Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Annamayya Keerthana – Radha Madhava Rati Charitamiti Lyrics in English

Annamayya Keerthana – Radha Madhava Rati Charitamiti lyrics in English:

radhamadhavaraticaritamiti
bodhavaham srutibhusanam ||

gahane dvavapi gatva gatva
rahasi ratim prerayati sati |
viharatastada vilasantau
vihatagrhasau vivasau tau ||

lajjasabhala vilasalilaya
kajjalanayana vikarena |
hrjjavyavanahita hrdaya rati
ssajja sambhramacapala jata ||

purato yantam purusam vakulaih
kurantakairva kutajairva |
paramam praharati pascallagna-
giram vinasi vikirati mudam ||

hari surabhuruha marohativa
caranena katim samvestya |
parirancana sampaditapulakai
ssurucirjata sumalatikeva ||

vidhumukhadarsana vikalitalajja-
tvadharabimbaphalamasvadya |
madhuropayanamargena kucau
nidhivada tva nityasukhamita ||

suruciraketaka sumadala nakharai-
rvaracibukam sa parivrtya |
tarunimasindhau tadiyadrgjala-
carayugalam samsaktam cakara ||

vacana vilasairvasikrta tam
niculakunja manitadese |
pracurasaikate pallavasayane-
racitaratikala ragenasa ||

abhinavakalyanancitarupa-
vabhinivesa samyatacittau |
babhuvatu statparau venkata
vibhuna sa tadvidhina sataya ||

saca lajjaviksano bhavati tam
kacabharam gandham ghrapayati |
nacalaticenmanavati tathapi
kucasangadanukulayati ||

avanatasirasapyati subhagam
vividhalapairvivasayati |
pravimala kararuharacana vilasai
rbhuvanapati tam bhusayati ||

latagrhamelanam navasai
katavaibhava saukhyam drstva |
tatastatascarasau keli-
vratacaryam tam vamchantau |

vanakusuma visadavaravasanaya-
ghanasararajogandhaisca |
janayati pavane sapadi vikaram-
vanita purusau janitasau ||

evam vicaran hela vimukha-
srivenkatagiri devoyam |
pavanaradhaparirambhasukha-
sri vaibhavasusthiro bhavati ||

Also Read :

Radha Madhava Rati Charitamiti Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top