Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Annamayya Keerthana – Kim Karishyaami in Kannada

Annamayya Keerthana – Kim Karishyaami Lyrics in Kannada:

ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಕಿಂ ಕರೋಮಿ ಬಹುಳ-
ಶಂಕಾಸಮಾಧಾನಜಾಡ್ಯಂ ವಹಾಮಿ ||

ನಾರಾಯಾಣಂ ಜಗನ್ನಾಥಂ ತ್ರಿಲೋಕೈಕ-
ಪಾರಾಯಣಂ ಭಕ್ತಪಾವನಮ್ |
ದೂರೀಕರೋಮ್ಯಹಂ ದುರಿತದೂರೇಣ ಸಂ-
ಸಾರಸಾಗರಮಗ್ನಚಂಚಲತ್ವೇನ ||

ತಿರುವೇಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶ್ವರಂ ಕರಿರಾಜ- |
ವರದಂ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಮ್ |
ಪರಮಪುರುಷಂ ಕೃಪಾಭರಣಂ ನ ಭಜಾಮಿ
ಮರಣಭವದೇಹಾಭಿಮಾನಂ ವಹಾಮಿ||

Also Read :

Kim Karishyaami Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top