108 - Shatanamavali

108 Names of Vasavi Kanyakaparameshvaree 3 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Sri Vasavi Kanyakaparameshvari 3 Ashtottarashata Namavali Lyrics in Punjabi:

।। ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਵੀਕਨ੍ਯਕਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ੩ ।।
ॐ ਅਮਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਮਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨਘਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਦਿਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਦਿਕਨ੍ਯਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਮ੍ਬਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਸ਼੍ਰਿਤਰਕ੍ਸ਼ਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਗ੍ਰਗਣ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨ੍ਨਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਹਿਂਸਾਧਰ੍ਮਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ । ੧੦ ।

ॐ ਅਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨਨ੍ਤਸਗੁਣਸ਼ੀਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਸ਼੍ਰਿਤਵਤ੍ਸਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਸ਼੍ਰੀਤਾਰ੍ਚਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਇਹਪਰਾਨਨ੍ਦਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਈਤਿਬਾਧਾਨਿਵਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਈਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਊਰੁਜਾਨ੍ਵਯਪੋਸ਼ਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਦ੍ਯਦ੍ਭਾਨੁਸਹਸ੍ਰਾਭਾਯੈ ਨਮਃ । ੨੦ ।

ॐ ਐਸ਼੍ਵਰ੍ਯਪ੍ਰਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ॐਕਾਰਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਔਦਾਰ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਨਕਵਰ੍ਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਨਕਾਮ੍ਬਰਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਲ੍ਪਵਲ੍ਲੀਸਮਾਨਾਙ੍ਗ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਲ੍ਯਾਣ੍ਯੈ ਕਨਕਵਰ੍ਣਾਯੈ ਨਮਃ ॥

ॐ ਕੁਸੁਮਾਭਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੁਸੁਮਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੁਮਾਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੁਲਵਰ੍ਧਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਵਖ੍ਯਾਤਿਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੩੦ ।

ॐ ਗੁਣਾਤੀਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਭਾਸ੍ਕਾਰਾਚਾਰ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਤਾਮਤਸਾਰਸ੍ਵਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਪ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਵਿਨ੍ਦਸਹੋਦਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਤੁਰ੍ਭੁਜਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਰਾਚਰਵਾਸਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਰਾਚਰਜਗਨ੍ਨੇਤ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਨ੍ਦ੍ਰਚੂਡਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਿਤਾਗ੍ਨਿਕੁਣ੍ਡਸਮ੍ਭੂਤਾਯੈ ਨਮਃ । ੪੦ ।

ॐ ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਗਦ੍ਵਿਖ੍ਯਾਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਗਦਾਨਨ੍ਦਕਾਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਗਜ੍ਜਨਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਪਧ੍ਯਾਨਗਮ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਾਪਤ੍ਰਯਨਿਵਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਿਕਾਲਜ੍ਞਾਨਸਮ੍ਪਨ੍ਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਤੁਲਾਹਸ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਯਾਗਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਯਾਮੂਰ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੫੦ ।

ॐ ਦੁਰ੍ਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਰ੍ਮਨਨ੍ਦਨਸੇਵਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਨਵਰ੍ਧਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਰ੍ਮਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਦੁਃਖਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਰ੍ਗੁਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਤ੍ਯਕਨ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਤ੍ਯਸ਼ੁਦ੍ਧਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਰ੍ਮਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਰਹਙ੍ਕਾਰ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੬੦ ।

ॐ ਪਦ੍ਮਵਦਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਾਤ੍ਪਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਞ੍ਜ੍ਯੋਤਿਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਾਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਾਵਿਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਾਦ੍ਭੁਤਹਿਂਸਾਹੀਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਣਸ੍ਰਸ਼੍ਟ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਨੁਗਣ੍ਡਵਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਭਾਤਸਗੋਤ੍ਰਜਾਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਫਲਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ । ੭੦ ।

ॐ ਪੂਜ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੁਤ੍ਰਕਾਮੇਸ਼੍ਟਿਸੁਫਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੁਰੁਸ਼ਾਰ੍ਥਪ੍ਰਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਾਲਨਾਗਰਪੋਸ਼ਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਾਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਾਲੇਨ੍ਦੁਸ਼ੇਖਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਵਬਨ੍ਧਵਿਮੋਚਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਵਿਸ਼੍ਣੁਸ਼ਿਵਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਨਨ੍ਦਪ੍ਰਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਣਿਦ੍ਵੀਪਮਹਾਰਾਜ੍ਞੈ ਨਮਃ । ੮੦ ।

ॐ ਮਹਾਕਾਲ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਗਿਰਿਨਿਵਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਸਰਸ੍ਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਯੋਗਮਾਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਯੋਗਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਜਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਜੀਵਲੋਚਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲੋਕੌਦਾਰਿਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਰਦਾਯੈ ਨਮਃ । ੯੦ ।

ॐ ਵਾਸਵ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੇਦਮਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੁਕਪਦ੍ਮਹਸ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੁਦ੍ਧਚੈਤਨ੍ਯਸ੍ਵਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਣੁਵਰ੍ਧਨਮੁਕ੍ਤਿਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ਸਹੋਦਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਿਸ਼ਕ੍ਤਿਤ੍ਰਯਮਾਤਕਾਸ੍ਵਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਵਿਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੁਭਦਾਯੈ ਨਮਃ । ੧੦੦ ।

ॐ ਸਤ੍ਯਵ੍ਰਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਮਾਧਿਰ੍ਸ਼ਿਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਪ੍ਤਮਾਤਕਾਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਗੁਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਮੁਖਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਸ਼ੋਣਿਭਾਰਨਿਵਾਰਿਣ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਸ਼ੇਮਸ੍ਥੈਰ੍ਯਵਿਜਯਾਭਯਾਯੁਰੋਗ੍ਯਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੧੦੮ ।

ॐ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਵੀਕਨ੍ਯਕਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।

Also Read 108 Names of Sri Vasavi Kanyaka Parameshvari 3 :

108 Names of Vasavi Kanyakaparameshvaree 3 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment