108 - Shatanamavali

108 Names of Sri Venkateswara | Tirupati Thimmappa Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Sri Venkatesha Ashtottarashata Namavali Lyrics in English:

॥ srivenkatesvarastottarasatanamavali brahmamdapurane ॥

Om sri venkatesaya namah
Om srinivasaya namah
Om laksmipataye namah
Om anamayaya namah
Om amrtamsaya namah
Om jagadvamdyaya namah
Om govimdaya namah
Om sasvataya namah
Om prabhave namah
Om sesadrinilayaya namah ॥ 10 ॥

Om devaya namah
Om kesavaya namah
Om madhusudanaya namah
Om amrtaya namah
Om madhavaya namah
Om krsnaya namah
Om sriharaye namah
Om jnanapamjaraya namah
Om srivatsavaksase namah
Om sarvesaya namah ॥ 20 ॥

Om gopalaya namah
Om purusottamaya namah
Om gopisvaraya namah
Om paramjyotisaye namah
Om vaikumthapataye namah
Om avyayaya namah
Om sudhatanave namah
Om yadavemdraya namah
Om nityayauvanarupavate namah
Om caturvedatmakaya namah ॥ 30 ॥

Om visnave namah
Om acyutaya namah
Om padminipriyaya namah
Om dharapataye namah
Om surapataye namah
Om nirmalaya namah
Om devapujitaya namah
Om caturbhujaya namah
Om cakradharaya namah
Om tridhamne namah ॥ 40 ॥

Om trigunasrayaya namah
Om nirvikalpaya namah
Om niskalankaya namah
Om niramtakaya namah
Om niramjanaya namah
Om nirabhasaya namah
Om nityatrptaya namah
Om nirupadravaya namah
Om gadadharaya namah
Om sarangapanaye namah ॥ 50 ॥

Om namdakine namah
Om sankhadharakaya namah
Om anekamurtaye namah
Om avyaktaya namah
Om katihastaya namah
Om varapradaya namah
Om anekatmane namah
Om dinabamdhave namah
Om artalokabhayapradaya namah
Om akasarajavaradaya namah ॥ 60 ॥

Om yogihrtpadmamamdiraya namah
Om damodaraya namah
Om jagatpalaya namah
Om papaghnaya namah
Om bhaktavatsalaya namah
Om trivikramaya namah
Om simsumaraya namah
Om jatamakutasobhitaya namah
Om sankamadyollasanmanjukinkinyadyakarakamdakaya namah
Om nilameghasyamatanave namah ॥ 70 ॥

Om bilvapatrarcanapriyaya namah
Om jagadvyapine namah
Om jagatkartre namah
Om jagatsaksine namah
Om jagatpataye namah
Om cimtitarthapradaya namah
Om jisnave namah
Om dasarathaya namah
Om dasarupavate namah
Om devakinamdanaya namah ॥ 80 ॥

Om sauraye namah
Om hayagrivaya namah
Om janardanaya namah
Om kanyasravanatarejyaya namah
Om pitambaradharaya namah
Om anaghaya namah
Om vanamaline namah
Om padmanabhaya namah
Om mrgayasaktamanasaya namah
Om asvarudhaya namah ॥ 90 ॥

Om khadgadharine namah
Om dhanarjanasamutsukaya namah
Om ghanasarasanmadhyakasturi tilakojjvalaya namah
Om saccidanamdarupaya namah
Om jaganmangaladayakaya namah
Om yajnarupaya namah
Om yajnabhoktre namah
Om cinmayaya namah
Om paramesvaraya namah
Om paramarthapradayakaya namah ॥ 100 ॥

Om samtaya namah
Om srimate namah
Om dordamdavikramaya namah
Om paratparaya namah
Om parabrahmane namah
Om srivibhave namah
Om jagadisvaraya namah
Om sesasailaya namah

iti sri brahmamda purananamtargata sri venkatesvara astottara satanamavali sampurnam

Also Read 108 Names of Sri Venkatachalapati:

108 Names of Sri Venkateswara | Tirupati Thimmappa Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil