108 - Shatanamavali Ayyappa Stotram

108 Names of Sri Hariharaputra | Ayyappa Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Shri Harihara Putra Ashtottarashata Namavali Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਹਰਿਹਰਪੁਤ੍ਰਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲੀ ॥

ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਹਰਪੁਤ੍ਰਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲ੍ਯਸ੍ਯ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ऋਸ਼ਿਃ । ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ ਛਨ੍ਦਃ ।
ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਹਰਪੁਤ੍ਰੋ ਦੇਵਤਾ । ਹ੍ਰੀਂ ਬੀਜਂ ।
ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ । ਕ੍ਲੀਂ ਕੀਲਕਂ ।
ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਹਰਪੁਤ੍ਰ ਪ੍ਰੀਤ੍ਯਰ੍ਥੇ ਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ॥

ਹ੍ਰੀਂ ਇਤ੍ਯਾਦਿਭਿਃ ਸ਼ਡਙ੍ਗਨ੍ਯਾਸਃ ॥

ਧ੍ਯਾਨਮ੍ ॥

ਤ੍ਰਿਗੁਣਿਤਮਣਿਪਦ੍ਮਂ ਵਜ੍ਰਮਾਣਿਕ੍ਯਦਣ੍ਡਂ
ਸਿਤਸੁਮਸ਼ਰਪਾਸ਼ਮਿਕ੍ਸ਼ੁਕੋਦਣ੍ਡਕਾਣ੍ਡਂ
ਘਤਮਧੁਪਾਤ੍ਰਂ ਬਿਭਤਂ ਹਸ੍ਤਪਦ੍ਮੈਃ
ਹਰਿਹਰਸੁਤਮੀਡੇ ਚਕ੍ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ਮਮੂਰ੍ਤਿਂ ॥

ਆਸ਼੍ਯਾਮ-ਕੋਮਲ-ਵਿਸ਼ਾਲਤਨੁਂ ਵਿਚਿਤ੍ਰ-
ਵਾਸੋਦਧਾਨਮਰੁਣੋਤ੍ਪਲ-ਦਾਮਹਸ੍ਤਮ੍ ।
ਉਤ੍ਤੁਙ੍ਗਰਤ੍ਨ-ਮਕੁਟਂ ਕੁਟਿਲਾਗ੍ਰਕੇਸ਼ਮ੍
ਸ਼ਾਸ੍ਤਾਰਮਿਸ਼੍ਟਵਰਦਂ ਪ੍ਰਣਤੋऽਸ੍ਤਿ ਨਿਤ੍ਯਮ੍ ॥

ॐ ਮਹਾਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਵਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਲੋਕਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਰ੍ਮਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੇਦਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਲਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਾਧਿਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਾਰੂਢਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਾਰੂਢਾਯ ਨਮਃ । ੧੦ ।

ॐ ਮਹਦ੍ਯੁਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਪ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਰ੍ਵਾਣ ਸਂਸੇਵ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਤਾਤਙ੍ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਾਗ੍ਰਣ੍ਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ऋਗ੍ਵੇਦਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਨ੍ਦ੍ਰਰੂਪਾਯ ਨਾਮ੍ਃ ।
ॐ ਬਲਾਹਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੂਰ੍ਵਾਸ਼੍ਯਾਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਰੂਰਦਸ਼੍ਟਯੇ ਨਮਃ । ੨੦ ।

ॐ ਅਨਾਮਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਤ੍ਪਲਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਲਹਨ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਰਾਧਿਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਖਣ੍ਡੇਨ੍ਦੁ ਮੌਲ਼ਿਤਨਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਲ੍ਹਾਰਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਦਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਧਵਸੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨ੍ਦਾਰਕੁਸੁਮਰ੍ਚਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਬਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹੋਤ੍ਸਾਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਪਾਪਵਿਨਾਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਸ਼ੂਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਧੀਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਸਰ੍ਪ ਵਿਭੂਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਸਿਹਸ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਰਧਰਾਯ ਨਮਃ । ੪੦ ।

ॐ ਹਾਲਾਹਲਧਰਾਤ੍ਮਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਰ੍ਜੁਨੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਗ੍ਨਿ ਨਯਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨਙ੍ਗਮਦਨਾਤੁਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੁਸ਼੍ਟਗ੍ਰਹਾਧਿਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਸ਼੍ਟਰਕ੍ਸ਼ਣਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਸ੍ਤੂਰੀਤਿਲਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਜਸਤ੍ਤਮਾਯ ਨਮਃ । ੫੦ ।

ॐ ਰਾਜਰਾਜਾਰ੍ਚਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਣੁਪੁਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਨਜਨਾਧਿਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਰ੍ਚਸ੍ਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਰਰੁਚਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਯੁਵਾਹਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਜ੍ਰਕਾਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਖਡ੍ਗਪਾਣਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਜ੍ਰਹਸ੍ਤਾਯ ਨਮਃ । ੬੦ ।

ॐ ਬਲੋਦ੍ਧਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਿਲੋਕਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਤਿਬਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੁਸ਼੍ਕਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਤ੍ਤਪਾਵਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੂਰ੍ਣਾਧਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੁਸ਼੍ਕਲੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਸ਼ਹਸ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਯਾਪਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਫਟ੍ਕਾਰਰੂਪਾਯ ਨਮਃ । ੭੦ ।

ॐ ਪਾਪਘ੍ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਸ਼ਣ੍ਡਰੁਧਿਰਾਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਞ੍ਚਪਾਣ੍ਡਵਸਨ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਪਞ੍ਚਾਕ੍ਸ਼ਰਾਸ਼੍ਰਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਞ੍ਚਵਕ੍ਤ੍ਰਸੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੂਜ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਣ੍ਡਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਵਤਾਪਪ੍ਰਸ਼ਮਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤਾਭੀਸ਼੍ਟ ਪ੍ਰਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ । ੮੦ ।

ॐ ਕਵਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਵੀਨਾਮਧਿਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਪਾਲ਼ੁਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਲੇਸ਼ਨਾਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੇਨਾਨ੍ਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤ ਸਮ੍ਪਤ੍ਪ੍ਰਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਚਰ੍ਮਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੂਲਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਪਾਲਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੇਣੁਵਾਦਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਮ੍ਬੁਕਣ੍ਠਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਲਰਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਿਰੀਟਾਦਿਵਿਭੂਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਧੂਰ੍ਜਟਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੀਰਨਿਲਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੀਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੀਰੇਨ੍ਦੁਵਨ੍ਦਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪਾਯ ਨਮਃ । ੧੦੦ ।

ॐ ਵਸ਼ਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਵਿਧਾਰ੍ਥ ਫਲਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੀਰ੍ਘਨਾਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਬਾਹਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਤੁਰ੍ਬਾਹਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਟਾਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਨਕਾਦਿਮੁਨਿਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਰਿਹਰਾਤ੍ਮਜਾਯ ਨਮਃ । ੧੦੮ ।
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਹਰਪੁਤ੍ਰਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਂ ॥

Also Read 108 Names of Shri Ayyappa Swamy:

108 Names of Hariharaputra | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil