Ashtaka

Ardhanarishvara Ashtakam Lyrics in English

ardhanārīśvarāṣṭakam Lyrics in English:

ambhodharasyamalakuntalayai
tatitprabhatamrajatadharaya ।
nirisvarmyai nikhilesvaraya
namah sivayai ca namah sivaya ॥ 1॥

pradiptaratnojvalakundalayai
sphuranmahapannagabhusanaya ।
sivapriyayai ca sivapriyaya
namah sivayai ca namah sivaya ॥ 2॥

mandaramalakalitalakayai
kapalamalaṅkitakandharayai ।
divyambarayai ca digambaraya
namah sivayai ca namah sivaya ॥ 3॥

kasturikakuṅkumalepanayai
smasanabhasmattavilepanaya ।
krtasmarayai vikrtasmaraya
namah sivayai ca namah sivaya ॥ 4॥

padaravindarpitahamsakayai
padabjarajatphaninupuraya ।
kalamayayai vikalamayaya
namah sivayai ca namah sivaya ॥ 5॥

prapañcasrstyunmukhalasyakayai
samastasamharakatandavaya ।
sameksanayai visameksanaya
namah sivayai ca namah sivaya ॥ 6॥

praphullanilotpalalocanayai
vikasapaṅkeruhalocanaya ।
jagajjananyai jagadekapitre
namah sivayai ca namah sivaya ॥ 7॥

antarbahiscordhvamadhasca madhye
purasca pascacca vidiksu diksu ।
sarvam gatayai sakalam gataya
namah sivayai ca namah sivaya ॥ 8॥

ardhanarisvarastotram upamanyukrtam tvidam ।
yah pathecchrnuyadvapi sivaloke mahiyate ॥ 9॥

॥ iti upamanyukrtam ardhanarisvarastakam ॥