Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Aparajita Stotram Lyrics in Malayalam | Goddess Durga Devi

Aparajitha Stotram the Song of She Who Cannot Be Defeated, and purify your life.

Aparajita Stotra in Malayalam:

॥ അപരാജിതാസ്തോത്രം ॥
ശ്രീത്രൈലോക്യവിജയാ അപരാജിതാസ്തോത്രം |

ഓം നമോഽപരാജിതായൈ |
ഓം അസ്യാ വൈഷ്ണവ്യാഃ പരായാ അജിതായാ മഹാവിദ്യായാഃ

വാമദേവ-ബൃഹസ്പതി-മാർകണ്ഡേയാ ഋഷയഃ |
ഗായത്ര്യുഷ്ണിഗനുഷ്ടുബ്ബൃഹതീ ഛന്ദാംസി |
ലക്ഷ്മീനൃസിംഹോ ദേവതാ |
ഓം ക്ലീം ശ്രീം ഹ്രീം ബീജം |
ഹും ശക്തിഃ |
സകലകാമനാസിദ്ധ്യർഥം അപരാജിതവിദ്യാമന്ത്രപാഠേ വിനിയോഗഃ |
ഓം നീലോത്പലദലശ്യാമാം ഭുജംഗാഭരണാന്വിതാം |
ശുദ്ധസ്ഫടികസങ്കാശാം ചന്ദ്രകോടിനിഭാനനാം || 1 ||

ശംഖചക്രധരാം ദേവീ വൈഷ്ണ്വീമപരാജിതാം
ബാലേന്ദുശേഖരാം ദേവീം വരദാഭയദായിനീം || 2 ||

നമസ്കൃത്യ പപാഠൈനാം മാർകണ്ഡേയോ മഹാതപാഃ || 3 ||

മാർകണ്ഡേയ ഉവാച –
ശൃണുഷ്വം മുനയഃ സർവേ സർവകാമാർഥസിദ്ധിദാം |
അസിദ്ധസാധനീം ദേവീം വൈഷ്ണവീമപരാജിതാം || 4 ||

ഓം നമോ നാരായണായ, നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ,
നമോഽസ്ത്വനന്തായ സഹസ്രശീർഷായണേ, ക്ഷീരോദാർണവശായിനേ,
ശേഷഭോഗപർയ്യങ്കായ, ഗരുഡവാഹനായ, അമോഘായ
അജായ അജിതായ പീതവാസസേ,

ഓം വാസുദേവ സങ്കർഷണ പ്രദ്യുമ്ന, അനിരുദ്ധ,
ഹയഗ്രീവ, മത്സ്യ കൂർമ്മ, വാരാഹ നൃസിംഹ, അച്യുത,
വാമന, ത്രിവിക്രമ, ശ്രീധര രാമ രാമ രാമ |
വരദ, വരദ, വരദോ ഭവ, നമോഽസ്തു തേ, നമോഽസ്തുതേ, സ്വാഹാ,

ഓം അസുര-ദൈത്യ-യക്ഷ-രാക്ഷസ-ഭൂത-പ്രേത-പിശാച-കൂഷ്മാണ്ഡ-
സിദ്ധ-യോഗിനീ-ഡാകിനീ-ശാകിനീ-സ്കന്ദഗ്രഹാൻ
ഉപഗ്രഹാന്നക്ഷത്രഗ്രഹാംശ്ചാന്യാ ഹന ഹന പച പച
മഥ മഥ വിധ്വംസയ വിധ്വംസയ വിദ്രാവയ വിദ്രാവയ
ചൂർണയ ചൂർണയ ശംഖേന ചക്രേണ വജ്രേണ ശൂലേന
ഗദയാ മുസലേന ഹലേന ഭസ്മീകുരു കുരു സ്വാഹാ |

ഓം സഹസ്രബാഹോ സഹസ്രപ്രഹരണായുധ,
ജയ ജയ, വിജയ വിജയ, അജിത, അമിത,
അപരാജിത, അപ്രതിഹത, സഹസ്രനേത്ര,
ജ്വല ജ്വല, പ്രജ്വല പ്രജ്വല,
വിശ്വരൂപ ബഹുരൂപ, മധുസൂദന, മഹാവരാഹ,
മഹാപുരുഷ, വൈകുണ്ഠ, നാരായണ,
പദ്മനാഭ, ഗോവിന്ദ, ദാമോദര, ഹൃഷീകേശ,
കേശവ, സർവാസുരോത്സാദന, സർവഭൂതവശങ്കര,
സർവദുഃസ്വപ്നപ്രഭേദന, സർവയന്ത്രപ്രഭഞ്ജന,
സർവനാഗവിമർദന, സർവദേവമഹേശ്വര,
സർവബന്ധവിമോക്ഷണ,സർവാഹിതപ്രമർദന,
സർവജ്വരപ്രണാശന, സർവഗ്രഹനിവാരണ,
സർവപാപപ്രശമന, ജനാർദന, നമോഽസ്തുതേ സ്വാഹാ |

വിഷ്ണോരിയമനുപ്രോക്താ സർവകാമഫലപ്രദാ |
സർവസൗഭാഗ്യജനനീ സർവഭീതിവിനാശിനീ || 5 ||

സർവൈംശ്ച പഠിതാം സിദ്ധൈർവിഷ്ണോഃ പരമവല്ലഭാ |
നാനയാ സദൃശം കിങ്ചിദ്ദുഷ്ടാനാം നാശനം പരം || 6 ||

വിദ്യാ രഹസ്യാ കഥിതാ വൈഷ്ണവ്യേഷാപരാജിതാ |
പഠനീയാ പ്രശസ്താ വാ സാക്ഷാത്സത്ത്വഗുണാശ്രയാ || 7 ||

ഓം ശുക്ലാംബരധരം വിഷ്ണും ശശിവർണം ചതുർഭുജം |
പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത്സർവവിഘ്നോപശാന്തയേ || 8 ||

അഥാതഃ സമ്പ്രവക്ഷ്യാമി ഹ്യഭയാമപരാജിതാം |
യാ ശക്തിർമാമകീ വത്സ രജോഗുണമയീ മതാ || 9 ||

സർവസത്ത്വമയീ സാക്ഷാത്സർവമന്ത്രമയീ ച യാ |
യാ സ്മൃതാ പൂജിതാ ജപ്താ ന്യസ്താ കർമണി യോജിതാ |
സർവകാമദുഘാ വത്സ ശൃണുഷ്വൈതാം ബ്രവീമി തേ || 10 ||

യ ഇമാമപരാജിതാം പരമവൈഷ്ണവീമപ്രതിഹതാം
പഠതി സിദ്ധാം സ്മരതി സിദ്ധാം മഹാവിദ്യാം
ജപതി പഠതി ശൃണോതി സ്മരതി ധാരയതി കീർതയതി വാ
ന തസ്യാഗ്നിവായുവജ്രോപലാശനിവർഷഭയം,
ന സമുദ്രഭയം, ന ഗ്രഹഭയം, ന ചൗരഭയം,
ന ശത്രുഭയം, ന ശാപഭയം വാ ഭവേത് |

ക്വചിദ്രാത്ര്യന്ധകാരസ്ത്രീരാജകുലവിദ്വേഷി-വിഷഗരഗരദവശീകരണ-
വിദ്വേഷോച്ചാടനവധബന്ധനഭയം വാ ന ഭവേത് |
ഏതൈർമന്ത്രൈരുദാഹൃതൈഃ സിദ്ധൈഃ സംസിദ്ധപൂജിതൈഃ |

ഓം നമോഽസ്തുതേ |
അഭയേ, അനഘേ, അജിതേ, അമിതേ, അമൃതേ, അപരേ,
അപരാജിതേ, പഠതി, സിദ്ധേ ജയതി സിദ്ധേ,
സ്മരതി സിദ്ധേ, ഏകോനാശീതിതമേ, ഏകാകിനി, നിശ്ചേതസി,
സുദ്രുമേ, സുഗന്ധേ, ഏകാന്നശേ, ഉമേ ധ്രുവേ, അരുന്ധതി,
ഗായത്രി, സാവിത്രി, ജാതവേദസി, മാനസ്തോകേ, സരസ്വതി,
ധരണി, ധാരണി, സൗദാമനി, അദിതി, ദിതി, വിനതേ,
ഗൗരി, ഗാന്ധാരി, മാതംഗീ കൃഷ്ണേ, യശോദേ, സത്യവാദിനി,
ബ്രഹ്മവാദിനി, കാലി, കപാലിനി, കരാലനേത്രേ, ഭദ്രേ, നിദ്രേ,
സത്യോപയാചനകരി, സ്ഥലഗതം ജലഗതം അന്തരിക്ഷഗതം
വാ മാം രക്ഷ സർവോപദ്രവേഭ്യഃ സ്വാഹാ |

യസ്യാഃ പ്രണശ്യതേ പുഷ്പം ഗർഭോ വാ പതതേ യദി |
മ്രിയതേ ബാലകോ യസ്യാഃ കാകവന്ധ്യാ ച യാ ഭവേത് || 11 ||

ധാരയേദ്യാ ഇമാം വിദ്യാമേതൈർദോഷൈർന ലിപ്യതേ |
ഗർഭിണീ ജീവവത്സാ സ്യാത്പുത്രിണീ സ്യാന്ന സംശയഃ || 12 ||

ഭൂർജപത്രേ ത്വിമാം വിദ്യാം ലിഖിത്വാ ഗന്ധചന്ദനൈഃ |
ഏതൈർദോഷൈർന ലിപ്യേത സുഭഗാ പുത്രിണീ ഭവേത് || 13 ||

രണേ രാജകുലേ ദ്യൂതേ നിത്യം തസ്യ ജയോ ഭവേത് |
ശസ്ത്രം വാരയതേ ഹ്യേഷാ സമരേ കാണ്ഡദാരുണേ || 14 ||

ഗുല്മശൂലാക്ഷിരോഗാണാം ക്ഷിപ്രം നാശ്യതി ച വ്യഥാം ||
ശിരോരോഗജ്വരാണാം ന നാശിനീ സർവദേഹിനാം || 15 ||

ഇത്യേഷാ കഥിതാ വിദ്യാ അഭയാഖ്യാഽപരാജിതാ |
ഏതസ്യാഃ സ്മൃതിമാത്രേണ ഭയം ക്വാപി ന ജായതേ || 16 ||

നോപസർഗാ ന രോഗാശ്ച ന യോധാ നാപി തസ്കരാഃ |
ന രാജാനോ ന സർപാശ്ച ന ദ്വേഷ്ടാരോ ന ശത്രവഃ || 17 ||

യക്ഷരാക്ഷസവേതാലാ ന ശാകിന്യോ ന ച ഗ്രഹാഃ |
അഗ്നേർഭയം ന വാതാച്ച ന സ്മുദ്രാന്ന വൈ വിഷാത് || 18 ||

കാർമണം വാ ശത്രുകൃതം വശീകരണമേവ ച |
ഉച്ചാടനം സ്തംഭനം ച വിദ്വേഷണമഥാപി വാ || 19 ||

ന കിഞ്ചിത്പ്രഭവേത്തത്ര യത്രൈഷാ വർതതേഽഭയാ |
പഠേദ് വാ യദി വാ ചിത്രേ പുസ്തകേ വാ മുഖേഽഥവാ || 20 ||

ഹൃദി വാ ദ്വാരദേശേ വാ വർതതേ ഹ്യഭയഃ പുമാൻ |
ഹൃദയേ വിന്യസേദേതാം ധ്യായേദ്ദേവീം ചതുർഭുജാം || 21 ||

രക്തമാല്യാംബരധരാം പദ്മരാഗസമപ്രഭാം |
പാശാങ്കുശാഭയവരൈരലങ്കൃതസുവിഗ്രഹാം || 22 ||

സാധകേഭ്യഃ പ്രയച്ഛന്തീം മന്ത്രവർണാമൃതാന്യപി |
നാതഃ പരതരം കിഞ്ചിദ്വശീകരണമനുത്തമം || 23 ||

രക്ഷണം പാവനം ചാപി നാത്ര കാര്യാ വിചാരണാ |
പ്രാതഃ കുമാരികാഃ പൂജ്യാഃ ഖാദ്യൈരാഭരണൈരപി |
തദിദം വാചനീയം സ്യാത്തത്പ്രീത്യാ പ്രീയതേ തു മാം || 24 ||

ഓം അഥാതഃ സമ്പ്രവക്ഷ്യാമി വിദ്യാമപി മഹാബലാം |
സർവദുഷ്ടപ്രശമനീം സർവശത്രുക്ഷയങ്കരീം || 25 ||

ദാരിദ്ര്യദുഃഖശമനീം ദൗർഭാഗ്യവ്യാധിനാശിനീം |
ഭൂതപ്രേതപിശാചാനാം യക്ഷഗന്ധർവരക്ഷസാം || 26 ||

ഡാകിനീ ശാകിനീ-സ്കന്ദ-കൂഷ്മാണ്ഡാനാം ച നാശിനീം |
മഹാരൗദ്രിം മഹാശക്തിം സദ്യഃ പ്രത്യയകാരിണീം || 27 ||

ഗോപനീയം പ്രയത്നേന സർവസ്വം പാർവതീപതേഃ |
താമഹം തേ പ്രവക്ഷ്യാമി സാവധാനമനാഃ ശൃണു || 28 ||

ഏകാൻഹികം ദ്വ്യൻഹികം ച ചാതുർഥികാർദ്ധമാസികം |
ദ്വൈമാസികം ത്രൈമാസികം തഥാ ചാതുർമാസികം || 29 ||

പാഞ്ചമാസികം ഷാങ്മാസികം വാതിക പൈത്തികജ്വരം |
ശ്ലൈഷ്പികം സാത്രിപാതികം തഥൈവ സതതജ്വരം || 30 ||

മൗഹൂർതികം പൈത്തികം ശീതജ്വരം വിഷമജ്വരം |
ദ്വ്യഹിൻകം ത്ര്യഹ്നികം ചൈവ ജ്വരമേകാഹ്നികം തഥാ |
ക്ഷിപ്രം നാശയേതേ നിത്യം സ്മരണാദപരാജിതാ || 31 ||

ഓം ഹൄം ഹന ഹന, കാലി ശര ശര, ഗൗരി ധം,
ധം, വിദ്യേ ആലേ താലേ മാലേ ഗന്ധേ ബന്ധേ പച പച
വിദ്യേ നാശയ നാശയ പാപം ഹര ഹര സംഹാരയ വാ
ദുഃഖസ്വപ്നവിനാശിനി കമലസ്ഥിതേ വിനായകമാതഃ
രജനി സന്ധ്യേ, ദുന്ദുഭിനാദേ, മാനസവേഗേ, ശംഖിനി,
ചക്രിണി ഗദിനി വജ്രിണി ശൂലിനി അപമൃത്യുവിനാശിനി
വിശ്വേശ്വരി ദ്രവിഡി ദ്രാവിഡി ദ്രവിണി ദ്രാവിണി
കേശവദയിതേ പശുപതിസഹിതേ ദുന്ദുഭിദമനി ദുർമ്മദദമനി |
ശബരി കിരാതി മാതംഗി ഓം ദ്രം ദ്രം ജ്രം ജ്രം ക്രം
ക്രം തുരു തുരു ഓം ദ്രം കുരു കുരു |

യേ മാം ദ്വിഷന്തി പ്രത്യക്ഷം പരോക്ഷം വാ താൻ സർവാൻ
ദമ ദമ മർദയ മർദയ താപയ താപയ ഗോപയ ഗോപയ
പാതയ പാതയ ശോഷയ ശോഷയ ഉത്സാദയ ഉത്സാദയ
ബ്രഹ്മാണി വൈഷ്ണവി മാഹേശ്വരി കൗമാരി വാരാഹി നാരസിംഹി
ഐന്ദ്രി ചാമുണ്ഡേ മഹാലക്ഷ്മി വൈനായികി ഔപേന്ദ്രി
ആഗ്നേയി ചണ്ഡി നൈരൃതി വായവ്യേ സൗമ്യേ ഐശാനി
ഊർധ്വമധോരക്ഷ പ്രചണ്ഡവിദ്യേ ഇന്ദ്രോപേന്ദ്രഭഗിനി |

ഓം നമോ ദേവി ജയേ വിജയേ ശാന്തി സ്വസ്തി-തുഷ്ടി പുഷ്ടി- വിവർദ്ധിനി |
കാമാങ്കുശേ കാമദുഘേ സർവകാമവരപ്രദേ |
സർവഭൂതേഷു മാം പ്രിയം കുരു കുരു സ്വാഹാ |
ആകർഷണി ആവേശനി-, ജ്വാലാമാലിനി-, രമണി രാമണി,
ധരണി ധാരിണി, തപനി താപിനി, മദനി മാദിനി, ശോഷണി സമ്മോഹിനി |
നീലപതാകേ മഹാനീലേ മഹാഗൗരി മഹാശ്രിയേ |
മഹാചാന്ദ്രി മഹാസൗരി മഹാമായൂരി ആദിത്യരശ്മി ജാഹ്നവി |
യമഘണ്ടേ കിണി കിണി ചിന്താമണി |
സുഗന്ധേ സുരഭേ സുരാസുരോത്പന്നേ സർവകാമദുഘേ |
യദ്യഥാ മനീഷിതം കാര്യം തന്മമ സിദ്ധ്യതു സ്വാഹാ |

ഓം സ്വാഹാ |
ഓം ഭൂഃ സ്വാഹാ |
ഓം ഭുവഃ സ്വാഹാ |
ഓം സ്വഃ സ്വഹാ |
ഓം മഹഃ സ്വഹാ |
ഓം ജനഃ സ്വഹാ |
ഓം തപഃ സ്വാഹാ |
ഓം സത്യം സ്വാഹാ |
ഓം ഭൂർഭുവഃ സ്വഃ സ്വാഹാ |

യത ഏവാഗതം പാപം തത്രൈവ പ്രതിഗച്ഛതു സ്വാഹേത്യോം |
അമോഘൈഷാ മഹാവിദ്യാ വൈഷ്ണവീ ചാപരാജിതാ || 32 ||

സ്വയം വിഷ്ണുപ്രണീതാ ച സിദ്ധേയം പാഠതഃ സദാ |
ഏഷാ മഹാബലാ നാമ കഥിതാ തേഽപരാജിതാ || 33 ||

നാനയാ സദൃശീ രക്ഷാ. ത്രിഷു ലോകേഷു വിദ്യതേ |
തമോഗുണമയീ സാക്ഷദ്രൗദ്രീ ശക്തിരിയം മതാ || 34 ||

കൃതാന്തോഽപി യതോ ഭീതഃ പാദമൂലേ വ്യവസ്ഥിതഃ |
മൂലാധാരേ ന്യസേദേതാം രാത്രാവേനം ച സംസ്മരേത് || 35 ||

നീലജീമൂതസങ്കാശാം തഡിത്കപിലകേശികാം |
ഉദ്യദാദിത്യസങ്കാശാം നേത്രത്രയവിരാജിതാം || 36 ||

ശക്തിം ത്രിശൂലം ശംഖം ച പാനപാത്രം ച വിഭ്രതീം |
വ്യാഘ്രചർമപരീധാനാം കിങ്കിണീജാലമണ്ഡിതാം || 37 ||

ധാവന്തീം ഗഗനസ്യാന്തഃ പാദുകാഹിതപാദകാം |
ദംഷ്ട്രാകരാലവദനാം വ്യാലകുണ്ഡലഭൂഷിതാം || 38 ||

വ്യാത്തവക്ത്രാം ലലജ്ജിഹ്വാം ഭൃകുടീകുടിലാലകാം |
സ്വഭക്തദ്വേഷിണാം രക്തം പിബന്തീം പാനപാത്രതഃ || 39 ||

സപ്തധാതൂൻ ശോഷയന്തീം ക്രൂരദൃഷ്ട്യാ വിലോകനാത് |
ത്രിശൂലേന ച തജ്ജിഹ്വാം കീലയന്തീം മുഹുർമുഹുഃ || 40 ||

പാശേന ബദ്ധ്വാ തം സാധമാനവന്തീം തദന്തികേ |
അർദ്ധരാത്രസ്യ സമയേ ദേവീം ധായേന്മഹാബലാം || 41 ||

യസ്യ യസ്യ വദേന്നാമ ജപേന്മന്ത്രം നിശാന്തകേ |
തസ്യ തസ്യ തഥാവസ്ഥാം കുരുതേ സാപി യോഗിനീ || 42 ||

ഓം ബലേ മഹാബലേ അസിദ്ധസാധനീ സ്വാഹേതി |
അമോഘാം പഠതി സിദ്ധാം ശ്രീവൈഷ്ണവീം || 43 ||

ശ്രീമദപരാജിതാവിദ്യാം ധ്യായേത് |
ദുഃസ്വപ്നേ ദുരാരിഷ്ടേ ച ദുർനിമിത്തേ തഥൈവ ച |
വ്യവഹാരേ ഭേവേത്സിദ്ധിഃ പഠേദ്വിഘ്നോപശാന്തയേ || 44 ||

യദത്ര പാഠേ ജഗദംബികേ മയാ
വിസർഗബിന്ദ്വഽക്ഷരഹീനമീഡിതം |
തദസ്തു സമ്പൂർണതമം പ്രയാന്തു മേ
സങ്കല്പസിദ്ധിസ്തു സദൈവ ജായതാം || 45 ||

തവ തത്ത്വം ന ജാനാമി കീദൃശാസി മഹേശ്വരി |
യാദൃശാസി മഹാദേവീ താദൃശായൈ നമോ നമഃ || 46 ||

ഇസ സ്തോത്ര കാ വിധിവത പാഠ കരനേ സേ സബ പ്രകാര കേ രോഗ തഥാ
സബ പ്രകാര കേ ശത്രു ഔര സബ ബന്ധ്യാ ദോഷ നഷ്ട ഹോതാ ഹൈ |
വിശേഷ രൂപ സേ മുകദമേം മേം സഫലതാ ഔര രാജകീയ കാര്യോം മേം
അപരാജിത രഹനേ കേ ലിയേ യഹ പാഠ രാമബാണ ഹൈ |

Also Read:

Aparajita Stotram lyrics in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top