Ashtaka

Aditya Ashtakam Lyrics in Kannada | ಆದಿತ್ಯಾಷ್ಟಕಮ್

ಆದಿತ್ಯಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಉದಯಾದ್ರಿಮಸ್ತಕಮಹಾಮಣಿಂ ಲಸತ್-
ಕಮಲಾಕರೈಕಸುಹೃದಂ ಮಹೌಜಸಮ್ ।
ಗದಪಂಕಶೋಷಣಮಘೌಘನಾಶನಂ
ಶರಣಂ ಗತೋಽಸ್ಮಿ ರವಿಮಂಶುಮಾಲಿನಮ್ ॥ 1॥

ತಿಮಿರಾಪಹಾರನಿರತಂ ನಿರಾಮಯಂ
ನಿಜರಾಗರಂಜಿತಜಗತ್ತ್ರಯಂ ವಿಭುಮ್ ।
ಗದಪಂಕಶೋಷಣಮಘೌಘನಾಶನಂ
ಶರಣಂ ಗತೋಽಸ್ಮಿ ರವಿಮಂಶುಮಾಲಿನಮ್ ॥ 2॥

ದಿನರಾತ್ರಿಭೇದಕರಮದ್ಭುತಂ ಪರಂ
ಸುರವೃನ್ದಸಂಸ್ತುತಚರಿತ್ರಮವ್ಯಯಮ್ ।
ಗದಪಂಕಶೋಷಣಮಘೌಘನಾಶನಂ
ಶರಣಂ ಗತೋಽಸ್ಮಿ ರವಿಮಂಶುಮಾಲಿನಮ್ ॥ 3॥

ಶ್ರುತಿಸಾರಪಾರಮಜರಾಮಯಂ ಪರಂ
ರಮಣೀಯವಿಗ್ರಹಮುದಗ್ರರೋಚಿಷಮ್ ।
ಗದಪಂಕಶೋಷಣಮಘೌಘನಾಶನಂ
ಶರಣಂ ಗತೋಽಸ್ಮಿ ರವಿಮಂಶುಮಾಲಿನಮ್ ॥ 4॥

ಶುಕಪಕ್ಷತುಂಡಸದೃಶಾಶ್ವಮಂಡಲಂ
ಅಚಲಾವರೋಹಪರಿಗೀತಸಾಹಸಮ್ ।
ಗದಪಂಕಶೋಷಣಮಘೌಘನಾಶನಂ
ಶರಣಂ ಗತೋಽಸ್ಮಿ ರವಿಮಂಶುಮಾಲಿನಮ್ ॥ 5॥

ಶ್ರುತಿತತ್ತ್ವಗಮ್ಯಮಖಿಲಾಕ್ಷಿಗೋಚರಂ
ಜಗದೇಕದೀಪಮುದಯಾಸ್ತರಾಗಿಣಮ್ ।
ಗದಪಂಕಶೋಷಣಮಘೌಘನಾಶನಂ
ಶರಣಂ ಗತೋಽಸ್ಮಿ ರವಿಮಂಶುಮಾಲಿನಮ್ ॥ 6॥

ಶ್ರಿತಭಕ್ತವತ್ಸಲಮಶೇಷಕಲ್ಮಷ-
ಕ್ಷಯಹೇತುಮಕ್ಷಯಫಲಪ್ರದಾಯಿನಮ್ ।
ಗದಪಂಕಶೋಷಣಮಘೌಘನಾಶನಂ
ಶರಣಂ ಗತೋಽಸ್ಮಿ ರವಿಮಂಶುಮಾಲಿನಮ್ ॥ 7॥

ಅಹಮನ್ವಹಂ ಸತುರಗಕ್ಷತಾಟವೀ
ಶತಕೋಟಿಹಾಲಕಮಹಾಮಹೀಧನಮ್ ।
ಗದಪಂಕಶೋಷಣಮಘೌಘನಾಶನಂ
ಶರಣಂ ಗತೋಽಸ್ಮಿ ರವಿಮಂಶುಮಾಲಿನಮ್ ॥ 8॥

ಇತಿ ಸೌರಮಷ್ಟಕಮಹರ್ಮುಖೇ ರವಿಂ
ಪ್ರಣಿಪತ್ಯ ಯಃ ಪಠತಿ ಭಕ್ತಿತೋ ನರಃ ।
ಸ ವಿಮುಚ್ಯತೇ ಸಕಲರೋಗಕಲ್ಮಷೈಃ
ಸವಿತುಸ್ಸಮೀಪಮಪಿ ಸಮ್ಯಗಾಪ್ನುಯಾತ್ 9॥

ಇತಿ ಆದಿತ್ಯಾಷ್ಟಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ॥

Add Comment

Click here to post a comment