Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana – Sobhaname Sobhaname Lyrics in Malayalam With Meaning

Annamayya Keerthana – Sobhaname Sobhaname`lyrics in Malayalam:

ശോഭനമേ ശോഭനമേ
വൈഭവമുല പാവന മൂര്തികി ||

അരുദുഗ മുനു നരകാസുരുഡു |
സിരുലതോ ജെരലു ദെച്ചിന സതുല |
പരുവപു വയസുല ബദാരു വേലനു |
സൊരിദി ബെംഡ്ലാഡിന സുമുഖുനികി ||

ചെംദിന വേഡുക ശിശുപാലുഡു |
അംദി പെംഡ്ലാഡഗ നവഗളിംചി |
വിംദുവലെനെ താ വിച്ചേസി രുകുമിണി |
സംദഡി ബെംഡ്ലാഡിന സരസുനുകി ||

ദേവദാനവുല ധീരതനു |
ദാവതിപഡി വാര്ഥി ദരുപഗനു |
ശ്രീ വനിതാമണി ജെലഗി പെംഡ്ലാഡിന |
ശ്രീ വേംകടഗിരി ശ്രീനിധികി ||

Annamayya Keerthana – Sobhaname Sobhaname`Meaning:

Be it auspicious to the glorious and holy deity.

The demon Narakasura bewildered people by plundering their wealth, abducting sixteen thousand young women and imprisoning them. You rescued them and married them. Be it auspicious to you.

Rukmini rejected to marry Sisupala because she loved Sri Krishna only. You arrived in all splendour and married her.Be it auspicious to such lovable person.

Devatas and demons contested with all their might and churned the ocean. Lakshmi the gem of women emanated from the ocean and married Sri Maha Vishnu who is Sri Venkateswara only. Be it auspicious to Him.

Also Read :

Sobhaname Sobhaname Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment