108 - Shatanamavali

108 Names of Sri Shankaracharya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada with Meaning

Shri Shankaracharya Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತ ಸಾರ್ಥನಾಮಾವಲಿಃ ॥

VERSE 1

ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯವರ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದಪ್ರದಾಯಕಃ ।
ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರಾದಿತ್ಯಸ್ಸುಜ್ಞಾನಾಮ್ಬುಧಿ ಚನ್ದ್ರಮಾಃ ॥ 1॥

1) ಓಂ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯವರ್ಯಾಯ ನಮಃ
I bow to the noble and respectable shrI shankarAcharya. The word
᳚varya᳚ is a modification of ᳚Arya᳚ (and it is closely related to the
tamil word aiyA).
2) ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who bestows the bliss of brahman to his
disciples by conferring AtmajnAnam.
3) ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾದಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who dispels the ajಽnAnam with brahmajಽnAnam
like the Sun’s bright light rays dispels the darkness.
4) ಓಂ ಸುಜ್ಞಾನಾಮ್ಬುಧಿಚನ್ದ್ರಮಸೇ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who bestows the auspicious knowledge of
brahman to his disciples, like a a full moon showering its cool rays
to a large body of water.

VERSE 2

ವರ್ಣಾಶ್ರಮಪ್ರತಿಷ್ಟಾತಾ ಶ್ರೀಮಾನ್ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಕಃ ।
ಶಿಷ್ಯೋಪದೇಶನಿರತೋ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 2॥

5) ಓಂ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರೇ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who firmly [re-]stablished the varNAshrama
system.
6) ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who possesses all auspicious attributes.
7) ಓಂ ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who bestows mukti to his devotees by
conferring AtmajಽnAnam to them.
8) ಓಂ ಶಿಷ್ಯೋಪದೇಶನಿರತಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who is ever keen to instruct his disciples.
9) ಓಂ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who grants the much desired wishes (abhi
iShTa) of his devotees. The most desired thing is the non-dual bliss
of brahman, which He bestows to them through AtmajಽnAnam.

VERSE 3

ಸೂಕ್ಷ್ಮತತ್ತ್ವರಹಸ್ಯಜ್ಞಃ ಕಾರ್ಯಾಕಾರ್ಯಪ್ರಬೋಧಕಃ ।
ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಂಚಿತಕರಶ್ಶಿಷ್ಯಹೃತ್ತಾಪಹಾರಕಃ ॥ 3॥

10) ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ತತ್ತ್ವ-ರಹಸ್ಯ-ಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who knows the intricate and secret
tattvam. The word tattvam which is often used to mean philosophy is
the key as it denotes tattvamasi. The most secret, sacred and
intricate truth is the identity of Atman and brahman.
11) ಓಂ ಕಾರ್ಯಾಕಾರ್ಯಪ್ರಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who taught about ᳚what that needs to be done᳚
and ᳚what that should not be done᳚. To do what has to be done and to
abstain from what that should not be done is the art of right
living.
12) ಓಂ ಜ್ಞಾನ-ಮುದ್ರಾಂಚಿತಕರಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara whose hands hold the jnAna mudrA. mudrA means
gesture. There is specific gesture known as jnAna mudrA. This mudra is
also known as chinmudra. In this one joins the tip of the thumb with
the tip of the index finger forming a circle. The term jnAna mudrA
also means one who gives (ra) the bliss (mud) of jnAna.
13) ಓಂ ಶಿಷ್ಯಹೃತ್ತಾಪಹಾರಾಕಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who destroys the heat or obstacles that
trouble the hearts of his disciples. He destroys that heat by
bestowing cool nectar like AtmajnAnam. We chant shAnti thrice to
overcome the tApatraya (AdhyAtmika, Adhibautika and Adhidaivika). shrI
lalita sahasranAmam praises shrI mAtA as ᳚ತಾಪತ್ರಯಾಗ್ನಿ ಸಂತಪ್ತ
ಸಾಮ್ಹ್ಲಾದನ ಚನ್ದ್ರಿಕಾ᳚, Like HER, shrI shankara destroys the tApa by
bestowing the cool nectar of AtmajnAnam.

VERSE 4

ಪರಿವ್ರಾಜಾಶ್ರಮೋದ್ಧರ್ತಾ ಸರ್ವತನ್ತ್ರಸ್ವತನ್ತ್ರಧೀಃ ।
ಅದ್ವೈತಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯಸ್ಸಾಕ್ಷಾಚ್ಛಂಕರರೂಪಭೃತ್ ॥ 4॥

14) ಓಂ ಪರಿವ್ರಾಜಾಶ್ರಮೋದ್ಧರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who re-organized and strengthened the
sannyAsa Ashrama. The present dashanAmi sampradAyam owes its
existence to shrI shankara.
15) ಓಂ ಸರ್ವತನ್ತ್ರಸ್ವನ್ತ್ರಧಿಯೇ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who is the master of all existing systems of
thought yet formulated and presented his own system of thought in a
unique fashion.
16) ಓಂ ಅದ್ವೈತ-ಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who firmly [re-]established the advaita
vedAnta. Advaita guru paramparA starts with shrIman nArAyana. But it
was shrI shankara who established it firmly through his bhAshyams on
upaniShads, bhagavad gIta and brahmasUtra, prakaraNa granthas and
through establishment of mAthas.
17) ಓಂ ಸಾಕ್ಷಾಚ್ಛಂಕರರೂಪಭೃತೇ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who is indeed Lord shiva. shrI shankara is
considered by his disciples as none but the great Lord shiva himself.
The verse in toTakAShTakam

ಭವ ಏವ ಭವಾ ನಿತಿ ಮೇ ನಿತರಂ ಸಮಜಾಯತ ಚೇತಸಿ ಕೌತಿಕಿತಾ ಮಮ
ವಾರಯ ಮೋಹ ಮಹಾಜಲಧಿಂ ಭವ ಶಂಕರ ದೇಶಿಕಮೇ ಶರಣಮ್

and the famous verse attributed to padmapAda which he realized and
uttered during the great debate between shrI vedavyAsa and shrI
shankara
ಶನ್ಂಕರಶ್ಶಂಕರಸ್ಸಾಕ್ಷಾದ್ವ್ಯಾಸೋ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಯಮ್ ।
ತಯೋರ್ ವಿವಾದೇ ಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಕಿಂಕರಃ ಕಿಂ ಕರೋಮ್ಯಹಮ್ ॥

indicates this.

VERSE 5

ಷಣ್ಮತಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯಸ್ತ್ರಯೀಮಾರ್ಗ ಪ್ರಕಾಶಕಃ ।
ವೇದವೇದಾನ್ತತತ್ತ್ವಜ್ಞೋ ದುರ್ವಾದಿಮತಖಂಡನಃ ॥ 5॥

18) ಓಂ ಷಣ್ಮತಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who established the six modes (religions) of
worship. These are:
a) shaivam Worship of Lord Shiva b) shAktam Worship of parAshaktI c)
vaiShnavam Worship of shrIman nArAyaNa d) gAnapatyam Worship of
mahAgaNapati e) sauram Worship of Surya f) kOMAram Worship of kumara
or Lord Muruga
19) ಓಂ ತ್ರಯೀಮಾರ್ಗಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who made the path of the followers of vedas
easy by shedding light on its meanings. Vedas are known by the term
᳚trayI᳚.
20) ಓಂ ವೇದವೇದಾನ್ತತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who knew the intricate and subtle philosophy
of vedas and upaniShads. To Him the ocean of knowledge was a mere
drop of water which He could sip as easily as one sips water from
one’s palm.
21) ಓಂ ದುರ್ವಾದಿಮತಖಂಡನಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who cut the arguments of avaidika philosphers
into pieces and eliminated nAstika systems.

VERSE 6

ವೈರಾಗ್ಯನಿರತಶ್ಶಾನ್ತಸ್ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಕಃ ।
ಪ್ರಸನ್ನವದನಾಮ್ಭೋಜಃ ಪರಮಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶಕಃ ॥ 6॥

22) ಓಂ ವೈರಾಗ್ಯನಿರತಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who is keen on detachment from sense
pleasures. Verse 21 of vivekachUDamaNI describes what
vairagyam. Starting from this body even upto brahmA’s body, whatever
pleasure arises through senses lead only to trouble. Knowing this a
jnAni detaches himself and desires to abandon them.
23) ಓಂ ಶಾನ್ತಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who is always peaceful. This peacefulness is
a mark of self-realization.
24) ಓಂ ಸಂಸಾರ್ಣವತಾರಕಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who helps his discIples to cross the ocean
of saMsara.
25) ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಾಮ್ಭೋಜಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara whose face is bright and beautiful like a
lotus.
26) ಓಂ ಪರಮಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who sheds light on the way to achieve the
highest goal, mukti.

VERSE 7

ಪುರಾಣಸ್ಮೃತಿಸಾರಜ್ಞೋ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತೋ ಮಹಾಂಛುಚಿಃ ।
ನಿತ್ಯಾನನ್ದೋ ನಿರಾತಂಕೋ ನಿಸ್ಸಂಗೋ ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮಕಃ ॥ 7॥

27) ಓಂ ಪುರಾಣಸ್ಮೃತಿಸಾರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who knows the essence of purANas and
smR^iti.
28) ಓಂ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who is ever content.
29) ಓಂ ಮಹತೇ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who is great.
30) ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who is pure.
31) ಓಂ ನಿತ್ಯಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who is ever in the state of bliss.
32) ಓಂ ನಿರಾತಂಕಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who is fearless.
33) ಓಂ ನಿಸ್ಸಂಗಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who has no bondage.
34) ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who is free of impurities.

VERSE 8

ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಹಂಕಾರೋ ವಿಶ್ವವನ್ದ್ಯಪದಾಮ್ಬುಜಃ ।
ಸತ್ತ್ವಪ್ರಧಾನಸ್ಸದ್ಭಾವಸ್ಸಂಖ್ಯಾತೀತಗುಣೋಜ್ಜ್ವಲಃ ॥ 8॥

35) ಓಂ ನಿರ್ಮಮಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who is free from mamakAra. (mamakAra is an
attitude which leads one to think ᳚this is mine᳚, which would also
simulataneously imply ᳚something else is not mine. It can be
translated as Mineness).
36) ಓಂ ನಿರಹಂಕಾರಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who is free from aha~NkAra. aha~NkAra is ᳚I am
the doer᳚ attitude. HE is free from that.
37) ಓಂ ವಿಶ್ವ-ವನ್ದ್ಯ-ಪದಾಮ್ಬುಜಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara at whose lotus feet the universe bows.
38) ಓಂ ಸತ್ತ್ವಪ್ರಧಾನಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara in whom sattva guNa is predominant.
39) ಓಂ ಸದ್ಭಾವಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who (always) contemplates on the Truth.
40) ಓಂ ಸಂಖ್ಯಾತೀತಗುಣೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who is endowed with countless guNas.

VERSE 9

ಅನಘಸ್ಸಾರಹೃದಯಸ್ಸುಧೀಸ್ಸಾರಸ್ವತಪ್ರದಃ ।
ಸತ್ಯಾತ್ಮಾ ಪುಣ್ಯಶೀಲಶ್ಚ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗವಿಲಕ್ಷಣಃ ॥ 9॥

41) ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who is free from bad qualities.
42) ಓಂ ಸಾರಹೃದಯಸುಧಿಯೇ ನಮಃ
I bow to shrI shankara the essence of whose heart is nectar.
43) ಓಂ ಸಾರಸ್ವತಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who bestows knowledge and kavitvam.
Once shrI shankara bestowed out of his infinite grace,
instantaneously, knowledge and kavitvam to his disciple giri. shrI
giri is known as toTakAcharya after the toTakAShTakam which he
composed in praise of shrI shankara.
44) ಓಂ ಸತ್ಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who abides in the Truth.
45) ಓಂ ಪುಣ್ಯಶೀಲಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara whose conduct is pious.
46) ಓಂ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗವಿಲಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who through his advaita-vedanta vAda proved
that the goal of sAnkhyayoga deviates from the truth. Non-dual
brahman is not described correctly by the sA~Nkhya philosophy which
enumerates 25 principles.

VERSE 10

ತಪೋರಾಶಿರ್ ಮಹಾತೇಜೋ ಗುಣತ್ರಯವಿಭಾಗವಿತ್ ।
ಕಲಿಘ್ನಃ ಕಾಲಕರ್ಮಜ್ಞಸ್ತಮೋಗುಣನಿವಾರಕಃ ॥ 10॥

47) ಓಂ ತಪೋರಾಶಯೇ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who is the embodiment of penance.
48) ಓಂ ಮಹಾತೇಜಸೇ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who has great effulgence.
49) ಓಂ ಗುಣತ್ರಯವಿಭಾಗವಿದೇ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who has the knowledge about the three
different guNas (sattva, rajas and tamas).
50) ಓಂ ಕಲಿಘ್ನಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who is the enemy (or destroyer) of the sinful
effects of the kali age.
51) ಓಂ ಕಾಲಕರ್ಮಜ್ಞಾಯ ನಮಃ (ಅಥವಾ ಪಾಠಭೇದ ಕಾಲಧರ್ಮಜ್ಞಾಯ)
I bow to shrI shankara who knows the time for appropriate
actions. It can also means He knows what events will happen with the
flow time.
52) ಓಂ ತಮೋಗುಣನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who removes the tamo guNam from his devotees
or prevents them from it. tamas literally means darkness. tamo guNam
denotes ignorance. He removes ignorance from his devotees by bestowing
AtmajnAnam. There can be no darkness where there is light, His very
presence prevents the advent of ignorance.

VERSE 11

ಭಗವಾನ್ಭಾರತೀಜೇತಾ ಶಾರದಾಹ್ವಾನಪಣ್ದಿತಃ ।
ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿಭಾವಜ್ಞೋ ಲಕ್ಷ್ಯಭೇದಪ್ರದರ್ಶಕಃ ॥ 11॥

53) ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who is the supreme Lord.
54) ಓಂ ಭಾರತೀಜೇತ್ರೇ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who defeated shrI sarasvatI in debate.
55) ಓಂ ಶಾರಾದಾಹ್ವಾನಪಣ್ದಿತಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara the great scholar who was invited by shrI
sarasvatI (bhAratI, wife of maNDana mishra who is considered as
avatAram of Goddess Sarasvati) for debate. He defeated Her in the
debate.
Finally even when ascending the sarvajಽna pITham, he silenced Her
protest by refuting her charge. shrI sarasvatI charged him saying that
he is not pure. shankara refuted the charge by saying that this body
cannot be held inmpure for the sins committed by the King’s body. She
then remained silent and let him ascend the sarvajಽna pITham.
56) ಓಂ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿಭಾವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ (ಪಾಠಭೇದ ವಿಭಾಗ)
I bow to shrI shankara who knows the distinction between dharma and
adharma and who has an in-depth understanding of it.
57) ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಯಭೇದಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who knows what the goal is and what is
not. His teachings exhibit this difference and helps his
disciples. For if one does not know the distinction he/she may not
attain it.

VERSE 12

ನಾದಬಿನ್ದುಕಲಾಭಿಜ್ಞೋ ಯೋಗಿಹೃತ್ಪದ್ಮಭಾಸ್ಕರಃ ।
ಅತೀನ್ದ್ರಿಯಜ್ಞಾನನಿಧಿರ್ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯವಿವೇಕವಾನ್ ॥ 12॥

58) ಓಂ ನಾದಬಿನ್ದುಕಲಾಭಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who knows the philosophy of nAda-bindu-kalA.
nAda denotes sound or vibration, and often the praNava OM. Bindu
denotes a dot or a central point. kalA has various interpretions.
Theory of creation is explained in many texts using this
terminology.
59) ಓಂ ಯೋಗಿಹೃತ್ಪದ್ಮಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara at whose thought the heart of a yogi blooms
like a lotus which blossoms at the sight of Sun. In the case of the
lotus flower the physical presence of Sun is required. But yogi’s
heart opens up with joy at the mere thought of the name of the shrI
shankara. Such is his greatness.
60) ಓಂ ಅತೀನ್ದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನನಿಧಯೇ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who is the treasure house of that jಽnAna
which is atIndriya, i.e., the wisdom that is beyond the realm of
operation of the sense organs.
61) ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯವಿವೇಕವತೇ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who knows the distinction between eternal
(nitya) and ephemeral (anitya or non-eternal).

VERSE 13

ಚಿದಾನನ್ದಶ್ಚಿನ್ಮಯಾತ್ಮಾ ಪರಕಾಯಪ್ರವೇಶಕೃತ್ ।
ಅಮಾನುಷಚರಿತ್ರಾಢ್ಯಃ ಕ್ಷೇಮದಾಯೀ ಕ್ಷಮಾಕರಃ ॥ 13॥

62) ಓಂ ಚಿದಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara whose form is consciousness and bliss. Knower
of brahman indeed becomes brahman.
63) ಓಂ ಚಿನ್ಮಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who is the all pervading consciouness or
Awareness.
64) ಓಂ ಪರಕಾಯಪ್ರವೇಶಕೃತೇ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who knows the art of para kAya praveshaM and
who has done that. para kAya pravesham is entering into another body.
Patanjali yoga sUtras describe how an advanced yogi can do that. When
challenged by shrI bhAratI (maNDAna mishra’s wife, who is the avataram
of shrI sarasvatI) with questions related to conjugal love, shankara
used the parakAya pravesha vidyA and entered body of the king
amaruka. In that body he wrote a work describing the nature of
conjugal love which is called after the name of the King. This episode
can be learnt in detail from the shankara digvijaya of
Madhava-Vidyaranya*.
65) ಓಂ ಅಮಾನುಷಚರಿತ್ರಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara whose life exemplifies divine nature. It is
humanly impossible task to accomlish what shrI shankara accomplished
in a brief span of his life on earth. His divine nature is
demonstrated through this. Out of boundless mercy, Ishwara himself
came down to this earth to establish dharma.
66) ಓಂ ಕ್ಷೇಮದಾಯಿನೇ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who bestows welfare to his devotees. The best
thing which will bring welfare to person is nitya-anitya vastu
viveka. Through His teachings, shrI shankara, taught the knowldge
which discriminates between the eternal and ephemeral.
67) ಓಂ ಕ್ಷಮಕಾರಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who forgives the mistakes out of His
boundless love.

VERSE 14

ಭವ್ಯೋ ಭದ್ರಪ್ರದೋ ಭೂರಿ ಮಹಿಮಾ ವಿಶ್ವರಂಜಕಃ ।
ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಸ್ಸದಾಧಾರೋ ವಿಶ್ವಬನ್ಧುಶ್ಶುಭೋದಯಃ ॥ 14॥

68) ಓಂ ಭವ್ಯಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who has become (That). bhava means become.
69) ಓಂ ಭದ್ರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who is the bestower of
auspiciousness. bhadraM means auspiciousness or goodness or something
that has to be treasured.
70) ಓಂ ಭೂರಿಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who has countless glories.
71) ಓಂ ವಿಶ್ವರಂಜಕಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who (through his teachings) made the world
happy.
72) ಓಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who is self luminous.
73) ಓಂ ಸದಾಧಾರಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who is the eternal support.
74) ಓಂ ವಿಶ್ವಬನ್ಧವೇ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who is a relative (and friend ) to all. Being
the Self He is related to everyone. A true friend is one who is
interested in one’s welfare. Through His teachings shrI shankara helps
the devotees to cross the might ocean of saMsara. He is indeed the
best friend for everyone.
75) ಓಂ ಶುಭೋದಯಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who is the auspicious dawn to his
devotees. He dispells the darkness of ignorance through the light of
his knowledge.

VERSE 15

ವಿಶಾಲಕೀರ್ತಿರ್ವಾಗೀಶಸ್ಸರ್ವಲೋಕಹಿತೋತ್ಸುಕಃ ।
ಕೈಲಾಸಯಾತ್ರಾಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತಚನ್ದ್ರಮೌಲಿಪ್ರಪೂಜಕಃ ॥ 15॥

76) ಓಂ ವಿಶಾಲಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ
I bow to shrI shankara whose fame is vast and great.
77) ಓಂ ವಾಗೀಶಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who is a Lord of speech. His skill in
debating and in expressing the great truths is very well known.
78) ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಹಿತೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who is keen in the welfare of beings in all
the worlds.
79) ಓಂ ಕೈಲಾಸಯಾತ್ರಾಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತಚನ್ದ್ರಮೌಲಿಪ್ರಪೂಜಕಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who after reaching kailAsam (abode of Lord
shiva)and worshipped him as chandramaulIshvara. The shiva lingAm-s he
brought back from the trip are still being worshipped at the maTham-s
established by shrI shankara.

VERSE 16

ಕಾಂಚ್ಯಾಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರರಾಜಾಖ್ಯಯನ್ತ್ರಸ್ಥಾಪನದೀಕ್ಷಿತಃ ।
ಶ್ರೀಚಕ್ರಾತ್ಮಕ ತಾಟಂಕ ತೋಷಿತಾಮ್ಬಾ ಮನೋರಥಃ ॥ 16॥

80) ಓಂ ಕಾಂಚ್ಯಾಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರರಾಜಾಖ್ಯಯನ್ತ್ರಸ್ಥಾಪನದೀಕ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who established the famous shrIchakra yantra
at the kAnchi temple. Among the many yantra-s shrI chakra is the most
powerful and it is considered as the king of all yantra-s.
81) ಓಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರಾತ್ಮಕ ತಾಟಂಕ ತೋಷಿತಾಮ್ಬಾ ಮನೋರಥಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who adorned shrI akhilAndeshvarI (at
tiruvAnaikka)with ear rings in the form of shrI chakra and made Her
happy by fulfilling Her wish.

VERSE 17

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರೋಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯಾದಿಗ್ರನ್ಥಕಲ್ಪಕಃ ।
ಚತುರ್ದಿಕ್ಚತುರಾಮ್ನಾಯಪ್ರತಿಷ್ಠಾತಾ ಮಹಾಮತಿಃ ॥ 17॥

82) ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರೋಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯಾದಿಗ್ರನ್ಥಕಲ್ಪಕಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who wrote bhAShya-s on brahmasUtra,
upaniShad-s, bhagavadgItA, and prakaraNa granthas like vivekachUDAmaNi
explaining the Ultimate. I bow to Him again and again. Without these
works it is impossible to understand the Ultimate truth explained in
veda-s and upaniShad-s.
83) ಓಂ ಚತುರ್ದಿಕ್ಚತುರಾಮ್ನಾಯಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರೇ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who established four AmnAya maTham-s at
corners of four directions in bharatam. These maTham-s are shr^ingeri
(south), pUrI (East), jyotirmaTh (north), and dvArakA (west). These
maTham-s in a sense give the geographic extent of bhAratham, were the
sanAtana dharma is practised.
84) ಓಂ ಮಹಾಮತಯೇ ನಮಃ
I bow to shrI shankara whose intellectual power was great. shrI
shankara is well known for his logic and skills in debating.

VERSE 18

ದ್ವಿಸಪ್ತತಿ ಮತೋಚ್ಛೇತ್ತಾ ಸರ್ವದಿಗ್ವಿಜಯಪ್ರಭುಃ ।
ಕಾಷಾಯವಸನೋಪೇತೋ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಳಿತವಿಗ್ರಹಃ ॥ 18॥

85) ಓಂ ದ್ವಿಸ್ಪತತಿ ಮತೋಚ್ಛೇತ್ತ್ರೇ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who through the advaita vedAnta uplifted many
forms of religious worship by giving them a proper focus. dvisaptati
is 72, mata means religion and uchChetta means uplifting. Many
religious observances can be done with various goals, but if done with
earnest intention of knowing the Self, these observances get a proper
focus. According to available extracts from the lost AnandagirIya
sha.nkaravijaya (e.g., in the commentaries on the popular mAdhavIya
sha.nkaravijaya) sha.nkarAchArya reformed 72 different cults in the
course of his travels in India.
86) ಓಂ ಸರ್ವದಿಗ್ವಿಜಯಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who is ever vistorious (hence the Lord) in
all his digvijayaM-s. shrI shankara undertook many digvijayaM-s,
during which he met many scholars of various religious traditions and
debated with them. He always emerged victorious. During his
digvijayas he increased the spiritual power of many temples by
establishing shrIchakra yantra in them and helped bhaktas by composing
hymns on different deities. These digvijayas occupied a central place
in his life, hence his biographies are called as digvijaya-s.
87) ಓಂ ಕಾಷಾಯವಸನೋಪೇತಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who is dressed in ochre robes. kAShAyam means
ochre colour and denotes the clothes in that colour. sannyAsin wear
ochre coloured clothes. This colour resembles fire and denotes that
the sannyAsin has burnt all his attachments in the fire of
wisdom. shrI shankara who renounced all the attachments at a very
young age is the greatest of the sannyAsins.
88) ಓಂ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಳಿತವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara whose body has the sacred marks of bhasmam or
ash. His body smeared with bhasmam shines like a vigraham.
The sacred ash not only indicates the ephemeral nature of the world
(in a symbolic way), but also protects the wearer from evil influences
(being a yajಽna prasAda). In shrI subrahmanya bhujangam, shrI shankara
says that the vibhuti prasAda of lord shanmukha will destroy many ills
and evil influences.

VERSE 19

ಜ್ಞಾನತ್ಮಕೈಕದಂಡಾಢ್ಯಃ ಕಮಂಡಲುಲಸತ್ಕರಃ ।
ಗುರುಭೂಮಂಡಲಾಚಾರ್ಯೋಭಗವತ್ಪಾದಸಂಜ್ಞಕಃ ॥ 19॥

89) ಓಂ ಜ್ಞಾನತ್ಮಕೈಕದಂಡಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who bears a single daNDa (stick) to
symbolically show the jಽnAna that AtmA is one. This points to the fact
that Atman and brahman are one. sannyAsins of dashanAmi order follow
this tradition till today.
90) ಓಂ ಕಮಂಡಲುಲಸತ್ಕರಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara whose hand is adorned with
kamaNDalam. kamaNDalam is a small vessel (made from clay or wood. The
tree from which it is made is known as kamaNDalataru). SannyAsin-s
carry water in this small vessel. It can symbolically mean a simple
and self contained life.
91) ಓಂ ಗುರವೇ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who is our teacher. guru means one who
dispels ignorance. ᳚gu᳚ means darkness or ignorance and ᳚ru᳚ is one
who dispels it.
92) ಓಂ ಭೂಮಂಡಲಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who is a world teacher. bhUmaNDalam means
Earth, it also indicates the Universe. He is guides them through his
teachings. This word is synonymous to jagadguru.
93) ಓಂ ಭಗವತ್ಪಾದಸಂಜ್ಞಕಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who is known as bhagavatpAda.

VERSE 20

ವ್ಯಾಸಸಂದರ್ಶನಪ್ರೀತಃ ಋಷ್ಯಶೃಂಗಪುರೇಶ್ವರಃ ।
ಸೌನ್ದರ್ಯಲಹರೀ ಮುಖ್ಯ ಬಹುಸ್ತೋತ್ರ ವಿಧಾಯಕಃ ॥ 20॥

94) ಓಂ ವ್ಯಾಸಸಂದರ್ಶನಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who was pleased by the vision of sage shrI
vyAsa. bhagavan vedavyAsa came disguised as a old man and invited shrI
shankara for a debate on shrI shankara’s brahma sUtra bhAshya. The
debate will go on for a long time. shrI padmapAda, one of the chief
disciples of shrI shankara, at that point realized that the old man is
none but shrI vyAsa (who is indeed mahAviShNu) and shankara is indeed
Lord shiva, and said the following famous verse:
ಶನ್ಂಕರಶ್ಶಂಕರಸ್ಸಾಕ್ಷಾದ್ವ್ಯಾಸೋ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಯಮ್ ।
ತಯೋರ್ ವಿವಾದೇ ಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಕಿಂಕರಃ ಕಿಂ ಕರೋಮ್ಯಹಮ್ ॥

Pleased with shankara’s bhAshya, sage vyAsa blessed him with
additional 16 years of life. One can read about this incident in
detail in madhaviya shankara digvijayam.
95) ಓಂ ಋಷ್ಯಶೃಂಗಪುರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who is the lord of R^iShyashR^iಽNgapuri (now
known as shR^iಽNgeri). shrI shankara established the first maTham at
shR^iಽNgeri and nominated shrI sureshvarAcharya as its head. It is
said that shrI shankara also stayed at shR^iಽNgeri for a very long
period(12 years).
96) ಓಂ ಸೌನ್ದರ್ಯಲಹರೀಮುಖ್ಯಬಹುಸ್ತೋತ್ರವಿಧಾಯಕಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who provided us with many stotram-s like
saundaryalaharI for worship. shrI shankara keeping in mind of many
sAdhaka-s who are not ready for study of vedAnta and Atmavichara,
composed many works promoting bhakti which will lead them to that
state.

VERSE 21

ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿಕಲಾಭಿಜ್ಞೋ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಪೋಷಕಃ ।
ಶ್ರೀಮನ್ಮಂಡನಮಿಶ್ರಾಖ್ಯಸ್ವಯಮ್ಭೂಜಯಸನ್ನುತಃ ॥ 21॥

97) ಓಂ ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿಕಲಾಭಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who is knows (and a master of) of all the 64
arts.
98) ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಪೋಷಕಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who freed a brahmarAkShasa from the curse.
99) ಓಂ ಶ್ರೀಮನ್ಮಂಡನಮಿಶ್ರಾಖ್ಯಸ್ವಯಮ್ಭೂಜಯಸನ್ನುತಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who was hailed as svayambhU (One who has
descended onto the earth out of his own volition, AvatAra) by shrI
maNDana mishra and others.

VERSE 22

ತೋಟಕಾಚಾರ್ಯಸಮ್ಪೂಜ್ಯ ಪದ್ಮಪಾದರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಕಃ ।
ಹಸ್ತಾಮಲಯೋಗಿನ್ದ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 22॥

100) ಓಂ ತೋಟಕಾಚಾರ್ಯಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who is worshipped by toTakAchArya.
101) ಓಂ ಪದ್ಮಪಾದರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಕಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara whose feet were worshipped by padmapAda.
102) ಓಂ ಹಸ್ತಾಮಲಯೋಗಿನ್ದ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who bestowed the brahma jಽnAnaM to
hastAmalaka.

VERSE 23

ಸುರೇಶ್ವರಾಖ್ಯ ಸಚ್ಛಿಷ್ಯ ಸಂನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ ದಾಯಕಃ ।
ನೃಸಿಂಹಭಕ್ತಸ್ಸದ್ರತ್ನಗರ್ಭಹೇರಮ್ಬಪೂಜಕಃ ॥ 23॥

103) ಓಂ ಸುರೇಶ್ವರಾಖ್ಯ ಸಚ್ಛಿಷ್ಯಸಂನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮದಾಯಕಾಯ ನಮಃ (ಪಾಠಭೇದ ಸುರೇಶ್ವರಾದಿಷಟ್ಶಿಷ್ಯ)
I bow to shrI shankara who has ordained sureshvara and others into
the sannyAsAshrama (monkhood).
104) ಓಂ ನೃಸಿಂಹಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who is an ardent devotee of shrI
nR^isiMha. shrI shankara’s lakShmI nR^isiMha karAvalambana stotram
is well known.
105)ಓಂ ಸದ್ರತ್ನಗರ್ಭಹೇರಮ್ಬಪೂಜಕಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who worshipped ratna garbha heramba gaNapati.
There is a temple for ratna garbha heramba gaNapati in shR^ingeri.

VERSE 24

ವ್ಯಾಖ್ಯಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶೋ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯೋ ಜಗದ್ಗುರುಃ ।
ಇತಿ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಾಚಾರ್ಯಸರ್ವಲೋಕಗುರೋಃ ಪರಮ್ ॥ 24॥

106) ಓಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who is considered as the lord of
vyAkhyAnam. His commentaries for prasthAna traya are well known and
considered the best.
107) ಓಂ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who is worshipped by the jagat. The term
jagat here indicates the beings of all the worlds.
108) ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ
I bow to shrI shankara who is the teacher of the world.
ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಮ್ ।
ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಾಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥

Chanting this aShTottarashatanAma stotram will bestow the devotee
with material comforts in this world and final liberation also. One
who chants this thrice a day (during the sandhyA kAla) with devotion
will realize all the desires.

ಅಥ ನಾಮಾವಲಿಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯವರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾದಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಜ್ಞಾನಾಮ್ಬುಧಿಚನ್ದ್ರಮಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಷ್ಯೋಪದೇಶನಿರತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ತತ್ತ್ವ-ರಹಸ್ಯ-ಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । 10
ಓಂ ಕಾರ್ಯಾಕಾರ್ಯಪ್ರಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನ-ಮುದ್ರಾಂಚಿತಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಷ್ಯಹೃತ್ತಾಪಹಾರಾಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಿವ್ರಾಜಾಶ್ರಮೋದ್ಧರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವತನ್ತ್ರಸ್ವನ್ತ್ರಧಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದ್ವೈತ-ಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಕ್ಷಾಚ್ಛಂಕರರೂಪಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಣ್ಮತಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಯೀಮಾರ್ಗಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದವೇದಾನ್ತತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । 20
ಓಂ ದುರ್ವಾದಿಮತಖಂಡನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈರಾಗ್ಯನಿರತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಸಾರ್ಣವತಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಾಮ್ಭೋಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಾಣಸ್ಮೃತಿಸಾರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ । 30
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾತಂಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಸ್ಸಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಮಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಹಂಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವ-ವನ್ದ್ಯ-ಪದಾಮ್ಬುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ತ್ವಪ್ರಧಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದ್ಭಾವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಖ್ಯಾತೀತಗುಣೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ । 40
ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾರಹೃದಯಸುಧಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾರಸ್ವತಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಶೀಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗವಿಲಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋರಾಶಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾತೇಜಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣತ್ರಯವಿಭಾಗವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಿಘ್ನಾಯ ನಮಃ । 50
ಓಂ ಕಾಲಕರ್ಮಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । (ಅಥವಾ ಪಾಠಭೇದ ಕಾಲಧರ್ಮಜ್ಞಾಯ)
ಓಂ ತಮೋಗುಣನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರತೀಜೇತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾರಾದಾಹ್ವಾನಪಣ್ದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿಭಾವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । (ಪಾಠಭೇದ ವಿಭಾಗ)
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಯಭೇದಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾದಬಿನ್ದುಕಲಾಭಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಿಹೃತ್ಪದ್ಮಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅತೀನ್ದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನನಿಧಯೇ ನಮಃ । 60
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯವಿವೇಕವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿದಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿನ್ಮಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಕಾಯಪ್ರವೇಶಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮಾನುಷಚರಿತ್ರಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೇಮದಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಮಕಾರಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂರಿಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ । 70
ಓಂ ವಿಶ್ವರಂಜಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾಧಾರಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಬನ್ಧವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭೋದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶಾಲಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಗೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಹಿತೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈಲಾಸಯಾತ್ರಾಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತಚನ್ದ್ರಮೌಲಿಪ್ರಪೂಜಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಂಚ್ಯಾಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರರಾಜಾಖ್ಯಯನ್ತ್ರಸ್ಥಾಪನದೀಕ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ । 80
ಓಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರಾತ್ಮಕ ತಾಟಂಕ ತೋಷಿತಾಮ್ಬಾ ಮನೋರಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರೋಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯಾದಿಗ್ರನ್ಥಕಲ್ಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ದಿಕ್ಚತುರಾಮ್ನಾಯಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಿಸ್ಪತತಿ ಮತೋಚ್ಛೇತ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದಿಗ್ವಿಜಯಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಷಾಯವಸನೋಪೇತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಳಿತವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನತ್ಮಕೈಕದಂಡಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಂಡಲುಲಸತ್ಕರಾಯ ನಮಃ । 90
ಓಂ ಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಮಂಡಲಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವತ್ಪಾದಸಂಜ್ಞಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಸಸಂದರ್ಶನಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋಷ್ಯಶೃಂಗಪುರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌನ್ದರ್ಯಲಹರೀಮುಖ್ಯಬಹುಸ್ತೋತ್ರವಿಧಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿಕಲಾಭಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಪೋಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮನ್ಮಂಡನಮಿಶ್ರಾಖ್ಯಸ್ವಯಮ್ಭೂಜಯಸನ್ನುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೋಟಕಾಚಾರ್ಯಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ । 100
ಓಂ ಪದ್ಮಪಾದರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಸ್ತಾಮಲಯೋಗಿನ್ದ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರೇಶ್ವರಾಖ್ಯ ಸಚ್ಛಿಷ್ಯಸಂನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮದಾಯಕಾಯ ನಮಃ । (ಪಾಠಭೇದ ಸುರೇಶ್ವರಾದಿಷಟ್ಶಿಷ್ಯ)
ಓಂ ನೃಸಿಂಹಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದ್ರತ್ನಗರ್ಭಹೇರಮ್ಬಪೂಜಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ ।

ಇತಿ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತ ಸಾರ್ಥನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ

The above nAmAvalI is followed by Shringeri Matham.
The text followed by Kanchi matham is slightly different
which is given as
ಅಥ ನಾಮಾವಲಿಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯವರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾದಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಜ್ಞಾನಾಮ್ಬುಧಿಚನ್ದ್ರಮಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಷ್ಯೋಪದೇಶನಿರತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮತತ್ತ್ವರಹಸ್ಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । 10
ಓಂ ಕಾರ್ಯಾಕಾರ್ಯಪ್ರಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಂಚಿತಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಷ್ಯಹೃತ್ತಾಪಹಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಿವ್ರಾಜ್ಯಾಶ್ರಮೋದ್ಧರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವತನ್ತ್ರಸ್ವತನ್ತ್ರಧಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದ್ವೈತಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಕ್ಷಾಚ್ಛಂಕರರೂಪಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಣ್ಮತಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಯೀಮಾರ್ಗಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದವೇದಾನ್ತತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । 20
ಓಂ ದುರ್ವಾದಿಮತಖಂಡನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈರಾಗ್ಯನಿರತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಾಮ್ಭೋಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಾಣಸ್ಮೃತಿಸಾರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ । 30
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾತಂಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಸ್ಸಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಮಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಹಂಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವವನ್ದ್ಯಪದಾಮ್ಬುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ತ್ವಪ್ರಧಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದ್ಭಾವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಖ್ಯಾತೀತಗುಣೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ । 40
ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾರಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಧಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾರಸ್ವತಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಶೀಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗವಿಚಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋರಾಶಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾತೇಜಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣತ್ರಯವಿಭಾಗವಿದೇ ನಮಃ । 50
ಓಂ ಕಲಿಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಧರ್ಮಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮೋಗುಣನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರತೀಜೇತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾರದಾಹ್ವಾನಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿಭಾಗಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಯಭೇದಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾದಬಿನ್ದುಕಲಾಭಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಿಹೃತ್ಪದ್ಮಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ । 60
ಓಂ ಅತೀನ್ದ್ರಿಯಜ್ಞಾನನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯವಿವೇಕವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿದಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿನ್ಮಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಕಾಯಪ್ರವೇಶಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮಾನುಷಚರಿತ್ರಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೇಮದಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಮಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । 70
ಓಂ ಭೂರಿಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವರಂಜಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಬನ್ಧವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭೋದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶಾಲಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಗೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಹಿತೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈಲಾಸಯಾತ್ರಾಸಂಪ್ರಾಪ್ತಚನ್ದ್ರಮೌಲಿಪ್ರಪೂಜಕಾಯ ನಮಃ । 80
ಓಂ ಕಾಂಚ್ಯಾಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರರಾಜಾಖ್ಯಯನ್ತ್ರಸ್ಥಾಪನದೀಕ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರಾತ್ಮಕತಾಟಂಕಪೋಷಿತಾಮ್ಬಾಮನೋರಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರೋಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯಾದಿಗ್ರನ್ಥಕಲ್ಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ದಿಕ್ಚತುರಾಮ್ನಾಯಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಿಸಪ್ತತಿಮತೋಚ್ಛೇತ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದಿಗ್ವಿಜಯಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಷಾಯವಸನೋಪೇತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲಿತವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕೈಕದಂಡಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ । 90
ಓಂ ಕಮಂಡಲುಲಸತ್ಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಸಸನ್ದರ್ಶನಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವತ್ಪಾದಸಂಜ್ಞಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿಕಲಾಭಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಮೋಕ್ಷದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌನ್ದರ್ಯಲಹರೀಮುಖ್ಯಬಹುಸ್ತೋತ್ರವಿಧಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮನ್ಮಂಡನಮಿಶ್ರಾಖ್ಯಸ್ವಯಮ್ಭೂಜಯಸನ್ನುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೋಟಕಾಚಾರ್ಯಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಪಾದಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಸ್ತಾಮಲಕಯೋಗೀನ್ದ್ರಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ । 100
ಓಂ ಸುರೇಶ್ವರಾದಿಷಟ್ಶಿಷ್ಯಸಂನ್ಯಾಸಆಶ್ರಮದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ವ್ಯಾಜಕರುಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೇರೀಪಟಹವಾದ್ಯಾದಿರಾಜಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಕೃತ್ಸ್ಮರಣಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನದಾಯಕಾಯ ನಮಃ । 108

ಇತಿ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತ ಸಾರ್ಥನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ

Also Read 108 Names of Sri Shankara Acharya :

108 Names of Sri Shankaracharya | Ashtottara Shatanamavali in – Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil