108 - Shatanamavali

108 Names of Sita | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Sita Devi Ashtottarashata Namavali Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਸੀਤਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲੀ ॥

॥ ਅਥ ਸ਼੍ਰੀਮਦਾਨਨ੍ਦਰਾਮਾਯਣਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀਤਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ॥

ॐ ਸੀਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਾਨਕ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੇਵ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੈਦੇਹ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਘਵਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਵਨਿਸੁਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਾਨ੍ਤਪ੍ਰਕਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਤ੍ਨਗੁਪ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ । ੧੦ ।

ॐ ਮਾਤੁਲਿਙ੍ਗ੍ਯੈ ਨਮਹ੍ ।
ॐ ਮੈਥਿਲ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤਤੋਸ਼ਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਦ੍ਮਾਕ੍ਸ਼ਜਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਞ੍ਜਨੇਤ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਮਿਤਾਸ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਨੂਪੁਰਸ੍ਵਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੈਕੁਣ੍ਠਨਿਲਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰਿਯੈ ਨਮਃ । ੨੦ ।

ॐ ਮੁਕ੍ਤਿਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਮਪੂਰਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਪਾਤ੍ਮਜਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹੇਮਵਰ੍ਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਦੁਲਾਙ੍ਗ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਭਾਸ਼ਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੁਸ਼ਾਮ੍ਬਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਿਵ੍ਯਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਵਮਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨੋਹਰਾਯੈ ਨਮਃ । ੩੦ ।

ॐ ਹਨੁਮਦ੍ ਵਨ੍ਦਿਤਪਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੁਕ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੇਯੂਰਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਸ਼ੋਕਵਨਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਵਣਾਦਿਕਮੋਹਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਮਾਨਸਂਸ੍ਥਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਭਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਕੇਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਸ਼ਨਾਨ੍ਵਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਜੋਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ । ੪੦ ।

ॐ ਸਤ੍ਵਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਾਮਸ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਹ੍ਨਿਵਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹੇਮਮਗਾਸਕ੍ਤ ਚਿਤ੍ਤਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਲ੍ਮੀਕਾਸ਼੍ਰਮ ਵਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਤਿਵ੍ਰਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਮਾਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੀਤਕੌਸ਼ੇਯ ਵਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਗਨੇਤ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਿਮ੍ਬੋਸ਼੍ਠ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੫੦ ।

ॐ ਧਨੁਰ੍ਵਿਦ੍ਯਾ ਵਿਸ਼ਾਰਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੌਮ੍ਯਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ
ॐ ਦਸ਼ਰਥਸ੍ਤਨੁਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਾਮਰਵੀਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਮੇਧਾ ਦੁਹਿਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਿਵ੍ਯਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯ ਪਾਲਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨ੍ਨਪੂਰ੍ਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਲ੍ਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਿਯੇ ਨਮਃ । ੬੦ ।

ॐ ਲਜ੍ਜਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰਸ੍ਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਾਨ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੁਸ਼੍ਟ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੌਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਭਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਯੋਧ੍ਯਾਨਿਵਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਸਨ੍ਤਸ਼ੀਤਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੌਰ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੭੦ ।

ॐ ਸ੍ਨਾਨ ਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟ ਮਾਨਸਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਮਾਨਾਮ ਭਦ੍ਰਸਂਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹੇਮਕੁਮ੍ਭਪਯੋਧਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਰਾਰ੍ਚਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਨ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਮਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੇਧਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਭਾਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਘੂਧਰਾਯੈ ਨਮਃ । ੮੦ ।

ॐ ਵਾਰਾਰੋਹਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹੇਮਕਙ੍ਕਣਮਣ੍ਦਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਦ੍ਵਿਜਪਤ੍ਨ੍ਯਰ੍ਪਿਤਨਿਜਭੂਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਘਵਤੋਸ਼ਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਸੇਵਨਰਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਤ੍ਨਤਾਟਙ੍ਕ ਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਮਵਾਮਾਙ੍ਕਸਂਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਮਚਨ੍ਦ੍ਰੈਕ ਰਞ੍ਜਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰਯੂਜਲ ਸਙ੍ਕ੍ਰੀਡਾ ਕਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਮਮੋਹਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੯੦ ।

ॐ ਸੁਵਰ੍ਣ ਤੁਲਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੁਣ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੁਣ੍ਯਕੀਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਲਾਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਲਕਣ੍ਠਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਮ੍ਬੁਕਣ੍ਠਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਮ੍ਭੋਰਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਗਾਮਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਮਾਰ੍ਪਿਤਮਨਸੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਮਵਨ੍ਦਿਤਾਯੈ ਨਮਃ । ੧੦੦ ।

ॐ ਰਾਮ ਵਲ੍ਲਭਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਪਦ ਚਿਹ੍ਨਾਙ੍ਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਮ ਰਾਮੇਤਿ ਭਾਸ਼ਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਮਪਰ੍ਯਙ੍ਕਸ਼ਯਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਮਾਙ੍ਘ੍ਰਿਕ੍ਸ਼ਾਲਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਮਧੇਨ੍ਵਨ੍ਨਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਤੁਲਿਙ੍ਗਕਰਾਧਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਿਵ੍ਯਚਨ੍ਦਨ ਸਂਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੂਲਕਾਸੁਰਮਰ੍ਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੧੧੦ ।

॥ ਸ਼੍ਰੀਸੀਤਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਮਪ੍ਤਾ ॥

Also Read 108 Names of Sita Mata:

110 Names of Sita | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil