108 - Shatanamavali

108 Names of Sri Ranganayaka | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Shri Ranganayika Ashtottarashata Namavali Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗନାୟିକାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲୀ ॥

ଅଥ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗନାୟିକାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ॥

ଓଂ ଶ୍ରିୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କମଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କମଲାଲୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମେସ୍ଥିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମଵର୍ଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମିନ୍ୟୈ ନମଃ ॥ 10 ॥

ଓଂ ମଣିପଙ୍କଜାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିତ୍ୟପୁଷ୍ଟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଉଦାରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମମାଲିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହିରଣ୍ୟଵର୍ଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅର୍କାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚନ୍ଦ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହିରଣ୍ମୟ୍ୟୈ ନମଃ ॥ 20 ॥

ଓଂ ଆଦିତ୍ୟଵର୍ଣାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଅଶ୍ଵପୂର୍ଵଜାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହସ୍ତିନାଦପ୍ରବୋଧିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରଥମଧ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵଜୁଷ୍ଟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଵର୍ଣରଜତସ୍ରଜାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗନ୍ଧଦ୍ଵାରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁରାଧର୍ଷାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତର୍ପୟନ୍ତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କରୀଷିଣ୍ୟୈ ନମଃ ॥ 30 ॥

ଓଂ ପିଙ୍ଗଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଭୂତାନାମୀଶ୍ଵର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହେମମାଲିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାଂସୋସ୍ମିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଷ୍କରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଵଲନ୍ତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନପଗାମିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୂର୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁପର୍ଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମାତ୍ରେ ନମଃ ॥ 40 ॥

ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁପତ୍ନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହରିପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଆର୍ଦ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଷ୍କରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଙ୍ଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୈଷ୍ଣଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହରିଵଲ୍ଲଭାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୟଣୀୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହୈରଣ୍ୟପ୍ରାକାରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନଲିନାଲୟାୟୈ ନମଃ ॥ 50 ॥

ଓଂ ଵିଶ୍ଵପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମାଲୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମହସ୍ତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଷ୍ଟ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗନ୍ଧର୍ଵସେଵିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଆୟାସହାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ॥ 60 ॥

ଓଂ ଵିଦ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚନ୍ଦ୍ରସୋଦର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରାରୋହାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୃଗୁସୁତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୋକମାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମୃତୋଦ୍ଭଵାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସିନ୍ଧୁଜାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାର୍ଙ୍ଗିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୀତାୟୈ ନମଃ ॥ 70 ॥

ଓଂ ମୁକୁନ୍ଦମହିଷ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଇନ୍ଦିରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିରିଞ୍ଚଜନନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧାତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାଶ୍ଵତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵପୂଜିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁଗ୍ଧାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୈରୋଚନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୌର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମାଧଵ୍ୟୈ ନମଃ ॥ 80 ॥

ଓଂ ଅଚ୍ୟୁତଵଲ୍ଭାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନାରାୟଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୋହିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁରସୁନ୍ଦର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁରେଶସେଵ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସାଵିତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସମ୍ପୂର୍ଣାୟୁଷ୍କର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଦୁଃଖହରାୟୈ ନମଃ ॥ 90 ॥

ଓଂ ଆରୋଗ୍ୟକାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍କଲତ୍ରିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସମ୍ପତ୍କର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜୈତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ସନ୍ତାନ ପ୍ରଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଇଷ୍ଟଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁଵକ୍ଷସ୍ଥଲାଵାସାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାରାହ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାରଣାର୍ଚିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧର୍ମଜ୍ଞାୟୈ ନମଃ ॥ 100 ॥

ଓଂ ସତ୍ୟସଙ୍କଲ୍ପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଵିଗ୍ରହାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧର୍ମଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧନଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵକାମଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୋକ୍ଷଦାୟିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵ ଶତ୍ରୁ କ୍ଷୟକର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵାଭୀଷ୍ଟଫଲପ୍ରଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗନାୟକ୍ୟୈ ନମଃ ॥ 109 ॥

ଶ୍ରୀରଙ୍ଗନାୟିକାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତ ନାମାଵଲିଃ ସମାପ୍ତା ॥

Also Read 108 Names of Shri Ranganathar:

108 Names of Sri Ranganayaka | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment