Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sita 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Sita Devi Ashtottarashata Namavali 2 Lyrics in English:

॥ sitastottarasatanamavalih ॥

sitayai namah । siradhvajasutayai । simatitagunojjvalayai ।
saundaryasarasarvasvabhutayai । saubhagyadayinyai । devyai ।
devarcitapadayai । divyayai । dasarathasnusayai । ramayai ।
ramapriyayai । ramyayai । rakenduvadanojjvalayai । viryasulkayai ।
virapatnyai । viyanmadhyayai । varapradayai । pativratayai ।
panktikanthanasinyai । pavanasmrtyai namah ॥ 20 ॥

vandaruvatsalayai namah । viramatre । vrtaraghuttamayai ।
sampatkaryai । sadatustayai । saksinyai । sadhusammatayai । nityayai ।
niyatasamsthanayai । nityanandayai । nutipriyayai । prthvyai ।
prthvisutayai । putradayinyai । prakrtyai । parayai । hanumatsvaminyai ।
hrdyayai । hrdayasthayai । hatasubhayai namah ॥ 40 ॥

hamsayuktayai namah । hamsagatyai । harsayuktayai । hatasurayai ।
sararupayai । saravacase । sadhvyai । saramapriyayai । trilokavandyayai ।
trijatasevyayai । tripathagarcinyai । tranapradayai । tratakakayai ।
trnikrtadasananayai । anasuyangaragankayai । anasuyayai ।
surivanditayai । asokavanikasthanayai । asokayai ।
sokavinasinyai namah ॥ 60 ॥

suryavamsasnusayai namah । suryamandalantasthavallabhayai ।
srutamatraghaharanayai । srutisannihiteksanayai । punyapriyayai ।
puspakasthayai । punyalabhyayai । puratanayai । purusarthapradayai ।
pujyayai । putanamnyai । parantapayai । padmapriyayai । padmahastayai ।
padmayai । padmamukhyai । subhayai । janasokaharayai ।
janmamrtyusokavinasinyai । jagadrupayai namah ॥ 80 ॥

jagadvandyayai namah । jayadayai । janakatmajayai । nathaniyakataksayai ।
nathayai । nathaikatatparayai । naksatranathavadanayai । nastadosayai ।
nayavahayai । vahnipapaharayai । vahnisaityakrte । vrddhidayinyai ।
valmikigitavibhavayai । vaco’titayai । varanganayai । bhaktigamyayai ।
bhavyagunayai । bhantyai । bharatavanditayai । suvarnangyai ॥ 100 ॥

sukhakaryai namah । sugrivangadasevitayai । vaidehyai ।
vinataghaughanasinyai । vidhivanditayai । lokamatre ।
locanantahsthitakarunyasagarayai । sriramavallabhayai namah ॥ 108 ॥

sitamudaracaritam vidhisambhuvisnu-
vandyam trilokajananim natakalpavallim ।
haimamanekamanirañjitakotibhasa-
bhusotkaramanudinam lalitam namami ॥

unmrstam kucasimni patramakaram drstva hathalinganat
kopo mastu punarlikhamyamumiti smere raghunam vare ।
kopenarunito’srupatadalitah premna ca vistarito
datte maithilakanyaya disatu nah ksemah kataksankurah ॥

iti sitastottarasatanamavalih samapta ।

Also Read 108 Names of Sita Mata 2:

108 Names of Sita 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sita 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top