Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Ranganayaka | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Shri Ranganayika Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀರಂಗನಾಯಿಕಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ॥

ಅಥ ಶ್ರೀರಂಗನಾಯಿಕಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಓಂ ಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಲಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮೇಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಮಣಿಪಂಕಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಪುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರ್ಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿರಣ್ಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಅಶ್ವಪೂರ್ವಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಸ್ತಿನಾದಪ್ರಬೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಥಮಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಜುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುವರ್ಣರಜತಸ್ರಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧದ್ವಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರಾಧರ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರ್ಪಯನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರೀಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ಪಿಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಮೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇಮಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಂಸೋಸ್ಮಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಕರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ವಲನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಪಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಪರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆರ್ದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಕರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರಯಣೀಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೈರಣ್ಯಪ್ರಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಲಿನಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧರ್ವಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಯಾಸಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಸೋದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಾರೋಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೃಗುಸುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೃತೋದ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿನ್ಧುಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾರ್ಂಗಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೀತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ಮುಕುನ್ದಮಹಿಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನ್ದಿರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರಿಂಚಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಗ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈರೋಚನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಧವ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಅಚ್ಯುತವಲ್ಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರೇಶಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾಯುಷ್ಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದುಃಖಹರಾಯೈ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ಆರೋಗ್ಯಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಕಲತ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮ್ಪತ್ಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೈತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಸನ್ತಾನ ಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಷ್ಟದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುವಕ್ಷಸ್ಥಲಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರಣಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದ ವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಕಾಮದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಕ್ಷದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವ ಶತ್ರು ಕ್ಷಯಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀರಂಗನಾಯಕ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 109 ॥

ಶ್ರೀರಂಗನಾಯಿಕಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತ ನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ॥

Also Read 108 Names of Shri Ranganathar:

108 Names of Sri Ranganayaka | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Ranganayaka | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top