Ganesh Stotram

Sharanu Gajamukha Akuvahana Lyrics in English

Sharanu Gajamukha Akuvahana Lyrics:

SaraNu gajamuKa AKuvAhana
SaraNu suragaNa sEvita
SaraNu sakalAbhIShTadAyaka
SaraNu viGna vinAyaka || 1 ||

hEmaKacita kirITa kuMDala
kAmitArtha pradAyaka
amita saulabhya prabala
SAstrOddAma vidyASaranidhE || 2 ||

pASa mOdaka paraSudhara
phaNibhUSha pArvati naMdana
vAsavArcita vijayaviThalana
dAsa bhO gaNanAyaka || 3 ||

Sharanu Gajamukha Akuvahana in Kannada:

Add Comment

Click here to post a comment