108 - Shatanamavali

108 Names of Vasavi Kanyakaparameshvaree 3 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Sri Vasavi Kanyakaparameshvari 3 Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

।। ಶ್ರೀವಾಸವೀಕನ್ಯಕಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ 3 ।।
ಓಂ ಅಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಘಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದಿಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದಿಕನ್ಯಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಶ್ರಿತರಕ್ಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ನದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಹಿಂಸಾಧರ್ಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತಸಗುಣಶೀಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಶ್ರಿತವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಶ್ರೀತಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಹಪರಾನನ್ದದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈತಿಬಾಧಾನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರುಜಾನ್ವಯಪೋಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದ್ಯದ್ಭಾನುಸಹಸ್ರಾಭಾಯೈ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಐಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಓಂಕಾರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಔದಾರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನಕವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನಕಾಮ್ಬರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಪವಲ್ಲೀಸಮಾನಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣ್ಯೈ ಕನಕವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ॥

ಓಂ ಕುಸುಮಾಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಸುಮಶ್ರೇಷ್ಠ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಖ್ಯಾತಿದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ಗುಣಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಭಾಸ್ಕಾರಾಚಾರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀತಾಮೃತಸಾರಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋವಿನ್ದಸಹೋದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚರಾಚರವಾಸಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚರಾಚರಜಗನ್ನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತಾಗ್ನಿಕುಂಡಸಮ್ಭೂತಾಯೈ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಚಿದಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದಾನನ್ದಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗಜ್ಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಪಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಪತ್ರಯನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನಸಮ್ಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಲಾಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ಯಾಗರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಯಾಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮನನ್ದನಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಹಂಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಪದ್ಮವದನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾದ್ಭುತಹಿಂಸಾಹೀನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಣಸ್ರಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾನುಗಂಡವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಭಾತಸಗೋತ್ರಜಾತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿಸುಫಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲನಾಗರಪೋಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲೇನ್ದುಶೇಖರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಬನ್ಧವಿಮೋಚನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾವಿಷ್ಣುಶಿವಸ್ತುತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಣಿದ್ವೀಪಮಹಾರಾಜ್ಞೈ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಮಹಾಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಗಿರಿನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜೀವಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕೌದಾರಿತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರದಾಯೈ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ವಾಸವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಪ್ರದರ್ಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಕಪದ್ಮಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುದ್ಧಚೈತನ್ಯಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನಮುಕ್ತಿದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸಹೋದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಶಕ್ತಿತ್ರಯಮಾತೃಕಾಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭದಾಯೈ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ಸತ್ಯವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಾಧಿರ್ಷಿಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಪ್ತಮಾತೃಕಾಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವತನ್ತ್ರಮನ್ತ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಗುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಮುಖಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೋಣಿಭಾರನಿವಾರಿಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೇಮಸ್ಥೈರ್ಯವಿಜಯಾಭಯಾಯುರೋಗ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 108 ।

ಓಂ ಶ್ರೀವಾಸವೀಕನ್ಯಕಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।

Also Read 108 Names of Sri Vasavi Kanyaka Parameshvari 3 :

108 Names of Vasavi Kanyakaparameshvaree 3 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment