Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sita | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Sita Devi Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಸೀತಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ॥

॥ ಅಥ ಶ್ರೀಮದಾನನ್ದರಾಮಾಯಣಾನ್ತರ್ಗತ ಶ್ರೀ ಸೀತಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಓಂ ಸೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾನಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈದೇಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಘವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವನಿಸುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಕ್ಷಸಾನ್ತಪ್ರಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಗುಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಮಾತುಲಿಂಗ್ಯೈ ನಮಹ್ ।
ಓಂ ಮೈಥಿಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತತೋಷದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಂಜನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಮಿತಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೂಪುರಸ್ವನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಕುಂಠನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಮುಕ್ತಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಪೂರಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೃಪಾತ್ಮಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇಮವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃದುಲಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಭಾಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಶಾಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲವಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೋಹರಾಯೈ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ಹನುಮದ್ ವನ್ದಿತಪದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇಯೂರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಶೋಕವನಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾವಣಾದಿಕಮೋಹಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಮಾನಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಭೃವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಶನಾನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಜೋರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಸತ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಮಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಹ್ನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇಮಮೃಗಾಸಕ್ತ ಚಿತ್ತಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಲ್ಮೀಕಾಶ್ರಮ ವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪತಿವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೀತಕೌಶೇಯ ವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃಗನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಿಮ್ಬೋಷ್ಠ್ಯೈ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ಧನುರ್ವಿದ್ಯಾ ವಿಶಾರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಮ್ಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ದಶರಥಸ್ತನುಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾಮರವೀಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಮೇಧಾ ದುಹಿತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಿಯೇ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಲಜ್ಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಯೋಧ್ಯಾನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸನ್ತಶೀತಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ಸ್ನಾನ ಸನ್ತುಷ್ಟ ಮಾನಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಾನಾಮ ಭದ್ರಸಂಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇಮಕುಮ್ಭಪಯೋಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಮೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಭಾವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಘೂಧರಾಯೈ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ವಾರಾರೋಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇಮಕಂಕಣಮಣ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಿಜಪತ್ನ್ಯರ್ಪಿತನಿಜಭೂಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಘವತೋಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮಸೇವನರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನತಾಟಂಕ ಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮವಾಮಾಂಕಸಂಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಚನ್ದ್ರೈಕ ರಂಜಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರಯೂಜಲ ಸಂಕ್ರೀಡಾ ಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಮೋಹಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ಸುವರ್ಣ ತುಲಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಕಂಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮ್ಬುಕಂಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮ್ಭೋರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಾರ್ಪಿತಮನಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ರಾಮ ವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮಪದ ಚಿಹ್ನಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ಭಾಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಪರ್ಯಂಕಶಯನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಾಂಘ್ರಿಕ್ಷಾಲಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಧೇನ್ವನ್ನಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತುಲಿಂಗಕರಾಧೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯಚನ್ದನ ಸಂಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಲಕಾಸುರಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 110 ।

॥ ಶ್ರೀಸೀತಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಪ್ತಾ ॥

Also Read 108 Names of Sita Mata:

110 Names of Sita | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sita | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top