Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Aparajita Stotram Lyrics in Tamil | Goddess Durga Devi

Aparajitha Stotram the Song of She Who Cannot Be Defeated, and purify your life.

Aparajita Stotra in Tamil:

ஶ்ரீத்ரைலோக்யவிஜயா அபராஜிதாஸ்தோத்ரம் ।

ௐ நமோ(அ)பராஜிதாயை ।
ௐ அஸ்யா வைஷ்ணவ்யா꞉ பராயா அஜிதாயா மஹாவித்³யாயா꞉

வாமதே³வ-ப்³ருʼஹஸ்பதி-மார்கண்டே³யா ருʼஷய꞉ ।
கா³யத்ர்யுஷ்ணிக³னுஷ்டுப்³ப்³ருʼஹதீ ச²ந்தா³ம்ʼஸி ।
லக்ஷ்மீந்ருʼஸிம்ʼஹோ தே³வதா ।
ௐ க்லீம்ʼ ஶ்ரீம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ பீ³ஜம் ।
ஹும்ʼ ஶக்தி꞉ ।
ஸகலகாமனாஸித்³த்⁴யர்த²ம்ʼ அபராஜிதவித்³யாமந்த்ரபாடே² விநியோக³꞉ ।
ௐ நீலோத்பலத³லஶ்யாமாம்ʼ பு⁴ஜங்கா³ப⁴ரணான்விதாம் ।
ஶுத்³த⁴ஸ்ப²டிகஸங்காஶாம்ʼ சந்த்³ரகோடினிபா⁴னனாம் || 1 ||

ஶங்க²சக்ரத⁴ராம்ʼ தே³வீ வைஷ்ண்வீமபராஜிதாம்
பா³லேந்து³ஶேக²ராம்ʼ தே³வீம்ʼ வரதா³ப⁴யதா³யினீம் || 2 ||

நமஸ்க்ருʼத்ய பபாடை²னாம்ʼ மார்கண்டே³யோ மஹாதபா꞉ || 3 ||

மார்கண்டே³ய உவாச –
ஶ்ருʼணுஷ்வம்ʼ முனய꞉ ஸர்வே ஸர்வகாமார்த²ஸித்³தி⁴தா³ம் ।
அஸித்³த⁴ஸாத⁴னீம்ʼ தே³வீம்ʼ வைஷ்ணவீமபராஜிதாம் || 4 ||

ௐ நமோ நாராயணாய, நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய,
நமோ(அ)ஸ்த்வனந்தாய ஸஹஸ்ரஶீர்ஷாயணே, க்ஷீரோதா³ர்ணவஶாயினே,
ஶேஷபோ⁴க³பர்ய்யங்காய, க³ருட³வாஹனாய, அமோகா⁴ய
அஜாய அஜிதாய பீதவாஸஸே,

ௐ வாஸுதே³வ ஸங்கர்ஷண ப்ரத்³யும்ன, அநிருத்³த⁴,
ஹயக்³ரீவ, மத்ஸ்ய கூர்ம்ம, வாராஹ ந்ருʼஸிம்ʼஹ, அச்யுத,
வாமன, த்ரிவிக்ரம, ஶ்ரீத⁴ர ராம ராம ராம ।
வரத³, வரத³, வரதோ³ ப⁴வ, நமோ(அ)ஸ்து தே, நமோ(அ)ஸ்துதே, ஸ்வாஹா,

ௐ அஸுர-தை³த்ய-யக்ஷ-ராக்ஷஸ-பூ⁴த-ப்ரேத-பிஶாச-கூஷ்மாண்ட³-
ஸித்³த⁴-யோகி³னீ-டா³கினீ-ஶாகினீ-ஸ்கந்த³க்³ரஹான்
உபக்³ரஹாந்நக்ஷத்ரக்³ரஹாம்ʼஶ்சான்யா ஹன ஹன பச பச
மத² மத² வித்⁴வம்ʼஸய வித்⁴வம்ʼஸய வித்³ராவய வித்³ராவய
சூர்ணய சூர்ணய ஶங்கே²ன சக்ரேண வஜ்ரேண ஶூலேன
க³த³யா முஸலேன ஹலேன ப⁴ஸ்மீகுரு குரு ஸ்வாஹா ।

ௐ ஸஹஸ்ரபா³ஹோ ஸஹஸ்ரப்ரஹரணாயுத⁴,
ஜய ஜய, விஜய விஜய, அஜித, அமித,
அபராஜித, அப்ரதிஹத, ஸஹஸ்ரநேத்ர,
ஜ்வல ஜ்வல, ப்ரஜ்வல ப்ரஜ்வல,
விஶ்வரூப ப³ஹுரூப, மது⁴ஸூத³ன, மஹாவராஹ,
மஹாபுருஷ, வைகுண்ட², நாராயண,
பத்³மநாப⁴, கோ³விந்த³, தா³மோத³ர, ஹ்ருʼஷீகேஶ,
கேஶவ, ஸர்வாஸுரோத்ஸாத³ன, ஸர்வபூ⁴தவஶங்கர,
ஸர்வது³꞉ஸ்வப்னப்ரபே⁴த³ன, ஸர்வயந்த்ரப்ரப⁴ஞ்ஜன,
ஸர்வநாக³விமர்த³ன, ஸர்வதே³வமஹேஶ்வர,
ஸர்வப³ந்த⁴விமோக்ஷண,ஸர்வாஹிதப்ரமர்த³ன,
ஸர்வஜ்வரப்ரணாஶன, ஸர்வக்³ரஹநிவாரண,
ஸர்வபாபப்ரஶமன, ஜனார்த³ன, நமோ(அ)ஸ்துதே ஸ்வாஹா ।

விஷ்ணோரியமனுப்ரோக்தா ஸர்வகாமப²லப்ரதா³ ।
ஸர்வஸௌபா⁴க்³யஜனனீ ஸர்வபீ⁴திவிநாஶினீ || 5 ||

ஸர்வைம்ʼஶ்ச படி²தாம்ʼ ஸித்³தை⁴ர்விஷ்ணோ꞉ பரமவல்லபா⁴ ।
நானயா ஸத்³ருʼஶம்ʼ கிங்சித்³து³ஷ்டானாம்ʼ நாஶனம்ʼ பரம் || 6 ||

வித்³யா ரஹஸ்யா கதி²தா வைஷ்ணவ்யேஷாபராஜிதா ।
பட²னீயா ப்ரஶஸ்தா வா ஸாக்ஷாத்ஸத்த்வகு³ணாஶ்ரயா || 7 ||

ௐ ஶுக்லாம்ப³ரத⁴ரம்ʼ விஷ்ணும்ʼ ஶஶிவர்ணம்ʼ சதுர்பு⁴ஜம் ।
ப்ரஸன்னவத³னம்ʼ த்⁴யாயேத்ஸர்வவிக்⁴னோபஶாந்தயே || 8 ||

அதா²த꞉ ஸம்ப்ரவக்ஷ்யாமி ஹ்யப⁴யாமபராஜிதாம் ।
யா ஶக்திர்மாமகீ வத்ஸ ரஜோகு³ணமயீ மதா || 9 ||

ஸர்வஸத்த்வமயீ ஸாக்ஷாத்ஸர்வமந்த்ரமயீ ச யா ।
யா ஸ்ம்ருʼதா பூஜிதா ஜப்தா ந்யஸ்தா கர்மணி யோஜிதா ।
ஸர்வகாமது³கா⁴ வத்ஸ ஶ்ருʼணுஷ்வைதாம்ʼ ப்³ரவீமி தே || 10 ||

ய இமாமபராஜிதாம்ʼ பரமவைஷ்ணவீமப்ரதிஹதாம்ʼ
பட²தி ஸித்³தா⁴ம்ʼ ஸ்மரதி ஸித்³தா⁴ம்ʼ மஹாவித்³யாம்ʼ
ஜபதி பட²தி ஶ்ருʼணோதி ஸ்மரதி தா⁴ரயதி கீர்தயதி வா
ந தஸ்யாக்³னிவாயுவஜ்ரோபலாஶநிவர்ஷப⁴யம்ʼ,
ந ஸமுத்³ரப⁴யம்ʼ, ந க்³ரஹப⁴யம்ʼ, ந சௌரப⁴யம்ʼ,
ந ஶத்ருப⁴யம்ʼ, ந ஶாபப⁴யம்ʼ வா ப⁴வேத் ।

க்வசித்³ராத்ர்யந்த⁴காரஸ்த்ரீராஜகுலவித்³வேஷி-விஷக³ரக³ரத³வஶீகரண-
வித்³வேஷோச்சாடனவத⁴ப³ந்த⁴னப⁴யம்ʼ வா ந ப⁴வேத் ।
ஏதைர்மந்த்ரைருதா³ஹ்ருʼதை꞉ ஸித்³தை⁴꞉ ஸம்ʼஸித்³த⁴பூஜிதை꞉ ।

ௐ நமோ(அ)ஸ்துதே ।
அப⁴யே, அனகே⁴, அஜிதே, அமிதே, அம்ருʼதே, அபரே,
அபராஜிதே, பட²தி, ஸித்³தே⁴ ஜயதி ஸித்³தே⁴,
ஸ்மரதி ஸித்³தே⁴, ஏகோநாஶீதிதமே, ஏகாகினி, நிஶ்சேதஸி,
ஸுத்³ருமே, ஸுக³ந்தே⁴, ஏகான்னஶே, உமே த்⁴ருவே, அருந்த⁴தி,
கா³யத்ரி, ஸாவித்ரி, ஜாதவேத³ஸி, மானஸ்தோகே, ஸரஸ்வதி,
த⁴ரணி, தா⁴ரணி, ஸௌதா³மனி, அதி³தி, தி³தி, வினதே,
கௌ³ரி, கா³ந்தா⁴ரி, மாதங்கீ³ க்ருʼஷ்ணே, யஶோதே³, ஸத்யவாதி³னி,
ப்³ரஹ்மவாதி³னி, காலி, கபாலினி, கராலநேத்ரே, ப⁴த்³ரே, நித்³ரே,
ஸத்யோபயாசனகரி, ஸ்த²லக³தம்ʼ ஜலக³தம்ʼ அந்தரிக்ஷக³தம்ʼ
வா மாம்ʼ ரக்ஷ ஸர்வோபத்³ரவேப்⁴ய꞉ ஸ்வாஹா ।

யஸ்யா꞉ ப்ரணஶ்யதே புஷ்பம்ʼ க³ர்போ⁴ வா பததே யதி³ ।
ம்ரியதே பா³லகோ யஸ்யா꞉ காகவந்த்⁴யா ச யா ப⁴வேத் || 11 ||

தா⁴ரயேத்³யா இமாம்ʼ வித்³யாமேதைர்தோ³ஷைர்ன லிப்யதே ।
க³ர்பி⁴ணீ ஜீவவத்ஸா ஸ்யாத்புத்ரிணீ ஸ்யான்ன ஸம்ʼஶய꞉ || 12 ||

பூ⁴ர்ஜபத்ரே த்விமாம்ʼ வித்³யாம்ʼ லிகி²த்வா க³ந்த⁴சந்த³னை꞉ ।
ஏதைர்தோ³ஷைர்ன லிப்யேத ஸுப⁴கா³ புத்ரிணீ ப⁴வேத் || 13 ||

ரணே ராஜகுலே த்³யூதே நித்யம்ʼ தஸ்ய ஜயோ ப⁴வேத் ।
ஶஸ்த்ரம்ʼ வாரயதே ஹ்யேஷா ஸமரே காண்ட³தா³ருணே || 14 ||

கு³ல்மஶூலாக்ஷிரோகா³ணாம்ʼ க்ஷிப்ரம்ʼ நாஶ்யதி ச வ்யதா²ம் ||
ஶிரோரோக³ஜ்வராணாம்ʼ ந நாஶினீ ஸர்வதே³ஹினாம் || 15 ||

இத்யேஷா கதி²தா வித்³யா அப⁴யாக்²யா(அ)பராஜிதா ।
ஏதஸ்யா꞉ ஸ்ம்ருʼதிமாத்ரேண ப⁴யம்ʼ க்வாபி ந ஜாயதே || 16 ||

நோபஸர்கா³ ந ரோகா³ஶ்ச ந யோதா⁴ நாபி தஸ்கரா꞉ ।
ந ராஜானோ ந ஸர்பாஶ்ச ந த்³வேஷ்டாரோ ந ஶத்ரவ꞉ ||17 ||

யக்ஷராக்ஷஸவேதாலா ந ஶாகின்யோ ந ச க்³ரஹா꞉ ।
அக்³னேர்ப⁴யம்ʼ ந வாதாச்ச ந ஸ்முத்³ரான்ன வை விஷாத் || 18 ||

கார்மணம்ʼ வா ஶத்ருக்ருʼதம்ʼ வஶீகரணமேவ ச ।
உச்சாடனம்ʼ ஸ்தம்ப⁴னம்ʼ ச வித்³வேஷணமதா²பி வா || 19 ||

ந கிஞ்சித்ப்ரப⁴வேத்தத்ர யத்ரைஷா வர்ததே(அ)ப⁴யா ।
படே²த்³ வா யதி³ வா சித்ரே புஸ்தகே வா முகே²(அ)த²வா || 20 ||

ஹ்ருʼதி³ வா த்³வாரதே³ஶே வா வர்ததே ஹ்யப⁴ய꞉ புமான் ।
ஹ்ருʼத³யே வின்யஸேதே³தாம்ʼ த்⁴யாயேத்³தே³வீம்ʼ சதுர்பு⁴ஜாம் || 21 ||

ரக்தமால்யாம்ப³ரத⁴ராம்ʼ பத்³மராக³ஸமப்ரபா⁴ம் ।
பாஶாங்குஶாப⁴யவரைரலங்க்ருʼதஸுவிக்³ரஹாம் || 22 ||

ஸாத⁴கேப்⁴ய꞉ ப்ரயச்ச²ந்தீம்ʼ மந்த்ரவர்ணாம்ருʼதான்யபி ।
நாத꞉ பரதரம்ʼ கிஞ்சித்³வஶீகரணமனுத்தமம் || 23 ||

ரக்ஷணம்ʼ பாவனம்ʼ சாபி நாத்ர கார்யா விசாரணா ।
ப்ராத꞉ குமாரிகா꞉ பூஜ்யா꞉ கா²த்³யைராப⁴ரணைரபி ।
ததி³த³ம்ʼ வாசனீயம்ʼ ஸ்யாத்தத்ப்ரீத்யா ப்ரீயதே து மாம் || 24 ||

ௐ அதா²த꞉ ஸம்ப்ரவக்ஷ்யாமி வித்³யாமபி மஹாப³லாம் ।
ஸர்வது³ஷ்டப்ரஶமனீம்ʼ ஸர்வஶத்ருக்ஷயங்கரீம் || 25 ||

தா³ரித்³ர்யது³꞉க²ஶமனீம்ʼ தௌ³ர்பா⁴க்³யவ்யாதி⁴நாஶினீம் ।
பூ⁴தப்ரேதபிஶாசானாம்ʼ யக்ஷக³ந்த⁴ர்வரக்ஷஸாம் || 26 ||

டா³கினீ ஶாகினீ-ஸ்கந்த³-கூஷ்மாண்டா³னாம்ʼ ச நாஶினீம் ।
மஹாரௌத்³ரிம்ʼ மஹாஶக்திம்ʼ ஸத்³ய꞉ ப்ரத்யயகாரிணீம் || 27 ||

கோ³பனீயம்ʼ ப்ரயத்னேன ஸர்வஸ்வம்ʼ பார்வதீபதே꞉ ।
தாமஹம்ʼ தே ப்ரவக்ஷ்யாமி ஸாவதா⁴னமனா꞉ ஶ்ருʼணு || 28 ||

ஏகான்ஹிகம்ʼ த்³வ்யன்ஹிகம்ʼ ச சாதுர்தி²கார்த்³த⁴மாஸிகம் ।
த்³வைமாஸிகம்ʼ த்ரைமாஸிகம்ʼ ததா² சாதுர்மாஸிகம் || 29 ||

பாஞ்சமாஸிகம்ʼ ஷாங்மாஸிகம்ʼ வாதிக பைத்திகஜ்வரம் ।
ஶ்லைஷ்பிகம்ʼ ஸாத்ரிபாதிகம்ʼ ததை²வ ஸததஜ்வரம் || 30 ||

மௌஹூர்திகம்ʼ பைத்திகம்ʼ ஶீதஜ்வரம்ʼ விஷமஜ்வரம் ।
த்³வ்யஹின்கம்ʼ த்ர்யஹ்னிகம்ʼ சைவ ஜ்வரமேகாஹ்னிகம்ʼ ததா² ।
க்ஷிப்ரம்ʼ நாஶயேதே நித்யம்ʼ ஸ்மரணாத³பராஜிதா || 31 ||

ௐ ஹ்ரூʼம்ʼ ஹன ஹன, காலி ஶர ஶர, கௌ³ரி த⁴ம்,
த⁴ம், வித்³யே ஆலே தாலே மாலே க³ந்தே⁴ ப³ந்தே⁴ பச பச
வித்³யே நாஶய நாஶய பாபம்ʼ ஹர ஹர ஸம்ʼஹாரய வா
து³꞉க²ஸ்வப்னவிநாஶினி கமலஸ்தி²தே விநாயகமாத꞉
ரஜனி ஸந்த்⁴யே, து³ந்து³பி⁴நாதே³, மானஸவேகே³, ஶங்கி²னி,
சக்ரிணி க³தி³னி வஜ்ரிணி ஶூலினி அபம்ருʼத்யுவிநாஶினி
விஶ்வேஶ்வரி த்³ரவிடி³ த்³ராவிடி³ த்³ரவிணி த்³ராவிணி
கேஶவத³யிதே பஶுபதிஸஹிதே து³ந்து³பி⁴த³மனி து³ர்ம்மத³த³மனி ।
ஶப³ரி கிராதி மாதங்கி³ ௐ த்³ரம்ʼ த்³ரம்ʼ ஜ்ரம்ʼ ஜ்ரம்ʼ க்ரம்ʼ
க்ரம்ʼ துரு துரு ௐ த்³ரம்ʼ குரு குரு ।

யே மாம்ʼ த்³விஷந்தி ப்ரத்யக்ஷம்ʼ பரோக்ஷம்ʼ வா தான் ஸர்வான்
த³ம த³ம மர்த³ய மர்த³ய தாபய தாபய கோ³பய கோ³பய
பாதய பாதய ஶோஷய ஶோஷய உத்ஸாத³ய உத்ஸாத³ய
ப்³ரஹ்மாணி வைஷ்ணவி மாஹேஶ்வரி கௌமாரி வாராஹி நாரஸிம்ʼஹி
ஐந்த்³ரி சாமுண்டே³ மஹாலக்ஷ்மி வைனாயிகி ஔபேந்த்³ரி
ஆக்³னேயி சண்டி³ நைர்ருʼதி வாயவ்யே ஸௌம்யே ஐஶானி
ஊர்த்⁴வமதோ⁴ரக்ஷ ப்ரசண்ட³வித்³யே இந்த்³ரோபேந்த்³ரப⁴கி³னி ।

ௐ நமோ தே³வி ஜயே விஜயே ஶாந்தி ஸ்வஸ்தி-துஷ்டி புஷ்டி- விவர்த்³தி⁴னி ।
காமாங்குஶே காமது³கே⁴ ஸர்வகாமவரப்ரதே³ ।
ஸர்வபூ⁴தேஷு மாம்ʼ ப்ரியம்ʼ குரு குரு ஸ்வாஹா ।
ஆகர்ஷணி ஆவேஶனி-, ஜ்வாலாமாலினி-, ரமணி ராமணி,
த⁴ரணி தா⁴ரிணி, தபனி தாபினி, மத³னி மாதி³னி, ஶோஷணி ஸம்மோஹினி ।
நீலபதாகே மஹாநீலே மஹாகௌ³ரி மஹாஶ்ரியே ।
மஹாசாந்த்³ரி மஹாஸௌரி மஹாமாயூரி ஆதி³த்யரஶ்மி ஜாஹ்னவி ।
யமக⁴ண்டே கிணி கிணி சிந்தாமணி ।
ஸுக³ந்தே⁴ ஸுரபே⁴ ஸுராஸுரோத்பன்னே ஸர்வகாமது³கே⁴ ।
யத்³யதா² மனீஷிதம்ʼ கார்யம்ʼ தன்மம ஸித்³த்⁴யது ஸ்வாஹா ।

ௐ ஸ்வாஹா ।
ௐ பூ⁴꞉ ஸ்வாஹா ।
ௐ பு⁴வ꞉ ஸ்வாஹா ।
ௐ ஸ்வ꞉ ஸ்வஹா ।
ௐ மஹ꞉ ஸ்வஹா ।
ௐ ஜன꞉ ஸ்வஹா ।
ௐ தப꞉ ஸ்வாஹா ।
ௐ ஸத்யம்ʼ ஸ்வாஹா ।
ௐ பூ⁴ர்பு⁴வ꞉ ஸ்வ꞉ ஸ்வாஹா ।

யத ஏவாக³தம்ʼ பாபம்ʼ தத்ரைவ ப்ரதிக³ச்ச²து ஸ்வாஹேத்யோம் ।
அமோகை⁴ஷா மஹாவித்³யா வைஷ்ணவீ சாபராஜிதா || 32 ||

ஸ்வயம்ʼ விஷ்ணுப்ரணீதா ச ஸித்³தே⁴யம்ʼ பாட²த꞉ ஸதா³ ।
ஏஷா மஹாப³லா நாம கதி²தா தே(அ)பராஜிதா || 33 ||

நானயா ஸத்³ருʼஶீ ரக்ஷா। த்ரிஷு லோகேஷு வித்³யதே ।
தமோகு³ணமயீ ஸாக்ஷத்³ரௌத்³ரீ ஶக்திரியம்ʼ மதா || 34 ||

க்ருʼதாந்தோ(அ)பி யதோ பீ⁴த꞉ பாத³மூலே வ்யவஸ்தி²த꞉ ।
மூலாதா⁴ரே ந்யஸேதே³தாம்ʼ ராத்ராவேனம்ʼ ச ஸம்ʼஸ்மரேத் || 35 ||

நீலஜீமூதஸங்காஶாம்ʼ தடி³த்கபிலகேஶிகாம் ।
உத்³யதா³தி³த்யஸங்காஶாம்ʼ நேத்ரத்ரயவிராஜிதாம் || 36 ||

ஶக்திம்ʼ த்ரிஶூலம்ʼ ஶங்க²ம்ʼ ச பானபாத்ரம்ʼ ச விப்⁴ரதீம் ।
வ்யாக்⁴ரசர்மபரீதா⁴னாம்ʼ கிங்கிணீஜாலமண்டி³தாம் || 37 ||

தா⁴வந்தீம்ʼ க³க³னஸ்யாந்த꞉ பாது³காஹிதபாத³காம் ।
த³ம்ʼஷ்ட்ராகராலவத³னாம்ʼ வ்யாலகுண்ட³லபூ⁴ஷிதாம் || 38 ||

வ்யாத்தவக்த்ராம்ʼ லலஜ்ஜிஹ்வாம்ʼ ப்⁴ருʼகுடீகுடிலாலகாம் ।
ஸ்வப⁴க்தத்³வேஷிணாம்ʼ ரக்தம்ʼ பிப³ந்தீம்ʼ பானபாத்ரத꞉ || 39 ||

ஸப்ததா⁴தூன் ஶோஷயந்தீம்ʼ க்ரூரத்³ருʼஷ்ட்யா விலோகனாத் ।
த்ரிஶூலேன ச தஜ்ஜிஹ்வாம்ʼ கீலயந்தீம்ʼ முஹுர்முஹு꞉ || 40 ||

பாஶேன ப³த்³த்⁴வா தம்ʼ ஸாத⁴மானவந்தீம்ʼ தத³ந்திகே ।
அர்த்³த⁴ராத்ரஸ்ய ஸமயே தே³வீம்ʼ தா⁴யேன்மஹாப³லாம் || 41 ||

யஸ்ய யஸ்ய வதே³ந்நாம ஜபேன்மந்த்ரம்ʼ நிஶாந்தகே ।
தஸ்ய தஸ்ய ததா²வஸ்தா²ம்ʼ குருதே ஸாபி யோகி³னீ || 42 ||

ௐ ப³லே மஹாப³லே அஸித்³த⁴ஸாத⁴னீ ஸ்வாஹேதி ।
அமோகா⁴ம்ʼ பட²தி ஸித்³தா⁴ம்ʼ ஶ்ரீவைஷ்ணவீம் || 43 ||

ஶ்ரீமத³பராஜிதாவித்³யாம்ʼ த்⁴யாயேத் ।
து³꞉ஸ்வப்னே து³ராரிஷ்டே ச து³ர்நிமித்தே ததை²வ ச ।
வ்யவஹாரே பே⁴வேத்ஸித்³தி⁴꞉ படே²த்³விக்⁴னோபஶாந்தயே || 44 ||

யத³த்ர பாடே² ஜக³த³ம்பி³கே மயா
விஸர்க³பி³ந்த்³வ(அ)க்ஷரஹீனமீடி³தம் ।
தத³ஸ்து ஸம்பூர்ணதமம்ʼ ப்ரயாந்து மே
ஸங்கல்பஸித்³தி⁴ஸ்து ஸதை³வ ஜாயதாம் || 45 ||

தவ தத்த்வம்ʼ ந ஜாநாமி கீத்³ருʼஶாஸி மஹேஶ்வரி ।
யாத்³ருʼஶாஸி மஹாதே³வீ தாத்³ருʼஶாயை நமோ நம꞉ || 46 ||

இஸ ஸ்தோத்ர கா விதி⁴வத பாட² கரனே ஸே ஸப³ ப்ரகார கே ரோக³ ததா²
ஸப³ ப்ரகார கே ஶத்ரு ஔர ஸப³ ப³ந்த்⁴யா தோ³ஷ நஷ்ட ஹோதா ஹை ।
விஶேஷ ரூப ஸே முகத³மேம்ʼ மேம்ʼ ஸப²லதா ஔர ராஜகீய கார்யோம்ʼ மேம்ʼ
அபராஜித ரஹனே கே லியே யஹ பாட² ராமபா³ண ஹை ।

Also Read:

Aparajita Stotram lyrics in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top