Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana – Kim Karishyaami in English

Annamayya Keerthana – Kim Karishyaami Lyrics in English:

kim karisyami kim karomi bahuḷa-
sankasamadhanajadyam vahami ||

narayanam jagannatham trilokaika-
parayanam bhaktapavanam |
durikaromyaham duritadurena sam-
sarasagaramagnacancalatvena ||

tiruvenkatacaladhisvaram kariraja- |
varadam saranagatavatsalam |
paramapurusam krpabharanam na bhajami
maranabhavadehabhimanam vahami||

Also Read :

Kim Karishyaami Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment