखड्गायै नमः ।
ॐ सबाणायै नमः ।
ॐ भानुवर्तिन्यै नमः ।
ॐ विरुद्धाक्ष्यै नमः ।
ॐ महिषासृक्प्रियायै नमः ।
ॐ कौशिक्यै नमः । १०० ।

ॐ उमायै नमः ।
ॐ शाकम्भर्यै नमः ।
ॐ श्वेतायै नमः ।
ॐ कृष्णायै नमः ।
ॐ कैटभनाशिन्यै नमः ।
ॐ हिरण्याक्ष्यै नमः ।
ॐ शुभलक्षणायै नमः ।
ॐ वाग्वादिन्यैः नमः । १०८ ।
॥ॐ॥

Also Read 108 Names of Sri Vagisvari:

108 Names of Shri Vagishvarya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top