Hinduism Perspective Shiva Stotram

Apamrutyuharam Mahamrutyunjjaya Stotram Lyrics in Bengali

অপমৃত্যুহরং মহামৃত্যুঞ্জয স্তোত্রম Lyrics in Bengali:

অপমৃত্যুহরং মহামৃত্যুঞ্জয স্তোত্রম |

ঔম অস্য শ্রীমহামৃত্যঞ্জযস্তোত্রমন্ত্রস্য শ্রীমার্কণ্ডেয ঋষিঃ,
অনুষ্টুপ ছন্দঃ, শ্রীমৃত্যুঞ্জযো দেৱতা, গৌরী শক্তিঃ,
মম সর্ৱারিষ্টসমস্তমৃত্যুশান্ত্যর্থং সকলৈশ্ৱর্যপ্রাপ্ত্যর্থং
চ জপে ৱিনিযোগঃ |

অথ ধ্যানম ||

চন্দ্রার্কাগ্নিৱিলোচনং স্মিতমুখং পদ্মদ্ৱযান্তঃ স্থিতং
মুদ্রাপাশমৄগাক্ষসত্রৱিলসত্পাণিং হিমাংশুপ্রভুম |

কোটীন্দুপ্রগলত্সুধাপ্লুততনুং হারাদিভূষোজ্জ্ৱলং
কান্তং ৱিশ্ৱৱিমোহনং পশুপতিং মৄত্যুঞ্জযং ভাৱযেত |

ঔম রুদ্রং পশুপতিং স্থাণুং নীলকণ্ঠমুমাপতিম |
নমামি শিরসা দেৱং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্য়তি ||১||

নীলকণ্ঠং কালমূর্তিং কালজ্ঞং কালনাশনম |
নমামি শিরসা দেৱং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্য়তি ||২||

নীলকণ্ঠং ৱিরূপাক্ষং নির্মলং নিলযপ্রভম |
নমামি শিরসা দেৱং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি ||৩||

ৱামদেৱং মহাদেৱং লোকনাথং জগদ্গুরুম |
নমামি শিরসা দেৱং কিংনো মৃত্যুঃ করিষ্যতি ||৪||

দেৱদেৱং জগন্নাথং দেৱেশং ৱৃষভধ্ৱজম |
নমামি শিরসা দেৱং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি ||৫||

গঙ্গাধরং মহাদেৱং সর্ৱাভরণভূষিতম |
নমামি শিরসা দেৱং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি ||৬||

অনাধঃ পরমানন্দং কৈৱল্যপদগামিনি |
নমামি শিরসা দেৱং কিংনো মৃত্যুঃ করিষ্যতি ||৭||

স্ৱর্গাপৱর্গদাতারং সৃষ্টিস্থিতিৱিনাশকম |
নমামি শিরসা দেৱং কিংনো মৃত্যুঃ করিষ্যতি ||৮||

উত্পত্তিস্থিতিসংহারং কর্তারমীশ্ৱরং গুরুম |
নমামি শিরসা দেৱং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি ||৯||

মার্কণ্ডেযকৃতং স্তোত্রং যঃ পঠেচ্ছিৱসন্নিধৌ |
তস্য মৄত্যুভযং নাস্তি নাগ্নিচৌরভযং ক্ৱচিত ||১০||

শতাৱর্তং প্রকর্তৱ্যং সঙ্কটে কষ্টনাশনম |
শুচির্ভূত্ৱা পঠেত্স্তোত্রং সর্ৱসিদ্ধিপ্রদাযকম ||১১||

মৃত্যুঞ্জয মহাদেৱ ত্রাহি মাং শরণাগতম |
জন্মমৄত্যুজরারোগৈঃ পীডিতং কর্মবন্ধনৈঃ ||১২||

তাৱতস্ত্ৱদ্গতপ্রাণস্ত্ৱচ্চিত্তোঽহং সদা মৃড |
ইতি ৱিজ্ঞাপ্য দেৱেশং ত্র্যংবকাখ্যং মনুং জপেত ||১৩||

নমঃ শিৱায সাম্বায হরযে পরমাত্মনে |
প্রণতক্লেশনাশায যোগিনাং পতযে নমঃ ||১৪||

শতাঙ্গাযুর্মত্রঃ | ঔম হ্রীং শ্রীং হ্রীং হ্রৈং হঃ হন হন দহ দহ পচ পচ
গৃহাণ গৃহাণ মারয মারয মর্দয মর্দয মহামহাভৈরৱ ভৈরৱরূপেণ
ধুনয ধুনয কম্পয কম্পয ৱিঘ্নয ৱিঘ্নয ৱিশ্ৱেশ্ৱর ক্ষোভয ক্ষোভয
কটুকটু মোহয মোহয হুং ফট স্ৱাহা ||
ইতি মন্ত্রমাত্রেণ সমাভীষ্টো ভৱতি ||১৫||

ইতি শ্রীমার্কণডেযপুরাণে মার্কণ্ডেযকৃতমপমৃত্যুহরং
মহা মৃত্যুঞ্জযস্তোত্রং সংপূর্ণম ||