Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sita 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Sita Devi Ashtottarashata Namavali 2 Lyrics in Kannada:

॥ ಸೀತಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಸೀತಾಯೈ ನಮಃ । ಸೀರಧ್ವಜಸುತಾಯೈ । ಸೀಮಾತೀತಗುಣೋಜ್ಜ್ವಲಾಯೈ ।
ಸೌನ್ದರ್ಯಸಾರಸರ್ವಸ್ವಭೂತಾಯೈ । ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ । ದೇವ್ಯೈ ।
ದೇವಾರ್ಚಿತಪದಾಯೈ । ದಿವ್ಯಾಯೈ । ದಶರಥಸ್ನುಷಾಯೈ । ರಾಮಾಯೈ ।
ರಾಮಪ್ರಿಯಾಯೈ । ರಮ್ಯಾಯೈ । ರಾಕೇನ್ದುವದನೋಜ್ಜ್ವಲಾಯೈ । ವೀರ್ಯಶುಲ್ಕಾಯೈ ।
ವೀರಪತ್ನ್ಯೈ । ವಿಯನ್ಮಧ್ಯಾಯೈ । ವರಪ್ರದಾಯೈ । ಪತಿವ್ರತಾಯೈ ।
ಪಂಕ್ತಿಕಂಠನಾಶಿನ್ಯೈ । ಪಾವನಸ್ಮೃತ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ವನ್ದಾರುವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ । ವೀರಮಾತ್ರೇ । ವೃತರಘೂತ್ತಮಾಯೈ ।
ಸಮ್ಪತ್ಕರ್ಯೈ । ಸದಾತುಷ್ಟಾಯೈ । ಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ । ಸಾಧುಸಮ್ಮತಾಯೈ । ನಿತ್ಯಾಯೈ ।
ನಿಯತಸಂಸ್ಥಾನಾಯೈ । ನಿತ್ಯಾನನ್ದಾಯೈ । ನುತಿಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಪೃಥ್ವ್ಯೈ ।
ಪೃಥ್ವೀಸುತಾಯೈ । ಪುತ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ । ಪ್ರಕೃತ್ಯೈ । ಪರಾಯೈ । ಹನುಮತ್ಸ್ವಾಮಿನ್ಯೈ ।
ಹೃದ್ಯಾಯೈ । ಹೃದಯಸ್ಥಾಯೈ । ಹತಾಶುಭಾಯೈ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಹಂಸಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ । ಹಂಸಗತ್ಯೈ । ಹರ್ಷಯುಕ್ತಾಯೈ । ಹತಾಸುರಾಯೈ ।
ಸಾರರೂಪಾಯೈ । ಸಾರವಚಸೇ । ಸಾಧ್ವ್ಯೈ । ಸರಮಾಪ್ರಿಯಾಯೈ । ತ್ರಿಲೋಕವನ್ದ್ಯಾಯೈ ।
ತ್ರಿಜಟಾಸೇವ್ಯಾಯೈ । ತ್ರಿಪಥಗಾರ್ಚಿನ್ಯೈ । ತ್ರಾಣಪ್ರದಾಯೈ । ತ್ರಾತಕಾಕಾಯೈ ।
ತೃಣೀಕೃತದಶಾನನಾಯೈ । ಅನಸೂಯಾಂಗರಾಗಾಂಕಾಯೈ । ಅನಸೂಯಾಯೈ ।
ಸೂರಿವನ್ದಿತಾಯೈ । ಅಶೋಕವನಿಕಾಸ್ಥಾನಾಯೈ । ಅಶೋಕಾಯೈ ।
ಶೋಕವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಸೂರ್ಯವಂಶಸ್ನುಷಾಯೈ ನಮಃ । ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಾನ್ತಸ್ಥವಲ್ಲಭಾಯೈ ।
ಶ್ರುತಮಾತ್ರಾಘಹರಣಾಯೈ । ಶ್ರುತಿಸನ್ನಿಹಿತೇಕ್ಷಣಾಯೈ । ಪುಣ್ಯಪ್ರಿಯಾಯೈ ।
ಪುಷ್ಪಕಸ್ಥಾಯೈ । ಪುಣ್ಯಲಭ್ಯಾಯೈ । ಪುರಾತನಾಯೈ । ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರದಾಯೈ ।
ಪೂಜ್ಯಾಯೈ । ಪೂತನಾಮ್ನ್ಯೈ । ಪರನ್ತಪಾಯೈ । ಪದ್ಮಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಯೈ ।
ಪದ್ಮಾಯೈ । ಪದ್ಮಮುಖ್ಯೈ । ಶುಭಾಯೈ । ಜನಶೋಕಹರಾಯೈ ।
ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಶೋಕವಿನಾಶಿನ್ಯೈ । ಜಗದ್ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಜಗದ್ವನ್ದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಜಯದಾಯೈ । ಜನಕಾತ್ಮಜಾಯೈ । ನಾಥನೀಯಕಟಾಕ್ಷಾಯೈ ।
ನಾಥಾಯೈ । ನಾಥೈಕತತ್ಪರಾಯೈ । ನಕ್ಷತ್ರನಾಥವದನಾಯೈ । ನಷ್ಟದೋಷಾಯೈ ।
ನಯಾವಹಾಯೈ । ವಹ್ನಿಪಾಪಹರಾಯೈ । ವಹ್ನಿಶೈತ್ಯಕೃತೇ । ವೃದ್ಧಿದಾಯಿನ್ಯೈ ।
ವಾಲ್ಮೀಕಿಗೀತವಿಭವಾಯೈ । ವಚೋಽತೀತಾಯೈ । ವರಾಂಗನಾಯೈ । ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾಯೈ ।
ಭವ್ಯಗುಣಾಯೈ । ಭಾನ್ತ್ಯೈ । ಭರತವನ್ದಿತಾಯೈ । ಸುವರ್ಣಾಂಗ್ಯೈ ॥ 100 ॥

ಸುಖಕರ್ಯೈ ನಮಃ । ಸುಗ್ರೀವಾಂಗದಸೇವಿತಾಯೈ । ವೈದೇಹ್ಯೈ ।
ವಿನತಾಘೌಘನಾಶಿನ್ಯೈ । ವಿಧಿವನ್ದಿತಾಯೈ । ಲೋಕಮಾತ್ರೇ ।
ಲೋಚನಾನ್ತಃಸ್ಥಿತಕಾರುಣ್ಯಸಾಗರಾಯೈ । ಶ್ರೀರಾಮವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ॥ 108 ॥

ಸೀತಾಮುದಾರಚರಿತಾಂ ವಿಧಿಶಮ್ಭುವಿಷ್ಣು-
ವನ್ದ್ಯಾಂ ತ್ರಿಲೋಕಜನನೀಂ ನತಕಲ್ಪವಲ್ಲೀಮ್ ।
ಹೈಮಾಮನೇಕಮಣಿರಂಜಿತಕೋಟಿಭಾಸ-
ಭೂಷೋತ್ಕರಾಮನುದಿನಂ ಲಲಿತಾಂ ನಮಾಮಿ ॥

ಉನ್ಮೃಷ್ಟಂ ಕುಚಸೀಮ್ನಿ ಪತ್ರಮಕರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಹಠಾಲಿಂಗನಾತ್
ಕೋಪೋ ಮಾಸ್ತು ಪುನರ್ಲಿಖಾಮ್ಯಮುಮಿತಿ ಸ್ಮೇರೇ ರಘೂಣಾಂ ವರೇ ।
ಕೋಪೇನಾರುಣಿತೋಽಶ್ರುಪಾತದಲಿತಃ ಪ್ರೇಮ್ಣಾ ಚ ವಿಸ್ತಾರಿತೋ
ದತ್ತೇ ಮೈಥಿಲಕನ್ಯಯಾ ದಿಶತು ನಃ ಕ್ಷೇಮಃ ಕಟಾಕ್ಷಾಂಕುರಃ ॥

ಇತಿ ಸೀತಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Also Read 108 Names of Sita Mata 2:

108 Names of Sita 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sita 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top