Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Venkateswara | Tirupati Thimmappa Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Sri Venkatesha Ashtottarashata Namavali Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀଵେଙ୍କଟେଶ୍ଵରାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲୀ ବ୍ରହ୍ମାଂଡପୁରାଣେ ॥

ଓଂ ଶ୍ରୀ ଵେଙ୍କଟେଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀନିଵାସାୟ ନମଃ
ଓଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଅନାମୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅମୃତାଂଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜଗଦ୍ଵଂଦ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗୋଵିଂଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶାଶ୍ଵତାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରଭଵେ ନମଃ
ଓଂ ଶେଷାଦ୍ରିନିଲୟାୟ ନମଃ ॥ ୧୦ ॥

ଓଂ ଦେଵାୟ ନମଃ
ଓଂ କେଶଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ମଧୁସୂଦନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅମୃତାୟ ନମଃ
ଓଂ ମାଧଵାୟ ନମଃ
ଓଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀହରୟେ ନମଃ
ଓଂ ଜ୍ଞାନପଂଜରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀଵତ୍ସଵକ୍ଷସେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵେଶାୟ ନମଃ ॥ ୨୦ ॥

ଓଂ ଗୋପାଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗୋପୀଶ୍ଵରାୟ ନମଃ
ଓଂ ପରଂଜ୍ୟୋତିଷୟେ ନମଃ
ଓଂ ଵୈକୁଂଠପତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଅଵ୍ୟୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁଧାତନଵେ ନମଃ
ଓଂ ୟାଦଵେଂଦ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିତ୍ୟୟୌଵନରୂପଵତେ ନମଃ
ଓଂ ଚତୁର୍ଵେଦାତ୍ମକାୟ ନମଃ ॥ ୩୦ ॥

ଓଂ ଵିଷ୍ଣଵେ ନମଃ
ଓଂ ଅଚ୍ୟୁତାୟ ନମଃ
ଓଂ ପଦ୍ମିନୀପ୍ରିୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଧରାପତୟେ ନମଃ
ଓଂ ସୁରପତୟେ ନମଃ
ଓଂ ନିର୍ମଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦେଵପୂଜିତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଚତୁର୍ଭୁଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ଚକ୍ରଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିଧାମ୍ନେ ନମଃ ॥ ୪୦ ॥

ଓଂ ତ୍ରିଗୁଣାଶ୍ରୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିର୍ଵିକଲ୍ପାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିଷ୍କଲଙ୍କାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିରଂତକାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିରଂଜନାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିରାଭାସାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିତ୍ୟତୃପ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିରୁପଦ୍ରଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗଦାଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ ସାରନ୍ଗପାଣୟେ ନମଃ ॥ ୫୦ ॥

ଓଂ ନଂଦକିନେ ନମଃ
ଓଂ ଶଙ୍ଖଧାରକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅନେକମୂର୍ତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଅଵ୍ୟକ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ କଟିହସ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵରପ୍ରଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅନେକାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ଦୀନବାଂଧଵେ ନମଃ
ଓଂ ଆର୍ତଲୋକାଭୟପ୍ରଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ଆକାଶରାଜଵରଦାୟ ନମଃ ॥ ୬୦ ॥

ଓଂ ୟୋଗିହୃତ୍ପଦ୍ମମଂଦିରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦାମୋଦରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜଗତ୍ପାଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ପାପଘ୍ନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭକ୍ତଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିଵିକ୍ରମାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶିଂଶୁମାରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜଟାମକୁଟଶୋଭିତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶଙ୍କମଦ୍ୟୋଲ୍ଲସନ୍ମଞ୍ଜୂକିଙ୍କିଣ୍ୟଦ୍ୟକରକଂଦକାୟ ନମଃ
ଓଂ ନୀଲମେଘଶ୍ୟାମତନଵେ ନମଃ ॥ ୭୦ ॥

ଓଂ ବିଲ୍ଵପତ୍ରାର୍ଚନପ୍ରିୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜଗଦ୍ଵ୍ୟାପିନେ ନମଃ
ଓଂ ଜଗତ୍କର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଜଗତ୍ସାକ୍ଷିଣେ ନମଃ
ଓଂ ଜଗତ୍ପତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଚିଂତିତାର୍ଥପ୍ରଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜିଷ୍ଣଵେ ନମଃ
ଓଂ ଦାଶରଥାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦଶରୂପଵତେ ନମଃ
ଓଂ ଦେଵକୀନଂଦନାୟ ନମଃ ॥ ୮୦ ॥

ଓଂ ଶୌରୟେ ନମଃ
ଓଂ ହୟଗ୍ରୀଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜନାର୍ଦନାୟ ନମଃ
ଓଂ କନ୍ୟାଶ୍ରଵଣତାରେଜ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ପୀତାଂବରଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅନଘାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵନମାଲିନେ ନମଃ
ଓଂ ପଦ୍ମନାଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ମୃଗୟାସକ୍ତମାନସାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅଶ୍ଵାରୂଢାୟ ନମଃ ॥ ୯୦ ॥

ଓଂ ଖଡ୍ଗଧାରିଣେ ନମଃ
ଓଂ ଧନାର୍ଜନସମୁତ୍ସୁକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଘନସାରସନ୍ମଧ୍ୟକସ୍ତୂରି ତିଲକୋଜ୍ଜ୍ଵଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦରୂପାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜଗନ୍ମଙ୍ଗଲଦାୟକାୟ ନମଃ
ଓଂ ୟଜ୍ଞରୂପାୟ ନମଃ
ଓଂ ୟଜ୍ଞଭୋକ୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଚିନ୍ମୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ପରମେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ
ଓଂ ପରମାର୍ଥପ୍ରଦାୟକାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୦ ॥

ଓଂ ଶାଂତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀମତେ ନମଃ
ଓଂ ଦୋର୍ଦଂଡଵିକ୍ରମାୟ ନମଃ
ଓଂ ପରାତ୍ପରାୟ ନମଃ
ଓଂ ପରବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀଵିଭଵେ ନମଃ
ଓଂ ଜଗଦୀଶ୍ଵରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶେଷଶୈଲାୟ ନମଃ

ଇତି ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଂଡ ପୁରାଣାନାଂତର୍ଗତ ଶ୍ରୀ ଵେଙ୍କଟେଶ୍ଵର ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଳି ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍

Also Read 108 Names of Sri Venkatachalapati:

108 Names of Sri Venkateswara | Tirupati Thimmappa Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Venkateswara | Tirupati Thimmappa Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top