Ganesh Stotram

Ajam Nirvikalpam Nirakaramekam Lyrics in English

Ajam Nirvikalpam Nirakaramekam Lyrics:

ajaM nirvikalpaM nirAkAramEkaM
nirAnaMdamAnaMdamadvaitapUrNaM
paraM nirguNaM nirvishEShaM nirIhaM
parabrahmarUpaM gaNEshaM bhajEma ||

guNAtItamAnaM cidAnaMdarUpaM
cidAbhAsakaM sarvagaM dhyAnagamyaM
munidhyEyamAkAsharUpaM parEshaM
parabrahmarUpaM gaNEshaM bhajEma ||

jagatkAraNaM kAraNaj~jAnarUpaM
surAdiM sukhAdiM guNEshaM gaNEshaM
jagadvyApinaM vishvavaMdyaM surEshaM
parabrahmarUpaM gaNEshaM bhajEma ||

Also Read:

Ajam Nirvikalpam Nirakaramekam Lyrics in English | Kannada | Hindi

Add Comment

Click here to post a comment